Anda di halaman 1dari 22

1.

0 PENGENALAN
Kedatangan Islam yang bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah mengubah
pola kehidupan masyarakat sehingga berjaya membina sebuah tamadun yang
gilang gemilang. Perubahan dan kecemerlangan yang diraih ini tidak lain kerana
disuluh al-Quran dan as-Sunnah sebagai panduan hidup.

Oleh sebab itu,

sekiranya kita sebagai umat Islam ingin mencipta kejayaan sama ada dalam aspek
kehidupan, kerjaya, keperibadian dan masa depan hendaklah menjadikan al-Quran
dan as-Sunnah sebagai kunci kejayaan seperti sabda Rasulullah yang berbunyi:
Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, selama kamu berpegang teguh kepada
kedua-duanya, maka kamu tidak mungkin sesat buat selama-lamanya, iaitu AlQuran dan Sunnahku. (Riwayat Muslim)
Ajaran Islam hendaklah dihayati secara menyeluruh seperti mana ia
diturunkan sama ada dalam bentuk aqidah atau syariat yang bersumberkan alQuran dan as-Sunnah. Setiap individu beragama Islam tidak terkecuali dari
mengikut seluruh ajaran Islam. Al-Quran juga sebagai sumber ilmu bagi umat Islam
dan petunjuk jalan kebenaran serta kitab kecemerlangan. Firman Allah swt di dalam
surah al-Isra ayat 9:

Sesungguhnya al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang betul, dan memberi
berita gembira kepada orang beriman yang mengerjakan amal soleh, bahawa
mereka beroleh pahala yang besar. (Al-Isra ayat 9)
Imam al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya al-Jami il Ahkam, al-Quran
menyatakan bahawa kalimah aqwam bermaksud jalan yang paling benar, paling
adil dan paling tepat. Mereka yang menjadikan al-Quran sebagai sumber rujukan,
sudah pasti akan membuahkan kesejahteraan dan kecemerlangan.

73

Justeru, bagi mengekalkan al-Quran dalam kehidupan kita, ia perlu dijaga


dengan sentiasa membaca dan menghafal serta memahami isi kandungannya agar
berada di dalam jiwa dan hati setiap Muslim. Firman Allah swt dalam surah al-Hijr
ayat 9:

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur'an, dan Kamilah yang


memelihara dan menjaganya. (al-Hijr ayat 9)
Marilah kita menjadikan budaya ilmu di dalam al-Quran dan as-Sunnah
sebagai gaya hidup. Kita mesti yakin bahawa al-Quran sahajalah yang mampu
membawa kecemerlangan, menjadi ubat dan penawar kepada segala jenis
penyakit sama ada rohani atau jasmani yang sedang melanda masyarakat masa
kini.
Berdasarkan kepada beberapa pandangan ulama, wujud tiga golongan
manusia yang mengabaikan al-Quran. Pertama, mereka yang mengabaikan alQuran

dengan

meninggalkan

dari

membacanya.

Kedua,

mereka

yang

mengabaikan dari sudut tadabbur maknanya serta memahami maksud al-Quran


dan ketiga, mereka yang mengabaikan al-Quran dengan mengabaikan hukum
hakam dan beramal dengannya. Mereka membaca al-Quran, menghafalnya,
mengetahui tafsir dan makna ayat yang dibaca tetapi tidak beramal dengan apa
yang difahaminya.
Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: Sesiapa membaca
satu huruf dari al-Quran, maka diberi sepuluh pahala dan ditambah sepuluh lagi
kewajipan seumpamanya, tidak aku katakan (alif, lam, mim) itu satu huruf, akan
tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. (Riwayat Tirmizi).

73

2.0 AL-QURAN DAN AS-SUNNAH SEBAGAI PANDUAN HIDUP


Keadaan ini dapat digambarkan dari satu hadith Rasulullah s.a.w.
sebagaimana yang diceritakan oleh Muaz bin Jabal r.a. ketika beliau diutus oleh
Rasulullah s.a.w. ke negeri Yaman. Rasulullah s.a.w. bertanya kepadanya; Wahai
Muaz! Bagaimana kamu hendak menghukumkan sesuatu perkara apabila kamu
diperlukan berbuat demikian? Muaz menjawab; Saya akan menghukumkannya
mengikut kitab Allah (al-Quran) dan sekiranya saya tidak dapat memperolehi
hukum di dalamnya, saya akan memberi hukum mengikut Sunnah Rasulullah, dan
jika saya tidak juga memperolehi hukum darinya, saya akan berusaha
mendapatkannya dengan berijtihad. Saya tidak akan cuai dalam melakukannya.
Rasulullah telah menepuk dada saya seraya bersabda; Segala puji bagi Allah yang
telah memberi taufik kepada utusan Rasulnya dan dapat melakukan perkara yang
diredai Allah dan Rasul-Nya.
2.1. Ekonomi
Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh
sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan ekonomi manusia juga
diatur dalam Islam dengan prinsip illahiyah. Harta yang ada pada kita,
sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah swt agar
dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada
akhirnya semua akan kembali kepada Allah swt untuk dipertanggungjawabkan.
Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi
manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari
dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.
Yusuf Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada
ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan
menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.

Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya,


sebagaimana firman-Nya dalam surah At Taubah ayat 105:

73

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orangorang yang beriman akan melihat pekerjaan itu. (At Taubah ayat 105)
Kerana kerja membawa kepada keampunan, sebagaimana sabda Rasulullah
Muhammad saw:
Barang siapa diwaktu petangnya kelelahan kerana kerja tangannya, maka di
waktu petang itu ia mendapat ampunan. (Riwayat Thabrani dan Baihaqi)
Allah Taala berfirman:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan


seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah
sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil
riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka
kekal di dalamnya. (Al Baqarah 275)

73

Allah juga berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta


sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (An-Nisaa' ayat 29)
Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa
sallam, beliau bersabda:
Al-Bayyian (penjual dan pembeli) memiliki hak khiyar (memilih untuk
melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah.
Kaum muslimin telah berijma akan bolehnya jual beli, dan hikmah juga
mengharuskan adanya jual beli, karena hajat manusia banyak bergantung
dengan apa yang dimiliki oleh orang lain (namun) terkadang orang tersebut
tidak memberikan kepadanya, sehingga dalam pensyariatan jual beli terdapat
wasilah (perantara) untuk sampai kepada tujuan tanpa memberatkan.
2.2. Politik
Sistem politik adalah sebahagian daripada Islam yang syumul, namun
begitu
sistem politik yang berasaskan kepada syarak adalah berbeza dengan sistem
politik masa kini yang berasaskan kepada fahaman sekular. Pendedahan
kepada sistem politik Islam merupakan suatu perkara asas kepada masyarakat
ke arah memahami hakikat pemerintahan Islam.
Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya
yang bermaksud:
"Adalah Bani Israil, mereka diurusi (siyasah) urusannya oleh para nabi
(tasusuhum al-anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang
menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para
khalifah." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

73

Jelaslah bahawa politik atau siyasah itu bermaksud mengurusi urusan


masyarakat. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:
"Siapa saja yang bangun di pagi hari dan dia hanya memperhatikan urusan
dunianya, maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah; dan barang
siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum Muslimin, maka dia tidak
termasuk golongan mereka (iaitu kaum Muslim). (Riwayat Thabrani)
Maka, secara tidak langsung menjadi tanggungjawab seseorang muslim
untuk menguasai siyasah. Firman Allah dalam Surah al-Hajj ayat 41:

Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan
memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat,
dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan
kemungkaran. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan.
(al-Hajj ayat 41)
Secara umumnya manusia adalah makhluk yang hidup bermasyarakat
secara semula jadi. Kepimpinan politik adalah satu yang dharuri dalam apa
sistem sekalipun, demi menjaga kestabilan, keamanan dan kelangsungan hidup
manusia di atas muka bumi. Ini kerana secara semula jadinya, manusia suka
bercakaran antara satu sama lain. Orang yang kuat akan menindas orang yang
lemah dan begitulah seterusnya.
Siyasah dalam Islam terbina atas tujuan menjaga kemaslahatan hidup
manusia berasaskan syariat. Ada pemerintahan yang diatur secara tabii dan
ada yang berpandukan manhaj ilmu. Manakala yang berpandukan syarak
dinamakan siyasah syariyyah. Ini dijelaskan lagi berdasarkan pendapat
sarjana Islam
2.3. Sosial
Sosial bermaksud pergaulan serta hubungan manusia dan kehidupan
kelompok manusia terutama dalam masyarakat yang teratur. Manusia
merupakan makhluk sosial di mana mereka membentuk kesatuan sosial dan
73

kesatuan sosial yang terbesar dipanggil masyarakat. Manusia akan hilang sifat
kemanusiaannya jika tiada perhubungan dan pergaulan sesama mereka dalam
kehidupan mereka di mana kedudukan mereka akan jatuh setaraf dengan
haiwan jika hanya hidup bersendirian.
Oleh yang demikian hubungan seseorang manusia dengan manusia yang
lain bukan sahaja daripada segi bahawa mereka hamba Allah, tetapi mereka
sebenarnya adalah sebagai sebuah keluarga yang berasal daripada jiwa yang
satu. Ini bererti tiap-tiap manusia itu wajib menganggap manusia yang lain tidak
kira bangsa, tempat dan warna kulit adalah mempunyai hak yang sama
daripada segi kemanusiaan dan kebebasan. Allah berfirman dalam Surah alHujurat ayat 13:

Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari


lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai
bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah
mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di
sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa di antara kamu, (bukan yang lebih
keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha
mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu). (al-Hujurat
ayat 13)
Menurut pendapat ulama, maksud supaya kamu berkenal-kenalan dalam
ayat di atas bermaksud berhubung mesra di antara sesama manusia dalam
serba lapangan kehidupan sama ada berbentuk peribadi atau masyarakat.
Jadi, kedatangan Islam memperbaiki akidah dengan memastikan keesaan
Allah dalam erti yang luas serta memperbaiki keadaan masyarakat dengan
menghapus segala bentuk kezaliman termasuk perbezaan darjat manusia.
Islam telah menetapkan bahawa manusia adalah khalifah di muka bumi ini.
Masyarakat yang dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip ini akan menjadi
sebuah masyarakat yang mempunyai tujuan yang jelas, di mana semua
kegiatan kemasyarakatan serta tindakan pemimpin dan rakyat adalah
bermatlamatkan untuk mencapai keredaan Allah.
73

2.4. Kebajikan
Islam amat menitik beratkan konsep kebajikan dalam menghayati cara
hidup yang sebenar dan sempurna berkait rapat dengan kehidupan
bermasyarakat, iaitu konsep tanggungjawab sosial sesama manusia yang
mana sikap mengambil berat diantara satu sama lain sebagaimana hadith
Rasulullah .S.A.W yang bermaksud:
Sesiapa yang tidak mengambil berat di atas urusan orang muslimin maka
bukanlah dia dari kalangan mereka. Dan sesiapa yang pada pagi hari
mengutamakan perkara selain daripada agama Allah maka bukanlah dia
daripada golongan orang yang diredhai Allah
(Riwayat at-Tabarani)
Lumrah dalam kehidupan bahawasanya terdapat golongan manusia yang
hidup mewah dan berada akan tetapi pada masa yang sama juga terdapat
manusia yang hidupnya ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang
iaitu kehidupan yang serba kekurangan dan dilanda kemiskinan. Justeru itu,
syara telah menuntut golongan yang dilabelkan dengan status kehidupan yang
serba mewah ini bagi membela dan memberikan pertolongan kepada golongan
yang miskin dan lemah. Paparan melalui media massa saban hari
menengahkan isu berkenaan kisah penderitaan masyarakat yang dilanda
pelbagai musibah dan bencana yang menimpa mereka.
Firman Allah swr dalam Surah al-Maidah ayat 32:

73

Dengan sebab (kisah pembunuhan kejam) yang demikian itu kami tetapkan
atas Bani Israil, bahawasanya sesiapa yang membunuh seorang manusia
dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu, atau (kerana)
melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh
manusia semuanya; dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang
manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia
semuanya. Dan demi sesungguhnya, telah datang kepada mereka Rasul-rasul
kami

dengan

membawa

keterangan

yang

cukup

terang;

kemudian,

sesungguhnya kebanyakan dari mereka sesudah itu, sungguh-sungguh


menjadi orang-orang yang melampaui batas (melakukan kerosakan) di muka
bumi.
(Surah al-Maidah ayat 32)
Tuntutan

menunaikan

tanggungjawab

sesama

umat

Islam

atau

melaksanakan hak mereka merupakan salah satu daripada cabang iman.


