Anda di halaman 1dari 5

PAU

Cdigo: 34

XUO 2014
LATN II
OPCIN A
1.-TRADUCIN (cualificarase entre 0 e 6 puntos): tradzase o seguinte texto:
TRADUCCIN (se calificar entre 0 y 6 puntos): tradzcase el texto siguiente:
O emperador Nern / El emperador Nern.
Successit huic Nero, Caligulae avunculo suo simillimus, qui Romanum imperium et deformavit
et diminuit. Infinitam senatus partem interfecit; bonis omnibus hostis fuit. Parricidia multa
commisit. Urbem Romam incendit, ut spectaculi eius imaginem cerneret.
2.-GRAMTICA (cualificarase entre 0 e 1 punto): explquese morfolxica e sintacticamente o
fragmento subliado no texto latino.
GRAMTICA (se calificar entre 0 y 1 punto): explquese morfolgica y sintcticamente el
fragmento subrayado en el texto latino.
3.-LITERATURA (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos): respndase unha das das seguintes
cuestins:
LITERATURA (se calificar entre 0 y 1'5 puntos): respndase a una de las dos siguientes
cuestiones:
1) A obra pica de Virxilio / La obra pica de Virgilio.
2) Os discursos de Cicern / Los discursos de Cicern.
4.- MUNDO CLSICO (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos: 0'75 cada cuestin): respndanse
das das seguintes catro cuestins:
MUNDO CLSICO (se calificar entre entre 0 y 1'5 puntos: 0'75 cada cuestin): respndase a
dos de las siguientes cuatro cuestiones:
1) Explquese o significado das expresins seguintes / Explquese el significado de las
expresiones siguientes: "addenda et corrigenda", "ibidem", "pro indiviso".
2) Explquese o significado dos seguintes topnimos / Explquese el significado de los siguientes
topnimos: "Bonaval", "Fisterra", "Vigo".
3) Sinlese o prefixo e explquese que significado achega nas seguintes palabras / Selese el
prefijo y explquese qu significado aporta en las siguientes palabras: "demente", "interseccin",
"posposicin".
4) Descrbase a Lesbia segundo presentada por Catulo nos poemas lidos / Descrbase a Lesbia
segn es presentada por Catulo en los poemas ledos.

PAU

Cdigo: 34

XUO 2014
LATN II
OPCIN B
1.-TRADUCIN (cualificarase entre 0 e 6 puntos): tradzase o seguinte texto:
TRADUCCIN (se calificar entre 0 y 6 puntos): tradzcase el texto siguiente:
A raposa famenta e as uvas / La zorra hambrienta y las uvas.
Fame coacta vulpes alta in vinea
uvam adpetebat summis saliens viribus;
quam tangere ut non potuit, discedens ait:
Nondum matura est; nolo acerbam sumere.
2.-GRAMTICA (cualificarase entre 0 e 1 punto): explquese morfolxica e sintacticamente o
fragmento subliado no texto latino.
GRAMTICA (se calificar entre 0 y 1 punto): explquese morfolgica y sintcticamente el
fragmento subrayado en el texto latino.
3.-LITERATURA (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos): respndase unha das das seguintes
cuestins:
LITERATURA (se calificar entre 0 y 1'5 puntos): respndase a una de las dos siguientes
cuestiones:
1) A obra pica de Virxilio / La obra pica de Virgilio.
2) Os discursos de Cicern / Los discursos de Cicern.
4.- MUNDO CLSICO (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos: 0'75 cada cuestin): respndane
das das seguintes catro cuestins:
MUNDO CLSICO (se calificar entre entre 0 y 1'5 puntos: 0'75 cada cuestin): respndase a
dos de las siguientes cuatro cuestiones:
1) Explquese o significado das expresins seguintes / Explquese el significado de las
expresiones siguientes: "addenda et corrigenda", "ibidem", "pro indiviso".
2) Explquese o significado dos seguintes topnimos / Explquese el significado de los siguientes
topnimos: "Bonaval", "Fisterra", "Vigo".
3) Sinlese o prefixo e explquese que significado achega nas seguintes palabras / Selese el
prefijo y explquese qu significado aporta en las siguientes palabras: "demente", "interseccin",
"posposicin".
4) Descrbase a Lesbia segundo presentada por Catulo nos poemas lidos / Descrbase a Lesbia
segn es presentada por Catulo en los poemas ledos.

