Anda di halaman 1dari 12

İRİNA

VLAH
Gagauziya Başkanı postuna
baamsız kandidat

Seçim platforması
Rusiya – bizim en önemni strategiya partnörumuz
İş erleri – bizim prioritetimiz
Gelişmiş zamandaş infrastruktura
İnsan soţial politikanın merkezindä
Tradiţiyaları korumak, avtonomiyayı kaavilemäk

RUSİYA – BİZİM EN ÖNEMNİ
STRATEGİYA PARTNÖRUMUZ
Gagauziyanın interesleri – Rusiya Federaţiyasınnan
hem Gümrük birliinin başka devletlerinnän olmaa
sıkı partnörlukta. Rusiya Moldova devletliinin hem
Gagauz avtonomiyasının korunmasının garantı.

Bizim halkımız baalı Rusiyaya on binnärcä kişi

Olup başkan, bän çaılışacam prioritetli sırada
genä açmaa Rusiya pazarını gagauz prodikţiyası
için hem iileştirmää kolaylıkları gagauz iş migrantları için. Bizim elimizdä var proektlär hem
konkret tekliflär büük investiţiyalar uurunda Gagauziyanın işletmelerinä hem infrastrukturasına.

ilişkilerinnän. May herbir gagauz aylesindä
var öleleri, kim bulunêr Rusiyada kazançta,

Bizim dış politikamızda ayırı er kaplêêr dostluk

üürenmektä ya da yaşêêr orada dayma.

ilişkileri Tirkiya Respublikasınnan.

İ R İ N A V L A H - G A G A U Z I Y A B A Ş K A N I P O S T U N A B A A M S I Z K A N D I D AT

Benim kuvedimdä taa pek ilerletmää kultura, alış-veriş hem ekonomika baalantılarını avtonomiyamızın en yakın dostunnan – Türkiya
devletinnän, angısı verer bizä çok
yardım.

BİZ VAR NASIL
UMUTLANALIM
SADE KENDİMİZÄ HEM
BİZİM DOSTLARIMIZA!

Geliştirecez Gagauziyayı Moldova
Respubliklası içindä hem dä, bununnan barabar, savaşacez olmaa Rusiyaylan birliktä, nicä isteer gagauz
halkı.
Enidän kuracez eski ekonomika ilişkilerini Rusiya Federaţiyasınnan,
özenecez Gümrük birliinä hem Evraziya ekonomika birliinin strukturalarına.

Bu benim çetin poziţiyam hem
Benim parlamentar becermeklerim, benim profesional bilgilerim
hem benim ilişkilerim Rusiyada hem Tirkiyada yardım edeceklär bana
çekmää investiţiyaları Gagauziya için.

bän, nicä Gagauziya başkanı,
savaşacam gerçekleştirmää bu
neetleri.

Gagauziya Başkanı kandidatı İRİNA VLAHın Rusiya Devlet Dumasının başı
Sergey NRIŞKİNnän buluşması fevralın 21-dä 2015 yılda.
İ R İ N A V L A H - G A G A U Z I Y A B A Ş K A N I P O S T U N A B A A M S I Z K A N D I D AT

İŞ ERLERİ –
BİZİM PRİORİTETİMİZ
GAGAUZİYANIN GELİŞMESİ –
PROFESİONALLARIN İŞİ
Kuralım Gagauziya Başkanına baalı
olan Ekonomika topluşunu, nereyi
gireceklär regionun en ii ekonomistleri hem iş adamnarı.
Gagauziyada kurulacek Regional
gelişmäk agentlii, angısı hazırlayacek Gagauziyanın soţial-ekonomika
gelişmäk programalarını.

RUSİYAYLAN PARTNÖRLUK –
GAGAUZİYADA İŞ ERLERİDİR!

5

İŞ MİGRANTLARININ PROBLEMALARI
ÇÖZÜLECEKLÄR
Biz açacez Gagauziyada Rusiya federal migraţiya
izmetleri «Pasport-viza servisinin» filialını, bu yardım edecek çözmää Gagauziyada iş migrantlarının
problemalarını.

BÜÜK AGROİNDUSTRİYA KOMPLEKSİ
KURULACEK GAGAUZİYANIN TERİTORİYASINDA!

PERSPEKTİVADA –
BÜÜK AGROİNDUSTRİYA
KOMPLEKSLERİ

Gagauziya avtonomiyası artık imzaladı partnörluk annaşmalarını
Moskva bölgesinnän hem Rusiya
Federaţiyasının başka regionnarınnan. Bu partnörluk verecek
bizä kolaylaık enidän açmaa iş erlerini Gagauziya teritoriyasında.
İ R İ N A V L A H - G A G A U Z I Y A B A Ş K A N I P O S T U N A B A A M S I Z K A N D I D AT

Biz hazırlayacez toprakları birleştirmäk için bir programa da
kuracez 5 büük agroindustriya
kompleksi.

BİZ
KURACEZ
GAGAUZİYADA

11

İŞLETMÄ
rusiya kapitalın
katılmasından

RUSİYAYLAN PARTNÖRLUK –
İŞ ERLERİ ORTAK
İŞLETMELERDÄ!

