Anda di halaman 1dari 15

ABXS 1103 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES

Name /NOMATRIKS

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA


PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP)

SEMESTER 2 / SEPT 2014

ABXS1103
INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES

TAJUK TUGASAN:
i

iii

Huraikan secara terperinci perbezaan antara pemikiran sains sosial Islam dengan
pemikiran sains sosial Barat.
ii
Bincangkan bentuk-bentuk pemikiran yang disumbangkan oleh tokoh-tokoh
terkemuka sains sosial Islam.
Analisis secara terperinci kesan-kesan pemikiran sains sosial Islam kepada tamadun manusia.
NAMA TUTOR
M. ELANGKO A/L MUNIANDY

NAMA
NO. MATRIKULASI
NO. KAD PENGNEALAN
NO. TELEFON
E-MEL

:
:
:
:
:

ABXS 1103 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES


Name /NOMATRIKS

ISI KANDUNGAN
Bil
1

Kandungan
1.1 Pemikiran Sains Sosial Islam

1.2 Sains Sosial Barat


2.0 Perbandingan antara Pemikiran Sains Sosial Barat

Dan Sains Sosial Islam


3.0 Bentuk Pemikiran Sains Sosial Islam dan Sumbangannya
3.1 Bentuk Pemikiran Sains Sosial Islam

4
5
6

1.0

M/S

1.0 Pengenalan

3.2 Sumbangan Tokoh-Tokoh Kepada Sains Sosial Islam


4.0 Kesan-Kesan Pemikiran Sains Sosial Islam dan Barat
5.0 Kesimpulan
6.0 Rujukan

3-6

7- 8
9 - 12
13
14
15

Pengenalan
2

ABXS 1103 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES


Name /NOMATRIKS

Sains sosial adalah mengkaji bidang kemanusiaan dengan menggunakan kaedah saintifik di
dunia ini. Menurut Rohana (2003), secara umumnya, maksud penggunaan kaedah saintifik
dalam Sains Sosial adalah penggunaan kaedah yang sistematik dan kaedah yang objektif
dalam sesuatu penyelidikan yang dibuat. Sains sosial lebih dikenali sebagai Kajian sosial. Isu
atau fenomen ynag berlaku di dalam dunia sosial yang melibatkan manusia. Menurut A New
Dictionary of Sociology (Mitchell1979), mengkemukakan sains sosial adalah satu bentuk
pengajian yang berkait rapat dengan manusia dan masyarakat. Penggunaan kaedah ilmiah dan
saintifik diberi penekanan kerana memberi tumpuan sepenuhnya terhadap hubungan yang
rumit dan kompleks antara manusia. Namun penelitian yang dijalankan terhadap hubungan
kemanusiaan dan kemasyarakatan. Ia perlu dilakukan dengan cara yang sesuai iaitu saintifik,
kaedah-kaedah yang telah ditetapkan serta dikaji oleh masa dan tempat. Memurut Hunt dan
Colander (2002),beberapa bidang memainkan peranan penting memberi penekanan mengenai
sains sosial adalah seperti berikut:

Ekonomi
Antropologi
Linguistik
Etimologi
Psikologi
Sosiologi
Pendidikan
Komuikasi

Dalam satu bidang terdapat bidang ilmiah atau ilmu, sains sosial. Bidang sains tulen
mempunyai asas yang logical dalam menjelaskan sesuatu isu-isu sosial . Tambahan pula,
kenyataan terdapat dalam sains sosial yang diterima oleh akal dan pemikiran manusia kerana
ia adalah logical dan munasabah. Selain itu, kenyataan mestilah selari dengan alam nyata. Ini
bermakna ahli sains sosial membuat kenyataan yang mempunyai kebenaran serta boleh
diterima oleh manusia dengan mempunyai bukti yang kukuh. Bagi membuktikan sesuatu
kenyatan perlu disokong oleh hasil pemerhatian yang dibuat. Menurut Rohana (2003),
berpendapat abahawa sains sosial adalah satu disiplin akademik yang mempersoalkan tentang
kemanusiaan dalam konteks sosial atau mempelajari kehidupan sosial. Secara amnya, siauns
sosial adalah satu bidang pengetahuan manusia yang menekankan kepada aspek kehidupan
kelompok manusia di dunia ini ( the field of human knowledge that deals with all aspects of
the group life of human being). Bidang sains sosial boleh dipecahkan kepada bidang sains
sosial Islam dan Barat. Sains sosial Islam berfokus kepada sains semula jadi, kehidupan
3

