Anda di halaman 1dari 9

~SOALAN ULANGKAJI EDU 3083~

1. Jelaskan 2 cara guru dapat memperlihatkan kesantunan tinggi


Guru berpakaian sopan mematuhi etika berpakaian penjawat awam
Mahir berkomunikasi dengan menggunakan pertauran-peraturan berbahasa
mengambil kira norma-norma budaya
Menghargai dan menghormati pihak lain walaupun kalangan yang lebih
muda, cacat, miskin dan kurang cerdas
Peramah, pemurah dan bersedia membaiki kelemahan diri
2. 3 isu etika yang wujud
Isu pengurusan masa
- Tidak menepati masa
- Lewat masuk kelas: mengajar tergopoh-gapah
Berniaga di sekolah
- Menjalankan direct-sale kepada rakan sejawat
Isu kepedulian guru
- Tidak mengambil berat tentang anak muridnya
- Tidak memberi tumpuan
- Tidak mementingkan perkembangan diri
3. Jelaskan tiga aspek kemahiran utama yang perlu diberi perhatian beliau supaya
melayakkannya memohon jawatan Guru Cemerlang
Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran atau bidang
pengkhususan dan kepakarannya
Berupaya meningkatkan hasil pembelajaran kea rah membangunkan potensi
murid selaras dengan FPK
Berpengetahuan dan berkemahiran dalam ICT
Menguasai kemahiran komunikasi yang tinggi
Menguruskan masa, bahan sumber, alat pengajaran dan pembelajaran
dengan berkesan

4. Akauntabiliti keguruan yang perlu dilaksanakan oleh guru


Akauntabiliti terhadap pelajar
Akauntabiliti terhadap diri sendiri
Akauntabiliti terhadap ibu bapa
Akauntabiliti terhadap masyarakat dan negara
Akauntabiliti terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan
5. Strategi-strategi relevan yang dapat dilaksanakan untuk memenuhi fungsi guru
sebagai penyampaian ilmu yang berkesan

Menjadi suri teladan kepada muridnya melalui amalan ilmu pada diri sendiri
Mencari pendekatan yang sesuai agar murid dapat menguasai ilmu yang
disampaikan
Membuat perancangan dan persediaan rapi untuk mengaplikasikan

kemahiran dimiliki
Mengemaskinikan kandungan ilmu dan strategi dengan input-input terkini
Memilih dan menggunakan alat bantu mengajar yang berkesan
Menghadiri kursus dan seminar atau melanjutkan pelajaran
Menjadi pengurus bilik darjah yang efektif
Aplikasi TMK dalam pengajarannya

6. Dua tindakan bagaimana anda dapat membantu Amrita dengan memainkan


peranan guru sebagai pengganti ibu bapa
Mempamerkan sifat kasih sayang, kemesraan
Menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan berkualiti
Membina suasana sosio emosi yang sihat dalam kelas
Keperihatinan dan kepekaan guru terhadap latar belakang murid
Menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif, sedangkan murid
mempunyai pelbagai kecerdasan
Mewujudkan kepimpinan bilik darjah yang berkesan, mewujudkan iklim
sekolah dan halangan dalam bilik darjah
Sebagai agen perubahan , perlu memiliki ciri-ciri kepimpinan bilik darjah
yang berkesan
7. Terangkan secara ringkas tiga perlakuan kesantunan non-verbal
Gaya berpakaian- pakaian yang ada nilai budaya masyarakat Malaysia
Cara duduk- tingkah laku yang sopan
Cara berhubung- senyum, bersalam, beramah tamah
Lemah lembut dan penyayang
8. Dalam menjalankan tanggungjawab guru sebagai pembimbing, terdapat
beberapa pendekatan yang perlu diberikan pertimbangan oleh guru. Nyatakan 2
pendekatan dalam memberikan bimbingan
Bimbingan untuk perkembangan murid
Bimbingan sebagai langkah pencegahan
Bimbingan untuk pemulihan
Bimbingan menghadapi krisis
9. Berikan 3 tindakan yang boleh dilaksanakan oleh guru untuk menunjukkan
amalan dalam fikiran reflektif tersebut
Mengaitkan sesuatu idea dengan pengalaman yang sedia ada
Mengemukakan soalan kendiri

Mengusulkan hipotesis dan andaian


Mengemukakan pelbagai kemungkinan penyelesaian yang wajar
Menilai kemungkinan penyelesaian secara kritis dan kreatif
Penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran kritis dan kreatif
Renungan kembali reflektif (pemikiran metakognitif)
Pemikiran reflektif perkaitan dengan pengalaman sedia ada.

