Anda di halaman 1dari 18

KEPENTINGAN DAN KESAN PEMILIHAN STRATEGI DAN PENDEKATAN YANG

SESUAI DALAM PENGAJARAN


1. Strategi

Definisi:
Menurut Kamus Dewan (1998), strategi merupakan rancangan yang teratur untuk
mencapai matlamat atau kejayaan. Strategi juga boleh diibaratkan sebagai suatu susunan
pendekatan pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan
menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara optimum.
Strategi dalam pengajaran dan pembelajaran terbahagi kepada empat bahagian
seperti yang dinyatakan oleh Mok Song Sang (2002):
i)

Pemusatan Guru

ii)

Pemusatan Murid

iii)

Berasaskan Bahan

iv)

Berasaskan Tugasan/aktiviti

Kepentingan Strategi dalam Pengajaran


Membantu guru dalam membuat perancangan dan pemilihan kaedah dan teknik
dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan objektif-objektif pelajaran yang telah
ditentukan.
Guru dapat menyusun kaedah dan teknik mengajar secara sistematik. Guru juga
boleh mengajar dengan baik kerana sudah membuat persediaan awal dengan mengatur
langkah-langkah pengajaran dengan sebaiknya.
2. Pendekatan
Definisi :
Mengikut Kamus Dewan (1998), pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah yang
diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas.
Menurut buku yang ditulis oleh Mok Song Sang(2008), terdapat empat jenis pendekatan
iaitu :a. Pendekatan Induktif

b. Pendekatan Deduktif
c. Pendekatan Intergratif
d. Pendekatan Eklektik
Kepentingan Pendekatan
Konsep pendekatan iaitu cara mendekati sesuatu dan merujuk kepada cara
bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan untuk mencapai objektifnya.Guru perlu
mengetahui dan mengenalpasti terlebih dahulu latar belakang atau pengetahuan sedia
ada murid sebelum mengajar sesuatu kepada muridnya. Ini membolehkan guru membuat
pilihan dan merancang lebih awal mengenai pengajaran dengan menggunakan
pendekatan yang sesuai supaya tercapai objektif dalam sesuatu mata pelajaran.
Pendekatan yang sama tidak boleh digunakan terhadap murid yang berlainan.Guru
juga dapat membuat pendekatan yang sesuai, tepat dan betul sekiranya sifat atau
keperluan murid dapat dikenalpasti.Seterusnya proses pengajaran dan pembelajaran
berlaku secara afektif.
Kesan Pemilihan Strategi dan Pendekatan dalam Pengajaran
Strategi dan pendekatan yang telah dirancang dengan betul akan menghasilkan
murid bergiat aktif dan tidak terlalu bergantung kepada guru semata-mata semasa berlaku
proses pengajaran dan pembelajaran.Suasana ini mungkin berlaku apabila strategik
digunakan berpusatkan murid.
Guru yang merancang strategi dan pendekatan dengan baik membolehkan pelajar
berpeluang

untuk

mengaplikasikan

pengetahuan,meningkatkan

kemahiran

dan

merangsang minda pelajar untuk lebih kreatif dan kritis. Itulah yang menjadi idaman dan
impian bagi setiap guru dimana mereka ingin melahirkan seorang pelajar yang boleh
berfikir dengan baik.
Pendekatan dan strategi yang konsisten boleh mewujudkan suasana pengajaran
dan pembelajaran yang menyeronokkan di mana penggunaan sumber pembelajaran
dapat meningkatkan kefahaman murid dengan lebih mudah dan cepat.
Di samping itu juga, pendekatan dan strategi yang disusun atur dengan baik
memudahkan guru menyampaikan isi pembelajaran dan objektif tercapai.
KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TILAWAH AL-QURAN

( AYAT TILAWAH / BACAAN )


Kaedah Talaqqi
Definisi
Talaqqi

dari

segi

bahasa

bermaksud

pertemuan

secara

berhadapan

atau

bersemuka.Manakala dari segi istilah ia bermaksud pertemuan antara guru dan murid
secara bersemuka. Guru memberi contoh bacaan dan murid mengikut bacaan guru.
Cara Pelaksanaan
Kaedah ini sering digunakan oleh guru dalam pengajaran Al-Quran.Murid akan
mendengar bacaan guru sambil memerhatikan pergerakan mulut guru kemudian diikuti
dengan bacaan murid sehingga mencapai tahap disenangi oleh guru.
Kekuatan dan Kelemahan Kaedah Talaqqi
Kekuatan
Kelemahan
Murid dapat membaca dengan tepat
Pembelajaran lebih berpusatkan
dan betul dari segi makhraj dan

tajwid mengikut bacaan guru.