ABXS 1103 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES


Name /NOMATRIKS

masyarakat, sejarah serta agama. Sains sosial Barat berfokus kepada tingkah laku sosial pada
tahap mikro dan makro.
1.1

Pemikiran Sains Sosial Islam

Pemikiran sains Islam dihuraikan mengikut perspektif pemikir adalah mengekalkan elemen
asas dan corak pemikiran utama yang menonjolkan identiti pemikiran masing-masing.
Kefahaman pemikiran para ahli pemikir sains Islam mengenai pengislaman ilmu sains adalah
penting dan mereka membuat kajian dan penilaian terhadap sifat dan bentuk intelektual
dimanan membantu menangani masalah hubungan antara sains, Islam dan modeniti. Tokoh
pemikir Islam yang terkenal adalah Nasr menggunakan pendekatan terhadap sains menerusi
perspektif keagamaan dan tradisional. Beliau mengamalkan kerangka teori metafizik untuk
menghuraikan sains. Selain itu beliau memberi penekanan terhadap sains kudus dan ilmu
Gnostic atau marifah. Beliau mengamalkan ajaran agama samawi seperti Yahudi dan
Kristian. Tambahan pula beliau, melihat bahawa hubungan sains dan realiti wujud dalam
semua sains tradisional. Penggunaan perspektif sejarah adalah tujuan mengkaji sains Islam
dan krisis spiritual di dalam sains moden yang perlu ditangani dengan bijak. Tokoh pemikir
Islam yang kedua adalah Ismail al-Faruqi. Beliau amat terkenal dengan program pengislaman
ilmu. Beliau mengkaji semua ilmu terutamanya di dalam sains sosial dari perspektif Islam.
Penguasaan sains dan teknologi oleh orang Islam semakin penting namun tidak mengabaikan
kepercayaan dan agama. Beliau sangat prihatin terhadap nasib dan situasi kemunduran umat
Islam pada masa sekarang dan kemunduran tersebut dipupuskan melalui transformasi
pendidikan. Beliau juga mengarang mengenai prinsip-prinsip Islam yang perlu diikut oleh
orang Islam yang merangkumi prinsip kesatuan kebenaran, kesatuan ilmu, kesatuan
kemanusian dan kesatuan hidup.

1.1.1

Sejarah Perkembangan Sains Sosial Islam

ABXS 1103 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES


Name /NOMATRIKS

Kassim Ahmad mengarang sebuah buku yang berjudul Teori Sosial Moden Islam. Dalam
buku tersebut membahagikan pemikiran sosial Islam kepada tiga zaman iaitu zaman klasik,
zaman pertengahan dan zaman moden. Menurut beliau zaman klasik bermula di Madinah
pada 622 masihi dengan pembentukan negara Islam. Ia berkembang sehingga kejatuhan Kota
Baghdad dan Daulah Abbasiyah 1258 masihi. Empayar Uthmaniah Turki pada 1360 masihi
wujud pada zaman pertengahan dan ia berkembanga sehingga pemansuhan kekhalifan Islam
pada 1924 masihi. Zaman moden telah bermula apabila kedatangan pengaruh tamadun
Eropah. Mengikut Kassim Ahmad (1984) memberi ringkasan terperinci mengenai tiga zaman
seperti berikut:

Zaman Klasik
Zaman klasik merupakan satu peringkat awal yang memainkan peranan dalam
memurniakan sifat keislamannya. Tambahan pula, zaman ini membawa kejayaan di
dalam bidang pentadbiran, ketenteraan, perkhidmatan sosial dan bidang ilmu. Bidang
ilmu terdiri daripada falsafah, teologi, ilmu hokum, sains, perubatan dan sejarah.
Pada zaman ini penggunaan dua sumber asas iaitu al-Quran dan Sunnah. Beberapa
tokoh yang memainkan peranan menghuraikan falasafah dan teori sosial Islam.
Tokoh tokoh adalah Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Zaman Pertengahan
Pada zaman pertengahan, pemerintahan Daulah Umawiyah berubah daripada
pemerintahan

syariah.

