Anda di halaman 1dari 40

SOALAN TITAS

1.

Berikan maksud Islam dari sudut bahasa:


a) Benar
b) Tulus
c) Tunduk
d) Taat

2. Berapa lamakah Rasulullah S.A.W. berusaha & berjuang pada zaman Jahiliyah untuk
menegakkan ajaran Islam semula?
a) 20 tahun
b) 21 tahun
c) 22 tahun
d) 23 tahun
3. Denis Saurat merupakan Anglo-Frech yang mengakui ajaran Nabi Muhammad S.A.W. dalam
bukunya. Berikan nama buku tersebut:
a) History of Muhammad
b) History of Religions
c) History of Islam
d) History of Ancient Civilisations
4. Hidup secara harmoni dengan alam sekitar merupakan prinsip yang diamalkan oleh setiap agama
A.
B.
C.
D.
E.

dan tamadun. Apakah pandangan setiap agama dan tamamdun terhadap alam sekitar?
Alam sekitar dilihat sebagai anugerah Tuhan
Manusia dipertanggungjawabkan sebagai penjaga alam sekitar
Memelihara alam sekitar bermakna menggunakan anugerahTuhan secara bertanggungjawab
Memelihara alam sekitar diberi pentafsiran pasif sehingga alam sekitar disembah
Semua diatas

5.
A.
B.
C.
D.

Apakah konsep kekeluargaan menurut ajaran islam?


Kesetiaan dan pertalian yang erat
Kasih sayang dan hormat-menghormati
Toleransi dan tanggungjawab
Kasih sayang dan kesetiaan

6.
A.
B.
C.
D.

Apakah yang perlu masyarakat sentiasa dihormati?


hormati orang lain dan gotong royang
nilai-nilai dan norma-norma murni
nilai-nilai dan hormati orang tua
menyanyangi dan menolong orang

7. Tamaduna apakah yang menekankan persoalan moral atau akhlak sebagai dasar sesebuah
kerajaan melalui peranan dan tanggungjawab seseorang pemerintah.
A. Tamadun Yunani
B. Tamadun India
C. Tamadun Hwang Ho

D. Tamadun Rom
E. Tamadun Indus
8.

Konsep hak-hak kehidupan dalam ajaran Buddhisme adalah termaktub dalam

A. Kitab Veda
B. Lapan Jalan Mulia
C. halal dan haram
D. Yin Yang
9. Dalam ajaran Islam, transformasi manusia dapat dicapai melalui apa ?
A.
B.
C.
D.
E.

Ibadah
Tauhid
Akidah
Akhlak
Syariah
10. Apakah contoh saling hubungan dan interaksi pada peringkat awal antara Islam dengan
Konfusianisme yang bermula sejak kurun ke-7 M lagi.
i)Perdagangan
ii) bermastautin di China
iii)perkahwinan
iv) kepimpinan
A.
B.
C.
D.

i, ii dan iii
ii, iii dan iv
i, ii, dan iv
i, iii dan iv

11. Dalam konteks hubungan sosial ,interaksi antara masyarakat Islam dengan masyarakat Buddha
merupakan interaksi antara budaya dan tamadun yang berbeza. Nyatakan di manakah interaksi
itu berlaku:
I Thailand
II China
III India
IV Kemboja
A. I dan II

B. II dan III
C. I dan III
D. I dan IV

12. Antara berikut yang manakah bukan isi dalam Piagam Madinah?
A. Tempat-tempat ibadat kaum Yahudi dan Kristian diberi perlindungan.
B. Hak masyarakat Yahudi,Kristian dan kelompok-kelompok kaum lain diberi jaminan
perlindungan.
C. Agama lain bebas diamalkan selagi tidak mengganggu agama Islam.
D. Masyarakat Yahudi, Kristian dan lain-lain setaraf dengan masyarakat Islam.
E. Orang-orang Yahudi perlu mengeluarkan perbelanjaan peperangan bersama orang-orang yang
beriman apabila mereka berperang.
13. Tokoh-tokoh islam memberikan sumbangan penting kepada perkembangan tamadun Cina dalam
dinasti berikut KECUALI:
A.
B.
C.
D.
E.

14.

Dinasti Tang
Dinasti Sui
Dinasti Sung
Dinasti Yuan
Dinasti Ming

Sains dan muzik dalam tamadun Cina menekankan 2 aspek iaitu?

a.dengar dan lihat


b.fungsi dan kepentingannya
c.penekanan dan penghayatan
d.bahasa dan teknologi
15.

Apakah sumbangan besar tamadun Cina terhadap perkembangan teknologi?

a.kertas, pencetakan, bahan letupan, kompas


b.kertas,bahan letupan, pakaian, tembaga
c.tembaga, emas, bahan binaan, kertas

d.bahan kimia, kapal, jam, bahan elektrik


16.

Terangkan 3 aliran Fa (Legalisme)?

a.undang-undang, autoriti, kaedah


b.undang-undang, rayuan, fahaman
c.undang-undang, kerajaan, kaedah
d.undang-undang, kepakaran, ketelitian

17.

Nyatakan 4 ciptaan besar Cina yang mempengaruhi masyarakat cina?

a.bahasa, kamus, muzik, teknologi


b.bahasa, muzik, perubatan, undang-undang
c.kesusasteraan, kesenian, sains, teknologi Cina
d.teknologi Cina, kesenian, undang-undang, bahasa

18.

Ajaran yang menekan kan amalan nilai dan sifat mulia adalah amalan?

a.islam
b.buddha
c.konfusius
d.analects
19.

Di manakah terletaknya pusat pertumbuhan Tamadun Cina


A.
B.
C.
D.

Chang Jiang
Anyang
Sungai Kuning
Canton

Jawapan: C. Sungai Kuning


20.

Apakah yang ditekankan dalam susur galur sistem Zang Fa

A.
B.
C.
D.

Nenek Moyang
Suami dan Isteri
Ayah dan Anak
Raja dan Pembesar

Jawapan: A. Nenek Moyang


21.

Apakah nama bentuk tulisan Tamadun Cina


A.
B.
C.
D.

Zhishi
Hanzi
Jiajie
Liushu

Jawapan: B. Hanzi
22.

Antara berikut yang manakah salah satu konsep penting dalam Moisme
A.
B.
C.
D.

Samadhi
Wuwei
Ren
Jian Ai

Jawapan: D.Jian Ai

23.
Empat penciptaan agung Tamadun Cina adalah membuat kertas,pencetakan,dan bahan letupan.
Nyatakan satu lagi nama penciptaan agung Tamadun Cina
A.
B.
C.
D.