Murid menjadi pasif

Isi pembelajaran tidak diragui akan

Contoh

bacaan

guru

akan

kesahihannya.

menimbulkan kesan yang besar

Murid dapat ilmu secara langsung

terhadap murid.

daripadaguru. Ini akan mengelakkan


murid-murid mendapat kefahaman
dan ilmu yang salah

guru.

Meningkatkan

keyakinan

berhadapan dengan guru.

Kaedah Tikrar
Definisi

murid

Tikrar bermaksud ulangan


Cara Pelaksanaan
1. Selepas guru membaca, murid akan mengikut bacaan guru.
2. Kemudian, seorang murid membaca dan diikuti oleh murid murid lain lalu
murid murid membaca secara kelas
3.

Seterusnya,

murid

membaca

beramai

ramai

mengikut

kumpulan,

sementara kumpulan lain mendengar atau seorang sahaja murid membaca,


sementara yang lain mendengar bacaan murid tersebut.
Bagi menjadikan kaedah ini mendatangkan kesan yang lebih baik, ia hendaklah
dilakukan secara berturutan dan berulang kali.
Kekuatan dan Kelemahan Tikrar
Kekuatan
Guru

Kelemahan
mengenalpasti
Pembelajaran ber

dapat

kemahiran

yang

dikuasai

oleh

setiap murid

Kaedah ini sesuai digunakan untuk


aktiviti pemulihan

Kaedah

ini

dapat

membina

keyakinan murid.

Dalam pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran ( ayat bacaan ) terdapat
banyak kaedah di antaranya seperti berikut

TIKRAR

TALAQQI

MUSYAFAHAH

TATBIQI

HALAQAH /
TADARUS

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran


Ayat Tilawah Al-Quran / Bacaan

GERAK KERJA
INDIVIDU

TASMIK

GERAK KERJA
KUMPULAN

Kaedah Pengajaran Akidah


Kaedah Soal jawab

Menurut Salihan Siais(1993), kaedah menyoal dapat membangkitkan kecerdasan dan


menggalakkan berfikir.Fenomena ini dapat menumpukan perhatian dan fikiran terhadap
apa yang sedang diingati.
Justeru itu, menyoal merupakan sebahagian daripada interaksi antara guru dan murid
dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Cara pelaksanaannya
Guru akan mengemukakan beberapa soalan kepada murid mengikut aras. Murid akan
member jawapan yang sewajarnya.Kaedah ini merupakan pengukuran bagi mengetahui
murid mengetahui sama ada murid-murid memahami atau tidak pengajaran yang
disampaikan.

Kekuatan dan kelemahan


Kekuatan
Melalui aktiviti soal jawab murid akan
bertambah aktif.

Kelemahan

Mengembangkan daya pemikiran murid.


Guru dapat mengenalpasti permasalahan
yang dihadapi oleh murid.

Kaedah Perbincangan
Rasulullah menggunakan kaeadah perbincangan(muhadathah)dalam menyampaikan ilmu
pengetahuan, kefahaman dan pendidikan. Dalam
konteks pengajaran
dan pembelajaran hari ini,
KAEDAH
DAN TEKNIK
kaedah perbincangan ini sering digunakan untuk menggalakkan pertukaran idea secara bebas
PENGAJARAN AKIDAH
antara beberapa orang murid mengikut topic yang dibincangkan.
Cara Pelaksanaannya

SOAL JAWAB

1. Semua isi utama dalam topik perbincangan ditentukan dan dirancang oleh guru.
2. Murid diberi peluang untuk mengemukakan pendapat dan soalan
3. Menggalakkan penilaian
secara objektif semasa idea dikemukakan
PERBINCANGAN
4. Idea atau kesimpulan perbincangan diringkaskan dan dirumuskan. Langkah ini dibuat oleh
seorang wakil murid sahaja.

