Anda di halaman 1dari 22

lruke

lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

Hkk[ky nfj;k lkgsc lr lqr cUnh NksM+ eqfDr ds nkrk uke fu'kku lghA
xzUFk vxz Kku
lk[kh & 1
vjt dhUg flj uk;] n;k fuf/k lqu yhft,A
lkj 'kCn leq>k;] cgqfj uk Hko ty vkoghaAA
pkSikbZ
;q f Dr eq f Dr vkS Hkq f Dr fojkxkA lc xq u dgs s e vuq j kxkA1A
;krs tx tho u"V u tkbZ A tks dks b Z s e exu gks ; vkbZ A 2A
la ' k; lka f iu clS fodkjkA ML;kS ldy eq f u gks f ga u ikjkA3A
f=xq u rhu rki ru Hk;A vkokxou nq % [k nk#u lgs A4A
cz dgfga lc HkeZ Hkq y kukA ;g ?kV Fkkfi ukfga igpkukA5A
;fg fof/k ns [ kk lcS vuq j kxkA ;ks x h ;fr vkS Hks " k fojkxkA6A
tho tho cz lc dgbZ A myfV iyfV Hkolkxj ngbZ A 7A
>w B h ckr ew B h xfg jkrkA deZ dhl gS euS fo/kkrkA8A
lk[kh & 2
lkp dgS tx ekfj;k] ejuk lk> fcgkuA
>wBh eksVjh ekFk] ij i<+rs xhrk iqjkuAA
pkSikbZ
vkiu va x vki ifgpkukS A f=xq u rhfu ,fg fof/k tkukS A 9A
f=xq u rhfu rki ru vgbZ A myfV iyfV Hkolkxj ngbZ A 10A
tjk eju fQfj tUe la ; ks x kA jks x 'kks d gS fofo/k fo;ks x kA11A
f=xq u erk lc dks b Z tkuhA foufl x;k T;ks a cw U n cw U n ikuhA12A
;fg esa tho f'ko eu lkpkA ;fg lqfejs lqj eqfu ufga ckpkA13A
eu Hkq r k ;g lkez F k dhUgkA lks lc ns f [k erk jfp yhUgkA14A
eu ufga eq v k eq v k lc dks b Z A dekZ r h lc eu rs gks b Z A 15A
lks eu dje gS dky dlkbZ A vT;k ikfy phd fQfu [kkbZ A 16A
lk[kh & 3
f=xqu rhuksa rki gS] O;kik lc ij vk;A
jke d`".k lks dkSu cM+k gS] lks ru x;k fcyk;AA

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

pkSikbZ
eu 'kgtknk vgS rq E gkjkA fcuk gq d q e dk djS fopkjkA17A
gq d q e rq E gkjk vny pyk;kA dh cs gq d q e lcS tgM+ k ;kA18A
,s l u lq r fgr fdfedj Hk;A tkds lcZ l vkiu fn;A19A
okds clh tho lc dhUgkA ftful pq j k; pks j lc yhUgkA20A
tho yhUg [kyjh lc [kkyhA dph idh pw u s tx ekyhA21A
cuekyh cugha eg cklkA lc ?kV fQjs vtc rek'kkA22A
>hu Nhu ns [ ks ufga vkos A ns b fo'okl ufga vkl iq j kos A 23A
vejyks d cS d q . B c[kkukA tjk eju fu'p; ge tkukA24A
lk[kh & 4
vjt dhUg fljuk; ds] loZl ru eu nhUgA
n;k djks cgq Hkkfr ;g] gksgq dcS tfu HkhUgAA
pkSikbZ
fHkUu Hkko ufga rq e ls vgbZ A 'kCn ew y lks b Z fut xgbZ A 25A
tkij fph ew y lks vkoS A ;e tkfye ufga rs f g lrkos A 26A
tkds Nkik lufn gtw j hA rkls fudV jgkS a ufga nw j hA27A
rq e ls Ny cy tks og djbZ A gq d q e gekj lnk og MjbZ A 28A
tho myfV tc fi ij ykxkA myfV fim rc tho ij tkxkA29A
'kfDr ds cy gS iq # "k nks g kbZ A iq # "k fcuk dS l s lq [ k ikbZ A 30A
'kfDr HkfDr ds ;g xq u ghrkA tk; yks d bgbZ a ;e thrkA31A
fuxe us f r xq u dgS fopkjhA gkjS lc lq j uj eq f u >kjhA32A
lk[kh & 5
lkou dsjh cknjh] Nkg gqvk tx ekfgA
ckgj jgk lks cjk] Hkhat x;s ?kj ekfgAA
pkSikbZ
tho txr es a fde dj Hk;A dh dks b Z va ' k oa ' k ;g jgs A33A
va M t fia M q t m[ket >kjhA dfg ufga tk; fofo/k fcLrkjhA34A
fof/k fy[kuh dS l s fy[k yhUgkA dS l s va d fyykVS nhUgkA35A
tUe eju /ku /kke la ; ks x kA jks x nks " k vkS fofo/k fo;ks x kA36A

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lq j uj eq u h ;gh xq u KkrkA tks Qy fy[kk lks ns f ga fo/kkrkA37A


pq a f Mr eq a f Mr ia f Mr ;ks x hA deZ fy[kk Qy cgq r fo;ks x hA38A
Hks " k vys [ k vuUr fopkjhA lc fefy erk ;gh tx MkjhA39A
dgk eq f Dr dgk va d fopkjhA udZ LoxZ dgcs fcLrkjhA40A
lk[kh & 6
;g dNq erk txr dk] osn fofgr dS nhUgkA
la'k; lc esa O;kfi;k] vkSaVs ty fcuq ehuAA
pkSikbZ
dgkS a vkfn ew y dh ckrkA lq u gq lUr s e fut jkrkA41A
vHk; yksd tgk Hk; ufga jgsA jgs vfpUr fpUrk rc fd;sA42A
ufga mgk eju u tUe la;ksxkA ufga nq%[k lq[k ufga foifr fo;ksxkA43A
Nq / kk r` " kk ufga Hkw [ k fi;klkA uha n u vkyl ufga ;e =klkA44A
ufga rgk mfM+ x u xxu lc >kjhA ufga rgk pk n lw j t fcLrkjhA45A
ufga rgk jS u fnol dj HkkA u"V d"V ufga Qs f j cukA46A
ufga mgk ikuh iou dfj lktkA ufga fdlku cht dj dktkA47A
vej lq x U/k vej rgk jgbZ A veh lnk xq u bfe dj dgbZ A 48A
lk[kh & 7
ugha ftfe ufga [ksg gS] ufga deZ doys'kA
lnk vkuUn ean ufga mgok] }Un ugha ofg ns'kAA
pkSikbZ
jgs fuja t u gejs iklkA lnk s e ls o d fut nklkA49A
vcnq y g nq y g rc dgs A nq y fgu fny es a eulk fd;A50A
bPNk fn{kk ge rkdg nhUgkA eulk :i dkfefu jfp yhUgkA51A
Hk; vua x ja x rc v;A vcnq y g nq y fgu jl i;A52A
Hkks x Hkkx ;g lc fof/k v;A rhfu ns tks b fu tue;A53A
ga l oa ' k lc gejs iklkA bgk tho ls dhUg ijxklkA54A
'ks " kukx ftfe cjlu ykxkA dke cht rc [ks r s tkxkA55A
va d q j va x la x rc Hk;A dke cht fdlkufga fn;A56A

