Anda di halaman 1dari 29

960228126688

1.0 ABSTRAK
Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti upacara-upacara adat resam
menyambut kelahiran bayi yang masih dijalankan oleh masyarakat Melayu-Brunei di
Kg.Hulu Tanjung Giuk Bongawan. Disamping itu kajian ini juga mengkaji kepentingan
upacara-upacara yang terdapat dalam adat resam ini serta merungkai faktor-faktor adat resam
ini semakin dilupakan. Kampung Hulu Tanjung Giuk Bongawan menjadi pilihan lokasi
utama kerana lokasinya berdekatan dengan kediaman pengkaji dan ketersampaiannya mudah.
Seramai 30 orang responden dari kampung Hulu Tanjung Giuk terlibat dalam kajian ini. Oleh
itu, borang soal selidik berskala likert dan kaedah temu ramah digunakan. Kajian ini juga
menggunakan kaedah deskriptif berdasarkan kaedah kajian kepustakaan, tinjauan atau
pemerhatian. Pelbagai upacara-upacara yang dijalanakan dalam adat ini seperti adat
bertahnik, memberi nama, bercukur jambul , berkahtan dan sebagainya. Setiap upacara yang
dijalankan mempunyai kepentingannya tersendiri. Namun begitu, adat resam ini semakin hari
semakin lupus ditelan peredaran zaman moden kini. Oleh itu, adalah diharapkan kajian
menyeluruh tentang adat resam menyambut kelahiran bayi dalam kaum Melayu-Brunei dapat
dibuat pada masa akan datang.

960228126688

ISI KANDUNGAN

HALAMAN

1.0

Abstrak

2.0

Isi Kandungan

3.0

Penghargaan

4.0

Pengenalan

4-5

5.0

Objektif Kajian

6.0

Lokasi Kajian

7-10

7.0

Kaedah Kajian

11-13

7.1

Kaedah Kajian Soal Selidik

7.2

Kaedah Kajian Kepustakaan

7.3

Kaedah Kajian Pemerhatian

7.4

Kaedah Kajian Temu Bual

8.0

Dapatan Kajian Dan Perbincangan

9.0

Rumusan

26

10.0

Bibliografi

27

11.0

Lampiran

28-29

14-25

960228126688

3.0 PENGHARGAAN
Syukur ke hadrat Ilahi atas keizinan-Nya kerana memberikan kesempatan dan
memudahkan tugasan kerja kursus Pengajian Am serta selawat ke atas junjungan besar Nabi
Muhammad S.A.W dan Para Sahabat r.a serta para tabiin yang memperjuangkan kebenaran
Islam di bumi Allah S.W.T ini.
Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan khas buat En Ahmat
Saat Tahir selaku pensyarah Pengajian Am atas bimbingan dan tunjuk ajar serta dorongan
yang diberikan sepanjang tugasan ini dijalankan. Saya juga ingin menunjukan penghargaan
ini kepada Dr. Hj Pangiran Abu Bakrin selaku pensyarah pengajian Am kerana turut sama
dalam membantu menjayakan kajian ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah
Jainah binti Basir selaku pengetua SMK Bongawan kerana telah membenarkan kami
menyiapkan kerja kursus ini.
Tidak dilupakan kepada kakak dan abang saya kerana memberikan dorongan dan
semangat sepanjang saya membuat kajian ini. Penghargaan ini juga ditujukan kepada
keluarga saya dan sepupu saya Mohd Faizy Shazlyn Awg Nurah kerana sudi memberikan
idea dan pengalaman dalam menyiapkan kerja kursus.
Jutaan terima kasih diucapkan kepada penduduk Kampung Hulu Tanjung Giuk
Bongawan kerana sudi membantu memberikan pengalaman dan informasi mengenai adat
resam kelahiran bayi dalam kaum Brunei-Melayu. Terima kasih juga kepada Ketua Kampung
Hulu Tanjung Giuk Bongawan iaitu En. Kadir Sabtu kerana sudi meluangkan masa beliau
dalam sesi temu ramah adat resam kelahiran.
Akhir sekali, Penghargaan ini juga saya tujukan kepada rakan-rakan seperjuangan
tingkatan enam atas kerana mereka banyak menghulurkan bantuan kepada saya dalam
menyiapkan tugasan ini. Segala pengalaman dan cetusan idea yang mereka kongsikan amat
dihargai.
Sekian, terima kasih.

960228126688

4.0 PENGENALAN
Dalam meniti arus kemodenan ini, pengetahuan dan amalan adat resam semakin
berkurangan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Meninjau tajuk mengenai adat resam
menyambut kelahiran bayi dalam kaum Brunei-Melayu di sekitar Bongawan mempunyai
tradisinya yang tersendiri. Berbicara mengenai adat resam menyambut kelahiran, umum
mengetahui bahawa adat ini ditujukan kepada si Bayi yang dilahirkan dan Ibu yang telah
melahirkan. Anak merupakan anugerah Allah yang tidak ternilai dan pengikat kasih sayang
antara suami dan isteri. Maka, kelahiran bayi tersebut perlu disambut dengan penuh rasa
kesyukuran. Kaum Melayu-Brunei mengamalkan beberapa adat yang diwarisi sejak turuntemurun yakni meliputi aspek adat semasa mengandung dan selepas kelahiran bayi. Tema
adat resam ini sesuai dengan persis kata peribahasa melayu biar mati anak, jangan mati
adat.
Menurut Kamus Dewan edisi keempat, frasa adat membawa maksud peraturan
yang

