Anda di halaman 1dari 41

(SeniMenataTamanDalamAkuarium)

Oleh : Riza Rahman Hakim, S.Pi


FISHERIESDEPARTMENT
U i
UniversityofMuhammadiyahMalang
it f M h
di h M l

Disampaikan dalam acara Pelatihan Aquascape Himaperik UMM


3 Juni 2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

AkuariumBiasa
VS
Aquascape

AkuariumBiasa

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

Aquascape

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

d h l
Pendahuluan
y Disebutpulaunderwatergarden
y Prinsip:memindahkankeindahanalamdengan
P i i
i d hk k i d h l d

caramenirutatakerjaekosistemalamagar
tanamandapathidupdantumbuhdenganbaik.
y Aquascapelebihmengutamakanperawatan
tamannyabukanpadaikannya.
y Aquascapedapatdijadikanuntukterapi
penyembuhankarenadapatmenimbulkan
perasaantenang.
y DiAmerika,Eropa,JepangdanTaiwan,kehadiran
tamanairinimudahditemuidiruangtunggu
dokter,ruangkerja,restoran,bar,resepsionis
perkantoran,lobbyhotel,bahkandibandarudara.

Friday,June03,2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

AquascapediMeja

AquascapediRuangTamu

FungsiTanamanAir
1.

Sebagaibiologicalfilter
S b
i bi l i l fil

Kotorandanurinikan,sisamakanan,dandaunyang
membusukakanmenghasilkanamoniayangmrpracunbagi
makhlukhidupdidalamlingktsb.
Amoniaakandiserapolehtanamanairsebagaisumber
makananuntukmenunjangpertumbuhannya.
Prosesperubahanamoniummenjadinitratolehbakteri
penguraidikenaldengansistempenyaringansecarabiologis
p
g
g
p y
g
g
(b l
(biologicalfiltrationsystem)
lf l
)

y
y

2.

Menghambatpertumbuhanlumut

Tanamanairmrpkompetitorutamabagilumutuntuk
menyerapkelebihanzatmakanandidalamair.

3.

Memperkayakandunganoksigendalamair

Tanamanakanberfotosintesisdanmenghasilkanoksigen
(O2)yangakandigunakanolehikanuntukbernapas.

4. Memperbaikikualitasair
Friday,June03,2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

Sikl
i
SiklusNitrogen
- Kotoran ikan
- Tanaman
membusuk

Amonia (NH4)

Bakteri
nitrosomonas

- Sisa makanan
Nitrit (NO2)

Dikonsumsi oleh
t
tanaman
sebagai
b
i
sumber unsur hara
berupa unsur
nitrogen
g (N)
( )

Friday,June03,2011

Bakteri
nitrobacter
it b t
Nitrat (NO3)

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

Faktorfaktorpenunjangpertumbuhantanamanair
y
A. Cahaya
y Mrpsumberenergidalamfotosintesis
y Cahayamataharidalamaquascapedigantikandengan
lampu
y Secaraumumkebutuhancahayadalamakuariumdapat
memakaipatokan4wattper10literair.
y Kebutuhancahayadalamakuariumberkisar8sampai12
jam
y Caramenghitungkebutuhancahayadalamakuarium:
Kuantitascahaya(watt)=(AxH):2.500
A=luaspermukaanair(cm2)
H j k
H=jarakantarapasirdanlampu(cm)
i d l
( )

Friday,June03,2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

Contohperhitunganpemakaianlampu:
Sebuahakuariummemilikiukuran:
Panjang =120cm
Lebar =50cm
Tinggi =50cm
50cm
Asumsinya,tebalpasir7cmdanlampudiletakkan5cm
diatasakuarium.
J b
Jwb:
jarakantarapasirdanlampu(H)=50+5 7cm=48cm
2
Luaspermukaanair(A)=120x50=6.000cm
p
5
Kuantitascahaya(watt)=(6.000x48):2.500=115,2watt
Jadiakuariumtsbdapatmemakailampu30watt
sebanyak4unit.
seba
ya 4 u t.
Friday,June03,2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

