Anda di halaman 1dari 5

ww.selefienederland.

nl – Moelakhas al-Fiqhie – het servies en kleding van de ongelovigen

Het servies en kleding


van de
ongelovigen
Uit Moelakhas al-Fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan

Vertaald vanuit het Engels door Redouan Abu Isma’iel al-Hollandie


Nagekeken vanuit het Arabisch door Musa ibn Yusuf al-Indonesi
ww.selefienederland.nl – Moelakhas al-Fiqhie – het servies en kleding van de ongelovigen
ww.selefienederland.nl – Moelakhas al-Fiqhie – het servies en kleding van de ongelovigen

Het servies en kleding van de ongelovigen


Borden, potten en schalen1 kunnen gemaakt zijn van ijzer, hout, leer en dergelijken. De asl
(basisregel) hierover is dat het gebruiken van dergelijke borden toegestaan (moebaah) is. Dat wil
zeggen dat het toegestaan is om elke zuiver (taahir) bord te gebruiken behalve twee soorten:

1. Servies gemaakt uit goud of zilver of bestaand uit bestandsdelen gerelateerd aan goud of
zilver, zoals verguld of verzilverd of ingelegd met goud of zilver, of iets in de zin dat het
ermee aan het servies verbonden is.
Een uitzondering geldt voor servies dat is ingelegd met een kleine hoeveelheid zilver ten
behoeve van de reparatie ervan.

Het bewijs voor het verbod op het gebruiken van gouden en zilveren servies is de uitspraak van de
Profeet – sallallaahoe ‘alayhie wa sallem -:

“Drink niet uit gouden of zilveren servies, noch eet uit soortgelijke kommen, aangezien
deze in deze wereld tot hen behoren (de ongelovigen) en tot ons in het Hiernamaals.”
Overgeleverd door een groep 2

In een andere hadieth zegt de Profeet :

“Hij wie drinkt uit zilveren vaten vult zijn buik alleen maar met Hellevuur.” 3

En een verbod op iets geldt zowel totaal als gedeeltelijk. Daarom is het verboden om vergulde of
verzilverde of met goud of zilver ingelegde borden te gebruiken of waarin iets van deze twee
materialen inzit , behalve in het geval dat het een bord betreft met een kleine hoeveelheid ingelegd
zilver, hetgeen toegestaan is zoals reeds boven vermeld; dit wordt bewezen uit de hadieth
overgeleverd op autoriteit van Anas Ibn Maalik (radi Allaahoe ‘anhoe), die zei:

“De beker van de Profeet van Allaah (sallallaahoe ‘alayhie wa sallam) brak en hij
repareerde het met een zilveren draad [gesmolten] in de (plaats van) de barst.” 4

1
In het originele werk in het arabisch wordt het woord ‫ اآلنية‬gehanteerd wat meervoud is van ‫ اإلناء‬en hieronder vallen kommen,
schalen, potten, bekers en andere soortgelijke servieswaren waarin water en andere zaken in bewaard kunnen worden.]
2
Al-Bukhari (5633) [10/119], Moeslim (5361) [7/261], Ahmed, (23356) [5/491], Aboe Dawoed (3723) [4/73], At-Tirmidhi
(1883) [4/299], An-Nasa’ie (5316) [4/585] en Ibn Maajah (3414) [4/77].
3
Al-Bukharie (5634) [10/119], Moeslim (5353) [7/254].
4
Al-Bukhaari (3109) [6/255].
ww.selefienederland.nl – Moelakhas al-Fiqhie – het servies en kleding van de ongelovigen

An-Nawawie (rahiemahoellah) heeft gezegd:

“De Idjmaa’ (consensus) is bevestigd voor het verbod op het eten en drinken uit zulke borden
en tevens voor alle soorten eet en drink-gerelateerde voorwerpen met overeenstemming.” 5

Het verbod op het hebben of gebruiken ervan geld zowel voor mannen als vrouwen, door de
algemeenheid van de overleveringen en het ontbreken van een specificering (die duidt op een
uitzondering). Maar wat betreft het gebruik van zilver en goud door vrouwen ten behoeve van
hun doeleinden in verfraaiing voor hun echtgenoten dan is het toegestaan.

En het is toegestaan om het servies van de ongelovigen te gebruiken tenzij wij er zeker van zijn
dat deze onrein zijn. En als je weet dat ze onrein zijn, in dit geval dient men ze te wassen en
vervolgens kan men ze gebruiken.

2. De huid van dode dieren: het is verboden hen te gebruiken tenzij zij gelooid zijn.
Desondanks, verschillen de geleerden over de vraag of het toegestaan is het te gebruiken
na het looiproces. En de correcte opinie is dat het toegestaan is, en dat is de uitspraak van
de meerderheid (ad-djoemhoer). Dit vanwege de vele ahaadieth sahiehah (authentieke
overleveringen) die dit bevestigen. Dit komt omdat hun onreinheid tijdelijk [van aard] is
en het wordt weggenomen door het looien. De Profeet sallallaahoe ‘alayhie wa sallem zei
dat de huiden van dode dieren:

“ (…) worden gereinigd met water en qardh (bladeren van een boomsoort welke wordt
gebruikt voor het looien).”

Hij sallallaahoe ‘alayhie wa sallem zei ook:

“Looien behoort tot de zuiverende middelen voor huiden.” 6

5
Zie Al-Majmoe’ [1/306] en

6
Moeslim (813) [2/279] en Ahmed (2521) [1/346].
ww.selefienederland.nl – Moelakhas al-Fiqhie – het servies en kleding van de ongelovigen

Aangaande de kleding van de ongelovigen dan is het toegestaan deze te dragen tenzij het bekend is
dat deze onrein zijn. Dit is vanwege het feit dat de asl (basisregel) at-tahaarah (reinheid) is, en dit
wordt niet opgeheven door ash-shakk (twijfel). En hetgeen geweven of geverfd is door hen (de
ongelovigen) is toegestaan (om te dragen) aangezien de Profeet sallallaahoe ‘alayhie wa sallem en
zijn metgezellen gewoon waren kleding te dragen dat door de ongelovigen geweven of geverfd
was.

En Allaah, Verheven is Hij, weet het ‘t beste.

 