Anda di halaman 1dari 27

570401-03-6165

Soalan 1

“Sebagai golongan yang berada di barisan paling hadapan dalam

menjayakan wawasan negara, peranan guru amat penting untuk

memastikan nilai nasional dapat disempurnakan”.

Y.B. Dato’ Sri Hishamuddin bin Tun Hussein

Perutusan Hari Guru 2006

Bincangkan bagaimana martabat profesion keguruan dapat ditingkatkan

selaras dengan perutusan Y.B. Menteri Pelajaran agar misi nasional dapat

disempurnakan.

Pengenalan.

Profession perguruan atau bekerja sebagai guru adalah antara beberapa

jenis pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia,masyarakat

dan negara. Profesion perguruan merupakan profesion paling utama di dalam

proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada individu dan masyarakat.

Dalam era globalisasi sekarang, peranan guru menjadi semakin kompleks

dan mencabar.Golongan guru hendaklah memastikan martabat keguruan

sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan

dihormati seterusnya dapat merealisasikan misi nasional kerajaan.

1
570401-03-6165

Mengikut Kamus Dewan,’profesion’ ialah pekerjaan terutamanya yang

memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalam bidang

undang-undang, senibina, perubatan, perakaunan dan lain-lain. ‘Martabat’ pula

ialah kedudukan pada mata masyarakat, darjat, pangkat,tingkat. Dari pengertian

tersebut memberi makna bahawa imej profesion keguruan samada tinggi atau

rendah, jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi

para guru dan hasilnya kepada generasi pelajar.

Dalam usaha meningkatkan martabat profesion keguruan maka pakatan

bijak semua pihak hendaklah digerakkan samada secara langsung atau tidak

langsung. Pihak-pihak tersebut ialah kerajaan khususnya Kementerian

Pelajaran Malaysia serta institusi-institusi yang berkaitan, guru, pelajar, anggota

masyarakat , pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO), kesatuan-kesatuan

guru dan pihak swasta.

Peranan kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia.

Peranan kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia dalam

memartabatkan profesion ini merupakan kekuatan utama kerana kerajaan yang

bertanggungjawab dalam penggubalan dasar-dasar pendidikan negara. Jika

dilihat dalam misi nasional yang telah dilancarkan semasa pembentangan

RMK9, Perdana Menteri Y.A.B. Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi telah

menggariskan lima teras utama iaitu:

Teras 1: Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi.

2
570401-03-6165

Teras 2 Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi Negara serta

memupuk ‘minda kelas pertama’.

Teras 3: Menangani masalah ketidak samaan sosioekonomi yang berterusan

secara membina dan produktif.

Teras 4: Meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup.

Teras 5: Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan.

Di antara kelima-lima teras di atas, teras yang kedua merupakan teras

yang berkait rapat dengan tindakan kerajaan untuk meningkatkan martabat

profesion keguruan. Dalam tempoh rancangan tersebut, usaha

dipergiatkan bagi membangunkan modal insan demi memacu transformasi

negara ke arah keupayaan ilmu pengetahuan . Antara kandungan

program besar akan dilaksanakan untuk meningkatkan martabat profesion

keguruan berdasarkan Laporan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe9)

ialah:

1. Menambah baik sistem pendidikan

2.Meningkatkan akses dan kualiti sistem pendidikan di semua peringkat

kurikulum dan pengajaran, pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

yang seragam dan berkualiti, mengkaji aktiviti kurikulum dan kokurikulum

peringkat sekolah, kajian terhadap kurikulum latihan perguruan, menambah baik

kandungan mata pelajaran, meningkatkan kemahiran pedagogi dan penggunaan

ICT yang lebih meluas.

3 Kerjasama antara industri dengan institusi pengajian tinggi untuk responsif

kepada keperluan pasaran buruh, meningkatkan keupayaan siswazah tempatan

3
570401-03-6165

untuk kerjaya, program latihan praktikal dan penempatan industri. Sistem Latihan

Dual Kebangsaan akan diperbaiki lagi melalui rundingan dengan pihak terbabit,

menubuhkan Majlis Penasihat Kebangsaan bagi pendidikan dan latihan bagi

memberi panduan mengenai dasar dan strategi berkaitan pendidikan dan

industri.

4. Infrastruktur dan kemudahan.

Akses kepada pendidikan prasekolah akan diperluaskan dengan

penyediaan lebih banyak kelas prapersekolahan, terutama kawasan luar bandar

serta Sabah dan Serawak.

5. Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan.

Kualiti pengajaran di sekolah kebangsaan akan dipertingkatkan dengan

100 peratus guru di sekolah menengah dan 25 peratus guru di sekolah rendah

akan mempunyai kelayakan ijazah pertama menjelang 2010.

Peluang pendidikan untuk kanak-kanak istimewa,pembestarian sekolah

dan penggunaan teknologi dan ICT.

6. Melahirkan Institusi Tertiari bertaraf antarabangsa.

IPT akan ditanda aras mengikut piawai antarabangsa dan satu sistem

penarafan akan diperkenalkan..

Melalui rangka dasar yang telah digariskan oleh kementerian di atas maka

Kementerian Pelajaran Malaysia haruslah memperkukuhkan dan

memperkemaskan serta membuat reformasi pendidikan sepenuhnya menjelang

tahun 2020.

4
570401-03-6165

Teras misi nasional tersebut diperjelaskan lagi secara terperinci dalam

Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan (PTPP) 2006-2010 yang telah

dilancarkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Antarabangsa

Putrajaya (PICC) pada 16 Januari 2007. Kerangka bagi Pelan Tindakan

Pembangunan Pendidikan seperti di bawah:

KERANGKA PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006-2010.


ASAS PEMBANGUNAN PENDEKATAN
• Misi Nasional • Kesamarata-
• Dasar-dasar an Peluang
Pembangunan Negara Pendidikan
• Dasar Pendidikan • Kecemerlan-
Kebangsaan. gan Institusi
• Islam Hadhari Pendidikan
• Pelan Intergriti Nasional
TERAS STRATEGIK PIPP
• Membina Negara Bangsa MATLAMAT
• Membangun Modal Insan
• Memperkasakan Sekolah
TERAS ASAS Kebangsaan
PENDIDIKAN
PEMBANGUNAN • Merapatkan Jurang BERKUALITI
PENDIDIAKN Pendidikan UNTUK
• Akses • Memartabatkan Profesion SEMUA
• Ekuiti Keguruan
• Kualiti • Melonjakkan
• Kecekapan dan Kecemerlangan Institusi
keberkesanan Pendidikan
Pengurusan
Meneliti kepada FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN
• Kerjasama dan Komitmen
Warga Pendidik
• Sistem Penyampaian
Bertolak dari misi nasional dan Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan
Pendidikan
• Sistem Pemantauan dan
maka untuk mengangkat martabat profesion keguruan berbagai langkah dapat
Penilaian

dilaksanakan oleh kementerian seperti:

5
570401-03-6165

1. Membuka peluang peningkatan kerjaya.

Kerajaan mewujudkan gred baru guru berasaskan merit dan prestasi

tahunan serta menggariskan langkah-langkah bagi menambah perjawatan dan

peluasan naik pangkat guru-guru. Menerusi beberapa strategi pelaksanaan

penambah baikan perjawatan guru dengan menambah quota bagi gred kenaikan

pangkat guru besar dan pengetua cemerlang.

Antara strategi memantapkan kerjaya guru, dasar baru kementerian telah

mewujudkan:

i. Gred kenaikan pangkat untuk mempercepatkan Khas Untuk Penyandang

(KUP) pegawai di kementerian dan di JPN memegang jawatan hakiki .

ii. Dalam proses peningkatan pula, konsep Pengetua Cemerlang dan,Jusa C

serta Guru Cemerlang Gred Khas diwujudkan .Sekurang-kurangnya seorang

Guru Cemerlang bagi setiap sekolah menengah pada Gred DG44.

Iii. Meningkatkan quota Guru Cemerlang PPP, Lepasan Diploma (PPPLD) Gred

DG32 serta menambah gred kenaikan pangkat Guru Cemerlang PPPLD

sehingga ke Gred DGA34.

2. Pengambilan calon guru.

6
570401-03-6165

Syarat pengambilan calon guru telah diperketatkan sejak 2005 lagi dalam

usaha melahirkankan tenaga pengajar yang mahir dan berwibawa. Tiga pelan

tindakan telah dirangka mencakupi Program Kursus Perguruan Lepasan Ijazah

(KPLI) dan calon lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Calon bagi Kursus

Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) perlu memiliki ijazah yang menepati bidang

yang dipohon, menduduki Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia (MteST), aktif

dalam kokurikulum, melepasi tapisan keselamatan, bebas dari penyalahgunaan

bahan dadah dan lulus temuduga.