KULIAH
Guru sentiasa memastikan supaya
perbincangan yang diadakan tidak terkeluar tajuk dan
penglibatan murid sacara optimum.
Kekuatan dan Kelemahan
Kekuatan

BERCERITA

Memupuk pemikiran kritis, analitis, dan kreatif.

Kelemahan
Wujud ketidaksefahaman

Menajamkan kemahiran untuk


mengemukakan Suasana bising dalam kelas.
SUMBANGSARAN
satu-satu pandangan dalamkumpulan
Memupuk semangat kerjasama

ANOLOGI

LAWATAN
Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran akidah seperti berikut:

PROJEK

FORUM

Kaedah Pengajaran Ibadah


Kaedah Tunjuk Cara
Kaedah ini digunakan oleh Rasulullah ketika malaikat Jibril mengajarkan Nabi
berwuduk dan bersembahyang. Melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau
langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar.Melibatkan aktiviti penerangan,

demonstrasi guru, aktiviti pendengaran dan penglihatan serta amali dan percubaan
pelajar.Memberi pelajar peluang berinteraksi secara terus dengan isi dan situasi
pembelajaran.Pengajaran Ibadah sangat sesuai menggunakan kaedah ini kerana tanpa
tnjuk cara pelajar mungkin tidak dapat mempraktikkannya di luar waktu pembelajaran.
Cara pelaksanaan
1. Guru menentukan objektif untuk dicapai
2. Guru membuat tunjuk cara sambil diperhatikan oleh murid mengikut langkahlangkah yang telah disusun.
3. Guru mengulangi kembali aspek-aspek penting sebagai pengukuhan dan pelajar
dilibatkan dengan menyuruh mereka mengulangi demonstrasi.
4. Akhir pengajaran guru bersoal jawab dengan murid.
Kekuatan dan Kelemahan Kaedah Tunjuk Cara
Kekuatan

Kelemahan

1. Menimbulkan keyakinan diri murid


untuk melakukannya secara individu.
2. Murid dapat melakukan sesuatu
ibadah dengan betul dan sah
mengikut syarak.
3. Mewujudkan suasana pembelajaran
yang menarik.

Kaedah Kuliah / Penerangan


Kaedah ini merupakan kaedah pengajaran, di mana guru lebih banyak melibatkan diri
dalam memberi penjelasan dan huraian kepada murid.Pembelajaran menerusi kaedah ini
bukan sahaja menampakkan lebih banyak pergantungan murid kepada guru bahkan boleh

mencetuskan perasaan hormat dan sanjungan murid kepada guru,yang natijahnya boleh
melahirkan rasa kasih saying antara dua pihak (Abdullah Ishak,1989).
Cara Pelaksanaan
1. Guru menyediakan synopsis kuliah yang bernas
2. Pertuturan hendaklah jelas dan sederhana serta mudah difahami oleh murid
3. Murid mendengar dan memahami atas setiap penerangan yang dibuat oleh guru
dengan penggunaan bahan bantu mengajar(BBM).
4. Diakhir pengajaran guru akan membuat penilaian untuk menentukan pencapaian
objektif yang ditetapkan.
Kekuatan dan Kelemahan Kaedah Kuliah/Penerangan
Kekuatan
-

Kelemahan

Menjimatkan
ketika

masa

terutama

guru

hendak

menghabiskan
pelajaranyang
-

sukatan
tertinggal

dalam

Kuliah melibatkan interaksi sehala di


antara guru dan murid.

