Anda di halaman 1dari 2

MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

MUHAMMADIYAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA
KEDIRI

SMK MUHAMMADIYAH 1
TERAKREDITASI A
NSS. : 104205630104

NDS. : 4305360201

NIS.: 400020

NPSN. : 20534395

Email. : smk_muh1kediri@yahoo.com
Jl. Penanggungan No.1 Telp. 0354771013 Kediri 64114

KEPUTUSAN KEPALA SMK MUHAMMADIYAH 1 KEDIRI


Nomor: 241/ KEP/III.4.AU/ F/2014
Tentang
PANITIA PELAKSANAAN KUNJUNGAN INDUSTRI TAHUN 2014/2015
Menimbang

: 1 Bahwa

pelaksanaan Kunjungan Industri Tahun Pelajaran 2014/2015 pada

SMK Muhammadiyah 1 Kediri harus berjalan dengan baik dan lancar.


2 Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan sebagaimana
pada point 1 (satu) tersebut, perlu dibentuk panitia Kunjungan Industri SMK
Muhammadiyah 1 Kediri Tahun Pelajaran 2014/2015
3 Bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
dipandang cakap, mampu dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan
Mengingat

Kunjungan Industri SMK Muhammadiyah 1 Kediri Tahun Pelajaran 2014/2015.


: 1 Program kerja SMK Muhammadiyah 1 Kediri Tahun pelajaran 2014/2015.
2 Program kerja MGMP Kewirausahaan SMK Muhammadiyah 1 Kediri Tahun
pelajaran 2014/2015

Menetapkan

MEMUTUSKAN
: 1 Mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan
ini sebagai panitia pelaksana Kunjungan Industri SMK Muhammadiyah 1
Kediri tahun 2014/2015.
2 Panitia pelaksana Kunjungan Industri SMK Muhammadiyah 1 Kediri agar
melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab
3 Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran
yang sesuai.
4 Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 3 November 2014
Kepala Sekolah,

Retno Wigati, S.E


NBM. 839.024
Lampiran Surat Keputusan

Kepala SMK Muhammadiyah 1 Kediri


Nomor : 241/ KEP/III.4.AU/ F/2014

No.
1
2
3
4
5
6

15

Kepanitiaan
Penanggung Jawab
Penasehat 1
Penasehat 2
Ketua Panitia
Bendahara
Sekretaris
Koordinator Kelas
X KPR
XI Akuntansi
XI Adm. Perkantoran
XI KPR
XII Akuntansi
XII Adm. Perkantoran
XII KPR
XII Multimedia
Seksi
Kerohanian

16

Kegiatan

17

Kesehatan

18

Dokumentasi

19

Keamanan

7
8
9
10
11
12
13
14

Nama
Retno Wigati, S.E
Drs. Suyitno, M.Pd.I
Dra. Yurni
Dra. Retno S.P
Enny Kristianawati, S.Pd
D. Bagus Iskandar

Jabatan
Kepala Sekolah
Waka. Sarpras
Waka. Kesiswaan
Waka. Humas
Guru
Guru

Oniru A. Wandara
D. Bagus Iskandar
Dra. Retno S. P
Imam R, Amd.Kep
Dra. Yurni
Elok Susanti, S.E
Sri Widayati, S.Pd
Enny Kristianawati, S.Pd

Guru
Guru
Waka. Humas
Guru
Waka. Kesiswaan
Guru
Guru
Guru

Drs. Suyitno,M.Pd.I
Fauzzan B yusuf, S.Ag
Dra. Etik Andriani
Tri Ayatik S.Pd
Imam R,Amd.Kep
Oniru A. Wandara
Siti Cholikah,S.Pd
Djoko Darmono
Ery Dani Samodra
Agus Irianto
Drs. M. Basori
Drs. Djuwarijanto
Drs. Ludijanto

Waka Sarpras
Guru
Waka Kurikulum
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru

Pada Tanggal : 3 November 2014


Kepala SMK Muhammadiyah I Kediri,

Retno Wigati,S.E
NBM. 839.024

Anda mungkin juga menyukai