Anda di halaman 1dari 13

SMK (P) KAPAR

UJIAN PENILAIAN 2 TAHUN 2014


KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 1
Nama: ..
Kelas: .
Bahagian A: Jawab semua soalan di bawah pada ruangan jawapan yang disediakan.
[60 Markah]
1. Tandakan ( / ) bagi langkah keselamatan bengkel yang betul dan ( X ) bagi yang
salah pada petak yang disediakan.
Biarkan semua suis lampu dan kipas semasa keluar
(
)
Sentiasa mengemaskan meja kerja sebelum keluar dari bengkel
(
)
Laporkan kemalangan di dalam bengkel kepada guru
)

(
(3 Markah)

2. Berdasarkan jenis bahan yang berikut, tulis label bahan api yang betul.
Jenis Bahan Api
Air
Buih
Debu kering

Label

(3 Markah)
3. Tandakan ( / ) bagi faktor reka bentuk yang betul dari segi fungsi, rupa bentuk
dan ( X ) bagi yang salah.
Reka bentuk yang baik harus memenuhi tujuan produk itu dibuat
(
)
Rupa bentuk harus dapat menarik perhatian pengguna
)

Bahan yang dipilih haruslah mahal dan sukar diperoleh


)

(
(3 Markah)

4. Rajah 1 menunjukkan paku kepala rata. Tulis bahagian yang berlabel A, B, dan C.
A

Rajah 1

A: _______________________________________________________________________________
B:
________________________________________________________________________________
C:
________________________________________________________________________________
(3 Markah)
5. Rajah 2 menunjukkan alatan tangan yang digunakan dalam bengkel. Jawab
soalan berdasarkan Rajah 2 di bawah.

Rajah 2

a. Namakan alatan tersebut: ______________________________________________


b. Nyatakan dua kegunaan alatan tersebut.
i. _________________________________________
ii. _________________________________________
6. Rajah 3 menunjukkan keratan rentas sel kering.

(3 Markah)

P
R

Rajah 3

Berdasarkan pada Rajah 3 di atas, namakan bahagian yang berlabel P, Q dan R.


P: __________________________________________
2

Q: __________________________________________
R: __________________________________________

(3 Markah)

7. Padankan alatan tangan yang berikut berdasarkan nama yang betul dengan
menulis A, B, dan C dalam petak yang disediakan.

Pena ujian
Pemotong sisi
Playar muncung tirus
(3 Markah)
8. Tandakan ( / ) pada paip yang berkaitan dengan pernyataan di bawah dan ( X )
pada yang tidak berkaitan.
Menghubungkan paip utama dengan
meter air
Jenis paip
Paip Perkhidmatan
Paip Limpah
Paip perhubungan
(3 Markah)

9. Berikut adalah langkah menggantikan sesendal pili. Susun langkah mengganti


sesendal pili mengikut urutan yang betul dengan menulis 2, 3 dan 4 pada petak
yang disediakan. Jawapan 1 telah diberi.
Gantikan sesendal yang baru
Keluarkan pelompat dari kepala pili
Buka nat kepala pili dengan sepana boleh laras

Tanggalkan nat pengikat dan keluarkan sesendal dengan pemutar


skru rata
(3 Markah)
10.Soalan di bawah berdasarkan Rajah 4.

Rajah 4

Tuliskan nama perangkap berikut.


A: ________________________________
B: ________________________________
C: ________________________________

(3 Markah)

11.Tuliskan tiga jenis mesin jahit.


a. _________________________________
b. _________________________________
c. _________________________________
(3 Markah)
12.Rajah 5 menunjukkan campuran medium semaian. Nyatakan nisbah yang betul
untuk setiap bahan dalam menyediakan medium semaian pada ruangan di
bawah.

:
Rajah 5

(3 Markah)

13.Rajah 6 menunjukkan contoh bahan yang digunakan untuk membina kompos

Jerami padi

Kulit pisang

Kapur
dolomite

Rajah 6

Berdasarkan Rajah 5, namakan tiga bahan yang sesuai digunakan di X


a. ________________________
b. ________________________
c. ________________________
(3 Markah)
14.Isi tempat kosong dibawah untuk melengkapkan kepentingan kompos dengan
memilih jawapan yang betul. Tulis jawapan pada ruangan yang disediakan.
Kompos penting kepada pekebun untuk menambahkan kesuburan tanah dengan
amembekalkan
b
cara
.
serta
dapat c membaiki
. tanah dan .
a. ________________________________
b. ________________________________
c. ________________________________

