Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................1
1.1 Latar Belakang ......................................................................1
1.2 Perumusan Masalah ...............................................................2
1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................3
1.4 Manfaat Penelitian .................................................................3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ............................................................4


2.1 Studi Pustaka ........................................................................4
2.2 Landasan Teori .....................................................................5
2.2.1 Klasifikasi Sungai .......................................................5
2.2.2 Pola Pengaliran............................................................6
2.2.3 Daerah Aliran Sungai (DAS) ......................................8
2.2.4 Aspek Eko-Hidraulik ..................................................9
2.2.5 Aspek Pasang-Surut ....................................................19
2.2.6 Aspek Sosial ...............................................................24

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN .............................................25


3.1 Rancangan Penelitian ...........................................................25
3.1.1 Identifikasi Jenis Data yang diperlukan......................25
3.1.2 Survey .........................................................................25
3.2 Lokasi dan Peralatan Penelitian ............................................26
3.2.1 Lokasi Penelitian ........................................................26
3.2.2 Peralatan Penelitian ....................................................26
3.3 Prosedur Penelitian ...............................................................26
3.4 Mekanisme Survey ...............................................................26
3.5 Analisis Data .........................................................................26
3.6 Bagan Alir Penelitian ............................................................27

Anda mungkin juga menyukai