Anda di halaman 1dari 2

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PENILAIAN PORTFOLIO

KELEBIHAN
Membolehkan kurikulum dan

KELEMAHAN
Memerlukan masa yang banyak

pengajaran yang bersesuaian

untuk menyemak portfolio setiap

dengan perkembangan kanak-

kanak-kanak dan membuat

kanak dilaksanakan.

penilaian.

Membolehkan pelajar menilai stail

Pengetahuan guru yang agak

pembelajaran masing-masing.

terhad dalam menilai semua

Meningkatkan kebolehan

aspek perkembangan kanak-

berkomunikasi dengan ibu bapa

kanak berdasarkan hasil kerja.

tentang pembelajaran pelajar.

Ketidakjelasan tujuan penggunaan

Lebih memahami pelajar mereka

portfolio samada hanya sebagai

Lebih memahami gaya belajar

tempat pengumpulan hasil kerja

pelajar

atau sebagai asas perkembangan

Lebih memahami kebolehan

penilaian kanak-kanak.

pelajar dalam bidang berlainan

bapa yang lebih mempercayai

Lebih memahami pengajaran

ujian dapat menggambarkan

sendiri

kejayaan anak mereka dengan

Merangka pengajaran yang


berfokus kepada pelajar
Berkongsi hasil kerja pelajar
dengan ibu bapa

Kurang bermakna kepada ibu

lebih tepat.

Kesahan hasil kerja sebagai


pengukur kemajuan kanak-kanak
disebabkan penilaian bersifat
subjektif dan hanya berpandukan
analisis yang dibuat oleh guru.

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PENILAIAN PEMERHATIAN

KELEBIHAN
menjalankan aktiviti pemulihan/

pengukuhan.

mungkin berlakon apabila tingkah

meningkatkan motivasi pelajar.


mengatur aktiviti pengayaan dan

serta prestasi pelajar.

tingkah laku mereka diperhati.


Pemerhati yang tidak
bertanggungjawab mungkin akan

Penilaian melalui pemerhatian

membuat pemerhatian yang tidak

membolehkan guru membuat


refleksi terhadap keberkesanan

laku mereka diperhati dan diteliti.


Sampel mungkin merasa tidak
selesa dan senang hati apabila

penyuburan diri yang sesuai


dengan minat dan keupayaan

KELEMAHAN
Sampel (murid) yang diperhati

konsisten dan sesuka hati mereka.


Pemerhati mungkin bias terhadap

peranan sendiri sebagai

sampel yang diperhatikan

penyampai maklumat,

disebabkan faktor lain seperti

pemudahcara, pendidik dan

perbezaan ras, budaya, fahaman,

mentor

dan nilai.

Anda mungkin juga menyukai