Anda di halaman 1dari 7

PPG SEMESTER 8

KALKULUS ASAS SMU 3073


[PANDUAN KERJA KURSUS]
SESI 2014/2015

ARAHAN
1. Kursus SMU 3073 ini mengandungi TIGA tugasan:
Tugasan 1 : PENYELESAIAN MASALAH (30%)
Tugasan 2 : PENYELESAIAN MASALAH (20%)
Tugasan 3 : E-Forum : Penilaian kendiri (10%)
2. Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk hard-copy
(Cetak) kepada pensyarah bagi kumpulan masing-masing.
3. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda
mendapat kefahaman tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.

PENJELASAN KERJA KURSUS / TUGASAN


KATEGORI
TUGASAN

TUGASAN
(Individu
Kumpulan)
60%

ARAHAN

MARKA
H

Tugasan 1: (20%): Individu


1)

Nilaikan limit bagi yang berikut


20%

a)

(TUGASAN
INDIVIDU)
E- Forum
10%

TARIKH

b)

c)

[3M]
2)
Bezakan fungsi-fungsi yang berikut berhubung
dengan x
a)

b)

c)

Serah
tugasan
Pada
Perjumpa
an kali
kedua

[3M]

3)
Bezakan fungsi-fungsi yang berikut berhubung
dengan x

a)

b)

c)

d)

[4M]
4)
Bezakan fungsi-fungsi yang berikut berhubung
dengan x
a)

b)
[4M]

5)

Hitung kecerunan

, pada titik di mana

x = -3
30%
[6M]

Tugasan 2: (30%)
Pemberatan markah bahagian ini ialah 30% daripada
keseluruhan markah tugasan. Anda dikehendaki
menyelesaikan masalah ini secara berpasangan.

1)

Cari kamiran kamiran yang berikut


a)

b)

c)

[6M]
2)

Nilaikan kamiran berikut


a)

10%

b)

[4M]

3)

Diberi

, cari

a)

b)

c)

d)

e)

Cari juga nilai k di mana

[10m]

4)

Hitungkan luas rantau yang dilingkungi oleh


lengkungan

dan garis
[5M]

5)

Cari luas kawasan yang dibatasi oleh garis


lengkung

paksi x= -1 dan x =1.


[5M]

Tugasan 3: Penggunaan E-Forum (10%)


Tugasan ini bertujuan mengetahui penglibatan anda
dalam membaca dan memberi makna kepada modul
kursus ini. Semua tugasan adalah dalam bentuk soalan
yang dipilih mengikut bab.
Jelaskan dalam forum bagaimana anda menentukan
gradient kaedah biasa dan kaedah kalukulus. Huraikan
beserta bukti
[10M]
JUMLAH
60%
Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan pensyarah anda.

Tarikh Penghantaran & Pemarkahan

PEMARKAHAN
1.

Tugasan 1 (30%)

2.

Tugasan 2 (20%)

3.

Forum (10%)
JUMLAH

Tarikh
hantar

Markah

SMU 3073: KALKULUS ASAS


SEMESTER 8
TUGASAN 1 :
PENYELESAIAN
MASALAH
DISEDIAKAN OLEH
NO.I.C /
NO MATRIK

NO.TELEFON

NAMA

KATHIRAVAN A/L 840715-02-5765


PPGBT00065/2011/1/KI
KAMALAKARAN

010-5650157

NAMA
PENSYARAH :
TARIKH: 13.09.2014