Sesiapa yang melaksanakan tuntutan ini akan mendapat ganjaran pahala serta
dikasihi Allah SWT dan Rasul.
Firman Allah S.W.T:

Kerjakanlah amal-amal kebajikan; supaya kamu berjaya (di dunia dan di


Akhirat). (Surah al-Hajj ayat 77)
Kesimpulannya, Islam itu menjaga kebajikan bersama dan sesungguhnya
manusia itu tidak boleh hidup bersendirian.Oleh itu,kehidupan bermasyarakat
tidak lari daripada saling perlu memerlukan dan saling bergantung antara satu
sama lain.
2.5. Pendidikan
Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia di dalamnya menyimpan
berbagai mutiara yang mahal harganya yang jika dianalisis secara mendalam
sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Diantara mutiara tersebut adalah
beberapa konsep pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran, diantara

73

konsep tersebut adalah konsep awal pendidikan, kewajiban belajar, tujuan


pendidikan dan subjek pendidikan.
Salah satu peranan terpenting di dalam kehidupan ibu bapa adalah
menjaga amanah Allah SWT dengan sebaiknya. Anak-anak adalah antara
amanah yang utama. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung-jawab
terhadap pendidikan adalah ibu bapa untuk mendidik anak. Tanggungjawab itu
disebabkan oleh dua hal iaitu pertama, kerana kudrat iaitu kerana ditakdirkan
menjadi ibu bapa kepada anaknya. Kedua, kerana pentingnya memajukan
perkembangan anak-anak.
Rasulullah SAW telah bersabda, yang maksudnya: (...dan setiap suami adalah
pemimpin bagi keluarganya. Ia akan diminta pertanggungjawabannya dan
setiap isteri adalah pemimpin atas penghuni rumah dan anak suaminya, dan ia
akan diminta pertanggungjawabannya.)
Oleh itu mendidik anak-anak menjadi soleh adalah satu tanggungjawab
diniyah. Kegagalan mendidik mereka akan membawa akibat yang berat di
akhirat. Allah SWT telah memperingatkan perkara ini di dalam Surah at-Tahrim
ayat 6:

Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api


neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu (berhala neraka itu
dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya)
mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahNya
kepada mereka dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan.
(Surah at-Tahrim ayat 6)

3.0 PERANAN

AQIDAH

DAN

IBADAH

PENGHAYATAN ILMU, IMAN DAN AMAL


73

SERTA

KESANNYA

DALAM

Islam adalah agama yang benar dan diredhai oleh Allah WT. Islam adalah
suatu cara hidup yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan setiap mukmin. Cara
hidup mukmin yang diterima Allah mestilah berteraskan kepada asas aqidah Islam.
Aqidah mukmin memerlukan kesepaduan antara iman, islam dan ihsan untuk
mencapai kejayaan hidup di dunia dan di akhirat.
Aqidah merupakan sumber persepsi dan pemikiran. Aqidah juga
merupakan asas keterikatan dan persatuan, asas hukum dan syari'at, dan juga
merupakan sumber keutamaan dan akhlaq. Aqidah menurut bahasa berarti ikatan,
sangkutan atau simpul, membangun lengkung, mengukukuhkan, membuat dan
mengadakan perjanjian. Secara istilah aqidah berarti keyakinan yang kuat yang
dipercayai dalam hati.
Manakala menurut istilah terminologi, aqidah bererti perkara yang wajib
dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram kerananya, sehingga menjadi suatu
kenyataan yang teguh dan kukuh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan
kebimbangan, atau dapat juga diertikan sebagai iman yang teguh dan pasti, yang
tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya serta tidak mudah
terurai oleh pengaruh mana pun baik dari dalam atau dari luar diri seseorang.
Pengertian aqidah dalam agama Islam berkaitan dengan keyakinan bukan
perbuatan. Seperti aqidah dengan adanya Allah dan diutusnya pada Rasul. Dalam
pengertian lengkapnya, aqidah adalah suatu kepercayaan dan keyakinan. Firman
Allah dalam Surah al-Ikhlas ayat 1-4:

Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya
segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada
sesuatupun yang setara denganNya. (al-Ikhlas ayat 1-4)
73

Ibadah pula berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud merendah
diri, tunduk, patuh, taat, menghina diri dan memperhambakan diri kepada yang
lain. Menurut istilah syarak pula ialah taat, patuh dan merendahkan diri
sepenuhnya kepada Allah swt mengikut peraturan dan suruhan Allah
sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan as-Sunnah Rasulullah saw.
Kepatuhan ini hendaklah dilakukan secara berterusan setiap masa hingga ke
akhir hayat. Ia merangkumi makna ketundukan dan kecintaan kepada Allah swt.

Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
menyembahKu. (Adz-Dzaariyaat ayat 56)
Rasulullah saw bersabda:
Wahai hambaKu, Aku tidak menjadikan kamu agar Aku terhibur dari kesepian,
atau untuk membanyakkan bilangan kamu dari kekurangan, atau meminta
pertolongan kamu dalam perkara yang Aku lemah, begitu juga bukan dengan
tujuan untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudharatan. Hanyasanya
Aku menjadikan kamu untuk beribadat kepadaKu dan berzikir serta bertasbih
kepadaKu setiap pagi dan petang." (Hadis Qudsi)
Ada kata-kata sebahagian ahli makrifah yang bermaksud, ketika seseorang
itu jatuh melakukan dosa, janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah, tetapi
bersyukurlah kerana daripada perlakuan dosa yang disedari itu, lahirlah
penyesalan dan taubat kerana dosa yang disedari ini manusia boleh
mendekatkan diri dengan Allah. Dosa itu membuatnya menjadi hamba yang
cepat bertaubat dan mengakui kelemahan diri di hadapan Allah. Lalu dia
sentiasa

berhati-hati

dalam

segala

perbuatannya.

Berbanding

dengan

seseorang yang berasa tidak pernah berbuat dosa dan sentiasa berasa dirinya
betul, sungguh orang seperti ini bertambah jauh dirinya daripada Allah akibat
kesombongan melampau atas nama ilmu dan amal.
Sebenarnya, kita memerlukan ilmu yang boleh membawa kepada
kefahaman dan penghayatan sebenar mengenai diri kita, Allah dan tabiat dunia
73

yang fana ini. Hakikat ilmu itu, ia datang dan pergi, sehingga Rasulullah SAW
pernah mengingatkan sahabat dengan satu perumpamaan yang bermaksud:
Ikatlah ilmu itu kerana ia terlalu cepat hilang berbanding unta yang terikat.
Maknanya setiap insan mesti menyediakan masa untuk hati dan akalnya
berinteraksi dengan ilmu. Sesiapapun yang meninggalkan ilmu dalam masa
satu hari saja boleh jadi dia akan mengalami gejala kelalaian hingga mungkin
jatuh ke lembah kesesatan apabila hal ini berlanjutan sekian lama. Matlamat
manusia mencari ilmu ialah untuk mencapai satu keyakinan mengenai
kebenaran, selepas yakin barulah timbul penghayatan yang membawa kepada
ketundukan jiwa.
Firman Allah Surah al-Maidah ayat 15-16:

Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami,


menjelaskan kepadamu banyak dari isi al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan
banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu

73

cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. Dengan Kitab itulah Allah
menunjukkan orang yang mengikuti keredaan-Nya ke jalan keselamatan, dan
(dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap-gelita kepada
cahaya yang terang benderang dengan izin-Nya, dan menunjukkan mereka ke
jalan yang lurus.
(al-Maidah ayat 15-16)
Al-Imam Ibnu Abdul Barri meriwayatkan daripada Abu Ghassan, katanya:
Kamu sentiasa menjadi alim selagi mana kamu tetap menuntut ilmu, apabila
kamu merasa cukup maka sesungguhnya kamu telah menjadi jahil.
Perjalanan mencapai reda Allah tiada penghujungnya. Bagaimana mungkin
seseorang boleh berkata: Telah cukup ilmuku dan telah baik amalanku.
Padahal perkataan itu umpama rantai yang mengikat kakinya ke bumi sehingga
dia tidak akan sampai ke destinasi yang dijanjikan Tuhannya.
Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda;
Dari Abu Hurairah berkata; bahwa Nabi SAW pada suatu hari muncul kepada
para sahabat, lalu datang Malaikat Jibril yang kemudian bertanya: "Apakah
iman itu?" Nabi SAW menjawab: "Iman adalah kamu beriman kepada Allah,
malaikat-malaikat- Nya, kitab-kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, Rasul-RasulNya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit". Malaikat Jibril berkata:
"Apakah Islam itu?" Jawab Rasulullah SAW "Islam adalah kamu menyembah
Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun,kamu dirikan solat,
kamu tunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadlan".
Malaikat Jibril berkata: "Apakah ihsan itu?" Nabi SAW menjawab: "Kamu
menyembah Allah seolah-olah melihat-Nyadan bila kamu tidak melihat-Nya
sesungguhnya Dia melihatmu".
(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)
Secara umumnya, hadis ini membicarakan tentang kesempurnaan agama
Islamdengan menyebutkan terdapat tiga komponen yang menjadi asas dalam
Islam yangmencakupi seluruh aspek kehidupan manusia yang terkandung di
dalamnya ibadah yangmenjadi tujuan hidup manusia. Komponen tersebut
adalah iman, islam dan ihsan.