sudah

diamalkan

turun-temurun

(sejak

dahulukala)

di dalam sesebuah masyarakat . Frasa Resam pula bermaksud adat kebiasaan atau aturanaturan yang menjadi adat. Kelahiran pula bermaksud perihal keluarnya seorang bayi dari
kandungan ibu. Oleh itu, Adat Resam menyambut Kelahiran Bayi boleh didefinisikan sebagai
suatu amalan atau upacara yang harus dilakukan apabila seorang bayi lahir ke dunia.
Kaum Melayu-Brunei pula , menurut Nurul Izzah Misni (Siri adat dan budaya
kaum utama) , Kaum Melayu Brunei banyak terdapat di Labuan dan Sabah. Mereka sama
ada penduduk yang berhijrah dari Brunei atau menerima pengaruh Brunei ketika berada di
bawah Kesultanan Brunei atau Kesultanan Sulu sebelum kedatangan Inggeris. Namun, pada
masa kini etnik Melayu Brunei banyak dipengaruhi oleh budaya tempatan menyebabkan
terdapat sedikit perbezaan dari segi dialek, cara hidup dan makanan tradisi.
Laman Web rasmi, Jabatan Warisan Negara iaitu
http://www.heritage.gov.my/index.php/warisan-tidak-ketara/adat-a-resam/pengenalan-adat
mentakrifkan adat resam adalah cetusan peraturan dan panduan di mana ia adalah satu garis
penentu sesuatu hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Sesebuah masyarakat
menjalani kehidupan berdasarkan amalan nenek moyang mereka sebagai menyempurnakan
atau melaksanakan sesuatu peraturan yang menjadi tabiat manusia semulajadi di mana lamakelamaan telah menjadi satu kemestian yang diikuti secara turun-temurun bagi mengekalkan
tradisi sesuatu kaum itu.
4

960228126688

Natijahnya, Kajian ini akan mengkaji mengenai Adat Resam Kelahiran Bayi dalam
Masyarakat Melayu-Brunei yang terdapat di sekitar Kg Hulu Tanjung Giuk Bongawan,
Papar, Sabah. Dalam kajian ini , beberapa objektif yang akan dibincangkan iaitu adat
menyambut kelahiran bayi yang masih diamalkan oleh masyarakat Melayu Brunei serta
kepentingannya. Selain itu, kajian ini juga akan mengkaji beberapa faktor yang mendorong
adat resam ini semakin dilupakan. Objektif kepentingan Adat Resam kelahiran bayi ini
meliputi aspek terhadap Ibu yang melahirkan , anak yang dilahirkan dan Masyarakat MelayuBrunei. Umum mengetahui bahawa adat resam yang diamalkan sejak dahulukala kian luput
ditelan arus oleh kemodenan dari sudut pemikiran dan amalan. Oleh hal yang demikian ,
kajian ini juga akan mengkaji sebab-sebab adat resam menyambut kelahiran bayi semakin
dilupakan. Kajian ini juga akan mengenalpasti adat menyambut kelahiran bayi yang masih
diamalkan oleh masyarakat Melayu Brunei yang merangkumi aspek semasa mengandung dan
selepas kelahiran bayi.
Antara adat yang dijalankan semasa mengandung ialah mengurut perut ibu yang
mengandung yang dilakukan oleh orang tua yang mahir dalam bidang tersebut. Setelah bayi
dilahirkan , adat yang akan dijalankan ialah adat bertahnik iaitu memberi manisan seperti
madu dan buah tamar. Kemudian , adat memberi nama kepada bayi dengan nama-nama yang
indah serta mempunyai makna yang baik. Kebiasaannya adat bercukur jambul serta akikah
akan dijalankan selepas ibu bersalin habis berpantang selama 44 hari. Setelah itu, adat
berkahtan untuk bayi perempuan akan dijalankan.
Rasional kajian ini dijalankan adalah untuk memahami dan membezakan adat
resam menyambut kelahiran bayi dalam kaum Melayu-Brunei dengan kaum lain. Seterusnya,.
kajian ini juga sebenarnya menyedarkan masyarakat terutamanya golongan muda tentang
keistimewaan menggunakan kaedah tradisional berbanding dengan kaedah moden.
Kesimpulannya, adat resam kelahiran bayi merupakan adat yang telah lama
diamalkan oleh masyarakat Melayu-Brunei di Bongawan. Adat ini masih diamalkan oleh
sesetengah penduduk tempatan di Bongawan khususnya di Kg Hulu Tanjung Giuk
Bongawan. Oleh itu , pengkaji akan menghuraikan objektif kajian dengan lebih lanjut di
dalam dapatan kajian dan perbincangan.

960228126688

5.0 OBJEKTIF KAJIAN:


I.

Mengenalpasti upacara-upacara adat resam menyambut kelahiran bayi yang masih

II.

dijalankan oleh masyarakat Melayu-Brunei di Kg.Hulu Tanjung Giuk Bongawan.


Mengkaji kepentingan adat menyambut kelahiran bayi yang diamalkan oleh

III.

masyarakat Melayu-Brunei.
Mengkaji faktor-faktor adat resam menyambut kelahiran bayi yang semakin
dilupakan.

6.0 LOKASI KAJIAN


6

960228126688

Dalam membuat kajian ini, kawasan kajian adalah satu elemen yang amat penting
dalam menjalankan sesuatu kajian dan dipilih berdasarkan tajuk kajian yang telah ditentukan
oleh pengkaji sebelum memulakan penyelidikan. Kawasan kajian yang dipilih oleh pengkaji
ialah Kampung Hulu Tanjung Giuk Bongawan. Jarak kawasan ini dari SMK Bongawan ialah
2.8 km dan mengambil masa selama 6 minit dengan menaiki kenderaan untuk sampai ke
SMK Bongawan.

