Anda di halaman 1dari 116

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

TAJUK 1

Pemasaran : Rancangan Pemasaran

 • 1.0 SINOPSIS

Modul ini memberi pendedahan kepada pelajar memahami tentang kepentingan mengurus usaha pemasaran. Ia mengambil kira bagaimana untuk membentuk satu rancangan pemasaran. Termasuk juga memberi pendedahan kepada pelajar tentang mengenalpasti masalah di dalam melaksanakan rancangan dan program pemasaran. Modul ini juga menghuraikan elemen dalam proses pelaksanaan pemasaran dan pengorganisasian dan cara mengawal aktiviti jabatan organisasi.

 • 1.1 Hasil Pembelajaran

  • 1. Mengetahui definisi pemasaran

  • 2. Mengenali pasaran sasaran.

  • 3. Menentukan trend dan saiz pasaran

  • 4. Menerangkan unsur-unsur persaingan

  • 5. Mempelajari cara membuat ramalan jualan

  • 6. Membincangkan strategi pemasaran dan belanjawan pemasaran.

  • 7. Menjelaskan masalah-masalah dalam melaksanakan rancangan dan program pemasaran

 • 1.2 Kerangka Konsep Tajuk 2

 • P M

  P B

  R T

  S S

  y t

  e e r

  a a

  a

  e l r

  s r s e

  m

  a n

  a s r a

  a

  a

  r l l d

  t

  a n

  P j

  a i a

  a e

  n h

  n &

  a g

  n a

  s i

  g w

  J S

  S P

  a a

  a

  P

  a r e

  n n

  u a

  a e i

  s m

  a

  l

  n P

  m

  a a

  z

  a e

  r s a

  n P

  m

  a a

  s

  n r a

  a

  a

  a s r

  s

  n

  a

  a

  a

  n

  r

  r

  a

  a

  • 1.3 Pengenalan

  Aspek penting dalam perniagaan ialah pemasaran ia memastikan barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan sampai kepada pengguna dapat memenuhi keperluan dan kehendak mereka.

  Kita mungkin sering didedahkan dengan perkataan pemasaran samada melalui media mahupun orang-orang perseorangan yang terlibat dengan dunia perniagaan. Pemasaran merupakan satu proses sosial dan pengurusan di mana individu atau kumpulan memenuhi keperluan dan kehendak mereka melalui penghasilan dan penukaran produk atau nilai di kalangan mereka.

  DefinisiPemasaran:

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Persatuan Pemasaran Amerika (AAM): Satu proses perancangan dan pelaksanaan ke atas harga, promosi dan pengedaran terhadap barangan atau perkhidmatan supaya proses pertukaran dapat dilakukan yang mana akan memenuhi kepuasan individu dan mencapai objektif organisasi.

  Kotler (1991): Pemasaran ialah satu proses sosial ataupun pengurusan dimana individu ataupun kumpulan memperolehi apa yang dikehendaki dan diperlukan samada dengan menciptakannya sendiri ataupun melalui pertukaran produk atau nilai dengan atau pihak yang lain.

  Pemasaran bukan hanya berkisar tentang jualan, tetapi ia juga melibatkan urusan- urusan sebelum jualan seperti kajian, pembangunan produk, kualiti produk, perletakan harga, pengagihan produk, pembungkusan, urusan selepas jualan dan

  sebagainya. Pemasaran bermaksud satu proses perancangan dan pelaksanaan pernyataan konsep sesuatu produk, perletakan harga dan lain-lain. Pemasaran berfungsi untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.Usaha pemasaran yang dibentuk perlu diuruskan dengan baik agar berjaya dalam mencapai objektif pemasaran.

  Pemasaran memainkan peranan dalam membantu memperkenalkan sesuatu produk kepada pengguna. Ia merangkumi bidang seperti berikut:-

  i.

  Konsep pemasaran

  ii.

  Strategi pemasaran

  iii.

  Teknik pemasaran

  iv.

  Peranan agensi

  Pemasaran mempunyai objektif untuk menyediakan barang dan perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Ia juga meliputi objektif untuk mencari keuntungan yang maksimum

  Konsep pemasaran adalah ia merupakan satu cara mengenal pasti dan memenuhi kehendak dan keperluan yang disasarkan. Pemasaran dapat memberi nilai kualiti dan kepuasan kepada pengguna dalam jangka panjang.

  Strategi pemasaran yang akan digunakan untuk memasarkan produk

  TARGET JUALAN
  TARGET
  JUALAN
  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Persatuan Pemasaran Amerika (AAM): Satu proses perancangan dan pelaksanaan ke atas
  KELEBIHAN PRODUK
  KELEBIHAN
  PRODUK
  STRATEGI HARGA
  STRATEGI
  HARGA
  AGIHAN
  AGIHAN
  PROMOSI
  PROMOSI

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  • 1.4 Pasaran Sasaran dan Sasaran Pasaran

   • 1.4.1 Pasaran Sasaran

  Pasaran sasar ialah sekumpulan pengguna yang menjadi sasaran perniagaan dalam

  menjalankan usaha-usaha pemasarannya bagi menjual produk atau perkhidmatan perniagaan.Pelbagai indikator digunakan di dalam memilihpasaran sasar iaitu jantina, demografi, pekerjaan,usia, taraf sosial, agama, bangsa dan sebagainya.Campuran pasaran dirancang untuk memastikanpasaran sasar mendapat maklumat penuh produk

  Usahawan khususnya perlu terlebihdahulu mengenal pasti siapakah sasaran pasaran yang akan menggunakan produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh usahawan. Sasaran pasaran boleh ditafsirkan sebagai pengguna ataupun pelanggan.

  Usahawan perlu menerangkan dengan jelas profil pelanggan yang ingin disasarkan dari segi:-

  • 1. Demografi Umur Jantina Pendapatan Pekerjaan Taraf pendidikan Bilangan ahli keluarga

  • 2. Psiko grafik Keinginan Cita rasa Ego Status atau perkhidmatan yang dijual oleh perniagaan.

  • 1.4.2 Sasaran Pasaran

  Sasaran pasaran pula merujuk kepada strategi untuk menembusi pasaran-pasaran kecil yang homogenus yang telah dikenalpasti dalam segmentasi pasaran.

  • 1. Mengenal pasti kumpulan pengguna yang mempunyai keperluan dan kehendak yang serupa,

  • 2. Mengenal pasti kumpulan pengguna yang mempunyai minat terhadap produk yang serupa

  • 3. Mengenal pasti pasaran yang ingin ditumpu perhatian oleh syarikat yang mengeluarkan sesuatu produk

  Strategi sasaran berasaskan:

  • 1. Pemasaran tidak dibezakan

  • 2. Pemasaran dibezakan

  • 3. Pemasaran tertumpu

  • 4. Pemasaran mikro

  Kepentingan Pemasaran

  • 1. Dapat memasarkan produk dan perkhidmatan dengan lebih efisyen.

  • 2. Menghadapi persaingan yang sedikit jika pesaing tidak memfokuskan kepada segmen tertentu sahaja.

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  • 3. Firma yang memilih satu jenis pasaran dan pasaran sasaran biasanya mendapat lebih banyak peluang untuk menjadi pakar dalam industri tersebut

  • 1.5 Trend & Saiz Pasaran

  Trend dan Saiz Pasaran merujuk kepada jumlah pembeli yang berpotensi dalam satu–satu kawasan dagangan yang disasarkan oleh usahawan

  • 1.5.1 Trend Pasaran

  Usahawan yang terlibat perlu membuat penyelidikan terhadap pasaran yang ingin dimasukinya. Ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti aliran perkembangan semasa industri yang ingin diceburi. Perlu dinyatakan sama ada industri tersebut

  sedang berkembang, menurun atau dalam keadaan yang stabil. Berikan statistik jika ada bagi menyokong kenyataan yang dibuat. Penyelidikan secara berterusan di dalam mengenal pasti perubahan terhadap keinginan dan cita rasa pengguna juga perlu dijalankan untuk mengetahui perubahan cita rasa semasa dan perubahan cita rasa di masa akan datang. Ini dapat membantu dalam meramalkan jualan.

  • 1.5.2 Saiz Pasaran

  Saiz pasaran ialah jumlah keluasan pasaran atau lebih tepat lagi, jumlah potensi pasaran untuk satu-satu kawasan dan dalam jangka masa setahun. Dalam mengira saiz pasaran, beberapa faktor perlu diambil kira di antaranya ialah :-

  o

  Tidak mengambil kira/mengira pembahagian mengikut pesaing di dalam pasaran

  o

  yang luas. Saiz pasaran perlu dinyatakan di dalam bentuk unit atau Ringgit Malaysia (RM).

  Jadual 1: Contoh pengiraan bagi menentukan saiz pasaran

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 3. Firma yang memilih satu jenis pasaran dan pasaran sasaran biasanya

  Persaingan

  1.6

  Di dalam melaksanakan pemasaran bilangan pesaing yang menjalankan perniagaan di tempat yang sama akan memberi kesan menjejaskan jualan. Oleh itu usahawan perlu kenal pasti kekuatan dan kelemahan setiap pesaing. Dalam usaha mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pesaing, Usahawan perlu menerangkan keadaan sebenar yangberlaku di

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  pasaran. Di samping itu usahawan perlu mengenal pasti siapa pesaing yang menawarkan baranganataupun perkhidmatan yang serupa mahupun barangan pengganti kepada kumpulan pelanggan yang sama. Seandainya terdapat pengeluar- pengeluar lain yang telah dan akan mengeluarkan barang-barang yang serupa, nyatakan keupayaan pengeluaran masing-masing, kualitikeluaran pesaing, harga jualan pesaing serta kekuatan dan kelemahan pesaing

  • 1.7 Syer Pasaran

  Syer pasaran merujuk kepada jumlah peratus (%) jualan yang bakal diperoleh usahawan

  daripada potensi pasaran dengan mengambil kira jumlah perniagaan yang bersaingSyer pasaran merupakan satu anggaran yang perlu dibuat oleh organisasi di dalam mengenal pasti bahagian (syer) pasaran yang boleh dikuasai oleh perniagaan di dalam sesuatu pasaran yang ingin diceburi. Di dalam mengenal pasti syer pasaran sesuatu organisasi perlu mengambil kira beberapa aspek penting. Di antaranya, mengambil kira keseluruhan saiz pasaran dan syer pasaran bagi setiap pesaing yang terdapat di dalam industri yang sama. Syer pasaran biasanya dinyatakan di dalam bentuk peratusan(%). Di dalam mengenal pasti syer pasaran, kaedah yang selalu dikaitkan ialah konsep ‘sharing of cake’, di mana pasaran itu sendiri dianggap sebagai sekeping kek yang perlu dipecah-pecahkan mengikut pasaran yang berlainan. Setiap perniagaan mempunyai pasarannya tersendiri. Perniagaan yang mempunyai bahagian yang besar dikenali sebagai pemimpin pasaran atau ‘market leader’.

  Jadual 2: Mengenal pasti syer pasaran

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 1.8 Ramalan Jualan Semasa pelaksanaan pemasaran anggaran jualan perniagaan dalam tempoh
  • 1.8 Ramalan Jualan

  Semasa pelaksanaan pemasaran anggaran jualan perniagaan dalam tempoh tertentu perlu

  disediakan.Pegawai pemasaran yang terlibat perlu menyediakan pengunjuran jualan bulanan untuk tahun pertama dan anggaran jualan untuk tahun kedua dan ketiga.

  Di dalam menyediakan ramalan jualan pegawai perlu mengkaji beberapa faktor penting iaitu:- Kesedaran pelanggan tentang barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan Mengambil kira musim perayaan, cuti sekolah, perubahan cuaca Mengenal pasti jenis perniagaan atau projek yang ingin dijalankan sama ada dalam sektor perniagaan atau industri, penternakan ataupun perladangan.

  Formula di dalam menentukan ramalan jualan:-

  Tentukan saiz pasaran

  Kenal pasti siapa pesaing

  Menganggarkan syer pasaran

  Meramal jualan

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Pengunjuran jualan bulanan perlu disediakan untuk tahun pertama dan anggaran jualan tahun kedua dan ketiga juga perlu disediakan (Lampiran 1).

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Pengunjuran jualan bulanan perlu disediakan untuk tahun pertama dan anggaran jualan
  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 1.9 Strategi
  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
  1.9
  Strategi

  Pemasaran

  Strategi pemasaran ialah segala usaha yang dilaksanakan untuk mendapatkan pelanggan bagi barang yang dikeluarkan. Ia perlu dibentuk sebelum sesuatu keluaran siap diproses untuk dipasarkan. Strategi pasaran terdiri daripada sasaran pasaran dan campuran pasaran. Sasaran pasaran merujuk kepada bakal pelanggan bagi sesuatu keluaran. Campuran pemasaran merangkumi empat komponen penting yang menentukan kejayaan sesuatu perniagaan iaitu produk, harga, tempat dan promosi.

