Anda di halaman 1dari 29

Tajuk 3

Pendekatan Pengajaran Pendidikan Moral

Sipnosis
Tajuk ketiga membincangkan pelbagai pendekatan yang boleh digunakan dalam
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral secara lebih berkesan. Sebanyak
tujuh pendekatan dijelaskan dalam tajuk ini, para guru boleh mengaplikasikan
pendekatan-pendekatan ini ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.
Selain itu, tiga lagi pendekatan baru dalam pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Moral diperkenalkan, iaitu Pendekatan Kepedulian , Pendekatan
Berasaskan Kemahiran dan Pendekatan Domain.

Hasil Pembelajaran
1. Memahami semua pendekatan Pendidikan Moral yang diperkenalkan dalam
tajuk ini.
2. Menghubungkaitkan pendekatan pengajaran Pendidikan Moral dengan
perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran harian.
3. Menggunakan pendekatan yang sesuai dalam proses pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Moral.

Kerangka Konsep Tajuk

Pendekatan
Pendidikan
Moral

Pengenalan dan
kepentingan
Pendekatan
Pendidikan Moral

Analisis Pendekatan
Pendidikan Moral

Aplikasi Pendekatan
Pendidikan Moral
dalam P&P

Pendekatan-pendekatan Pendidikan Moral

Pendekatan
Rasional
(Rational
Approach)

Pendekatan
Bertimbang
Rasa
(Considerate
Approach)

Pendekatan
Moral Kognitif
(Cognitive
Moral
Approach)

Penjelasan
Nilai
(Value
Clarification
Approach)

Pendekatan
Pendidikan
Moral
(Moral
Education
Approach)

Pendekatan
Pemupukan
Nilai
(Value
Cultivation
Approach)

Pendekatan
Domain
(Domain
Approach
Nucci

3.0

Pendekatan
Tindakan
Sosial
(Social Action
Approach)

Pendekatan
Berasaskan
Kemahiran
(Skill Based
ApproachNarvaez)

Pendekatan
Analisis Nilai
(Value
Analysis
Approach)

Pendekatan
Kepedulian
(Caring
Approach
Nodding)

Pengenalan dan kepentingan Pendekatan Pendidikan Moral


2

Pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Moral diperkenalkan


sejak

tahun 1960an. Pendekatan dalam Pendidikan Moral digunakan oleh

kebanyakan negara di seluruh negara.

Walau bagaimanapun pendekatan-

pendekatan perlulah disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Konsep


pendekatan bermaksud cara mempelajari dan menilai sesuatu dengan lebih dekat.
Pendekatan

memberi beberapa alternatif dalam pengajaran dan pembelajaran

Pendidikan Moral yang seharusnya merangkumi ketiga-tiga dimensi, iaitu:


1. penaakulan/pemikiran moral, - kognitif
2. perasaan/emosi moral dan - afektif
3. perlakuan/ tindakan moral. - psikomotor
Pendekatan dalam Pendidikan Moral merangkumi teori dan prinsip-prinsip tentang
bagaimana untuk membangunkan dan mengukuhkan perkembangan Moral.

Ia

juga membantu kita untuk memahami dan mempraktikkan Pendidikan Moral


dengan lebih berkesan.
Penggunaan pendekatan yang sesuai dalam penyampaian ilmu pengetahuan yang
berkaitan dengan moral adalah penting, kerana banyak perkara yang berkaitan
dengan moral, khasnya tentang nilai-nilai moral adalah agak subjektif, bagaimana
pandangan tentang sesuatu perkara moral yang dianggap sebagai positif dapat
juga diterima oleh orang lain sebagai positif bergantung kepada pendekatan
penyampaian maklumat kepada orang tersebut.

Dalam pendidikan moral, guru

bukan hanya hendak menyampaikan ilmu pengetahuan tentang moral, tetapi juga
dapat mempengaruhi murid supaya mereka dapat memahami, menghayati dan
mengamalkan apa yang mereka tahu tentang moral, supaya objektif pembelajaran
Pendidikan Moral tercapai, iaitu membentuk insan yang benar-benar bermoral dari
segi pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah laku moral dalam insan yang
dididik. Sehubungan itu, guru subjek Pendidikan Moral perlu menguasai pelbagai
pendekatan Pendidikan Moral supaya setiap topik moral dapat disampaikan
kepada murid dengan berjaya dan berkesan.

3.1

Analisis Pendekatan Pendidikan Moral

3.1.1 Pendekatan Pemupukan Nilai


Pendekatan pemupukan nilai ialah satu proses menanam budi pekerti yang baik
dalam diri kanak-kanak. Pendekatan ini boleh digunakan secara sedar dan tanpa
sedar ketika menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.
Pendekatan ini digunakan secara meluas pada peringkat sekolah rendah. Tujuan
utama pendekatan ini adalah untuk menanam sesuatu nilai yang dianggap baik dan
patut diamalkan oleh para pelajar.
Fokus utama dalam pemupukan nilai ialah menanamkan set nilai budaya
masyarakat ke dalam diri individu supaya menjamin kesinambungan budaya
masyarakat tersebut. Set nilai inti dianggap sebagai standard tingkah laku mural
yang patut diamalkan dalam kehidupan harian, sama ada secara peribadi atau
dalam hubungannya dengan orang lain.
Contoh-contoh aktiviti dalam pendekatan pemupukan nilai ;
(a) Melalui contoh teladan daripada tokoh-tokoh tempatan, negara dan luar negeri.
(b) Pengukuhan perlakuan positif kepada tingkah laku yang baik dan dendaan
yang sesuai bila berlakunya tingkah laku negatif.
(c) Memberi keterangan serta memanipulasi keadaan

atau pengalaman yang

dialami oleh pelajar supaya mereka menerima dengan baik sesuatu nilai yang
dikehendaki.
Pendekatan pemupukan nilai memberi peluang kepada pelajar memahami,
menganalisis sesuatu nilai sebelum menerima and menghayati nilai tersebut yang
berlandaskann

kepada

prinsip

moral.