Pemerintahan

syariah

berlandaskan

al-Quran

dan

Hadis/Sunnah. Pemerintahan yang lebih bersifat monarki.

Zaman Moden
Selepas kejatuhan empayar Uthmaniyah dan penubuhan Republik Turki , pemikiran
sain sosial Islam mula berkembang pada btahun 1924. Pemikiran sains sosial Islam
berkait rapat dengan kebangkitan Islam moden yang bermula pada abad ke-18.
Menurut Kassim Ahmad 1984, membahagikan kepada tiga peringkat. Peringkat
pertama adalah peringkat keagamaan dan sosial. Pada peringkat ini mengkritik
mengenai tahayul dan perbuatan bidaah, mengecam taqlid dan melaksanakan ijtihad.
Peringkat kedua pula, berkaitan dengan tindakan politik. Pada peringkat ini terdapat
beberapa tokoh meletakkan asas untuk perjuangan antikolonial bagi mencapai
kemerdekaan untuk umat Islam. Peringkat ketiga adalah peringkat pembanguna
semula dari aspek aliran fikiran besar.

ABXS 1103 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES


Name /NOMATRIKS

1.2

Sains Sosial Barat

Sains sosial Barat merujuk kepada maklumat-maklumat dan pengetahuan yang dikumpul
yang tepat mengenai sifat sosial manusia dan cara manusia berinteraksi dan berubah dengan
menggunakan kaedah penyelidikan yang objektif. Semua disiplin sains berfokus kepada
tingkaha laku sosial manusia. Namun , setiap displin mempunyai perbezaan dalam orientasi.
Para antropologi menumpukan tentang tingkah laku sosial dan budaya masyarakat. Tambahan
pula, ahli ekonomi membuat kajian mengenai cara manusia menghasilkan dan bertukar
barang dan perkhidmatan. Manakala ahli sejarah pula lebih menekankan manusia dan
kejadian pada masa dahulu dan signifikannya bagi kita yang hidup sekarang. Ahli sains
politik menyatakan fungsi dan penggunaan kuasa, perjalanan kerajaan dan hak serta
hubungan antara negara. Ahli psikologi meneliti tentang tingkah laku dan sahsiah manusia.
Pengaruh masyarakat terhadap sikap dan tingkah laku manusia dan cara-cara interaksi
manusia sosial dihuraikan oleh ahli sosiologi.
1.2.1

Pemikiran Sains Sosial Barat

Pemikiran sains sosial Barat dibahagikan dua tahap iaitu mikro dan makro.

Tingkah laku manusa dikaji pada tahap mikro. Misalnya sosiologi mikro dan

sosiologi makro.
Pemikirannya menumpu kepada kajian tingkah laku sosial pada tahap makro.

Pada peringkat makro menekankan fenomena sosial atau sejagat manakala peringkat mikro
penekanan kepada fenomena yang kecil atau fenomena terdapat dalam kelompok yang kecil.
Pemikir-pemikir sains sosial pada abad ke 20 dan 21 menulis mengenai tingkah laku sosial
masyarakat Barat serta masyarkat yang lain. Pada abad awal ke 20, Dukheim dan Weber
menerbitkan penulisan dan mempengaruhi pemikirab sains sosial abad tersebut serta tidak
dimasukkan buku ini kerana pemikiran mereka kukuh dalam fenomena dan isu sosial abad
ke 19. Pemikir-pemikir dari sosiologi dan antropologi membuatr kajian tentang pengaruh
masyarakat terhadap tingkah laku dan sikap manusia, cara manusia berinteraksi, membentuk
masyarakat. Mereka menyentuh tentang tingkah laku manusia yang hubungan antara politik
ekonomi, psikologi dan sejarah. Tokoh-tokoh diperkenalkan dalam perspektif teori iaitu
fungsionalsi, konflik dan interaksionis.
2.0

