Anda di halaman 1dari 24

Maksud medico-legal adalah berkaitan dengan kedua-dua perubatan dan undang-undang, apabila ujian

perubatan atau pemeriksaan yang dijalankan atau dilaksanakan bagi tujuan undang-undang.

Terdapat dua bidang utama dalam medico-legal iaitu perundangan perubatan dan Perubatan

forensik.
Perundangan perubatan merupakan cabang sains dan perubatan yang melibatkan kajian
dan penggunaan pengetahuan saintifik dan perubatan untuk masalah undang-undang,
seperti inkues, dan dalam bidang undang-undang. Sebagai perubatan moden adalah
ciptaan undang-undang, yang dikawal selia oleh kerajaan, dan kes-kes yang melibatkan
kematian medicolegal, rogol, bapa, dan lain-lain memerlukan doktor untuk mengemukakan
keterangan dan muncul sebagai saksi pakar, kedua-dua bidang secara tradisinya adalah
saling bergantung.
Perubatan forensik, yang termasuk patologi forensik, adalah satu bidang yang melibatkan
pengumpulan dan analisis bukti perubatan atau sampel untuk menghasilkan maklumat
untuk digunakan dalam sistem undang-undang.
Doktor mempunyai tugas untuk kepentingan terbaik pesakit mereka dan boleh didakwa di
mahkamah undang-undang jika mereka gagal berbuat demikian. Sebaliknya, doktor
mungkin diperlukan untuk bertindak bagi kepentingan pihak ketiga jika pesakit itu adalah
bahaya kepada orang lain. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan tindakan
undang-undang terhadap doktor.
Syarikat telah dikenali untuk meminta doktor terlibat dalam penyeksaan individu atau
memeriksa dan mengenal pasti individu yang boleh bertahan penyeksaan. Dalam keadaan
itu, pakar-pakar perubatan perlu memilih sama ada untuk menderhaka pihak berkuasa
walaupun pada risiko bahaya kepada diri mereka sendiri.
Doktor menilai individu yang tercedera dan tahap gangguan mereka menyebabkan. Ini
membolehkan mahkamah untuk menentukan dan ganti rugi.
Mereka juga mungkin dikehendaki untuk menilai status mental orang yang dituduh dan
sama ada mereka layak dibicarakan. Mereka juga boleh menentukan sama ada seseorang
individu sempurna akal dan mampu masuk ke dalam kontrak yang mengikat dengan pihak
lain.
Mereka juga dikehendaki untuk melakukan bedah siasat bagi menentukan punca atau
masa kematian di mana ini tidak jelas.

Kes Medico-Legal juga boleh ditakrifkan sebagai kes kecederaan atau penyakit, dan lain-lain, di
mana siasatan oleh agensi-undang-undang menguatkuasakan adalah penting untuk menetapkan
tanggungjawab mengenai penyebaban kecederaan atau penyakit tersebut. Dalam bahasa mudah ia
adalah kes perubatan dengan implikasi undang-undang bagi doktor yang merawat yang mana
doktor yang merawat, selepas memperlihatkan sejarah dan memeriksa pesakit, berpendapat
bahawa beberapa siasatan oleh agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang adalah penting.
Atau kes undang-undang yang memerlukan kepakaran perubatan apabila dibawa oleh polis untuk
pemeriksaan.
"Mana-mana kes kecederaan atau penyakit di mana beberapa jenayah terlibat dipanggil Kes
Medico-Legal (MLC)".

Latar Belakang

Pada peringkat permulaan, pengurusan kes-kes berpotensi medico legal dan kes-kes medico legal
diuruskan oleh Bahagian Perkembangan Perubatan. Walaubagaimanapun, pada pertengahan
tahun 2004, pengurusan kes-kes berpotensi legal dan kes-kes medico legal telah diambilalih oleh
Bahagian Amalan Perubatan dan Unit Medico Legal telah ditubuhkan. Unit Medico Legal pada
masa itu diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah U 48 dengan dibantu oleh seorang
Pembantu Tadbir N 17.

Tujuan Cawangan ini ditubuhkan adalah bagi menyiasat kes-kes aduan teknikal dan berpotensi
medico legal serta menyelaras dan mengendalikan kes-kes medico legal termasuk kes-kes saman
sivil kecuaian klinikal di premis kesihatan kerajaan.

Cawangan ini juga ditubuhkan bagi memberi kesedaran kepada doktor dan paramedik mengenai
isu-isu kecuaian klinikal dengan cara memberi ceramah-ceramah medico legal dan
menganjurkan kursus-kursus medico legal bersama-sama dengan agensi kerajaan yang lain.

Pada tahun 2006, Cawangan ini telah memulakan langkah bagi menyelesaikan kes-kes kecuaian
klinikal di luar mahkamah melalui pembayaran ex gratia. Langkah ini diambil bagi
mengurangkan kes-kes saman terhadap Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana boleh
menjejaskan imej Kerajaan dan KKM. Dengan langkah ini juga, masa dan kos dapat dijimatkan
kerana kes-kes yang dikendalikan oleh mahkamah boleh berlanjutan dan mengambil masa yang
agak lama.

