Anda di halaman 1dari 6

Masalah Nyanyian Dalam Kelas

Berdasarkan jurnal penyelidikan dalam pendidikan awal kanak-kanak yang dilakukan


oleh Jinyoung Kim di Kolej Staten Island, City University of New York, yang
membincangkan mengenai kesesuaian pic, julat nada, dan kesesuaian penggunaan
nada untuk kanak-kanak, beliau menyatakan bahawa muzik sering dianggap
sebagai salah satu daripada komponen kurikulum yang penting dalam pendidikan
awal kanak-kanak. Walau bagaimanapun, para penyelidik dalam bidang ini
menyatakan bahawa kajian tentang perkembangan muzikal kanak-kanak tidak dapat
di evaluasi seperti pelbagai kajian-kajian lain yang berkaitan dengan perkembangan
kanak-kanak. Hal ini disebabkan hasil yang dikemukakan oleh beberapa
orangpenyelidik yang menyatakan bahawa muzik tidak mempengaruhi pertumbuhan
kanak-kanak.
Artikel ini akan mengenalpasti mengenai penetelitian dalam penyesuaian pic dan
lingkungan vokal yang boleh digunakan. Hal ini demikian berikutan kedudukan
bidanag ini sebagai salah satu bidang atau satu aspek yang penting dalam
perkembangan muzik memandangkan aktiviti menyanyi merupakan salah satu
aktiviti rutin yang penting dalam pendidikan awal kanak-kanak.Antara masalahmasalah yang sering dihadapi oleh guru sewaktu persembahan nyanyian sama ada
kumpulan atau pun individu adalah pic yang tidak tepat dimana masalah pic yang
tidak tepat biasanya berkait rapat dengan pendengaran pelajar. Pelajar didapati tidak
memberi tumpuan sepenuhnya kepada ketepatan bunyi yang dihasilkan dari
nyanyian mereka. Ia berlaku apabila pelajar menghadapi masalah seperti kebolehan
menyanyi yang baik, kelemahan membaca notasi muzik serta faktor persekitaran
yang sering menganggu para pelajar.
Hearing is an involuntary physical act that happens through our primary sense
organ when sound waves impinge upon the ear. Everyone with healthy ears can
hear. Listening takes cultivation and evolves through one's lifetime. (Pauline
Oliveros, 2001).
Berdasarkan penyataan diatas dapat kita lihat bahawa latihan pendengaran
merupakan latihan yang paling penting apabila mempelajari muzik kerana ia dapat

menerangkan dengan jelas terhadap konsep untuk mendapatkan pic yang tepat.
Konsep ini perlu difahami oleh semua murid. Kematangan pendengaran perlu
dipertingkatkan dan diperkembangkan dari masa ke masa dan ia hanya dapat
dicapai melalui latihan yang berterusan serta komitmen yang tinggi. Kemahiran
pendengaran yang kurang baik sudah pasti akan membebankan pelajar untuk
memahami dan menguasai kemahiran nyanyian. Pelajar tidak akan dapat
mengetahui sama ada mereka telah menyanyi dengan betul atau salah. Jika ini
berlaku, sudah pasti mereka tidak dapat menikmati apatah lagi menghayati lagu
yang dinyanyikan. Kesilapan membuat anggaran kelajuan, tekanan dan jumlah
udara inilah merupakan antara punca yang menyebabkan pic berubah dan akan
memberi kesan yang ketara pada pic, harmoni, dan sebagainya. Kesimpulannya,
kesemua faktor ini diakibatkan oleh kelemahan pendengaran yang membawa
kepada kelemahan untuk melakukan perkiraan yang tepat untuk menghasilkan pic
yang tepat.

Masalah seterusnya adalah intonasi dan kualiti ton yang kurang baik. Ini
menyebabkan bunyi yang dihasilkan tidak tepat. Pic yang dihasilkan mungkin
berbunyi sedikit rendah atau tinggi. Jika ini berlaku maka bunyi yang dihasilkan akan
menyebabkan berlakunya masalah intonasi. Masalah ini juga boleh berlaku
sekiranya ton yang dihasilkan oleh alat vokal itu tidak mencerminkan ton yang
sewajarnya. Tambahan lagi kualiti ton yang dihasilkan oleh seseorang penyanyi
memberi kesan pada lagu yang dimainkan. Terdapat pelajar-pelajar yang tidak dapat
menghasilkan ton yang berkualiti seperti menyanyi terlalu kuat dalam ensembel atau
sering menyanyi di luar piawaian pic atau sumbang, ton yang kasar dan keras.
Selain daripada itu, masalah dinamik dimana ketepatan dinamik adalah sesuatu
yang subjektif dalam persembahan nyanyian. Aras dinamik tidak boleh dikurangkan
pada sesuatu ukuran desibel (kekuatan bunyi) kerana ianya berkaitan dengan
kebolehan menginterpretasi skor, kemahuan jurulatih dan mood sesuatu lagu.
Selalunya masalah yang timbul kerana penyanyi tidak dapat merasai kekuatan
sebenarnya sesuatu dinamik seperti piano (p) atau forte (f). Semuanya ditentukan
oleh berbagai aspek seperti, register, stail, pencipta, zaman, kawalan bunyi daripada
penyanyi, kehendak konduktor dan citarasa seseorang. Kegagalan penyanyi