Walaupun

pendekatan

ini

mudah

digunakan,ialah lebih cenderung kepada pemusatan guru dalam pengajaran dan


pembelajaran pendidikan moral. Oleh itu, guru perlu menggunakan pendekatan
lain yang memberi peluang yang lebih kepada pelajar melibatkan secara aktif
dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral.
3.1.2 Pendekatan Bertimbang Rasa

Pendekatan bertimbang rasa menekankan pembelajaran tentang perasaan atau


emosi. Pendekatan ini dapat membantu murid berfikir secara mendalam dan
menimbulkan perasaan moral (emosi Moral)
Menurut Peter Mc Phail dan rakan-rakan, Pendidikan Moral perlu berfokus kepada
cara individu berhubung dengan orang lain seperti bertimbangrasa kepada
keperluan, perasaan dan kepentingan orang lain. Kelakuan itu akan memberikan
kepuasan kepada orang lain yang bertindak dan menggalakkan mereka
mengembangkan cara hidup yang bertimbangrasa.

Berikan tiga contoh perlakuan

Berikan tiga contoh perlakuan

bertimbang rasa

tidak bertimbang rasa

(1/2 jam)

3.1.3 Pendekatan Rasional

Pendekatan Rasional menekankan kepada pemikiran yang rasional dan kritis.


Pendekatan ini melibatkan pelajar meneliti makna dan fungsi nilai serta
menganalisis sifat dan dimensi nilai masyarakat.

Dalam pendekatan rasional

sesuatu nilai dianalisis bukan sahaja yang berkaitan dengan sesuatu tindakan atau
pertimbangan tertentu tetapi juga yang berkaitan dengan nilai-nilai lain.
Berikut adalah garis panduan menggunakan pendekataan rasional:
1. Kenalpasti dan jelaskan nilai dari segi maksud dan hubungannya dengan
nilai lain.
2. Membuat generalisasi konsep nilai diri dan nilai yang diterima oleh
masyarakat.
3. Menimbangkan implikasi yang mungkin timbul
4. Membuat keputusan dengan mengutamakan nilai.

5. Memupuk penglibatan diri.

Cuba memikirkan pernahkah anda melaksanakan pendekatan ini


dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral. Jika pernah,
topik apa? Bagaimanakah anda menggunakan pendekatan ini?

3.1.4 Pendekatan Tindakan Sosial

Pendekatan yang diperkenalkan oleh Fred Newman. Pendekatan ini berkaitan


dengan peranan warganegara dalam setiap institusi sosial. Fokus utama ialah
kepada

kebolehan sivik dan kecekapan bersosial. Tujuannya ialah untuk

memastikan setiap warganegara boleh berfungsi dalam masyarakat. Melalui


pendekatan ini, rasa prihatin dan bertanggungjawab terhadap sesuatu isu menjadi
lebih mudah untuk diutarakan kerana murid akan merasakan dirinya berada dalam
situasi tersebut.
Pendekatan tindakan sosial bermatlamat ;
(a) membolehkan murid berinteraksi dengan orang lain
(b) Menggalakkan murid menyiasat suasana sosial yang baru
Pelaksanaan dalam kelas:
(a)

Penyiasatan terbuka mengembangkan interaksi murid dan guru;

meningkatkan peluang murid berinteraksi dengan murid lain dan juga orang
dewasa.

Murid juga menyiasat interaksi sosial dalam suasana baru serta

menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi.


(b)

Penyiasatan terbimbing oleh guru menyiasat aktiviti atau situasi sosial

yang baru, meransang interaksi dengan orang yang belum dikenali dan dalam
situasi yang baru untuk menyesuaikan diri serta menyelesaikan masalah.

Antara

teknik P&P yang sesuai digunakan dalam Pendekatan

Tindakan Sosial adalah seperti projek, khidmat sosial, lawatan, kajian


tindakan dan aktiviti yang melibatkan pembelajaran berasaskan
pengalaman dan interaksi sosial dengan orang lain. Bagaimanakah
interaksi sosial ini dalam aktiviti-aktiviti tersebut dapat menjadikan P&P
Pendidikan Moral lebih berkesan?
(1 jam)

3.1.5 Pendekatan Moral Kognitif

Pendekatan

perkembangan

moral

kognitif

berdasarkan

kepada

teori

perkembangan moral kognitif yang telah dikaji oleh beberapa ahli psikologi
perkembangan seperti Piaget (1932) dan Kohlberg (1975).

Pendekatan ini

membantu pelajar membina kebolehan menaakuldi peringkat yang lebih tinggi.


Pendekatan

ini

bertujuan

untuk

membimbing

seseorang

mengembang

pertimbangan moral secara peringkat iaitu bermula daripada peringkat mematuhi


peraturan moral kerana takut hukuman oleh pihak yang berautoriti sehingga
peringkat berautonomi di mana keputusan moral ialah berasaskan kepada prinsip
moral yang sejagat.

Pendekatan ini bertujuan untuk membimbing seseorang

mengembang pertimbangan moral secara peringkat iaitu bermula daripada


peringkat mematuhi peraturan moral kerana takut hukuman oleh pihak yang
berautoriti sehingga peringkat berautonomi di mana keputusan moral ialah
berasaskan kepada prinsip moral yang sejagat.

Peringkat-peringkat
Perkembangan Moral

Peringkat 1- Orientasi dendaan dan kepatuhan

Peringkat 2 - Orientasi ganjaran Peribadi

Peringkat 3 - Orientasi harmoni antara peribadi

Bincangkan bagaimana nilai-nilai moral boleh diterapkan melalui


persatuan kokurikulum badan beruniform.

3.1.6 Pendekatan Penjelasan Nilai

Pendekatan penjelasan nilai membimbing pelajar menyedari dan kenal pasti


tentang perasaan dan nilai peribadi dan orang lain sertai berkomunikasi secara
terbuka nilainya kepada orang lain.