10. Berikan 4 jenis gaya kepimpinan


Autokratik
Instruksional
Demokratik
Kontigensi
Laizes faire
Islamik
11. Jelaskan 3 tanggungjawab guru cemerlang dalam kepemimpinan guru
Membuat perancangan pengajaran mata pelajaran yang diajarnya
berdasarkan kepakaran yang dimiliki
Melaksanakan proses P&P mata pelajaran yang telah dirancang dengan
pedagogi yang sesuai
Memimpin dan membantu rakan guru dalam kurikulum dan kokurikulum
berdasarkan kepakarannya
Menjadi tempat rujukan

guru

lain

berdasarkan

kepakaran

dan

pengkhususannya
Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan dalam mata pelajaran yang
berkaitan dengan kepakaran dan pengkhususannya
Membuat kajian, penyelidikan dan penulisan ilmiah dalam mata pelajaran
kepakarannya
Meneroka inovasi dan penemuan baru dalam mata pelajaran kepakarannya
Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM
12. Jelaskan 5 nilai yang seharusnya diamalkan oleh seseorang guru seperti yang
terkandung dalam Kod Etika Keguruan
Taat setia - raja, negara dan kerajaan
Amanah, bersih dan jujur
Berkecuali melaksanakan tugas dan tanggungjawab tanpa prejudis
Sentiasa bersedia dan berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan tugas

dan tanggungjawab
Adil dan saksama dalam tugas
Perlu sentiasa berusaha meningkatkan produktiviti dan perkhidmatan
Sentiasa membuat refleksi dan memperbaiki kelemahan diri
Mengamalkan ketepatan masa
Perkhidmatan yang ramah mesra kepada setiap pelanggannya.

13. Huraikan 5 ciri akauntabiliti guru terhadap rakan sejawat dan profesionnya
Sentiasa menjaga nama baik rakan sejawatnya
Tidak melibatkan diri dalam kegiatan / aktiviti yang mencemarkan nama baik
rakan sejawat
Membantu rakan sejawat dalam melaksanakan tugas-tugas di sekolah
Melaksanakan tugas dengan amanah, bersih dan jujur tanpa sebarang
kepentingan peribadi
Menjaga perlakuan, personality dan tindakan yang mencerminkan diri guru
Tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh menjejaskan nama baik
profesion
14. Huraikan 5 tugas dan peranan yang perlu dipikul oleh seseorang guru
Pengamal ilmu pengetahuan dan kemahiran
Penerap nilai
Pendidik
Pengurus bilik darjah dan pembelajaran
Pakar rujuk
Mentor
Penyelidik
Agen sosialisasi
15. Berikan 5 contoh aktiviti yang sesuai untuk pembinaan negara bangsa
Menyanyi lagu patriotic
Aktiviti bahasa
Memupuk semangat kerjasama dan perpaduan melalui perkhemahan
kokurikulum dll
Lawatan dan projek sejarah
Pembelajaran berasaskan projek yang mendorong kepada semangat
patriotic
Mambaca biografi tokoh negarawan
16. Lima panduan yang dapat difikirkan dan diamalkan oelh setiap individu supaya
tidak mengabaikan amalam membaca
Peruntukkan masa untuk membaca pada setiap hari sekurang-kurangnya 10
minit pada satu-satu waktu yang terluang
Pastikan membawa buku ke mana-mana sahaja pergi kerana sekiranya
berasa bosan menunggu di perhentian bas, semasa dalam perjalanan sama
ada dalam kereta api, kapal terbang, bas atau kereta
Mengurangkan aktiviti lain yang kurang berfaedah dan isikan dengan aktiviti
membaca
Dapatkan suatu ruang yang sunyi dan tidak diganggu ketika membaca