Kincir Angin
Kapal Korek
Kompas
Alatan Memburu

Jawapan: C.Kompas
24.

Setiap lukisan di Tamadun Cina menggambarkan?


a)
b)
c)
d)

25.

Hubungan manusia dengan haiwan


Hubungan manusia dengan tuhan
Hubungan manusia dengan manusia
Hubungan manusia dengan alam semulajadi

Siapakah pengasas Daoisme ?


a) Laozi & Zhuangzhi
b) Zhong Hua & Hua Xia

c) Zong Fa& Mo zi
d) Mei Feng & Hua yip
26.

Apakah konsep penting dalam Moisme?


a) tidak suka berperang
b) menyerah kepada nasib
c) mengutamakan golongan cerdik pandai
d) mengutamakan golongan atasan

27.

Tokoh utama yang manakah bertanggungjwb terhadap kejayaan drama Cina ?


a ) Guan Hanqing
b) Zhong Hua
c) Wang Shi
d) Laozi

28.

Apakah seni yang dihargai di Tamadun Cina ?


a)
b)
c)
d)

29.

Kaligrafi
Seni Lukis
Seni Bina
Puisi

Dalam kitab Lun yu apakah yang dititikberatkan dalam kitad tersebut?

a.kemanusiaan
b.pendidikan
c.pertanian
d.kesusilaan
30.

Sistem keluarga dalam masyarakat cina mengutamakan kuasa hanya terletak pada kaum lelaki

atas waris sebelah bapa,betul atau salah?


a.betul
b.salah

31.

Dalam kesusteraan Dinasti apakah yang merupakan zaman keemasan puisi?

a.Dinasti song
b.sungai kuning
c.Dinasti Tang
d.chang jiang
32.

Apakah bidang yang merangkumi sains dan teknologi?

a.lukisan
b.khazanah
c.pembinaan
d.senibina
33.

Apakah yang dimaksudkan Datong?

A)Jalan Agong

34

B)Jalan lurus

C) Jalan mulia

.Konsep apakah yang ditekankan oleh moisme?


a)Aspek kasih sayang(jian ai)
b)Mengecam sikap suka berperang (feigong)
c)Menyerah kepada nasib(feiming)
d)Mengutamakan golongan cerdik pandai (shangxian)
A)a,b

35.

C)a,b,d

D)a,b,c,d

Tulisan cina dikenali sebagai apa?


A) huiyi

36.

B)a,b,c

B)hanzi

C)xing sheng

Apakah nama bagi puisi genre sastera cina klasik?


a)Shijinjing
b)Liji
c)xijing
d)shujing

D)liushu

D)Jalan buntu

e)chunqiu
A)a,c,d
37.

B)c,d,e

C) a,b,c,d,e

D)b,c,d,e

Apakah jenis penciptaan agung yang terdapat dalam tamadun cina?

a)teknik membuat kertas


b)pencetakan
c)bahan letupan
d)kompas
A)a ,b

38.

B)a,b,c

C)b,c,d

D)a,b,c,d

Berikut merupakan bentuk-bentuk kesenian dalam Tamadun Melayu kecuali:


A.
B.
C.
D.

Seni Tari
Seni Pertukangan
Seni Kulinari
Seni Tulisan

39. Manakah antara berikut merupakan antara Seni Tari dalam Tamadun Melayu?
I.
Zapin
II.
Terendak
III.
Mak yong
IV.
Inang
A.
B.
C.
D.

i,ii,iii
i,iii dan iv sahaja
i dan ii sahaja
Semua di atas

40. Berikut merupakan ciri-ciri Sains dan Teknologi yang dihasilkan oleh Tamadun Melayu kecuali
A. Mencerminkan keperluan serta nilai-nilai kebudayaan Melayu
B. Kesemua sains dan teknologi yang ada merupakan rekaan tamadun Melayu
C. Memanifestasikan daya kreatif kebudayaan Melayu dan kebijaksanaan tempatan
D. Sesuatu yang unik bagi mengisi keperluan dan nilai kebudayaan Melayu
41. Antara aspek-aspek sains dan teknologi Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam ialah:
I.
Teknologi Alam Bina

II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Teknologi pertanian
Teknologi Pertukangan
Teknologi Ukuran

i,ii,iii
i,iii dan iv sahaja
i dan ii sahaja
semua di atas

42. Berikut adalah contoh-contoh karya persuratan sebelum kedatangan islam kecuali
A. Puteri Santubong
B. Tajul Salatin
C. Mahsuri
D. Sang Kancil
43. Apakah yang dimaksudkan dengan persuratan sebelum Islam?
I.
Terdiri daripada sastera kitab, sastera ketatanegaraan dan kitab-kitab perubatan
II.
Merupakan dalam bentuk sastera lisan dan sastera hikayat
III.
Antaranya ialah Sharabul Ashiqin oleh Hamzah Fansuri
IV.
Terdiri daripada cerita mitos dan legenda
A. i dan ii
B. ii dan iv
C. i dan ii dan iv
D. Semua di atas
44. Persuratan selepas kedatangan islam terdiri daripada
I. Sastera kitab
II. Sastera ketatanegaraan
III. Historiografi Melayu
IV. Kitab-kitab perubatan
V. Astronomi dan matematik
A. I dan III
B. I, II dan III
C. I dan IV
D. Kesemua diatas

45. Berikut adalah peranan Sunnah sebagai sumber Tamadun Islam, KECUALI:
A Sebagai pelengkap kepada al-Quran
B Memperincikan apa yang terkandung di dalam al-Quran
C Merupakan sumber kedua selepas al-Quran
D Memperbetul ayat-ayat al-Quran

46. Apakah fungsi utama Ijtihad?


A Mengolah hukum terhadap perkara-perkara baru bagi umat Islam
B Menyesuaikan Islam dengan semua bentuk pembangunan dan kemajuan semasa
C Menyatukan ajaran Islam dan bukan Islam
D Menyelesaikan permasalahan orang bukan Islam

47.
Berikut merupakan
islam.Antaranya:

konsep

penting

untuk

memahami

pandangan

semesta

tamadun

i)konsep keimanan
ii)konsep akidah
iii)konsep kemanusiaan
iv)konsep kekuasaan
A) I,II,II
B)I,II,IV
C)I,III,IV
D)I,II,III,IV

48.
Menurut Abu Hassan Ali al.Nawawi dalam bukunya Western Civilisation,Islam and Muslim,
terdapat 2 istilah yg lebih menepati konsep tamadun islam & berpusat kepada wahyu iaitu istilah:
i)umran
ii)hadharah
iii)madaniyyah
iv)tamadun

A) I,II
B)I,III
C)II,III
D)I,IV

49.
suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia menambahkan hasil pengeluaran atau
produktiviti dan mempunyai empat unsur, iaitu bahan-bahan ekonomi,sistem politik,pengetahuan dan
seni''.pendapat berikut diambil dari seorang pemikir barat mengenai konsep tamadun.siapakah pemikir
barat tersebut.
a) arnold toynbee
b)j.k fiebleman
c)oswald spengler
d)samuel Huntington

50.
istilah manakah yang digunakan oleh syeikh muhammad abduh dan muhammad farid wajdi
untuk menerangkan konsep tamadun.
a)hadharah
b)madaniyyah
c)tamadun
d)umran.
51.
a.
b.