Peta 2 : Peta lokasi kajian, Kampung Hulu Tanjung Giuk Bongawan ke SMK Bongawan
Sumber : www.maps/google.com

960228126688

Peta 2 : Peta Negeri Sabah Malaysia


Sumber : http://www.sabah.edu.my/kds/peta_sabah.htm

960228126688

Sejarah Bongawan
Bongawan adalah sebuah pekan di negeri Sabah, Malaysia. Lokasinya terletak di
Bahagaian Pantai Barat Sabah dan terletak kira-kira 60 kilometer ke selatan ibu negeri Sabah
Kota Kinabalu. Bongawan terletak di bawah Parlimen Kimanis. Tempat ini merupakan salah
satu laluan dari stetsen utama untuk Jabatan Kereta Api Negeri Sabah.
Terdapat sejarah mengenai kawasan Bongawan ini mendapat nama. Ketua kampung
Hulu Tanjung Giuk Bongawan iaitu Encik Kadir Sabtu mengatakan bahawa nama Bongawan
secara tradisionalnya didapati dari dialek masyarakat tempatan untuk burung Bangau atau
dalam bahasa inggeris dipanggil egrets, yang sering kali kelihatan di sawah padi bersama
kerbau. Lama-kelamaan perkataan bangau telah diubah menjadi Bangauan dan akhirnya
dievolusi lagi menjadi Bongawan yang dikenali sehingga hari ini. Bongawan sehingga hari
ini dikenali sebagai Bengawan namun nama tersebut telah diubah menjadi Bongawan
pada sekitar tahun 1970-an.
Pekan Bongawan diakui telah wujud sekitar tahun 1939. Namun ada yang mendakwa
pekan Bongawan telah wujud lebih awal dari tahun yang dinyatakan. Bagaimanapun pekan
ini mempunyai dua blok utama bangunan iaitu bangunan berstrukrur kayu lama yang masih
teguh dan bangunan baru siap dibina pada tahun 2009.

960228126688

Gambar 1: Kawasan Kajian Kampung Hulu Tanjung Giuk Bongawan

Gambar 2 : Kawasan Kajian Kampung Hulu Tanjung Giuk Bongawan.

10

960228126688

7.0 KAEDAH KAJIAN


Bagi menyediakan sebuah kajian yang lengkap, pengkaji memerlukan kaedah untuk
mendapatkan maklumat yang benar dan tepat. Terdapat empat kaedah yang digunakan oleh
pengkaji antaranya ialah kaedah kepustakaan, kaedah temu bual, kaedah soal selidik, dan
kaedah pemerhatian. Hal ini bertujuan untuk melihat perkembangan sepanjang perjalanan
kajian yang dilakukan oleh pengkaji. Kaedah-kaedah tersebut sangat penting kepada pengkaji
bagi menyiapkan kajian yang lengkap dan mendaptakan hasil yang terbaik.

7.1 KAEDAH KAJIAN KEPUSTAKAAN


Menurut pendapat Zaleha Mohd Jaafar (2009). Kajian kepustakaan bermaksud segala
usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang releven dengan topik
atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi juga diperoleh dari buku-buku ilmiah,
buku tahunan, ensiklopedia, laporan penelitian, internet dan sumber-sumber bertulis yang
dicetak. Pengkaji menggunakan kaedah ini untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi
yang releven dan dikumpulkan atau dibaca, dikaji, dicatatkan, dan dimanfaatkan (Roth 1986).
Pengkaji perlu mengenal atau merasa asing dalam lingkungan perpustakaan kerana dengan
mengenal situasi perpustakaan, pengkaji akan mendapatkan bahan yang diperlukan dengan
lebih mudah. Pengkaji mendapatkan bahan rujukan daripada:
i.
ii.
iii.

Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah.


Perpustakaan Membakut, Sabah.
Perpustakaan Papar, Sabah.

11

960228126688

7.2 KAEDAH TEMUBUAL


Kaedah ini tebahagi kepada dua iaitu :
7.2.1 Temu bual secara formal
Temu bual ini ini adalah satu kaedah yang memerlukan pengkaji berinteraksi dengan
responden secara lisan dari seseorang informen. Proses temu bual yang digunakan dalam
kajian ini adalah secara rasmi dan juga bersahaja. Menurut Anis Ibrahim (2012) dalam
kaedah temu bual formal ini juga, penggunaan alatan seperti rakaman video, gambar atau foto
dan perakam suara sangat memainkan peranan penting untuk membantu pengkaji
merekodkan interaksi lisan yang berlaku antara pengkaji dengan responden yang terlibat.
Kaedah ini adalah untuk mengumpul maklumat tepat seperti sosiodemografi, umur, taraf
perkahwinan dan tahap pendidikan informen.
7.2.2 Temu Bual tidak formal
Kaedah temu bual secara informal merupakan satu kaedah yang memerlukan
pemerhatian, soal jawab, latihan yang dibuat secara individu atau berkumpulan. Kaedah temu
bual secara informal ini digunakan oleh pengkaji dalam bentuk borang berskala Likert.
Seramai 30 orang responden yang dipilih daripada kampung Hulu Tanjung Giuk Bongawan.
Pemilihan responden adalah berdasarkan kesudian dan kelapangan mereka untuk menjawab
borang soal selidik serta bertujuan untuk mendapatkan maklumat daripada responden.
Kaedah ini digunakan bagi memudahkan pengkaji mengumpul maklumat untuk mencapai
objektif kajian dan menghasilkan dapatan yang baik.