Kunjungi pameran buku dan kedai buku untuk memupuk minat membaca
terutama sekali pada waktu jualan murah
17. 5 kepentingan amalan reflektif dalam bidang keguruan supaya dapat
meningkatkan profesionalisme guru dalam perkhidmatan
Untuk mengimbangi antara pengalaman mereka sendiri dengan kejayaan
golongan yang terdahulu
Alat dalam membangunkan kurikulum yang mendorong kepada dapatan
atau maklum balas yang berterusan berkaitan dengan sesuatu isu yang
timbul dalam pengurusan sekolah dan bilik darjah
Pensyarah boleh memnimbing dan melatih guru pelatih dalam pelaksanaan
pengurusan P&P
Merupakan pembelajaran kendiri dalam kalangan guru dalam perkhidmatan
Mendorong guru-guru merenung kembali cara pengajaran mereka dan
merenung semula alasan bagi setiap tindakan mereka
18. Bezakan pencapaian penguasaan dalam pendidikan bagi seorang guru di
peringkat novis dengan seorang guru pakar dari aspek berikut
a) Pengetahuan isi kandungan
Guru novis
- Pengetahuan isi kandungan adalah secara berasingan

Guru pakar
- Pengetahuan isi kandungan yang mendalam dan dapat mengaitkan
dengan konteks yang berbeza-beza secara sepadu

b) Tindakan pedagogi
Guru novis
- Tindakan pedagogi adalah etrhad, menjurus kepada kaedah
penyampaian pengetahuan dan prestasi pengajaran

Guru pakar
- Tindakan pedagogi adalah lebih luas, interaktif dan pelbagai

19. Dua cara bagaimana anda dapat membantu mengubah tingkah laku Bazli
Mempamerkan sifat kasih sayang dan kemesraan kepada Bazli kerana dia
pernah didera oleh arwah bapanya
Menunjukkan keprihatinan dan kepekaan terhadap latar belakang Bazli
Memberikan perhatian yang lebih khusus dan berusaha mewujudkan
persekitaran sekolah dan bilik darjah yang lebih kondusif
Menggalakkan murid-murid lain dalam kelasnya berkawan dengan Bazli
Melibatkan Bazli dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan permainan

20. Tiga cara bagaimana seorang guru boleh bertindak sebagai agen sosialisasi
Memberi peluang kepada murid untuk menguasai pelbagai ilmu
pengetahuan dan kemahiran yang difikirkan sesuai untuk perkembangan
diri dan masyarakat
Memastikan perubahan dan perkembangan tingkah laku murid adalah
mengikut nilai, norma dan kehendak masyarakat
Bertanggungjawab untuk memodenisasikan masyarakat dalam semua
bidang untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan negara
Membentuk individu yang mampu bersosialisasi dan memiliki kecerdasan
emosi yang tinggi
Terlibat dalam semua aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh
komuniti setempat
Menjadi juru latih, pengadil, penceramah, tetamu khas dalam majlis
komuniti setempat.
21. Dua aspek kepemimpinan Guru Besar
Perancangan budaya sekolah, amalan terbaik
Peneglolaan struktur organisasi
Pengarahan kolaboratif, kesejawatan
Pengawalan memberi arahan yang jelas,

konsisten

dalam

penguatkuasaan peraturan
22. Tiga peranan guru cemerlang
Membuat perancangan pengajaran, melaksanakan pengajaran mata
pelajaran kepakaran dan pembentukan serta pembangunan diri pelajar
mengikut tahap tertinggi yang ditetapkan oleh KPM
Menjadi pakar rujuk, memberikan khidmat nasihat dan membimbing guru
dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan
Menjalankan kajian, menghasilkan penulisan ilmiah dan penyelidikan,
meneroka inovasi dan penemuan baharu dalam mata pelajaran kepakaran
atau bidang pengkhususan dan membentangkan hasilnya.
Memimpin dan membantu dalam tugas kurikulum dan kokurikulum yang
berkaitan dengan mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.
23. Tiga isu etika guru yang wujud
Tidak menepati masa
Penampilan diri
Pengajaran tidak berkesan
Membuat kerja sampingan

