Anda di halaman 1dari 54

2

BAHAGIAN A

[60 markah]

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

Tandakan (

) bagi langkah keselamatan bengkel yang betul dan (

) bagi yang salah pada petak yang

disediakan.

Langkah Keselamatan

Tingkap hendaklah sentiasa ditutup sewaktu melakukan kerja amali di bengkel

Setiap kemalangan hendaklah dilaporkan kepada guru

Pastikan kerusi dan peralatan disusun kemas selepas digunakan

[3 markah]

Pernyataan di bawah menerangkan tentang projek yang dihasilkan oleh Fatin.

Fatin ingin menghasilkan satu projek menyimpan alatan jahitan

Berdasarkan penyataan berikut, nyatakan tiga kaedah bagi mengumpul maklumat

dan data untuk penghasilan projek itu.

i.

.............................................................................................................................

ii.

.............................................................................................................................

iii.

.............................................................................................................................

[3 markah]

KHB PERTANIAN

Lengkapkan Jadual berikut dengan menulis nama bahan yang betul berdasarkan sifat bahan
yang diberi.

Sifat Bahan
Nama Bahan

i.
Mempunyai sifat kalis api

ii.
Mudah dibentuk

i.
Mempunyai pelbagai warna yang menarik

ii.
Mudah dikerjakan dan dibentuk

i.
Ringan

ii.
Tidak mudah meleding

[3 markah]

Rajah 1 menunjukkan alatan tangan yang digunakan di bengkel sekolah.

Rajah 1

Padankan alatan berikut berdasarkan nama yang betul dengan menulis A, B dan C di petak
yang disediakan.

Nama alatan

Playar gabung

Pemotong sisi

Playar muncung tirus

[3 markah]

KHB PERTANIAN

Penyataan berikut adalah tentang satu komponen elektronik.

Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi

Dilabelkan dengan nilai impedans

Elakkan dari terjatuh agar tidak rosak

Berdasarkan penyataan itu,

(a) Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi menentukan simbol komponen itu.

Nama komponen itu.

.........................................................................................................................

Peralatan yang menggunakan komponen itu.

.........................................................................................................................

[3 markah]

KHB PERTANIAN

5
6

Rajah 2 menunjukkan sejenis pili air.

Rajah 2

Tandakan ( ) pada alatan tangan yang betul untuk menyenggara pili itu dan (
pada yang salah dipetak yang disediakan.

[3 markah]

KHB PERTANIAN

6
Rajah 3 menunjukkan tiga jenis bongkah.

Rajah 3

Padankan pelan berikut dengan bongkah yang betul dengan menulis A, B atau C pada
petak yang disediakan.

[3 markah]

KHB PERTANIAN

7
8

Rajah 4 menunjukkan mesin jahit.


C
A

Rajah 4
Nyatakan fungsi pada bahagian yang berlabel :
A :
B :
C :
[3 markah]

KHB PERTANIAN

8
9

Berikut adalah langkah memasak pizza sosej yang tidak mengikut urutan yang
betul. Susun langkah menyediakan pizza sosej mengikut urutan yang betul dengan
menulis 1, 2 dan 4 pada petak yang disediakan .
Jawapan 3 diberi.

Tabur roti pizza dengan inti pizza

Panaskan ketuhar pada suhu 220 c


Sediakan doh roti dan rehatkan selama 20 minit

Bakar pizza selama 20 30 minit

[3 markah]

11 Tandakan ( ) pada contoh ruang sosial di tempat kediaman dan (


salah di petak yang di sediakan.

) pada yang

Ruang tamu

Ruang dapur

Ruang makan
[3 markah]

KHB PERTANIAN

9
10 Rajah 5 menunjukkan satu keratan batang tumbuhan yang akan dibiak menggunakan
kaedah keratan batang.

Rajah 5
Nyatakan nama keratan yang berlabel;
A : .
B : .
C : .
[3 markah]

KHB PERTANIAN

10

Berikutadalahbahanyangdigunakanuntukmembuatkompos.

Sisatanaman
Najisternakan
Kapur

Berdasarkanbahanitu,lengkapkanJadual1.

Fungsi
Bahan

Bahanutamakompos
.

Menguraidan

mempercepatproses

pereputanbahan

kompos

Meneutralkankeadaan

berasid

Jadualx

[3markah]

.
Isikantempatkosonguntukmelengkapkanmaksudgilirantanaman.

Gilirantanamanbermaksud(i).tanamansecara
(ii).........................dalamsatu(iii)...

yangsamaselepassatumusimpenanaman.

[3markah]

KHB PERTANIAN

11

14
Berikutadalahlangkahmengujiperatusanpercambahanbijibenihyangtidak
mengikuturutanyangbetul.

Susunlangkahmengikuturutanyangbetuldenganmenulis1,2dan5padapetakyang
disediakan.

Langkah2dan4diberi.

2
Lembapkan kapas dengan air suling

Letakkan 20 biji benih di atas piring petri beralas kapas.


Lembapkan kapas dari semasa ke semasa
4
Tutup piring petri dan biarkan beberapa hari sehingga
bercambah. Catatkan bilangan biji benih bercambah selepas 5
hari.

[3markah]

KHB PERTANIAN

12

15

Berikutadalahjenispenyakitpadahaiwankesayangan.

A
Leukemia

B
Sawan

C
Sampar

Berdasarkanjenispenyakititu,lengkapkanJadual2denganmenulisA,BatauCpadaruang
yangdisediakan.

CiriHaiwanBerpenyakit
Penyakit


Pucat
.

Susutberatbadan

Kakibengkok
..