Misi

Memberi khidmat nasihat dan pandangan yang berasaskan fakta undang-undang demi keadilan
kepada pesakit dan pemberi perkhidmatan

Visi

Perkhidmatan yang bermutu dan telus

Objektif

Untuk menyelesaikan kes-kes yang berkaitan dengan aduan teknikal dan medico legal di
kemudahan-kemudahan Kementerian Kesihatan Malaysia

Fungsi

Mengendalikan dan menyelaras aduan awam melibatkan premis kesihatan kerajaan

Bertindak selaku penasihat dan pakar rujuk dalam menangani dan menyiasat kes-kes
berpotensi medico legal dan kes-kes medico legal

Menyelaras dan menyelesaikan kes-kes tuntutan gantirugi melibatkan kecuaian perubatan


melalui pembayaran ex gratia

Bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara (JPN) dan Pejabat Penasihat UndangUndang KKM dalam menangani kes medico legal yang dibawa ke mahkamah

Mengenalpasti dan mengendalikan jenis latihan yang diperlukan

Mengenalpasti dan menyediakan Arahan, Garis Panduan dan lain-lain untuk digunakan
dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan medico legal

MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA

Latar Belakang

Majlis Perubatan Malaysia (MPM) adalah suatu badan korporat yang ditubuhkan sepertimana
yang diperuntukkan di bawah seksyen 3(1) Akta Perubatan 1971.

Tujuan penubuhan Majlis Perubatan Malaysia (MPM) adalah untuk memastikan standard
tertinggi etika, pendidikan serta amalan perubatan, bagi menjaga kepentingan pesakit,
masyarakat serta profesion melalui pelaksanaan Akta Perubatan 1971 secara adil dan berkesan.

Objektif
Memastikan satu standard perkhidmatan profesional yang tinggi oleh pengamal - pengamal
perubatan dikekalkan setiap masa.
Bertanggungjawab menguatkuasa Akta Perubatan 1971 dalam mengendalikan pendaftaran dan
mengawalselia pengamal perubatan.

Fungsi Majlis Perubatan Malaysia


Melindungi, mempromosi dan memastikan kesihatan dan keselamatan masyarakat yang
menerima rawatan perubatan melalui :

Mendaftar doktor yang berkelayakkan sahaja

Menentukan dan mempromosikan amalan perubatan yang baik

Memperaku dan mengekalkan standard pendidikan perubatan yang tertinggi

Mengambil tindakan secara tegas dan saksama terhadap pengamal perubtan yang diragui
kebolehan mengamalnya.
Bagi tujuan di atas, fungsi utama Majlis telah diperuntukkan di bawah undang - undang seperti
berikut ;

Memperakukan pendaftaran pengamal perubatan

Mewujud dan mengekalkan suatu daftar perubatan yang menyenaraikan semua pengamal
perubatan yang berdaftar di Malaysia

Mengeluarkan Sijil Perakuan Amalan kepada pengamal perubatan yang berdaftar

Mempromosi, mengiktiraf dan mengakretasi program - program serta intitusi - institusi


pendidikan dan latihan perubatan.

Menentukan dan mengawal perilaku dan tata etika yang pengamal perubatan yang

berdaftar
Mempertimbangkan kes pengamal perubatan yang mungkin tidak layak untuk mengamal

perubatan di atas sebab kesihatan fizikal dan mentalnya.

Memantau kompentasi pengamal perubatan

Menasihat dan membuat syor kepada Menteri Kesihatan mengenai hal - hal berkaitan
amalan perubatan di Malaysia.
menjalankan fungsi - fungsi lain bagi melaksanakan peruntukan di dalam Akta Perubatan

1971 atau seperti yang ditetapkan oleh Menteri.

PENGURASAN KES MEDICO LEGAL


UNDANG-UNDANG DAN PERUBATAN:

1. Perubatan Perundangan: Ia membincangkan aspek undang-undang amalan


perubatan daripada doktor.

2. Forensik Perubatan: Ia membincangkan aspek perubatan undang-undang dan


pengurusan kes medico undang-undang.

UNDANG-UNDANG BERKAITAN MLC


Seksyen 44 IPC(Indian Panel Code): Definisi Kecederaan Sebarang kemudaratan apa
sahaja secara haram yang disebabkan kepada mana-mana orang di dalam badan, minda,
reputasi atau harta.
Seksyen 319 IPC: Hurt Hurt bermakna kesakitan anggota badan, penyakit atau kelemahan
yang disebabkan kepada mana-mana orang.
Seksyen 321 IPC: Mentakrifkan "Dengan sengaja menyebabkan kecederaan"
Seksyen 322 IPC: Mentakrifkan "sengaja menyebabkan kecederaan parah"

Seksyen 323 IPC: Menjelaskan Hukuman untuk sengaja menyebabkan


kecederaan. Hendaklah menjadi penjara yang boleh sampai selama satu tahun dengan atau
tanpa denda yang boleh menjadi Rs 1000 / -.
Seksyen 324 IPC: Menjelaskan Hukuman untuk sengaja menyebabkan kecederaan dengan
senjata berbahaya hendaklah penjara sehingga 3 tahun dengan atau tanpa denda.
Seksyen 325 IPC: Menjelaskan Hukuman untuk sengaja menyebabkan kecederaan
parah. Hendaklah menjadi penjara yang boleh sampai selama 7 tahun dengan atau tanpa
denda.
Seksyen 299 IPC: Mentakrifkan pematian salah
Sesiapa yang menyebabkan kematian dengan melakukan sesuatu perbuatan dengan niat
menyebabkan kematian, atau dengan ion niat menyebabkan kecederaan anggota badan
seperti yang mungkin menyebabkan kematian atau dengan mengetahui bahawa ia mungkin
dengan sesuatu perbuatan untuk menyebabkan kematian, melakukan kesalahan membunuh
tanpa niat . Pembunuhan:
Seksyen 300 IPC pematian salah adalah pembunuhan:
Jika perbuatan itu dengan yang mati disebabkan dilakukan dengan ion niat menyebabkan
kematian atau,
Jika ia dilakukan dengan niat pada menyebabkan kecederaan anggota badan seperti
daripada fender diketahuinya mungkin menyebabkan kematian atau,
Jika ia dilakukan dengan niat menyebabkan kecederaan tubuh badan itu yang mencukupi
dalam perjalanan biasa alam untuk menyebabkan kematian atau,