Begitu juga dengan Program kursus perguruan lepasan SPM pula calon

perlu melepasi syarat-syarat akademik yang ditetapkan,menduduki Ujian

Sahsiah Guru,ujian bertulis Bahasa Inggeris dan lulus temu duga.

Kementerian juga telah mengambilkira kelayakan dalam memenuhi

Petunjuk Prestasi Utama untuk diberi insentif kepada para guru. Melalui proses

seperti ini dapat meyakinkan bahawa guru yang diambil mampu menyumbang

dan merealisasikan wawasan negara.

Pemilihan guru bukan sekadar akademik semata-mata malah mereka

yang aktif dalam kegiatan kokurikulum bagi membentuk modal insan yang

cemerlang.

3. Menaik taraf maktab perguruan Institut Pendidikan Guru.

7
570401-03-6165

Dalam usaha melahir dan melestarikan guru yang berkualiti,kementerian

telah menaikkan taraf maktab perguruan kepada Institut Pendidikan Guru (IPG).

Pengiktirafan ini telah diluluskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 13 Julai

2005.

Dengan menaik taraf Maktab Perguruan kepada Institut Pendidikan Guru

(IPG),kementerian dapat memantapkan pemilihan bakal guru dan memberi

latihan serta menambah baik karier keguruan dan persekitaran kerjanya. Proses

seperti ini dapat meyakinkan bahawa guru yang diambil merupakan guru yang

mampu menyempurnakan misi pendidikan negara.

Pada ketika ini terdapat 27 Institut Pendidikan Guru (IPG) di seluruh

negara dan melibatkan seramai 3,129 pensyarah serta enrolmen 28,755, dengan

‘Malaysian Quality Framework’ diguna sebagai garis panduan dalam usaha

mempertingkatkan kelayakan guru ke tahap siswazah dan memastikan tenaga

kerja yang berkualiti dapat dihasilkan.

Kementerian juga telah menjenama dan merangkaikan Institut Pendidikan

Guru dengan universiti serta kolej terkenal di luar negara dan dalam negara.

Mewujudkan Program Khas Pensiswazahan guru, Program Ijazah Sarjana Muda

Perguruan, Program berkembar Praperkhidmatan (Sarjana Muda Pendidikan

Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) dan Program Bahasa-

Bahasa Antarabangsa.

Langkah kementerian menaik taraf IPG juga mampu melahirkan guru

siswazah yang memahami keperluan dan cabaran sekolah kearah mencapai

8
570401-03-6165

sasaran kementerian untuk mengisi 100 peratus guru siswazah di sekolah

menengah dan 50 peratus di sekolah rendah menjelang 2010.

Semasa membentangkan bajet 2006,Perdana Menteri telah mengatakan

bahawa kerajaan akan meningkatkan tahap latihan dan kurikulum termasuk

menarik kerjasama dan kepakaran asing dalam bidang perguruan sebagai usaha

memartabatkan profesion keguruan (Bernama:30 Sept.2006).

4. Guru Pendidikan Islam.

Kementerian juga akan melahirkan guru Pendidikan Islam yang berkualiti

dan berkesan dengan menubuhkan Institut Pembangunan Pendidikan Islam

(IPPI). Pendidikan Islam merupakan suatu usaha untuk memberi ilmu dan

pendidikan berteraskan wahyu kepada penganutnya supaya dapat memahami

dan dapat menghayatinya dalam kehidupan demi untuk kebahagiaan diri,

keluarga, masyarakat dan negara.(Kementerian Pendidikan Malaysia 1887).

Pendidikan Islam juga perlu didedahkan kepada orang yang bukan Islam supaya

mereka memahami agama tersebut dan seterusnya dapat mengikis prasangka

buruk terhadap Islam dan penganutnya serta tidak mengeluarkan tuduhan yang

tidak benar tentang Islam.

Pelaksanaan Program j-QAF (Jawi, Khatam Al-Qur’an, Bahasa Arab dan

pengukuhan Fardhu Ain) sekolah rendah juga merupakan langkah untuk

meningkatkan martabat profesion keguruan dan memperkasakan Pendidikan

Islam. Kementerian telah merangka strategi pelaksanaan program tersebut yang

melibatkan bahan, modul, prasarana, tenaga guru, penilaian dan

9
570401-03-6165

pemantauan.Tujuannya untuk membentuk dan melahirkan masyarakat Malaysia

yang mempunyai nilai-nilai rohani, bermoral tinggi dan mempunyai perasaan

bertanggungjawab yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara.