Moskva bölgesinnän hem Rusiyanın başka regonnarlarınnan partnörluk çerçevesindä bir kuracez
11 üüsek tehnologiyalı ortak işletmä, ilk sırada işlemä industriyası
uurunda.

GAGAUZİYA OLACEK RUSİYAYA
MOLDOVA EKSPORTUNUN
FLAGMANI!
Biz çalışacez, ki Gagauziyada işleyän işletmelerin produkţiyası
doludan hem heptenä dönsün Rusiya pazarına. Bu olacek Moldovanın başka bölgelerindeki üreticileri
için bir stimul geçirmää üretimnerini Gagauziyaya.

RUSİYADA BİLECEKLÄR
GAGAUZİYA ÜRETİCİLERİN
MARKALARINI!
Biz açacez Moskvada Gagauziyanın satış evini, angısı doorudan
ilerledecek gagauz şarapçılarının
hem başka satış markalarını Rusiya
teritoriyasında.

FERMERLERDÄ OLACEK YAKIT!
Gagauziyanın çiftçileri kabledeceklär doorudan subsidiyalar, aniki
edenmää yakıt-yaalama materialları ekmäk hem biçim kampaniyaları için.

Valkaneş serbest ekonomik bölgesinin potenţialı şindiyä kadar
taa bütünnä gerçekleşmedi. Bizim komandamız neetlener çevirmää Valkaneş serbest ekonomika
bölgesini Valkaneş dolayının hem
Moldovanın bütün üülen tarafının
ekonomika merkezinä.

2000
2017-ci
yıla kadar kurulacek

ENI IŞ ERI

RUSİYAYLAN PARTNÖRLUK –

UYGUN PAALARLAN GAZ
PAALARLAN GAZ

Biz başlayacez Rusiyaylan görüşmeleri,
ki natural gaz doorudan gelsin
Gagauziyaya, ki avtonomiyada yaşayan
insan için ucuzlasın gazın tarifleri.
İ R İ N A V L A H - G A G A U Z I Y A B A Ş K A N I P O S T U N A B A A M S I Z K A N D I D AT

BİZİM EN ÖNEMNİ DAAVAMIZ
– GELİŞMİŞ ZAMANDAŞ
İNFRASTRUKTURA

YOLLARA
YAPILACEK REMONT!

Biz teklif edecez yabancı halklararası partnörları Gagauziyada avtomobil yollarını enidän düzmää deyni. Önümüzdeki 4 yıl içindä hepsi internaţional trasalara yapılacek remont. Avdarma, Caltay, Kiriyet-Lunga, Rus Kiseliyası, Kotovskoe baalanaceklar trasaya çetin yollan.
Biz isteyecez Moldovanın hükümetindä bitirilsin kaliteli rekonstrukţiya trasa
bölümnerindä Baurçu–Kongaz hem Komrat–Valkaneş.

RUSİYA REGİONNARI YARDIM
EDECEKLÄR HERBİR GAGAUZ
DOLAYINA!
Rusiya regionnarınnan partnörluk
çerçevesindä Gagauziya yapacek iş
birlii Rusiya regionnarınnan komerţiya-ekonomika, gumanitar hem kultura-üüretim sferalarında.
İ R İ N A V L A H - G A G A U Z I Y A B A Ş K A N I P O S T U N A B A A M S I Z K A N D I D AT

CÜMNÄ
İNFRASTRUKTURASI –
BİZİM EN BÜÜK BORCUMUZ!
Biz durgudacez Gagauziyanın teritoriyasında şkolaların, uşak başçalarının
hem saalık kurumnarının kapanmasını.
Biz açacez 5 eni uşak başçası, enidän
düzecez 5 kultura evi hem 1 sportkompleks. Avtonomiyanın küülerindä
yapılacek remont şkolalara hem uşak
başçalarına.

RUSİYAYLAN PARTNÖRLUK –
BİZİM REGİONDA
BİLİMİN GELİŞMESİ.

Rusiya Federaţiyasının
regionnarınnan birliktä biz
donadacez universiteti,
şkolaları, uşak başçalarını,
poliklinikaları, medpunktları,
laboratoriyaları, bibliotekaları
hem kultura evlerini
zamandaş tertiplärlän.
Çalışacez Komratta açılsın
zamandaş diagnostika
merkezi.

GARANTİYALACEZ
KALİTELİ İLK MEDİŢİNA
YARDIMI SERVİSNİ.
Gagauziyanın bölgä çabuk yardım
stanţiyası kabledecek 5 maşina: ikişär
Komrat hem Çadır-Lunga dolayları
hem bir – Valkaneş dolayı. Ayırı önem
verilecek küü saalık merkezlerinin
kadra etiştirilmesinä, ilaç tesliminä
hem donadılmasına.

Komrat devlet universitetindä, Rusiyaylan birliktä, açılacek Rus-gagauz bilim merkezi.