Pendekatan ini melibatkan penggunaan

pemikiran rasional dan kesedaran emosi diri dan orang lain dalam pembentukan
sesuatu set nilai peribadinya.
Cara melaksanakan pendekatan penjelasan nilai merangkumi tiga proses
menjelaskan nilai kendiri seseorang individu seperti yang berikut:
I Proses memilih:

(i)

memilih secara bebas

(ii)

dari pelbagai pilihan yang sedia ada

(iii)

menimbangkan kesan-kesan ke atas setiap


pilihan
8

II Proses menghargai:

III Proses bertindak:

(iv)

mengharagi setiap keputusan yang telah diambil

(v)

menyatakan secara terbuka

(vi)

bertindak ke atas keputusan yang telah diambil

(vii)

sentiasa mengamalkan nilai yang dipilih secara


berterusan dalam kehidupannya.

Dalam mengendalikan pendekatan penjelasan nilai, guru berperanan sebagai


seorang fasilitator atau pembimbing. Guru perlu menerima segala keputusan yang
telah diambil oleh pelajar tanpa memihak kepada mana-mana pelajar. Masalah
akan timbul sekiranya keputusan pelajar bertentangan dengan nilai murni
masyarakat Malaysia.

Untuk mengatasi masalah ini, guru perlu peka dan

menggambungkan pendekatan ini dengan pendekatan lain (seperti analisis nilai)


supaya lebih membimbing pelajar membuat keputusan yang lebih menepati
aspirasi masyarakat dan negara.

3.1.7 Pendekatan Analisis Nilai

Fokus utama pendekatan analisis nilai ialah memberi kemahiran pemikiran yang
logik dan sistematik dalam penyelesaian sesuatu isu nilai seperti isu berkaitan
dengan polisi awam (seperti keselamatan negara, dadah), hak individu dan alam
sekitar.Pendekatan ini memerlukan seseorang mengumpul dan menimbangkan
fakta yang releven sebelum membuat sesuatu keputusan.
Cara melaksanakan pendekatan analisis nilai ialah seperti yang berikut:
(a)

Kenal pasti dan menjelaskan soalan/isu nilai

(b)

Mengumpul fakta/bukti untuk membuat pertimbangan nilai

(c)

Menilai fakta yang relevan dan membuat keputusan tentatif

(d)

Menguji keputusan tentative dengan situasi yang berbeza, meletakan


diri ke dalam situasi sebenar atau berdasarkan kepada prinsip moral
yang sejagat.
9

Pendekatan ini akan melibatkan pelajar secara aktif dalam proses menganalisis
nilai secara objektif yang berasaskan kepada fakta yang relevan.

Oleh kerana

pendekatan ini menekankan kepada lebih kepada aspek kognitif berbanding


dengan aspek emosi/afektif dalam proses analisis nilai, maka guru disarankan agar
juga menggunakan pendekatan lain dalam pengajaran dan pembelajaran
pendidikan moral.

Jelaskan satu situasi salah laku yang dianalisis secara logik


melalui pendekatan analisis nilai.
Senaraikan alasan anda sebab analisis nilai sesuai digunakan.
(1 jam)

3.2. Pendekatan Pengajaran Pendidikan Moral baru.

3.2.1 Pendekatan Kepedulian (Caring Approach Nodding)


Pendekatan penyayang atau caring dalam pendidikan moral berasaskan kepada
kritikan pendekatan yang memberi tumpuan kepada konsep saling pergantungan
dan prihatin dalam sesuatu perhubungan dan pertalian dengan orang lain.
Pendekatan penyayang ini bertujuan untuk mengekal dan mengekuhkan amalan
penyayang di dalam diri sendiri dan sesiapa sahaja seorang individu itu mempunyai
perhubungan. Ini bermaksud bahawa perkembangan penyayang seorang individu
adalah sesuatu dalaman.

Cara melaksanakan pendekatan penyayang ialah

melalui empat aspek yang berikut:


(a)

Modeling - tumpuan harus diberika kepada perkembangan pelajar


sebagai seorang yang memberi sayang (carer) dan menerima sayang
(cared for). Melalui teladan, maka konsep penyayang dapat ditunjukkan
dalam tingkah laku yang mereka boleh memerhati dan mengikuti.

10

(b)

Dialog - diadakan dengan pelajar tentang konsep penyayang dengan


membimbing pelajar membuat refleksi dan menganalisis perlakuan dan
reaksinya sebagai seorang yang dapat memberi sayang (carer) dan
perhubungannya dengan orang yang memberikan sayang (cared for).

(c) Amali - mengadakan amali dalam menjalankan usaha penyayang bersama


dengan model dewasa seperti melibatkan dalam khidmat sosial atau
komuniti.
(d)

Pengesahan - mengesah dan menggalakkan the best in others dalam


perhubungan antara individu.

Pendekatan penyayang ini mengembangkan tingkah laku moral yang mengekalkan


prihatin/penyayang dalam masyarakat dengan cara caregiving bukan caretaking.
Oleh kerana pendekatan ini lebih mengutamakan prinsip penyayang (care), maka
guru disarankan supaya menggabungkan pendekatan yang mengembangkan
prinsip keadilan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidian moral.

3.2.2 Pendekatan Berasaskan Kemahiran (Skill Based Approach- Narvaez)

Pendekatan pemupukan nilai memberi peluang kepada proses sensitivity beretika,


pertimbangan beretika, motivasi beretika dan tindakan beretika.
Dalam menggunakan pendekatan ini, seorang guru harus menerima pendapat
pelajar dengan fikiran terbuka dan membimbing mereka mempertingkatkan tahap
penaakulan moral mereka. Yang menjadikan fokus dalam pendekatan ini ialah
proses (struktur) bukan keputusan (kandungan)Penaakulan/pertimbangan.
Oleh kerana pendekatan ini lebih memokuskan kepada aspek kognitif moral, maka
guru perlu menggunakan pendekatan lain supaya aspek emosi moral dan
perlakuan moral diberikan penekanan yang setara.
Cara melaksanakan pendekatan ini ialah seperti yang berikut:
(a)

Simulasi

(b)

Perbincangan

(c)