mengamati tanda dinamik yang ditulis akan memberi kesan pada bunyi atau
kemerduan sesuatu lagu dan sudah pasti kekurangan warna atau kecantikan
kepada lagu yang dipersembahkan. Masalah ekspresi sering berlaku kepada pelajar
yang kurang pengalaman muzik dan kurang diberi pendedahan oleh jurulatih
mengenai kehendak atau karektor nyanyian yang ingin dihasilkan. Mereka gagal
menterjemahkan karektor-karektor yang ditulis dalam skor kepada bunyi yang
bermakna seperti mood lagu, kualiti ton, ketepatan irama, keseimbangan, intonasi,
dinamik, frasa lagu dan berbagai aspek estetika yang terkandung didalam lagu
tersebut. (Middleton, James, et. all,1998 )

Masalah pengfrasaan juga sering berlaku dalam nyanyian. Pengfrasaan biasanya


ditandakan dengan satu garisan yang menunjukkan pengfrasaan tersebut. Bahagian
ini perlu dimainkan dengan licin tanpa putus. Untuk mengelak daripada kesan
terputus, maka ia dimainkan dengan satu pernafasan bagi satu frasa. Namun
demikian, permasalahan ini timbul apabila skor lagu tidak dilengkapi dengan tanda
frasa. Jika tanda frasa tidak dilengkapkan maka guru perlu meletakan tanda frasa
tersebut. Ada kalanya permasalahan ini timbul disebabkan oleh kecuaian guru dan
pelajar mengesan frasa lagu. Oleh itu, proses penganalisisan perlu dilaksanakan
dan guru perlu menandakan pengfrasaan yang sesuai. Ini merupakan satu
keperluan bagi mengelak daripada berlakunya masalah pengfrasaan. Pengfrasaan
juga berkait rapat dengan tempat pernafasan iaitu tempat di mana pemuzik alat
tiupan mengambil kesempatan untuk mengambil nafas sebelum memulakan
permainan mereka. Pengfrasaan yang tidak betul akan memberi kesan terhadap
persembahan keseluruhan. Persembahan akan kedengaran seperti terputus-putus
dan tidak lancar. Sedikit sebanyak ia akan mengganggu konsentrasi para pemuzik
dan menyebabkan pemuzik hilang konsentrasi serta tidak dapat mengeluarkan
ekspresi yang terbaik pada persembahan. Harmoni juga merupakan salah satu
masalah yang sering terjadi dalam persembahan ensemble. Kebanyakan pelajar
kurang memahami harmoni dan peranan atau karektor bagi setiap alat untuk
menghasilkan pic yang tepat, keseimbangan dan harmoni yang bermutu. Terdapat
juga pelajar yang tidak memahami keseimbangan di antara melodi, kaunter melodi
dan pergerakan kord dalam lagu. Masalah ini dapat diatasi dengan berbagai kaedah
dan latihan yang perlu diberi kepada pelajar agar mereka dapat meningkatkan

kemahiran mendengar dan memahami pergerakan harmonik yang terdapat dalam


lagu.

Setiap masalah yang timbul pasti mempunyai jalan penyelesaian. Bagi mengatasi
masalah kekangan masa, guru ataupun pengarah muzik boleh menyediakan
prosedur latihan yang lebih jelas dengan menyediakan satu jadual terperinci
berkaitan dengan prosedur dalam latihan. Prosedur yang disediakan secara teliti
dapat membantu mereka dalam menyediakan rancangan mengajar dan melatih
dengan lebih baik dan berkesan. Perancangan yang baik ini akan membantu dalam
menyediakan segala keperluan termasuklah bahan-bahan dan peralatan yang
diperlukan dalam menyampaikan pengajaran. Ini dapat menjimatkan masa yang
banyak sekali gus mengelakkan daripada timbulnya pelbagai masalah kelak.
Seterusnya, masalah corak irama juga dapat dikurangkan jika guru menjadikan
latihan corak irama sebagai salah satu aktiviti wajib semasa warmup. Perkenalkan
beberapa corak irama pada setiap kali latihan yang dijalankan. Ia perlu
diperkenalkan mengikut urutan serta tahap pelajar iaitu daripada mudah kepada
tahap yang lebih mencabar. Terdapat pelbagai bahan seperti buku dan skor latihan
telah diterbitkan untuk tujuan tersebut. Ia juga boleh didapati menerusi laman web
yang boleh diterokai menerusi Internet. Latihan ini telah disediakan mengikut tahaptahap tertentu oleh golongan profesional. Guru juga boleh menganalisa nilai bagi
corak irama tersebut agar pelajar faham dari segi teorinya. Perkenalkan corak irama
bahagian demi bahagian. Misalnya bar demi bar dengan menggunakan tempo yang
lambat dan lajukan tempo apabila kemajuan telah dicapai. Proses ini perlu diulang
sehingga pelajar dapat menguasainya secara praktikal. Cara penyelesaiannya lain
ialah corak irama ditulis pada papan hitam dan dibahagikan kepada quarter note
kepada empat bahagian yang sama. Kemudian bilang dengan tempo yang lambat
setiap bahagian. Jurulatih perlu membimbing pelajar supaya menepuk irama dengan
betul.