Manusia dari perspektif Islam ialah mukallaf yang bermaksud?


makhluk yang menjalankan tanggungjawab terhadap diri sendiri
Makhluk yang menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah

c.

Makhluk yang menjaga hubungannya dengan manusia dan alam semesta

d.

makhluk yang diberi tanggungjawab atau kewajipan tertentu yang diamanahkan

52.

Manusia berasal daripada gabungan tersebut..

a.

Tanah dan air

b.

Tanah, roh, jasad

c.

Roh dan jasad

d.

Tanah, air, roh dan jasad

53.

Menurut Islam, apakah tanggungjawab yang diletakkan Allah untuk dipukul oleh manusia

I.
II.
III.

Hubungan dengan Allah


Hubungan dengan alam semesta
Hubungan dengan manusia

A. I dan II
B. I, II dan III
C. I sahaja
D. II dan III

54.
Menurut Ibn Khaldun, apakah mekanisme penting
tamadun?

pengukur bagi pembangunan sesebuah

A. pembangunan pembandaran dan kehidupan di Bandar


B. pemerintahan berkonsepkan Negara Islam, penggunaan bahasa Arab dan seni bina Islam
C. pembangunan dari segi asas dan keperluan telah disempurnakan
D. pembangunan berdasarkan wahyu Allah

55.
siapakah tokoh yang berpendapat bahawa tamadun adalah sebagai keadaan kehidupan insan
bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh
masyarakatnya.
a. Abu Hasan Ali al-Nadawi
b. Syed Muhammad Naquib al-Attas
c. Syeikh Muhammad Abduh
d.Said Hawa

56.

siapakah tokoh terawal yang membicarakan tentang konsep tamadun dan tamadun Islam?

a. Ibn Majah
b. Ibn Sina
c. Ibn Khaldun
d. Sayyid Qutb

57.
Apakah contoh-contoh ilmu kerohanian dan kebendaan yang menjadi ramuan kepada kelahiran
sesebuah tamadun yang terdapat di dalam al-Quran?
i. pemikiran dan intelektual
ii. akhlak
iii. ekonomi
iv. tatasusila dan kebudayaan
a. i,ii,iii
b. i,ii,iv
c. i,iii,,iv
d. ii,iii,iv

58.

Apakah asas kepada pembinaan tamadun Islam?

a. Kepercayaan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah S.W.T


b. Beriman kepada Tuhan Yang Esa iaitu Allah S.W.T.
c. Percaya kepada ilmu tauhid
d. Menurut segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya

59.

Di dalam Islam, kemuliaan di sisi Allah s.w.t. adalah berdasarkan

a. bangsa
b. budaya
c. keturunan
d. ketakwaan

60.

Sumber-sumber mutlak dalam Islam adalah seperti berikut kecuali

a. Sunnah
b. Ijtihad
c. Al-Quran
d. Masalih mursalah

61. Apakah aspek-aspek yang terdapat dalam kitab Lun Yu (Analects)?


a) falsafah,pendidikan,sosial politik
b) pendidikan,kemanusiaan,sifat-sifat mulia
c) sosial politik,kesusilaan,sifat mulia
d) falsafah,pendidikan,kemanusiaan

62. Bilakah ajaran Buddha mula tersebar ke Negara China?


a)
b)
c)
d)

Kurun Masihi keenam


Kurun Masihi kelapan
Kurun Masihi pertama
Kurun Masihi ketiga

63. Siapakah pengasas Daoisme?


a)
b)
c)
d)

Laozi dan Zhuangyi


Laozi dan Mo Zi
Chuan Qu dan Wang Shifu
Guan Hanqing dan Zhuangyi

64. Apakah kitab yang terkandung pemikiran falsafah dao(daojia) dan aliran keagamaan
dao(daojiao)?
a)
b)
c)
d)

Kitab Lun Yu
Kitab Daode Jing
Kitab Yijing
Kitab Dao

65. Apakah 2 aspek yang ditekankan dalam tamadun cina menerusi bidang sains dan teknologi?
A. Fungsi dan kemahiran
B. Ilmu dan kepentingan
C. Fungsi dan kepentingan
66. Apakah sumbangan besar tamadun cina terhadap perkembangan teknologi serta tamadun dunia?
I.
II.
III.
IV.
V.
A.
B.
C.
D.

Bahan letupan
Membuat kertas
Pelayaran
Pencetakan
Kompas
I, II, III dan IV
II, III, IV dan V
I, II, IV dan V
Semua di atas

67. Dalam tamadun cina, mereka menekankan fungsi dan kepentingan dalam bidang Sains dan
Teknologi. Antara berikut yang manakah bidang-bidang yang dimaksudkan.
I.
II.
III.
IV.

Astronomi
Kimia
Seni bina
Pelayaran

V.

Tenunan

A.
B.
C.
D.

I, II, III dan IV


II, III, IV dan V
I, II, IV dan V
Semua di atas

68. antara berikut yang manakah merupakan zaman keemasan puisi?