Sesi refleksi

(d)

permainan
11

3.2.3 Pendekatan Domain (Domain Approach Nucci)


Pendekatan Domain (Larry Nucci 2001 )
Perbezaan interaksi social iaitu isu peribadi berbeza dengan isu
interpersonal. Kanak-kanak mengganggap sekolah sebagai penghalang
pelakuan mereka yang boleh dilakukan di rumah.
sekolah perlu membuat beberapa peraturan bagi mengawal perilaku pelajar
dalam menjalankan misi pendidikan.
Terdapat 5 praktis pendidikan untuk guru-guru
a. Pendidikan Moral berfokuskan kepada isu-isu keadilan, kesamaan dan
keperluan manusia.
b. Program Pendidikan Moral diintergrasikan dlm kurikulum
c. Perbincangan moral membantu perkembangan moral semasa pelajar
menggunakan corak perbincangan transaktif.
d. Struktur misi kooperatif membantu perkembangan moral dan akademik
e. Guru-guru perlu memberi perhatian terhadap kesan buruk perlakuan tidak
bermoral daripada peraturan yang dilanggar atau harapan social yang tidak
dipenuhi.

Pendekatan Domain yang dikemukakan oleh Larry Nucci and Elsa K.


Weber merupakan satu pendekatan P&P nilai-nilai sosial dalam
Pendidikan moral, biasanya, ia memerlukan guru mewujudkan satu
suasana moral dalam bilik darjah, murid berbincang dalam kumpulan
tentang sesuatu isu yang kontrovesial, biasanya berkaitan dengan
disiplin murid, isu social dan kemudian meninjau isu dalam pelbagai
domain, sama ada secara konvensional, atau secara moraliti. Melalui
sesi soal jawab dalam perbincangan, guru dapat melihat pelbagai
respons dalam kalangan murid tentang sesuatu isu; murid juga dapat
membandingkan isu-isu yang dilihat secara konvensional dan secara
moraliti. Pendekatan ini membenar murid menilai sesuaru perkara atau
isu yang berkaitan dengan nilai-nilai moral & sosial dengan lebih objektif.

12

Cuba dapatkan maklumat-maklumat lanjutan yang berkaitan dengan


Pendekatan Domain dalam Pendidikan Moral dari internet.
Tuliskan nota ringkas berkaitan Pendekatan Domain dan kaedah P&P
yang boleh diguna dalam pendekatan ini.
(1 jam)

3.3

Aplikasi Pendekatan Pendidikan Moral dalam P&P

Terdapat pelbagai pendekatan yang boleh dilaksanakan dalam satu sesi


pengajaran dan pembelajaran.

Seorang guru perlu menguasai pelbagai

pendekatan dan berinovatif, berkreatif serta berkebolehan dalam mengaplikasikan


pelbagai pendekatan dalam P&P Pendidikan Moral di sekolah. Pendekatan yang
sesuai akan memudahkan lagi guru Pendidikan Moral menyampaikan ilmu
pengetahuan moral, khasnya penghayatan nilai-nilai murni dengan lebih eksplisit
dan berkesan. Percubaan dengan pendekatan P&P yang baru membenarkan guru
menguasai teknik pengajaran yang lebih mencabar, sekiranya didapati pendekatan
yang dicuba adalah tidak sesuai, guru boleh bersikap proaktif dengan
mengubahsuaikan teknik-teknik dalam kaedah penyampaian ilmu moral secara
inovatif dan kreatif. Dengan percubaan demi percubaan, guru dapat menguasai
semua pendekatan dengan lebih mahir dan lancar.

Setelah meneliti pendekatan-pendekatan dalam Pendidikan Moral, pilih


satu topik Pendidikan Moral KBSR atau KSSR dari Tahun 1 hingga
Tahun 6, jelaskan pendekatan yang sesuai digunakan untuk P&P topik
tersebut. Kemukakan langkah-langkah dalam kaedah yang digunakan
dalam aplikasi pendekatan tersebut.

13

Tajuk 4

Strategi dan Kaedah dalam Pengajaran Pembelajaran


Pendidikan Moral

Sipnosis
Tajuk empat ini memberi tumpuan kepada pelbagai kaedah dan teknik dalam
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral.

Kaedah-kaedah yang akan

dibincangkan adalah Kaedah Main Peranan atau Simulasi, Kaedah Bermain dan
Bercerita, Kaedah Nyanyian dan Lakonan, Kaedah Perbincangan, Kaedah
Lawatan, Kaedah Projek, Kaedah Tunjuk Cara, Kaedah Pameran, dan Kaedah
Penyelesaian Masalah.

Hasil Pembelajaran
1.

Mengaplikasi pelbagai kaedah pengajaran dan bahan pengajaran dalam


sesi
pengajaran mikro dan makro.

2.

Mempraktikkan pelbagai kaedah pengajaran untuk melancarkan proses


pengajaran dan pembelajaran

14

Kerangka Konsep Tajuk

Kaedah
Nyanyian dan
Lakonan
Kaedah
Bermain dan
Bercerita

Kaedah Main
Peranan /
Simulasi

Kaedah
Perbincangan

Kaedah
Lawatan

Strategi dan
Kaedah
dalam P & P
Pendidikan
Moral

Kaedah /
Strategi
Penyelesaian
Konflik

Kaedah
Projek

Kaedah
Pameran

Kaedah
Penyelesaian
Masalah

Kaedah
Tunjuk Cara

15

4.0. Strategi dan Kaedah dalam Pengajaran dan Pembelajaran


Pendidikan Moral
Strategi ialah susunan pendekatan dan kaedah atau langkah-langkah yang diambil
untuk melaksanakan sesuatu perancangan dalam pengajaran untuk mencapai
objektif. Pemilihan dan pelaksanaan strategi yang betul dan sesuai akan
melancarkan

proses

pembelajaran

dan

mencapai

objektif

dengan

berkesan.Strategi pengajaran yang sesuai akan menarik minat pelajar terhadap


pembelajaran.
4.0.1 Strategi Pengajaran
Secara Umum terdapat 3 strategi utama dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.