5 .Kemudahan kediaman guru dan persekitaran kerja yang kondusif.

Kemudahan kediaman disediakan supaya guru lebih selesa menjalankan

tugas tanpa menghadapi masalah tempat tinggal,terutama untuk guru di luar

bandar, pedalaman dan bandar-bandar besar melalui pembinaan kuarters baru

serta membaik pulih kuarters yang sedia ada. Bagi keselesaan para guru,

peruntukan sebanyak 690 juta ringgit disediakan untuk membina rumah guru dan

dan hampir separuh dari peruntukan tersebut untuk projek rumah guru di luar

bandar.

Selain itu kemudahan bilik guru dan bilik darjah yang kondusif juga akan

disediakan melalui projek naik taraf, membina bangunan tambahan dan

pembinaan bangunan-bangunan baru. Setakat ini telah dikenalpasti sekolah

usang sejumlah 5,951buah sekolah rendah dan 870 buah sekolah menengah

yang berusia lebih 30 tahun dan membangunkan infrastruktur yang

membabitkan 767 buah sekolah rendah dan 28 buah sekolah menengah yang

belum mempunyai bekalan elektrik selama 24 jam.

10
570401-03-6165

Tindakan-tindakan lain kementerian dalam mengangkat martabat

profesion keguruan ialah:

1.Memperkasakan sekolah kebangsaan.

Pendidikan awal kanak-kanak merupakan masa yang amat penting dalam

melahirkan generasi yang berwawasan. Dalam memperkasakan sekolah

kebangsaan, kementerian perlu menambahkan bilangan kelas prasekolah

terutama di kawasan luar bandar dan menggunakan Kokurikulum Prasekolah

Kebangsaan.

Selain itu kementerian menyediakan infrastruktur dan kemudahan asas

yang mencukupi serta berkualiti termasuk melengkapkan prasarana, mengubah

suai dan menaik taraf sekolah –sekolah yang usang dan menambah bilangan

bilik darjah.

2. Sistem pengawasan dan pemantauan.

Kementerian Pelajaran haruslah memperkukuhkan dan memperkemaskan

sistem pengawasan dan pemantauan ke atas guru-guru untuk memastikan

mereka sentiasa bertugas dengan betul, berdedikasi dan telus. Pemantauan

yang sistematik merupakan ciri penting bagi memastikan pengajaran dan

pembelajaran berjalan seperti yang dirancangkan. Untuk mengetahui

keberkesanan pengajaran guru berkesan atau sebaliknya serta mengesan

masalah dan membuat pemulihan.

11
570401-03-6165

Proses pemantauan harus dilakukan secara tekal oleh pentadbir sekolah

dan jemaah nazir. Laporan pemantauan boleh digunakan untuk pengesahan dan

kenaikan pangkat guru.

3. Penguatkuasaan Akta Pendidikan.

Semasa menjadi Menteri Pendidkan, Datuk Sri Najib Tun Razak pernah

mengatakan. ”Dengan terlaksananya kesemua akta berkenaan membolehkan

kita menjalankan transformasi yang menyeluruh kpada sistem pendidikan negara

selaras dengan wawasan negara dan tuntutan globalisasi dan zaman maklumat”

Dua akta baru telah dikuatkuasakan iaitu Akta Pendidikan 1996 dan Akta Institusi

Pendidikan tinggi Swasta 1996. Beliau menjelaskan Akta Pendidikan 1996 bagi

membolehkan matlamat pendidikan diperluaskan dan disesuaikan dengan

keperluan wawasan dan tuntutan-tuntutan tersebut. Sementara pelaksanaan

Akta Institusi Pendidikan Swasta 1996 pula selaras dengan hasrat hendak

menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan akademik.

Dengan iltizam serta usaha kementerian ini seterusnya akan

diimplikasikan ke peringkat Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat

Pendidikan Daerah (PPD) seterusnya ke peringkat sekolah mengikut rangkaian

bagi memastikan kejayaan wawasan negara 2020 menjadi suatu kenyataan.

Peranan guru.

Para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di dalam

merealisasikan aspirasi negara. Guru merupakan ejen kepada keberkesanan

12
570401-03-6165

pendidikan. Kedudukan perguruan sebagai suatu profesion di dalam Dasar

Pelajaran Kebangsaan turut menghadapi cabaran-cabaran masa kini dan akan

datang.

