Anda di halaman 1dari 7

Standard Pembelajaran

Tahun 3

Standard Kandungan
2. Baik hati

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kepekaan terhadap perasaan dan

2.1.1

kebajikan diri sendiri dan orang

kepada masyarakat setempat

Memerihalkan cara memberi bantuan

lain dengan memberi bantuan dan


sokongan moral secara tulus

2.1.2

ikhlas

bantuan kepada masyarakat setempat

2.1 Memberi bantuan

2.1.3

kepada masyarakat

Menghuraikan kebaikan memberi

Melahirkan perasaan apabila memberi

bantuan kepada masyarakat setempat

setempat
2.1.4

Mempraktikkan sikap saling membantu

dalam masyarakat setempat

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR


TAHUN 5
1. Mata Pelajaran

: Pendidikan Moral

2. Tahun

: 5 Ungu

3. Tarikh/ Masa

: 29 Januari 2015 ( 9.00-10.00pagi )

4. Bilangan Murid

: 24 orang

5. Tema

: Saya dan Masyarakat

6. Tajuk

: Memberi Bantuan Kepada Masyarakat Setempat

7. Standard Kandungan

: 2.1 Memberi bantuan kepada masyarakat


setempat.

8. Standard Pembelajaran : 2.1.1 Memerihalkan cara memberi bantuan


kepada masyarakat setempat.
2.1.3 Melahirkan perasaan apabila memberi
bantuan kepada masyarakat setempat.
2.1.4 Mempraktikkan sikap saling membantu

dalam masyarakat setempat.

9. Objektif Pembelajaran : Murid dapat;


i.

Menyatakan tiga contoh cara memberi bantuan kepada


masyarakat tempatan.

ii.

Menceritakan perasaan gembira apabila memberi bantuan kepada


masyarakat setempat.

iii.

Melakonkan cara saling membantu dalam masyarakat setempat.

10. Pendekatan:
i.

Analisis Nilai

ii.

Penjelasan Nilai

iii.

Tindakan Sosial

11. EMK:
i.

Kreativiti: menjana idea menggunakan peta bulatan

12. Bahan Bantu Belajar:


1. Komputer + LCD
2. Buku Teks
3. Lembaran Kerja

13. Aktiviti Pembelajaran

Langkah/

Isi Pelajaran

Masa
Set Induksi

Masyarakat

(5 minit)

Setempat

Aktiviti Pembelajaran
-

Catatan

Guru menunjukkan

ABM:

gambar individu,

Gambar

keluarga dan

Peta Bulatan

masyarakat.
Guru menyuruh
murid menyatakan
apa yang dapat
dilihat daripada

ketiga-tiga gambar

Kaedah:

tersebut.
Guru menyuruh

Kelas

murid
menyenaraikan ahli
yang terdapat

Soal jawab
Sumbangsaran

dalam suatu
-

Teknik:

masyarakat.
Guru mencatatkan

EMK

jawapan murid
dalam Peta
-

Bulatan.
Murid diminta
merumuskan

jawapan.
Guru
memperkenalkan
tajuk Memberi
Bantuan Kepada
Masyarakat
Setempat.

Langkah 1
(15 minit)

Peribahasa:
bulat air kerana
pembetung,
bulat
manusia
kerana muafakat

1. Guru

memaparkan ABM:

satu peribahasa.
Powerpoint
2. Guru meminta murid
menyatakan

idea

Kaedah:

berdasarkan
peribahasa
Idea:

iaitu

1. Bergotong

royong
kampung.
2. Membantu
mangsa

memberi

dengan memberi

untuk Teknik:
bantuan Soal jawab

masyarakat Sumbangsaran

tempatan.
3. Guru memberi maklum
balas

banjir

tersebut,

cara

kepada

membersihkan

Kelas

kepada

berdasarkan

EMK

murid
idea

mereka.

barang keperluan
kepada mereka.
3. Menyertai
program
menceriakan
taman.
4. Membantu
untuk

jiran

memasak

semasa kenduri.
5. Membantu jiran
menjaga

anak

sekiranya
kecemasan
berlaku.
Langkah 2
(10 minit)

Perasaan:
-

Gembira
Berpuas hati

1. Guru meminta murid


berkongsi pengalaman

ABM:
Kertas putih

dengan rakan sekelas


tentang bantuan yang
pernah mereka beri

Kaedah:

kepada masyarakat

Kelas

setempat.
2. Murid diminta
menyatakan perasaan
mereka apabila

Teknik:
Soal jawab
Interaksi

memberi bantuan
kepada masyarakat
setempat.
3. Guru dan murid lain

Kemahiran
Generik:

memberi komen
tentang pengalaman
yang dikongsi oleh
murid tersebut.
Langkah 3
(20 minit)

Apa yang patut saya

lakukan?
1. Jiran di
sekeliling kita

Murid murid

ABM:

dibahagikan

Senarai Semak

kepada 6 kumpulan

Pemerhatian,

( 4 orang dalam

Kertas A4,

setiap kumpulan )

Pen penanda
( Marker Pen ),

2. Orang orang
tua

Setiap wakil

Kotak

kumpulan diminta
tampil ke hadapan

3. Mangsa yang

untuk mencabut

mengalami
banjir atau
kebakaran
4. Anak yatim

undi secara bergilir

Kaedah:

gilir.

Berkumpulan

Setiap wakil
kumpulan atau

piatu

ketua kumpulan
akan dibekalkan 6

Teknik:
Perbincangan
Lakonan

keping kertas A4,


pen penanda dan
sebuah kotak.
-

Murid diminta
berbincang dalam
kumpulan masing
masing apakah
yang patut

Pendekatan:
Tindakan Sosial

dilakukan oleh
mereka semasa
berada di dalam
situasi yang
dinyatakan di
kertas undian yang
dicabut tadi.
-

Para murid boleh


menggunakan
menggunakan
kertas A4 dan kotak
tersebut sebagai
bahan lakonan.

Melakonkan cara
saling membantu
dalam masyarakat
setempat.

Guru membuat
penilaian
menggunakan
Senarai Semak
Pemerhatian.

Langkah 4

Latihan Pengukuhan

(5 minit)
-

Murid diminta

ABM:

merujuk buku teks

Buku Teks m.s

m.s
Melengkapkan

Kaedah:
Kelas
Teknik:

Penutup

Bantuan Kepada

Murid diminta

Latih tubi
Kaedah:

(5 minit)

Masyarakat

membuat refleksi

Setempat

dan rumusan
-

pembelajaran.
Guru mengarahkan
murid membuat
kerja rumah.

Individu
Kemahiran
Generik:
Kemahiran
merumus

14. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:


15. Refleksi:
i. 20 orang murid telah mencapai ketiga-tiga standard yang
ii.
iii.

ditetapkan.
4 orang murid hanya boleh menyatakan tiga contoh cara memberi
bantuan kepada masyarakat tempatan.
4 orang murid ini akan diberi latihan pemulihan sebelum waktu
pengajaran akan datang.