Kepalaberpusing


Najiscair
.

Suhubadanmeningkat

Jadual2
[3markah]

KHB PERTANIAN

13

Berikut adalah pernyataan faktor pemilihan tapak pembinaan kolam tanah.

Tandakan ( ) bagi pernyataan yang betul dan tandakan ( X ) bagi pernyataan yang palsu
pada setiap petak yang disediakan.

Sumber air tidak tercemar

Tanah adalah berliat serta berlumpur

Kawasan tapak kolam yang redup

[3 markah]

17

Jadual 3menunjukkan maklumat kos ternakan ikan air tawar bagi 100 kg ikan.

Maklumat

Jumlah (RM)

Kos Bahan

300.00

Kos Upah

50.00

Kos Overhed

30.00

Jadual 3
Berdasarkan Jadual
1, hitung kos pengeluaran sekilogram ikan itu.

[3 markah]

KHB PERTANIAN

14

Jadual 4 menunjukkan ciri kumpulan tanaman landskap.

Lengkapkan jadual dengan menyatakan jenis kumpulan pada setiap ruang yang disediakan.

Ciri

Kumpulan

Berbunga sekali sepanjang

jangka hayatnya

Mati selepas berbunga


Berbatang tunggal atau

berumpun

Tidak mempunyai akar

tunjang

Tumbuh rendah

Merayap di permukaan

tanah

Jadual 4

[3 markah]

Berikut adalah penyataan tentang jenis tanaman landskap.

Tandakan ( ) bagi penyataan yang betul dan tandakan ( X ) bagi yang salah bagi setiap petak
yang disediakan.

Pokok palma boleh tumbuh secara berumpun

Paku pakis mempunyai sulur

Pokok renek mempunyai kanopi yang padat

[3 markah]

KHB PERTANIAN

15

20

Berikut adalah kaedah pembayaran masa kini.

A
Kad kredit

B
Kad prabayar

C
Pembayaran elektronik (e-pay)

D
Cek

Padankan kaedah pembayaran itu dengan pernyataan berikut dengan menulis A, B, C atau D
pada petak yang disediakan.

Pengguna membayar terlebih dahulu sebelum mendapat barangan atau perkhidmatan

Pengguna membuat pembayaran dengan menggunakan kemudahan internet

Pengguna membuat pembayaran menggunakan kad secara terus bagi barang atau perkhidmatan
yang dibeli

[3 markah]

KHB PERTANIAN

16

BAHAGIAN B

[40 markah]

Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan.

21

Rajah 6 menunjukkan hasil pematerian yang dilakukan ke atas komponen perintang.

Rajah 6
Berdasarkan Rajah 6,
(a)
Huraikan langkah untuk proses pematerian itu.

[9 markah]

(b)

Nyatakan satu langkah keselamatan yang perlu di patuhi semasa

melakukan pematerian itu.

[1 markah]

KHB PERTANIAN

17

Ruang Jawapan

Langkah proses pematerian

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Satu langkah keselamatan semasa melakukan pematerian

.....................................................................................................................................

KHB PERTANIAN

18

Anda menerima seekor hamster sebagai hadiah harijadi daripada kawan anda untuk dijadikan
sebagai haiwan kesayangan..

(a)

Senaraikan tiga keperluan asas perumahan bagi haiwan kesayangan itu.

(i)

....

(ii)

(iii)

[3 markah]
(b)
Berdasarkan jawapan anda di (a), lakar dan labelkan reka bentuk perumahan

bagi haiwan kesayangan itu.

[4 markah]

(c)

Senaraikan tiga aktiviti penjagaan bagi haiwan kesayangan itu.

..

......

..

[3 markah]

KHB PERTANIAN

19

Rajah 7 menunjukkan satu lakaran bagi produk yang akan digunakan dalam bilik mandi.

Tempatletakberusgigi

Tempat letak botol syampu

Tempat letak sabun mandi

Rajah 7

Berdasarkan Rajah 7,

(a) Nyatakan lima masalah yang mungkin timbul pada produk itu daripada

aspek reka bentuk.

[5 markah]

(b) Cadangkan penyelesaian bagi setiap masalah seperti yang dinyatakan di (a).

[5 markah]

KHB PERTANIAN

20

Ruang Jawapan

Lima masalah yang mungkin timbul pada produk daripada aspek reka bentuk.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Cadangkan penyelesaian bagi setiap masalah

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

KHB PERTANIAN

21

Rajah 8(a) dan Rajah 8(b) menunjukkan kaedah mencabut paku dari bahan kerja dengan
menggunakan tukul kuku kambing.

Rajah 10(a)

Rajah 10(b)

Berdasarkan Rajah 8(a) dan Rajah 8(b),

(a) (i) Pilih dan tentukan kaedah yang betul dalam mencabut paku dari bahan kerja itu.

[1 markah]

Terangkan alasan pemilihan jawapan anda di (a)(i) dengan membuat perbandingan antara
kedua-dua kaedah.

[7 markah]

Nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diamalkan sewaktu melakukan kerja itu di
bengkel sekolah.

[2 markah]

Ruang Jawapan

(i) Pilih dan tentukan kaedah yang betul dalam mencabut paku.

..........................................................................................................................

KHB PERTANIAN

22

(ii)

Terangkan alasan pemilihan jawapan di (a) (i) dengan membuat perbandingan

antara kedua-dua kaedah.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

(b)

Dua langkah keselamatan yang perlu diamalkan sewaktu melakukan kerja itu.

(i)

..........................................................................................................................

(ii)

..........................................................................................................................

KERTAS SOALAN TAMAT

KHB PERTANIAN