Perbandingan antara Pemikiran Sains Sosial Islam dam Barat

ABXS 1103 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES


Name /NOMATRIKS

Bil
1

Pemikiran Sains Sosial Islam


Pemikiran Sains Sosial Barat
Kaedah konstruktif digunakan dalam Menurut John Passmore 1978 menyataka
pemikiran sains sosial Islam. Islam bahawa

pendekatan

menggunakan pendekatan konstruktif kepada

Barat

dekonstruktif.

yang menumpukan pada keinginan dan dekonstruktif

meberi

bersifatkan
Pendekatan

ruang

kepada

keazaman mereka untuk membentuk epistemology kepada bidang kemanusiaan


sains berdasarkan perspektif Islam yang supaya berperanan membentuk semula
autentik.

Pemikir

Islam

mencuba orientasi ilmu sains.

menjadikan sains diterap di dalam


budaya
2

dan

pemikiran

masyarakat

Islam.
Pemikir Islam menganggap bahawa Pemikir barat menganggap kebenaran
perspektif Islam mengenai alam tabii sains

bukan

bersifat

mutlak

namun

(accept the idea of Absolute truth, which mengamalkan sikap relativis terhadap
is identified with the Truth of Islam). ilmu. Ia bermakna tiada ilmu mempunyi
Mereka

mempunyi

kepercayaan kebenaran mutlak kerana ilmu tertakluk

terhadap wahyu dan sunnah. Menurut kepada

perubahan.

Barat

berasaskan

Dellner 1992, Islam merupakan agama kepada falsafah sekular humanisme. Sikap
dan kebenaran yang mutlak. Pemikir relativis menekankan tetang kebenaran
metafizik

dan

falsafah

perennial bergantung

menentang konsep relativisme. Konsep Misalnya

kepada
ciri-ciri

faktor

tertentu.

budaya

sesebuah

reltivisme merujuk kefahaman terhadap masyarakat melahirkan ilmu sains,


agama sebgai satu produk daripada
masyarakat tanpa mempunyai sumber
yang asas.

Sains sosial islam mempunyai kesetiaan Sains Sosial Barat setia bersama kumpulan
terhadap

Tuhan

dan

makhluknya. di mana hasil pengetahuan baru daripada

Pengetahuan sains yang baru merupakan kajian terhadap aktiviti-aktiviti lain dan
satu jalan yang memahami kewujudan patut diberikan sokongan penuh.
Tuhan. Seterusnya meningkatkan taraf
ciptaanya iaitu manusia, binatang dan
sekitaran. Tuhanya mencipta sains, hal
7

ABXS 1103 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES


Name /NOMATRIKS

ini menyokong kepada aktiviti-aktiviti


4

umum.
Konsep tauhid dan kesatuan ummah Kefahaman sekular memainkan peranan
ditekankan dalam sain sosial Islam. dalam sains sosial Barat. Moral berasaskan
Menurut

Syed

mengkemukan
masyarakat

Naquib
tentang

yang

Al

Atta kepada

kepentingan

kehidupan menafikan

telah

manusia

pertimbangan

namun

kepercayaan

mencapai kepada Tuhan. Sekular berasal dari bahasa

kehalusan tatsusila dan kebudayaan tang Latin saeculum bermakna tempat di sini
mendukung konsep tauhid dan ummah. atau masa-masa kini. Pemikiran dan
Segala

pembaharauan

keagamaan.

mengikut kenafsuan

Prinsip-prinsip

menjadi

kemajuan

dan

lebih

kepada

dan tujuan matlamat. Tetapi Islam mengamalkan


konsep

prinsip

prinsip

iaitu

perubahan

keuntungan

matlamat

dan

menghalalkan

matlamat cara.

