Anda di halaman 1dari 4

Kursus Orientasi KSSR Sains Tahun 6 2015

BENGKEL 2a(1)
Contoh 1: Pelaksanaan KBAT dalam PdP Sains

Mata
pelajaran
Tahun
Masa
Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran
Objektif PdP

Kemahiran
Proses Sains

Sains Hayat / Interaksi Antara Haiwan

:
:
:

6 Bestari
60 minit

4.1.1, 4.1.2,4.1.3, 4.1.4, 4.1.5

4.1.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


i.

Menyatakan maksud interaksi intraspesies dan interaksi interspesies.

ii.

Menyenaraikan beberapa contoh haiwan hidup berkumpulan dan hidup


bersendirian.

iii.

Memerihalkan kelebihan serta kekurangan haiwan hidup berkumpulan


dan hidup secara bersendirian.

iv.

Menyatakan faktor persaingan interaksi antara haiwan.

v.

Menyatakan jenis interaksi dengan contoh haiwan.

Memerhati, inferens, meramal

Aktiviti 1:
Murid diminta menjawab soalan guru:
i. Lihat video haiwan-haiwan ini, perhatikan cara
hidup mereka. (video tidak disediakan)

PdP

ii. Antara haiwan-haiwan ini yang manakah


hidup berkumpulan dan hidup bersendirian?
iii. Berikan contoh haiwan lain dan nyatakan cara
hidupnya berkumpulan atau bersendirian.

TP 1:
Memberi contoh haiwan
hidup berkumpulan dan
hidup bersendirian.

Kursus Orientasi KSSR Sains Tahun 6 2015


:

Aktiviti 2

TP2:
Memerihalkan maksud
Guru menayangkan Gambarajah 1, murid bersoal interaksi antara haiwan.
jawab dengan guru.
i. Apakah sedang dilakukan oleh semut ini?
Jelaskan mengapa?
ii. Berkerjasama adalah satu bentuk interaksi
antara haiwan.
iii. Apakah jenis interaksi yang berlaku antara
semut ini?
iv. Adakah haiwan yang berlainan spesies juga
berinteraksi? Berikan dua contoh.
Aktiviti 3
Berdasarkan video tadi,, murid bersoal
dengan guru.
i.

jawab TP3:
Memerihalkan faktor
Selain daripada berkerjasama sesama sendiri, persaingan antara haiwan.
adakah terdapat persaingan antara haiwan
ini?

Ii. Apakah yang menjadi faktor persaingan antara


haiwan didalam video ini.
Aktiviti 4

TP4:
Memerihalkan kelebihan dan
Berdasarkan video tadi,, murid bersoal jawab kekurangan haiwan yang
dengan guru.
hidup berkumpulan dan
i. Adakah kekurangan jika haiwan hidup cara hidup bersendirian.
bersendirian? Berikan contoh.
ii. Adakah kelebihan jika haiwan hidup cara
bersendirian? Berikan contoh.
iii. Bagimana pula jika haiwan itu hidup secara
berkumpulan, senaraikan kebaikan dan
kekurangan bagi haiwan yang hidup secara
berkumpulan. Berikan contoh.

Kursus Orientasi KSSR Sains Tahun 6 2015


Aktiviti 5

TP 5:
Menjelaskan melalui contoh
Setiap kumpulan diberikan Gambarajah 2,3 dan 4 jenis interaksi antara haiwan.
serta membincangkan tentang interaksi antara
haiwan ini.
i. Adakah interaksi
intraspesies?

ini

interspesies

atau

ii. Adakah kerbau mendapat keuntungan atau


kerugian daripada interaksi ini? Terangkan.
iii. Adakah
burung
gembala
mendapat
keuntungan atau kerugian daripada interaksi
ini? Terangkan.
iv. Adakah interaksi yang diperhatikan berlaku
bagi haiwan yan sama spesies sahaja.
Terangkan
jawapan
kamu
dengan
menggunakan contoh.
Murid dibimbing untuk mengetahui jenis interaksi
antara haiwan kepada contoh haiwan seperti di
bawah.
i. Kutu kepala melekat pada rambut manusia
menumpang hidup untuk menghisap darah.
ii. Buran hidup menumpang atas cengkerang
umang-umang sebagai pengangkutan.
iii. Kerengga buat sarang dipokok rambutan
sebagai habitatnya.
iv. ikan remora berdamping dengan ikan jerung
dengan memakan tinggalan cebisan makanan
ikan jerung.
Aktiviti 6:
Murid diminta memilih satu contoh haiwan, dan
tunjukkan interaksi yang berlaku bagi haiwan
tersebut dengan haiwan lain yang sama spesies
dan haiwan yang berlainan spesies dengan
menggunakan TMK.

Bahan Bantu
Belajar

EMK
Refleksi

:
:

Video beberapa jenis haiwan yang hidup secara


bersendirian dan haiwan yang hidup secara
berkumpulan, Gambarajah 1, Gambarajah 2,
Gambarajah 3, Gambarajah 4
TMK, kreativiti

TP 6:
Berkomunikasi
untuk
memerihalkan interaksi yang
berlaku antara satu contoh
haiwan dengan haiwan yang
sama spesies dan haiwan
yang berlainan spesies.

Kursus Orientasi KSSR Sains Tahun 6 2015