STRATEGI DALAM
PROSES
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

STRATEGI
PEMUSATAN GURU

a.

STRATEGI
BERPUSATKAN
PELAJAR

PENGAJARAN
BERPUSATKAN
BAHAN

STRATEGI PEMUSATAN GURU

Dalam strategi ini, guru memainkan peranan utama dalam menguasai aktiviti
pembelajaran. Strategi ini sesuai untuk pelajar-pelajar Tahun 1 dan 2.

16

Pelajar ini

masih belum mempunyai pengetahuan yang luas dan memerlukan banyak


bimbingan. Guru harus menjelaskan konsep dan isi pelajaran kepada pelajar.
b.

STRATEGI BERPUSATKAN PELAJAR

Strategi

berpusatkan

murid

melibatkan

murid

secara

aktif

dalam

pembelajaran.Murid-murid dan guru perlu sama-sama memainkan peranan dalam


proses pengajaran dan pembelajaran. Sifat-sifat yang bersosial yang positif juga
boleh diterapkan dalam aktiviti berkumpulan seperti tolong-menolong, hormatmenghormati, dan bekerjasama dalam kumpulan dan bertimbang rasa.
c.

PENGAJARAN BERPUSATKAN BAHAN

Strategi ini menekankan penggunaan bahan-bahan bantu mengajar seperti


gambar, atau carta, model,

slaid dan televisyen.

Penggunaan bahan boleh

menarik tumpuan murid-murid terhadap pengajaran dan membantu murid


memahami pelajaran dengan cepat dan mudah.
4.0.2 Kaedah Pengajaran
Kaedah adalah satu perancangan aktiviti untuk melaksanakan pengajaran dengan
teratur dan sistematik. Kaedah perlu dibuat dalam bentuk langkah-langkah yang
sesuai dan tersusun untuk mencapai objektif pembelajaran. Guru perlu memilih
kaedah yang sesuai dan boleh memenuhi objektif dan keperluan pembelajaran
pelajar.

4.1

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Moral

4.1.1 Kaedah Main Peranan / Simulasi


Tujuan

kaedah

simulasi

adalah

untuk

meningkatkan

kebolehan

murid

mengaplikasikan konsep-konsep tertentu dalam penyelesaian masalah. Simulasi


adalah suatu situasi yang diwujudkan supaya menyerupai situasi sebenar tetapi

17

dalam bentuk yang dipermudahkan, diringkaskan atau dikecilkan supaya masalah


atau isu yang berkaitan lebih mudah diselesaikan.

Dalam kaedah ini, guru

mempunyai beberapa tanggungjawab, antaranya:

memilih satu masalah atau isu yang melibatkan minat atau pandangan
yang berlawanan.

memastikan unsur-unsur utama masalah atau isu terkandung dalam


simulasi.

mengenal pasti konsep-konsep yang terlibat dalam masalah atau isu


berkenaan.

menentukan langkah-langkah yang perlu diambil semasa simulasi.


Langkah-langkah ini termasuklah bagaimana tingkah laku murid,
peranan yang dimainkan, serta peraturan yang mempengaruhi tindakan
murid tersebut.

Murid mengambil bahagian dalam simulasi dengan cara memainkan peranan


individu atau pihak yang terlibat mengikut peraturan atau prosedur yang ditentukan
oleh guru. Contohnya, dalam satu simulasi berkaitan dengan kerja-kerja petani di
kebun, kebun sayur musnah dilanda banjir, bagaimana pekerja-pekerja kebun
sayur menggunakan pelbagai peralatan semasa bekerja. Pada amnya, simulasi
akan berjaya jika melibatkan situasi kehidupan seharian. Simulasi juga digunakan
bersama-sama dengan kaedah buku teks, perbincangan dan penyoalan.

Guru mewujudkan satu situasi yang menunjukkan seorang murid


ditangkap kerana melakukan vandalism. Guru cuba menyoal sebabsebab dia kerap merosakkan harta benda sekolah. Seorang murid
diminta memainkan peranan sebagai individu yang selalu merosakkan
harta awam manakala murid yang sering merosakkan harta sekolah
berperanan sebagai guru.

Dengan cara itu murid berkenaan akan

sedar dan menilai kembali sikap negatifnya.


Apabila guru melaksanakan Kaedah Main Peranan/Simulasi tersebut,
apakah langkah-langkah yang perlu diambil dan teknik-teknik P&P

18

yang boleh diamalkan oleh guru?


(1 jam)
4.1.2 Kaedah Bermain dan Bercerita
4.1.2a Kaedah Bermain
Permainan merupakan satu aktiviti yang paling diminatidan sesuai untuk
perkembangan kanak-kanak.Guru-guru boleh mengadakan perbincangan selepas
aktiviti bermain. Kaedah ini juga memberi peluang kepada murid membina
kemahiran jasmani, keyakinan diri dan merangsang sifat kepimpinan. Aktiviti
bermain juga memupuk kemahiran social berinteraksi secara positif dengan guru
dan rakan sebaya.
Kaedah bermain dapat meransang interaksi sosial dan emosi. Ia juga menambah
keyakinan dan mengurangkan rasa bosan. Bermain juga bertindak sebagai satu
alat

pemulihan,

pengukuhan

dan

pengayaan. Permainan

juga

dapat

memperkembangkan kekuatan fizikal, koordinasi dan ketangkasan. Selain itu,


permainan juga dapat membentuk perkembangan tumpuan seseorang murid serta
minat untuk menjelajahi dan mencipta idea.
Contohnya:
Memilih bola bernombor dalam baling. Kemudian menjawab soalan mudah
mengikut nombor bola tersebut. Murid yang berjaya menjawab 2 soalan dengan
betul diberi sebatang pensil.
Dalam pendidikan moral, guru boleh melakukan permainan yang lebih kurang
sama seperti contoh di atas. Hanya soalan sahaja yang berlainan. Selain itu main
pasir, air dan bongkah secara berkumpulan dapat mendidik kanak-kanak bersabar,
bersungguh-sungguh dan bekerjasama dalam kumpulan.
4.1.2b Kaedah Bercerita

19

Bercerita merupakan suatu teknik yang boleh menarik minat para pelajar.
Biasanya murid-murid akan lebih cepat menumpukan perhatian terhadap
penceritaan guru. Bercerita menjadikan pengajaran pembelajaran lebih menarik
dan berkesan.