menghalalkan cara.
Dalam sains sosial Islam mempunyai
5

bercorak

perubahan kebudayaan. Perkembangan atau kemajuan

menegaskan bagaimana cara mencapai bertumpu


menolak

dalam

kidah, pembangunan dan pembinaan tamadun.

syariah dan akhlak diamalkan. Dalam Agama


aspek

utama

Dalam sains sosial Barat terdapat

memelihara beberapa

prinsip

yang

diamalkan.

agama, memelihara nyawa, memelihara Antaranya :maruah dan keturunan, memelihara


harta

benda

dan

memelihara

fikiran.

akal

Dibina atas ideology materialistik


Mementingkan harta benda
Dikuasai oleh hawa nafsu
Aspek kerohanian tidak penting
Khayalan,imaginasi, ideologi dan
hasrat

manusia

memainkan

peranan.
Islam mempunyai matlamat yang tidak Matlamat menghalalkan cara memainkan
6

menghalalkan

cara.

Tidak

ada peranan penting. Hal ini disebabkan,

keistimewaan di antara matlamat dan dalam

kaedah

kaedah sains. Matlamat dan kaedah merupakan

baik

peyelidikan
dan

penting

sains
demi

sains perlu menuruti halal dan mesti kesejahteraan manusia. Semua kaedaha
mempunyai

batas-batas

etika

dan merangkumi penggunaan haiwan hidup,

akhlak.
dan janin bayi dibenarkan.
Jadual 1 : Perbandingan antara Pemikiran Sains Sosial Islam dam Barat
8

ABXS 1103 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES


Name /NOMATRIKS

2.1

Perbandingan antara Konsep sains Islam dan Barat

Perkara

Sains Islam

Sains Barat Moden

Asas

Allah (Tauhid)

Akal Manusia (pemikiran)

Kewujudan

Roh

Jirim (bahan)

Asal usul manusia

Tanah

Binatang (mawas)

Panduan hidup

Agama (Islam)

Manusia sendiri

bernyawa

Agama
Cara hidup
Upacara tertentu sahaja
Jadual 2: Perbandingan antara Konsep sains Islam dan Barat
3.0

Bentuk Pemikiran Sains Sosial Islam dan Sumbangannya

3.1

Bentuk Pemikiran Sains Sosial Islam

Dalam bidang sosiologi dan sejarah, telah dipelopori oleh pemikir Islam iaitu Ibn Khaldun.
Beliau juga dikenali sebagai tokoh dalam bidang ekonomi dan politik. Beliau mengkarya
buku yang bertajuk Muqaadimah atau lebih dikenali Pengenalan kepada Ilmu Sejarah. Ibn
Khaldun meminankan peranan dalam bidang antoroplogi dan sosioplogi iaitu beliau
meminjam dan menganalisis tamdun dan budaya yang diperkenalkan oleh pemikir sains
sosial Barat. Ibn Khaldun menekankan faktor keagamaan merupakan salah satu peraturan
hidup yang menyelamatkan keruntuhan tamadun.Menurut Ismail Yusoff 2001, pemikir Barat
menolak faktor keagamaan dan hanya menekankan value free, empiris, rasionalisis dan
sekular. Kepengaruhan Islam jatuh menyebabkan ilmu sains sosial terdiri alam bidang politik,
ekonomi, sejarah dan sosiologi berkembang maju di Barat. Perkembangan dalam bentuk
sekular, liberal dan ateistik. Semasa penjajahan orang Barat, ilmu sains sosial berbentuk
sekular sampai ke negara-negara Islam. Pada tahun 1960, para sarjana Islam menyedar
bahawa ilmu sains sosial berbentuk sekular tidak sesuai dengan masyarakat dan budaya
Islam. Oleh itu, mereka memainkan peranan menolak pemikiran tersebut dalam kalangan
masyarakat. Namun, aspek moral dan kerohanian penting dalam kalangan masyarakat moden,
oleh itu ia diterapkan dalam pengajaran sains sosial .
3.2