Di tangan guru sendiri martabat profesion keguruan dapat ditingkatkan

dengan memainkan peranan dan melaksanakan tanggungjawab terhadap

palajar, ibu bapa, masyarakat, negara, rakan sejawat dan tanggungjawab

terhadap profesion keguruan.

1.Mempertingkatkan Profesionalime

Guru harus sedar tentang tugas dan amanah yang dipikul untuk mendidik

generasi yang akan mencapai wawasan negara. Kemahiran dan pengetahuan

dalam aspek pendidikan perlu dikemaskini. Berusaha mengaplikasi kaedah-

kaedah pengajaran dan pendidikan terkini.

Guru perlu menyambut baik dengan mengikuti kursus-kursus pendidikan

yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib agar dapat mempertingkatkan

keupayaan, ketahan dan prestasi bagi mendepani cabaran yang semakin

kompleks ini. Dengan ini suatu anjakan paradigma dapat dilakukan oleh para

pendidik.

2. Mahir IT dan ICT.

Bidang keguruan sentiasa berkembang dan berubah sejajar dengan

perubahan zaman Perkembangan global dengan teknologi telekomunikasi dan

internet menuntut banyak cabaran kepada pendidik untuk mencapai misi

13
570401-03-6165

nasional. Para guru mesti bersikap proaktif dan terangsang dengan

perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. Ilmu IT mesti terlebih dahulu

dapat dikuasa oleh para pendidik sebagai golongan yang akan menyebar

luaskan kepada para pelajar.

Guru juga perlu melengkapkan diri dengan kemahiran terkini bagi

menyempurnakan penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan

komputer sebagai satu bentuk kurikulum wawasan negara Malaysia untuk

menjadikan negara maju menjelang 2020, Kerajaan membangunkan koridor raya

multimedia (MSC) sebagai pusat telekomunikasi dan penyiaran serantau dan

antarabangsa.

Guru juga harus memperlengkapkan diri secara global kerana dalam era

teknologi maklumat masa kini masyarakat terpaksa berdepan dengan pelbagai

peralatan elektronik dalam kehidupan harian sebagai cara hidup moden.

Pembestarian sekolah seperti projek Sekolah Bestari dan SchoolNet, hendaklah

dihargai oleh guru dengan menggunakan semaksima mungkin. Jangan ada di

kalangan guru dan pentadbir sekolah yang berfikiran sempit dengan ‘mengunci’

segala peralatan kerana takut rosak. Situasi ini akan merugikan pelajar dan

kerajaan .Guru tidak menyalahgunakan teknologi dengan mengunjungi laman-

laman web yang tidak sepatutnya dikunjungi. Guru juga tidak menjadikan alasan

teknologi yang dibekalkan sebagai satu masalah kepada mereka.

14
570401-03-6165

3. Berpengetahuan dan berdaya fikir dan berakhlak.

Guru yang berpengetahuan perlu serba tahu dengan menambah

pembacaan untuk peningkatan ilmu serta dapat membawa isu-isu semasa untuk

dibincang dan mencari penyelesaian. Isu-isu semasa berkaitan dengan

kekeluargaan dan komuniti, ekonomi dan politik.Guru yang berpengetahuan

dapat melahirkan generasi anak didik yang cemerlang di kemudian hari.

Dalam perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini,

profesion keguruan perlu menyediakan diri dengan amalan nilai murni dan

akhlak yang terpuji. Dalam kurikulum pendidikan ditegaskan nilai-nilai murni yang

perlu diserapkan kepada pelajar dalam pengajaran. Penerapan nilai murni ini

penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada

bangsa dan negara .

4. Berupaya membuat keputusan dan menyelesai masalah serta berfikiran

kritis dan kreatif.

Para pendidik juga mesti sedar bahawa profesion mereka bukan sahaja

mengajar tetapi terlibat sebagai pentadbir, pengurus, perancang, pelaksana,

penilai, penyelia, pengawal dan sebagainya.