Jika orang yang melakukan perbuatan itu tahu bahawa ia adalah amat
berbahaya, yang ia mesti di semua sebab kebarangkalian kematian atau
kecederaan anggota badan seperti mungkin menyebabkan kematian dan
melakukan perbuatan itu tanpa apa-apa alasan.
Pematian salah yang bukan pembunuhan: Jika pesalah itu manakala dilucutkan kuasa
kawalan diri oleh provokasi kubur dan secara tiba-tiba menyebabkan kematian orang yang
memberikan provokasi, atau menyebabkan kematian orang lain dengan tidak sengaja atau
kemalangan
DOKTOR DAN MLC

Setiap doktor di bawah undang-undang terikat dengan kontrak


yang berkhidmat pesakit dan tidak boleh menolak rawatan.

Setiap doktor mempunyai untuk memenuhi keperluan undangundang tertentu dalam perkhidmatan dengan paksaan atau
secara sukarela sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undangundang.

Medico kes undang-undang pemeriksaan (MLC) dan laporan


adalah salah satu daripada tanggungjawab undang-undang semua
doktor yang bekerja di hospital.

Selain rutin dan dahulunya, alamat "klinikal" kes, doktor akan


mencari masalah tertentu 'Medico-legal' pada satu masa atau
yang lain dalam amalan profesionnya.

Kepercayaan umum bahawa hanya doktor yang bekerja di hospital


kerajaan akan terlibat dengan kes-kes tersebut kini telah disangkal oleh
keputusan baru-baru ini YB 'ble mahkamah, terutamanya Mahkamah
Agung.

Pengetahuan yang baik undang-undang dalam hal ini, ditambah


pula dengan kefahaman yang mendalam tentang kaedah yang
betul bagi menangani kes-kes seperti satu untuk membina
keyakinan lebih menunggang takut MLC

Kebimbangan Terhadap MLC

i.

Tiap-tiap pengamal perubatan pada bila-bila masa dalam amalan


profesionnya, sama ada dalam suasana kerajaan atau swasta
yang satu, akan menghadapi / akan dihadapi kes-kes tertentu,
yang pada masa yang diberikan atau kemudiannya, akan
dilabelkan sebagai "medico-legal".

Ramai pengamal yang biasanya bimbang dalam menangani keskes ini kerana mereka merasakan, satu MLC (Kes Medico-undangundang) cara

Terjebak dalam kes polis,

ii.

Bayangk masa terbuang di mahkamah,

iii.

Menghadapi peguam pertahanan sepangjang masa.

Oleh kerana "faktor ketakutan" ini, sama ada mereka cuba


mengelak kes itu atau cuba memanipulasi mereka sebagai tidak
MLC

Cara terbaik untuk menangani kes-kes ini adalah untuk


memahami themclearly, menganalisanya dengan teliti, dan
kemudian bertindak dengan sewajarnya.

KES pertikaian perundangan

Ia boleh ditakrifkan sebagai kes kecederaan atau penyakit, dan


lain-lain, di mana siasatan oleh agensi-undang-undang
menguatkuasakan adalah penting untuk menetapkan
tanggungjawab mengenai penyebaban kecederaan atau penyakit
tersebut.

Dalam bahasa mudah ia adalah kes perubatan dengan implikasi


undang-undang bagi doktor yang merawat di mana doktor yang
merawat, selepas memperlihatkan sejarah dan memeriksa
pesakit, berpendapat bahawa beberapa siasatan oleh agensiagensi penguatkuasaan undang-undang adalah penting.

Atau kes undang-undang yang memerlukan kepakaran perubatan


apabila dibawa oleh polis untuk pemeriksaan.

MENERIMA A MLC

Seorang doktor boleh menerima kes medico-legal dalam manamana empat keadaan: -

1. Kes adalah dibawa oleh polis untuk pemeriksaan dan laporan,


atau perintah mahkamah untuk pemeriksaan perubatan

2. Orang yang berkenaan telah pun dihadiri oleh doktor dan kes
pertikaian perundangan yang telah berdaftar di hospital
sebelumnya, dan orang yang kini disebut untuk pengurusan pakar
/ nasihat.

3. Apabila pesakit sendiri secara spontan memutuskan untuk


mendaftarkan kes terhadap tertuduh yang dikatakan itu.

4. Selepas memperlihatkan sejarah dan memeriksa pesakit,


doktor yang merawat merasakan beberapa siasatan oleh agensiagensi penguatkuasaan undang-undang adalah penting untuk
mewujudkan dan menetapkan tanggungjawab bagi kes itu
mengikut undang-undang yang land.In keadaan lepas itu doktor
yang merawat mempunyai menggunakan pengetahuan perubatan
dan pertimbangan untuk memutuskan sama ada kes itu perlu
dianggap sebagai MLC atau tidak, khas apabila sejarah yang
sempurna tidak dapat diturunkan, sama ada oleh pesakit atau
saudara-mara / kawan-kawannya, kerana beberapa motif.

PROSEDUR MENDAFTAR OF A MLC

Tanggungjawab untuk melabelkan apa-apa hal sebagai MLC


terletak semata-mata dengan pengamal perubatan yang
merawat.

Dalam mangsa, semasa menghadiri suatu darurat, doktor harus


faham bahawa keutamaan pertama adalah untuk menyelamatkan
nyawa pesakit.

Dia perlu melakukan segala yang mungkin untuk memulihkan


pesakit dan memastikan bahawa ia adalah daripada bahaya.