Pelbagai cerita berunsur moral boleh didapati dengan mudah

daripada akhbar, majalah, internet dan lisan. Bercerita boleh merangsang minda
dan menimbulkan minat murid jika guru melaksanakannya secara berkesan.
Banyak pengajaran dan nilai moral dapat dicungkil daripada cerita-cerita yang
mengandungi unsur moral.
Kaedah bercerita sangat sesuai dijalankan untuk menyampaikan sesuatu mesej.
Cerita yang baik harus mempunyai permulaan, perkembangan dan penutup.
Seterusnya mengandungi nilai-nilai pengajaran yang baik dan harus dicontohi.
Antara perkara yang harus ditekankan dalam kaedah bercerita adalah cerita harus
sesuai dengan tahap kanak-kanak, ia mesti menarik, boleh berbantukan gambar
atau klip video yang menunjukkan sesuatu kisah. Biasanya kanak-kanak dapat
mengambil iktibar daripada kisah yang disampaikan oleh guru. Suara guru juga
hendaklah menarik, ada nada dan cukup jelas, agar murid dapat memberi sepenuh
perhatian kepada cerita.
Dalam P&P Pendidikan Moral, kaedah bercerita merupakan kaedah yang paling
popular digunakan dalam bilik darjah dalam kebanyakan pendekatan P&P yang
dilaksanakan oleh guru. Guru boleh menceritakan nilai-nilai moral yang terdapat
dalam cerita itu seperti cerita pengembala kambing yang berdusta. Akibat daripada
perbuatan dustanya, semua orang tidak mempercayai bahawa harimau telah
menyerang kambing-kambingnya.

Kadang-kadang guru boleh meminta murid

bercerita kisah-kisah benar yang pernah mereka dengar atau pernah mereka
sendiri mengalami.

Dalam apa keadaan dan suasana selepas sesuatu cerita

disampaikan, nilai-nilai moral pada akhir aktiviti bercerita ini perlu dibincang dan
dihayati oleh murid.

Selain daripada teknik-teknik yang dihuraikan dalam penjelasan


kaedah bercerita di atas, berikan lima faktor yang perlu diambilkira
dalam pelaksanaan kaedah bercerita.

20

4.1.3 Kaedah Nyanyian dan Lakonan


4.1.3a Kaedah Nyanyian
Nyanyian merupakan salah satu daripada aktiviti pembelajaran yang amat digemari
kanak-kanak pelbagai peringkat umur terutamanya murid sekolah rendah. Teknik
nyanyian menghiburkan murid dan dapat mengurangkan ketegangan. Kaedah
nyanyian boleh digunakan sebagai set induksi, dalam penyampaian sesuatu isi
pembelajaran dan untuk melengkapkan aktiviti penutup.

Contoh Lagu:

Anda boleh sambil rehat sambil berfikir:


Letakkan anda dalam keadaan seperti kanak-

Bangun pagi

kanak Tahun Satu, cuba nyanyikan lagu ini

Gosok gigi

dengan irama lagu seperti yang dinyanyikan oleh

Pergi mandi

kanak-kanak, apakah perasaan anda?

Pakai baju

Fikirkan teknik yang boleh menyeronokkan lagi

Makan roti

murid-murid anda dan bagaimanakah teknik ini

Minum kopi

dapat

Suka hati

moral, perasaan moral dan tingkah laku moral

Setiap pagi

dengan lebih berkesan dalam kalangan murid.

meyampaikan

unsur-unsur

pemikiran

4.1.3b Kaedah Lakonan


Kaedah Lakonan merupakan satu teknik yang memerlukan seseorang itu
memainkan peranan semasa melakonkan sesuatu cerita atau peristiwa sama ada
secara

spontan

atau

membaca

skrip

21

yang

disediakan.

Lakonan

dapat

menghidupkan pengajaran Pendidikan Moral dan merupakan satu kuasa menarik


yang mengekalkan minat pelajar terhadap sesuatu subjek.
Terdapat empat jenis lakonan:
i.

Lakonan Spontan (lakonan tanpa skrip)

ii.

Lakonan berskrip ( baca dan lakon)

iii.

Lakonan mimos (menggunakan mimic muka dan lakon tanpa suara)

iv.

Lakonan menggunakan pelbagai boneka.

Lakonan tanpa skrip memerlukan penglibatan murid secara sukarela untuk


membawa sesuatu watak. Murid harus memahami jalan cerita, watak dan nilai-nilai
yang ada dalam cerita itu. Kemudian kaitkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan
seharian.
Manakala lakonan berskrip pula, memerlukan murid membaca dan memahami
skrip serta watak dan ajalan cerita.

Murid boleh dipilih berdasarkaan watak.

Perbincangan tentang nilai-nilai moral dalam lakonan tadi harus diadakan dan
ringkasan perlu dihasilkan.
Dalam pendidikan moral pula aktiviti yang dapat dijalankan adalah:
-

Melakonkan suatu situasi menggunakan bahasa yang sopan dan


bertatasusila dalam interaksi.

Melakonkan cerita Si Tenggang untuk memberi keinsafan kepada


anak derhaka.

Lakonan dapat menarik minat dan meningkatkan penglibatan murid. Murid juga
akan menjadi aktif.

Pengajaran dan pembelajaran adalah menarik dan

menyeronokkan dan menggalakkan interaksi di kalangan murid-murid.

Guru yang kreatif mampu menggunakan teknik lakonan dalam aktiviti


P&P Pendidikan Moral.
lakonan.

Huraikan kekuatan dan kelemahan kaedah

Bagaimanakah anda dapat mengatasi kelemahan yang

mungkin timbul dalam perlaksanaan kaedah lakonan.