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lk[kh & 8
cht ls cht mRiUu fd;k] lks cht lc dg nhUgA
tho tho lc tho gS] cz burs HkhUgAA
pkSikbZ
Hk; fofo/k tho tx es ds r kA va m q t fia M q t [ket ,rkA57A
eu vua x ja x ;fg HkkrhA eu vua r Hko tkfr vtkrhA58A
tg tg tho f'ko eu Hk;A tho f'ko fefy djrk dgs A59A
lks f'ko deZ dky ds lkFkkA rs f g lq f ejS fdfe gks f ga lukFkkA60A
jfe jgk rc jke dgk;kA lq [ k la i fr rc LokjFk yk;kA61A
f'ko vkS jke nq t k ufga dfg,A djgq foos d Kku futq yfg,A62A
Hkw f y Hkou es a lcS Hkq y kukA dkju eu djrk dS tkukA63A
lks eq f u fuxe fu:ifu fd;s A os n iq j ku erk ;g B;s A64A
lk[kh & 9
?kj NksM+s ?kj uk feyk] fuxe fdUg ?kj tkfuA
gkfj dgk cspwu gS] fyUg f=xqu dg ekfuAA
pkSikbZ
firk&iq = fefy ;g xq u Qa n kA rkes a tho lc pgfga vua n kA65A
,s l u lq r cS j h cfyoa M kA lkr }hi i`Foh uo[ka M kA66A
tho txr vius cl dhUgkA T;ks a fdlku [ks r h dga phUgkA67A
lq [ k lkxj es a lq [ ke; jgs A vxz ?kz k fu es a ve` r i;A68A
iq g q i nhi es a iq g q i fcNkS u kA n;k nhi lnk lq [ k pS u kA69A
dkju dkS u tks ge ig vkbZ A lks fut vFkZ dgks leq > kbZ A 70A
vfr nk#u nq % [k dks ;g lgbZ A dgks a Kku fcjyk dks b Z ygbZ A 71A
os n fdrs c lcS dks b Z ea p kA lR; cpu lq f u ykxr da p kA72A
lk[kh & 10
njlu ls ijlu Hk;ks] ijfl vej in yhUgA
gksuh gks; lks gks;xk] ru eu viZu dhUgAA
pkSikbZ
ee okds nhUgks a ejtknkA dgkS a cpu lq u ks 'kgtknkA73A

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

tks mfUga cgq r mio B;s A vfr pa M vkiu xq u dgs A74A


rhfu yks d es a ee gks a cjrkA gers a nq t k dkS u gS djrkA75A
tho dg cgq r ihjk tc dhUgkA rc eS a iku lgt dg nhUgkA76A
tkgq lgt vcnw y g iklkA yM+ k s fHkM+ k s dq N djks reklkA77A
lgt cpu cks y s fljukbZ A ps y s rq j a r yks d ig vkbZ A 78A
pys lgt fny cgq r iNrk;kA mBk xjt ds =kl fn[kk;kA79A
lgt nhi rks j ys Nks M + k bZ A ufga rks ihB ns tkgq ijkbZ A 80A
fcpys Hkw f e rs vfr nq % [k ikbZ A lgt nhi es a jgs fNikbZ A 81A
lk[kh & 11
,d ;qx tc chfr xkS] dy okdks ukeA
rc eSa [kkst fudkfy;k] tgk lgt dks /kkeAA
pkSikbZ
ns f [k njl cgq r ldq p kukA uS u fNik; ds inq e c[kkukA82A
/kU; /kU; rq e firk gekjkA rq e lkgc ge ls o d rq E gkjkA83A
vfxfu ikuh iou dj ja x kA ,s l u cku dhUg la x kA84A
mBk xjt dS rM+ i u ykxkA rc eS a Hkw f e Nks f M+ dS HkkxkA85A
lgt nhi es a jgk fNikbZ A vfr HkkS ykt u cnu fn[kkbZ A 86A
lq f u dS eks f g njn vfr Hk;A cgq r n;k xq u rkij v;A87A
rc eS a n;k nhi pfy x;A 'kkgtknk lks a ;g xq u dgs A88A
tks x thr rq e lq r gekjkA nfj;k njxq u lc fcf/k lkjkA89A
lk[kh & 12
tkgq tgka vcnqyg] gS nqyfgu ds lkFkA
rkds ekfj fudkygq] lc tho gksfga lukFkAA
pkSikbZ
gq d q e h lks tks gq d q e tks x kos A fcuk gq d q e dq N dke u vkos A 90A
}ky ca n }kyh tu lks b Z A eulQnkj pys ufga xks b Z A 91A
lw j chj ijxV tx uhdkA da p h cpu cks y s ufga thdkA92A
lks b Z hfr ghr eS a tkukA rkfg lw r dj djkS a c[kkukA93A
iw r diw r lks a deZ fcdkjkA ft;rfga eq v k ejk lkS ckjkA94A