(3 Markah)

15.Susun langkah menguji kompos yang berikut mengikut urutan yang betul
dengan menulis nombor 1, 2 dan 3 dalam ruangan yang disediakan.
Keluarkan batang kayu dan rasakan dengan tangan
Cucuk batang kayu di tengah-tengah timbunan kompos
Kenalpasti batang kayu sama ada lembap, panas, atau kering

(3 Markah)
16.Rajah 7 adalah sejenis sayuran. Tandakan ( / ) pada sayuran yang sama
kumpulannya dan ( X ) pada yang tidak sama.

Rajah 7

Petola
Sengkuang
Timun
(3 Markah)
17.Nyatakan tiga ciri-ciri biji benih yang baik dan bermutu.
a. _______________________________
b. _______________________________
c. _______________________________

(3 Markah)

18.Berikut adalah pernyataan mengenai ciri-ciri tapak yang sesuai untuk menanam
sayur-sayuran. Tandakan ( / ) bagi pernyataan betul dan ( X ) bagi pernyataan
salah.
Tanah yang rata memudahkan kerja membina batas
Tanah yang lapang dapat menerima cahaya matahari yang banyak
Berjauhan dengan jalan raya untuk tumbesaran hidup
(3 Markah)
19.Nyatakan tiga jenis sayuran yang dituai dengan kaedah memetik.
a. __________________________________________
b. __________________________________________
6

c. __________________________________________

(3 Markah)

20.Rajah 8 menunjukkan sokongan jenis junjung.

Rajah 8

Tandakan betul ( / ) pada jenis sayuran yang sesuai dengan sokongan diatas
dan salah ( X ) pada jenis sayuran yang tidak sesuai.
Kacang Panjang
Kacang buncis
Keledek

(3 Markah)
Bahagian B: Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan. [40 Markah]
1.

Menyusun atur

Membersih
Amalan 4M

Mendisiplin

Menilai

Berdasarkan amalan 4M diatas,


7

a. Huraikan setiap amalan di atas dengan teliti.

(8

Markah)
b. Nyatakan dua peraturan keselamatan di dalam bengkel.
(2 Markah)

Ruang Jawapan
a. Amalan 4M
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________
b. Dua peraturan keselamatan di dalam bengkel
I.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
II.

__
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__

2. Ethan mendapati berlaku kebocoran pada pili di dapurnya. Dia pasti yang
punca kebocoran ini adalah disebabkan sesendal yang haus atau rosak.

Rajah 9

Berdasarkan Rajah 9 di atas,


a. Nyatakan cara mengganti sesendal pili dengan betul.
(8 Markah)
b. Namakan dua alatan yang diperlukan dalam proses diatas.
(2 Markah)

Ruang Jawapan
a. Cara mengganti sesendal pili
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b. Dua alatan yang diperlukan adalah:
I.
___________________________________________________________________________
II.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.
Anak pokok yang telah ditanam memerlukan
penjagaan rapi supaya hidup dalam keadaan sihat
dan subur

a. Senaraikan kaedah penjagaan anak pokok.


(5 Markah)
b. Terangkan tujuan bagi setiap kaedah penjagaan anak pokok yang
dinyatakan di atas.
(5 Markah)
Ruang Jawapan.
a. Kaedah penjagaan anak pokok
I.
______________________________________________________________________________
II.
______________________________________________________________________________
III.
______________________________________________________________________________
IV.
______________________________________________________________________________
V.
______________________________________________________________________________

11

b. Tujuan bagi setiap kaedah penjagaan anak pokok seperti yang dinyatakan di
I.

atas.
______________________________________________________________________________

II.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

III.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

IV.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

V.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Proses pembuatan kompos banyak

menggunakan

bahan-bahan

buangan.

Rajah di bawah menunjukkan contoh binaan kompos.

A
B
C

Berdasarkan Rajah 10 di Rajah


atas, 10
a. Namakan bahan-bahan berlabel A, B dan C.
Bahan-bahan berlabel A, B dan C
A: ______________________________________
B: ______________________________________
C: ______________________________________
(3 Markah)
b. Tuliskan langkah-langkah membina kompos dengan cara yang betul.
(7 Markah)

12

Ruang Jawapan
b. Langkah-langkah membuat kompos dengan betul
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,
.

13