  Untuk mencapai strategi pemasaransyarikat perlu membuat analisis tentang peluang pertumbuhan produksyarikat perniagaan pada masa akan datang.

  a) Produk

  Produk merupakan elemen utama dalam campuran pemasaran. Produk adalah apa sahaja yang ditawarkan oleh usahawan kepada sasaran pasaran ataupun pengguna. Pengguna selalunya bukan setakat mahukan produk, mereka mencari beberapa manfaat yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Mewujudkan nilai bermaksud usahawan memahami apa yang diperlukan dan dikehendaki oleh pengguna dan menawarkan nilai tersebut kepada pengguna, oleh itu tawaran produk usahawan mestilah merangkumi produk utama ditambah lain-lain manfaat yang boleh menarik dan memujuk pengguna untuk membeli.

  Di samping itu, usahawan perlu memastikan kualiti, reka bentuk, prestasi barangan yang ditawarkan benar-benar mencapai piawaian yang telah ditetapkan.

  Dari segi pembungkusan usahawan perlu memastikan cara pembungkusan yang digunakan memenuhi ciri-ciri keselamatan, sesuai dan menarik. Pengguna masa kini sudah mula mencari produk ataupun keluaran yang mempunyai bungkusan dan pelabelan yang menarik. Ini adalah kerana terlalu banyak barangan yang terdapat di pasaran yang menawarkan fungsiyang sama. Oleh yang demikian usahawan perlu bijak di dalam menarik

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  minat pelanggan dengan memastikan pembungkusan selari menepati ciri-ciri asas dapat menunjukkan perbezaan dengan ketara dengan produk pesaing

   
  • b) Promosi

  Promosi ialah strategi berkomunikasi antara pengguna dan

  Di dalam strategi promosi pemasar perlu:

  pemasar atau peniaga. Ianya melibatkan proses komunikasi dua hala daripada peniaga kepada pengguna dan daripada pengguna kepada peniaga. Tujuan komunikasi ialah supaya pemasar boleh menyampaikan mesej kepada pengguna dan mengetahui maklum balas pengguna terhadap tawaran usahawan. Strategi promosi merangkumi strategi pengiklanan, promosi jualan,

  jualan perorangan, perhubungan awam dan publisiti dan pemasaran langsung. Objektif utama promosi ialah memberitahu, mengingatkan dan memujuk pengguna dan/atau pengguna berpotensi

  Menetapkan objektif (AIDA)

  Konsep AIDA selalu ditekankan semasa objektif sesuatu strategi

  promosi dirangka. Konsep AIDA boleh ditakrifkan sebagai:- A (Attention) – Usahawan perlu memikirkan sesuatu yang boleh menarik perhatian pengguna mahupun sasaran pengguna melihat atau memperhatikan aktiviti promosi yang dijalankan oleh usahawan. Sebagai contoh, ini boleh dilaksanakan dengan memilih iklan percetakan yang berwarna, menggunakan watak kartun sekiranya usahawan ingin menarik minat kanak-kanak dan sebagainya.

  I (Interest) – usahawan perlu pandai menarik minat pelanggan denganmemberikan diskaun ataupun pendorong yang negatif menarik pelanggan melihat kepada iklan mahupun promosi yang dijalankan.

  D (Desire) – Faktor ini sering dikaitkan dengan faktor dalaman iaitu sejauh mana usahawan dapat menanamkan rasa keinginan pengguna untuk mencuba ataupun untuk membeli produk yang kita tawarkan.

  A (Action) – langkah yang terakhir sekiranya pengguna akan terus membeli produk tersebut sekiranya mereka berminat dan berkeinginan memilikinya.

  Menentukan sasaran pengguna Mereka bentuk mesej yang ingin disampaikan Memilih media yang hendak dijadikan saluran penyampaian mesej Menyediakan kos promosi Penilaian terhadap aktiviti promosi yang dijalankan

  • c) Harga Harga adalah didefinisikan sebagai nilai yang harus dibayar oleh pengguna/pembeli kepada peniaga sebagai pulangan kepada barangan yang ditawarkan oleh perniagaan.

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Beberapa faktor perlu dipertimbangkan di dalam menetapkan

  harga barangan yang ditawarkan oleh usahawan. Di antaranya

  ialah:-

  Jumlah harga kos sebenar produk yangditawarkan

  Menilai harga jual yang ditawarkan oleh pesaing

  Menilai struktur diskaun yang akan diperkenalkan

  Menilai tanggapan pengguna sasaran terhadap nilai produk kita dengan pesaing.

  d) Tempat Pengedaran

  Tempat atau saluran pengedaran adalah merupakanelemen pemasaran untuk memastikan produk sampai kepada pengguna. Aspek yang penting dalam strategi tempat ialah pengguna mendapat akses kepada produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan perlu berada di tempat yang sesuai dengan kualiti dan kuantiti yang penggunamahukan. Pengedaran boleh dilakukan secara langsungatau tidak langsung.Pengedaran langsung ialah pengedaran di mana pemasar berhubung terus dengan pengguna atau terus dari pengeluar kepada pengguna. Manakala pengedaran tidak langsung melibatkan pemborong, peruncit dan orang tengah yang lain.

  Faktor-faktor penting di dalam pemilihan saluran pengedaran ialah seperti:

  o

  Saiz pasaran

  o

  Ciri-ciri produk dan perkhidmatan yang ditawarkan

  o

  Strategi pemilihan orang tengah

  o

  Saluran pengedaran yang digunakan oleh pesaing

  o Keupayaan usahawan di dalam merancang saluran

  pengedaran tersebut.

  1.10Belanjawan Pemasaran

  Belanjawan ialah anggaran pendapatan yang diperolehi dan perbelanjaan yang akan dibuat untuk suatu tempoh masa tertentu dimasa akan datang. Tujuannya ialah untuk mendapatkan keseimbangan antara pendapatan dan perbelanjaan.Penyediaan belanjawan pemasaran adalah berbeza-beza mengikut keperluan pemasaranperniagaan. Satu belanjawan komprehensif yang mengandungi satu siri belanjawan yang meliputi setiap aktiviti operasi sesebuah organisasi untuk sesuatu tempoh perlu dibuat bagi memastikan keseimbangan pendapatan perniagaan terkawal.

  1.10.1 Tujuan belanjawan

  Membolehkan perniagaan / individu

  membuat perbandingan antara

  pendapatan dan perbelanjaan wang yang sebenar dengan anggaran yang dibuat.

  Menjadi panduan kepada pihak tertentu untuk menilai permohonan pembiayaan syarikat / individu.

  Memberi maklumat

  tunai

  di

  bank

  , amaun

  perlu dibayar kepada

  pembekal, amaun belum terima pelanggan.

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Mengawal perancangan dan belanjawan.

  Mengesan perbelanjaan.

  Meramal Pendapatan.

  Mengesan sumber kewangan dan kestabilan kewangan.

  Mengesan kebolehan dan keupayaan perniagaan membayar hutang.

  1.10.2 Asas pengurusan belanjawan

   

  Menetapkan matlamat kewangan.

  Menganalisa sumber-sumber yang dimiliki.

  Meramalkan pendapatan yang diperolehi.

  Mencatat perbelanjaan yang dibuat.

  Membezakan keperluan dan kehendak.

  Merekod aktiviti kewangan harian.

  Menilai kewangan secara berkala.

  Memantau / mengawal kewangan secara berkala.

  Memberi maklumbalas untuk penambahbaikan.

  Berikut merupakan belanjawan Belanja Jualan dan Pentadbiran.Ia adalah garis panduan perbelanjaan untuk aktiviti bukan perkilangan.

  contoh :

  Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd. Belanjawan Belanja Jualan dan PentadbiranUntuk Tahun Berakhir 31 Dis 2005

   

  1 (RM)

  2 (RM)

  3 (RM)

  4 (RM)

  Tahun

  Belanja Berubah:

  9,000

  10,500

  12,000

  13,500

  45,000

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Komisen jualan

  3,000

  3,500

  4,000

  4,500

  15,000

  Angkutan keluar

  Jum

  Belanja

  12,000

  14,000

  16,000

  18,000

  60,000

  Berubah

  Belanja Tetap:

  5,000

  5,000

  5,000

  5,000

  20,000

  Iklan

  15,000

  15,000

  15,000

  15,000

  60,000

  Gaji(jualan)

  7,500

  7,500

  7,500

  7,500

  30,000

  Gaji(pejabat)

  1,000

  1,000

  1,000

  1,000

  4,000

  Susutnilai

  1,500

  1,500

  1,500

  1,500

  6,000

  Cukai harta benda

  Jum Belanja Tetap

  30,000

  30,000

  30,000

  30,000

  120,000

  Jum Belanja

  42,000

  44,000

  46,000

  48,000

  180,000

  Jualan

  &

  Pentadbiran

  • 1.11 Masalah Pemasaran

  Cabaran-cabaran pemasaran masa kini akan melihat bahawa pemasaran itu membawa maksud yang begitu luas. Aktiviti pemasaran masa kini beroperasi dalam persekitaran global yang dinamik, ia memerlukan pengurus-pengurus pemasaran yang berfikiran waras tentang strategi dan amalan pemasaran mereka. Keadaan ini telah menyebabkan pengurus-pengurus pemasaran mengubahsuai strategi pemasaran mereka.

  Di antara cabaran-cabaran pemasaran dalam abad ke dua puluh satu adalah nilai dan orientasi pelanggan yang sering berubah, ekonomi yang lembab, kemerosotan persekitaran, peningkatan dalam persaingan global, masalah-masalah ekonomi, politik dan sosial, inilah yang dinamakan dunia tanpa sempadan.

  Walau bagaimanapun masalah-masalah tersebut telah mewujudkan peluang pemasaran. Kini kita dapat menyaksikan terdapat beberapa aliran dan kuasa utama yang mengubah dan mencabar strategi pemasaran seperti pertumbuhan pemasaran

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  bukan untung, peningkatan teknologi maklumat, penglobalisasian yang pesat, ekonomi dunia yang berubah dan seruan-seruan ke arah sikap beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

  • 1.11.1 Pertumbuhan Pemasaran Organisasi Bukan Untung.

  Kebelakangan ini organisasai bukan untung seperti bahagian pendidikan, perubatan, pos dan ketenteraan telah mula menggunakan strategi pemasaran untuk beroperasi. Sebagai contoh, Pos Malaysia telah membentuk rancangan pemasaran inovatif dengan menjual setem kenangan sempena pertabalan Yang di-Pertuan Agong ke-12. Penglibatan organisasi bukan untung mengaplikasikan strategi pemasaran telah memberikan cabaran–cabaran baru yang menarik kepada pengurus-pengurus pemasaran.

  • 1.11.2 Penglobalisasian

  Kesan daripada kemajuan yang pesat di dalam bidang telekomunikasi dan teknologi maklumat, budaya dan jarak sesuatu tempat dapat dihubungkan dengan lebih mudah dan cepat. Ini telah membolehkan syarikat meluaskan liputan pasaran geografi, pembelian dan pengeluaran mereka. Hasilnya, persekitaran pemasaran menjadi lebih kompleks untuk kedua-dua syarikat dan pengguna.

  Kini, syarikat-syarikat bukan sahaja cuba menjual produk tempatan mereka kepada pasaran antarabangsa tetapi membeli lebih komponen dan bekalan dari luar negara. Contohnya melalui operasi Segitiga Emas: Malaysia-Indonesia-Thailand (IMT-GT), ia telah memberikan peluang kepada para peniaga untuk bergerak dengan lebih bebas di negara-negara berkenaan. Situasi begini dapat menggalakkan syarikat untuk merebut peluang bagi membuka pasaran yang lebih luas dan bukan hanya tertumpu kepada pasaran tempatan sahaja.

  Banyak syarikat telah membentuk rangkaian strategik dengan syarikat-syarikat asing dan juga pesaing, yang bertindak sebagai pembekal atau rakan pemasaran. Ini membolehkan rangkaian global terbaik dapat dibentuk.

  • 1.11.3 LedakanTeknologi Maklumat.

  Kemajuan di dalam bidang teknologi maklumat dan telekomunikasi telah memberi kesan ke atas cara syarikat memberi nilai kepada pelanggan-pelanggan mereka. Ledakan teknologi maklumat membolehkan pengurus-pengurus pemasaran mempelajari dan menjejaki pelanggan, mencipta dan merekabentuk produk dan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan pelanggan, mengagih produk dengan lebih cekap dan efektif serta berkomunikasi dengan pelanggan sama ada dalam kumpulan yang besar atau orang perseorangan. Contohnya, dengan menggunakan komputer yang berkeupayaan tinggi, pemasar boleh mewujudkan pangkalan data yang terperinci untuk mensasar tawaran-tawaran kepada pelanggan- pelanggan mereka.

