Anda di halaman 1dari 16

APA ITU 5S?

APA

SEIRI SISIH
Mengasingkan barang-barang yang tidak diperlukan
di tempat kerja dan membuangkannya

SEITON SUSUN
SEITON
Susun barang-barang yang diperlukan dengan teratur
supaya ianya mudah diambil untuk digunakan

SEISO SAPU
Bersihkan tempat kerja anda dengan rapi supaya tiada
habuk di atas lantai, mesin dan perkakas

SEIKETSU SERAGAM
SEIKETSU
Memelihara taraf penjagaan kebersihan dan penyusunan
tempat kerja yang tinggi pada setiap masa

SHITSUKE SENTIASA AMAL


SHITSUKE
Melatih pekerja mematuhi peraturan penjagaan
kebersihan yang baik dengan sendirinya

01
1S

SEIRI SISIH
Meng asingk
Mengasingk
asingkanan bar ang-bar
barang-bar ang yyang
ang-barang ang
tidak diper luk
diperluk an di ttem
lukan em pat kker
empat er ja dan
erja
membuangk
membuangkann ann
annyya

02
1S

BAGAIMAN
AIMANA A MEL AK
MELAK SAN
AKS AKAN
ANAKAN
SISIH DI TEMPAT KERJ
TEMPA A?
KERJA?

Bahan tidak SISIH Bahan


diperlukan diperlukan

• Bahan tidak diperlukan • Bahan tidak digunakan


dan senang dibuang tapi mesti di simpan
• Bahan ada nilai untuk dijual • Bahan kadangkala
• Bahan tiada nilai tapi kos digunakan
tinggi untuk dihapuskan • Bahan digunakan selalu

• Buang serta merta • Letakkan berdekatan


• Cari jalan untuk tempat penggunaannya
mengurangkan kos • Letakkan jauh sedikit
dan jalan selamat • Mesti disimpan
untuk dihapuskan berasingan dengan
pengenalan yang jelas

03
1S

LANGKAH-L
ANGKAH-L AN
GKAH-LAN GKAH Y
ANGKAH AN
YANG
ANG
HAR US DIAMBIL UNTUK SEIRI
HARUS
Gunak an K
Gunakan ad N
Kad otis P
No embuang
Pembuang an
embuangan
y Pertama sekali, kenalpasti barang-barang yang kelihatan tidak
diperlukan

y Kemudian tampalkan Kad Notis Pembuangan (Disposal Notice Card)


kepada setiap barang-barang tersebut dengan menerangkan:
1- apa barang tersebut
2- mengapa barang tersebut berada di situ
3- barang kepunyaan siapa atau berasal dari mana, dan
4- bila barang tersebut harus dihapuskan

y Di penghujung masa yang ditetapkan (misalnya 1 atau 2 bulan


selepas penampalan notis itu), kad tersebut diteliti semula untuk
melihat samada sesiapa yang mempunyai keperluan untuk
menyimpan barangan tersebut

Adalah disarankan agar pendekatan ini digunakan secara meluas


di sesuatu jabatan itu dan melibatkan semua kakitangan di setiap
peringkat

04
2S

SEITON SUSUN
SEITON
Men yusun bar
Menyusun ang-bar
barang-bar ang yyang
ang-barang ang diper luk
diperluk an
lukan
deng an tter
dengan er atur supa
eratur supayya mudah diambil
untuk digunak
digunakanan
y Tem pat untuk semua
empat
y Semua di ttemempatn
patnyya
empatn

05
2S

BAGAIMANA SUSUN DI TEMP


AIMANA AT
TEMPA
KERJA AND
KERJA A?
ANDA?

SISIH SUSUN

Bahan
selalu
diperlukan

• Bahan digunakan selalu


• Bahan kadangkala
digunakan
• Bahan tidak digunakan
tapi mesti di simpan

• Mesti disimpan di dalam setor


dengan pengenalan yang jelas
• Boleh ditempatkan jauh sedikit

06
3S

SEISO SAPU
Member sihk
Membersihk an ttem
sihkan em pat kker
empat er ja anda deng
erja an
dengan
rapi supa
supayya tiada habuk di lant ai, meja,
lantai,
mesin dan per
perkkak as
akas

07
4S

SEIKETSU SERAGAM
SEIKETSU
Memelihar
Memelihara a ttar
ar af penjag
araf aan kkeber
penjagaan eber sihan
ebersihan
dan pen yusunan ttem
penyusunan em pat kker
empat er ja yyang
erja ang tinggi
di se tiap masa
setiap

08
5S

SHITSUKE SENTIASA AMAL


SHITSUKE
Melatih par
paraa pek
pekerer ja mematuhi per
erja atur
peratur an-
aturan-
per atur
peratur an penjag
aturan aan kkeber
penjagaan eber sihan yyang
ebersihan ang baik
deng an sendir
dengan in
inyya
sendirin