Sumbangan Sains Sosial Islam

ABXS 1103 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES


Name /NOMATRIKS

Pemikir-pemikir sains sosial Islam membantu perkembangan tingkah laku dan kebudayaan
dalam kalangan masyarakat. Oleh itu sumbangan mereka dalam bidang bidang tertentu
amat besar. Antara sumbangan mereka adalah dalam bidang seperti berikut:1. Bidang Sosiologi
Dalam bidang ini , dipelopori oleh toloh pemikir Islam adalah Ibn Khaldun pada tahun
1332 sehingga 1406. Beliau bukan sahaja mengumpul bahan empiris mengenai manusia
dan masyarakat namun data yang dikumpul dianalisis dengan sistematik. Beliau juga
menganalisis tentang hukum-hukum yang mempengaruhi perkembangan manusia. Beliau
menyentuh beberapa perkara dalam bidang sosiologi. Antaranya :i. Beliau mengemukakan pandangan mengenai perbezaan masyarakat desa dan
masyarakat Bandar. Pandangan ini diperkenalkan sekali lagi oleh Robert Redfield
pada abad 20 di bawah tema Folk-urban continuum.
ii. Konsep solidariti sosial atau asabiyyah mempunyai persamaan dalam konsep
solidarity mekanis dan organis.
iii. Perubahan sosial dan tahap persejahrahan masayarakat mempunyai persamaan
dengan konsep historical materialism dan ragam pengeluaran yang diperkenalkan
oleh Karl Marx pada bad ke 19.
iv. Bidang sosiologi sejarah menerangkan hujah yang mempunyai kaitan dengan
kejadian masa lampau dan pergolahan yang berlaku dalam kalangan masyarakat.
v. Dalam bidang sosiologi politik menekankan tentang solidarity sosial yang
mempnyai kaitan dengan tulisannya.
vi. Aspek pengeluaran, perdagangan tempatan dan antarabanhsa, perubahan harga
barang dan hubungan antara ekonomi dengan politik ditekankan dalam bidang
ekonomi.
Ibn khaldun mengkarya buku yang berjudul Muqaddimah dimana beilau menyatakan
dalam buku mengenai pembahagian ilmu pengetahuan kepada dua ilmu iaitu ilmu aqliyyah
(pengetahuan mengenai kehidupan di dunia) dan ilmu naqliyyah

( pengetahuan mengenai

kehidupan akhirat).
2. Bidang Sejarah
Dalam bidang ini, seorang tokoh pemikir Islam terkenal iaitu Al-Masudi. Beliau terkenal
pada abad ke 4 sehingga 10 masihi. Beliau dikenali sebagai ahli sejarah Islam modenis.
Beliau juga mengkarya buku dengan menggunakan falsafah sains. Menurut al-Masudi
10

ABXS 1103 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES


Name /NOMATRIKS

berpendapat bahawa Sejarah merupakan satu disiplin ilmu yang lengkap dan
komprehensif. Sejarah memainkan peranan penting dalam kalangan masyarakat dengan
menyedia dan membentuk sains atau disiplin ilmu sejarah yang sistematis. Beliau
mengkarya buku berjudul Kitab Muruj al-Dhahab dan digunakan dari tahun 1861 hingga
1877. Dalam penulisan beliau menyatakan kronolgi tentang sejaran zaman Khulafa alRasyidin dan bentuk dinastis dan analistis tentang zaman Umayyah dan Abbasiyyah.
Selain itu, beliau menyatakan unsur-unsur sains dan falsafah dalam penulisan. Namun
beliau tidak mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang dinyatakan oleh Rosenthal.
3. Bidang Psikologi
Ibn Bajjah merupakan seorang sasterawan. Dalam bidang falsafah, Ibn Bajjah boleh
diletakkan setaraf dengan al-Farabi dan Aristotle. Beliau juga menyatakan gagasan
falsafah ketuhanan yang bertujuan manusia berhubung dengan akal faal memalui
perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Menurut Ibnu Bajjah,
melalui amalan berfikir boleh membantu mendekati Tuhan. Dengan ilmu dan amalan
berfikir merupakan semua keutamaan dan perbuatan moral diarahkan kerana memimpin
dan mnguasai jiwa. Pandangan beliau dipengaruhi oleh idea al-Farabi. Pemikiran falsafah
Ian Bajjah ini dapat diikuti dalam Risalah al-Wida dan kitab Tadbir al-Muttawahid. AlFarabi dan Iban Bajjah mempunyai persamaan dalam menekankan ilmu yang mengatasi
segalanya. Ibn Bajjah menyatakan akal manusia mengenali kewujudan benda atau Tuhan.
Akal boleh mengenali diri sendiri perkara-perkara tersebut tanpa dinpengaruhi oleh
unsur-unsur kerohanian melalui amaln tasawuf.