  Internet

  Internet ialah satu rangkaian global jaringan komputer yang besar dengan tiada pengurusan atau milikan berpusat. Ia dicipta pada akhir 1960-an oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat. Pada asalnya ia berfungsi untuk menghubungkan makmal-makmal kerajaan, kontraktor dan ketenteraan. Internet telah menghubungkan pengguna komputer ke seluruh dunia. Sesiapa sahaja yang mempunyai komputer peribadi , modem dan perisian

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  yang betul boleh meninjau internet untuk mendapatkan atau berkongsi maklumat mengenai sebarang subjek serta berinteraksi dengan pengguna- pengguna lain. Kini, internet telah berkembang dengan pembangunan World

  Wide Web yang mesra pengguna. World Wide Web telah membolehkan syarikat menghubungkan jutaan pelanggan baru dengan kos yang hanya suku daripada kos pengiklanan menggunakan media cetak dan televisyen.

  • 1.11.4 Perkembangan Ekonomi Dunia

  Ekonomi dunia yang meleset telah mengakibatkan kesukaran kepada pengguna dan pemasar. Di seluruh dunia, keperluan manusia semakin bertambah, tetapi dalam banyak perkara , individu kekurangan wang untuk membayar barangan keperluan. Ekonomi negara maju banyak mempengaruhi ekonomi negara-negara yang sedang membangun.

  Situasi ekonomi semasa telah mewujudkan masalah dan peluang kepada pemasar. Sesetengah syarikat menghadapi permintaan yang berkurangan dan menghadapi masalah untuk mengembangkan syarikat mereka.

  • 1.11.5 Permintaan Terhadap Tanggungjawab Sosial dan Etika

  Pada masa sekarang pihak pemasar perlu bertanggung jawab terhadap kesan tindakan mereka ke atas sosial dan persekitaran. Etika korporat telah menjadi isu yang hangat diperkatakan di dalam dunia perniagaan. Masalah-masalah seperti penghapusan hutan, kehangatan ruang atmosfera , pencemaran udara dan air serta ancaman-ancaman lain perlu diselesaikan dengan cara yang lebih berkesan. Di samping mereka memperolehi keuntungan daripada aktiviti-aktiviti pemasaran dan pengeluaran mereka, tanggungjawab sosial kepada masyarakat perlu diutamakan.

  • 1.11.6 Lanskap Pemasaran Baru

  Syarikat-syarikat domestik telah sedar bahawa mereka tidak boleh mengabaikan pasaran dan pesaingan global. Firma-firma berjaya dalam industri matang sedar bahawa mereka perlu mengambilkira pasaran dan teknologi yang muncul dengan pendekatan pengurusan terkini. Syarikat-syarikat dari berbagai sektor semakin menyedari bahawa mereka perlu menekankan kepada aspek keperluan pelanggan dan persekitaran. Mereka akan gagal di dalam perniagaan sekiranya tidak memahami pasaran yang kian berubah. Contohnya, pembinaan KLIA ekspres telah menyediakan kemudahan pengangkutan yang pantas dari KL Sentral ke KLIA iaitu dalam masa 28 minit.

  Di akhir unit ini seharusnya anda telah memahami apa yang dimaksudkan dengan pemasaran, mengetahui elemen-elemen di dalamnya, mempelajari berkenaan dengan perkembangan konsep pemasaran serta dapat menerangkan apakah cabaran-cabaran pemasaran pada masa kini. Diharapkan unit ini dapat membantu anda memahami unit-unit yang seterusnya. Semoga berjaya.

  Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklumbalas yang disediakan. Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda. Selamat mencuba , semoga berjaya.

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Tugasan ISL/OLL:

  Tugasan ISL/OLL:

  • a) Anda dikehendaki menyediakan Rancangan Pemasaran yang lengkap dengan belanjawan pemasaran.

   
  • b) Bincangkan masalah-masalah pemasaran yang mungkin berlaku dalam usaha anda untuk membuat pemasaran perniagaan.

  TAJUK 2

  Persekitaran Kewangan Di Malaysia

  • 2.0 Sipnosis

  Tajuk ini memberi pendedahan tentang kewangan di Malaysia yang merangkumi sistem kewangan, sistem perbankan, pasaran kewangan, instrumen tabungan dan kewangan syarikat.

  • 2.1 Hasil Pembelajaran

  Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

  • 2.1.1 Menerangkan sistem kewangan Malayasia dengan ringkas.

  • 2.1.2 Menyenaraikan sistem perbankan dan jenis-jenisnya

  • 2.1.3 Menghuraikan komponen-komponen dalam pasaran kewangan

  • 2.1.4 Mengenal pasti instrumen tabungan dan pelaburan.

  • 2.2 Kerangka Tajuk 2

  Sistem Sistem Kewangan Perbankan Kewangan Di Malaysia Kewangan Syarikat Pasaran Kewangan Instrumen Kewangan
  Sistem
  Sistem
  Kewangan
  Perbankan
  Kewangan
  Di Malaysia
  Kewangan
  Syarikat
  Pasaran
  Kewangan
  Instrumen Kewangan

  15

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  2.3 Sistem Kewangan

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 2.3 Sistem Kewangan Apakah yang anda tahu tentang sistem kewangan Malaysia?

  Apakah yang anda tahu tentang sistem kewangan Malaysia?

  Perkembangan pesat dalam ekonomi, perdagangan dan pembangunan perusahaan- perusahaan di negara ini melahirkan pelbagai bentuk institusi kewangan. Institusi kewangan wujud untuk memenuhi peranan asasnya sebagai pengantara kewangan antara unit lebihan (surplus) dengan unit kurangan (defisit).

  Bank Negara Malaysia membentuk persekitaran kewangan negara yang boleh dilihat daripada dua perspektif iaitu :-

  Struktur Sistem Kewangan Malaysia

  Sistem Perbankan

  Pasaran Kewangan

  PEMINDAHAN SECARA LANGSUNG

  Rajah 2.1 : Struktur Sistem Kewangan Malaysia

  UNIT

  LEBIHAN

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 2.3 Sistem Kewangan Apakah yang anda tahu tentang sistem kewangan Malaysia?

  UNIT KURANGAN

  Peranan Sistem Kewangan

  Isi rumah, Firma, Swasta dan Kerajaan

  Isi rumah, Firma, Swasta dan Kerajaan

  Sistem kewangan seluruh dunia termasuk di negara kita mendukung

  suatu fungsi asas

  ekonomi yang utama iaitu sebagai saluran pemindahan dana daripada unit lebihan kepada unit kurangan.

  Proses pemindahan dana dalam ekonomi berlaku menerusi dua keadaan seperti dalam

  rajah 2.2

  PEMINDAHAN SECARA TIDAK LANGSUNG

  UNIT LEBIHAN Pengantara Isi rumah, Firma, Swasta dan Kerajaan Kewangan
  UNIT
  LEBIHAN
  Pengantara
  Isi rumah, Firma, Swasta dan Kerajaan
  Kewangan

  UNIT

  KURANGAN

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 2.3 Sistem Kewangan Apakah yang anda tahu tentang sistem kewangan Malaysia?

  Isi rumah, Firma, Swasta dan Kerajaan

  16

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Rajah 2.2 : Proses Pemindahan Dana

  Pemindahan danasecara langsung berlaku terus antara unit lebihan kepada unit kurangan. Dalam kaedah ini, pihak yang memerlukan dana mencari pihak yang mempunyai lebihan dana untuk dipinjamkan. Sebagai jaminan suatu instrumen atau sekuriti dikeluarkan oleh pihak peminjam yang membolehkan pemberi pinjaman menikmati faedah atau membuat tuntutan atas aset syarikat peminjam dimasa hadapan.

  Pemindahan dana secara tidak langsung menerusi pengantara kewangan bermaksud, pihak yang mempunyai lebihan dana menyimpan wang mereka kedalam akaun simpanan yang dikeluarkan oleh pengantara kewangan. Pengantara kewangan akan menjadi pihak yang akan mengagihkan dana kepada pihak yang memerlukan dalam bentuk pinjaman.

  2.4 Sistem Perbankan

  Sistem perbankan memainkan peranan penting dalam menggerakkan ekonomi negara. Bermula dengan Bank Negara Malaysia yang berperanan sebagai pengeluar mata wang tunggal dan bank-bank perdagangan yang menjadi pengambil deposit terbesar dalam negara ini. Sistem perbankan berkembang maju menjadi lebih produktif bagi menguruskan kewangan yang lebih kompleks dan moden.

  Sistem perbankan dikelaskan kepada dua bahagian seperti berikut dalam rajah 2.3.

  Sistem Perbankan

  Institusi

  Perbankan

  Pengantara Kewangan Bukan Bank

  Rajah 2.3 : Sistem Perbankan

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Institusi perbankan adalah kumpulan institusi yang mana tanggungan utamanya diterima adalah wang. Ianya terdiri daripada Bank Negara Malaysia, bank perdagangan, bank saudagar, bank Islam, bank luar pesisir, syarikat kewangan dan bank asing. Kesemua institusi perbankan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia.

  Pengantara kewangan bukan bank terdiri daripada institusi tabungan, syarikat insurans, syarikat saham amanah, syarikat pemajakan, syarikat kredit kewangan, dan syarikat modal usaha niaga dan lain-lain. Pengantara kewangan bukan bank diselia oleh pelbagai agensi dan jabatan kerajaan. Hanya syarikat insurans sahaja yang di kawal oleh Bank Negara Malaysia.

  Pengkelasan sistem kewangan merangkumi sistem perbankan dan pasaran kewangan dirumuskan dalam rajah 2.4

  Sistem Kewangan
  Sistem Kewangan
  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Institusi perbankan adalah kumpulan institusi yang mana tanggungan utamanya diterima adalah
  Pasaran Kewangan
  Pasaran Kewangan

  Sistem Perbankan

   

  1.Kumpulan wang amanah dan pencen

  Pertubuhan koperasi

  5.Lain-lain

  Saham amanah Lembaga Tabung Haji Institusi kredit perumahan Syarikat pemajakan Syarikat pemfaktoran Syarikat modal usahaniaga

  2.Syarikat insurans 3.Institusi pembiayaan pembangunan 4.Institusi tabungan Bank Simpanan Nasional

  Institusi Perbankan

  1.

  2.

  Institusi Bank

  Bank perdagangan

  Bank saudagar

  Bank Islam Bank luar pesisir Syarikat kewangan

  3.

  Lain-lain

  Syarikat diskaun

  Bank asing

  Bank Negara Malaysia

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Institusi perbankan adalah kumpulan institusi yang mana tanggungan utamanya diterima adalah

  Pengantara kewangan bukan bank Pasaran Wang & Pertukaran asing

  Pasaran Modal
  Pasaran Modal
  Pasaran Derivatif
  Pasaran Derivatif

  Rajah 2.4 : Sistem Kewangan : Sistem Perbankan dan Pasaran Kewangan

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Pasaran Kewangan wujud akibat perkembangan dan kepelbagaian dalam sistem kewangan negara. Perkembangan ekonomi dan perusahaan-perusahaan penting dalam ekonomi meningkatkan keperluan atas pasaran kewangan yang mantap supaya dana dapat dialirkan daripada unit lebihan kepada unit kurangan dengan lebih cekap dan murah.

  2.5 Pasaran Kewangan

  Pasaran Wang dan Pertukaran Asing

  Tempat dimana urusniaga jangka pendek berlaku

  Tidak mempunyai premis(tempat) yang tetap seperti pasaran ekuiti (Bursa

  Saham) Peserta dihubungi melalui telefon dan internet untuk membuat pesanan

  Dalam pasaran wang, instrumen yang didagangkan ialah instrumen kewangan

  dan deposit Pasaran wang menggunakan kadar faedah

  Pasaran pertukaran asing menggunakan kadar pertukaran mata wang asing

  Operasi pasaran wang dan pertukaran asing berlaku antara pihak yang

  mempunyai lebihan dana jangka pendek dengan pihak yang mengalami kekurangan dana jangka pendek Pihak yang mempunyai lebihan memasuki pasaran bagi memperoleh hasil faedah

  yang lebih tinggi

  Pasaran ini juga terlibat dengan urus niaga pembelian dan penjualan surat-surat hutang jangka pendek supaya dibeli oleh unit-unti lebihan Instrumen hutang yang diniagakan meliputi bil perbendaharaan, bil pertukaran, penerimaan jurubank, nota janji, sijil deposit boleh niaga, sijil pelaburan kerajaan, bon Cagamas, dan Bil Bank Negara Malaysia

  Urus niaga kesemua instrumen berlaku dalam dua peringkat

  Pertama:

  Pasaran dana antara syarikat diskaun, broker pasaran wang dan pengantara-pengantara kewangan lain Contoh: Syarikat besar seperti Telekom, Tenaga Nasional BHd yang mempunyaidana lebihan akan menyimpan dalam instrumen- instrumen pasaran wang bagi mendapatkan pulangan daripada lebihan dana tersebut.