12

960228126688

7.3 KAEDAH BORANG SOAL SELIDIK


Dalam kaedah ini, pengkaji akan mengedarkan borang soal selidik kepada 30 orang
responden untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan kajian. Soal selidik adalah kaedah
utama dalam pengumpulan data kerana ianya berhubung terus dengan kumpulan sasaran.
Penggunaan borang perlu melalui strategi mereka bentuk sal selidk yang bersesuaian supaya
tidak berlaku bias (Abd Rahman et.el 1996) kaedah ini adalah kaedah yang paling popular
yang digunakan oleh para pengkaji bagi mendapatkan data primer. Borang soal selidik juga
perlulah bersesuian dengan objektif serta kerangka konseptual yang telah ditetapkan supaya
soalan tersebut tidak menyimpang jauh daripada sasaran. Borang soal selidik ini berbentuk
soalan tertutup dan terbuka.

7.4 KAEDAH PEMERHATIAN


Pengkaji akan pergi ke lokasi kajian untuk memerhati dan mendaptkan maklumat
berkenaan kajian. Kaedah ini merupakan alternatif yang ada dalam pengumpulan maklumat
atau data selain soal selidik dan temubual. Menurut Anis Ibrahim (2012) , pemerhatian
merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengukur pembolehubah dalam penyelidikan.
Pemerhatian ini dijalankan di sekitar kawasan Kg Hulu Tanjung Giuk Bongawan.

13

960228126688

8.0 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN


8.1 LATAR BELAKANG RESPONDEN.
Bahagian ini akan membincangkan analisis data dan memaparkan hasil penemuan kajian
yang telah dilakukan daripada borang soal selidik. Data dan responden yang diperoleh oleh
pengkaji akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif.
Jadual 1 : Pembahagian Responden Berdasarkan Jantina.
Jantina
Lelaki
Perempuan
Jumlah

Bilangan Responden
13
17
30

Peratus (%)
43.33
56.67
100

JANTINA

Perempuan; 57%

Lelaki; 43%

Carta pai 1 : Taburan responden berdasarkan jantina.


Berdasarkan carta pai 1, didapati bahawa pembahagian responden berdasarkan jantina adalah
tidak seimbang iaitu jumlah responden perempuan lebih banyak berbanding jumlah
responden lelaki. Pengkaji mendapati bahawa responden perempuan serami 17 orang
bersamaan dengan 56.67 peratus manakala jumlah responden lelaki pula seramai 13 orang
bersamaan dengan 43.33 peratus. Hal ini kerana, pengkaji menjalankan kajian pada hari
bekerja di mana kaum lelaki keluar untuk bekerja manakala kaum perempuan pula berada di
rumah sebagai suri rumah tangga. Tambahan pula, kaum perempuan lebih ramai terlibat
14

960228126688

dalam menyediakan alat-alat yang digunakan untuk adat menyambut kelahiran. Mereka juga
terlibat secara langsung dan berpengalaman menjadi seorang ibu dan nenek kepada bayi atau
cucu yang dilahirkan.
Jadual 2 : Pembahagian Responden Berdasarkan Umur
Umur
0-20
21-30
31-40
41-50
51 ke atas
Jumlah

Bilangan responden
4
4
5
8
9
30

Peratus (%)
13.33
13.33
16.67
26.67
30
100

Bilangan responden berdasarkan umur


0-20

21-30

31-40

41-50

51 ke atas

13%
30%

13%
17%

27%

Carta pai 2 : Taburan Responden berdasarkan Umur.


Berdasarkan Carta pai 2, pengkaji mendapati bahawa taburan responden berdasarkan umur
dalam lingkungan 0-20 dan 21-30 adalah seimbang iaitu seramai 4 orang bersamaan dengan
13 peratus. Manakala, 5 orang iaitu 16.67 peratus dalam lingkungan umur 31-40an.
Lingkungan umur 41-50 pula mencatatkan seramai 8 orang bersamaan 26.67 peratus dan 9
orang bersamaan dengan 30 peratus dalam lingkungan umur 51 tahun. Pengkaji mendapati
bahawa taburan umur 51 ke atas merupakan jumlah yang paling tinggi setelah dianalisis. Hal
ini demikian kerana kategori umur tersebut merupakan warga emas yang berpengalaman
dalam adat resam ini. Remaja yang berumur dalam lingkungan 0-20 dan 21-30 pula

15

960228126688

merekodkan jumlah paling sedikit kerana mereka kurang berpengalaman dan sesetengahnya
berstatuskan bujang.
Jadual 3 : Pembahagian Responden Berdasarkan Status
STATUS
BUJANG
BERKAHWIN
JUMLAH

BILANGAN
11
19
30

PERATUS
36.67
63.33
100

STATUS RESPONDEN
BUJANG

BERKAHWIN

37%
63%

Carta Pai 3 : Taburan Responden Berdasarkan Status.


Berdasarkan carta pai di atas, seramai 11 orang daripada 30 orang bersamaan 36.67% belum
berkahwin. Manakala, seramai 19 orang bersamaan 63.33% sudah membina rumah tangga.
Fenomena ini berlaku disebabkan oleh pengkaji bertemu dengan responden yang terdiri
daripada ibu-ibu di sekitar kawasan kajian. Berstatuskan bujang pula terdiri daripada remaja
yang berumur sekitar 0-20. Oleh itu, responden yang sudah berkahwin memudahkan pengkaji
membuat penyelidikan kerana responden mempunyai pengalaman mengenai adat menyambut
kelahiran bayi.