B.Karbondioksida(CO2)
y CO2 ibaratfertilizeryangdapatmembantu

meningkatkanpertumbuhantanaman
y DialamtanamanmendapattambahanCO2darirespirasi
ikandanhasilprosesfermentasidalamtanah.
y KebutuhanCO2 berkisar10 20mg/l,sdgkdalam
akuariumbiasanyaberkisar1 3ppm
y CO2 y
yangberlebihanakanmenyebabkanpHairturun
g
y
p
secaradrastissehinggamembahayakanbagiikan

Friday,June03,2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

C.Unsurharadanpupuk
Kekuranganunsurharadapatmenyebabkandaunmenjadi
kuning,daunberlubang,pertumbuhantanaman
menurun,daunbaruyangdihasilkanmengecil,dan
d
dauntuamatilebihcepatdariyangseharusnya

il bih
d i
h
Caramempertahankanunsurharadalamair:
Penggantianairsecararutinsebanyakataubagian
volumeakuarium
Pemberianpupuk,denganmencampurkanpupuk
dengan1/3bagiandaritotalmediapasiryangakan
digunakan.Pupukyangdigunakansebaiknyatidak
mengandungnitratdanfosfatkarenaakanmerangsang
pertumbuhanlumut

Friday,June03,2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

D.Lingkungan

Padaumumnyatanamanakantumbuhdengan
b ikd
baikdengankondisilingksbb:
k di ili k bb
pH=6 8,idealnya6,5 7
kH=2
kH 10,idealnya4
id l
8
Suhuair=18 280C,idealnya24 260C
Mediapertumbuhan=pasirdenganbentuk
Mediapertumbuhan pasirdenganbentuk
bulatdanberdiameter2 3mm

Friday,June03,2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

PeralatandanBahanPendukung
A. Akuarium
B. Filter(internal,eksternal,upperfilter,Under
C.
D..
E.
F.
G
G.
Friday,June03,2011

GravelFilter)
Lampu
Pupuk(serbuk,pelet,tablet,stikataubatang)
upu (se bu , pe et, tab et, st atau bata g)
Alatuntukmengujikualitasair(pHtest,CO2
test,kHtest,NO3 test,NO2 test)
Alatalatyangdibutuhkan(gunting,pinset,
(
serok,sekop)
Kayudanbatuhias
FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

BahandanAlat

Friday,June03,2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

LangkahPenataanAquascape
g
q
p
1. Meletakkan akuarium di tempat yang datar
2. Mencuci pasir sampai
benar-benar bersih,
bersih
hingga debu halus tidak
terlihat lagi

3. Taburkan sebagian
pasir ke dalam
akuarium
Friday,June03,2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

4. Taburkan pupuk tipis


tapi merata

5. Mengaduk pasir dan pupuk,


kemudian diratakan

Friday,June03,2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

6. Memasukkan sisa pasir


yang bersih di atas
campuran tadi, sambil
membuat kontur. Bagian
depan minimum 5 cm,
kemudian makin belakang
makin tinggi.
7. Memasukkan ornamen batu
atau kayu
y y
yang
g telah dicuci
sebelumnya. Usahakan
sealami mungkin sehingga
tidak terkesan kaku

Friday,June03,2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

8 Isi akuarium dengan air sebanyak


8.
volume akuarium. Pengisian
dilakukan dengan memberikan
tatakan plastik atau piring agar
tidak merusak permukaan pasir
serta membuat air menjadi keruh

9. Mempersiapkan tanaman
yang akan dipakai, dan
lakukan penanaman sesuai
dengan lay out yang
diinginkan

Friday,June03,2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

10. Mengisi air kembali hingga penuh dan


g seluruh instalasi,, seperti
p
memasang
filter, lampu

Friday,June03,2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

P
A
PerawatanAquascape
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Friday,June03,2011