5 ENİ UŞAK BAŞÇASI,
5 ENİLENMİŞ
KULTURA EVİ HEM 1
SPORTKOMPLEKS

açılacek Gagauziyanın
kasabalarında hem
küülerindä!
И Р И Н А В Л А Х - Н Е З А В И С И М Ы Й К А Н Д И Д АТ Н А П О С Т Б А Ш К А Н А ГА ГА У З И И

İNSAN – CÜMNÄ POLİTİKASININ
MERKEZİNDÄ
GENÇLİK –
GAGAUZİYANIN GELECÄÄ!

50

Rusiyaylan gumanitar uurunda iş birlii
çerçevesindä ilk etapta biz garantiyalayacez her yıl Rusiya üüsek üüretim
kurumnarında 50 stipendiya Gagauziyada şkolaları en ii başarannara.

STİPENDİYA
Rusiya üüsek üüretim
kurumnarında her yıl
kabledeceklär Gagauziyada
şkolaları başarannar!

İ R İ N A V L A H - G A G A U Z I Y A B A Ş K A N I P O S T U N A B A A M S I Z K A N D I D AT

BİZ KURACEZ

100 BAŞKAN

STİPENDİYASI KOMRAT
DEVLET UNİVERSİTETİNDÄ

BİZİM HALKIMIZ –
EN BÜÜK ZENGİNNİK!
Biz gerçekleşterecez programayı,
angısına görä kultura hem incäzanaat zaametçileri, gagauz dili hem
literatrası üüredicilerinä garantiyalı
verilecek oturmak için cümnä konak erleri.

GENÇ AYLELERÄ –
DEVLET YARDIMI

VARLIKSIZLARA YARDIM – BİZİM AYOZLU BORCUMUZ!
Biz kuracez speţial fondları cenk veterannarına, sakatlara, çokuşaklı aylelerä
hem cumnä tarafından koruntusuz başka insannara yardımnar için. Pensionerlerä lääzım garantiyalı verilsin sanatoriya dinnenmesi, angısı ödenecek
hep bu fondlardan. Region uurunda uygulayacez pensiyaların indeksaţiya
mehanizmasını. Kuracez hatırlı ad «Gagauziyanın şannı veteranı».

Bizim partnörlarımızlan hem dostlarımızlan birliktä biz uygulayacez
genç aylelerä yardım programasını.
Çekederäk 2017 yıldan, uşak duudurmada para yardımı olacek iki
kattan taa zeedä, nekadar bütün
respublika uurunda.

Uşak duudurmada para
yardımı Gagauziyada olacek

2 KAT

taa üüsek, nekadar bütün
respublikada!
И Р И Н А В Л А Х - Н Е З А В И С И М Ы Й К А Н Д И Д АТ Н А П О С Т Б А Ш К А Н А ГА ГА У З И И

TRADİŢİYALARI KORUMAK,
AVTONOMİYAYI KAAVİLEMÄK

Bän çalışacam, ki «Gagauziya
ayırı yuridik statusu için» kanona
verilsin speţial status.

Gagauz dilini hem
kulturasını korumak – millet
uurunda prioretimizdir. Bu
bizim özdeşliimizin hem
avtonomiyamızın temelidir.
Gagauz avtonomiyasının Başkan
postunda bän baalanêrım desteklemää hem ilerletmää kulturamızı,
tradiţiyalarımızı, dilimizi, özgünnüümüzü.

Önemnidir zakonnar uurunda kaavilemää bizim hakımızı dış ekonomika
hem dış politika çalışmalarına, bu
sayıda koymaa Gagauziyanın temsilcilerini aşırı devletlerdä diplomatik
misiyalarına.

Bununnan barabar önemnidir modernneştirmää avtonomiyamızı. Bizim
komandamızın plannarında – kurmaa
şartları, ki çekmää gelişmiş tehnologiyaları hem zamandaş ekonomika
proektlerini, angıları verecek kolaylık
bizim gençerä düzmää geleceeni burada, kurmaa aylesini, karyerasının kendi
Vatanında.

Biz kuracez GAGAUZİYA BAŞKANINA BAALI BİRDANIŞMAK
TOPLUŞU, nereyi gireceklär Gagauz Respublikasının ilk Prazidenti
hem Üüsek Sovetinin Başı hem dä eski başkannar hem Halk
Topluşu başları.

İ R İ N A V L A H - G A G A U Z I Y A B A Ş K A N I P O S T U N A B A A M S I Z K A N D I D AT

Bizim saalıklı ambiţiyalarımızın yardımınnan hem dayanarak
bizim privilegiyalı ilişkilerimizä Rusiya Federaţiyasınnan
hem Türkiya Respublikasınnan, Gagauziya var nasıl olsun
Moldovanın en varlıklı hem baamsız regionu.

Biz sevinmeliklän hazırız kabletmää hem koymaa İrina Vlahın seçim programasına sizin tekliflerinizi
hem düşünmeklerinizi, angılarını var nasıl yollayasınız adresä: Lenin sokaa 169/4, Komrat mun.,
Gagauziya AB (İrina Vlahın seçim ştabı) ya da elektron adresinä
vlah.assist@gmail.com

PROFESİONAL KOMANDA
KAAVİ PROGRAMA
RUSİYANIN OFİŢİAL YARDIMI

Ödenmiş Gagauziya başkanı postuna kandidatın İrina Vlahın seçim fondundan