5. Menyedari tanggungjawab.

Menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing pelajar untuk

mencapai kemajuan dan wawasan, para guru perlu melaksanakan

tanggungjawab terhadap:

15
570401-03-6165

i.Tanggungjawab terhadap pelajar seperti mengutamakan kebajikan dan

keselamatan pelajar, bersikap adil, memupuk nilai murni.

ii.Tanggungjawab terhadap ibu bapa seperti mewujudkan hubungan

mesra, menghormati mereka, tidak dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan

ekonomi mereka dan memberi maklumat kepada mereka untuk kepentingan

anak-anak mereka.

iii.Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara seperti mengelak dari

menyebar perkara negatif, menghormati masyarakat setempat serta

menggalakkan kerjasama dan persefahaman.

iv.Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion seperti mengelak

dari membuat kenyataan negatif, tidak melibat diri dalam kegiatan yang

menjejaskan kepercayaan masyarakat, membantu rakan sejawat.

6. Menjadi guru yang berkualiti.

Bagi mempertingkatkan profesion perguruan, seseorang guru mempunyai

ciri-ciri guru yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan

Guru jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat.

Seseorang guru hendaklah mempunyai kualiti-kualiti berikut:

Peribadi Profesional Sosial


- penyayang - dedikasi - inovasi

- adil - peka - bermoral

- kelonggaran - mengingati - penyesuaian

- pandai berjenaka keperluan negara - kepimpinan

- tegas - sikap positif untuk - peka terhadap

16
570401-03-6165

- dedikasi pelajar alam sekitar

- toleransi - inovatif - toleransi

Kualiti guru dapat diperkemaskan dari masa ke semasa dengan latihan, seminar,

dan lain-lain kursus dalam perkhidmatan. Penubuhan Institut Aminudin Baki

(IAB) dalam meneruskan pelbagai latihan dalam perkhidmatan dalam melahirkan

para guru yang lebih efisien.

Peranan pelajar.

Pelajar merupakan modal insan yang akan dibentuk oleh guru.

Kecemerlangan pelajar menjadi ukuran keberkesanan pengajaran dan

pendidikan para guru serta dilihat oleh berbagai pihak . Kecekapan dan martabat

profesion ini dilihat baik jika ramai pelajar mendapat kecemerlangan dalam

peperiksaan awam dan sebaliknya. Analisa peperiksaan awam seperti Ujian

Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR), Sijil

Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dibuat

setiap kali keputusan diumumkan dan analisa serta komen berbagai pihak akan

dapat dilihat.

Pandangan umum juga melihat tahap disiplin pelajar di semua peringkat

pelajar sebagai angka tunjuk kecekapan profesion keguruan. Sejak akhir-akhir ini

masalah pelanggaran disiplin hebat diperbincangkan. Kes-kes jenayah pelajar

seperti peras ugut,pembunuhan,rogol,pelacuran,ponteng,vandalisme dan banyak

lagi salah laku pelajar semakin kerap diperbincangkan .

17
570401-03-6165

Oleh itu peranan para pelajar sendiri merupakan faktor penting dalam

meningkatkan profesion ini. Pelajar mesti menyambut baik program dan dasar

yang telah ditetapkan demi untuk kesejahteraan mereka. Pelajar yang

bermotivasi mempunyai matlamat hidup masa depan. Satu model telah dirangka

bagi menunjukkan kepentingan hubungan antara pencapaian akademik dengan

motivasi. Motivasi dan matlamat ini mendorong pelajar yang cemerlang disiplin

dan cemerlang akademik.

Mendapat Pencapaian Cemerlang Taraf hidup


perhatian akademik & dan terjamin
penuh konsep bermotivasi
daripada ibu kendiri tinggi tinggi untuk
bapa dan berjaya
P guru
E Kurang Pencapaian Kurang Taraf hidup
L perhatian akademik & motivasi kabur
J daripada ibu konsep untuk berjaya
A bapa dan kendiri
R guru sederhana

Mendapat Pencapaian Cemerlang Tiada


perhatian akademik & dan matlamat
penuh konsep bermotivasi hidup
daripada ibu kendiri tinggi tinggi untuk
bapa dan berjaya
guru

Model hubungan Antara Pencapaian Akademik Dengan Motivasi.

Peranan ibu bapa dan anggota masyarakat.

Peranan ibu bapa dan anggota komuniti juga faktor yang boleh

mengangkatkan martabat guru. Ibu bapa sebagai anggota masyarakat mesti

18
570401-03-6165

memainkan peranan yang serius terhadap pendidikan anak-anak mereka.

Pendidikan formal di sekolah hanya lebih kurang 6 jam sehari sahaja dan

selebihnya pelajar berada di tangan keluarga dan masyarakat. Anggota

masyarakat harus memberi maklumat dan maklum balas kepada sekolah serta

memberi kerjasama di dalam pelbagai aktiviti pembinaan ilmu yang dijalankan

oleh guru dan sekolah.