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

enZ lks b Z eS n ku lHkkjs A ru eu okfj Hkw f e ij Vkjs A 95A


eq [ k ij rhj lks chj fcjkts A lUeq [ k jgs ju eg Nkts A 96A
/kU; /kU; /kU; gS a lks b Z A firk cpu xq u ijxV gks b Z A 97A
lk[kh & 13
rc rksgjs ru jksl HkkS] xksl Hk;k cyohjA
pyS paM v[kaM vfr] egk dfBu j.k/khjAA
pkSikbZ
dhUg lyke Lokn lc [kks ; s A mty va x ja x lc /kks ; s A 98A
lgt nhi es a rq e pfy x;A 'kktgknk lgt tg jgs A99A
vxz va x ja x lq [ k [kkuhA vfr lq x a / k lks / kk dh ?kz k uhA100A
iya x iya x lks iq g q i fcNk;kA vej lq x a / k rgk Nfo Nk;kA101A
vfr foykl lq [ k nq % [k ufga rgok A ve` r s e lnk xq . k tgok A 102A
muls dgk tks cpu fcpkjhA vkfn va r lc dfg fu#vkjhA103A
igys ju ij p<+ S tks /kkbZ A dk fcpys rq e ihB fn[kkbZ A 104A
tho ds yks H k Nks H k ftu tkukA cgq r f;k ku dg ekukA105A
lk[kh & 14
ru lwj vkS eu lwj gS] tho lwj T;ksa gks;A
vkxs ihNs fopkfj ds] nqeZfr ?kkyS /kks;AA
pkSikbZ
lgt dgs lq u ks fut Hkz k rkA ru eu okfj Kku xq u xkrkA106A
lks y g lw r iq # "k jfp yhUgkA FkS Fkiuk lc dS dfj nhUgkA107A
lq x a / k a l a x vius dj yhUgkA n;knhi lq d ` r dg nhUgkA108A
iq g q i nhi vfpa r fcjktS A cgq r fcykl s e rg NktS A 109A
vew n hi njlu dj HkkA njlu ijlu cgq r lq [ k ikA110A
lgt nhi ;g ge dg nhUgkA xa / k lq x a / k lcS jfp yhUgkA111A
vcnq y g nq y fgu fpr jkrkA lkr nhi uo[ka M fc/kkrkA112A
dkgw irky Hkkj flj nhUgkA dfg fcja f p cs n jfp yhUgkA113A
lk[kh & 15
dkgw [kaM v[kaM gS] mfnr dyk paMA
fu'koklj dy Qsjrq gS] Nk; jgk czaMAA

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

pkSikbZ
,s l u dky tks tky l o kjhA dgS iq # "k rs f ga ns g q fudkjhA114A
iku yhUg eS a dhUg i;kukA eu cp deZ nq t k ufga tkukA115A
ns [ kk ns [ kh nj'ku tc Hk;A dks f i dky fudV pfy v;A116A
lq u ks lgt ;g lr rq E gkjhA lgt nhi rks j djkS mtkjhA117A
vfxu cku vkS iou les r kA rc eS a fcpfy pys m Nks f M+ [ks r kA118A
vc rq e pykS gekjs lkFkkA lkgs c cy ofg djks a vukFkkA119A
yhUg fy;k; pys nks m Hkz k rkA tg vcnw y g lS u lq i krkA120A
mBk xtZ ds xoZ ga d kjhA rw lgt dS l s ix MkjhA121A
lk[kh & 16
dkSy djkj rsfg nhu dk] lks rqe nhUg fclkfjA
vcfd ckj ufga ckfpgks] Qsadksa rqEgsa m[kkfjAA
pkSikbZ
ge ufga yM+ c fHkM+ o ufga HkkbZ A gfj thfr ns [ kc Hkq r kbZ A 122A
gerkS a gkj x;s rs f g nhukA vc rkls lks Hk;s v/khukA123A
lq f u cpu rc rM+ i u ykxkA vfxu cku ys pgq fnf'k tkxkA124A
l?ku cku vfr cw n lekukA jk[kk lkgc vki vekukA125A
fQj HkhM+ k og gk d pkjhA nkfcl dj /kS dhUg nq [ kkjhA126A
rc eS a Qs a d k rkfg m[kkjhA x;k lw u es a Qs f j la H kkjhA127A
ek;k pfjr dq N jph fcpkjhA NVk pefd pgq ?kVk ilkjhA128A
mfM+ xbZ ek;k cku ufga ykxkA cgq r hfr dfj cpufga ikxkA129A
lk[kh & 17
Hkzkrfga Hkzkrfga fefy dfj] rstgq ckn gadkjA
;g lc dkSrqd iq[kZ dk] cksyk cpu fcpkjAA
pkSikbZ
rhu yks d ;g ge dg nhUgkA ikNs ckr myfV dS yhUgkA130A
nku ns f ga fQj ys f ga e x kbZ A ;g vpjt dNq dgk u tkbZ A 131A
,s l u Ny cy dks b Z u djbZ A geds nhUg cgq f j fQj yjbZ A 132A
ufga ge pks j pks j h ufga dhUgkA gq d q e h lnk vey ge yhUgkA133A

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

gkfde gqdqe nkslj fdfe Hk;sA ge ij tcj tqyqe ;g fd;sA134A


vua r Qk l ;g Qa n gekjkA fdlgq Hkk f r ufga gks a f ga mckjkA135A
dke ks / k yks H k ge Mkjfga A ;fn fcf/k ?kS a f p tho dg ekjfga A 136A
vfr f>u fNu gks ; iS B ks a tkbZ A yf[k ufga ijS cs n xq u xkbZ A 137A
lk[kh & 18
ek;k cqf) ee lkFk esa] lcs djkSa vukFkA
geds thfr fdfe tkbgsa] dsfg fcf/k gksfga lukFkAA
pkSikbZ
vua r cku rq E gkjk vgbZ A ,d cku iq # "k dk ygbZ A 138A
vua r cku ?kS a f p tc yhUgkA fQj rq e tx es a gks g q v/khukA139A
tks j tq y q e djgq tfu HkkbZ A iq # "k cpu lq u ks fpr ykbZ A 140A
djgq ca / ks t ca n tfu Mkjgw A cw > s Kku rkfg ds rkjgw A 141A
tks dks b Z lufn lq j fr es a fpUgs A lr 'kCn fuf'k cklj fHkus A 142A
lks o r tkxr 'kCn la ; ks x kA djS foos d lks fcjg fo;ks x kA143A
tks ;g uke lthou tkus A nw t h ckr dcfga ufga ekus A 144A
nw t k nq f o/kk ts f g ufga gks b Z A vejyks d ds igq ps lks b Z A 145A
lk[kh & 19
Hkolkxj ds vkxjs] vxz uke gS lkjA
lksbZ lar lqcqf) gSa] [ksbZ mrkjks ikjAA
pkSikbZ
tks dks b Z cw > s 'kCn rq E gkjkA Hkolkxj ls gks f ga mckjkA146A
jguh xguh lr 'kCn lekoS A cgq f j yks d fBdkuk ikoS A 147A
'khy la r ks " k lks 'kCn fojktS A Kku xE; N= rg NktS A 148A
ek;k es a exu dcS ufga gks b Z A [kjps [kk; Kku fut lks b Z A 149A
lQu lQk lnk gS lks b Z A nnZ o a r n;k gS oks b Z A 150A
jks d s dks b Z ufga ja d HkS jkA ftu ;g 'kCn lthou ikA151A
nlh gekj lnk tks R;kxs A Hkw f e gekj Hkko ls tkxs A 152A
lq [ kZ L;kg vkS tnZ ja x hukA ;g lc nlh gekjks phUgkA153A