A. Dinasti Song
B. Dinasti Yuan
C. Dinasti Tang
D. Dinasti Han

69. Fu merupakan bentuk prosa bernada di zaman


A. Dinasti Song
B. Dinasti Yuan
C. Dinasti Tang
D. Dinasti Han

70. Antara berikut yang manakah merupakan tokoh utama pada zaman Dinasti Yuan? (zaman keemasan
drama)
A. Chang Jiang
B. Chuan Qu
C. Wang Shifu
D. Shi Jing

71. Dinasti Ming dan Qing merupakan zaman keemasan fiksyen. Apakah maksud Sanguo Yanyi?

A. Mimpi Loteng Mereh


B. Roman Tiga Negara
C. Kisah Pinggir Air
D. Pasu Plum Emas

72. Antara berikut, yang manakah bukan merupakan kesenian Tamadun Cina?
A. Kalendar
B. Muzik klasik
C. Kaligrafi
D. Seni Bina
73. Pemikiran politik Cina banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran falsafah, antaranya:i.
Konfusianisme
ii.
Daoisme
iii.
Aliran fa
iv.
Moisme
v.
Shang Xianisme
A)
B)
C)
D)
E)

I,ii dan iii


ii dan v
I,ii,iii,iv
Ii,iii dan v
I,ii,iii,iv,v

74. Sistem politik di China adalah berteraskan dinasti yang bersifat?


A)
B)
C)
D)
E)

Demokrasi
Feudal
Detokrasi
Keturunan
Dominasi

75. Sesebuah dinasti di China akan berpegang pada satu ajaran falsafah lazimnya berbeza dengan
falsafah dinasti yang lain, antara yang berikut yang manakah betul?
i.
ii.

Konfusianisme menekankan pemerintahan berdasarkan akhlak


Moisme menekankan pemerintahan berdasarkan kebajikan

iii.
iv.
v.
A)
B)
C)
D)
E)

Shang Xianisme menekankan pemerintahan berdasarkan budi bicara


Aliran fa menekankan pemerintahan berdasarkan perundangan
Daoisme menekankan pemerintahan berdasarkan tabii

ii dan iii
I,ii dan v
Ii,iii dan iv
I,ii,iv dan v
ii,iii,iv,v

76. Apakah ciri-ciri sistem kekeluargaan masyarakat cina?


i.
ii.
iii.
iv.
v.
A)
B)
C)
D)
E)

Sangat mementingkan semangat kekeluargaan


Memusatkan kuasa pada kaum lelaki
Megutamakan waris lelaki sebelah ibu
Mengutamakan waris sebelah bapa dan pemerintah
Keutamaan banyak diberi kepada semua anak-anak yang lahir pada tahun naga

Ii dan iv
I,iii dan v
Ii,iv dan v
I,ii,iv dan v
Ii,iii dan iv

77. Siapakah pengasas Moisme dalam falsafah dan agama Tamadun Cina?
a. Laozi
b. Han Feizi
c. Mo zi
d. Zhuangzi
78. Konsep-konsep dalam ajaran Moisme berikut adalah benar kecuali:
a. Kasih sayang sejagat
b. Mengecam sikap suka berperang
c. Menyerah kepada nasib
d. Mengutamakan golongan cerdik pandai
79. Konsep-konsep dalam ajaran Moisme bertentang dengan konsep ajaran:
a. Konfusianisme
b. Buddhisme
c. Islam
d. Daiosme

80. Pernyataan berikut benar mengenai ajaran Fa kecuali:


a. Merangkumi tiga cabang iaitu Fa (undang-undang), Shi (autoriti), dan Shu (kaedah).
b. Diasaskan oleh dua pemikir agung Cina iaitu Laozi dan Zhuangzi.
c. Dilaksanakan semasa pemerintahan Dinasti Qin oleh Qin Huangdi.

d. Aliran Fa mengutamakan pemikiran sosiopolitik dan kekuasaan pihak pemerintah


terhadap rakyatnya.
81. Kemuncak kegemilangan Islam di China adalah pada zaman:
a. Dinasti Han
b. Dinasti Yuan
c. Dinasti Qin
d. Dinasti Ming
82. Pernyataan berikut adalah benar kecuali:
a. Agama Islam dibawa masuk dan diperkenalkan ke Negara China melalui dua jalan, iaitu
jalan darat dan jalan laut seawal abad ke-7M.
b. Pedagang Islam Arab dan Parsi yang mendarat di Selatan China mendirikan masjid di
Guangzhou dan Quanzhou.
c. Pada zaman Dinasti Yuan, Zhanghe telah berjaya mengelilingi dunia termasuk
kedatangannya ke Alam Melayu.
d. Jalan Sutera yang melalui kawasan Parsi dan Afghanistan telah membentuk masyarakat
Islam China di Xian.
83. Antara sumbangan Tamadun Cina ketika Dinasti Yuan ialah:
a. Kubah masjid
b. Seni ukiran tiang masjid
c. Sukatan Ling
d. Takwim Islam
84. Antara pernyataan yang berikut, yang manakan betul tentang kedudukan geografi Tamadun
India?
i.
Benua kecil India yang terletak di antara Lautan Hindi dengan Pergunungan Himalaya
ii.
Terbahagi kepada dua wiliaya utama iaitu India Utara dan India Timur
iii.
Tamadun India disempadani oleh Tamadun Cina di barat
iv.
Tamadun India disempadani oleh Tamadun Parsi di barat
A. i dan ii
B. ii dan iii
C. i dan iv
D. ii dan iv
85. Pilih kitab Veda yang betul.
i.
Rig
ii.
Yatur
iii.
Sama
iv.
Adarva
A. i dan iii
B. i dan iv
C. ii dan iii
D. iii dan iv

i.
ii.
iii.
iv.

86.
A.
B.
C.
D.

Susun lapis masyarakat India mengikut Veda diistilahkan sebagai


Atharva dharma
Ashrama dharma
Adarva dharma
Atharma dharma

87.
A.
B.
C.
D.

Yang manakan bukan empat peringkat kehidupan mengikut Veda?


Brahmacarya
Sannyasa
Grahasta
Vanadharta

88.
A.
B.
C.
D.

Yang manakah bukan salah satu kasta utama dalam tamadun India?
Brahmin
Ksatriya
Grahasta
Sudra

89. Pilih bahasa yang yang dianggap penting dalam Bahasa Dravida.
Tamil
Tegulu
Malayalam
Kaddana
A. i dan iv
B. ii dan iv
C. i dan iii
D. iii dan iv
90. Antara yang berikut, pasangan kesusasteraan dan deskripsi yang manakah yang betul?
i
ii
iii
iv
v
A.
B.
C.
D.

Kesusasteraan
Epik Ramayana
Epik Mahabharata
Bhagavadgita
Sangam
Tirukkural

Deskripsi
Ditulis oleh Valmiki
Mengajar manusia supaya berpegang janji dan menjauhi sifat dan
amalan negatif
Mengandungi dua koleksi iaitu Ettutokai dan Pattupattu
Dihasilkan oleh pujangga Vyasa
Melambangkan nilai kemanusiaan yang membicarakan pelbagai
persoalan tentang sikap manusia terhadap diri dan alam

i, ii dan iv
i, ii dan v
ii, iii dan iv
ii, iii dan v

91. Selain kepercayaan dan agama Hindu, Buddha dan Islam dalam ketamadunan India, apakah
agama lain yang diamalkan?
i.
Jaina
ii.
Kristian
iii.
Bahai

iv.
A.
B.
C.
D.