22

4.1.4 Kaedah Perbincangan


Perbincangan merupakan satu kaedah pengajaran dalam pendidikan Moral.
Perbincangan adalah satu bentuk diskusi antara ahli kumpulan dalam bentuk
kumpulan kecil ataupun besar. Kaedah perbincangan dapat menimbulkan minat
pelajar dalam sesuatu perkara yang menjadi isu dan membolehkan pelajar
mengeluarkan pendapat masing-masing.

Banyak tajuk boleh dijalankan secara

perbincangan di dalam kelas.


Contoh-contoh tajuk perbincangan:
1.

Menabung amalan mulia.

2.

Makanan seimbang asas kesihatan diri.

3.

Sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna.

Perbincangan dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu:


i.

Sesi Buzz

Sesi Buzz ialah perbincangan dalam kumpulan kecil yang terdiri daripada 4-6
orang.
Cara pelaksanaan
1.

Ketua mewajibkan setiap peserta mengemukakan idea

2.

Peserta mencatatkan idea-idea dan membuat rumusan

3.

Perbincangan am antara peserta kumpulan

4.

Idea-idea yang dipersetujui bersama akan disampaikan kepada guru


untuk penilaian.

ii.

Sumbang Saran

Sumbang saran merupakan satu bentuk perbincangan yang membolehkan satu


kumpulan mengeluarkan sebanyak mungkin

idea secara spontan dan

berkelompok. Setiap peserta digalakkan untuk memberi idea yang difikirkan


relevan. Setiap idea perlu diterima untuk dikaji sama ada sesuai dengan tajuk
perbincangan.
Contoh tajuk perbincangan:

23

Keselamatan murid adalah tanggungjawab murid sendiri.


4.1.5 Kaedah Lawatan
Kaedah lawatan adalah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh
memberikan

kesempatan

kepada

murid

untuk

memerhati

dan

membuat

pertimbangan mengenai sesuatu perkara atau keadaan perkara secara langsung di


luar bilik darjah.

Lawatan juga dapat menimbulkan kesedaran, keinsafan dan

perasaan tanggungjawab.

Dengan itu, nilai moral yang dihendaki dapat

disampaikan dengan berkesan.

Tempat yang boleh dilawati dalam kaedah ini

adalah seperti di kawasan sekolah seperti taman bunga dansebagainya.


Garis panduan melaksanakan program lawatan mempunyai 3 fasa iaitu sebelum,
semasa dan selepas lawatan. Lawatan itu hendaklah mempunyai objektif yang
perlu dicapai. Sebelum lawatan, guru meninjau dan memilih tempat yang sesuai
dengan nilai moral yang hendak di tekankan, kemudian guru menyediakan
panduan mengenai perkara yang perlu di beri perhatian. Penerangkan perkaraperkara yang perlu diberi perhatian perlu ditekankan kepada murid.

Kemudian

guru mendapatkan kebenaran ibu bapa murid.


Semasa lawatan guru memberi taklimat kepada murid. Guru hendaklah sentiasa
memandu dan mengawasi murid semasa bergerak.

Selepas lawatan, guru

bersama murid-murid membuat rumusan mengenai apa yang dilihat dan nilai-nilai
yang mereka perolehi. Guru menerapkan nilai-nilai tambahan dengan apa yang
dilihat.
Lawatan dapat menyediakan pengalaman secara langsung kepada murid, ia juga
merupakan variasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Pembelajaran

juga lebih berkesan kerana menggunakan pelbagai deria.


Bagi pendidikan Moral, guru boleh membawa murid ke kawasan Cameron Highland
iaitu melawat ladang teh dan strawberi.

Pasti mereka teruja dengan nikmat

pemberian Tuhan. Murid boleh dibekalkan kertas rekod pemerhatian dan boleh
mengambil gambar untuk dimasukkan ke dalam buku skrap. Selain itu mereka
boleh melawat pusat orang kurang upaya untuk menyedarkan diri supaya
bersyukur dan berusaha ke arah kejayaan.

Jika orang kurang upaya dapat

berjaya, murid-murid juga boleh berjaya. Murid juga boleh dibawa melawat pusat
pembuangan sampah. Andaikan mereka hidup dalam keadaan kotor sebegitu,
24

adakah mereka sanggup. Akibat rasa tidak selesa dan busuk dengan keadaan itu,
maka mereka harus menjaga kebersihan diri dan alam sekitar.

Bincang dan lengkapkan tugasan di bawah:


1. Berikan

kebaikan

menggunakan

kaedah

lawatan

dalam

Pendidikan Moral.
2. Lengkapkan carta grafik di bawah.

Garis Panduan
Menjalankan
Lawatan

Sebelum Lawatan
_______________
_______________
_______________

Semasa Lawatan
_______________
_______________
_______________

Selepas Lawatan
_______________
_______________
_______________

4.1.6 Kaedah Projek


Tujuan kaedah projek adalah untuk melibatkan murid dengan idea-idea konseptual
dan memperkembangkan kemahiran-kemahiran yang tidak mungkin dicapai
melalui kaedah pengajaran lain.

Objektif utama kaedah ini adalah untuk

25

pemerolehan pengetahuan yang baru oleh murid atau penggunaan pengetahuan


sedia ada kepada situasi-situasi kehidupan seharian, penyelesaian masalah atau
penghasilan produk. Dalam kaedah ini, guru berperanan untuk menentukan tajuk
yang sesuai kepada murid. Bagi murid pendidikan khas, guru perlulah membantu
sepenuhnya.