Penglibatan anggota –anggota masyarakat dalam proses pendidikan juga

tidak kurang pentingnya, khususnya institusi-institusi Persatuan Ibu Bapa Guru

(PIBG), Jawatankuasa Kemajuan Kampung (JKKK), Pihak Berkuasa Tempatan

(PBT), jawatankuasa masjid dan surau, RELA serta pihak polis harus sentiasa

berdamping dengan sekolah-sekolah dan guru-guru serta mengambil tahu

proses pendidikan di sekolah-sekolah di kawasan masing-masing secara tidak

langsung Mereka perlu dilibatkan bersama untuk memainkan peranan dalam

menentukan persekitaran selamat kepada pelajar dan penduduk setempat.

Konsep “School-Home-Community Partnership” perlu diterapkan dengan

mengadakan program-program permuafakatan dan perkongsian yanag

melibatkan pihak sekolah,ibu bapa dan masyarakat setempat.

Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) yang ditubuhkan di semua sekolah

kerajaan adalah bertujuan untuk mewujudkan pemuafakatan antara ibu bapa dan

guru di sekolah. Pemuafakatan ini dapat membina kesefahaman tentang

tanggungjawab bersama dalam usaha meningkatkan mutu pengajaran guru dan

pembelajaran murid di sekolah. PIBG juga sebagai pelengkap terhadap fungsi

Kementerian Pelajaran dalam menyediakan prasarana, kemudahan dan

19
570401-03-6165

suasana sekolah yang selesa. PIBG juga berperanan ke arah menjaga

kesetabilan sistem persekolahan dan perpaduan masyarakat setempat.

Peranan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO).

Penglibatan badan bukan kerajaan (NGO) seperti PEMADAM dan

pertubuhan-pertubuhan belia seperti GPMS, 4B, MAYC, Belia Bimbingan, ABIM,

Tamil Bell dan lain-lain juga penyumbang kepada peningkatan martabat

profesion keguruan melalui aktiviti-aktiviti penerangan kepada ahli. Sebahagian

besar ahli NGO terdiri dari kalangan guru-guru muda dan pelajar yang masih

aktif dan bertenaga. Aktiviti-aktiviti kepimpinan, pembinaan semangat, motivasi,

gotong royong adalah antara aktiviti positif ke arah mencapai matlamat tersebut.

Lain-lain pihak yang menyumbang kepada memartabatkan profesion

keguruan ialah seperti badan swasta dan kesatuan-kesatuan guru. Pihak swasta

juga harus menjalankan aktiviti-aktiviti membantu kegiatan sekolah dan guru-

guru di dalam proses pembinaan ilmu ini. Pihak swasta dianjurkan memulakan

‘program mesra pekerja ‘ dengan mewujudkan pusat-pusat penjagaan anak dan

taman didikan di tempat-tempat yang berhampiran dengan kawasan industri

masing-masing. Pihak swasta juga boleh mengambil sekolah-sekolah

berdekatan sebagai sekolah angkat mereka dan menyediakan peruntukan untuk

membantu program-program kecemerlangan di sekolah-sekolah angkat tersebut.

Dengan cara ini profesion perguruan akan lebih kukuh dan meyakinkan.

20
570401-03-6165

Kesatuan-kesatuan guru juga memainkan peranan dalam

memperjuangkan kebajikan guru demi meningkatkan martabat guru. Persatuan

Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) juga memperjuangkan kebajikan

guru-guru siswazah dimana sebanyak 12 perkara yang membabitkan guru

kumpulan pengurusan dan professional itu telah diperjuangkan. Antaranya ialah

tuntutan kenaikan kadar imbuhan tetap perumahan (ITP) bagi pegawai

perkhidmatan pendidikan siswazah (PPPS) gred DG 3 (DG 41) kepada RM400,

berbanding hanya RM165 sekarang. Tuntutan-tuntutan lain ialah kenaikan kadar

elaun makan, harian, dan penginapan bagi pegawai yang bertugas di luar

pejabat serta menuntut tempoh pengesahan jawatan lebih awal daripada tiga

tahun sekarang.

Turut diperjuangkan ialah skim gaji berasingan bagi pensyarah di

politeknik dan maktab serta hadiah pergerakan gaji (HPG) kepada PPPS DG 3

dan DG 2 yang mempunyai kelayakan lebih tinggi terutama peringkat sarjana

dan doktor falsafah.