Semua formaliti undang-undang yang akan digantung sehingga


pesakit itu bangkit.

Ini telah jelas diperintahkan oleh Mahkamah Agung ble YB 'dari India

Dalam penghakiman kes Parmananda Katara Vs Kesatuan India:

"Setiap doktor terikat untuk memberikan bantuan perubatan


kepada mangsa tanpa mengira punca kecederaan; dia tidak boleh
mengambil apa-apa alasan undang-undang yang membolehkan
untuk mengambil kursus ".

Tugas penting seterusnya adalah untuk mengenal pasti sama ada


kes tersebut jatuh di bawah kategori satu MLC atau tidak, selepas
teliti menganalisis kecederaan pada orang pesakit, sejarah yang
diberi, dan hal keadaan lain kes itu.

Jika ia jatuh dalam kategori ini, maka dia mesti mendaftarkan kes itu
sebagai MLC dan / atau intim yang sama ke balai polis yang paling hampir,
sama ada melalui telefon atau secara bertulis.

Suatu pengakuterimaan penerimaan mesej sedemikian perlu


diambil untuk rujukan masa depan.

Suatu daftar pertikaian perundangan yang perlu dikekalkan dalam


mangsa tiap-tiap hospital dan butiran semua kes-kes pertikaian
perundangan yang perlu dicatatkan dalam daftar ini dalam dua /
tiga salinan.

Ini akan membantu besar untuk rujukan masa depan, apabila


pesakit melalui mahkamah / polis, meminta salinan laporan
medico undang-undang.

Tiada MLC segar boleh dibuat jika MLC telah pun dibuat di hospital
lain untuk mengelakkan pertindihan.

HAD MASA UNTUK MENDAFTAR A MLC

Kes pertikaian perundangan yang perlu didaftarkan sebaik sahaja


doktor mengesyaki perbuatan khianat atau merasakan ia perlu
untuk memberitahu pihak polis pada ketibaan,

Pada bila-bila masa selepas diterima.

Sepatutnya tidak ada apa-apa kelengahan yang tidak perlu


berbuat demikian.

Kes yang boleh didaftarkan sebagai MLC walaupun ia membawa


beberapa hari selepas kejadian itu jika disyaki.

MANA KEPUTUSAN

Doktor mangsa (pakar perubatan kecemasan) yang menghadiri


mana-mana yang mempunyai kuasa yang bebas untuk
melabelkan kes itu sebagai pertikaian perundangan atau tidak.

Pesakit atau saudara-mara mereka 'permintaan atau mana-mana


tekanan luar untuk melabelkan kes medico-legal, tidak harus
mempengaruhi keputusan doktor itu.

Apabila pesakit dimasukkan dalam wad, doktor merawat dalaman


juga boleh membuat kes medico-undang-undang jika mereka
berfikir selepas mendapat maklumat tambahan, bahawa ia patut
dibuat MLC tetapi ia tidak dibuat pada masa kemasukan.

PENGURUSAN KES Medico UNDANG-UNDANG


A. MENGENALPASTI KES-KES MLC
Hal yang berikut hendaklah dianggap sebagai pertikaian perundangan dan seperti pegawai
perubatan adalah "tugas-terikat" untuk memberitahu kepada polis:

Kes Trauma / Burns, hal keadaan yang mencadangkan pelakuan


suatu kesalahan oleh seseorang.

Kes-kes elektrik:

Kes Keracunan

Kes Semua kenderaan, kilang atau lain-lain kemalangan luar tabii /


bencana

Kes-kes kesalahan seksual / Rogol

Kes-kes yang memerlukan anggaran umur

Kes-kes yang disyaki atau terbukti pengguguran jenayah.

Pesakit tidak sedarkan diri di mana puncanya tidak asli atau tidak
jelas.

Kes-kes gantung, tercekik, mati cemas dan sesak nafas dan


sebagainya,.

Kes-kes yang dibawa oleh polis atau dihantar melalui mahkamah


untuk pemeriksaan perubatan.

Kes dibawa mati dengan tidak wajar Sejarah mewujudkan disyaki


kesalahan.

Kematian luar tabii seorang wanita dalam tempoh 7 tahun


berkahwin

Semua kes-kes jika dikatakan oleh pesakit / saudara-mara


daripada unsur jenayah

Apa-apa hal lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas tetapi
mempunyai implikasi undang-undang.

B. PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

39 Cr.PC (Kanun Tatacara Jenayah): Doktor menghadiri terikat


untuk memberitahu polis tentang Case

Seksyen 176 IPC (India Kanun Keseksaan): Menyediakan


untuk pendakwaan doktor bagi kegagalan untuk memaklumkan

Polis dimaklumkan sekali lagi apabila pesakit mati atau dilepaskan


daripada hospital

MELAPORKAN pertikaian perundangan KES

Laporan perlu disediakan dalam dua salinan di betul pro-forma


memberikan semua butiran yang diperlukan

Elakkan singkatan, lebih penulisan. Pembetulan


jika ada, hendaklah ditandatangan ringkas dengan tarikh dan
masa.

Laporan perlu dikemukakan kepada pihak berkuasa dengan


segera.

Dokumen pertikaian perundangan yang perlu disimpan di bawah


jagaan selamat selama 10 tahun

Umur, jantina, nama bapa, alamat lengkap, tarikh dan masa


laporan, ketika kejadian, dibawa oleh siapa.

Tanda pengenalan dan cap jari

Semua MLC perlu dimaklumkan kepada pihak polis untuk


mengambil keterangan undang-undang

Jika pesakit hampir mati, memberitahu majistret untuk


merakamkan 'mati pengisytiharan'.