4. Bidang Geografi
Al-Idrisi merupakan tokoh ilmuwan dalam bidang geografi. Sumbangan beliau dalam
bidang ini adalah menitikberatkan ilmu geografi secara spesifik dengan menghasilkan
penemuan baharu dan beliau merupakan ilmuwan Islam terawal menghasilkan peta dunia.
Beliau menggunakan kaedah ilmiah dalam menghasilkan peta dunia. Beliau juga
membuat glob besar yang melakarkan garisan bulat dan peta dunai di atasnya. Beliau
memainkan peranan menentukan sempadan laut di kawasan Khatulistiwa. Tambahan
pula, beliau mengukur garis pusat bumi iaitu 22900 batu bersamaan 42185 kilometer.
Beliau mengarahkan juruluis dan juru paahat yang arif melukis benua, negara, lautan
11

ABXS 1103 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES


Name /NOMATRIKS

sungai dan jalanya. Peta itu membantu mereka dalam pengembaraan dan memudahkan
pengembaraan mereka. Peta dilengkapi dengan ukuran panjang dan lebar mengenai
ssesebuah kawasan. Al-Idrisi mengkarya buku berjudul Nuzhah Al-Musytaq Ikhtiraq ALAfaq yang dikarang atas permintaan Raja Sicily Roger II. Dalam buku itu menyelitkan
maklumat yang ditemukan oleh ilmuwan dan menambah pengetahuan yang ditimpa
pengembaraan ke seluruh dunia.
4.0

Kesan-Kesan Pemikiran Sains Sosial Islam dan Barat terhadap Tamadun


1. Pembentukan agama dalam tamadun
Berbanding dengan tamadun lain, tamadun Islam adalah lahir dari sebuah agama. Oleh
itu, semua prinsip pembinaan tamadun ini adalah diadaptasikan daripada ajaran Islam.
Berteraskan kepada konsep iman, maka pembinaan tamadun ini mengambil kira konsep
mentauhidkan Allah dalam semua perkara.
2. Tamadun yang beradab
Peradaban tamduan bermula apabila pembentukan individu Islam meneruskan kehidupan
mereka dengan mengamalkan dan penghayatan terhadap ajaran Islam. Melalui
pembentukan individu Muslim ini dapat melahirkan sebuah institusi kekeluargaan yang
utuh. Pembinaan institusi kekeluargaan yang kukuh menghasilkan masyarakat yang lebih
baik dan membawa kesejahteraan dan keamanan kepada negara.

3. Perkembangan pengetahuan
Kepentingan konsep ilmu dan proses pembudayaan ilmu mempunyai kaitan dalam
tamadun Islam. Ini dibuktikan melalui Wahyu yang mendorong manusia ke arah
mencapai penguasaan ilmu dan pencapaian ilmu. Pembinaan sesebuah institusi
pendidikan dan aktiviti pembudayaan serta penyebaran ilmu menjadi agenda pengisian
yang utama dalam setiap misi perluasan dan perkembangan pengaruh Islam.
4. Pemikiran Manusia
Dalam aspek pemikiran manusia khususnya di dalam Negara yang mengamalkan ajaran
agama islam; ideologi sekularisme sedikit sebanyak telah meracuni pemikiran manusia.
12