73

Orang yang beriman hendaklah menjadi seorang yang beramal untuk


memanifestasikan keimanannya kepada semua rukun-rukun iman. Jika
seseorang yang mengaku bahawa dia beriman tetapi dia tidak mempamerkan
imannya dengan melakukan amal, maka imannya adalah perhiasan dan citacita semata-mata.I ndividu seperti ini hanya menyangka bahawa dia adalah
seorang yang beriman dan berharap mendapat keredhaan Allah SWT
sedangkan imannya tidak sempurna.
Kaitan antara iman dan ibadah juga dapat ditinjau menerusi fitrah manusia
yangmemerlukan Tuhan atau Yang Maha Kuasa untuk menjadi tempat
bergantung harap. Didalam Al-Quran terdapat ayat yang mengambarkan fitrah
manusia yang memerlukan Tuhan untuk disembah Surah al-Zumar ayat 39:

Katakanlah: "Wahai kaumku (yang masih berdegil dalam kekufurannya)!


Buatlah sedaya upaya kamu (untuk menentang agama Islam yang aku
sampaikan itu), sesungguhnya aku juga tetap berusaha dengan bersungguhsungguh (untuk mengembangkannya); kemudian kamu akan mengetahui kelak.
(al-Zumar ayat 39)
Dengan memerhatikan keadaan jiwa manusia yang sentiasa mencari-cari
Tuhan bahawasanya perasaan bertuhan itu muncul dari fitrah yang murni.
Kemudian, keimanan atau kerpercayaan ini perlu dijelmakan di dalam bentuk
amal dan perbuatan yang mempamerkan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan
kepada Tuhan yang di imani itu atau dengan lain perkataan dengan melakukan
ibadah.
Keimanan kepada Allah SWT dapat menghindarkan dan menyembuhkan
diri manusia dari penyakit-penyakit jiwa dan memberi rasa aman dan tenteram.
Selain itu, seorang mukmin juga terhindar diri dari rasa bimbang dan sedih yang
mengakibatkan jiwanya sakit. Peranan iman yang menghasilkan rasa
keamanan dan ketenangan apabila segala harapan, sandaraan, pertolongan,
73

penjagaan dan perlindungan diserahkan hanya kepada Allah SWT, Tuhan


sekelian alam, Yang Maha Berkuasa, YangMaha Bijaksana, Yang Maha
Mendengar dan Yang Maha Melihat (W. Hussein Azmi,1994)
Rukun Islam ada lima perkara iaitu mengucap dua kalimah syahadah,
mendirikan solat lima waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan
Ramadhan dan menunaikan haji di Baitullah. Jika seseorang manusiadapat
memenuhi kelima-lima rukun ini maka sempurnalah Islamnya dan dia
terpeliharadari kemurkaan Allah SWT sekiranya ditunaikan rukun-rukun tersebut
serta hukum-hukum yang bertalian dengan syariat Islam itu sendiri (Mustafa,
2009).
Maka ibadah yang terangkum di dalam rukun Islam ini menjadi dasar
yangmenjadi medium perhubungan antara mahkluk dan Khaliknya. Secara
sistematiknya, seorang muslim diperintahkan untuk sentiasa berhubung dengan
Allah SWT pada setiapsaat dan ketika, tempat dan ruang yang dapat memenuhi
setiap detik kehidupannya. Ini kerana kelima-lima ibadah ini telah tersusun
bermula dengan syahadah, solat lima waktu yang wajib dikerjakan sehari
semalam lima kali, zakat setiap tahun, puasa di bulan Ramadhan selama
sebulan dan menunaikan haji sekurang-kurangnya seumur hidup sekali
tertakluk kepada kemampuan sesorang.
Manakala hikmah di sebalik ibadah-ibadah yang dilakukan ini pula
memberikan berbagai kelebihan dan fadhilat yang kembali kepada diri orang
yang melakukan ibadah, masyarakat dan ummah keseluruhannya. Namun
demikian, tujuan ibadah yang palingutama adalah untuk mengabdikan diri
hanya kepada Allah SWT dan mengesakanNya.Sebagaimana yang disebut
oleh Imam Al-Shatibi bahawa ibadah mempunyai tujuan asaliaitu mengesakan
Allah SWT; dan tujuan-tujuan sampingan seperti mendapatkan kebaikan jiwa
dan menghasilkan sifat-sifat utama padanya (Al-Qardhawi, 1986)

73

Menurut pengertian ihsan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW


menerusihadis Abu Hurairah ini, iaitu seseorang menyembah Allah SWT
seolah-olah diamelihatNya. Jika dia tidak berupaya untuk melihat Allah SWT,
maka

sesungguhnyaAllah

SWT

melihat

segala

amal

perbuatannya.