Menggantiairsebanyakataumaksimumbagian,
minimumsetiapsebulansekali
i i
ti b l k li
Menyedotkotorandansisasisatanamanyang
membusukdenganselang
Memotongdanmembuangdaunataubatangtanaman
d
b
d
b
yangmulaimembusukagartidakmencemarilingk
akuarium
Memberitambahanunsurharadenganpupukcairagar
b
b h
h
d
k
sebagiansumbermakanandapatdiserapmelaluidaun,
sehinggapertumbuhantanamanakanlebihoptimal
M b ihk fil i i
Membersihkanfilterminimumsebulansekali
b l k li
Jikaperlu,melakukanujikualitasairsecaraberkala

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

JenisikandiAquascape
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Friday,June03,2011

Rasbora
R b

Corydoras
Bothia
Neontetra
C
Congotetra

Manvis
Serpae
Neoncardinal
L
Lemonchinese
hi

algaeeater
Guppy
Mollies
Rednose
Rainbow
bosmani
Discus
Sepat

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

Neon cardinal
N
Neon
ttetra
t

Corydoras

Guppy
Friday,June03,2011

Guppy

Molly
Kongo salem

Red nose

Botia
Friday,June03,2011

Discus

Lemon chinese
algae eater

Sepat

Manvis
Friday,June03,2011

Serpae

Orange shrimp
Red cherry

Friday,June03,2011

Red nose shrimp

Yamato (Tiger shrimp)

Jenisikanyangharusdihindari
Jenisikanyangsukamerusakdanmemakan
tanaman.Contoh:koki,komet,dankoi
2. Jenisikanyanggalakdanagresif.Contoh:sumatera,
J i ik
l kd
if C
h

greentiger,dansiklid(lemon)
3 Jenisikanyangsukamenggalipasir.Contoh:lou
3.
Jenisikanyangsukamenggalipasir Contoh:lou
han,redparrot,lobsterairtawar
1.

Friday,June03,2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

Komet
K
t
Mas koki

Jenis siklid
Sumatera

Friday,June03,2011

Lobster air tawar

JenisTanamanAquascape

Anubias barterie nana

Hygrophila difformis

-Cahaya : rendah-sedang

Rotala Macrandra

-Pertumbuhan
Pertumbuhan sangat lambat
Friday,June03,2011

-Sedang sgt tinggi

-Tinggi sgt tinggi

-Pertumbuhan cepat

-Pertumbuhan cepat

-Tinggi sgt tinggi


-Pertumbuhan sgt cepat

-Sedang sgt tinggi


-Pertumbuhan
Pertumbuhan cepat
Lysimachia nummularia
Cabomba p
p.

Ceraptoteris t.
Alternanthera
te a t e a reineckii
e ec
-Tinggi sgt tinggi
-Pertumbuhan lambat

Nymphaea lotus z.
Egeria densa `Elodea`

Cabomba aquatica
Echinodorus parviflorus

H d
Hydrocotyle
t l leucocephala
l
h l

Echinodorus bleberi

Aponogeton crispus
Cabomba caroliniana

Bacopa caroliniana

Echinodorus amazonicus
Rotala rotundifolia

M design
My
d i

M j kkantor
Meja
t

Pameran Flora di Batu

Contoh lain

Carayangbenarmemasukkanikanke
y g
dalamakuarium
1.
1 Adaptasikan
Ad t ik ikan
ik dengan
d
kondisi lingk akuarium.
Caranya dengan memasukkan
kantung plastik yang berisi
ikan ke dalam akuarium. Ikatan
kantung plastik jangan dulu
dibuka. Biarkan selama
beberapa menit.
2 Buka ikatan kantung.
2.
kantung Biarkan
kantung tenggelam dengan
sendirinya

Friday,June03,2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

3. Melepaskan ikan dengan


memiringkan kantung plastik

4. Mengangkat kantung plastik

Friday,June03,2011

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyahMalang

FISHERIESDEPARTMENT
UniversityofMuhammadiyah Malang