  Kedua:

  Melibatkan urus niaga dana jangka pendek antara bank dan juga institusi kewangan sesama sendiri. Urus niaga adalah dalam bentuk urus niaga wang semalaman, tujuh hari dan sebagainya

  Pasaran Modal

  Pasaran modal merujuk kepada pasaran formal yang memperdagangkan aset- aset kewangan jangka panjang seperti bon kerajaan atau swasta dan saham korporat

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Mempunyai struktur organisasi dan premis yang formal dikenali sebagai Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL)

  Dari segi operasi, ia bertindak menemukan pembeli dan penjual sekuriti pada

  sesuatu masa dengan diurus oleh broker pasaran modal Terdapat dua peringkat urus niaga iaitu : Peringkat Prima dan Sekunder. Urus

  niaga Prima melibatkan urus niaga sekuriti-sekuriti yang baru pertama kali diterbitkan

  Dua bentuk terbitan saham bagi pasaran prima iaitu ; terbitan awam permulaan(IPO) dan terbitan bermusim (seasonal issue) Pasaran sekunder melibatkan urus niaga jual-beli sekuriti yang sudah disenaraikan di bursa saham

  Pasaran Derivatif

  Pasaran opsyen dan niaga hadapan kewangan diwujudkan pada awal 90an. Ia

  bertujuan untuk menarik pelabur-pelabur asing dengan skop yang lebih luas dan tidak tertumpu kepada BSKL sahaja. Pada tahun 1995, Bursa Opsyen dan Kewangan Hadapan Kuala Lumpur

  (KLOFFE) mula diperkenalkan. Pada masa yang sama, Kontrak Niaga Hadapan kadar tawaran 3 bulan antara bank Kuala Lumpur (KLIBOR) didagngkan di Bursa Kewangan Malaysia (MME) Pada tahun 1996, Bursa Kewangan Malaysia ditukar kepada Bursa Komoditi dan Kewangan Malaysia (COMMEX)

  Pada tahun 1995, Rumah Penjelasan Derivatif diwujudkan.

  Pada tahun 2002, semua bursa-bursa ini disatukan menjadi Bursa Derivatif Malaysia (MDEX)

  2.6 Instrumen Tabungan Dan Pelaburan

  Institusi perbankan dan bukan perbankan menawarkan kepada penyimpan pelbagai jenis produk tabungan kewangan yang terdiri daripada akaun semasa, akaun tabungan, akaun deposit tetap dan sebagainya. Dengan memahami semua instrumen yang terlibat, kita dapat melihat bagaimana proses pemindahan dana dapat berjalan lancar bagi menjana pertumbuhan ekonomi.

  Instrumen-instrumen tabungan dan pelaburan yang terlibat adalah seperti berikut :-

  Akaun Semasa

  Akaun Deposit Tetap

  Sijil Deposit Boleh Niaga

  Perjanjian Beli Balik (Repo)

  Saham Biasa

  Bon

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Cari maklumat tentang ciri-ciri instrumen-instrumen di atas

  2.7 Kewangan Syarikat

  Pengurusan kewangan adalah satu bidang yang berkaitan dengan bidang perakaunan. Ahli-ahli kewangan dan pengurus kewangan menggunakan maklumat daripada jabatan perakaunan bagi membuat keputusan-keputusan kewangan pada setiap masa. Rekod- rekod perakaunan dijadikan sebagai alat utama bagi mengukur prestasi serta kedudukan semasa syarikat berbanding pesaing-pesaing lain dalam pasaran.

  Maklumat kewangan sesebuah syarikat menunjukkan hal operasi dan kos yang dilibatkan dalam sesuatu jangka masa. Maklumat tersebut berbentuk kewangan (monetary terms) dan boleh digunakan oleh pihak dalaman dan luaran. Laporan kewangan didokumenkan dalam bentuk penyata kewangan yang merangkumi tempoh 6 hingga 12 bulan.

  • 2.4.1 Pengguna Maklumat Kewangan

  Sesebuah syarikat wujud dalam persekitaran yang melibatkan pelbagai pihak. Pihak- pihak yang terlibat boleh dikategorikan kepada pihak dalaman syarikat dan pihak luaran.

  PEKERJA
  PEKERJA
  DALAMAN
  DALAMAN

  PELABUR

  LUARAN
  LUARAN

  PEMIUTANG

  PENGURUSAN
  PENGURUSAN

  PENGGUNA MAKLUMAT KEWANGAN

  KERAJAAN

  Rajah 2.5 : Pengguna Maklumat Kewangan

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  TAJUK 4

  Perancangan dan Ramalan Kewangan

  • 4.0 SINOPSIS

  Modul ini memberi pendedahan kepada pelajar tentangkaedah merancang dan menggunakan kemahiran dalam peramalan pendapatan, kewangan berkaitan proforma penyata pendapatan, lembaran imbangan dan belanjawan tunai.

  • 4.1 Hasil Pembelajaran

  Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

  • 1. Menghuraikan maksud dan peranan pengurusan kewangan bagi sebuah perniagaan.

  • 2. Menjelaskan kepentingan penyata kewangan dalam sesebuah perniagaan.

  • 3. Menerangkan komponen-komponen utama penyata kewangan sesebuah perniagaan.

  • 4. Mempelajari cara penyediaan belanjawan tunai.

  • 4.2 Kerangka Tajuk 4

  P P P P P P

  E E E E E E

  N N

  N N

  N

  N

  Y G

  Y G

  Y

  Y

  A U

  A U

  A

  A

  T T T R R T

  A U

  A U

  A

  A

  P P K S S

  K

  E E E A

  E A

  N N

  N N

  W

  W

  A

  A

  K

  K

  D

  D

  A N E E

  A N

  G

  G

  P W

  P W

  A A

  A A

  A

  A

  T N

  T N

  N

  N

  A G

  A G

  N A

  N A

  N

  N

  • 4.3 Pengenalan

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Penyata kewangan merupakan dokumen rasmi sesebuah perniagaan yang melaporkan secara berkala tentang kedudukan kewangan pada hujung sesuatu tempoh kewangan. Tiga komponen utama dalam penyata kewangan yang perlu difahami adalah penyata pendapatan, lembaran imbangan dan belanjawan tunai.

  • 4.1 Maksud Pengurusan Kewangan Pengurusan kewangan merujuk kepada aktiviti merancang, menyusun, mengarah dan mengawal segala aspek dalam perniagaan yang mempunyai nilai kekayaan atau nilai wang, untuk mencapai matlamat yang disasarkan.

  • 4.2 Kepentingan Pengurusan Kewangan

   • 1. Memastikan hasil kewangan bukan sahaja dapat menampung segala perbelanjaan malah memperoleh keuntungan

   • 2. Memastikan sumber kewangan yang terhad diagihkan daan dibelanjakan dalam aktiviti perniagaan yang boleh menjanakan keuntungan dan meningkatkan produktiviti.

   • 3. Memastikan organisasi mempunyai aliran wang yang mencukupi untuk menjalankan operasi perniagaan agar operasi perniagaan tidaak tergendala.

   • 4. Memastikan organisasi tidak dibebani hutang yang banyak dan memastikan hutang dapat dibayar balik dalam tempoh yang ditetapkan.

 • 4.3 Peranan Pengurus Kewangan

 • RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  a

  a

  n

  n

  W

  W

  R

  R

  p

  p

  N

  N

  N

  N

  U

  U

  N

  N

  A

  A

  P

  P

  P

  P

  U

  U

  K

  K

  M

  M

  n

  n

  N

  N

  e

  e

  k

  k

  E

  E

  A

  A

  A

  A

  E

  E

  G

  G

  G

  G

  N

  N

  R

  R

  E

  E

  a

  a

  S

  S

  A

  A

  r

  r

  e

  e

  e

  e

  l

  l

  a

  a

  i

  i

  w

  w

  Rajah 4.1 :

   

  m

  m

  n

  n

  s

  s

  i

  i

  c

  c

  a

  a

  b

  b

  s

  s

  a

  a

  n

  n

  u

  u

  d

  d

  n

  n

  Peranan pengurus kewangan

  g

  g

  a

  a

  g

  g

  a

  a

  a

  a

  t

  t

  a

  a

  n

  n

  n

  n

  4.4

  M

  M

  P

  P

  b

  b

  A

  A

  k

  k

  A

  A

  P

  P

  G

  G

  R

  R

  A

  A

  K

  K

  W

  W

  N

  N

  A

  A

  E

  E

  e

  e

  e

  e

  E

  E

  Peranan Pengurusan Kewangan

  N

  N

  N

  N

  e

  e

  r

  r

  w

  w

  U

  U

  U

  U

  N

  N

  E

  E

  G

  G

  N

  N

  A

  A

  R

  R

  r

  r

  k

  k

  N

  N

  S

  S

  a

  a

  a

  a

  a

  a

  n

  n

  i

  i

  n

  n

  c

  c

  t

  t

  g

  g

  a

  a

  a

  a

  n

  n

  a

  a

  n

  n

  n

  n

  g

  g

  d

  d

  o

  o

  e

  e

  h

  h

  r

  r

  n

  n

  g

  g

  a

  a

  g

  g

  l

  l

  a

  a

  a

  a

  -

  -

  n

  n

  h

  h

  n

  n

  i

  i

  a

  a

  s

  s

  a

  a

  l

  l

  s

  s

  y

  y

  i

  i

  a

  a

  n

  n

  g

  g

   

  Rajah 4.2 :

   

  Peranan pengurusan kewangan

   

  4.5

   

  Penyata Kewangan

   

  Penyata kewangan merupakan dokumen rasmi sesebuah perniagaan yang melaporkan secara berkala tentang kedudukan kewangan pada hujung sesuatu tempoh kewangan.

  P P P P

  e e E E

  n N

  n N

  y Y

  y Y

  A

  a

  A

  a

  a a T T

  p A

  p A

  e K

  e K

  n n E E

  d

  d

  W

  W

  a A

  a A

  p N

  p N

  G

  G

  a

  a

  a A

  a A

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  t

  t

  t

  t

  Rajah 4.3 :

  Komponen utama penyata kewangan

  • 4.5.1 Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Penyata Kewangan

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  PENGGUNA

  Pemilik / pemegang saham

  Pelabur / bakal pelabur

  Pihak pengurusan

  Pemiutang, bank, pembekal / vendor

  Agensi kerajaan

  Kesatuan sekerja, pekerja

  Jadual 4.1 : Kegunaan penyata kewangan kepada pihak yang berkepentingan

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

   

  Secara umumnya, apabila seseorang membuka perniagaan,

  objektifnya ialah untuk mendapatkan keuntungan semaksimum

  objektifnya ialah untuk mendapatkan keuntungan semaksimum

  yang mungkin. Walau bagaimanapun, menurut perspektif kewangan, matlamat memaksimumkan keuntungan tidak menyeluruh dan tidak menjamin hayat perniagaan yang penjang.

   

  Buat analisis mengapakah matlamat untuk memaksimumkan keuntungan sahaja tidak menjamin hayat sesuatu perniagaan. Berikan contoh situasi dan huraikan matlamat lain yang perlu diambil kira dalam memastikan hayat sesuatu perniagaan

  dapat bertahan lama.

  • 4.6 Proforma Penyata Pendapatan

   • 1. Penyata pendapatan juga dikenali sebagai penyata untung rugi.

   • 2. Penyata pendapatan merupakan penyata yang mengukur prestasi perniagaan bagi suatu tempoh kewangan.

   • 3. Penyata pendapatan disediakan untuk melaporkan untung rugi sesebuah perniagaan.

   • 4. Penyata pendapatan menunjukkan hasil, belanja dan untung bersih atau rugi bersih sesebuah perniagaan.

   • 5. Penyata pendapatan merupakan gabungan akaun perdagangan dan akaun untung rugi.

   • 6. Akaun perdagangan disediakan untuk mengesan sama ada perniagaan memperoleh untung kasar atau mengalami rugi kasar.

   • 7. Akaun untung rugi disediakan untuk mengesan sama ada perniagaan memperoleh untung bersih atau mengalami rugi bersih.

   • 8. Untung atau rugi sesebuah perniagaan diperoleh melalui perbandingan antara hasil perniagaan dengan belanja perniagaan dalam suatu tempoh tertentu.

   • 9. Jadual 4.2 menunjukkan contoh penyata pendapatan Syarikat Teraju Perintis Sdn. Bhd bagi tahun berakhir 31 Disember 2012.