Zoroaster
i dan iii
ii dan iv
i, ii dan iv
i, iii dan iv

92.
A.
B.
C.
D.

Apakah maksud perkataan Santana Dharma?


Agama yang benar
Agama yang kekal abadi
Agama yang membawa kesedaran
Agama yang satu

93.
A.
B.
C.
D.

Dewa Shiva merupakan dewa bagi mahzab apa?


Saivisme
Sakhta
Ganapatiyam
Sauram

94.
i.
ii.
iii.
iv.
A.
B.
C.
D.

Dalam agama Hindu, terdapat 5 prinsip utama kehidupan. Antaranya ialah:


Manusia itu Suci
Kewujudan Tuhan yang Tunggal
Kebaikan adalah jalan ke syurga
Kesedaran dikecapi dari keikhlasan
i dan iii
i dan ii
i, ii, dan iii
Semua di atas

95.
i.
ii.
iii.
iv.
A.
B.
C.
D.

Apakah yang merupakan antara 10 disiplin yang besifat sejagat dalam agama Hindu?
Kejujuran
Kesucian
Mengaji kitab
Keikhlasan
i dan iii
i dan iv
i, ii, dan iii
Semua di atas

96. Di manakah antara di bawah merupakan salah satu dari Empat Kebenaran Mulia?
A. Penderitaan itu adalah universal

B. Semua orang mengalami penderitaan


C. Penderitaan merupakan cara tuhan memberi balasan atas dosa-dosa
D. Penderitaan tidak boleh diatasi
i.
ii.
iii.
iv.

97. Mazhab Hinayana tersebar di kawasan selatan seperti


Sri Lanka
Myanmar
Tibet
Jepun
A. i dan ii
B. i dan iii
C. ii dan iii
D. iii dan iv
98. Antara yang berikut, manakah bukannya faktor pendorong kepada kemunculan tamadun-tamadun
dunia sebelum ini?
A. Kedudukan yang tidak strategik
B. Rangsangan keagamaan dan kerohanian
C. Pembangunan ilmu dan penghayatan nilai
D. Persaingan dengan tamadun lain
E. Peningkatan kemahiran dan penghasilan teknologi
99. Siapakah yang mengutamakan konsep kitaran?
A. Ibn Kathir
B. Ibn Katsir
C. Ibn Sina
D. Ibn Khaldun
E. Ibn Battuta

100.
Berdasarkan sejarah, antara yang berikut, yang manakah bukannya faktor kemerosotan
sesebuah tamadun?
A. Jumud
B. Bencana alam
C. Keruntuhan moral
D. Jenayah
E. Jurang sosial
101.
Siapakah berpendapat "in the course if its evolution, a civilisation produced, among other
things, a universal state and higher form of religion"?

A. Arnold Toynbee
B. Thomas Berry
C. Edward Sullivan
D. Ali Shariati
E. Muhammad Abduh

102.
" Muslim civilisation was the product of Muslim religion" adalah pendapat siapa tentang
pengaruhan agama terhadap tamadun?
A. Edward Sullivan
B. Arnold Toynbee
C. Thomas Berry
D. Muhammad Abduh
E. Ali Shariati

103.
Siapakah yang menekan persoalan peranan Islam sebagai faktor utama dalam tamadun
Islam?
A. Muhammad Abduh
B. Ali Shariati
C. Edward Sullivan
D. Ibn Khaldun
E. Jurji Zaydan
104.
Manakah tamadun-tamadun yang berikut merupakan tamadun yang telah bertahan dalam
satu tempoh masa yang panjang?
A. Tamadun Hindu dan Tamadun Rom
B. Tamadun Cina dan Tamadun Rom
C. Tamadun Islam Uthmaniyah dan Tamadun Romawi
D. Tamadun Islam Uthmaniyah dan Tamadun Turki Uthmaniyah
E. Tamadun Hindu dan Tamadun Islam
105.

Siapakah pelopor terawal pengajian tamadun?

A. Farid Wajdi
B. Muhammad Abduh
C. Ibn Khaldun
D. Jurji Zaydan
E. .Ibn Sina

106.
A
B
C
D
E

Antara tamadun yang berikut, yang manakah tidak sebegitu dipengaruhi oleh agama?
Tamadun Cina
Tamadun India
Tamadun Islam
Tamadun Barat
Tamadun Melayu

107.
Apakah aspek-aspek yang berikut BUKANLAH digunakan untuk membezakan tamadun
daripada budaya?
A
B
C
D
E

Natijah Budaya
Natijah Agama
Natijah Tamadun
Kenegaraan
Wilayah

108.
Agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak (1469-1539). Terdapat berapa orang Guru Sikh
telah meneruskan agama ini yang termaktub dalam kitab suci Guru Granth Sahib?
a) 1 orang
b) 2 orang
c) 9 orang
d) 10 orang
Jawapan: C
109. Penganut Sikh menyebut nama Tuhan dengan perkataan Waheguru. Apakah definisi
Waheguru?
a) Tuhan yang menakjubkan
b) Tuhan yang sempurna
c) Tuhan yang rasional
d) Tuhan yang dikasihi
Jawapan: A
110. Tamadun India mempunyai pelbagai bidang. Salah satu ialah bidang kesenian. Dalam bidang ini,
seni halus mengandungi 3 aspek penting iaitu
i) Muzik
ii) Lagu
iii) Tarian
iv) Drama
a) i,ii,iii b) ii,iii,iv c) i,ii,iv d) i,iii,iv Jawapan:D
111. Seni bina kuil Hindu ditentukan oleh peraturan, perancangan, pemilihan tapak, mitologi dan
astronomi. Struktur yang penting dalam seni bina Hindu termasuklah:
I- Shihkara (bentuk kereta kuda)
II- Stambhas (bentuk tiang)
III- ratha (bentuk binatang/burung)
IV- gopuram (pintu masuk kuil)
A. I,II dan III
B. I,II dan IV

C. I,III dan IV
D. II,III dan IV
Jawapan: C (mukasurat 90)
112. Seni bina Buddha jelas kelihatan semasa pemerintahan Raja Asoka. Jenis-jenis seni bina Buddha
termasuklah Stupa Buddha,Torana Buddha, dan Vedika Batu. Antara unsur yang berikut, yang
manakah diukir di atas Vedika Batu atau pagar yang mengelilingi stupa Buddha?
A. ayat-ayat suci Buddha
B. sejarah kehidupan Buddha
C. hikayat Buddha
D. bentuk binatang Jawapan: B (mukasurat 90)