16

960228126688

8.2 DAPATAN DAN ANALISIS DATA BERDASARKAN ADAT-ADAT KELAHIRAN


BAYI YANG MASIH DIAMALKAN DI KAMPUNG HULU TANJUNG GIUK
BONGAWAN.

Perkara
Adat melenggang perut tidak

1
0

2
0

3
0

4
12

5
18

(40%)

(60%)

14

16

(46.67%

(53.33%)

)
13

17

(43.33%

(56.67%)

10

)
12

mesti dilakukan sebelum hari

(33.33%

(40%)

(26.67%)

ke-7 selepas kelahiran bayi.


Upacara mencukur jambul di

)
0

11

19

(36.67%

(63.33%)

)
10

20

(33.33%

(66.67%)

)
8

22

(26.67%

(73.33%)

diamalkan dalam masyarakat


melayu-brunei sebaliknya
adat mengurut perut ibu
2

mengandung diamalkan.
Adat memperdengarkan Azan

dan Iqamat kepada Bayi.


3

Upacara bertahnik atau

memberi manisan
4

menggunakan madu.
Upacara memberi nama bayi

amalkan pada hari ke-40


6

selepas kelahiran bayi.


Akikah diadakan sekaligus

dengan majlis cukur jambul.


7

Bunga Telur diberikan kepada

kumpulan marhaban dan


tetamu yang hadir di majls
8

cukur jambul
Selepas kelahiran, Berkahtan
hanya untuk bayi perempuan
sahaja.

)
0

19

11

(63.33%

(36.67%)

Jadual 4 : Pernyataan tentang berdasarkan adat-adat kelahiran bayi yang diamalkan di


Kampung Hulu Tanjung Giuk Bongawan.
17

960228126688

Upacara Adat Menyambut Kelahiran Bayi


80%
60%
40%
20%
0%

sangat tidak setuju

tidak setuju

setuju

sangat setuju

tidak pasti

Graf 1 : Taburan Responden mengenai upacara-upacara adat kelahiran bayi dalam kaum
Melayu-Brunei di Bongawan.
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji, terdapat beberapa upacara yang
masih diamalkan dalam adat menyambut kelahiran bayi dalam masyarakat Melayu-Brunei di
Kg Hulu Tanjung Giuk Bongawan.
Majoriti seramai 60% bersamaan dengan 18 orang berpendapat sangat bersetuju bahawa
adat mengurut perut ibu mengandung merupakan upacara yang diamalkan oleh kaum
Melayu-Brunei dalam adat menyambut kelahiran bayi. Selebihnya, 40% bersamaan dengan
12 orang hanya bersetuju dengan pendapat tersebut. Adat ini diamalkan sejak turun-temurun
oleh kaum Melayu-Brunei. Upacara ini dilakukan oleh bidan dan tukang urut yang pakar
mengenai kaedah mengurut ibu mengandung. Upacara ini menggunakan piring dan
diletakkan diperut ibu mengandung untuk mengesan kedudukan kepala bayi tersebut.
Sekiranya kepala bayi dalam kedudukan sonsang, bidan akan memusing piring tersebut
supaya kedudukan bayi dalam keadaan normal.
Bagi adat seterusnya ialah memperdengarkan azan dan iqamat kepada bayi, seramai 14
orang bersamaan dengan 46.67 peratus mengatakan setuju dan 16 orang bersamaan 53.33
peratus memilih kategori sangat setuju. Upacara ini dijalankan setelah bayi telah dilahirkan.
Kelazimannya bayi lelaki akan diazankan di kedua-dua belah telinganya manakala bayi
perempuan akan diqamatkan. Biasanya, bapa atau datuk bayi tersebut akan melakukan
upacara ini.

18

960228126688

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, seramai 17 orang bersamaan dengan