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lk[kh & 20
vc tfu cksygq Hkzkrk] dgk 'kCn eSa lkjA
csfx tkgq fcyEc ufga] tgok firk rksgkjAA
pkSikbZ
pys lks cs f x fcyEc u fd,A lr iq # "k tgok fut jgs A154A
dks f uZ l dhUg vnc fljukbZ A fou; cpu lc dgh lq u kbZ A 155A
vcnq y g [kk o dcq y ;g dhUgkA ge ufga jgkS a iq # "k lks HkhUgkA156A
tks uj djfga HkfDr ;g HkkA rkfg ys b Z Niyks d iBk A 157A
jks d fga ufga ;g gq d q e rq E gkjkA ;gh cpu fut dhUg djkjkA158A
tks dks b Z Kku xeh gs k ; KkrkA djfga s e HkfDr futq jkrkA159A
nlh gekj dcfga ufga jk[kS A futq xfg s e uke lr Hkk[kS A 160A
lks b Z ga l gS oa ' k rq E gkjkA pys fcpkfj xgs VdlkjkA161A
lk[kh & 21
dgk cpu lc tkfu dS] tks mfUga dgk cq>k;A
rqe lkgsc lriq#"k gks] okdk djks fopkjAA
pkSikbZ
tho tho ds djs u ks / kkA yM+ S fHkM+ S ;g eu cM+ ;ks / kkA162A
eu gS lces a eus yM+ k os A eu ,s x q u dfj tho ij ykos A 163A
eu gS dfBu ks / k cM+ chjkA dfBu deku ?kS a p s ;g rhjkA164A
eu gS lw j lk/kq tu lks b Z A eu fcuq dke dNq ukgha gks b Z A 165A
eu gS rdZ R;kx ;g ;ks x kA eu la ; ks x Kku jl Hkks x kA166A
eu gS rs x ns x vkS nkukA eu fy, Kku xeh ijokukA167A
tc fut eu gks ; feF;k R;kxs A eufga fopkj Kku futq ikxs A 168A
eu tkxs eu tks x h lk p kA fpUgs fcuk lq j uj eq f u ukpkA169A
lk[kh & 22
eu vkSxqu eu Kku gS] eu lc gh ds lkFkA
eufg fopkj Kku fut jk[kS] lks tu Hk;s lukFkAA
pkSikbZ
;g nks lw r egk cM+ ;ks / kkA yM+ f ga fHkM+ f ga ru cM+ gS ks / kkA170A
buls Hkw f e Hkko ufga jfggS A dkju dke tho lc nfggs a A 171A

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

buds
lkj
ys b Z
ohj
tho
tho

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

loZ 'khry ufga ckrkA vfr dfj ks / k tho mRikrkA172A


'kCn ufga eq [ k es a vkoS A vfr ga d kj xoZ fn[kkos A 173A
rs x rc ns x u HkkoS A ju ij p<+ S ohj xq u xkoS A 174A
/khj nw u ks ijpa M kA lkr nhi i`Foh uo[k.MkA175A
ps r kofu fpr ufga B;A fcuk Kku xfe ufga Hk;A176A
gS cxjk ckt mM+ k ukA ekjfga /kds gks f ga ihlekukA177A
lk[kh & 23
egk egk HkV chj ;g] dgk u ekufga KkuA
djks pfj= fpr tkfu ds] lkj 'kCn ifgpkuAA
pkSikbZ
nl va ' k fuja t u chjkA X;kjg va l lq d `r ju/khjkA178A
nl va ' k yks d eg jk[kks A ,d va ' k lq d ` r fut Hkk[kks A 179A
dj dks e y ;g dey lq H kkA Kku xeh buds ru vkA180A
'khry 'kCn Lo:i fojktS A uke lq x a / k rgk flj NktS A 181A
uhp p ?kj ns vorkjkA djs s e fut HkfDr lq / kkjkA182A
jko ja d tks gks ; lq Y rkukA djs R;kx rdZ fut KkukA183A
tho njl dfj ijlfga ik A lnk s e djfga futq HkkA184A
vdw Q gekj vfdy T;ks a ikoS A gedks Nks f M+ nq t k ufga HkkoS A 185A
lk[kh & 24
,slu va'k oa'k tx ekgha] rc tho gks; mckjAA
lkj 'kCn fut Hkk[kgha] xqu xfg gks[kfga ikjAA
pkSikbZ
ns [ kk vkfn va r xq u uhdkA ge dg nhUg vny dks VhdkA186A
okds jkt dke lq [ k ns A ge dg va ' k oa ' k fy[k ys A187A
tgok dky dfBu ;g jktw A geds nhUg Kku dj lktw A 188A
Nu Nu iy iy djS yM+ k bZ A dgkS a dkS u fof/k Kku cq > kbZ A 189A
,s l u tky dky ;g ns ' kkA rgk dgu lr 'kCn la n s ' kkA190A
vfr ijpa M dky dj dekZ A 'khry la r ks " k jgS fdfe /kekZ A 191A
fuuq cy [ky fdfe dj MjbZ A vfr gS nq " V dky cy /kjbZ A 192A

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

10

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

vfr dfj dksey deZ rqe nhUgkA Hkwfe ij pyks HkfDr yoyhUgkA193A
lk[kh & 25
vkfn var xqu nsf[kdS] vtZ dhUg fljuk;A
tsfg esa [kq'kh rqEgkjh] lks fdNq djks mik;AA
pkSikbZ
[kq ' kh gekjh [kkl tq c kukA rq e lks a fudV lnk fny ekukA194A
lks o r tkxr 'kCn l:ikA n`f"V s e dfj vtc vuw i kA195A
pkS d h pgq f nf'k n` f "V gekjhA iy iy Nu Nu ukfga fclkjhA196A
rq e lks a s e hfr fut KkrkA lfgtknk lkps ee ckrkA197A
rq e lq r fgr gks nq t k u dks b Z A rq e ls s e lnk ee gks b Z A 198A
fulkQ djks lc vkl iq j kvks a A nq t Z u ny lc nw f j cks g kvks a A 199A
eS a tkx`r gw tx es a ,s l kA ee lroxZ lrxq . k rS l kA200A
rhu xq . k rs ee xq u U;kjkA fuxq Z u lxq Z u lc ldy ilkjkA201A
fuxq Z u fons g ns g ufga ns [ ks A uke fu%v{kj n` f "V es a is [ ks A 202A
lk[kh & 26
fuxqZu fu%v{kj uke gS] lxqZu 'kjhj rqEgkjA
,su >jks[ks nsf[k,] ge jgksa nquksa lksa U;kjAA
pkSikbZ
fou; dhUg nks u ks a dj tks j hA n;k n` f "V ;g feurh eks j hA203A
cpu rq E gkjh lnk xq u ghrkA dky pa M lgh rq e thrkA204A
rq e rs gkfj ckfj ds tkos A lks b Z n;k tks ee ij vkos A 205A
njlu ijlu cpu rq E gkjhA vns [ k Hk;s tfu ns g q fclkjhA206A
cpu djkj vkS ja x djkjkA rq e tkfxz r tx lc fof/k lkjkA207A
fudV n;k njl xq u ghrkA xq u vkS x q u ee tkuq iq u hrkA208A
tS l s pkr`d dks fpr ,dkA gS fcLokl cw a n xq u Vs d kA209A
ru eu tho ;g rqe ij okjhA T;ksa pdksj fpr Vjr u VkjhA210A
lk[kh & 17
ru eu /ku vkSj rqe ij] ;g lc viZ.k dhUgA
djks n;k cgq Hkkfr ;g] jgks dcfga tfu HkhUgAA