113. Apakah sumbangan Islam terhadap kehidupan masyarakat India?


I. menyatukan pemerintahan di bawah satu kuasa
II. mantap dari bidang pertanian
III. memartabatkan kedudukan wanita
IV. melahirkan bahasa baru
A. I,II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. II,III dan IV
Jawapan: C (page 89)
114. Siapakah merupakan Guru terakhir dalam sejarah Sikh?
A. Granth Sahib
B. Gobind Singh
C. Arjan Dev
D. Ajit Saini
Jawapan : B (page 88)
115. Simbol utama yang digunakan untuk memperkasa identiti Sikh adalah seperti yang berikut
kecuali
A. Rambut panjang
B. Sikat
C. Gelang Emas
D. Seluar jerut
Jawapan: C (m/s 88)
116. Seni muzik berkembang seiring dengan seni tari di Tamadun India. Alat-alat muzik di India
Selatan dan di India Utara adalah berbeza. Antara alat-alat muzik yang berikut, yang manakah
merupakan alat-alat muzik India Selatan?
I. Sitar
II. Veena
III.Natasvaram
IV. Mirdanga
A. I,II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. II,III dan IV
Jawapan:D (m/s 90)

117. Dua kombinasi yang digunakan serentak dalam seni muzik merupakan:
A. tala,kasa
B. raga,tala
C. hada,raga
D. kasa,hada
Jawapan: A(m.s 90)

118. Unsur-unsur apakah yang digambarkan oleh lukisan yang terdapat dalam candi dan kuil di india?
I keceriaan
II keagamaan
III keamanan
IV kebijaksanaan
A. I dan II
B. I dan III
C. I, II dan III
D. I, II dan IV
Jawapan A(page 91)
119. Apakah aspek seni bina kuil Hindu ditentukan?
I peraturan
II perancangan
III Pemilihan tapak
IV astronomi
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C, II, III dan IV
D. I, II, III dan IV Jawapan D(pg90)
120. Yang berikut, mana merupakan alat-alat muzik India Selatan?
I Sahnai
II Veena
III Mirdanga
IV Tabala
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. I dan IV
Jawapan C (page90)
121. Yang mana tidak merupakan aspek yang terkandung dalam seni halus India?
A. Drama
B. Nyanian
C. Tarian
D. Muzik
Jawapan B (page89)
122.

Apakah definisi Tamadun?

A Suatu taraf kejayaan dari segi pembagunan mental, keadaan masyarakat yang
berintelektual atau berilmu tinggi .
B Suatu taraf pencapaian dari segi pembagunan sosial, keadaan masyarakat yang
berperadaban atau menjadi bertamadun.
C Suatu taraf pencapaian dari segi pembagunan fizikal, keadaan masyarakat yang sihat atau
kehidupan bahagia.
D Suatu taraf pencapaian dari segi pembagunan psikologi, keadaan masyarakat yang
berfikiran positif atau perkawalan emosi yang baik.
JAWAPAN : B
123.
Antara berikut yang manakah BUKAN faktor pendorong kepada kemunculan tamadun
tamadun dunia?
A Rangsangan keagamaan dan kerohanian
B Pembangunan ilmu dan penghayatan nilai
C Peningkatan kemahiran dan penghasilan teknologi
D Perlaburan modal asing yang tinggi
JAWAPAN: D
124.
A
B
C
D

Dari manakah Tamadun Islam yang bersikap terbuka menerima sumber-sumber ilmu?
China
Mesir Purba
Aztec
Lembah Indus
JAWAPAN: A

125.
A
B
C
D

Antara berikut yang manakah BUKAN faktor-faktor kemerosotan sesebuah tamadun?


Bencana alam
Keruntuhan moral
Perbezaan agama
Kezaliman
JAWAPAN: C

126.

Apakah itu jumud?


A Wujud sikap terbuka yang mampu menerima perubahan terutamanya dari segi perubahan
permikian atau perubahan dalam skruktur politik, ekonomi dan sosial.
B Wujud sikap terbuka yang mampu menerima perubahan terutamanya dari segi perubahan
teknologi atau perubahan dalam skruktur politik, ekonomi dan sosial.
C Wujud sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan terutamanya dari segi
perubahan permikiran atau perubahan dalam skruktur politik, ekonomi dan sosial.
D Wujud sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan terutamanya dari segi
perubahan teknologi atau perubahan dalam skruktur politik, ekonomi dan sosial.
JAWAPAN: D

127.
Tamadun apakah yang mengandungi beberapa budaya mengikut negara atau wilayah
yang berbeza?
A. Tamadun Indus
B. Tamadun China
C. Tamadun Islam
D. Tamadun Barat
Jawapan: C
128.
Apakah faktor yang menentukan imej sesuatu tamadun?
A. Bangsa yang menerajui tamadun
B. Kaum yang terdapat dalam tamadun
C. Budaya yang diamalkan dalam sesuatu tamdun
D. Kepercayaan dan agama yang diamalkan dalam sesuatu tamadun
Jawapan: A
129.
Tokoh siapakah yang berpendapat bahawa pembangunan dan kemerosotan sesebuah
tamadun adalah mengikut hukum kitaran sejarah?
A. Plato
B. Lao Tze
C. Muhammad Abduh
D. Ibn Khaldun
Jawapan: D
130. . Jurang sosial yang amat ketara berlaku dalam tamadun apa?
A. Tamadun Indus
B. Tamadun Romawi
C. Tamadun China
D. Tamadun India
Jawapan: B
132.
. Apakah kesan wujudnya sikap jumud?
A. Mengakibatkan keruntuhan moral dalam sesebuah masyarakat
B. Merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat
C. Berlakunya jurang sosial dalam masyarakat
D. Berlakunya prasangka antara seseuatu masyarakat dengan yang lain
Jawapan: B
133. Apakah peranan agama?
A. melahirkan manusia yang tidak bermoral.
B. melahirkan manusia yang bermoral.
C. memelihara keamanan sesebuah masyarakat.

D. membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta perilaku


tindakan mereka.
Jawapan: D

134. Tamadun apa yang lebih cenderung memisahkan nilai-nilai keagamaan dalam
kehidupan masyarakatnya?
A. Tamadun China.
B. Tamadun Barat.
C. Tamadun Aztec.
D. Tamadun Islam.
Jawapan: B
135. Arnold Tonybee berpendapat bahawa :
A. in the course if its evolution, a civilisation produced, among other things, a universal
state and higher form of religion.
B. Tamadun-tamadun timur(oriental civilisation) tidak dapat difahami sepenuhnya
kecuali dengan merujuk kepada agama-agama besar Asia.
C. Muslim civilisation was the product of Muslim religion.
D. Muslim civilisation was not the product of Muslim religion.
Jawapan: A
136. Antara berikut, yang mana bukan faktor mendorong kepada kemunculan tamaduntamadun dunia sebelum ini?
A. Kreativiti manusia.
B. Kedudukan yang strategik.
C. Rangsangan keagamaan dan kerohanian.
D. Persaingan dengan tamadun lain.
Jawapan: A
137. Antara berikut, yang manakah contoh natijah tamadun dalam masyarakat Jepun?
A. Kesetiaan kepada maharaja.
B. Cara berpakaian.
C. Pemilihan jenis makanan.
D. Penggunaan komputer.
Jawapan: A
138. Antara manakah perkara penting dalam kehidupan bertamadun?
I. Ketinggian kemahiran dan teknologi
II. Kehidupan berbudi pekerti mulia
III. Bermoral tinggi
IV. Ketinggian ilmu

A. I & II
B. II & III
C. III & IV
D. I & IV
Jawapan: B
139. Suatu generalisasi bahawa semua tamadun (madaniyyat) dibangunkan di atas asa
agama dikemukan oleh
A. Ali Shariati
B. Ibn Khaldun
C. al-Farabi
D. Muhammad Abduh
Jawapan: D
140. Yang manakah berikut merupakan natijah tamadun?
A. Cara berpakaian
B. Pemilihan jenis makanan
C. Kesetiaan kepada maharaja
D. Kepegangan kepada agama
Jawapan: C
141. Yang manakah kemunculan tamadun bukan disebabkan oleh kedudukan yang
strategic?
A. tamadun Aztec
B. tamadun Mesopotamia
C. tamadun Mesir
D. tamadun Melaka
Jawapan: A
142. Yang manakah tokoh tamadun Islam tidak terlibat dalam merealisasikan penhayatan
nilai-nilai murni?
A. al- Farabi
B. al- Mawardi
C. Ibn Khaldun
D. Ali Shariati
Jawapan: D
143. Yang manakah tamadun-tamadun mempunyai system kepercayaan?
I. Aztec
II. Sumerial/Babylonia
III. Mesir Purba
IV. China

V. Lembah Indus
a. I,III & IV
b. I,II,III & V
c. I,III,IV & V
d. I,II,III,IV & V
Jawapan : d
144. Apakah factor pendorong kepada kemumculan tamadun tamadun dunia?
I. Kedudukan yang strategic
II. Kangsangan keagamaan dan kerohanian
III. Pembangunan ilmu dan penghayatan nilai
IV. Peningkatan kemahiran dan penghasilan teknologi
V. Persaingan dengan tamadun lain
a. I & V
b. I,II & III
c. II,III,IV & V
d. I,II,III,IV & V
Jawapan : D
145. Apakah faktor-faktor menyebabkan sesebuah tamadun itu boleh merosot?
I. Jurang social
II. Kezaliman
III. Keruntuhan moral
IV. Jumud
V. Bencana alam
a. I,II,III,IV & V
b. I,II,IV & V
c. I,III,IV & V
d. II,III,IV & V
Jawapan : A
146. Pada zaman kegemilangan sesebuah tamadun dapat diperhatikan pencapaianpencapaian yang mengangkat martabat dalam pelbagai bidang seperti
a. Falsafah,Kesenian dan Kesusasteraan
b. Falsafah,Kesenian, Kesusasteraan dan Pemikiran
c. Kesenian,Kesusasteraan dan pemikiran
d. Kesenian dan Kesusasteraan
Jawapan : B
147. Apakah bidang yang menunjukan suatu masyarakat yang mencapai tahap maju?
a. Sosial,Seni dan Sains
b. Sosial,Seni dan Fizikal

c. Sosial,Seni,Sains dan Rohani


d. Sosial,Seni,Sains,Fizikal dan Rohani
Jawapan : A
148. Terdapat melebihi berapakah kurun oleh Tamadun Islam Uthmaniyyah untuk
bertahan tamadunnya?
A. Lima kurun
B. Enam kurun
C. Tujuh kurun
D. Empat kurun
Jawapan: B
149. Tamadun Islam contohnya merupakan tamadun yang bersikap terbuka untuk
menerima sumber-sumber ilmu daripada tamadun-tamadun lain.
Antara tamadun di bawah, manakah sumber-sumber ilmu oleh sebuah tamadun tidak
diterima olen tamadun Islam?
A. Yunani
B. Parsi
C. Melayu
D. India
Jawapan: C
150. Pada zaman kegemilangan sesebuah tamadun dapat diperhatikan pencapaianpencapaian yang mengangkat martabat dalam pelbagai bidang seperti.
i. Kesenian iii. Pemikiran
ii. Kesusasteraan iv. Falsafah
A. I, ii
B. I, ii, iv
C. I, iii
D. i, ii, iii, iv
Jawapan: D

152. Manakah tamadun yang mampu berlangsung dari zaman Casear Augustus(63 SM
13 M) sehingga ke zaman Marcus Aurelius( 30 SM 180 M)?
A. Tamadun Romawi
B. Tamadun India
C. Tamadun Islam Uthmaniyyah
D. Tamadun Cina
Jawapan: A

153. Sesuatu bangsa mempunyai pertalian yang rapat dengan


i. Sejarah
ii. Budaya kawasan geografi
iii. Tradisi
iv. Keagamaan
A. I, ii
B. I, ii, iii
C. ii, iii, iv
D. I, ii, iii, iv
Jawapan: B

154.

tamadun islam terbina atas dasar-dasar berikut, KECUALI

a)syariah
b)akhlak
c)akidah
d)umran

155. syariah mempunyai banyak keistimewaan, kecuali


a) bersifat sempurna
b) bersifat universal
c) bersifat rasional
d) bersifat bersepadu

156.
Sistem kementerian yang diperkenalkan oleh Khalifah Umar al-Khattab adalah mencontohi
sistem yang pernah dipraktikkan oleh kerajaan X.
X ialah:
a) kristian
b) yahudi
c) romawi
d) zorastrian

157. Yang berikut adalah prinsip yang menjadi kiriteria asas akidah, kecuali:
A)Kesatuan
B)Rasional
c)hemah tinggi
D)Toleransi

158. "akidah adalah hal2 yg berhubung dengan kepercayaan dan keyakinan di dlm hati sehingga......"
siapakah yg telah menyatakan pernyataan di atas?
a) Umar Al-Khattab
B) Hassan Al-Banna
c) Ibn al-Khaitam
d) Abu nasr Al-Farabi

159.