56.67 peratus sangat bersetuju amalan Bertahnik masih dijalankan sehingga ke hari ini.
Bertahnik merupakan sunnah Rasulullah s.a.w. Upacara ini dimulakan dengan membacakan
surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Ia diikuti dengan langkah mencecap atau merasakan
sedikit air madu ke lelangit mulut bayi tersebut. Amalan ini dijalankan oleh ayah, atau orangorang soleh sebagai mengambil berkat.
Bagi upacara memberi nama bayi pula, Seramai 10 orang (33.33%) memberi
respon tidak pasti mengenai upacara ini. Manakala, seramai 12 orang iaitu 40% bersetuju
dan 8 orang yakni 26.67% sangat bersetuju tentang upacara ini. Sesetengah penduduk
berpendapat bahawa tidak semestinya upacara memberi nama bayi dilakukan pada hari
ketujuh. Upacara ini boleh dijalankan pada bila-bila masa. Memberi nama yang indah dan
mempunyai maksud yang baik kepada bayi merupakan saranan agama islam yang dianuti
oleh masyarakat kaum Melayu-Brunei di Bongawan. Kebiasaannya jika bayi itu lelaki, nama
akan diberi mengikut nama para nabi manakala untuk bayi perempuan, nama isteri-isteri atau
anak-anak nabi akan dipilih.
Berdasarkan analisis yang dijalankan,. 19 orang bersamaan dengan 63.33 peratus
sangat bersetuju dan 11 orang bersamaan 36.67 peratus sangat bersetuju dengan upacara
mencukur jambul yang diamalkan pada hari ke-40 selepas kelahiran bayi Pada hari itu, bayi
dipakaikan dengan pakaian cantik dan diletakkan di atas talam yang dialas dengan tilam kecil
atau didukung oleh bapa atau datuknya. Si bayi seterusnya dibawa ke tengah majlis dan
disambut oleh hadirin lelaki sambil berzanji. Si bayi akan ditepungi tawar serta ditabur beras
kunyit dan bertih. Para hadirin secara bergilir-gilir akan menggunting sedikit rambut bayi
tersebut dan dimasukkan ke dalam kelapa. Bilangan orang yang menggunting rambut bayi
tersebut hendaklah dalam bilangan yang ganjil, iaitu tiga, lima, tujuh dan seterusnya. Setelah
selesai pihak lelaki menjalankan acara menggunting, pihak perempuan pula mengambil alih.
Setelah selesai kedua-dua pihak menjalankan adat bercukur barulah kepala bayi tersebut
dicukur sepenuhnya oleh bidan atau sesiapa sahaja yang boleh melakukannya. Kesemua
rambut yang dicukur akan dimasukkan ke dalam kelapa.
Seterunya, 20 orang yakni 66.67 peratus sangat bersetuju , kategori sangat setuju
seramai 10 orang iaitu 33.33 peratus menyatakan bahawa akikah diadakan sekaligus dengan
majlis cukur jambul. Lazimnya , semasa adat ini dijalankan akikah turut diadakan. Dari segi
syarak, akikah membawa pengertian menyembelih ternakan pada hari ke tujuh selepas anak
19

960228126688

dilahirkan. Orang Islam yang berkemampuan disunatkan menyembelih ternakan seperti


kambing, lembu atau kerbau sebagai akikah anak yang baru lahir. Seorang anak disunatkan
berakikah sekali sahaja seumur hidup. Terdapat syarat-syarat tertentu dalam memilih haiwan
untuk akikah dan jumlah ternakan untuk akikah juga berbeza mengikut jantina bayi. Bagi
bayi lelaki akikahnya ialah dua ekor kambing dan seekor kambing bagi bayi perempuan.
Kemudian, daging kambing tersebut disembelih dan dimasak untuk dijamu oleh tetamu yang
hadir.
Orang Islam yang berkemampuan disunatkan menyembelih ternakan seperti kambing,
lembu atau kerbau sebagai akikah anak yang baru lahir. Seorang anak disunatkan berakikah
sekali sahaja seumur hidup. Terdapat syarat-syarat tertentu dalam memilih haiwan untuk
akikah dan jumlah ternakan untuk akikah juga berbeza mengikut jantina bayi. Bagi bayi
lelaki akikahnya ialah dua ekor kambing dan seekor kambing bagi bayi perempuan.
Kemudian, daging kambing tersebut disembelih dan dimasak untuk dijamu oleh tetamu yang
hadir.an taburan responden yang diperoleh, majoriti iaitu seramai 22 orang (73.33%)
bersetuju mengenai upacara memberi Bunga Telur dan duit syiling kepada kumpulan
marhaban dan tetamu yang hadir di majls cukur jambul. Upacara ini dilakukan sewaktu
majlis cukur jambul dijalankan. Tujuan upacara ini dilaksanakan adalah menghargai dan
tanda terima kasih kepada tetamu yang sudi hadir ke majlis cukur jambul. Kebiasaannya,
pihak tuan rumah akan memberi bunga telur dan juga duit syiling 20 sen sebagai sedekah
daripada ibu bapa bayi tersebut kepada tetamu yang hadir dengan harapan doa dan berkat
untuk bayi mereka.
Seramai 19 orang (63.33%) responden menyatakan sangat bersetuju tentang
upacara berkahtan yang dijalankan dalam adat resam ini.. Mereka berpendapat bahawa adat
bersunat bagi bayi perempuan lazimnya dilakukan ketika bayi itu masih kecil iaitu beberapa
hari selepas dilahirkan. Namun demikian, kebanyakan kanak-kanak perempuan akan
menjalani upacara ini sekurang-kurangnya ketika berumur setahun atau lebih. Adat ini akan
dijalankan oleh bidan. Antara alat yang digunakan ialah bedak langir, tepung tawar, daun
sambung, abu dan sebilah pisau tajam. Dimulakan dengan niat dan berselawat, bidan
memotong

kelentit

tersebut

menggunakan

pisau

nipis

yang

tajam.

Kemudian

mengeluarkannya menggunakan kapas. Sesudah itu, bayi tersebut dimandikan dengan bedak
langir pada badan bayi terebut.

20

960228126688

8.3 KEPENTINGAN MENGAMALKAN ADAT MENYAMBUT KELAHIRAN BAYI


DALAM KAUM MELAYU-BRUNEI DI BONGAWAN
Bil
1

Kepentingan
Amalan Bertahnik dapat

1
0

2
0

3
0

menjadikan bayi tersebut


2

petah berkata-kata.
Amalan Akikah mampu
bersedekah.
Amalan bercukur jambul

16

5
14

(53.33%) (46.67%)
0

menggalakan seseorang itu


3

juga mampu mengeratkan

21

(30%)

(70%)

19

11

(63.33%) (36.67%)

sillaturrahim komuniti
4

masyarakat Bongawan.
Adat mengurut perut ibu

mengandung dapat

18

12

(60%)

(40%)

11

19

memudahkan si ibu
bersalin.
5

Azan dan Iqamat dapat

membentuk peribadi bayi

(36.67%) (63.37%)

menjadi anak yang soleh


6

dan solehah.
Bersunat/berkhatan mampu
mengelakkan diri bayi atau

14

16

(46.67%) (53.33%)

kanak-kanak daripada
penyakit.
Jadual 5 : Pernyataan tentang Kepentingan Menyambut Kelahiran Bayi dalam Kaum-Melayu
Brunei di Bongawan.