Keberkesanan
disampaikan

kuliah
oleh

guru

juga

tempoh masa yang terhad.

banyak bergantung kepada minat

Bahan atau isi kuliah yang telah

dan

disiapkan boleh digunakan untuk

sesuatu topik.

satu
selagi

jangkamasa
tiada

yang

panjang

perubahan

sukatan

pemahaman

guru

pelajaran.
-

yang

Guru

dapat

mengembangkan

isi

pelajaran yang disampaikan kerana


kaedah kuliah memberi kelonggaran
kepada guru untuk membuat huraian.

Pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dalam pengajaran ibadah antaranya ialah :

tentang

KAEDAH PENGAJARAN
IBADAH

Simulasi

Amali

Soal jawab

Latih tubi

Projek

Bercerita

Kuliah / Penerangan

Pengurusan Grafik

Tunjuk cara / Demonstrasi

Kaedah Pengajaran Sirah


Kaedah Bercerita
Ia adalah satu cara isi pembelajaran disampaikan dalam bentuk bercerita, di mana boleh
menarik minat murid belajar. Guru perlu ada kemahiran bercerita dan mematuhi prinsip

bercerita supaya ia sesuai dengan murid. Guru juga boleh menggunakan gambar, objekobjek sebenar atau lain-lain BBM.
Cara pelaksanaan

Dimulakan dengan suatu set induksi yang menarik

Menggunakan suara, gaya dan alat bantu mengajar yang menarik perhatian dan
membantu murid-murid memahami cerita

Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya

Gunakan soalan bimbing murid mengikuti perkembangan cerita

Kekuatan dan Kelemahan Kaedah Bercerita


Kekuatan
Kelemahan
Mewujudkan suasana yang menyenangkan
dan mengasyikkan.
Menanamkan nilai-nilai murni dalam diri
murid.
Murid dapat mengenali fakta-fakta alam
sekitar mahupun pengetahuan sosial yang
berguna

bagi

perkembangan

kognitif

mereka.

Kaedah Projek
Objektif utama pengajaran melalui kaedah ini ialah pemerolehan pengetahuan yang
baharu oleh murid atau penggunaan pengetahuan yang sedia ada kepada situasi
kehidupan seharian,penyelesaian masalah atau penghasilan produk(Rashidi Azizan dan
Abdul Razak Habib,1995).Kaedah ini berperanan meningkatkan penglibatan murid

dengan idea konseptual dan mengembangkan kemahiran yang tidak mungkin dicapai
melalui kaedah pengajaran yang lain.
Cara pelaksanaan
1. Guru memberikan tajuk tugasan berdasarkan objektif dan pengetahuan sedia ada
murid.
2. Murid membuat projek dalam kumpulan dengan mengumpulkan maklumat.
3. Guru sentiasa memberi bantuan dan bimbingan kepada murid.
Kekuatan dan Kelemahan Kaedah Projek
Kekuatan
-

Kelemahan

Murid memperolehi kejayaan dan


kepuasan

dalam

jika

dapat

Sukar untuk mendapatkan bahan


rujukan.

menyelesaikan projek.
-

Pengetahuan yang diperolehi kekal


dan berkesan.

Wujud

sikap

bertoleransi

dan

bekerjasama antara satu sama lain.

Antara kaedah dan teknik pengajaran yang digunakan oleh guru dalam sirah.

KAEDAH PENGAJARAN SIRAH

Projek

Sumbang
Bercerit
Lawatansaran Pengurusan
Latih
grafik
Forum
Kuliah/Peneranga Soal
Simulasi Perbincangan
a
tubi
n
jawab

Pengajaran Akhlak
Kaedah Sumbang saran

Sumbang saran atau percambahan fikiran adalah salah satu kaedah yang menarik tetapi
jarang digunakan oleh guru. Kaedah ini sesuai terutamanya dalam mengemukakan
pandangan terhadap sesuatu isu atau topik dalam masa yang singkat.
Cara Pelaksanaan
1. Guru meminta murid memberi pendapat masing-masing berdasarkan topic yang
akan diajar.
2. Murid diberi peluang mengemukakan pendapat atau idea secara terbuka.
3. Guru akan membuat rumusan mengenai idea-idea yang telah diberi oleh murid.
Kekuatan dan Kelemahan Kaedah Sumbang saran
Kekuatan
Murid

bebas

Kelemahan
memberikan

idea

atau Menimbulkan suasana bising di dalam

pendapat

kelas.