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

11

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

pkSikbZ
n;k njn ee lnk lgkbZ A djks a n;k ee s e yxkbZ A 211A
gky gtw j cpu dfg nhUgkA lk cpu ekuks ijohUkkA212A
'kkgtknk rq e lnk gekjkA cpu js [ k ufga VjS djkjkA213A
vny gekj gS vnc fcpkjkA ys b mrkjks a eS a djrkjkA214A
T;ks a Ns a M + s R;ks a ys b Nks M + k bZ A lc fof/k rq j ks a dky prq j kbZ A 215A
vPNk vcs g k tks fto gks b Z A yks d i;kuk dfjgs a lks b Z A 216A
lgj gekj lnk xq y tkjkA iq g q i cs o ku gS ve`r lkjkA217A
vuou pht ukuk cgq Hkk f rA lnk lq [ kh xq u ga l fd tkrhA218A
lk[kh & 28
,slu 'kgj gekj gS] tgk fnol ufga jkrA
pUn lwj ufga rgok] ufga mfM+xu dh tkrAA
pkSikbZ
,s l u 'kgj cgj ds ikjkA ds f g fcf/k ga l k gks ; fuukjkA219A
;g Hko ty gS tky ta t kykA Mkfj tky mj ns r gS lkykA220A
ds f g fof/k jgS jgfu dk uhdkA 'kfDr ja x fdfe ykxs QhdkA221A
ek;k ea f nj xq u lc dg uhdkA vly Kku xq u ykxr QhdkA222A
djS tru cgq ek;k u R;kxs A xfgjs xkfM+ voj fQj ek x s A 223A
lk p dgS ufga >w B cs l gukA pkgS veh Qy Hko es a jgukA224A
ga l n'kk xq u ds f g fof/k vkoS A lnk mty tgk eS y u ikoS A 225A
Nw V s eS y eyxt ufga gks b Z A ,s l h ;q f Dr crkvks a lks b Z A 226A
lk[kh & 29
dgs nfj;k njlu Hkyk] ijfl dey in lks;A
uke mtkxj vkxj tx esa] jk[kks cpu tfu xks;AA
pkSikbZ
rq e ls xks ; Kku ufga jk[kks a A jgfu lnk gS lks xq u Hkk[kks a A 227A
v{kj ew y es a jgfu gekjkA fuv{kj xq u ;fg fof/k lkjkA228A
dk;k deZ es a dkkZ ukgha A ika p rRo xq u ijxV vkgha A 229A
eu djrk ;fg tho ds lkFkkA Nu Nu iy iy lcds ekFkkA230A

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

12

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

tks eu fpUgs a ek;k gS ,s l kA [kjps [kk; Hkou es a oS l kA231A


'kfDr l:i Lokn fcljkos A ew y xgfu rs fudV u vkos A 232A
lw { e bUh Ns e k les r kA 'kCn lka f x ju Nks M + s u [ks r kA233A
ea n k gq v k ek;k dk cka / kkA Nw V s rcs Kku tc lkFkkA234A
lk[kh & 30
ek;k Hkyh gS lar dh] T;ksa erk cq>s xq: KkuA
lrxq# ls ifjp; djS] [kpsZ [kk vekuAA
pkSikbZ
jgs vys i ys i ufga ykos A mty nlk ga l xq u Hkkos A 235A
nfj;k njiu nj gS lk p kA lr cpu cks y s ufga dk p kA236A
Nks V k [kks V k d"V dq f jUnkA eS u ethB dhV Hk`a x c`UnkA237A
jtuh ja x la x lq [ k ns [ kkA >yfd [knks r n` f "V es a is [ kkA238A
>w B lk p eu ekfga fcyks ; s A fnuefu nhUg f=fefj dg [kks ; s A 239A
,s l s da t iq U t ij jkrkA inq e dk'k Hkoj rg ekrkA240A
;g xq u rs t s rIr fcjkxkA ok xq u X;ku lks s e lq H kkxkA241A
ek;k tru tu cgq r leks b Z A Nhu ys f ga rc Ns a d s u dks b Z A 242A
,s a p r ?kS a p r 'oku ljhjkA tkr lw [ k fudyr cM+ ihjkA243A
lk[kh & 31
ru eu /ku vkS lhl nsfga] fo'oEHkj ds xkaoA
myfV ns[ks Hkolkxj] dgk feys futq BkoAA
pkSikbZ
lks b djks tho ca n tks Nw V s A tkrs ku dky ufga yw V s A 244A
lks b djks tks Hko ufga vkos A egk dfBu nq % [k nk#u nkos A 245A
lgt lq j fr la r lq [ k ikos A jt fca n dk;k lkf/k ufga vkos A 246A
,s l u jgfu xgfu dfg nhtS A ve` r uke s e jl ihtS A 247A
lkeFkZ lR; rq e lc fof/k uhdkA vej ja x Hka x ufga QhdkA248A
rq e rs lc xq u vkS x q u nklkA dkfV fntS ;g ;e ds Qk l kA249A
uke fi;w " ku ve` r lkukA xq u vkS x q u tfu djkS c[kkukA250A
n;k njn ;g njlu lks b Z A es V gq nkx deZ lc [kks b Z A 251A