PENGAKUAN MATI (Seksyen 32 Akta Keterangan India)

Pengisytiharan mati atau pernyataan yang dibuat oleh orang yang


di ambang kematian tentang sebab kematiannya atau tentang
mana-mana hal keadaan transaksi yang menyebabkan kematian
beliau, kenyataan seperti itu, secara lisan atau bertulis, yang
dibuat oleh si mati kepada saksi itu adalah satu fakta yang
relevan dan boleh diterima sebagai keterangan.

Dengan syarat ia telah dibuat oleh sementara si mati dalam


keadaan mental yang layak seperti yang disahkan oleh doktor
yang merawat.

Doktor perlu intim polis untuk memanggil Majistret untuk


merekodkan perisytiharan.

Jika ada masa ada doktor yang merawat perlu merekodkan


perisytiharan mati dalam kehadiran polis.

C. PEMERIKSAAN MLC PESAKIT


Persetujuan:

Di bawah etika perubatan semua kes perlu diperiksa selepas


memperoleh kebenaran.

Persetujuan yang perlu diambil untuk sesuatu tujuan


atau prosedur tertentu secara bertulis.

Persetujuan yang perlu diambil sebelum memulakan


prosedur dan selepas jelas menerangkan pesakit /
saudara apa yang perlu dilakukan.

Jika pesakit adalah kecil atau kurang dari 18 thn


persetujuan umur penjaga yang diperolehi untuk
pemeriksaan bahagian sulit.

Persetujuan relatif diperlukan untuk pesakit tidak


sedarkan diri yang memerlukan pembedahan

Jika pesakit tidak sedarkan diri dibawa oleh polis dari


jalan raya dan operasi penting untuk menyelamatkan
nyawa 2 atau 3 orang doktor untuk memberi persetujuan
dengan menandatangani borang kebenaran.

Seorang dewasa yang mementingkan mempunyai hak


untuk menolak

Persetujuan berpengetahuan termasuk maklumat yang:

peperiksaan yang akan dijalankan akan menjadi salah satu yang


medico undang-undang dan akan sampai ke kemuncaknya dalam
penyediaan laporan kecederaan medico-legal,

semua siasatan yang diperlukan untuk maksud tersebut akan


dilakukan,

penemuan laporan yang mungkin berlawanan pesakit jika mereka


tidak sama dengan sejarah yang diberikan. (Yang paling penting)

Bersetuju tidak diperlukan:

Kecemasan Perubatan

Penyakit yang perlu dilaporkan

Pendatang

Kemasukan baru ke penjara

Perintah mahkamah untuk pemeriksaan & rawatan

Di bawah seksyen 53 (1) Cr.PC., Seseorang itu boleh diperiksa atas


permintaan pihak polis dengan menggunakan kekerasan

Anggota Angkatan Tentera atas permintaan pihak berkuasa berwibawa


secara bertulis.

Persetujuan tidak wajib relatif untuk menjalankan


postmortems medico undang-undang.

Peperiksaan kes MLC:

Ia adalah lebih baik bahawa seorang doktor wanita harus


memeriksa seorang wanita, atau, di mana sahaja ia tidak dapat
dilakukan, atendan perempuan (jururawat, dan lain-lain) perlu
hadir semasa pemeriksaan.

Mahkamah Tinggi ble YB 'Punjab dan Haryana kini telah


memutuskan bahawa hanya doktor wanita boleh memeriksa
seorang wanita yang merupakan mangsa dakwaan kesalahan
seksual.

Jika kes yang dirujuk dari hospital lain di mana kunci kira-kes
medico undang-undang telah disediakan, penemuan dilampirkan
kepada yang sama tanpa membuat MLC segar

Jika tarikh kejadian terlewat dan pesakit dibawa lewat, penemuan


pada masa ini adalah untuk dicatatkan dalam MLC

Perlu ada pemeriksaan terperinci pesakit, BP, nadi, warna,


kesedaran, pernafasan, kecerdasan dan lain-lain

Semua kecederaan yang akan diterangkan dengan betul, panjang,


kedalaman, lebar, margin menggasir atau peralatan tajam,
pendarahan, kering.

Warna badan, perubahan warna mana-mana bahagian badan


untuk disebut dengan jelas dan jumlah bilangan luka, lebam antemortem.

Reaksi murid, tahap sedar, mana-mana tulang patah atau gigi


patah segar.

Apa-apa kecederaan kepada organ-organ deria seperti mata,


hidung, telinga dan lain-lain

Pendapat yang akan diberikan kecederaan atau tanggapan mudah


atau pedih daripada punca kematian oleh doktor yang memeriksa.

D .Penyediaan Laporan MLC

Satu MLR terdiri daripada tiga bahagian, iaitu:

a) Pre-amble(pembukaan): termasuk tarikh, masa dan tempat peperiksaan, nama


pesakit, alamat kediaman, kerjanya; nama orang yang (s) / pegawai polis yang
disertakan, DDR / FIR No., kebenaran tentang orang yang sedang diperiksa, dua
tanda pengenalan, dan lain-lain, yang mana berkenaan.

b) Badan (Penemuan / Pemerhatian): termasuk penerangan lengkap daripada


kecederaan / sebarang penemuan lain yang hadir; sebarang penyiasatan / rujukan,
dan lain-lain, meminta.

c) Post-amble (Penutup): termasuk Kecederaan - sama ada mudah atau


besar. Senjata / Tentera digunakan - sama ada tumpul atau tajam atau senjata api
atau luka terbakar dan lain-lain Tempoh kecederaan - berdasarkan ciri-ciri daripada
kecederaan luaran.