Masa yang singkat menjadikan aktiviti ini Tidak semua murid melibatkan diri.
lebih menarik, cepat dan rancak. Ia tidak
menjemukan sesi pembelajaran.
Banyak idea dapat dihasilkan oleh individu
secara berasingan.

Kaedah Lakonan
Kaedah ini merupakan satu pengajaran berbentuk drama pendek atau sketsa. Murid akan
berlakon mengikut watak dan peranan yang diperlukan mengikut skrip atau isi pelajaran.

Cara Pelaksanaan
1. Guru menentukan satu situasi masalah
2. Guru memberi penerangan ringkas mengenai situasi berikut.
3. Murid yang dipilih berperanan memainkan watak dalam lakonan yang telah
ditentukan.
4. Guru meminta murid membuat rumusan mengenai lakonan yang telah dibuat
dengan bimbingan guru.
Kekuatan dan Kelemahan Kaedah Lakonan
Kekuatan

Kelemahan

Menarik minat murid untuk belajar.

Hanya beberapa orang murid yang terlibat.

Mencungkil bakat terpendam murid.

Murid tidak bersungguh-sungguh dalam


melakonkan watak yang diberi.

Isi pembelajaran
murid.

mudah

diterima

oleh

Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran adab dan akhlak.

KAEDAH PENGAJARAN AKHLAK

Perbincangan
Lakonan
Simulasi
Soal jawab
Kuliah
Penerangan
Tunjuk cara / demonstrasi
Latih tubi
Bercerita
Sumbang saran
Seminar
Akhbar dalam darjah(ADD)
Menulis rencana
KAEDAH
JAWI

Projek

Qudwah Hasanah

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Jawi

Kaedah
Huruf

Kaedah
pandang
sebut

Kaedah
Mengeja

Kaedah
Bunyi

Kaedah Huruf
Kaedah yang memberi penekanan mengenai nama dan bunyi huruf kepada murid.
Cara Pelaksanaan
1. Memperkenalkan huruf dan bentuk huruf tunggal dengan menggunakan kad
imbasan.
2. Menyebut huruf secara latih tubi di dalam kumpulan, berpasangan dan individu.
3. Bermain permainan keretapi
4. Guru menyebut huruf yang dipelajari kemudian murid menulis huruf tersebut di atas
kertas.
5. Guru member lembaran kerja mengandungi huruf yang dipelajari
6. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.

Kekuatan dan Kelemahan Kaedah Huruf


Kekuatan

Kelemahan

Murid dapat mengenal bentuk huruf


tunggal dan huruf bersambung.

Murid dapat menguasai kemahiran


menulis khat jawi dengan baik

Menimbul kekeliruan terhadap murid


mengenai sebutan huruf tunggal
mengikut bacaan Iqra atau biasa.

Murid tidak mengenal pasti huruf


tunggal apabila ia berada dalam satu
perkataan.

Membantu murid dalam bacaan Iqra

Kaedah Mengeja
Murid dikehendaki menyebut huruf dan mengeja serta membina suku kata tersebut. Di
samping itu juga, murid boleh mengeja terus sesuatu perkataan.
Cara Pelaksanaan
1. Guru menunjukkan kad suku kata kepada murid
2. Murid diminta mengeja secara kumpulan atau individu.
3. Guru meminta murid menyusun kad suku kata menjadi satu perkataan.
4. Murid akan mengeja dan menyebut kembali suku kata yang telah dicantum menjadi
perkataan
5. Guru meminta murid menulis perkataan mengikut suku kata yang diberi.

Kekuatan dan Kelemahan Kaedah Mengeja


Kekuatan

Kelemahan

Murid boleh membaca ayat ayat


pendek dan mudah.

Murid banyak bergantung kepada


guru.

Murid boleh

Murid keliru dengan bunyi suku kata


yang sama hurufnya tetapi berlainan
bunyinya. Cth

: tu / to

Anda mungkin juga menyukai