  • SYARIKAT TERAJU PERINTIS Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2012

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

   

  2011

  2012

  (RM)

  (RM)

  Jualan

  30 120

  28 680

  Tolak : Kos barang dijual

  20 400

  20 000

   

  Untung kasar

  9 720

  8 680

  Belanja operasi:

   

  Belanja am dan pentadbiran

  2 000

  2 000

  Belanja pemasaran

  1 200

  1 200

  Belanja pelbagai

  800

  800

  Belanja susut nilai

  200

  200

  Jumlah belanja operasi

  4 200

  4 200

  Pendapatan sebelum faedah dan cukai

  5 520

  4 480

  Tolak : Belanja faedah

  520

  480

  Pendapatan sebelum cukai

  5 000

  4 000

  Tolak : Cukai

  1 500

  1 200

   

  Untung bersih

  3 500

  2 800

  2011 2012 (RM) (RM) Jualan 30 120 28 680 Tolak : Kos barang dijual 20 400
   

  Jadual 4.2

  :

  Penyata pendapatan Syarikat Teraju Perintis Sdn. Bhd bagi tahun berakhir 31

  Disember 2012

  • 4.7 Proforma Lembaran Imbangan

   • 1. Lembaran imbangan turut dikenali sebagai kunci kira-kira.

   • 2. Lembaran imbangan menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan pada satu tarikh tertentu.

   • 3. Lembaran imbangan menyenaraikan aset, liabiliti dan ekuiti pemilik sesebuah perniagaan.

   • 4. Lembaran imbangan memberikan gambaran kasar tentang pelaburan sesebuah perniagaan ke atas aset-aset serta sumber kewangan yang digunakan bagi membiayai aset-aset tersebut.

   • 5. Jadual 4.3 menunjukkan contoh kunci kira-kira Syarikat Teraju Perintis Sdn. Bhd bagi pada 31 Disember 2011 dan 2012.

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  • SYARIKAT TERAJU PERINTIS Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2012

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN SYARIKAT TERAJU PERINTIS Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2012 2012 2011
   

  2012

  2011

  (RM)

  (RM)

  ASET

  Aset Semasa

  Tunai

  1 640

  1 840

  Penghutang

  5 900

  4 800

  Inventori

  5 300

  4 000

  Jumlah aset semasa

  12 840

  10 640

  Aset bukan semasa:

  Aset bukan semasa

  21 000

  19 600

  Tolak : susut nilai terkumpul

  6 740

  6 540

  Jumlah aset bukan semasa

  14 260

  13 060

  Jumlah Aset

  27 100

  23 700

  LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK

  (RM)

  (RM)

  Liabiliti Semasa:

  Pemiutang

  2 000

  1 600

  Pinjaman jangka pendek

  2 000

  1 800

  Belanja terakru

  2 500

  1 900

  Jumlah liabiliti semasa

  6 500

  5 300

  Hutang jangka panjang

  7 600

  6 600

  Jumlah liabiliti Ekuiti pemilik:

  14 100

  11 900

  Saham biasa

  2 000

  2 000

  Premium saham

  5 800

  5 800

  Pendapatan tertahan

  5 200

  4 000

  Jumlah ekuiti pemilik

  13 000

  11 800

  Jumlah Liabiliti dan Ekuiti

  27 100

  23 700

     

  Jadual 4.3: Kunci kira-kira Syarikat Teraju Perintis Sdn. Bhd bagi pada 31 Disember 2011 dan 2012.

  • 4.8 Proforma Belanjawan Tunai

  1.

  Setiap perniagaan perlu mengendalikan wang perniagaan secara cekap untuk memastikan tunai yang cekap.

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  • 2. Untuk tujuan itu, peniaga perlu membuat perancangan kewangan dengan menyediakan belanjawan tunai.

  • 3. Belanjawan Tunai merupakan penyata yang menganggarkan penerimaan tunai dan pembayaran tunai serta kedudukan tunai bagi beberapa tempoh yang telah ditetapkan.

  • 4. Belanjawan Tunai boleh disediakan bagi sebulan, suku tahun, setengah tahun, setahun dan sebagainya.

  • 5. Belanjawan Tunai menunjukkan jumlah wang yang diperlukan oleh perniagaan untuk beroperasi.

  • 4.8.1 Kepentingan Belanjawan Tunai

   • 1. Membantu perniagaan merancang pembiayaan dan perbelanjaan.

   • 2. Menjadi panduan untuk institusi kewangan mempertimbangkan permohonan pinjaman.

   • 3. Mengawal aliran tunai perniagaan supaya mempunyai wang yang cukup untuk membuat pembayaran.

   • 4. Mengukur keupayaan tunai untuk membuat pembayaran.

 • 4.8.2 Penyediaan Belanjawan Tunai

  • 1. Belanjawan tunai disediakan dalam format berlajur

  • 2. Setiap lajur menunjukkan anggaran penerimaan dan pembayaran tunai bagi suatu bulan atau minggu.

  • 3. Antara butiran anggaran penerimaan tunai adalah:

   • a. Modal tambahan dalam bentuk tunai.

   • b. Pinjaman bank

   • c. Bayaran oleh penghutang

   • d. Jualan tunai

   • e. Faedah atas simpanan

   • f. Dividen atas pelaburan

   • g. Jualan tunai aset bukan semasa

 • 4. Antara butiran anggaran pembayaran tunai adalah:

  • a. Ambilan tunai

  • b. Belian tunai

  • c. Bayaran kepada pemiutang

  • d. Bayaran balik pinjaman

  • e. Gaji dan upah

  • f. Sewa

  • g. Kadar bayaran (elektrik dan air)

  • h. Insurans

 • 5. Jadual 4.4 menunjukkan contoh format belanjawan tunai.

 • RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Butir

  Bulan 1

  Bulan 2

  Bulan 3

  Baki awal

   

  A

  E

  Penerimaan tunai

       

  Jumlah penerimaan

   

  B

   

  Pembayaran tunai

       

  Jumlah pembayaran

   

  C

   

  Lebihan (kurangan)

   

  D

   

  Baki akhir

  A

  E

  F

  Jadual 4.4 : Contoh format belanjawan tunai

  Langkah Penyediaan Belanjawan Tunai Adalah Seperti Berikut:

  • a. Bermula dengan baki awal tunai (seperti A dalam Jadual 4.4).

  • b. Masukkan semua anggaran penerimaan tunai dan jumlahkan (seperti B dalam Jadual 4.4).

  • c. Masukkan semua anggaran pembayaran tunai dan jumlahkan (seperti C dalam Jadual 4.4)

  • d. Dapatkan lebihan atau kurangan tunai pada suatu bulan (seperti D dalam Jadual 4.4)

  • e. Baki akhir bulan diperoleh (seperti E, iaitu A + D dalam Jadual 4.4)

  • f. Baki akhir bulan berkenaan menjadi baki awal bulan yang berikutnya (seperti E dalam Jadual 4.4)

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Tahukah anda?  Apabila jumlah anggaran penerimaan tunai melebihi jumlah 

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

   

  Tahukah anda?

   

  Apabila jumlah anggaran penerimaan tunai melebihi jumlah

  anggaran pembayaran tunai, maka akan berlaku lebihan tunai. Apabila jumlah anggaran penerimaan tunai kurang daripada

  jumlah

  anggaran

  pembayaran

  tunai,

  maka akan berlaku

  lebihan tunai.

   
  Apakah langkah yang boleh diambil oleh peniaga sekiranya perniagaan mengalami kurangan tunai pada suatu tempoh tertentu?

  Apakah langkah yang boleh diambil oleh peniaga sekiranya perniagaan mengalami kurangan tunai pada suatu tempoh tertentu?

  Bincangkan dalam OLL.

  Contoh Penyediaan Belanjawan Tunai

  Kedai Buku Wawasan mula beroperasi pada 1 Januari 2012 dengan modal tunai di bank RM 25 000. Maklumat perancangan perniagaannya bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2012 adalah seperti berikut:

  • i) Anggaran jualan tunai:

   

  RM

  Januari

  10 500

  Februari

  14 000

  Mac

  18 000

  ii)

  Anggaran belian tunai:

   

  RM

  Januari

  6 000

  Februari

  8 000

  Mac

  7 500

  iii) Pada bulan Februari perniagaan akan membeli lengkapan kedai bernilai RM 2

  500.

  iv) Perniagaan menerima komisen jualan buku sebanyak RM 1 200 pada bulan Mac.

  • v) Sewa kedai untuk 6 bulan pertama berjumlah RM 2 400 akan dibayar pada awal

  bulan Januari. vi) Belanja bulanan yang tidak berubah:

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

   

  RM

  Kadar bayaran

  150

  Gaji

  450

  Belanja am

  100

  vii) Pada awal bulan Februari perniagaan memperoleh pinjaman bank sebanyak RM 8 000. Pinjama dibayar balik mulai bulan Mac dengan ansuran RM 400 sebulan.

  Sediakan Belanjawan Tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2012.

  Penyelesaian:

  Butir

  Januari

  Februari

   

  Mac

  Baki awal

  RM

  RM

  RM

   

  -

  26400

  37200

  Penerimaan tunai

   

  25

  000

  -

  -

  Modal masuk

  10

  500

  14 000

  18 000

  Jualan tunai

  -

  8

  000

  -

  Pinjaman bank Komisen

  -

  -

  1

  200

  Jumlah Penerimaan

  35 500

  22 000

  19 200

  Pembayaran tunai

  6

  000

  8

  000

  7

  500

  Belian tunai

  150

  150

  150

  Kadar bayaran

  450

  450

  450

  Gaji

  100

  100

  100

  Belanja am

  2

  400

  -

  -

  Sewa kedai

  -

  2

  500

  -

  Lengkapan kedai Ansuran bank

  -

  -

   

  400

  Jumlah Pembayaran

  9 100

  11 200

  8 600

  Lebihan (kurangan)

  26 400

  10 800

  10 600

  Baki akhir

  26 400

  37 200

  47 800

  TUGASAN 1

  Koperasi SMK Taman Jati telah menyediakan anggaran kewangan bagi tiga bulan berakhir 31 Ogos 2012. Anggaran tersebut adalah seperti berikut:

  • i) Baki tunai pada 1 Jun 2012 adalah RM 3 600.

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  ii) Jualan tunai bagi bulan Jun berjumlah RM 10 000 dan dijangka akan bertambah pada tiap-

  tiap

  bulan sebanyak 10% daripada jualan bulan sebelumnya.

  iii) Belian kredit bulan Julai berjumlah RM 6 500 dan akan dibayar pada bulan Ogos. iv) Koperasi menerima bantuan kewangan daripada Jabatan Pembangunan Koperasi sebanyak RM 5 000 pada bulan Julai.

  • v) Pada bulan Jun koperasi menerima 150 orang ahli baru. Bayaran masuk dikenakan RM 5 seorang.

  vi) Belanja bulanan yang tidak berubah:

   

  RM

  Sewa

  250

  Kadar bayaran

  120

  Pelbagai belanja

  180

  vii) Pada akhir bulan Ogos koperasi dijangka akan membeli sebuah mesin fotostat berharga RM 4 000.

  Sediakan Belanjawan Tunai bagi tiga bulan berakhir 31 Ogos 2012.

  TUGASAN 2

  Syafiq Enterprise menganggarkan jualan dan belian bagi tiga bulan akan datang, iaitu dari bulan Februari hingga bulan April 2013. Pengalaman lalu menunjukkan bahawa jualan tunai perniagaan adalah 20%, manakala selebihnya adalah jualan kredit yang dipungut sebulan kemudian. Apabila membuat belian inventori, Syafiq biasanya membayar 50% pada masa pembelian dan bakinya dibayar pada bulan yang berikutnya. Belanja upah setiap bulan yang dijangkakan adalah 10% daripada jualan bulan yang sama. Belanja pengangkutan sebulan adalah RM 4 000 dan belanja pentadbiran dianggarkan sebanyak RM 25 000 sebulan. Encik Syafiq bercadang untuk membeli sebuah lori kecil yang berharga RM 60 000 secara sewa beli pada bulan Februari. Perjanjian sewa beli tersebut memerlukan bayaran muka sebanyak 20% pada masa pembelian dengan ansuran bulanan sebanyak RM 2 000 bermula pada bulan Mac. Setelah mendapat lori baru, Encik Syafiq akan menjual lorinya yang lama dengan serta merta. Beliau menganggarkan aliran tunai bersih daripada jualan lori itu adalah berjumlah RM 5 000. Baki tunai pada akhir bulan Januari ialah RM 10 000. Jualan dan belian untuk bulan Januari masing-masing ialah RM 100 000 dan RM 70 000. Anggaran jualan dan belian untuk tiga bulan akan dating adalah seperti yang berikut:

  Bulan

  Jualan (RM)

  Belian (RM)

  Februari

  120 000

  80 000

  Mac

  160 000

  60 000

  April

  100 000

  60 000

  Anda dikehendaki menyediakan Belanjawan Tunai bagi tiga bulan yang berakhir 30 April 2013.