Untuk ditandatangani dengan nama penuh doktor yang merawat dalam huruf besar

Mereka perlu bersedia dalam dua salinan, sebaik-baiknya dengan


bola mata-pen, di tangan yang jelas dan mudah dibaca.

Keratan / penggantian, dan lain-lain harus dielakkan sebanyak


mungkin dan semua pembetulan perlu betul
permulaan. Singkatan apapun harus dielakkan.

Semua ruangan di dalam lembaran MLC perlu diisi secara bertulis


tangan yang mudah dibaca dan dalam erti kata lengkap tanpa
menggunakan pintasan

Nama dan alamat orang yang telah membawa pesakit

Nama penuh, nama bapa, alamat (lengkap), umur, jantina, masa


dan tarikh kemalangan, masa dan tarikh laporan di hospital

Semua penemuan pemeriksaan seperti yang diperincikan dalam


peperiksaan

Siasatan dinasihatkan dan mencari untuk dicatatkan

Rawatan yang diberikan di laman web ini atau pada laporan

Pendapat itu hendaklah direkodkan dalam kunci kira-MLC, jika


pendapat tidak boleh diberi, di bawah pemerhatian diberi dan
ditandatangani oleh doktor dengan nama yang ditulis dalam huruf
besar.

Pendapat akhir diberikan oleh doktor sama membuat MLC dalam


kunci kira-MLC asal, selepas semua siasatan selesai.

E. PERIHAL KECEDERAAN DAN PENYIASATAN

I. Jenis senjata yang digunakan iaitu tumpul atau tajam


jika boleh lagi

Jenis kecederaan sama ada mudah atau besar saiz pemberian,


bentuk, kedalaman dan margin kecederaan.

Sebab kemungkinan kecederaan / keadaan seperti keracunan


yang disyaki, kemalangan lalu lintas, membakar, radiasi dan lainlain

Pesakit dimasukkan atau dilepaskan dengan nasihat dimasukkan


ke dalam kunci kira-kes

Doktor yang memeriksa pesakit mesti melengkapkan lembaran


MLC sebelum meninggalkan hospital

Semua MLC X-ray disimpan dalam jabatan sebagai bukti


mahkamah undang-undang

Sampel yang diambil khas untuk dimasukkan ke dalam kunci kiraMLC itu.

Jika pesakit itu telah mati atau telah mati, diserahkan kepada polis
untuk bedah siasat dan tidak kepada saudara-mara.

Satu salinan kunci kira-MLC diserahkan kepada polis untuk


siasatan lanjut terhadap jumlah tandatangan dan tali pinggang
beliau pada salinan.

II. Pengumpulan dan pemeliharaan sampel darah / tisu:

Jika penyiasatan khas ditubuhkan seperti muntah, sampel swab


DNA faraj akan dikumpul dipelihara, dimeteraikan, nama Pt
dan regd .no. bertulis dan ditandatangani oleh doktor sebagai
penyerahan kepada pegawai penyiasatan dalam pertukaran resit.

Walaupun majlis penyerahan kepada pegawai polis yang


berkenaan, bersama-sama dengan laporan pertikaian
perundangan surat permintaan yang sepatutnya memperincikan
ujian yang akan dijalankan ke atas sampel-sampel itu.

Jika sampel telah dikumpulkan atas permintaan polis, fakta itu


akan disebut dalam laporan itu dan tidak ada permintaan adalah
perlu.

F. KES RAWATAN pertikaian perundangan

Pesakit hendaklah segera diberi rawatan tanpa menunggu


formaliti undang-undang medico laporan.

Rawatan perlu dimulakan selepas penemuan pemeriksaan dan


rakaman.

Pertolongan pertama yang diberikan serta-merta tanpa menunggu


selesainya lembaran MLC

Jika rundingan pakar diperlukan, pesakit akan dirujuk kepada


pakar kebimbangan untuk rawatan lanjut

Semua kes-kes yang memerlukan pemerhatian dan rawatan tetap


yang akan dimasukkan ke dalam hospital.

G. PEMINDAHAN MLC s
Rawatan Perubatan Kecemasan dan Akta Buruh Aktif 1986 (EMTALA)

Hospital memindahkan menyediakan rawatan perubatan dalam


kapasitinya yang meminimumkan risiko kepada pesakit

Hospital yang menerima (a) mempunyai ruang yang ada dan


kakitangan yang berkelayakan untuk rawatan; dan (b) telah
bersetuju untuk menerima pemindahan dan untuk menyediakan
rawatan yang sesuai

Hospital memindahkan menghantar semua rekod perubatan


(sejarah, penemuan pemeriksaan, keputusan ujian diagnostik,
diagnosis sementara, dan penjagaan yang diperuntukkan) yang
ada pada masa itu.

Persetujuan bertulis dimaklumkan atau pensijilan seperti yang


dikehendaki oleh EMTALA.

Pemindahan itu dilaksanakan melalui kakitangan yang


berkelayakan dan kelengkapan pengangkutan untuk menyediakan
langkah-langkah sokongan hayat semasa pemindahan.

H. KEMASUKAN DAN PELEPASAN

Bilamana sesuatu kes pertikaian perundangan yang diakui atau


dilepaskan, yang sama, hendaklah menyatakan kepada pihak polis
yang berdekatan di awal.

Ia adalah lebih baik untuk memberitahu polis melalui mangsa


daripada hospital di mana daftar pertikaian perundangan yang
biasanya dikekalkan dan penyertaan perlu boleh dibuat di
dalamnya.

Semasa menunaikan atau merujuk pesakit, rawatan perlu


dilakukan untuk melihat bahawa dia menerima Kad Discaj / Surat
Rujukan, lengkap dengan ringkasan kemasukan, rawatan yang
diberikan di hospital dan arahan untuk pesakit yang hendaklah
diikuti selepas keluar.