Guru

seharusnya

berperanan

sebagai

rakan

pembimbing,

memastikan setiap murid mempunyai peranan dan tugasan dalam melaksanakan


projek,

memberikan

kebebasan

dan

kepercayaan

kepada

murid

untuk

melaksanakan sesuatu projek mengikut kemampuan murid dengan pemantauan


guru, bertindak sebagai motivator dengan sentiasa memberi dorongan kepada
murid untuk mengekalkan minat mereka serta memberi masa yang secukupnya
kepada murid untuk melaksanakan sesuatu tugasan yang diberikan.
Untuk melancarkan perjalanan sesuatu projek yang dirancangkan, guru perlulah
menyediakan

alatan

yang

mudah

dikendalikan,

ringan

dan

tidak

terlalu

membahayakan murid supaya mudah dan selamat digunakan. Sebelum projek


dilaksanakan, guru sepatutnya terlebih dahulu menerangkan setiap tugasan itu,
cara penggunaan alatan, tujuan projek dan sebagainya dengan berulang-ulang
agar pelajar faham.

Jelaskan secara ringkas bagaimanakah guru dapat melaksanakan


projek Pendidikan

Moral

berikut dan

pada

masa

yang

sama

menyampaikan kepada murid nilai-nilai moral yang terkandung dalam


aktiviti tersebut.
1. Projek menyiapkan buku skrap Isu moral
2. Projek membersihkan Masjid
3. Projek mengumpul sejuta tanda tangan
(1 jam)
4.1.7 Kaedah Tunjuk Cara
Kaedah tunjuk cara adalah kaedah yang telah lama digunakan di sekolah. Kaedah
ini dipilih terutamanya sebagai satu cara untuk membiasakan murid dengan
prosedur yang perlu diikuti oleh mereka semasa membuat aktiviti seperti berkebun,
menggunakan alatan dan sebagainya. Kaedah tunjuk cara yang berjaya

26

mengandungi langkah-langkah yang memberi murid peluang menunjukkan bahawa


mereka benar-benar memahami apa yang dipelajari.

Sesuatu tunjuk cara tidak

akan berjaya dan lengkap jika tidak diberi peluang murid membuat sesuatu yang
menunjukkan mereka telah menguasai maklumat, proses atau prinsip tertentu.
Langkah-langkah untuk menjayakan kaedah ini adalah seperti berikut:
Langkah 1
Tunjukkan kepada murid langkah-langkah yang mesti dikuti oleh mereka untuk
melakukan tugas yang diberi. Murid juga perlu dimaklumkan tentang sifat
tugas itu.

Langkah 2
Berikan tindak balas kepada soalan murid tentang tunjuk cara yang telah
dibuat. Guru juga perlu bertanyakan soalan kepada murid untuk memastikan
mereka benar-benar faham akan arahan yang diberikan.

Langkah 3
Tinjau semula langkah-langkah yang perlu diikuti oleh murid. Murid mesti jelas
dengan langkah-langkah aktiviti. Adalah baik jika guru menulis setiap arahan
untuk memastikan tiada arahan yang tertinggal semasa aktiviti berlangsung.

Langkah 4
Secara rawak, guru perlu memilih beberapa orang murid untuk membacakan
turutan langkah-langkah betul yang telah dilakukan oleh mereka.

Langkah 5
Beri peluang murid mempraktikkan apa yang telah dipelajari oleh mereka.
Kaedah tunjuk cara apabila dirancang dan dilaksanakan boleh memberi kefahaman
kepada murid. Pada bahagian awal tunjuk cara, guru boleh mengambil sedikit
masa untuk mengingatkan murid tentang objektif yang diberi penekanan.
Disebabkan guru menjadi pusat perhatian dalam kaedah tunjuk cara ini, adalah
mudah baginya untuk membantu murid mengingat kembali maklumat yang telah
dipelajari sebelumnya yang berkaitan dengan tugas pembelajaran baru.

27

Kumpulkan cara-cara menghormati orang lain mengikut bangsa,


keturunan dan adat.
Gunakan kaedah tunjuk cara untuk memperkenalakan cara-cara
menghormati bangsa lain.
4.1.8 Kaedah Pameran
Kaedah pameran adalah satu kaedah yang menghargai sumbangan pelajar serta
memberi motivasi kepada para pelajar supaya terus berusaha.

Kaedah ini

mendorong pelajar untuk memiliki daya kreativiti dan kepimpinan diri.

Dalam

kaedah pameran, pelajar akan diminta untuk mempamerkan hasil mereka supaya
mereka dapat mengembangkan kebolehan serta cara pengurusan pameran
tertentu. Guru mengalakkan pelajar menguruskan satu pameran di dalam kelas
dan kemudian pada peringkat sekolah.

Rancang satu aktiviti pameran bertajuk masalah sosial di Malaysia.


Guru memastikan penglibatan para pelajar dalam menjayakan
pameran ini.

Sediakan satu laporan pameran untuk disampaikan

dalam kelas.

4.1.9 Kaedah Penyelesaian Masalah


Kaedah ini digunakan untuk menyelesaikan pelbagai masalah harian. Kaedah
Penyelesaian Masalah juga merupakan satu cara pengajaran yang berdasarkan
kaedah penyelesaian yang saintifik.
Garis panduan Teknik Penyelesaian masalah
1.

Mengenal pasti masalah

2.

Mencari maklumat

3.

Membuat hipotesis.

4.

Menguji hipotesis

28

5.

Menilai dan membuat rumusan

Guru menghadapi pelbagai karenah murid di dalam kelas.

Setiap

masalah perlu ada penyelesaian yang berkesan. Kes pelajar merokok,


kes

buli,

vandalisme

dan

lain-lain

masalah

sosial

perlukan

penyelesaian. Guru yang bijak akan menyelesaikan masalah dengan


caranya tersendiri.
Bagaimana anda akan menyelesaikan masalah disiplin atau masalah
moral disekolah anda.

Kesimpulan
Guru boleh melaksanakan pelbagai kaedah pengajaran untuk mewujudkan satu
suasana

pembelajaran

yang

berkesan.

Guru

harus

berusaha

untuk

memperkenalkan beberapa banyak yang kaedah yang boleh dilaksanakan. Dalam


satu waktu P&P, guru boleh mengguna satu kaedah atau kombinasi dua atau tiga
kaedah untuk melaksanakan pelbagai aktiviti secara inovatif dan kreatif, asal
objektif pembelajaran tercapai dan murid dapat manfaat maksimum daripada
pengajaran guru.

29