Anda di halaman 1dari 4

NAMA

: JAIPIN JOSLY BIN KIMBURON NPQEL 13A2 SB3

Tugasan Individu-Wajib- Berdasarkan Kerangka Modul yang dipelajari dalam


modul 1, jelaskan kepentingan kompetensi-kompetensi yang perlu ada pada
seorang pemimpin dalam menerajui organisas, juga hendaklah berasaskan
persekitaran organisasi masing-masing. (4 muka surat)
Sebagai rumusan kepada kerangka modul Dasar dan Hala Tuju, maka
sebagai pemimpin instraksional mereka perlu mempunyai kompetensi-kompetensi
yang tertentu untuk menerajui kecemerlangan sesebuah organisasi.
Definisi pemimpin: Menurut Ahmad Rusli dalam kertas kerjanya, Pemimpin
dalam kepimpinan Pendidikan (1999) menyatakan pemimpin adalah individu yang
diamanahkan memimpin subordinat (pengikutnya) ke arah mencapai matlamat yang
ditetapkan.
Definisi Pemikiran Strategik: Pemikiran Strategik adalah keupayaan untuk
melepaskan isu-isu hari ini dan meletakkan diri sendiri didalam masa depan dan
keupayaan melukis rupa bentuk sasaran masa depan yang inginkan melangkaui
pengalaman hari ini. Menurut Nolan (et.el,2008) dalam tempoh lima tahun.
Seseorang pemimpin yang baik harus mempunyai keupayaan dan kemahiran
untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok supaya mengikuti acuan seperti
yang dikehendaki. Sebagai pemimpin sesebuah sekolah sama ada pengetua
ataupun guru besar harus mempunyai kompetensi berfikiran strategik untuk
menerajui kepimpinan yang cemerlang. Untuk mencapai kecemerlangan sesebuah
sekolah pemikiran strategik seseorang pemimpin yang mengambil kira tentang
kompetensi dan kemahiran serta pengaruh persekitaran dapat membantu kejayaan.
Saya bertugas di SK.Tungou, Ranau sejak tahun 2009. Kami telah membuat
Visi dan Misi sekolah pada tahun 2010 dan diguna pakai dalam tempoh 5 tahun. Visi
SK.Tungou ialah SK.Tungou, Ranau Cemerlang Tahun 2014, dan Misi pula ialah
Memberi pendidikan yang bermutu dan seimbang dari segi JERIS selaras dengan
falsafah pendidikan negara. Kami menjangkakan dalam tempoh 5 tahun SK.Tungou
mencapai kecemerlangan dari segi akademik dan sekarang ini SK.Tungou telah
mencapai Band 3.
Kepimpinan yang telah ditunjukkan oleh guru besar saya telah berjaya
meletakkan kedudukan sekolah mengikut apa yang diimpikan. Berfikiran strategik
membolehkan seseorang pemimpin berfikiran secara terbuka, berani membuat
perubahan, pemikiran yang bersistem dan sentiasa memikirkan sesuatu yang baru
untuk meningkatkan kepimpinan untuk mencapai matlamat organisasi. Sentiasa
memikirkan dan mencuba sesuatu yang baru, peka dan prihatin dengan apa yang
berlaku disekeliling ataupun isu-isu semasa.

Kompentensi seterusnya ialah bagaimana seseorang pemimpin itu membuat


keputusan strategik. Biasanya seseorang pemimpin sebelum membuat keputusan
haruslah membuat analisis terhadap dapatan-dapatan yang diperolehi daripada
pelbagai sumber di sekolah. Berdasarkan kepada sumber dapatan ini maka
pemimpin boleh mencari di mana kekuatan, kelemahan dan peluang serta cabaran
dengan menggunakan analisis SWOTC. Dengan menggunakan Analisis SWOCT
pemimpin dapat membuat keputusan berdasarkan situasi persekitaran sekolah.
Dengan menggunakan teknik force field, preto dan tulang Isikawa pemimpin
sekolah dapat membuat keputusan yang mana menjadi keutamaan bagi mencapai
matlamat.
Pemimpin juga perlulah menganalisis masalah secara keseluruhan dari segi
puncanya, sebabnya dan cara menyelasaikannya. Bagaimanapun pemimpin juga
perlu mengambil kira mandat yang diberikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
supaya keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan perlembagaan dan
dasar-dasar kerajaan.
Biasanya apabila membuat keputusan strategik satu pasukat akan ditubuhkan
iaitu yang terdiri daripada guru-guru penolong kanan, guru cemerlang, guru
bimbingan dan kaunseling dan juga guru-guru yang memahami hasrat guru besar.
Keputusan perbincangan perlu dikongsi kepada semua warga sekolah. Sumbangan
idea-idea dan buah fikiran dari bawah juga diperlukan disamping pemimpin juga
manjana dan menentukan bentuk tindakan idea-idea tersebut sebagai sumbang
saran yang berguna untuk memantapkan lagi sesebuah organisasi.
Sebagai maklum balas dan rumusan kepada keputusan strategik segala isuisu yang terdapat dalam analisis SWOC boleh dibuat pilihan atau rujukan untuk
menyokong apabila membuat keputusan strategik.
Kompentesi yang perlu dalam membuat Perancangan Strategik pula ialah
merupakan satu proses mengenal objektif organisasi sebagai respon kepada
peluang dan cabaran dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti dengan menggunakan
sumber-sumber yang ada bagi mencapai objektif atau matlamat. Perancangan juga
boleh diketegorikan dalam jangka masa pendek, sederhana dan panjang dengan
didekomentasikan yang jelas untuk rujukan.
Perancangan Strategik haruslah mempunyai kaitan dan pertalian dengan visi,
misi dan hala tuju sekolah. Pembinaan visi, misi, wawasan dan hala tuju sekolah
yang mantap akan membantu kepada kajayaan mengikut acuan yang dikehendaki
oleh pemimpin. Visi dan misi sekolah juga mestilah jelas dan difahami oleh semua
warga sekolah dan pihak luar yang mempunyai kaitan dengan pihak sekolah dengan
harapan semua pihak dapat memainkan peranan untuk mencapai objektif organisasi.
Visi dan misi ini juga adalah sebagai garis panduan agar semua pihak yang