09
UL AN
ULAN GAN KEP
ANG AD
KEPAD A
ADA
PUSIN
PUSINGGAN 5S

SISIH
SUSUN

SENTIASA
AMAL
SAPU

SERAGAM

10
BAGAIMANA MENJ
AIMANA AYAKAN 5S
MENJA
Penglibat
englibat an Semua K
libatan akit
Kakit ang
akitang an
angan
y Semua kakitangan di dalam pertubuhan mesti melibatkan di dalam
program 5S
y Semua kakitangan harus memahami 6 sebab munasabah program
5S harus diamal di tempat kerja iaitu
1. tempat kerja yang bersih mempunyai PR ODUK TIVITI tinggi
ODUKTIVITI
PRODUK
2. tempat kerja yang bersih mempunyai MUTU tinggi
3. tempat kerja yang bersih mengurangkan kos
4. tempat kerja yang bersih memastikan PEN GIRIMAN tepat pada
PENGIRIMAN
masanya
5. tempat kerja yang bersih adalah tempat kerja yang SEL AMA
SELAMA
AMAT T
6. tempat kerja yang bersih mempunyai SEMAN
SEMANG GAT PERANS
PERANSAN AN
ANGG
yang tinggi

y Program 5S akan lebih berkesan jika dijadikan salah satu aktiviti


di dalam aktiviti-aktiviti kumpulan kecil seperti Kumpulan Mutu (QC)
di bahagian-bahagian.

Penglibat
englibat an P
libatan engur
Pengur usan A
engurusan Attasan
y Program tersebut harus diamalkan dalam masa bekerja sebagai
program yang diberi kuasa rasmi, tetapi ia tidak harus dianggap
sebagai tambahan dalam masa kerja yang lebih (overtime) atau
di luar masa bekerja
y Setiap orang harus diberitahu secara rasmi pentingnya program
tersebut.
y Ketua Jabatan harus membuat pengumuman rasmi mengenai
pelancaran program tersebut di mesyuarat berkongsi maklumat
(information-sharing) yang dihadiri oleh kakitangan

11
Kepimpinan K
epimpinan etua P
Ke eg
Peg awai Esk
ega sek
Esksek utif
sekutif
y Ketua Pegawai Eksekutif sendiri haruslah menaruh minat yang
banyak dan mempunyai komitmen dalam program tersebut
y Beliau tidak seharusnya memberi tugas pemimpin kepada
orang lain.
y Beliau juga harus menunjukkan sifat kepimpinannya di dalam
Jawatankuasa Pemandu (Steering Committee) 5S

Sokong
Sokong an Semua Pihak
ongan

y Keraguan seperti “mengapakah pengumuman pembuangan


ditampalkan untuk Seiri?’, “Mengapakah 5S dianggap penting
untuk pembaikan di bahagian-bahagian tertentu?” harus dilenyapkan.
y Setiap ahli jawatankuasa harus sentiasa memberitahu semua pihak
mengenai kemajuan pelaksanaan 5S di peringkat jabatan.
y Setiap ahli jawatankuasa harus memberi galakan dan bimbingan
kepada orang ramai supaya dapat melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti
pelaksanaan 5S.

BAGAIMAN
AIMANAA MEMPERTAHANKAN
MEMPERT
PEL AK
PELAK SAN
AKS AAN AMAL
ANAAN AN 5S
AMALAN
Amalan Ser ant
Serant
antaa & Publisiti
y Sepanduk-sepanduk, cogan-cogan kata, poster-poster dan surat-surat
yang diedarkan kepada anggota-anggota pertubuhan (newsletter)
harus digunakan dengan sepenuhnya untuk menarik perhatian semua
pihak kepada program tersebut.
y Buku-buku panduan dan risalah-risalah yang menerangkan “Mengapa
5S’, “Apa itu 5S” dan “Bagaimana untuk melaksanakan 5S” harus
dicetak dan disebarkan oleh semua pihak.

12
y Seorang pakar dalam bidang tersebut harus membuat kajian semula
mengenai pelaksanaan 5S dari masa kesemasa untuk mendapatkan
pendapat/maklumbalas dan meningkatkan lagi keadaan semasa.
y Latihan asas (in-house training) dan pengalaman dari jabatan-jabatan
yang telah mengamalkan 5S dapat mencapai kemahiran yang
diperlukan dan juga kefahaman terhadap cara-cara agensi lain
melaksanakan 5S.
y Mengambil bahagian di dalam “Peraduan 5S dapat memberi
bahagian-bahagian berkenaan dorongan yang lebih tinggi demi
meningkatkan lagi tahap pembaikan

La
Lawwat an A
atan udit dan Sis
Audit Sisttem Penghar
Penghar
engharggaan

y Setiap bulan, sekumpulan pekerja dari berbagai tanggungjawab


pekerjaan dipilih dan ditugaskan melawat bahagian, menilai setiap
unit berdasarkan ukuran penjagaan kebersihan tertentu.
y Keputusan kajian tersebut harus ditampalkan dan anugerah-anugerah
diberikan kepada para pekerja yang telah menunjukkan perubahan
perubahan penting. Ini akan memupuk sikap tanggungjawab yang
lebih tinggi, meningkatkan kebanggaan terhadap tempat kerja dan
menganggapnya sebagai keupayaan diri sendiri.