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

13

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lk[kh & 32
ldy eafM gS dky dh] deZ djkos tkfuA
Hkze eUMh lc Hks"k esa] xLrh cLrh ekfuAA
pkSikbZ
nfj;k lq u ks a cpu gekjkA lq u gq 'kCn dgks a rRo lkjkA252A
nQk rq E gkj nq % [k ufga ikos A fueZ y Kku s e yo ykos A 253A
lnk lQs n ja x hu u Hkkos A Hkka x vQhe iku ufga [kkos A 254A
veh i= s e xq u KkrkA ;fg fof/k dgks a lq u ks lr ckrkA255A
xLrh la x clS tfu dks b Z A jVw QVw tks lc tx gks b Z A 256A
fHka M h HkeZ deZ Hkfjiw j kA rklks Kku dgS lks lw j kA257A
HkuS os n rc Hks n fga ikos A Nks M + s deZ Kku es a vkos A 258A
fueZ y gks ; lks ga l gekjkA lnk s e ia f Mr xq u lkjkA259A
lk[kh & 33
pkSjklh dks tho] ekuq"k dh [kyjh isUgsA
[kkstr feys u iho] dksfV tUe Hkjer fQjsAA
pkSikbZ
myfV iyfV pkS j klh HkjekA ;g lc dfBu dky dj djekA260A
dhV Qfra x Kku fcuq gks o S A HkfDr fcuk lc lcZ l [kks o s A 261A
ehu eka l jluk ij nhos A veh fclkfj ck#u dg ihos A 262A
lq j lfj ty Hkfj tkou djbZ A dklk dkfV dq a H k es a HkjbZ A 263A
';ke ja x xq u nks " k c[kkukA jgk iq u hr lks Hk;k cs x kukA264A
efnjk en dq e fr Hkfj xk;A lk/kq la x fr dh fuUnk fd;s A265A
Hk;k d` e h lks u;u fcgw u kA ;g dNq deZ iki gS iw u kA266A
lk/kq ks g dky cl Hk;A egk v/kks j udZ es a x;A267A
lk[kh & 34
nks nks fla?k 'kjhj esa] pkj pju ,d iwN gSA
Hk;k cSy eg ehj] Hkkjh ykn ynkb;kAA
pkSikbZ
lkr nhi uo [ka M fcjktS A ;kls yks d nq t k dNq NktS A 268A
nhi nhi lc os n c[kkukA ;krs yks d nq t k ufga tkukA269A

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

14

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

mU;kl dks f V i`Foh dgykos A LoxZ irky igkM+ crkos A 270A


;fg es a yks d /kke lc dgbZ A xu xU/kz i eq f u rkes a jgbZ A 271A
rkes a bU x.ks ' k egs ' kkA rkes a xkS j h Quifr 'ks " kkA272A
rs f ga es a lkxj lkr lekukA pUn lw j nks chj vekukA273A
rkes a fuf'k cklj lc dgbZ A ;krs fcyx nq t k ufga ygbZ A 274A
;fg fof/k xeh lcS fefy fdUgkA tkuh ckr lHks fy[k yhUgkA275A
lk[kh & 35
vtZ gekjk ekfu;s] dgk cpu fljuk;A
Niyksd ge tfu;k] nsg /kjk bgk vk;AA
pkSikbZ
Kku xeh ge lc dq N tkukA fcuk iq N S ufa g a feyS fBdkukA276A
ge tkuk vkS rq e us tkukA dS l s cq f >gs a la r lq t kukA277A
n;k djgq njlu lr HkkA vkfn va r xq u fcey lq u kA278A
ufga 'ka l ; dNq lkxj lw y kA l[kk cgq r tx rq e gS ew y kA279A
ew y ik;k rc Mkj ?ks u jkA l[kk i= tx cgq r s Qs j kA280A
ikofga ,d Hk o fj cgq Hkk r hA ilfj jgk lc tkfr vtkrhA281A
fofo/k dey Hk o j HkkS ds r kA dfg dq c q f ) dfga lq c q f ) lq [ ks r kA282A
dfga HkfDr dfga Hkxor xhrkA dfga Kku dfga xoZ es a jhrkA283A
lk[kh & 36
;g lc dkSrqd txr esa] vkSxqu xqu dk HkkoA
dgsa nfj;k fcjyk nj tkus] [ksys dqefr dk nkoAA
pkSikbZ
;g rq e iw N k vxe fd ckrkA vxe fuxe ts f g os n u jkrkA284A
tgk ys n` f "V rgk ys ns [ ks A vkxs xeh dkS u ;g is [ ks A 285A
ifgys ew y Qw y rc Hk;A l[kk vus d i= rc B;A286A
tkdj ew y lks b Z ij tkus A vkfn va r lks dFkk c[kkus A 287A
lkr nhi iq g q eh ij vgbZ A lkr nhi os n ;g dgbZ A 288A
vkxs cu [ka M >kM+ igkjkA dgk ys dgks a fofo/k foLrkjkA289A
;fn es f nuh dj va r u dgbZ A os n fdrs c dgk ys dgbZ A 290A

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

15

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

mn;k fxjh J` a x ,d vgbZ A Hkkuq dyk ijxV rg dgbZ A 291A


lk[kh & 37
:e lke vkS loZ nhi ys] Hkkuqdyk dk'kA
varjnhi ,d jkg xqIr gS] dgksa cpu lqu nklAA
pkSikbZ
vkos tk; eeZ uk tkus A ,s l u Hks n dkS u ifgpkus A 292A
jS f u fnol ;g ;fg fof/k gks b Z A tgk yfx es f nuh l` f "V leks b Z A 293A
Niyks d N= gS nw t kA rgk u pkn lw ; Z dk iw t kA294A
lglj vBklh iya x vgbZ A ;g foLrkj yks d es a dgbZ A 295A
tks t u lkB ikya x dj HkkA xa / k lq x a / k rgk Nfo NkA296A
jkftr ga l exu lq [ k rgok A ve` r dh >fj ;gh fof/k tgok A 297A
[kkfu tokgj txex tks r hA efu dk'k vkS fueZ y eks r hA298A
ufga rgk ikuh iou dk ys [ kkA ufga rgk pk n lw ; Z ;g ns [ kkA299A
ufga rgk mfM+xu xxu vdk'kkA ufga rgk nq%[k lq[k Hkw[k fi;klkA300A
lk[kh & 38
pkj njoktk pkj fnf'k] tsfg fn'kk dks tk;A
lun gekjk Nik gS] Niyksd esa vk;AA
pkSikbZ
nfj;k dgs a njl Hky Hk;A vkfn va r dk dFkk lq u ;A301A
lr djrk gks tvj vekukA eu cp deZ rq E gs a igpkukA302A
geds la ' k; dNq ufga vgbZ A txr tho dS l s fujcgbZ A 303A
bgk mgk drgha ys jk[kkA lr cpu fu'p; ;g Hkk[kkA304A
tjk eju tho cM+ nq % [k ikos A lks b Z djkS Niyks d fga tkos A 305A
ge dg iBogq dky ds ns ' kkA dfBu dky ru ns doys ' kkA306A
ps r ps r kofu tx eg dhUgkA rq E gjh cpu lnk yoyhUgkA307A
ts f g fof/k ga l yks d dga tkbZ A vkokxeu lc nq % [k es V kbZ A 308A
lk[kh & 39
gal oa'k lq[k ikogha] lnk rqEgkjks iklA
Hkze folkfj lju dg ykxkA pju dey dh vklAA

