Anda di halaman 1dari 5

1.

Tulis 6 887 dan 345 dalam


perkataan. (2m)
Jawapan:
6 887 =
_____________________________
345 =
_____________________________
2. Tulis perkataan berikut dalam
angka. (3m)
a) Sembilan juta tujuh puluh
ribu
b) Lapan ribu enam ratus satu
c) Lima puluh lima ribu tiga
ratus
Jawapan: a ) ________________
b) ________________
c) ________________
3. Apakah nilai tempat bagi digit 3
dan 8 dalam nombor 235 987 ?
(2m)
Jawapan: 3 =__________________
8 = __________________

(1m)
____________________________________

8. Yuna dan Najwa masing-masing


mengumpul 945 dan 770 keping
setem.
Berapakah
lebihnya
bilangan setem Yuna berbanding
dengan Najwa? (3m)
Jawapan:

9. Setiap
ahli
sebuah
kelab
dikenakan yuran RM38 sebulan.
Hitung jumlah yuran yang dibayar
oleh 75 orang ahli dalam 6 bulan.
(4m)
Jawapan:

4. Apakah nilai digit 2 dan 4 dalam


nombor
23 485? (2m)
Jawapan: 2 = _________________
4 = _________________
5. Bundarkan 356 dan 2 465 kepada
puluh yang hampir. (2m)
Jawapan: 356 =________________
2 465 = _______________
6. Bundarkan 77 373 kepada ribu
dan ratus yang hampir. (2m)
Jawapan: Ribu = ________________
Ratus = ________________
7. 678 457 menjadi 700 000
setelah dibundarkan kepada

10.
Sebuah
kalkulator
berharga
RM32. Adira membeli tiga buah
kalkulator itu dan membayarnya
dengan dua keping wang RM50.
Berapakah baki wangnya? (4m)
Jawapan:

11.
Senaraikan nombor genap
antara 21 dan 31. (2m)
Jawapan:
____________________________

berapa minitkah kedua-dua loceng


akan berbunyi secara serentak?
(3m)
25

Jawapan:

12.
Senaraikan nombor ganjil
antara 40 dan 50. (2m)
Jawapan:
____________________________
13.
Nyatakan pola bagi setiap
urutan nombor yang berikut. (2m)
26, 23, 20, 17, 14
Jawapan:
____________________________
____________________________________
____________________________________

19.
Cari faktor sepunya terbesar
(FSTB) bagi 18, 30 dan 36. (4m)
Jawapan:

14.
Lengkapkan urutan nombor
yang berikut. (3m)
a) 126, 120, 114, _____, 102, _____
b) 55, _____, 73, 82, 91, _____
c) 7, 14, 28, _____, _____, 224
15.
Apakah nombor perdana yang
pertama? (1m)
Jawapan:
____________________________

20.
Cari gandaan sepunya terkecil
(GSTK) bagi 5, 6 dan 10. (4m)
Jawapan:

16.
Senaraikan semua nombor
perdana antara 10 dengan 20.
(2m)
Jawapan:
____________________________
17.
Senaraikan lima gandaan 5
yang pertama. (2m)
Jawapan:
____________________________________

18.
Loceng A berbunyi setiap
sepuluh minit dan loceng B
berbunyi setiap 15 minit. Selepas

21.

Suai padankan yang betul. (4m)

25

PECAHAN
TAK WAJAR

22. 2

PECAHAN
BERCAMPUR
PECAHAN WAJAR

26.

5 1
+ =

Hitung 1 8 4

(2m)

NOMBOR BULAT

1
3

2
5

27.

1
2

Hitung 2

x( 4

1
6 )=

(3m)

3
8

1
20

23.

Tuliskan
sebutan
setiap
pecahan
berikut.
(4m)

Tukarkan 3

kepada pecahan

tak wajar. (2m)


28.

1
1
1
2 +1 =
3
6
9

Hitung 4

(3m)

24.

Tentukan sama ada pasangan

pecahan

1
3
dan
4
12

adalah setara

atau tidak. (2m)

29.

Sebuah kelab mempunyai 120

orang ahli.
25.

Hitung

(2m)

5
6

4
9

1
3

dan

3
8

daripadanya masing-masing ialah


murid Melayu dan Cina. Yang
selebihnya ialah murid India.

Berapakah murid India dalam kelab


itu? (3m)

30.
Tulis setiap yang berikut
sebagai pecahan persepuluh atau
perseratus. (2m)
a. 0.3 =
b. 0.16 =
31.
Tulis setiap yang berikut
sebagai
Nombor perpuluhan
perpuluhan.
a 2.178
(2m)
b 0.925
c 46.392
53
=
d 7.354
a

100

b
32.

7
=
10
Selesaikan yang berikut: (8m)

3.64+0.372=

50.934.18=

0.618 23=

6.57 30=

25

33.
Nyatakan nilai tempat dan nilai
digit bagi setiap yang bergaris.
(6m)
Nilai tempat
Nilai digit
34.
Bunda
Perseratus
rkan
9.4652
kepada:
0.05
(4m)
a

Nombor bulat yang terdekat =

1 tempat perpuluhan =

2 tempat perpuluhan =

3 tempat perpuluhan =

35.
Aziz ada 5.75 meter dawai. Dia
menggunakan 3 meter dawai itu
dan bakinya dijual kepada Badrul
dengan harga RM7.40 semeter.
Berapakah jumlah wang yang perlu
dibayar oleh Badrul? (3m)
Jawapan:

*******************************************************

-TA M AT~Kejayaan tidak datang kepada


manusia yang leka~
(Charles Cahier)

25