21

960228126688

Kepentingan Menyambut Adat Kelahiran Bayi


80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Sangat tidak setuju

Tidak pasti

Setuju

Sangat Setuju

Graf 2 : Taburan responden mengenai kepentingan Mengamalkan Adat Menyambut


Kelahiran Bayi dalam Kaum Melayu-Brunei di Bongawan.
Graf dan jadual di atas menunjukkan taburan responden mengenai kepentingan
mengamalkan adat menyambut kelahiran bayi dalam kaum Melayu-Brunei. Bagi
kepentingan pertama iaitu amalan bertahnik dapat menjadikan bayi tersebut petah
berkata-kata, Seramai 16 orang bersamaan dengan 53.33% memilih hanya bersetuju
mengenai kepentingan ini. Bagi kategori sangat setuju pula adalah seramai 14 orang
bersamaan dengan 46.67%. Amalan ini merupakan sunnah Rasulullah s.a.w. Sinonim dengan
amalan ini, masyarakat Kaum Melayu-Brunei berpendapat bahawa manisan yang dirasai oleh
bayi sewaktu berusia 7 hari mampu melahirkan kanak-kanak yang bersopan santun dari segi
percakapan.
Kepentingan seterusnya ialah amalan Akikah mampu menggalakan seseorang itu
bersedekah. Seramai 16 orang bersamaan dengan 53.33 peratus memilih bersetuju dan 14
orang bersamaan 46.67 peratus memilih sangat bersetuju.

Binatang yang disembelih

kemudian dimasak dan dihidang kepada tetamu, melahirkan rasa untuk berkongsi rezeki dan
ini menggalakkan pemberi untuk bersedekah kepada penduduk kampung tanpa mengira umur
dan status ekonomi.
Seterusnya, tali sillaturrahim juga dapat dipupuk dalam majlis cukur jambul.
Bagi kategori setuju, seramai 9 orang iaitu 30% memilih kategori ini. Kategori sangat setuju
pula seramai 21 orang bersamaan 70%. Majlis cukur jambul dihadiri oleh semua penduduk
22

960228126688

kampung di sekitar Bongawan. Pada hari tersebut, mereka bergotong-royong membuat


persediaan majlis. Amalan ini secara tidak langsung dapat melahirkan rasa tanggungjawab
dan kasih sayang dalam komuniti masyarakat Melayu-Brunei. Oleh itu, penduduk kampung
berpendapat bahawa majlis cukur jambul dapat menjalinkan perpaduan dan mengikat tali
sillaturrahim.
Kepentingan keempat ialah adat mengurut perut ibu mengandung dapat
memudahkan si ibu bersalin. Terdapat 18 orang memilih kategori setuju dengan kadar
peratusan sebanyak 60% dan kategori hanya setuju seramai 12 orang bersamaan dengan 40%.
Adat ini dijalankan ketika ibu sedang mengandung. Urutan tersebut dapat mengelakkan
kedudukan bayi sonsang dan mengelakkan ketegangan rahim ibu. Dengan ini, urutan
tradisional mampu memudahkan proses sewaktu bersalin
Selain itu, Azan dan Iqamat dapat membentuk peribadi bayi menjadi anak
yang soleh dan solehah. Seramai 11 orang memilih kategori setuju bersamaan dengan 36.67
peratus dan 19 orang bersamaan 63.33 peratus memilih sangat setuju dengan pernyataan ini.
Umum mengetahui bahawa masyarakat Brunei-Melayu beragama islam , maka upacara ini
tidak akan lupus dalam proses menyambut kelahiran bayi. Kalimah Allah Maha Besar
merupakan kalimah pertama yang didengari oleh bayi agar pengaruh azan ini dapat meresap
ke dalam dirinya. Di samping itu, azan juga berupaya mengusir syaitan yang memang
menantikan kelahiran bayi tersebut. Azan dan iqamat yang diperdengarkan akan dirakam oleh
bayi berkenaan yang menjadi sebahagian dari pendidikan tauhid dan akhlak.
Pernyataan bagi bersunat/berkhatan mampu mengelakkan diri bayi perempuan
daripada penyakit. Seramai 14 orang bersamaan 46.67 memilih kategori bersetuju dan 16
orang bersamaan dengan 53.33 peratus memilih kategori sangat setuju. Bersunat mampu
menghalang pengumpulan kuman di sekeliling klitoris (kelentit) dan kepentingan seksual
ketika bayi menjelang dewasa apabila berumah tangga.