Penilaian oleh Ketua P


Ke eg
Peg awai Ek
ega sek
Eksek utif
sekutif

Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) perlu:


y Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) harus melawati Bahagian-bahagian dari
masa ke semasa dan membuat penghargaan kepada kekuatan dan
membuat teguran kepada kelemahan pelaksanaan 5S di setiap unit
tempat kerja.
y Menasihat Jawatankuasa pemandu 5S untuk mengambil langkah di
kawasan-kawasan yang masih boleh diperbaiki.
y Memeriksa kemajuan pelaksanaan tersebut.
y Memberi penghargaan kepada amalan-amalan yang lebih baik

13
Pelak sanaan Lain-lain Pr
elaksanaan og
ogrram P
Prog eningk
Peningk at
eningkat an K
atan ualiti
Kualiti
(K aizen)
(Kaizen)

y 5S terutama sekali di tahap Seiton memerlukan prinsip dan kemahiran


Kaizen tertentu yang dapat dicapai melalui program latihan yang
dianjurkan dengan baik.
y Seiton memerlukan pendekatan menghuraikan masalah yang
munasabah. Dalam ertika yang sedemikian, ia adalah tema yang baik
untuk aktiviti-aktiviti Kumpulan Kawalan Mutu (QCC).
y Seiton juga memerlukan idea-idea yang kreatif. Oleh itu ia mempunyai
pertalian dengan Skim Saranan (Suggestion Scheme).
y Pelaksanaan 5S yang berjaya, dengan sendirinya akan menghasilkan
berbagai kesudahan yang ketara. Ia juga adalah langkah yang perlu
diambil sebelum agensi melaksanakan teknologi pengurusan yang lebih
maju seperti TQC, JIT dan TPM. Ini adalah kerana 5S akan membina
sebuah asas yang kukuh untuk sebuah pertubuhan oleh orang yang
berdisiplin melalui Shitsuke

Kr ititer
Krit er ia P
eria enilaian Pr
Penilaian es
esttasi TTahunan
Pres ahunan

y Pelaksanaan 5S boleh dijadikan asas Ketua-ketua Jabatan memberi


penilaian prestasi tahunan kakitangannya. Oleh kerana program 5S
melibatkan semua kakitangan dan mendorong ke arah peningkatan
kualiti dan produktiviti maka perlaksanaan program 5S sebagai
salah satu asas penilaian prestasi akan mendorong kakitangan
melaksanakan bersungguh-sungguh program pengamalan
kebersihan ini

14
HASIL YAN
YANG DIJ
ANG AN
DIJANGKA D
ANGKA ARI
DARI
PROGRAM 5S
PROGRAM

Pengur ang
engurang an K
angan os
Kos
y Mengurangkan inventori
y Menghalang salah letak peralatan dan perkakas
y Menghalang kebocoran minyak, tenaga, bahan mentah dan lain-lain

Kecek apan
ecekapan
y Mengurangkan penggunaan kawasan/tempat
y Penghapusan pencarian peralatan dan pembaziran bahan mentah
y Mempermudahkan kawalan

Pen
enyyelenggar
elenggar aan
araan
y Mengekalkan dan meningkatkan keupayaan mesin, peralatan dan
kemudahan-kemudahan yang ada
y Mengekalkan dan meningkatkan keupayaan mesin dan peralatan
y Mengurangkan pembaziran dan kadar kerosakan barangan

Kualiti
y Meningkatkan produktiviti dan kualiti barangan atau perkhidmatan

Keselamat an
eselamatan
y Menghapuskan keadaan yang merbhaya
y Memperbaiki keadaan tempat kerja
y Menghapuskan tempat kecedraan dan kemalangan
y Mengurangkan kesilapan dan kecuaian
y Mematuhi peraturan-peraturan

Mo tiv
Motiv asi
tivasi
y Perhubungan yang baik antara kakitangan
y Membentuk disiplin yang baik
y Membentuk semangat kerjasama dan kerja berkumpulan

15
Penenyyelar as
elaras
Prof Madya Ir. Dr. Othman A.Karim
Puan Siti Zaharah Sukaimi
Suzilawati Ismail
Kr eatif
Kreatif
Roslan Manap
Faril Izaldi Salihuddin
Meor Sony Hermi
Duratul Ain Yahya
Nura Mohamed Jamri
Juriah Naim

16