Selain itu, penggunaan audio visual mampu membantu pelajar bermain dengan ton
yang baik. Kaedah ini memerlukan kepada beberapa arahan yang perlu dipatuhi

oleh setiap pelajar. Oleh itu, ia perlu dimulakan dengan member arahan atau
panduan kepada pelajar. Arahan dan panduan guru perlu jelas serta mudah
difahami. Ini penting agar pelajar tahu apa yang harus didengar dan diperhatikan.
Pelajar perlu diminta untuk membuat komen terhadap persembahan tersebut sebaik
sahaja persembahan tamat. Bagi mengatasi masalah berkaitan sinkopasi pula, satu
kaedah yang digunakan untuk mendapat ketepatan irama sinkopasi ialah melatih
pelajar menyanyi dan menepuk irama pada keratan-keratan irama yang terdapat
sinkopasi. Selain itu, pelajar perlu menanda downbeats dengan pensel pada skor.
Cara ini dapat membantu pelajar jika mereka menghadapi masalah percampuran not
dan tanda rehat. Menconteng skor dengan berbagai tanda adalah penting dan
berkesan untuk mengingatkan pelajar mengenai berbagai aspek yang terdapat
dalam skor seperti pertukaran dinamik, artikulasi dan tempat yang sesuai untuk
menarik nafas. Ianya membantu pelajar mencapai tahap ketepatan irama yang
diperlukan dalam skor.
Pic yang tidak tepat sememangnya suatu masalah yang agak rumit sekiranya tidak
diatasi dengan baik. Untuk mengatasinya, dicadangkan agar latihan pendengaran
dijadikan latihan wajib bagi setiap sesi latihan. Latihan ini akan memberi fokus
kepada ketepatan pic. Latihan ini juga boleh diperkukuhkan semasa melakukan
warm-up.
Memberi arahan semasa permainan ensembel bertujuan untuk memperbaiki
persembahan terutamanya dari segi keseimbangan bunyi, mula dan akhir, frasa,
dinamik, artikulasi dan sebagainya. Terdapat dua kaedah yang digunakan semasa
latihan nyanyian. Kaedah pertama memberi arahan dengan menggunakan suara.
Kaedah kedua ialah memberi arahan menerusi gerak badan dan tangan dengan
disertakan ekspresi wajah. Kaedah ini sememangnya berkesan jika pelajar telah
dilatih dengan betul. Ia memerlukan latihan yang berterusan sehingga ia menjadi
satu kebiasaan bagi semua murid.
Ekspresi juga merupakan salah satu elemen yang harus diberi perhatian di dalam
nyanyian. Konduktor perlu memainkan peranan yang penting untuk membantu
penyanyi menyanyi dengan ekspresi. Ia dapat dilakukan dengan menggunakan
gerakan badan dan melakonkan ekspresi wajah mengikut ekspresi yang diinginkan.

Konduktor perlu memberi penerangan mengenai bagaimana dan kenapa ekpresi


sangat penting semasa persembahan. Demonstrasi adalah cara yang paling
berkesan untuk membantu pelajar mendapat ekpresi yang betul. Penerangan secara
lisan perlu diberi dengan jelas, tepat dan mudah difahami. Jurulatih perlu
menerangkan secara teliti apa yang perlu dilakukan untuk menghasilkan bunyi yang
ekpresif.
Selain itu, untuk mengelakkan masalah-masalah sampingan berkaitan kumpulan
penyanyi yang akan dibentuk di sekolah, uji bakat perlu dilaksanakan. Uji bakat
adalah bertujuan mendapatkan ahli-ahli yang benar-benar mempunyai potensi dan
kemampuan dalam nyanyian. Dalam hal ini, kita sebagai guru muzik perlu tahu
berapa bilangan ahli koir atau pemuzik yang diperlukan. Jumlah ahli akan
mempengaruhi bunyi keseluruhan yang dihasilkan nanti. Ini memudahkan proses
keseimbangan bunyi. Melalui uji bakat juga kita dapat memilih ahli yang betul-betul
berdisiplin dan komited terhadap tanggungjawab dan peranan masing-masing.

Anda mungkin juga menyukai