Menyembah Allah SWT bererti mengabdikan diri kepadanya dengan ibadah


menurut kaedah dan cara yang sebaik- baiknya sama ada pada zahir
(perbuatan lahiriah) atau batin iaitu ikhlas pada niat.
Ibadah yang dilaksanakan menurut hakikat ihsan hanya ditumpukan dan
dikeranakan oleh Allah SWT semata-mata. Tidak disertakan niat kerana tujuantujuanlain atau untuk sesuatu yang lain. Kesan dari sikap ihsan ini
menyebabkan seseorang merasa lebih bertanggungjawab di atas ibadahnya
sehingga dia melakukan sesuatu ibadah dengan penuh kejujuran sama ada
ketika berada di khalayak ramai atau ketika bersendirian. Ini kerana dia merasa
yakin bahawa segala yang dikerjakannya itu dilihat oleh Allah SWT yang
menyebabkannya merasa malu jika ibadah yang dilakukannya itu sekadar
melepaskan tanggungjawab di dunia sahaja (Mustafa, 2009)
Menurut Imam Al-Nawawi, Rasullulah SAW memberikan penjelasan
mengenaiihsan dalam beribadah dengan tujuan agar setiap muslim melakukan
ibadah dengan penuh ikhlas, patuh, penuh ketundukan dan khusyu apabila
seolah-oleh melihat AllahSWT di hadapan mereka. Perasan melihat Allah SWT
dapat

menghasilkan

rasakehambaan

dan

bersungguh-sungguh

dalam

beribadah serta menunaikan hak-hakNya dengan tujuan untuk menghampirkan


diri kepadaNya.
Allah berfirman dalam al-Quran:

73

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta


memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan
perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar
kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambbil
peringatan mematuhiNya. (an-Nahl ayat 90)
Menurut Al-Qurtubi, ihsan di dalam ayat di atas membawa pengertian
membuat baik kepada diri dan orang lain. Ini kerana Allah swt menyukai
hamba-hambaNya yang saling melakukan kebaikan di anatara mereka. Allah
swt juga Maha Kaya dalam memberi kebaikan kepada makhluk-makhlukNya.
Maka dapat difahami di sini dua perkara. Pertama, ihsan dalam ibadah
adalah melakukan sesuatu ibadah dengan penuh ikhlas, bersungguh dan
memenuhi rukun, cara, dan kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak. Kedua,
ihsan dalam makna yang lebih luas adalah melakukan kebaikan kepada diri dan
orang lain yang merentasi kesempurnaan dan kemuliaan Akhlak seperti yang
ditunjukkan oleh Rasulullah saw.

73

5.0 REFLEKSI
Lafaz Alhamdulillah ditujukan kepada Sang Pencipta kerana dengan
izinnya, dapatlah tugasan Pendidikan Islam Generik ini disiapkan oleh diri ini.
Setelah bertungkus lumus menyiapkan tugasan ini, banyak ilmu dan perkara yang
tidak diketahui oleh saya menjelma di hadapan saya.
Saya telah diberi amanah oleh pensyarah yang mengajar subjek Pendidikan
Islam ini untuk menyiapkan tugasan yang berkaitan dengan peranan Al-Quran dan
Sunnah dalam kehidupan muslim dan peranan aqidah dan ibadah sebagai satu
penghayatan ilmu, iman dan amal dalam melahirkan modal insan yang berkualiti.
Kami

diminta

untuk

menghasilkan

sebuah

modul

pembelajaran

kendiri

bagimatapelajaran Pendidikan Islam.