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

16

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

rq e dS phfUg Kku dg phUgS A Nkik lufn s e jl Hkhus A 309A


xks i xq i q r Nik dj HkkA xfgj xw a x k fu'p; yS ykA310A
ds r uks Ny cy dky tks djbZ A Nkik lufn xks i dj /kjbZ A 311A
nQk es a nko cgq r dks b Z ykos A eu ekus rkS lufn crkoS A 312A
lrxq # lk p tks gq d q e tks x kos A lks ga l k Ni yks d fl/kkos A 313A
Nkik ik; diV tks jk[ks A rkds yks d Kku ufga Hkk[ks A 314A
dFkuh dFkS jgfu ufga vkos A nks " k ns b Z rs f g dky lrkos A 315A
'kCn rq E gkjk lk p tks ekus A fuf'k cklj fny flfr c[kkus A 316A
lk[kh 40
Nkik fcuq igqps ufga] Niyksd gS lkpA
vkNk vcsgk lkp fny] rsts cpu lc dkpAA
pkSikbZ
'kkfgtknk rq e lgh gekjkA eulQnkj lks cpu djkjkA317A
HkeZ deZ dcgha ufga jk[kS A fu'pS Kku s e jl Hkk[kS A 318A
nfj;k nj ns [ ks tks dks b Z A lks b Z HkDr lk/kq tu gks b Z A 319A
;fg fof/k vkos gejs iklkA rks g jh cpu djS ijdklkA320A
v{kj va d gS ca d fojkxkA es V s deZ dkx dks nkxkA321A
;k >fj ok >fj jgS lekbZ A njlu ns f [k exu gks ; tkbZ A 322A
>hfu ?kkV ;g ckV gekjhA fnO; n`f"V djS mft;kjhA323A
edj rkj rkS y s tks KkrkA ,s l h lq j fr s e jl ekrkA324A
lk[kh & 41
;fg fof/k igqps yksd esa] lr 'kCn fu#vkjhA
gesa rqEgsa igpku ds] dcS u vkofga gkfjAA
pkSikbZ
/kU; /kU; xq # Kku c[kkukA lknj la r lq e fr xq # KkukA325A
ifjey ikjl o` { k es a ykxkA pa n u fpr rc fgr dfj tkxkA326A
pfpZ r va x es a ja x lks g kbZ A vfr lq x U/k xq u dgk u tkbZ A 327A
vkxz uke ;g va x es a vk;kA nk;k n` f "V dfj ;g Qy ik;kA328A

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

17

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

ds n yh diw j ckl tc ik;kA es f VxkS ds n yh diw j dgk;kA329A


cgq r lq x a / k tks ls r lks g kbZ A uke diw j ckluk ikbZ A 330A
tS l s pq E cd pq e q f d fpr ykxkA fudyh xk l h nq % [k lc HkkxkA331A
tS l s Hk` a x k Hkko lc yhUgkA es f VxkS dhV Hk` a x k rc dhUgkA332A
,s l u ja x jru mit;A Hk;k lk/kq lks p rc x;A333A
lk[kh 42
tkds [kkstr4 lqj uj] ;g fujadkj dfg nhUgA
vtj vax Hkax ufga dcgha] lriq#"k gksfga HkhUgAA
pkSikbZ
ykxs yxu rc gks ; fcjkxhA yxu fcuk xq u fdfe dj tkxhA334A
tkS yfx vkf'kd b'd u gks o s A rkS yfx iki nq e Z f r ufga [kks o s A 335A
T;ks a yfx xxu exu ufga cklkA fdfe dfj ns [ ks vtc rek'kkA336A
lk<+ s rhu gkFk fcLrkjkA rkes a Hkw y k ldy la l kjkA337A
;g ?kV Qw f V Vw f V tc x;A og ufga Vw V k tks fueZ y jgs A338A
I;kl Hkyk ij f="kk u x;A ty gS fudV nw f j fdfe /k;A339A
nw f j /kks [ kk gS /ka / k fcdkjkA e`x eq v k ns [ kk foLrkjkA340A
lrxq # Kku xeh tc gks b Z A fueZ y Kku eq f Dr Qy lks b Z A 341A
lk[kh & 43
vkiu fpr tc fgr gks;] rc hfr djS xq# KkuA
vk;uk ,su esa nh'ks] ,slh n`f"V vekuAA
pkSikbZ
rq e ij n;k n` f "V eS a dhUgkA jgks a fudV ee gks u HkhUgkA342A
tg tg tUe rq E gkjk Hk;A rg rg vk; njl eS a fn;A343A
dkVks cU/k jgS ufga ca / kkA vHk; yks d tg 'kCn lq x a / kkA344A
tks tho dfjgs a rq e ls hfrA tk; yks d rs f g ;e ufga thrhA345A
'khy la r ks " k 'kCn yo ykos A HkfDr foos d Kku xq u xkos A 346A
lk/kq fpUgs a ;g lq e fr les r kA mTtoy n'kk ga l xq u ,rkA347A
eq d q r k fcuk pks a p ufga [kks y s A uke lq / kk ve` r jl cks y s A 348A
yks p u yky lq x a / k lq H kkA lfg fof/k n'kk ga l xq u ikA349A

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

18

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lk[kh & 44
uhj Nhj fooju djks] ;g xqu erk foosdA
ek;k cqf) fopkfj ds] xgs pju eg VsdAA
pkSikbZ
lks b Z ga l oa ' k xq u uhdkA tkds efu eLrd gS VhdkA350A
cx ckmj fudV u tkos A ehu eka l q jluk tks ikos A 351A
rs t s fodkj fofxa / k fojks x kA fujys i gS fueZ y ;ks x kA352A
la ' k; dky deZ ufga vkoS A vHk; yks d dg lks tu tkoS A 353A
ru eu /ku lrxq# in tksgsA vfr fojkx xqu ,fg fof/k lksgsA354A
vfr vfrr ehu eu Hk,A n;k nhid rgk fueZ y i;A355A
fueZ y va x lks la r lks g kbZ A 'kfDr ds ja x lks la x u tkbZ A 356A
n` f "V n` f "V es a n` f "V feykoS A vfoxfr :i N= rg NkoS A 357A
lk[kh & 45
Nfdr Hk;k Nfo nsf[kds] NVk pedS uwjA
vxe fuxe xqu nsf[k ds] exu gqvk dksbZ lwjAA
pkSikbZ
lw j ohj dks b Z vfrr vys i kA vkM+ u vVd ehu ty [ks i kA358A
,s u k va d lkQ tc gks b Z va d ca d x<+ Vw V S lks b Z A 359A
'kfDr Lokn lc ykxr QhdkA ;g xq u lnk cq > S dks b Z uhdkA360A
gks ; xou Hkou T;ks a R;kxs A lq j fr la ; ks x rgk ;g tkxs A 361A
gkV ckV ?kkV ufga Ns a d kA pfy HkkS ga l oa l xq u ,dkA362A
x;k lks lq j lq j fr tg ns [ kkA viufga vkiq nq t k ufga is [ kkA363A
nw t k dky deZ fudq r kos A tk; vejiq j cgq f j u vkos A 364A
ujd LoxZ lq [ k x;k vks j kbZ A /ku lrxq # ftu Hks n crkbZ A 365A
lk[kh & 46
x;k vejiqj yksd esa] vej lqxU/k lksgk;A
iqgqi iyax rgk ikb;k] vkokxeu esVk;AA
pkSikbZ
eq k pkfj prq j ny lks g s A f=dq V h lkf/k iou ds tks g s A 366A