ABXS 1103 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES


Name /NOMATRIKS

Contohnya ialah sekularisme dapat melemahkan keimanan, menggoyangkan akidah umat


islam, menimbulkan keraguan terhadap nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah,
mengurangkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah, malaikat, hari kiamat atau hari
pembalasan, qadha dan qadar serta Al-Quran itu sendiri. Seterusnya ini telah
mengakibatkan umat islam semakin terkeliru dengan pendapat-pendapat aliran sekular
ini. Hal ini dapat diperhatikan dalam masyarakat Islam yang tinggal di negara-negara
Barat khususnya. Mereka yang lemah keimanannya akan mula mempertikaikan
kebenaran hal-hal keagaman yang mana mereka lebih mendasari kepada logik akal
daripada melandasi sumber utama dalam agama Islam ialtu al-Quran dan al-Sunnah
dalam menyelesaikan masalah mereka.

5.0

Kesimpulan

Sains sosial bermaksud Sains sosial lebih dikenali sebagai Kajian sosial. Isu atau fenomena
ynag berlaku di dalam dunia sosial yang melibatkan manusia. Dalam sains sosial boleh
dibahagikan kepada sains sosial islam dan saisn sosial Barat. Dalam sains sosial barat
terdapat latarbelakang tersendiri iaitu telah mewujudkan sesuatu bentuk kefahaman yang
kukuh kepada masyarakat pada masa kini. Sains sosial Islam berkait rapat dengan konsep
dasar islam. Menurut Abdul Wahab Ismail berpendapat segala aspek kehidupan di dunia
berpunca dari satu asas utama iaitu Kalimah Tauhid dimana membawa dua pengertian utama .
Para pandangan pemikir Islam terhadap sains sosial islam adalah berpandukan kepada alam
13

ABXS 1103 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES


Name /NOMATRIKS

semesta (kosmos), kehidupan masyarakat, sejarah serta agama. Manakala pandangan pemikir
Islam mengenai pemikiran sains sosial Barat. Pemikiran sains sosial barat terbahagi kepada
dua tahap iaitu mikro dan makro. Tingkah laku sosial bagi masyarakat dibahagikan kepada
khusus dan secara keseluruhan. Perbezaan antara sains sosial islam dan Barat adalah islam
lebih kepada wahyu manakala barat bertumpu kepada sekular. Para pemikir-pemikir Islam
memberi sumbangan besar perkembangan tamadun Islam yang terdiri daripada pelbagai
bidaang iaitu sosiologi, psikologi, sejarah, geografi dan sebagainya.
Kemusnahan identiti masyarakat Islam kesan penjajahan Barat menyebabkan
berlakunya

kelesuan

umat

sehingga

mendorong

munculnya

gerakan

kesedaran

masyarkat.Kepimpinan gerakan umat Islam semakin sedar bahawa umat Islam perlu kembali
semasa zaman keagungannya sebagai pendekatan bagi membebaskan ummah daripada segala
belenggu kejumudan dan kemunduran.Pelbagai cara telah digunakan oleh umat Islam yang
prihatin bagi menimbulkan kesedaran ini.Sebahagian yang lain pula menggunakan
pendekatan pendidikan dan pembangunan insan.
(2991 p.perkataan)

6.0

Rujukan

Al Faruqi, I. R. & Naseef, A.O. (1989). Sains sosial dan sains tulen. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Ilyas Ba-Yunus & Farid Khalid. (1985). Islamic sociology: An introduction. Portland, N.Y.:
The State University of New York.
Ismail Yusof. (2001). Pengantar sains sosial. Sintok: Penerbitan UUM.
Kassim Ahmad. (1984). Teori sosial Islam moden. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn Bhd.
Machlup, F. 1994. Are the social science really inferior? Dlm. Martin, M. & McIntyre, L.C.
(pnyt). Readings in the philosophy of social science, hlm. 5-19. Massachusetts: The
MIT Press
14

ABXS 1103 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES


Name /NOMATRIKS

Ritzer, G. 1996. Sociological theory. Ed. Ke-4. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
Rohana Yusof. 2003. Penyelidikan sains sosial. Bentong: Pts Publications & Distributors
Sdn. Bhd.

15