Anda di halaman 1dari 6

Kod Ulangan

Satu cara yang mudah untuk memperkenalkan lebihan adalah untuk mengulang semua.
Jadi, jika ada mesej, ia boleh dikodkan dengan mengulang setiap digit n kali.

Jika n = 5, panjang kod ulangan ialah


Contoh :

5.

10011

11111

00000

00000

11111 11111

10101

11111

00000

11111

00000 11111

10011

11111

00000

00000

11111 11111

01001

00000

11111

00000

00000 11111

00101

00000

00000

11111

00000 11111

Jika dikirim S = 10011 as 11111 00000 00000 11111 11111, ia akan diterima
sebagai urutan ) dan 1 yang panjangnya 25.

Kita perlu peraturan (algoritma) untuk mengdekod mesej yang diterima.


Dengan bantuan komputer mengdekod mesej, tekaan mengikut konteks tidak
dilakukan tetapi peraturan yang tepat perlu digunakan.
Misalnya, apabila mesej berikut di terima:
11011 00110 11000 10000 10111 bagaimanakah ianya didekod ?\

Algoritma Dekod bagi Kod Ulangan Panjang 5


1.

Bilang digit 1.

2.

Jika bilangan digit 1 3 , tulis 11111.

3.

Jika bilangan digit 1 2 , tulis 00000.


Perhatikan bahawa kod ini boleh membetulkan 2 ralat tetapi ia mempunyai
kad maklumat yang sangat rendah

1
5.

Jika n = 4 (setiap digit diulang 4 kali),apakah yang berlaku jika terima 0011 ?

35

36

Saluran Simetri Binari


Kebarangkalian menerima simbol yang silap adalah serupa sama ada simbol 0 atau
simbol 1 dikirim.

Kebarangkalian menerima simbol yang silap = p


Misalnya, jika p = 1 , jadi kebarangkalian satu digit tunggal diterima secara silap

100

ialah

1 = 0.01, jadi kebarangkalian satu digit tunggal diterima secara betul ialah
100

99
= 0.99.
100

Dianggap semual ralat berlaku secara rawak iaitu secara tidak bersandar
satu sama lain.
Untuk memudahkan pengiraan, kod ulangan panjang 3 digunakan.
Bolehkah kebarangkalian 99 = 0.99 diperbaiki jika satu katakod satu digit

100

diterima?
Mesej
dikirim

Mesej
dikodkan

Mesej mungkin
diterima

000

111

Mesej
didekod

000
010

001
100

101
110

011
111

36

37

Jika 000 dikirim,


Pengiraan kebarangkalian mesej yang mungkin diterima:
Pr (000)

= 99 x

99 x 99 = 0.970299
100 100

Pr (001)

= 99 x

99 x 1 = 0.009801
100 100

Pr (010)

= 99 x

1 x 99 = 0.009801
100 100

Pr (100)

100
100
100

1 x 99 x 99 = 0.009801
100 100
100

Jadi kebarangkalian mengdekod mesej sebagai 0:


Pr (0) = Pr (000) + Pr (001) + Pr (010) + Pr (100)
= 0.970299 + 3 x 0.009801
= 0.999702 .
Jadi, secara purata, kesilapan mengdekod mesej yang dikirim 0 sebagai 1 berlaku
hanya sekali setiap 100 kali, kita akan dapat ralat kurang daripada 3 setiap 10
000 (atau 1/3000) ! Ini merupak kemajuan yang hebat.
Bagi kod ulangan panjang n,

n digit

}
1 digit
Mesej

Kadar maklumat, R =

n.

n 1 digit
semakan

Ini sangat kecil!

Kod ulangan dapat membetulkan ralat tetapi kadar maklumatnya sangat rendah!

37

38

Latihan
1. Anda telah menerima mesej berikut yang ditulis dengan kod ulangan
panjang 5.
00000

10010

11011

11000

01111

11110

01010

01000

01011

00001

00111

10000

01100

11100

00000

01000

11111

00111

10111

11101

01111

00010

01000

10111

10000

a)

Tukar mesej ini kepada kod 5 digit binari.

b)

Tukarkan kepada abjad biasa.

2. Anda telah menerima mesej berikut yang ditulis dengan kod ulangan
panjang 5.
00000
11011
01111
00100
11111
01000

11111

00100

00001

11101

11101

00100

00000

11110

01111

11111

10000

01000

00000

00100

10111

00010

10000

00111

01100

01100

10001

01010

00011

11001

01010

10111

01111

11111

00000

11111

00010

11011

01000

00000

a)

Tukar mesej ini kepada kod 5 digit binari.

b)

Tukarkan kepada abjad biasa.

c)

Apakah mesej yang sebenar?


3. Kod ulangan panjang 3 digunakan untuk transmisi mesej. Jika
kebarangkalian membuat kesilapan dalam satu digit ialah 0.01 dan kita
anggap kesilapan berlaku secara tak bersandar satu sama lain, kirakan
kebarangkalian mesej 000 yang dikirim diterima sebagai 111.

38

Kod Semakan Pariti


Kod semakan pariti tunggal merupakan ekstrem daripada kod ulangan. Berbanding
dengan kod ulangan, kod semakan pariti tunggal hanya ada satu digit semakan.

Digit semakan ini diperolehi daripada jumlah digit maklumat (mod 2).
Sebagai contoh, lihat bagaimana digit semakan dikira
A

000001 1

5 digit
1 digit
maklumat semakan

000010 1

000011 0

000100 1

Secara am katakod ditulis sebagai c1 c2 c3 c4 c5 c6 di mana


c6 = c1 + c2 + c3 + c4 + c5 (mod 2).
Bagi kod semakan pariti tunggal,

n digit
-- -

k = n 1 1 digit semakan
digit mesej
Kadar maklumat

k = n 1 , amat tinggi!
n
n

Akan tetapi, kod semakan pariti tunggal hanya boleh mengesan bilangan ralat
yang ganjil tetapi tidak dapat membetulkannya.

39

Latihan
1.

Cari katakod yang mewakili huruf berikut dalam kod semakan


pariti tunggal di atas : J , L , Q , S , G , X.

2.

Tulis mesej NO ERRORS dengan kod semakan pariti tunggal.

3.

Mesej berikut telah diterima dalam kod semakan pariti tunggal:


000011 000000 001111 011110 010110 001001
000000 100100 001010 100111 101001 011000 101000
a) Kesan di mana ralat telah berlaku.
b) Dekod semua huruf yang lain.
c) Cuba teka mesej yang dikirim.