Yang mana antara berikut merupakan keistimewaan syariah?

a) memelihara agama
b) bersifat terbuka kepada penemuan baru
c) menolak semua yang tidak bersesuaian dengan realiti
d) bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan

160. Apakah pengertian SYARIAH?

a) undang2,aturan dan ketetapan allah


B) sikap rohani yang memuliakan tingkah laku manusia terhadap ALLAH
C) perjanjian yang diikat antara makhluk dan penciptanya

D) sisitem berfikir secara dinamik

161. Dalam bidang falsafah dan ilmu, tamadun Islam menerima sumbangan daripada tamadun:
A)Yunani
B)Rom
C)India
D)Arab

162.

Allah S.W.T berfirman dalam surah al-Jathiyah (45:18) yang bermaksud:

Kesudahannya Kami jadikan engkau (Wahai Muhammmad dan utuskan engkau) menjalankan satu
syariat (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum agama; maka turutlah syariat itu, dan janganlah engkau
menurut hawa nafsu orang yang tidak mengetahui (perkara yang benar).
Ayat di atas merujuk kepada __________
A) Syariah
B) Akidah
C) Akhlak
D) Kepercayaan

163.
Terdapat enam aspek kepercayaan seperti yang dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah. Antara
berikut, susunan manakah yang BETUL?
I) Beriman kepada Allah S.W.T
II) Beriman kepada Malaikat
III) Beriman kepada Hari Akhirat
IV) Beriman kepada Qadak dan Qadar
V) Beriman kepada Rasul

VI) Beriman kepada Kitab

A) I,II,III,VI,V,IV
B) I,II,III,IV,V,VI
C) I,II,V,VI,III,IV
D) I,II,V,VI,IV,III

164.
Antara berikut yang manakah BUKAN aspek rasional yang boleh dijelaskan bagi membuktikan
kebenaran dan kesahihan akidah Islam?
A) Menolak semua yang tidak bersesuaian dengan realiti
B) Menolak pertentangan antara akal dengan wahyu
C) Bersifat terbuka kepada penemuan baru
D) Kepercayaan yang ersifat dogmatik semata-mata

165.
Dalam bidang falsafah dan ilmu, tamadun Islam menerima sumbangan daripada tamadun Yunani,
mankala dari tamadun India pula diambil ilmu:
i. matematik
ii. astronomi
iii. botani
iv. perubatan

A) i & ii
B) i & iii
C) ii & iii
D) iii & iv

166. Apakah dua aspek akidah yang perlu diberi perhatian sewajarnya untuk membentuk personaliti yang
unggul dalam diri manusia yang menjadi penggerak kepada pembinaan tamadun Islam?

i. kepercayaan
ii.keimanan
iii.pelaksanaan
iv.kaedah

A.i & ii
B.I & IV
C.ii & iii
D.iii & iv

167.
Tamadun Islam pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh tamadun _____ yang menekankan
perkembangan _______.
A) Arab, kebudayaan
B) Arab, intelektual
C) Yunani, falsafah
D) India, kebudayaan

168. Pilih penyataan yang benar tentang keistimewaan syariah.


i. bersifat sempurna bagi memenuhi keperluan manusia dalam semua bidang kehidupan
ii. bersifat universal kerana tidak tertakluk kepada batasan kaum, iklim mahupun sempadan geografi
iii. matlamat pelaksanaan undang-undang syariah adalah untuk mendapatkan keredhaan Allah S.W.T
iv. bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan sehingga hari kiamat

A. i, ii dan iii

B. i, ii dan iv
C. ii, iii dan iv
D. semua jawapan di atas

169. Apakah ciri-ciri yang penting bagi menghasilkan kehidupan yang lebih bermakna pada abad akan
datang?
(I) Hal-hal kemanusiaan
(II)Pengetahuan ilmu
(III)Pegangan agama
(IV)Alam tabii
A. I dan II
B. II dan III
C. II dan IV
D. I dan IV

170. Apakah nilai yang diikuti oleh tamadun Barat?


A. Nilai toleransi
B. Kolonisasi
C. Mendominasi
D. Persefahaman
171. Contoh agensi berita antarabangsa dari Barat:(I) CNN
(II) BBC
(III) Bloomberg
(IV) Reuters

A. I dan II

B. II dan III
C. I, II dan IV
D. I, II, III, dan IV

172.

Apakah terma yang digunakan untuk menjelaskan fahaman falsafah bahawa


keseronokan merupakan matlamat utama dalam hidup?
A.

Secularism

B.

Hedonism

C.

Materialisme

D.

Vandalisme

173. Pada tahun 1989, menjelang berakhirnya Perang Dingin, seorang penulis Amerika,Francis Fukuyama
telah mengemukakan tesis yang bertajuk:A.

The End of History

B.

The Clash of Civilizations

C.

Foreign Affairs

D.

The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order

174. Apakah pengertian kemerdekaan sesebuah Negara?


A
B
C
D
175.

Kebebasan sesebuah negara


Tampuk pemerintahan diterajui oleh anak tempatan
Tidak dijajah oleh kuasa barat
Mempunyai system pemerintahan

Negara manakah yang memperoleh kuasa veto?


A
B
C
D

Amerika Syarikat, China dan Jepun


Sepanyol, Eropah dan Brunei
Malaysia, China dan India
America Syarikat, Britain dan Perancis

176. Apakah Majlis Keselamatan PBB?


A Sebuah badan politik dunia yang terpenting
B Sebuah syarikat ekonomi
C Sebuah organisasi dunia
D Sebuah syarikat kebajikan
177. Negara manakah yang terlibat dalam peristiwa pengeboman Sudan dan Afghanistan pada tahun
1998?
A Sepanyol
B Jepun
C Amerika Syarikat
D Britain
178. Kenapa US dianggap sebagai sebuah kuasa politik global?
A Kekuatan tentera
B Menang peperangan
C Dominasi perdagangan
D Perkembangan ekonomi
179. Pola dominasi ekonomi disokong oleh
A WHO dan WWF
B UNICEL dan World Vision
C IMF, Bank Dunia dan WTO
D PBB dan UNICEF