Kegagalan berbuat demikian menyebabkan doktor yang


bertanggungjawab untuk "kecuaian" dan "kekurangan
perkhidmatan".

Jika pesakit tidak serius dan boleh menjaga dirinya sendiri, dia
boleh dilepaskan atas permintaan sendiri, selepas mengambil
secara bertulis daripada beliau bahawa beliau telah menjelaskan
kemungkinan kesudahan pelepasan itu dan bahawa dia akan
dengan sendiri terhadap perubatan nasihat.

Polis perlu dimaklumkan sebelum pesakit tersebut meninggalkan


hospital.

Kadang-kadang pesakit, didaftarkan sebagai kes medico-legal,


boleh melarikan diri dari hospital.

Polis akan segera dimaklumkan, masa ini seperti contoh seorang


datang kepada pengetahuan kakitangan doktor / hospital.

I. Melarikan diri / KEMATIAN pertikaian perundangan KES


Dalam hal seseorang yang diterima sebagai kes pertikaian
perundangan yang tamat atau melarikan diri.

Maklumkan kepada polis dengan segera.

Hantar badan untuk bilik mayat hospital untuk pemeliharaan,


sehingga formaliti undang-undang selesai dan polis melepaskan
badan kepada waris yang sah.

Meminta pemeriksaan bedah siasat medico-legal, menyediakan


salinan ringkasan kematian.

Tidak mengeluarkan sijil kematian sebelum bedah siasat walaupun


pesakit telah dimasukkan.

Tubuh mati tidak boleh dikeluarkan kepada saudara-mara; ia


hanya boleh diserahkan kepada pihak polis.

J. Menjaga rekod

Rekod hendaklah disimpan di tempat berkunci, dalam jagaan


doktor yang berkenaan atau boleh disimpan di Bilik Rekod Tengah,
di hospital-hospital di mana kemudahan itu boleh didapati; seperti
peraturan institusi.

Kebanyakan hospital mempunyai dasar mengekalkan semua rekod


pertikaian perundangan bagi tempoh pembolehubah.

Walau bagaimanapun, seperti undang-undang, tidak ada had


masa yang ditetapkan selepas itu MLRs boleh dimusnahkan.

Oleh itu, mereka perlu dipelihara.

Memandangkan pelbagai kes terhadap doktor di bawah Akta


Perlindungan Pengguna, adalah dinasihatkan untuk mengekalkan
semua rekod MLC untuk tempoh sekurang-least10years atau
sehingga pelupusan kes oleh mahkamah.

K. PENDAPAT MUKTAMAD

Pendapat akhir yang akan diberikan dalam lembaran MLC asal


oleh doktor yang sama menyediakan rekod bergantung kepada
hasil siasatan atau merawat doktor dalam kes dimasukkan.

Pendapat akhir dalam MLC yang akan diberikan oleh hospital di


mana MLC telah dibuat selepas mendapat ringkasan kes dirujuk
dari hospital.

Selepas menunaikan pesakit atau kematian rekod MLC yang akan


dihantar kepada MRD untuk pemeliharaan.

Doktor perlu memberi saksi di mahkamah sebagai saksi pakar,


jika dipanggil oleh mahkamah yang mulia.

Pada masa itu dia mungkin ada untuk menghasilkan rekod kes
atau pendapat terakhir di hadapan majistret.

L.PROCEDURE AKUAN MATI


Dalam kes medico undang-undang dalam keadaan kritikal dan tidak dijangka untuk terus
hidup, pegawai perubatan yang merawat kes perlu memaklumkan polis untuk mengatur
merekodkan keterangan supaya majistret yang beradab merekodkan perisytiharan
mati. Dalam semua kes-kes di mana terdapat kemungkinan segera kematian dan ia tidak
mungkin untuk menghubungi seorang majistret, perisytiharan itu mati mesti direkodkan oleh
doktor dari unit yang berkenaan di hadapan seorang pegawai lain yang diwartakan atau dua
orang yang bertanggungjawab, sama ada dua orang doktor lain atau dua orang daripada
para jururawat yang berkelayakan.

Kenyataan saksi itu hendaklah direkodkan, sebaik-baiknya dalam vernakular pesakit di mana
dia / dia bercakap. Dalam semua kes-kes seperti pegawai perubatan perlu mendapatkan
sama ada tandatangan atau tanggapan ibu jari pesakit. Pengisytiharan mati asal hendaklah
dihantar kepada SDM yang berkenaan dalam suatu sampul yang tertutup melalui Jabatan
Rekod Perubatan.
Doktor tidak perlu membuktikan pengakuan yang hampir mati atau bertindak sebagai saksi
dalam kes apabila polis atau majistret merekodkan pengakuan yang hampir mati.
M. ISU-ISU BERKAITAN LAIN

a. MASS KASUALITI / BENCANA


Setiap kali massa mangsa diterima di hospital disebabkan oleh
bencana alam / luar biasa atau bencana semua kes boleh
dilabelkan sebagai medico lembaran undang-undang tetapi
kecederaan dibuat untuk hanya pesakit kritikal. Selain senarai
komprehensif kes yang perlu disediakan dan boleh diserahkan
kepada polis bersama-sama dengan buku kecederaan disediakan.