24. Empat pencapaian penguasaan dalam bidang pendidikan bagi seorang guru
yang dikategorikan bawah peringkat novis
GN mempelajari fakta-fakta yang spesifik secara objektif
GN menguasai konsep asas dan peraturan asas untuk bertindak
GN mulai memperoleh beberapa kemahiran asas
GN mula menguasai peristilahan yang berkaitan dengan profesionnya
GN menghimpunkan idea-idea awalan tentang tugas-tugas mengajar
25. Tiga cadangan kecekapan bagi Cikgu Susan
Keutuhan keperibadian
Kecekapan profesionalisme
Kestabilan emosi dan spiritual
Kebijaksanaan dan kepemimpinan
Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip
Kecekapan menggunakan teknologi maklumat
Kecekapan dan kecerdasan mental dan keintelektualan
26. Tiga kepentingan seorang guru sekolah rendah perlu berperanan sebagai
pengamal reflektif
Dapat membantu dalam menstruktur pemukiran guru ke arah penguasaan
isi kandungan pedagogi dan pengetahuan am pedagogi
Membolehkan pengamalnya menilai, memahami dan belajar daripada
pengalaman
Membantu dari

segi

merancang

dan

bertindak dengan

kesedaran

berasaskan teori dan prinsip P&P


27. Tiga cabaran guru biasa dalam kepimpinan guru
Tiada motivasi daripada pentadbir / guru besar
Persepsi yang tidak tepat tentang kepimpinan bilik darjah kerana bagi
mereka peranan kepimpinan terletak di bahu guru besar atau pentadbir
sekolah
Tidak menguasai kemahiran pengurusan dan pelaksanaan dalam bilik
darjah.
28. Empat tanggungjawab guru seperti yang termaktub dalam Tatasusila Profesion
Keguruan Malaysia
Tanggunjawab terhadap pelajar
Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar
Adil terhadap setiap pelajar
Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar
Tanggungjawab terhadap ibu bapa
Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa

Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama erat antara sekolah dengan

ibu bapa
Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara
Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh
merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat, negara ataupun yang

bertentangan dengan Rukun Negara


Mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat
Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu

bapa serta insitusi pendidikan dengan masyarakat


Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan
mengelakkan diri daripada melakukan sebarang kenyataan atau ulasan
yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar

atau ibu bapa


Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutama mereka yang masih

baharu dalam profesion keguruan


Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion
keguruan

29. Akauntabiliti guru terhadap diri sendiri


Berpengetahuan luas dan berketrampilan dalam bidang mata pelajaran yang
diajar
Mencari ilmu pengetahuan baharu dalam pedagogi serta psikologi kanakkanak
Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas, bersikap positif,
melaksanakan tugas secara adil
Menampilkan tingkah laku yang baik, menjadi role-model untuk diteladani
Sabar, empati, ikhlas dan jujur dalam melaksanakan tugas
Mengemaskini diri tentang perkembangan baharu dalam bidang pendidikan
serta TMK
30. Cadangkan lima cara bagaimana kerjasama professional dapat dilaksanakan di
sekolah
Membentuk Lembaga Disiplin
Membentuk panitia mata pelajaran
Program penilaian secara mutual
Latihan dalam perkhidmatan
Aktiviti sosial melalui kelab guru
Menjalankan projek-projek yang bermanfaat ke arah perubahan sekolah dan
kemajuan pelajaran
Membuat agihan tugas apabila ada guru bercuti

31. Huraikan lima budaya pembelajaran sepanjang hayat yang guru perlu
laksanakan apabila berada di sekolah
Budaya membaca
Budaya menyelidik
Budaya berfikir/reflektif
Budaya musyawarah / berbincang
Budaya kolaborasi dan koperatif
32. Penampilan guru merupakan aspek penting dalam profesion keguruan. Huraikan
secara ringkas dua ciri penampilan guru
Ciri penampilan untuk perbezaan bangsa, agama dan jantina
Ciri penampilan untuk berdialog rakan sejawat dan pelajar
Ciri disilusi terbuka melihat luar daripada budaya sendiri
Ciri demokrasi pelajar yang mempunyai peluang yang sama untuk
melibatkan diri
33. Senaraikan empat kebimbangan guru pelatih pada peringkat kemandirian diri
Kemampuan menghadapi sesi pengajaran
Komen guru mentor
Penerimaan murid terhadap P&P
Penerimaan ibu bapa
Adaptasi diri di sekolah
Penerimaan pengurus sekolah
P&P difahami murid atau tidak
34. Nyatakan tiga cara supaya proses transisi daripada guru novis kepada guru
pakar dapat maju dengan lancar
Sokongan dan bimbingan guru dan pensyarah mentor
Latihan yang menjurus kepada pengetahuan spesifik
Program latihan perguruan yang seimbang dari segi teori dan amali
Didedahkan dengan pengalaman yang terancang seperti pemerhatian P&P
guru mentor
Perbincangan berfokus kepada isu akademil
Penguasaan isi kandungan, pedagogi P&P