Kesatuan Guru-Guru Mlelayu Malaysia Barat (KGGMB) telah

mengadakan Seminar Kebangsaan Kebangsaan Profesion Perguruan 2002,

satu resolusi yang menggariskan 27 perkara bagi meningkatkan martabat

profesion keguruan telah diserahkan kepada Menteri Pendidikan ,Tan Sri Musa

Mohamad boleh dijadikan panduan betapa peningkatan profesion ini perlu

ditingkatkan.

21
570401-03-6165

Presiden Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat (KGMMB), Profesor

Madya Dr.Abdul Rahman Daud manyatakan resolusi tersebut telah melalui

proses pemurnian secara teliti bagi memastikan perkara yang hendak di

sampaikan jelas dan tepat.

Antara perkara yang dicapai ialah;

a. Etika profession keguruan sedia ada harus disemak semula

bersesuaian dengan cabaran pendidikan kini. Pendedahan semula

melalui latihan dalam perkhidmatan yang menfokus kepada etika

keguruan dan dipastikan menjadi garis panduan kepada para pendidik.

b. Kurikulum pendidikan guru harus mengambil kira kepentingan

hubungan interpersonal antara guru dan pelajar. Latihan dalam

perkhidmatan dan kursus jangka pendek boleh dijalankan untuk tujuan

berkenaan.

c. Tatasusila profession keguruan harus memberi tumpuan kepada

ikhtisas dan ilmiah, manakala latihan dalam perkhidmatan perlu

dimantapkan dari aspek kesesuaian bidang pendidikan semasa supaya

bergerak seiring dengan perkembangan terkini. Sebuah jawatan kuasa

mesti diwujudkan untuk meneliti kepiawaian dalam latihan

praperkhidmatan di samping konsep pembelajaran sepanjang hayat harus

diterapkan kepada guru supaya peningkatan ilmu dapat dilakukan.

d. Program pengenalan kepada profesion keguruan harus dijalankan

untuk guru permulaan dengan menggunakan konsep mentoran, manakala

22
570401-03-6165

pentadbir pula perlu memainkan peranan lebih berkesan dalam

menangani perubahan supaya dapat diterima oleh pendidik.

e. Pemantauan harus dilakukan ke atas guru permulaan untuk

meningkatkan kredibiliti mereka dalam aspek amalan pengajaran .

f. Budaya profesionalisme harus diterapkan pada semua peringkat

organuisasi pendidikan. Sebuah jawatankuasa peringkat Kementerian

Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan

sekolah harus dibentuk untuk memastikan budaya profesionalisme diikuti

pada setiap peringkat.

Dengan resolusi yang digariskan itu, sebenarnya menunjukkan

kesungguhan warga pendidik untuk mengangkat martabat profesion keguruan,

seterusnya memastikan profesion ini terus diiktiraf, dihormati, dan dikagumi bagi

merealisasikan misi nasional.

Kesimpulan.

23
570401-03-6165

Sebagai kesimpulannya peningkatan martabat profesion keguruan

sebagaimana yang dihasratkan oleh kerajaan dapat dilakukan dengan

gandingan mantap berbagai pihak khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia,

institusi-institusi yang berkaitan serta individu terlibat dalam proses pendidikan.

Usaha-usaha yang berterusan dan kemaskini Insya Allah akan dapat

menyempurnakan wawasan negara Malaysia bukan saja setakat 2020 bahkan

melangkaui masa-masa selepasnya.

24
570401-03-6165

RUJUKAN

Awang Had Salleh (1980 ) ”Keguruan dan perguruan di Malaysia :

Keperihalan kini dan arah yang ditujui”. KONPEN V,Johor

Bharu 6- 8 Disember.

Mok Soon Sang (1996).Pendidikan di Malaysia.Kuala Lumpur:Kumpulan

Budiman.

Sufean Hussin (1993). Pendidikan di Malaysia: Sejarah sistem dan

falsafah,Kuala .Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Berita Harian,17 Januari 2007.muka surat 1

Berita Harian, 30 September 2006

http://www.moe.edu.my/hariguru/tatasusila.htm

http://www.moe.edu.my/hariguru/perutusan.2006.html

http://berita.perak.gov.my/Mei 2001/htm

25
570401-03-6165

26
570401-03-6165

27