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  TAJUK 5

  Matematik Kewangan

  • 5.0 Sinopsis

  Tajuk ini membincangkan tentang kefahaman konsep kewangan yang merangkumi nilai masa wang, konsep faedah dan dividen, nilai masa depan, nilai masa kini dan anuiti. Ia juga menekankan mengaplikasikan pengetahuan kepada pelaburan wang.

  • 5.1 Hasil Pembelajaran

  Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

  • 5.1.1 Mengkaji, merancang, menyelesai dan merumuskan aspek dalam matematik kewangan. Nilai masa wang, kadar faedah, nilai masa depan, nilai masa kini dan anuiti

  • 5.1.2 Mengira dan menganalisis nilai masa depan, nilai masa kini dan anuiti

  • 5.2 Kerangka Tajuk-Tajuk Modul Ini

  Anuiti Nilai Masa Wang Matematk Kewangan Nilai Masa Kini Kadar Faedah dan Dividen Nilai Masa Depan
  Anuiti
  Nilai Masa Wang
  Matematk Kewangan
  Nilai
  Masa Kini
  Kadar Faedah dan
  Dividen
  Nilai
  Masa Depan
  • 5.3 Nilai Masa Wang

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Pengurus perlu membuat keputusan yang melibatkan nilai wang pada masa akan datang (future) dan juga nilai wang pada masa kini (present). Ini disebabkan nilai wang berubah mengikut masa.

  Contoh sekiranya pelaburan berjumlah RM100,000 dalam suatu projek dilakukan dengan dijanjikan pulangan RM25,000 setahun selama tujuh tahun. Pengurus perlu mengetahui jumlah wang yang terkumpul pada penghujung tahun ketujuh. Nilai tersebut adalah nilai masa hadapan. Selepas itu amuan tersebut perlu ditolak dengan kos pelaburan asal supaya mengetahui tahap keuntungan atau kerugian dijangka bagi projek berkenaan. Oleh yang demikian, konsep dan aplikasi nilai masa wang memainkan peranan penting dalam membuat keputusan dalam perakaunan, kewangan dan pelaburan.

  Nilai masa wang dapat menyelesaikan perkara-perkara yang tidak diketahui seperti kadar faedah, bayaran berkala, bilangan tempoh masa, nilai sekarang (present value) dan nilai masa depan (future value).

  5.4 Konsep Kadar Faedah dan Dividen

  Para pengurus perlu berupaya menentukan kadar faedah atau kadar pulangan efektif masa kini yang tepat supaya dapat digunakan sebagai asas pendiskaunan aliran tunai masa hadapan.

  Konsep kadar faedah dan dividen adalah dua elemen penting yang perlu difahami sebelum konsep nilai masa wang dapat dijelaskan. Kedua-dua elemen adalah suatu bentuk pulangan ke atas pelaburan dan wang simpanan yang dibuat oleh firma dan orang awam. Walau bagaimanapun, sekiranya firma kita yang meminjam atau menjual saham kepada orang lain maka eleman tersebut akan dikelasifikasikan sebagai kos kepada firma.Begitu juga dengan dividen bergantung kepada keadaan ia juga boleh menjadi pendapatan atau kos bagi firma atau individu.

  Simpanan / Pelaburan

  FIRMA /

  ORANG AWAM

  Pulangan

  BANK

  Pulangan ke atas pelaburan atau wang simpanan

  FIRMA /

  ORANG AWAM

  Pinjaman

  Kos Tambahan

  BANK

  36

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Kos Tambahan atas pinjaman

  5.5 Konsep Nilai Masa Depan (Future value/FV)

  Nilai

  masa

  depan

  wang

  tidak

  akan

  sama

  dengan

  nilai

  masa

  kini

  akibat inflasi.

  Pampasan kepada kesan inflasi dibayar kepada pelabur dalam bentuk kadar faedah

  tertentu.

   

  Contoh sekiranya sesaorang melabur sebanyak RM10 dengan kadar faedah 15% setahun, maka pada penghjung tahun beliau akan menerima bayaran balik berjumlah RM11.50 (Pokok = RM10.00 ; Faedah = RM1.50)

  Nilai masa depan (FV) adalah nilai wang masa kini (PV) yang dikompaunkan pada satu kadar faedah ( i) dalam sesuatu tempoh masa tertentu ( n )

  Ali melabur RM100 dengan kadar 6% setahun. Beliau melabur selama 3 tahun

  Pengiraan :-

  Kaedah Pertama : Mengguna rumus (formula)

  FV

  =

  PV (1 +i) n

  FV

  =

  =

  100 (1 + 6%) 3

  FV

  100 (1 +0.06) 3

  FV

  = 100 (1.1910)

  FV

  =

  119.10

  Dimana i = 0.06

  (Kadar faedah)

  n = 3 tahun (Tempoh)

  Kaedah Kedua : Mengguna Faktor Jadual Nilai Masa Depan (Dalam bentuk Jadual)

  FV

  PV (FVIF i,n) = PV (FVIF 6,3 ) = 100 (1.1910) = 119.10

  =

  Nilai 1.1910 diperolehi drp jadual. Lihat lajur

  Ada kalanya pihak bank akan memberi pembayaran faedah lebih daripada sekali setahun. Keadaan ini dikenali sebagai pembayaran kadar kompaun bukan tahunan.

  Ali melabur RM100 selama 3 tahun. Pihak bank memberikan kadar faedah 6% setahun, dengan pembayaran faedah dibuat 2 kali setahun. Kirakan jumlah wang pelaburan terkumpul pada penghujung tahun ketiga

  Pengiraan :- Kaedah Pertama : Mengguna rumus (formula)

  FV

  =

  =

  PV (1 + i / m ) nm

  =

  =

  100 (1 + 6 / 2 ) 3x2

  100 (1 + 3%) 6

  100 (1 + 0.03) 6 = 100 (1.1941) = 119.41

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Kaedah Kedua : Mengguna Faktor Jadual Nilai Masa Depan (Dalam bentuk Jadual)

  FV

  =

  PV (FVIF i/m,nm )

  = PV (FVIF 6/2,3x2 )

  PV (FVIF 3, 6 ) = 100 (1.1941)

  =

  Nilai 1.1941 diperolehi drp jadual masa depan. Lihat lajur tempoh (6)

  = 119.41 Semakin tinggi kekerapan tempoh pengkompaunan, semakin besar nilai masa depan yang akan diperolehi bagi sejumlah simpanan yang sama. Ini disebabkan proses pengkompaunan berlaku berkali-kali ke atas bayaran faedah yang diterima, dengan syarat kesemua faedah yang diterima dilabur semula.

  5.6 Konsep Nilai Masa Kini (Present value/PV)

  Nila masa kini adalah nilai sekarang yang perlu digunakan dalam sesuatu pelaburan. Sekiranya diketahui nilai masa depan wang terkumpul serta kadar faedah dan tempoh, maka nilai masa kini boleh dikirakan.

  Anda berpeluang memperolehi RM30,000, empat tahun dari sekarang. Anda perolehi kadar faedah 12 peratus terhadap pelaburan anda. Berapakah wang pelaburan yang perlu anda sediakan pada masa kini?

  Pengiraan :-

  Kaedah Pertama : Mengguna rumus (formula)

  FV

  =

  PV (1 + i) n

   

  P

  FV

   

  =

   

  V

  (1 + i) n

  P

  30

  000

  V

  =

  (1 + 0.12) 4

  P

  30

  000

   

  =

   

  V

  (1.5735)

  PV

  =

  19 065.78

   

  Dimana i = 0.12

  (Kadar faedah)

  n = 4 tahun (Tempoh)

  Kaedah Kedua : Mengguna Faktor Jadual Nilai Masa Kini (Dalam bentuk Jadual)

  PV

  =

  FV (PVIF i,n )

  Nilai 0.6355 diperolehi drp jadual masa kini. Lihat lajur masa (4) dan

  38

  =

  30 000 (PVIF 12, 4 )

  =

  30 000 (0.6355)

  =

  19065

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Bagaimana keadaannya sekiranya faedah dibayar empat kali setahun dengan nilai masa depan wang adalah RM30,000 dalam masa empat tahun dengan kadar faedah 12 peratus.

  Pengiraan : Mengguna Faktor Jadual Nilai Masa Kini (Dalam bentuk Jadual)

  PV

  =

  FV (PVIF i/m,nm )

  =

  30 000 (FVIF 12/4, 4x4 )

  30 000 (FVIF 3, 16 ) = 30 000 (0.6232)

  =

  =

  18 696

  Dimana i = 12

  (Kadar faedah)

  n = 4 tahun (Tempoh)

  m = 4 kali

  (Kekerapan)

  Semakin tinggi kekerapan pembayaran faedah berlaku, maka semakin rendah nilai masa kini yang diperolehi bagi sejumlah aliran tunai yang masuk

  Latihan 1

  • 1 Ahmad melabur wang berjumlah RM1,000 selama empat tahun dengan kadar faedah 7% setahun. Kirakan wang yang terkumpul pada penghujung tahun ke empat.

  • 2 Anda ingin memperolehi RM1,000,000 dalam tempoh 30 tahun. Kadar faedahnya adalah 9%. setahun Berapakah jumlah wang yang anda perlukan sebagai permulaan untuk mencapai objektif anda?.

  • 3 Pada 1/1/2009, anda menyimpan RM10,000 dengan kadar faedah 10% dibayar dua kali setahun. Pada 1/1/2013, kadar faedah dinaikkan kepada 12%. Pada ketika itu anda mengambil keputusan untuk menggandakan baki yang diperolehi. Tentukan berapakah jumlah wang yang akan terkumpul dalam akaun anda pada 1/1/2019

  5.7 Aliran Tunai Anuiti

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Konsep anuiti merujuk kepada suatu siri pembayaran atau penerimaan tunai secara berkala dalam jumlah dan jeda masa yang sama. Contoh anuiti adalah bayaran sewa bangunan, cukai tanah dan cukai pintu.

  Anuiti dibahagikan kepada dua (2) jenis seperti dalam rajah di bawah.

  ANUITI

  ANUITI ANUITI BIASA MATANG
  ANUITI
  ANUITI
  BIASA
  MATANG

  Anuiti Biasa

   

  Anuiti Matang

  Anuiti yang

  berlaku

  di

  Anuiti yang berlaku di awal tempoh

  penghujung tempoh Pembayaran atau penerimaan tunai yang berlaku pada setiap akhir tempoh

  Bayaran sewa bulan yang dibayar sebelum menduduki premis.

  Contoh : Cukai pintu

  Contoh : Sewa bangunan

  5.8 Konsep Nilai Masa Depan Anuiti (FVA)

  Konsep nilai masa depan anuiti digunakan bagi mendapatkan nilai wang masa depan apabila sesuatu amaun pelaburan atau simpanan yang sama dilakukan secara berulang- ulang dalam tempoh tertentu. Peningkatan amaun terkumpul berlaku akibat pengkompaunan pada satu kadar pulangan tertentu.

  Sebuah syarikat pengurusan dana saham amanah membuat pelaburan dalam bil perbendaharaan Malaysia dengan amaun sebanyak RM100,000 setiap tahun selama lima tahun. Berapakah amaun terkumpul di akhir tempoh tersebut sekiranya faedah dibayar adalah 6 % setahun.

  Pengiraan : Mengguna Faktor Jadual Nilai Masa Depan Anuiti (FVIFA dalam bentuk Jadual)

  FVA = PMT (FVIFA i,n )

  =

  PMT (FVIF 6,5 )

  = 100 000 (5.6371)

  = RM563,710.00

  Nilai 5.6371 diperolehi drp jadual masa depan anuiti. Lihat lajur masa

  Bagi konsep nilai masa depan anuiti matang, kita boleh mengambil contoh dimana seorang pengusaha dikehendaki membayar sewa kedainya pada setiap awal bulan

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  kepada pemilik bangunan. Amaun bayaran sewa adalah RM500 sebulan selama 12 bulan. Sekiranya kadar kompaun ditetapkan pada kadar 8% setahun, berapakah nilai masa depan bagi anuiti matang.

  FVA = PMT (FVIFA i,n ) (1 + i)

  500 (FVIF 8,1 )(1 + 0.08) = 500 (18.977) (1.08)

  =

  = 100 000 (5.6371) = RM 10,247.58

  5.9 Konsep Nilai Masa Kini Anuiti (PVA)

  Proses pendiskaunan alir tunai anuiti bertujuan menentukan nilai wang pada masa kini. Ianya penting dalam mendapatkan kos pelaburan asal atau modal asas yang dikeluarkan ketika pelaburan dibuat.

  Sebuah syarikat berpeluang melabur RM20,000 hari ini dan akan menerima hasil tahunan sebanyak RM4,000 selama 6 tahun. Tentukan sama ada projek ini menguntungkan syarikat sekiranya kadar diskaun adalah 12% setahun.

