Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN A

SOALAN ANEKA PILIHAN (20 soalan)


ARAHAN: JAWAB SEMUA SOALAN DENGAN MEMBULATKAN SATU SAHAJA
JAWAPAN YANG PALING TEPAT.

1.

Kita menggunakan deria untuk mengumpul maklumat. Antara berikut, yang


manakah bukan deria ?
A.

2.

Rasa

B.

Sentuh

C.

Ketawa

Mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena dengan menggunakan deria.


Apakan proses yang terlibat?
A.

3.

Memerhati

B.

Mengukur

C.

Meramal

Zairul menambahkan minyak ke dalam akuarium ikannya.


Apakah ramalan anda tentang keadaan ikan itu?
A.

Ikan itu akan mati

B.

Ikan itu membesar

C.

Ikan itu berenang dengan pantas

4.

Apakah jenis bentuk persembahan maklumat yang ditunjukkan dalam rajah di


sebelah?
A.

Graf

B.

Jadual

C.

Penulisan

5.

Antara berikut, yang manakah cara mengendalikan peralatan yang betul?


A.

6.

B.

C.

Rohana memindahkan maklumat yang dikumpul olehnya kepada bantuk rajah.


Apakah jenis kemahiran yang dijalankan oleh Rohana?
A.

7.

8.

A.

Menyiat makanan

B.

Memotong makanan

C.

Melumatkan makanan

11.

Mengelas

C.

Berkomunikasi

Berapakah jumlah gigi di dalam set gigi susu manusia ?


18

B.

20

C.

32

Gigi susu mula tumbuh ketika umut bayi di antara ______________ .


A.

10.

B.

Apakah fungsi gigi geraham ?

A.
9.

Meramal

1 hingga 3 bulan

B.

6 hingga 10 bulan

C.

11 hingga 20 bulan

Apakah fungsi gigi kacip ?


A.

Menyiat makanan

B.

Memecah makanan

C.

Memotong makanan

Apakah jenis makanan yang perlu dielakan demi menjaga kesihatan gigi ?
A.

B.

C.

12.

Antara berikut, yang manakah ikon yang mewakili penjajaran tengah dalam MS
Word?
A.

13.

Saraf

B.

Enamel

C.

Salur darah

Haiwan manakah yang dilitupi bulu pelepah ?


A.

15.

C.

Bahagian manakah yang membantu kita merasakan kesakitan ?


A.

14.

B.

B.

C.

Haiwan manakah yang bercengkerang dan berkaki empat ?


A.

Buaya

B.

Angsa

C.

Kura-kura

16.

Rajah di atas menunjukkan sejenis haiwan. Apakah anggota badan yang


diwakili oleh P dan Q?
P
ekor
sayap
paruh

A
B
C
17.

Q
leher
kaki
sayap

Antara berikut, yang manakah cirri anggota badan harimau?


A.

bertanduk

B.

Berkuku tajam

C.

Bercengkerang

18.

Haiwan manakah yang hidup di darat dan juga di air ?


A.

19.

B.

C.

Apakah maksud herbivore ?


A.

Haiwan yang makan haiwan sahaja

B.

Haiwan yang makan tumbuhan sahaja

C.

Haiwan yang makan haiwan dan tumbuhan

20.

Haiwan manakah yang mempunyai struktur gigi yang ditunjukkan dalam rajah di
sebelah?
A.

Kuda

B.

Singa

C.

BAHAGIAN B
SOALAN STRUKTUR ( 30 soalan )

Arnab

Arahan : Jawab semua soalan dengan menulis jawapan yang paling tepat.
A.

Kelaskan haiwan-haiwan di bawah berdasarkan kumpulan makanan iaitu


herbivor, karnivor dan omnivor

B.

Label kan jenis-jenis gigi di bawah.

C.

Labelkan struktur gigi-gigi di bawah.

D.

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat


berkomunikasi
membuat infenens

1.

mengukur dengan
menggunakan nombor
meramal

memerhati
mengelas

Kemahiran proses sains _______________________________ ialan proses


menggunakan alat berunit piawai untuk mengukur sesuatu yang diperhatikan.

2.

Kemahiran proses sains _____________________ ialah proses menjangka


sesuatu peristiwa yang akan berlaku.

3.

Kemahiran proses sains _____________________ ialah proses menyampaikan


maklumat dalam pelbagai bentuk.

4.

Kemahiran proses sains ________________________ialah proses mengumpul


maklumat tentang sesuatu objek dengan menggunakan deria.

5.

Kemahiran proses sains _______________________ ialah proses menjelaskan

sesuatu yang diperhati dengan sebab-sebab yang munasabah.


6.

Kemahiran proses sains ______________________ ialah proses mengasingkan


objek-objek berdasarkan ciri-ciri yang sama.

E.

F.

Senaraikan dua haiwan yang tergolong dalam tabiat makanan karnivor


1.

__________________________________________________________

2.

__________________________________________________________

Senaraikan dua makanan yang sesuai untuk pertumbuhan gigi yang sihat.
1.

__________________________________________________________

2.

__________________________________________________________