b. BAWA KES MATI


Semua kes-kes kematian luar biasa seperti kemalangan, luka
bakar, keganasan dan serangan seksual dan lain-lain bergantung
kepada sejarah yang diperoleh daripada saudara-mara atau polis
mengiringi mana-mana yang patut dilabelkan sebagai medico
undang-undang dan semua urusan rasmi yang perlu dilakukan
dengan memaklumkan konstabel polis bertugas.
Dalam semua kes-kes yang dibawa mati di mana pegawai
bertugas mangsa amat berpuas hati selepas mengambil sejarah
dan pergi melalui rekod yang ada, bahawa kematian itu adalah
semula jadi, ia tidak boleh melabelkan mereka sebagai undangundang semata-mata medico mengikut budi bicaranya.
Dalam bentuk sijil kematian terhadap lajur punca kematian
seseorang itu perlu menulis "Tidak diketahui BAWA MATI".
Tiada apa perlu menyebut bahawa punca kematian hendaklah
ditentukan selepas bedah siasat.

c. MINI MLC

Kes-kes yang memerlukan perhatian kecil sejauh rawatan


berkenaan dan tidak perlu dimasukkan dilihat pada dihadiri MLC
daftar dan salinan pendua diambil dalam daftar. Apa-apa rawatan

yang diperlukan adalah diberikan dalam slip OPD dan nombor MLC
disebut di atasnya.

d. PENDAPAT PAKAR

Kes-kes yang dirujuk dari mahkamah undang-undang / penjara


bagi pakar pendapat / pakar mengenai kesihatan seseorang
individu itu boleh dilayan dalam depts mangsa /
kecemasan. hospital melalui DMS / pegawai dalam mangsa
tuduhan.

e. Medico KETERANGAN UNDANG-UNDANG /


ARTIKEL

Dalam semua kes-kes medico undang-undang di mana bukti yang


medico undang-undang seperti pakaian pesakit dengan tanda
darah berlumuran, kecederaan tikaman, tanda dan potong lubang
peluru tanda harus mengelilingi, dimeterai dan hendaklah
ditandatangani oleh doktor yang memeriksa dan perlu dikekalkan.
Dalam kes pembersihan gastrik telah dikumpulkan gumpalan
mesti dikutip dalam bekas yang sesuai dan botol harus ditutup
dan ditandatangani dan ia perlu dikekalkan.
Mana-mana pertubuhan asing pulih daripada pesakit selepas
pembedahan seperti peluru dan lain-lain atau sebaliknya mestilah
dimeteraikan dan dipelihara.
Lagi pada awal pemeriksaan, apa-apa dokumen, wang sama ada
mata wang kertas atau duit syiling atau bahan berharga lain
seperti perhiasan emas perlu diambil dalam milikan, dimeterai
dan dipelihara.
Semua ini bukti-bukti di atas perlu dimasukkan dalam kunci kiraMLC yang pesakit dan hendaklah ditandatangani oleh doktor yang
memeriksa dan kes polis kakitangan mengambil miliknya artikelartikel ini.
Dalam kes beberapa artikel / bukti adalah penting untuk polis
mereka boleh diserahkan kepada pegawai polis yang menyiasat
apabila rekuisisi yang betul diterima melalui rekod-rekod
Perubatan deptt.
Barang-barang lain, yang tidak perlu untuk prosedur undangundang, boleh diserahkan kepada kawan-kawan yang terdekat
dan kerabat pesakit apabila ia diminta dan disahkan oleh balai
polis yang berkenaan dan diproses melalui rekod perubatan
deptt. Rekod perlu disimpan dalam fail kes itu.

f. SALINAN MLC KEPADA INDIVIDU LAIN DARIPADA POLIS.


Laporan undang-undang medico adalah laporan yang diberikan
oleh pakar dan adalah bersifat rahsia dan tidak adalah dokumen
awam. Oleh itu tertuduh atau responden tidak berhak untuk
mendapatkan salinan yang sama dalam siasatan kes itu. Dalam
kes-kes seperti sijil tiada bantahan hendaklah diperolehi daripada
pihak berkuasa polis yang menyiasat kes-kes, sebelum salinan
dibekalkan.
Dalam beberapa kes, polis meminta laporan medico undangundang selepas kes itu telah dilepaskan / tamat.
Ia adalah tidak tetap untuk mengeluarkan laporan undang-undang
medico di MLC dalam kes-kes tersebut.
Polis bagaimanapun boleh meminta apa-apa maklumat tertentu
(termasuk butir-butir kecederaan), yang mungkin dibekalkan
kepada mereka daripada rekod kes itu.
Jika memerlukan MLC segar dibuat rakaman penemuan ini,
selepas meneliti semula pesakit pada tarikh baru.

KESIMPULAN

Kes-kes pertikaian perundangan yang perlu diuruskan dengan


baik, mengikuti garis panduan yang berkuatkuasa institusi ini.

Biasanya, semua hospital besar dan institusi pengajaran


mempunyai 'institusi pertikaian perundangan manual' yang
memberikan, dalam terperinci langkah-bijak, prosedur yang betul
bagi menangani pelbagai jenis MLCs.

Walaupun manual tidak sedia ada, kes-kes ini tidak menimbulkan


masalah jika seseorang menggunakan hati yang betul dan
penjagaan dan perhatian, semasa berurusan dengan mereka.

Dokumentasi yang betul, maklumat yang tepat pada masanya,


pemeriksaan teratur dan teliti termasuk semua siasatan dan
rujukan yang berkaitan, dan lain-lain, adalah semua yang
diperlukan untuk melihat kes-kes itu selesai dengan jayanya.

RUJUKAN
http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Cawangan_Medico_Legal

Hospital Administration Made Easy http//hospiad.blogspot.com An effort solely to help


students and aspirants in their attempt to become a successful Hospital Administrator. hospi
ad DR. N. C. DAS
http://en.wikipedia.org/wiki/Medicolegal

http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_jurisprudence
http://www.thefreedictionary.com/medicolegal