23

960228126688

8.4 FAKTOR-FAKTOR ADAT RESAM KELAHIRAN BAYI YANG


SEMAKIN DILUPAKAN..
Bil
1

Perkara
Faktor ketinggalan zaman

Ya
8

Tidak
22

Pengaruh budaya luar

(26.67%)
10

(73.33%)
20

Kurang pendedahan

(33.33%)
17

(66.67%)
13

(56.67%)
(43.33%)
Jadual 6 : Pernyataan tentang Faktor-faktor Adat Resam Menyambut Kelahiran Bayi semakin
dilupakan

24

960228126688

Faktor-faktor adat resam kelahiran bayi semakin dilupakan


80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

YA
TIDAK

Graf 3 menunjukkan taburan responden mengenai faktor-faktor adat resam menyambut


kelahiran bayi semakin dilupakan.
Bagi faktor ketinggalan zaman, seramai 8 orang bersamaan 26.67 peratus memilih
kategori Tidak dan seramai 22 orang bersamaan 73.33 peratus memilih kategori Ya. Majoriti
mengatakan Ya bahawa faktor ketinggalan zaman menyebabkan adat ini dilupakan.
Masyarakat Melayu-Brunei menganggap adat-adat ini remeh dan payah untuk diamalkan.
Mereka juga berpendapat bahawa adat ini adalah kolot dari segi pemikiran dan amalan.
Mereka juga lebih memilih perkhidmatan moden seperti hospital berbanding menggunakan
kemahiran Mak Bidan.
Seterusnya ialah faktor Pengaruh Budaya Luar. Kategori Tidak disokong seramai 10
orang bersamaan 33.33 peratus dan 20 orang bersamaan 66.67 peratus menyokong kategori
Ya. Pengaruh budaya luar menjadi faktor adat resam ini semakin lupus. Mereka memandang
enteng mengenai amalan adat resam menyambut kelahiran bayi. Mereka lebih memilih cara
orang barat , thamsilnya perayaan Baby Shower iaitu pesta menjelang kelahiran. Mereka
percaya bahawa perayaan Baby Shower lebih menjimatkan masa dan tenaga.
Kurangnya pendedahan juga merupakan faktor adat ini semakin dilupakan. Seramai
13 orang bersamaan 43.33 peratus mengatakan Tidak dan 17 orang bersamaan dengan 56.67
peratus menyatakan Ya. Kekurangan bakat anak muda dalam cara

melaksanakan adat

mengurut perut ibu mengandung menyumbang kepada masalah ini. Mereka tidak tertarik
25

960228126688

untuk cuba mempelajari teknik kaedah atau tersebut. Fenomena ini disebabkan generasi muda
lebih memperuntukkan masa dengan kerja dan pelajaran mereka.

9.0 RUMUSAN
Sebagai rumusan, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk memahami dan
membezakan adat resam menyambut kelahiran bayi dalam kaum Melayu-Brunei dengan
kaum lain. Seterusnya,. kajian ini juga sebenarnya menyedarkan masyarakat terutamanya
golongan muda tentang keistimewaan menggunakan cara lama berbanding dengan kaedah
moden.
Berdasarkan dapatan kajian, pengkaji mendapati bahawa Kaum Melayu-Brunei
juga mengamalkan adat resam menyambut kelahiran bayi. Pengkaji telah mengenalpasti
upacara-upacara yang masih diamalkan dalam adat resam ini dan kepentingannya serta
merungkai faktor-faktor adat resam menyambut kelahiran bayi semakin dilupakan.
Beberapa upacara adat menyambut kelahiran bayi yang masih diamalkan
antaranya ialah mengurut perut ibu mengandung, azan dan iqamat kepada bayi, memberi
nama, bertahnik, mengadakan majlis cukur jambul dan akikah serta bersunat untuk bayi
perempuan. Pengkaji telah menemu bual orang kampung yang berumur dalam lingkungan 60
ke atas dan mereka telah menerangkan bagaimana upacara-upacara ini dijalankan.
Setiap upacara yang dijalankan mempunyai kepentingannya tersendiri. Antara
kepentingannya ialah mengeratkan sillaturrahim antara kaum Melayu-Brunei, mendidik bayi
menjadi anak yang soleh dan solehah, mengurangkan beban ibu mengandung dan
mengelakkan diri bayi daripada penyakit.
Walaubagaimanapun, adat resam ini semakin dilupakan dan kurang diamalkan oleh
kaum Melayu Brunei. Antara faktor-faktor yang menyebabkan keadaan ini berlaku ialah
faktor ketinggalan zaman, kurang pendedahan kepada generasi muda dan pengaruh budaya
luar.
Natijahnya, sebagai masyarakat moden, sepatutnya kita mengambil positif dan
berfikiran terbuka terhadap adat-adat seperti ini. Generasi yang baru perlu mencari insiatif
supaya adat menyambut kelahiran bayi dalam masyarakat Melayu-Brunei tidak ditenggelami
dek arus pemodenan.
26

960228126688

Akhir kata, pengkaji telah berjaya mengenalpasti upacara-upacara adat resam


menyambut kelahiran bayi dan kepentingannya serta menjawab faktor-faktor adat resam ini
semakin dilupakan.
10.0 BIBLIOGRAFI
1) Encik Kadir bin Sabtu, 57 , Ketua Kampung Hulu Tanjung Giuk Bongawan.
2) Siti Fatimah Ghani, 57, penduduk kampung.
3) http://www.heritage.gov.my/index.php/warisan-tidak-ketara/adat-aresam/pengenalan-adat
4) Baharom, Hajah Noresah, BSc (UM) MA, Kamus Dewan edisi keempat , Kuala
Lumpur, 1984
5) Nurul Izzah Misni (Siri adat dan budaya kaum utama) , Kuala Lumpur , 2014.

27

960228126688

11.0 LAMPIRAN

Gambar 3 : Upacara Cukur Jambul yang diadakan di sekitar Bongawan.

Gambar 4 : Upacara cukur jambul yang disertai dengan Majlis Kesyukuran

28

960228126688

Gambar 5 : Akikah yang dijalankan serentak dengan Majlis Cukur Jambul.

29