  PVA = PMT (PVIFA i,n )

  000 (PVIF 12, 6 ) = 4 000 (4.1114)

  =

  4

  = RM16,445.60

  Nilai 4.1114 diperolehi drp jadual masa kini anuiti. Lihat lajur masa

  Berdasarkan jawapan di atas, kita dapati bahawa projek ini tidak menguntungkan kerana nilai masa kini anuiti adalah RM16,445.60 sedangkan pelaburan asal yang dibuat adalah

  RM20,000.

  Nilai masa kini anuiti bagi anuiti matang. Firma XYZ mendapat bayaran sewa sebanyak RM8,000 setiap awal tahun selama 5 tahun. Peratusan pulangan yang diperolehi daripada pelaburan hartanah tersebut adalah 10% setahun. Nilai kini anuiti matang boleh dikira seperti berikut :-

  Latihan

  PVA = PMT (PVIFA i,n )

  (1 + i)

  8 000 (PVIFA 10, 5 ) (1 + 0.10) = 8 000 (3.7908) (1.10)

  =

  = RM 33,359.04

  • 1 En Ali yang berumur 50 tahun ingin membeli anuiti yang akan membayarnya RM 5,000 setahun bagi tempoh 10 tahun. Bayaran pertama akan dibayar apabila dia berumur 61 tahun (Bayaran pertama akhir tahun pertama). Kadar faedah ialah 8 % setahun. Berapakah jumlah yang perlu dibayar untuk membeli anuiti tersebut?

  • 2 Sebuah syarikat hartanah membuat pelaburan dalam bil perbendaharaan dengan amaun pelaburan sebanyak RM 20,000 setiap tahun, selama lima tahun.

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Berapakah nilai terkumpul pada akhir tempoh tersebut sekiranya faedah ialah 8% setahun dibayar dua kali setahun ?

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  TAJUK 6

  Pengenalan Perdagangan Elektronik

  • 6.0 Sinopsis

  Tajuk ini memperkenalkan kepada konsep perdagangan elektronik daripada pelbagai perspektif. Ia juga membincangkan tentang peranan teknologi dalam integrasi perniagaan

  • 6.1 Hasil Pembelajaran

  Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

  • 6.1.1 Menerangkan konsep perdagangan elektronik daripada pelbagai perspektif

  • 6.1.2 Membincangkan bagaimana teknologi dan automosi memngubah dunia

  korporat

  • 6.1.3 Mengaplikasi e-dagang antara organisasi

  • 6.2 Kerangka Tajuk-Tajuk Modul Ini

  sIntegrasi Perniagaan Pengenalan Perdagangan sPeruncitan Elektronik sTeknologi & Masyarakat
  sIntegrasi Perniagaan
  Pengenalan
  Perdagangan
  sPeruncitan
  Elektronik
  sTeknologi & Masyarakat
  • 6.3 Pengenalan e-perdagangan

  Perdagangan elektronik mempunyai pelbagai tafsiran bergantung kepada siapa anda tanya.

  Daripada perspektif ahli ekonomi (economist), perdagangan elektronik dapat membantu pembeli dan penjual mengurangkan kos sementara meningkatkan mutu barangan dan mempercepatkan

  Pihak pengurusan pula, perdagangan elektronik adalah penggunaan teknologi ke arah otomasi urusniaga perniagaan dan perjalanan kerja

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Pemasaran

  pula,

  perdagangan

  elektronik

  merupakan

  alat

  baru untuk

  menyediakan maklumat kepada sasaran pasaran melalui pengiklanan, promosi dan publisiti

  Perspektif

  teknologi

  pula,

  perdagangan

  elektronik

  adalah

  cara untuk

  menyampaikan jaringan komputer

  maklumat,

  produk,

  perkhidmatan

  dan

  pembayaran

  melalui

  • 6.4 Integrasi Perniagaan (Enterprise Integration)

  Perisian komputer yang hanya khusus untuk sesuatu jabatan sahaja sudah tidak mencukupi kerana perluberhubung dengan pelbagai jabatan dalam sesuatu perniagaan. Untuk mengurus dengan lebih cekap dan berkesan satu kelas perisian intergrasi perniagaan dibangunkan.

  Sistem ini mengandungi tiga bahagian

  1Pengkalan data teknologi ( technnology database) Satu pengkalan data (repository) perkongsian yang mengandungi maklumat terperinci dan spesifikasi semua bahan (materials), produk dan peralatan

  • 2 Sistem Perancangan (Planning system) Pengaturan pengeluaran untuk tempoh tertentu yang mengandungi jadual kerja kakitangan (personnel) dan keperluan bahan mentah

  • 3 Pengukuran Prestasi (Performance measurement) Membandingkan prestasi sebenar dengan yang dirancang Sistem ini melangkaui batasan satu organisasi sahaja. Ia dapat menyepadukan kontraktor, pembekal dan pelanggan. Mematuhi standard akan mengurangkan ketidakpastian dan memastikan ketepatan jangkaan /unjuran. Ketelusan maklumat dan komunikasi yang kerap menghasilkan kerjasama yang berkesan. Secara keseluruhan dengan adanya jaringan yang berkesan perniaagan juga akan berkembang maju

   • 6.5 Peruncitan

  Adakah

  imej

  secara

  maya

  (virtual images) dapat menyelesaikan perkara-perkara

  berikut :- rasa deria mengangkat sesuatu produk ; merasa sesuatu bahan dan teksturnya serta kekuatannya ;mencubanya seperti pakaian ; atau duduk di atas sofa atau tilam sebelum buat keputusan membeli

  Peruncit menghadapi cabaran-cabaran di atas dalam penggunaan internet untuk menjual produk mereka.Dalam dunia nyata, urusniaga di atas berlaku disebabkan wujudnya peraturan, adat-adat dan amalan-amalan yang membentuk kepercayaan. Satu cabaran asas adalah untuk mengguna prinsip-prinsip asas daripadadunia nyata ke dalam dunia maya,untuk membentuk satu proses yang selari.

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Selain daripada isu-isu prosedur meningkatkan keyakinan pengguna terhadap imej digital dan memudahkan proses memulangkan barangan yang rosak atau tidak diperlukan, peruncitan secara maya mesti juga menyelesaikan masalah keselamatan data dan kerahsiaan pengguna (consumer privacy).

  Masalah keselamatan dalam internet mempunyai pelbagai bentuk. Virus dalam fail, lampiran email yang merbahaya (malicious email attachment), pentadbir sistem yang cuai dan pelbagai lagi isu keselamatan.Masalah ini mesti diterima dan diselesaikan supaya pengguna yakin dan percaya dengan sistem rangkaian komputer. Mengguna perisian anti-virus, tidak membuka email yang tidak dipercayai sumbernya, dan membuat pertimbangan yang wajar terhadap pembayaran mengguna web adalah langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil oleh pengguna.

  Lain-lain masalah diselesaikan secara sistematik, contohnhya sistem penyampaian digital. Pelanggan memulakan pembelian dengan memuat turunkan agen penyampaian syarikat ( company's agent delivery).Agen mengarah pelanggan mengisi maklumat peribadi dan kad kredit. Seterusnya agen akan mengesahkanurusniaga, memuat turun dan memasang (install) perisian yang dibeli kepada sistem pengguna. Urusniaga menjadi selamat sebab agen penyampaian mengguna saluran komunikasi sendiri dengan pelayan (server). Urusniaga yang diurus oleh agen adalah tepat sebab dapat membandingkan fail-fail yang dipasang dengan yang disimpan dalam pelayan. Maka ia dapat menjamin penyampaian elektronik bagi setiap pembelian perisian, serta memudahkan pengguna dengan tidak payah memuat turun dan memasang sendiri perisian tersebut.

  Pengguna memerlukan tahap kepercayaan yang tinggi terhadap integriti dan keselamatan sesuatu sistem, sebelum mengemukakan maklumat/data peribadi ke dalam web. Maklumat peribadi yang diguna dalam internet atau disimpan dalam pengkalan data adalah dikawal melalui kod rahsia (encryption).

  6.6 Teknologi dan Masyarakat

  Masyarakat memerlukan keyakinan bahawa dunia maya ciptaan teknologi dapat menguatkuasakan perundangan dan standard moral yang tinggi demi keselamatan pengguna. Ini mesti dilaksanakan mengguna juga teknologi

  Ada lima cara mencipta nilai daripada maklumat :-

  1mengumpulkannya

  (gather it)

  • 2 mengorganisasikannya (organise it)

  • 3 memilihnya

  4mensintesiskannya

  5mengagihkannya

  (select it) (synthesize it) (distribute it)

  Maklumat peribadi boleh diperolehi secara sukarela atau automatik dalam web. Peniaga membuat profil-profil pengguna untuk membantu menjayakan matlamat perniagaan. Pelawat diminta memberikan maklumat peribadi secara sukarela melalui tawaran insentif seperti perkhidmatan percuma apabila menjadi ahli. Pelayan web (web servers) menjejak corak lawatan dan pendedahan kepada pengiklanan secara terperinci tentang profil pengguna.

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Data peribadi yang dikumpul akan dijual kepada pihak tertentu. Sejak ianya dicipta Internet mempunyai tradisi untuk menukar maklumat (information barter) dimana maklumat ( spt. Reka bentuk, penyelesaian,dokumentasi). Maklumat merupakan komoditi yang didagangkan dan juga sebagai medium pertukaran.Perkara yang merisaukan pengguna adalah maklumat peribadi yang didagangkan, tidak ada pengawalan dari segi ketepatan, integritii dan penggunaannya.

  Dalam dunia perdagangan berasaskan pengetahuan digital, persepsi kita terhadap kekayaan (wealth) perlu diubah. Kesan web dirasai di semua sektor dalam masyarakat. Teknologi dan automasi dapat meningkatkanproduktiviti. Ia juga membuka peluang- peluang baru manakala yang lama akan pupus/hilang. Kerajaan akan mengenalpasti bagaimana kekayaan dibentuk serta dimana ia berlaku, mereka akan mencari cara baru untuk engenakan cukai dan mengagihkan kekayaan baru ini. Kekayaan baru ini adalah hasil ciptaan rangkaian global digital.

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  TAJUK 7

  Persekitaran Teknologi, Ekonomi dan Organisasi Dan Pengguna

  • 7.0 Sinopsis

  Tajuk ini membincangkan tiga sub-topik iaitu persekitaran teknologi, persekitaran organisasi dan ekonomi, dan persekitaran pengguna

  • 7.1 Hasil Pembelajaran

  Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

  • 7.1.1 Mengintegrasi dan menilai persekitaran e-dagang; teknologi, organisasi dan ekonomi dan pengguna

  • 7.1.2 Mendefinisikan dan memberi contoh perlakuan-perlakuan oportunistik

  • 7.1.3 Menerangkan empat fasa urusniaga ekonomik dari perspektif pembeli dan penjual

  • 7.2 Kerangka Tajuk-Tajuk Modul Ini

  sTeknologi
  sTeknologi
  sEkonomi dan Organisasi
  sEkonomi dan Organisasi
  Persekitaran Perdagangan Elektronik
  Persekitaran
  Perdagangan
  Elektronik
  Pengguna
  Pengguna
  • 7.3 Persekitaran Teknologi

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Pada masa lampau kemajuan dalam bidang telekomunikasi dan pengkomputeran berlaku secara berasingan. Pada masa kini, kedua-dua bidang ini saling bergantung antara satu sama lain dalam rangkaian komputer. Semua teknologi maklumat menjadi sebahagian daripada sistem komunikasi yang menghubung perniagaan, individu dan agensi kerajaan. Kini kebanyakan bentuk maklumat boleh disimpan dan diproses secara elektronik. Maklumat yang amat banyak dengan implikasi ekonomik dan kerahsiaan boleh dilihat melalui rangkaian komputer. Maklumat ini juga perlu disimpan dan dijaga(protect) mengikut tempoh masa yang berbeza-beza. Contoh pelbagai tempoh masa adalah seperti berikut :

  Pemindahan dana elektronik berjumlah berjuta dan berbillion, dimana keselamatan jangka pendek diperlukan dalam tempoh masa yang singkat

  Perancangan strategik sesebuah syarikat dimana ia perlu disimpan dan kerahsiaan dijaga untuk beberapa tahun

  Kunci-kunci

  untuk

  tandatangan

  digital

  yang

  ada implikasi

  perundangan mesti disimpan dandijaga supaya tidak berlaku salahguna semasa ianya masih sah.