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

19

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

fuk lkf/k vkre dg lk/ks A ikpks ba h fuxz g ck/ks A 367A


ba x yk fia x yk lw j p<+ k os A ?kS a p h Mks f j xxu es a vkos A 368A
ca d uky vkS va d la ; ks x kA cz k.M v[ka M fojks x k fo;ks x kA369A
ik p rRo rkS y s fnu jkrhA Nu Nu iy iy xq u s ;g Hkk r hA370A
eks r ka x h iou myfV tc ykos A myVk dq a H k uhj ufga vkos A 371A
;fg fof/k rkjhd rdZ gS ;ks x kA iou la ; ks x s e jl Hkks x kA372A
ujd LoxZ rs gks [ ks U;kjkA dh Hkopd es a ijs cs p kjkA373A
lk[kh & 47
,ruk ;ksx ;qfDr dfj] eqfDr HkqfDr cSjkxA
vej yksd ds tkogha] fd yxk dje dk nkxAA
pkSikbZ
lq u kS cpu eS a dgks a fcpkjhA fujf[k ijf[k dks b Z Kku lq / kkjhA374A
;g lc dje dky ds ;ks x kA dfBu dky ufga gks b Z fojks x kA375A
ru lk/kr fQj Hk;k vlk/khA eu ufga fpUgS myfV fQfj ck/khA376A
;ks x ;q f Dr ;ks x h lc Hkk[ks A f=dq V h iou rgk ys jk[ks A 377A
ba x yk fia x yk iou dk [ks y kA ik p rRo lq [ k efu dk es y kA378A
pkfjm eq a k er rs f g Hk;A vla [ k ;ks x ;q f Dr ufga v;A379A
rhu yks d ftUg ru ds tkukA lk<+ s rhu gkFk ijokukA380A
tjk eju fQfj Hko es a vkos A eu ijpS fcuq ;g nq % [k ikos A 381A
lk[kh & 48
eu djrk dg lqfejfga] lks eu djS fouk'kA
:ijs[kk ns[ks fcuk] Mkjr gS fxzo QklAA
pkSikbZ
:i ns [ k ;g fdfe dj ns [ ks A dkS u Kku ;g xfe es a is [ ks A 382A
okdh lufn lk/kq fdfe ikos A dS l s fooj.k nq b Z ns [ kkos A 383A
eu vkS j Kku ja x fcyxkos A fu%v{kj fdfe v{kj ikos A 384A
uke fu%v{kj bfe dg dgbZ A eus fu%v{kj tho dg ngbZ A 385A
fcuk :i dS l s yf[k vkos A vkfn n`f"V lks dS l s ikos A 386A
;g lc la d V fodV dh ckrkA vkS ? kV ?kkV lcfu es a jkrkA387A

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

20

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

lruke

lruke
lruke
lruke
lruke

n;k rq E gkjh rcs cfu vkos A rcgha lk/kq eq f Dr Qy ikos A 388A


u"V d"V lc feVS fodkjkA Hkolkxj tc [ks b Z mrkjkA389A
lk[kh & 49
n;k flU/kq lq[klkxj] galfu nsgq lq[k /kkeA
vkokxeu esVkbZ ds] vtj rqEgkjk ukeAA
pkSikbZ
eu dh lufn y[kkS rq e KkrkA ;g eu tx es a Hk;k fo/kkrkA390A
?kV es a iS f B fQja x fQjkos A vkudj jluk lks xq u xkos A 391A
vku ds p{kq es a Ny ls ns [ ks A ek;k :i es a dkfefu rgk is [ ks A 392A
vku ds Jou es a fojg lekos A fojg cku myfV ds ykos A 393A
vku ds uklk ckl dq o klkA ;g eu Hk o j vtc rek'kkA394A
,fg fof/k [ks y s [ks y [ks y kos A vius js [ k :i ns f [k vkos A 395A
tS l s is [ kuk iq r jh /kkos A ?kS a p s Mks j h lHkS upkos A 396A
?kj es a cS f B dFks cgq KkukA ;g er le>gq lUr lq t kukA397A
vkiu fuxe fu:iu djbZ A Kku ers es a dkju /kjbZ A 398A
lk[kh & 50
vtj gekjk vax gS] vtj gekjk ukeA
ge dg rqe dg tkfugsa] clfga vejiqj /kkeAA
pkSikbZ
tks tho dfjgs a rq e lks hfrA ys b Z pykS a rs f g ;e ufga thfrA399A
tkds eS a fproks a fpr ykbZ A ys fudkfy yks d es a vkbZ A 400A
nfj;k njlu n;k tks Hkk[kS A ^cs o kgk* uke fuja r j jk[kS A 401A
dk;k vxz n`f"V ijxkls A HkeZ d eZ nw u gw ds ukls A 402A
lufn gekfj lk p ds tkus A [ky ds cpu e` F kk lc ekus A 403A
rklks eks l ks va r j ukgha tS l s Hkoj dey ds ikgha A 404A
,fg fof/k jk[kks a j{kk gks b Z A Hko la ' k; lc tkr fcxks b Z A 405A
ek;k fpUgs vkS Kkufga fpUgs a A fpUgs a lk/kq s e jl fHkUgs a A 406A
lk[kh & 51
lr lqd`r dg fpUg ds] n;k foosd fcpkfjA
lrxq# ls ifjpS djs] Hkoty tk; u gkfjAA

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

21

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke

pkSikbZ
dgs a nfj;k /ku Hkkx gekjkA /kU; /kU; lk djrkjkA407A
Hkkx Hkyk tks rq e dg ik;kA n'kZ u n;k ve` r Qy vk;kA408A
vxe vxkf/k vxks p j ns [ kkA lc fof/k djrk n` f 'V es a is [ kkA409A
djfga HkfDr tho gks f ga lukFkkA fcuk HkfDr Hko gks f ga vukFkkA410A
djs vdw Q vfdy tks vkos A Nkik lufn eks g j lks ikos A 411A
Nkik ik; diV tks R;kxs A fujey ga l Kku xq u ykxs A 412A
,fgfof/k dfg, lk p lQkbZ A mTtoy n'kk ufga eS y lekbZ A 413A
ga l oa ' k xq u xfgj xa e hjkA lnk s e Kku efr /khjkA414A
lk[kh & 52
osokgk iq:"k veku gS] njlu nhUgksa vk;A
lfgtknk lqfr gSa] lc fof/k dgk cq>k;AA
xzUFk vxzKku iw.kZ

lruke

lruke

lruke

lruke
lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

22

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke

lruke