PAU

Cdigo: 34

SETEMBRO 2014
LATN
OPCIN A
1.-TRADUCIN (cualificarase entre 0 e 6 puntos): tradzase o seguinte texto:
TRADUCCIN (se calificar entre 0 y 6 puntos): tradzcase el texto siguiente:
O emperador Adriano / El emperador Adriano.
Hadrianus pacem omni imperii sui tempore habuit. Orbem Romanum circumiit. Facundissimus
Latino sermone, Graeco eruditissimus fuit. Non magnam clementiae gloriam habuit. Obiit in
Campania maior sexagenario. Senatus ei tribuere noluit divinos honores.
circumeo -ire -ivi (-ii) -itum tr. percorrer / recorrer.
2.-GRAMTICA (cualificarase entre 0 e 1 punto): explquese morfolxica e sintacticamente o
fragmento subliado no texto latino.
GRAMTICA (se calificar entre 0 y 1 punto): explquese morfolgica y sintcticamente el
fragmento subrayado en el texto latino.
3.-LITERATURA (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos): respndase unha das das seguintes
cuestins:
LITERATURA (se calificar entre 0 y 1'5 puntos): respndase a una de las dos siguientes
cuestiones:
1) Principais caractersticas da obra historiogrfica de Tito Livio. / Principales
caractersticas de la obra historiogrfica de Tito Livio.
2) Principais caractersticas das comedias de Plauto. / Principales caractersticas de las
comedias de Plauto.
4.- MUNDO CLSICO (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos: 0'75 cada cuestin): respndanse
das das seguintes catro cuestins:
MUNDO CLSICO (se calificar entre entre 0 y 1'5 puntos: 0'75 cada cuestin): respndase a
dos de las siguientes cuatro cuestiones:
1) Explquese o significado das expresins seguintes / Explquese el significado de las
expresiones siguientes: "ante meridiem", "grosso modo", "in extremis".
2) Explquese o significado dos seguintes topnimos / Explquese el significado de los siguientes
topnimos: "Caldelas", "Fonsagrada", "Triacastela".
3) Sinlese o prefixo e explquese que significado achega nas seguintes palabras / Selese el
prefijo y explquese qu significado aporta en las siguientes palabras: "antecedente", "cohabitar",
"introvertido".
4) Comntense os aspectos mis destacados do discurso de Agrcola (Agrcola, 33-34). /
Comntense los aspectos ms destacados del discurso de Agrcola (Agrcola, 33-34).

PAU

Cdigo: 34

SETEMBRO 2014
LATN
OPCIN B
1.-TRADUCIN (cualificarase entre 0 e 6 puntos): tradzase o seguinte texto:
TRADUCCIN (se calificar entre 0 y 6 puntos): tradzcase el texto siguiente:
O corvo presumido / El cuervo presumido.
Aesopus nobis hoc exemplum prodidit.
Tumens inani graculus superbia,
pennas, pavoni quae deciderant, sustulit
seque exornavit. Deinde contemnens suos,
se immiscuit pavonum formoso gregi.
2.-GRAMTICA (cualificarase entre 0 e 1 punto): explquese morfolxica e sintacticamente o
fragmento subliado no texto latino.
GRAMTICA (se calificar entre 0 y 1 punto): explquese morfolgica y sintcticamente el
fragmento subrayado en el texto latino.
3.-LITERATURA (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos): respndase unha das das seguintes
cuestins:
LITERATURA (se calificar entre 0 y 1'5 puntos): respndase a una de las dos siguientes
cuestiones:
1) Principais caractersticas da obra historiogrfica de Tito Livio. / Principales
caractersticas de la obra historiogrfica de Tito Livio.
2) Principais caractersticas das comedias de Plauto. / Principales caractersticas de las
comedias de Plauto.
4.- MUNDO CLSICO (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos: 0'75 cada cuestin): respndanse
das das seguintes catro cuestins:
MUNDO CLSICO (se calificar entre entre 0 y 1'5 puntos: 0'75 cada cuestin): respndase a
dos de las siguientes cuatro cuestiones:
1) Explquese o significado das expresins seguintes / Explquese el significado de las
expresiones siguientes: "ante meridiem", "grosso modo", "in extremis".
2) Explquese o significado dos seguintes topnimos / Explquese el significado de los siguientes
topnimos: "Caldelas", "Fonsagrada", "Triacastela".
3) Sinlese o prefixo e explquese que significado achega nas seguintes palabras / Selese el
prefijo y explquese qu significado aporta en las siguientes palabras: "antecedente", "cohabitar",
"introvertido".
4) Comntense os aspectos mis destacados do discurso de Agrcola (Agrcola, 33-34). /
Comntense los aspectos ms destacados del discurso de Agrcola (Agrcola, 33-34).

CONVOCATORIAS DE XUO E SETEMBRO

1.- TRADUCIN. Ser cualificada entre cero (0) e seis (6) puntos. Pdese e valrase
exclusivamente unha traducin do texto latino ao galego ou ao casteln. Terase en conta a
exactitude e precisin no contido e a correccin do resultado na lingua de destino.
2.- GRAMTICA. Ser cualificada entre cero (0) e un (1) punto. Valorarase que se
expliquen correctamente todas as unidades morfolxicas do fragmento subliado no texto
latino, as estruturas sintcticas nas que se organizan e as funcins sintcticas que
desempean nesas estruturas. Considerarase vlido calquera mtodo de anlise correcta.
3.- LITERATURA. Ser cualificada entre cero (0) e un e medio (1'5) puntos. Hai que
responder a unha soa das das preguntas propostas, polo que, se algn alumno/-a responde
s das, terase unicamente en conta a que desenvolva en primeiro lugar. Valorarase a
exactitude, cantidade (anda que non se esixe ser exhaustivo) e calidade dos contidos
referidos exclusivamente ao tema preguntado, e a claridade e correccin da exposicin.
4.- MUNDO CLSICO. Cualificarase entre cero (0) e un e medio (1'5) puntos,
correspondendo 0'75 puntos a cada unha das das cuestins que hai que responder entre as
catro propostas; se algn alumno/-a responde a mis de das cuestins, tomaranse en
consideracin soamente as das que presente primeiro. Valorarase a explicacin precisa e
clara de cada aspecto concreto preguntado.