  Hakmilik resipe sesuatu produk atau rumus tertentu yang perlu disimpan dan dijaga selagi ianya berguna, kadang-kadang sehingga berpuluh tahun

  Maklumat peribadi sesaorng individu ( keadaan perubatan, penilaian prestasi pekerjaan)perlu disimpan dan dijaga sepanjang hayat individu tersebut

  Rumusannya adalah dalam perdagangan elektronik :-

  Keperluan untuk mengurus maklumat dengan berhati-hati (management of

  information) Pilihan yang mesti dibuat tentang teknologi rangkaian (network technology)

  Quality of service "the collective effect of service performance which determine the degree of satisfactionof a user of the service"

  Infrastruktur dan Prestasi Rangkaian Perkara penting tentang rangkaian komunikasi (communication networks)

  • 1. Kenal pasti secara unik

  • 2. Ada Sistem Kumpulan (Contoh: Kod negara, negeri dan nombor sebenar)

  • 3. Direktori yang merekod nombor untuk individu

  • 4. Telefon peribadi boleh berhubung dengan sistem swis pengantaraan (intermediate switching sys)

  • 5. Perhubungan boleh sementara atau kekal (Telefon awam / rumah)

  Rangkaian Kawasan Luas (Wide Area Network)

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  WAN adalah rangkaian pelanggan dengan pelayan (client/server). Dimana satu komputer berperanan sebagai pelanggan dan satu lagi sebagai pelayan. Pelayan (server) meawarkan perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggannya. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah data yang disimpan, pemerosesan atau akses kepada peranti lain seperti pencetak.

  Pelayan dengan pelanggan berhubung mengguna mesej melalui hubungan fizikal. Internet menggunakan sistem telefon untuk berhubung.

  Rangkaian lain seperti VAN menggunakan sistem lain iaitu sistem pendawaian khas, komunikasi satelit, atau kombinasi beberapa kaedah.

  Bandwidth (Kelebaran Jalur) Adalah keupayaan saluran komunkasi dan ianya diukur berdasarkan jumlah maklumat yang dapat dipindahkan dalam masa tertentu (bits per second)

  Pertukaran maklumat antara pelayan dengan pelanggan mempunyai pelbagai saiz ada yang kecil dan ada yang besar. Bagaimana maklumat ini di pindahkan (transported) daripada sumber ke destinasinya bergantung kepada:

  infrastrukut rangkaian (network infrastructure) intermediate switching points interconnections between service provider

  Kewujudan internet memisahkan perkhidmatan perkhidmatan daripada kemudahan Sebagai satu rangkain umum dan terbuka internet dapat menyediakan saluran komunikasi yang mudahantara rangkaian. Ia memberikan sedikit jaminan QoS.

  Tiga ciri utama yang membezakan internet dengan jenis WAN yang lain adalah :-

  Connectionless Tiada perhubungan yang berterusan antara pelayan dengan pelanggan Maklumat dipecahkan kepada kumpulan kecil dikenali sebagai packets. Mesej ini mengandungi alamat perjalanan (routing address) Rangkaian lain berorientasikan hubungan iaitu ia akan berhubung sehingga anda tamatkan perhubungan

  Stateless Setiap mesej berdiri sendiri.Kedua-duanya iaitu pelanggan dan pelayan memasukan maklumat dalam rangkaian dan tunggu tindakabalas. Mereka tidak ada cara untuk mengetahui sama ada mesej sampai atau tidak.Tindakan mengawasi siri mesej yang menjadi perbualan bukan tanggungjawab internet.Internet hanya mengawal dan mengawasi siri paket-paket yang membentuk satu mesej dan menyusun semula apabila semua bahagian tiba

  Best-Effort

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Sistem tidak memberi jaminan bahawa mesej akan disampaikan-ia akan membuat yang terbaikSekiranya pelanggan / pelayan tidak dapat dihubungi, paket akan dibuang

  Istilah global untuk rangkaian yang connectionless, stateless dan best-effort adalah unreliable (tidak boleh dipercayai). Jenis WAN lain adalah lebih baik seperti VPN (Virtual Private Network) menyediakan teknologi perjalanan yang kompleks untuk memastikan hubungan yang baik dan stabil

  Rangkaian VAN (Value Added Network) pula mempunyai keyakinan dan pengalaman untuk memastikan bahawa maklumat akan sampai ke destinasi mengikut jadual dan selamat (intact). Syarikat yang mengharapkan perkhidmatan berkualiti risau bahawa internet tidak dapat memberi jaminan yang diharapkan

  Mission Critical Network Syarikat akan memilih rangkaian yang mampu memberikan perkhidmatan yang memberi jaminan bahawa maklumat akan sampai ke destinasi, tepat pada waktu dan selamat. Selain itu rangkaian juga boleh mengawal dan memberi keutamaan kepada maklumat penting yang perlu disampaikan dahulu.

  Rangkaian menjadi lebuhraya elektronik untuk mengangkut maklumat pergi dan balik di antara organisasi dengan pihak yang berkepentingan seperti penjual, pembeli, pembekal dan rakan kongsi. Pertukaran maklumat merangkumi pesanan, pertanyaan, pembayaran, perkhidmatan dan sokongan, reka bentuk, pelan-pelan dan lain-lain maklumat.

  Perkhidmatan rangkaian kritikal juga merangkumi menyediakan akses kepada maklumat gudang untuk sokongan pemasaran pada masa sebenar (real time) ; sokongan kepada wakil perkhidmatan pelanggan ; membekalkan maklumat video kepada kepada pedagang kewangan untuk membaiki keputusan pelaburan ; dan berkongsi gambar/imej perubatan untuk kolaborasi dalam diagnosis yang kompleks

  Dalam keadaan tertentu prestasi rangkaian akan menentukan kejayaan atau kegagalan syarikat. Prestasirangkaian mempengaruhi operasi sesuatu syarikat. Pertalian antara pihak yang berkepentingan (stakeholders) akan menjadi lebih baik melalui hubungan(connection) yang berprestasi baik dan sebaliknya akan tergugat dengan prestasi yang kurang baik

  Pergantungan kepada rangkaian semakin meningkat untuk menjalankan perniagaan. Kita perlu memastikan keutamaan dalam aliran trafik rangkaian. Ini memerlukan keupayaan untuk menentukan kelas-kelas trafik dan pengguna serta teknologi untuk mengenakan keutamaan dan peraturan dalam trafik maklumat. Adalah diandaikan bahawa semua trafik mesti disampaikan kepada destinasinya, dalam keadaan sesak trafik kritikal perlu diutamakan berbanding dengan trafik lain

  Rangkaian yang dapat memberikan jaminan mutu perkhidmatan (Quality of Service) mempunyai mekanisme untuk membuat peraturan dan keputusan aliran trafik rangkaian.

  Pengurusan dan Pemilihan Rangkaian (Network Management and Network Choice)

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Syarikat perlu mendapat jaminan bahawa data mereka sentiasa selamat. Berikut adalah kategori maklumat :-

  Data Awam (Public Data) Data jenis ini tiada sekatan keselamatan dan boleh digunakan oleh sesiapa sahaja.Data ini perlu dijaga (protect) daripada diubahsuai oleh pihak yang tidak diberikan kuasa

  Data Hak Cipta (Copyright Data) Data jenis ini telah didaftarkan sebagai hakcipta sesaorang atau pihak tertentu tetapi bukan rahsia.Pemilik membenarkan ianya digunakan tetapi dibayar apabila digunakan. Untuk mendapatkanhasil yang maksmum, keselamatan mesti ketat / rapi

  Data Sulit (Confidential Data) Data ini kandungannya adalah rahsia, tetapi kewujudannya tidak. Contoh data adalah nombor akaun bank dan fail peribadi

  Data Rahsia (Secret Data) Kewujudan data ini adalah rahsia dan mesti sentiasa dirahsiakan. Adalah penting mengawal akses kepada maklumat ini. Ia perlu dipantau dan merekod (log) semua akses dan percubaan untuk mengakses data rahsia Rangkaian yang selamat mempunyai mekanisme untuk mengawal akses kepada data. Produk enkripsi yang canggih dan firewalls digunakan untuk memastikan kerahsiaan dan keselamatan urusniaga internet

  Lain-lan syarikat pula bergabung untuk menyediakan VAN yang selamat. Contoh ANX bagi industri automotif menyediakan satu rangkaian untuk e-dagang dan pemindahan data bagi semua rakan perniagaan. Pemimpin industri memutuskan struktur pengurusan dan peraturan perniagaan bagi memastikan rangkaian memenuhi keperluan-keperluan prestasi, kebolehpercayaan dan keselamatan.

  Perancangan Luar Jangkaan (Contingency Planning) Business Impact Analysis dilaksanakan untuk mengenalpasti fungsi-fungsi penting perniagaan. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut:-

  Kenal pasti aktiviti-aktiviti penting perniagaan serta pemilik aktiviti. Aktiviti-aktiviti perniagaan adalah proses-proses dan fungsi-fungsi utama pengeluaran yang menentukan perkhidmatan diberikan kepada pelanggan.Pemlik adalah orang yang bertanggungjawab terhadap operasi harian.

  Kenal pasti sistem-sistem dan maklumat yang kritikal

  Menganggarkan satu tempoh masa henti yang munasabah

  Kenal pasti risiko-risiko, menentukan magnitud mereka dan mengenal pasti perlindungan.

  7.4 Persekitaran Ekonomi dan Organisasi

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Kitaran pengeluaran (production cycle) melibatkan pemerolehan bahan mentah atau komponen untuk menghasilkan produk yang diterima oleh pelanggan. Setiap langkah dalam kitaran pengeluaranmenambahkan nilai kepada bahan asal. Menghuraikan pilihan yang dibuat oleh sesuatu syarikat untuk membeli komponenatau perkhidmatan daripada pasaran terbuka, atau membuat secara dalaman, adalah persoalan-persoalan untuk bidang ekonomik dan sosiologi organisasi.

  Sebagai contoh, kita ambil sebuah syarikat yang membuat dan menjual majalah. Langkah-langkah dalam kitaran pengeluaran adalah :-

  Laporan

  Reporting

  Kertas

  Paper

  Menulis

  Writing

  Cetakan

  Printing

  Menyunting

  Editing

  Perkhidmatan

  Subscription

   

  langganan

  services

  Fotografi

  Photograph

  Pelabelan surat

  Mailing label

  y

  Tipografi

  Typography

  Agihan fizikal

  Physical

   

  distribution

  Reka

  Layout

  bentuk

  Syarikat perlu membuat keputusan sama ada hendak menghasilkan setiap barangan atau perkhidmatan secara sendirian atau membelinya daripada pembekal tertentu. Kebanyakkan syarikat majalah tidak mempunyai kilang kertas dan kilang percetakan sendiri. Mereka mengupah penyunting (editor) dan pekerja lain. Syarikat akan mengarah pasukan pemberita (reporters) untuk menulis cerita atau menulis semula cerita daripada syarikat berita atau mengupah daripada pemberita sambilan. Gambar pula boleh datang daripada jurugambar sendiri atau dibeli daripada syarikat lain (stock house).

  Faktor-faktor sosial seperti nepotism, protectionism dan affirmative action akan mempengaruhi sama adauntuk membuat sendiri atau membeli daripada pihak luar. Dua faktor penting yang mempengaruhi keputusan "buat-atau-beli" adalah :

  pengaruh perlakuan oportunistik syarikat-syarikat lain

  kos urusniaga (transaction costs)

  Penjual akan berkelakuan oportunistik (iaitu meminta harga yang lebih tinggi daripada sepatutnya) apabila pembeli bergantung kepada mereka dan tidak mudah memperolehi apa yang diperlukan di tempat lain.

  Firma akan dipengaruhi oleh oportunisma dalam keadaan-keadaan berikut :- Pengkhususan lokasi (site specificity) Produk contohnya bahan mentah hanya ada pada lokasi tertentu sahaja

  Pengkhususan aset fizikal (Physical asset specificity)

  RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

  Produk tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, maka ia hanya berguna untuk satu pelanggan sahaja

  Pengkhususan aset manusia (Human asset specificity) Kemahiran-kemahiran tertentu diperlukan untuk mengguna atau menghasilkan sesuatu produk

  Pengkhususan Masa (Time Specificity) Produk boleh digunakan pada masa tertentu sahaja (contoh: bahan mudah rosak/busuk)

  Produk yang kompleks (Product complexity) Maklumat tentang produk adalah kompleks.Pelanggan menghadapi masalah untuk menjelaskan apa yang dikehendaki dan terpaksa mencari pelbagai alternatif untuk mendapatkan pembekal terbaik.

  • 7.4.1 Pasaran dan Hierarki ( Markets and Hierarchies)

  Pasaran bertujuan untuk memudahkan urusniaga antara pelbagai pembeli dengan pelbagai pembekal. Manakala hieraki pula adalah perhubungan jangka panjang antara pembekal dengan pelanggan, diuruskan oleh pihak pengurusan bukannya kuasa pasaran.

  Kriteria

  Pasaran

  Hieraki

  Sifat

  Bebas

  Bergantung

   

  Satu

  Satu siri

  Skop

  urusniaga

  urusniaga

  Komunikasi

  Perundingan

  Rutin

  Darjah

  Tinggi

  Rendah

  keluwesan

  Tahap

  Ren