berkepentingan dapat menyumbangkan komitmen yang padu u ntuk mencapai


sasaran yang dikehendaki.
Perkara utama yang hendak dicapai mestilah berasaskan kepada SMART.
Ianya bermaksud, S- spesifik - Jelas, M- measurable - boleh diukur (masa, kualiti
dan kos), A- attainable - boleh dicapai, R - retainable - realistik, T - time frame jangkamasa. SWOC, bermaksud, S - strength dan O- opportunity dan
mengecilkan, W weakness dan C challenge. Perkara ini mestilah ada sebagai
panduan kepada seseorang pemimpin untuk mengurangkan elemen kelamahan dari
luar yang menjadi cabaran kepada pencapaian objektif organisasi. Segala kekuatan
yang ada mestilah digunakan untuk mengurangkan cabaran dari luar.
Key Performance Indek (KPI), adalah suatu parameter yang boleh diukur
melalui persetujuan bersama yang digunakan untuk mencapai objektif atau sasaran
sebagai outcome. Guru besar SK.Tungou, Ranau yang memimpin kepada kejayaan
visi dan misi sekolah juga mengamalkan SMART, SWOC dan KPI dan setakat ini
telah berjaya meletakkan sekolah kepada Band 3 dan diantara sekolah rendah luar
bandar yang terbaik di daerah Ranau. Saya yakin dan percaya pada tahun 2014
kami berjaya mencapai visi dan misi sekolah.
Pihak sekolah juga telah menyediakan plan strategi bagi meningkatkan kualiti
dan kuantiti murid lulus peperiksaan UPSR untuk tahun 2013. Perlaksanaan program
ini mengandungi plan tindakan, plan tektikal, nama program, pegawai yang
bertanggung jawab, kos yang diperlukan, tempoh masa, KPI bagi program tersebut,
output dan plan kontegensi sebagai dokumentasi kepada perlaksanaan program.
Plan tektikal dan strategi bagi perlaksanaan program bagi mata pelajaran
mamematik adalah seperti berikut:
PLAN TEKTIKAL
Strataegi

Bil

Aktiviti

Hafal sifir

Meningkatkan pencapaian murid UPSR lulus Matematik


Pegawai
Bertanggung
jawab
Guru
matematik

Kos/
Tempoh Masa
KPI
Tarikh
Tarikh
sumber
jangka laksana
RM150 Januari Ogos
100%
PCG
2013
2013
murid
hafal
sifir 2
hingga
sifir 12

Output

Plan
kontegensi

Semua
lulus
minimu
mD

Latihtubi
sebelum
p&p
bermula

Setiap KPI mestilah ada sasaran prestasi, penilaian dan pengukuran juga harus
dibuat untuk mengumpul maklumat. Pengukuran dan penilaian mestilah berdasarkan kepada

pencapaian sebenar seperti yang telah ditetapkan. Tujuan penilaian dan pengukuran ini
bertujuan untuk mencari dimana kekuatan dan kelemahan. Segala kelamahan ini diambil
untuk tujuan membuat penambah baikan. Pemimpin juga boleh merancang sesuatu yang
baru ataupun memperkemaskan perlaksanaan, membuat audit dalaman dan mengukur
kekuatan melalui pemantauan yang berterusan.
Sebagai kesimpulan pemimpin yang baik itu adalah orang yang berfikiran strategik,
membuat keputusan yang strategik, membuat perancangan strategik, mempunyai wawasan,
ada kemahuan dan kesungguhan, mempunyai matlamat dan hala tuju, mengutamakan
organisasinya daripada kepentingan individu, peka tentang isu-isu semasa yang berkaitan
dengan peningkatan pengajaran dan pembelajaran dan menjaga kebajikan pegawai dibawah
jagaannya, murid-murid dan organisasinya.

Bibliografi:

1. Ahmad Rusli, dalam kertas kerjanya, Pemimpin dalam kepimpinan


Pendidikan (1999).
2. Nolan, (et.el,2008)

Anda mungkin juga menyukai