Saya mengalami pelbagai kesukaran semasa menyiapkan tugasan ini.
Setelah diperbaiki sebanyak beberapa kali, akhirnya saya berpuas hati dengan
tugasan saya yang telah disiapkan ini. Walaupun ianya mungkin tidak tampak
sempurna di mata orang lain, tetapi ianya amat memuaskan hati saya.
Saya juga mula merasai kepentingan matapelajaran ini terhadap diri saya
kerana saya dapat belajar peranan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan muslim
dan peranan aqidah dan ibadah sebagai satu penghayatan ilmu, iman dan amal
dalam melahirkan modal insan yang berkualiti bagi memperbaiki diri saya sebagai
bakal guru.
Melalui segala pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang telah saya perolehi,
dengan izin Allah s.w.t, saya akan praktikan sebaik mungkin dan akan saya
turunkan ilmu ini kepada para pelajar nanti. Setelah saya banyak membuat
pencarian maklumat, saya berharap ilmu ini akan terus bermanfaat kepada para
pelajar.
Selain itu, melalui proses membuat tugasan kerja kursus ini yang saya
laksanakan bersama rakan-rakan telah membuatkan hubungan silaturrahim antara
kami semakin rapat. Sikap toleransi, bekerjasa sama, dan disiplin antara pensyarah
dan semua rakan-rakan juga dapat di tingkatkan melaui proses membuat tugasan
kerja kursus ini. Saya mula lebih mengenali sikap dan sahsiah rakan-rakan dan
73

cara pengajaran pensyarah dan hal ini sekaligus mengukuhkan hubungan dua hala
kami.Tambahan pula, pengalaman berinteraksi bersama pensyarah dan rakanrakan bagi melaksanakan tugasan ini membolehkan saya memperbaiki dan
meningkatkan cara saya berkomunikasi. Hal ini sekaligus dapat melatih saya untuk
berkomunikasi dengan baik dan membuat persediaan untuk menjadi seorang guru
yang berkualiti. Selain itu, tunjuk ajar yang diberikan oleh para pensyarah
Dalam proses menyiapkan tugasan kerja kursus ini membolehkan saya
memperbaiki kelemahan

yang terdapat

pada

diri

saya

dan

tidak akan

mengulanginya lagi pada masa hadapan.Secara keseluruhannya, melalui proses


membuat tugasan kerja kursus ini telah memberikan banyak faedah kepada saya
dan

membuatkan

saya

lebih

mencintai

profesion

yang

mulia

ini

serta

menambahkan lagi semangat saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti bagi
melahirkan modal insan yang seimbang dan sanggup berkorban demi agama
bangsa dan negara
Intihanya, saya amat berpuas hati dengan tugasan yang diberikan dan
sayaharap tugasan yang telah disiapkan ini dapat memuaskan hati Ustaz
Shahiruddin. Jika terdapat kesalahan dan juga kesilapan di dalam tugasan ini, saya
menyusun sepuluh jari memohon kemaafan kerana manusia sering tidak dapat lari
daripada melakukan kekhilafan.
Sekian, terima kasih.

73

BIBLIOGRAFI
Abdul Monir Yaacob. (n.d.). Ibadat Wakaf. Dipetik daripada Institut Kefahaman
Islam Malaysia: http://www.ikim.gov.my/index.php/ms/artikel/6952-ibadatwakaf.
Al-Alhafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. (2000) Bulughul Maram. Selangor: Darul
Haq.
Al-Quran Al-Karem.
Dalil Perintah Tolong Menolong dalam Islam. (n.d.). Dipetik daripada Ajaran
Islam: http://islamiwiki.blogspot.com/2014/02/dalil-perintah-tolongmenolong-dalam.html#.VRwTUPmUdGM
Dewan Bahasa dan Pustaka. (2010). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala
Lumpur: Dawama Sdn. Bhd.
Ibn Kathir, M. A. (2011). Tafsir Ibn Katsir (Abdul Ghoffar & Abu Ihsan, terj.).
Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii
Imam Al-Nawawi. (2010). Etika Belajar Dan Mengajar Al-Quran. Selangor:
Yamani Angle Sdn. Bhd.
Imam Ath-Thabrani. (n.d). Al Mujam ash-Shaghir karya Imam Ath-Tabrani.
Selangor: Pustakan Azam.
Kamil Uwaidah. (2002) Hadits Qudsi: Panduann dan Literasi Qudsi. Selangor:
Pustaka Azam.
Muhammad Fuad Bin Abdul Baqi. Hadits Shahih Bukhari Muslim. Selangor:
Fathan Publication Sdn. Bhd.
Mustafa, A. R. (2009). Hadis Empat Puluh. Shah Alam: Dewan Pustaka
Fajar.

73

Yusuf Al-Qaradhawi. (2010). Fiqh Keutamaan. (Ahmad Nuryadi Asmawi,


terj.). Selangor: Blue-T Publication
W. Hussein Azmi, A. K. (1994). Kaunseling dan Psikologi Menurut Islam.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Zaharuddin Abd Rahman. (9 Januari, 2007). Zaharuddin.net. Dipetik


daripada Bahagian Dua : Jenis Riba: http://zaharuddin.net/

73