Anda di halaman 1dari 8

Kursus Orientasi KSSR Sains Tahun 6 2015

BENGKEL 2b
SAINS: Kerja Projek Tahun 6
Objektif:
Guru dapat membuat pentaksiran bagi
1.
2.
3.
4.
5.

Konten
KPS
Kemahiran manipulatif
Peraturan Bilik Sains
Nilai

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.1.12

Mengeksperimen.

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menyatakan persoalan berdasarkan masalah yang


dikenal pasti.

Membuat
pernyataan
hipotesis
masalah yang dikenal pasti.

Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai


seperti yang dirancang.

Menjalankan
hipotesis.

Menjalankan
eksperimen,
mengumpul
data,
mentafsir data serta membuat rumusan untuk
membuktikan hipotesis dan membuat laporan.

Mencetuskan persoalan baru dan merancang satu


eksperimen untuk menguji hipotesis baru daripada
persoalan yang dicetuskan.

eksperimen

untuk

berdasarkan

menguji

suatu

Kursus Orientasi KSSR Sains Tahun 6 2015

STANDARD
KANDUNGAN
1.2

STANDARD
PEMBELAJARAN

Kemahiran
Manipulatif

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Murid boleh:
1.2.1

1.2.2

Menggunakan
dan
mengendalikan
peralatan dan bahan
sains dengan betul.
Mengendalikan
spesimen
dengan
betul dan cermat.

Menyenaraikan peralatan, bahan sains dan


spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti.

Memerihalkan penggunaan peralatan, bahan


sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu
aktiviti dengan
kaedah yang betul.

3
Mengendalikan penggunaan peralatan, bahan
sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu
aktiviti dengan kaedah yang betul.

1.2.3

Melakar
spesimen,
peralatan dan bahan
sains dengan betul.

Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan


menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains
dan spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti
dengan kaedah yang betul.

1.2.4

Membersihkan
peralatan
sains
dengan cara yang
betul.

Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan


menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains
dan spesimen yang digunakan dalam suatu
aktiviti dengan kaedah yang betul, bersistematik
dan berhemah.

1.2.5

Menyimpan peralatan
dan bahan sains
dengan betul dan
selamat.

Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan


menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains
dan spesimen yang digunakan dalam suatu
aktiviti dengan kaedah yang betul, bersistematik,
berhemah dan menjadi contoh kepada rakan lain.

Kursus Orientasi KSSR Sains Tahun 6 2015

2.0 PERATURAN BILIK SAINS


STANDARD PRESTASI
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Peraturan
Bilik
Sains

TAHAP
PENGUAS
AAN

TAFSIRAN

Murid boleh:
2.1.1

Menyatakan salah satu peraturan bilik sains.

Menyatakan lebih daripada satu peraturan


bilik sains.

Mengaplikasi salah satu peraturan bilik sains.

Mengaplikasi lebih daripada satu peraturan


bilik sains.

Memberi sebab peraturan bilik sains perlu


dipatuhi.

Menjadi contoh kepada rakan


mematuhi peraturan bilik sains.

Mematuhi peraturan bilik


sains

dalam

Kursus Orientasi KSSR Sains Tahun 6 2015

STANDARD PRESTASI

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

8.1 Kerosakan
makanan

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Murid boleh:
1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

Menjelas dengan contoh ciri makanan


yang telah rosak melalui pemerhatian
pada makanan sebenar atau pelbagai
media.
Menyatakan
bahawa
kerosakan
makanan disebabkan oleh tindakan
mikroorganisma.
Mengitlak pengawetan makanan
bertujuan untuk menghalang atau
melambatkan
proses
hidup
mikroorganisma.

Menjelas dengan contoh kaedah


pengawetan serta mengaitkan
dengan
faktor
pertumbuhan
mikroorganisma.

Mengitlak pengawetan makanan


bertujuan untuk menghalang atau
melambatkan
proses
hidup
mikroorganisma.

5
8.1.4

Menjelas dengan contoh kaedah


pengawetan
makanan
serta
mengaitkan dengan faktor yang
mempengaruhi
pertumbuhuan
mikroorganisma seperti:
pengeringan
pendidihan
pendinginan
pembungkusan vakum
penjerukan
penyejukbekuan
pengetinan dan pembotolan
pempasteuran
pemasinan
penyalaian
pelilinan

8.1.5

Menjalankan projek mengawet


sejenis makanan dengan pelbagai
kaedah.

8.1.6

Memerihalkan kepentingan teknologi


pengawetan
makanan
bagi
memenuhi
keperluan
bekalan
makanan.

8.1.7

Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Mencirikan makanan yang telah


rosak.

Merumuskan
kepentingan
teknologi pengawetan makanan
bagi
memenuhi
keperluan
bekalan makanan.
Menaakul kesesuaian kaedah
pengawetan bagi satu jenis
makanan dalam mengekalkan,
tekstur, rupa atau rasa.

Berkomunikasi secara kreatif dan


inovatif
tentang
peranan
teknologi pengawetan makanan
dalam pembangunan ekonomi
negara.

Kursus Orientasi KSSR Sains Tahun 6 2015


NILAI
Tafsiran Tahap Penguasaan Nilai bagi Sains Rendah
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN
1

Minat

Minat dan bersifat ingin tahu

3
4

Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data.
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data, berani mencuba dan
bersistematik.
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data, berani mencuba,
bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah dalam menjalankan tugasan.
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data, berani mencuba,

bersistematik,bekerjasama, rajin dan tabah dalam menjalankan tugas, bertanggung


jawab ke atas diri, rakan, alam sekitar dan berhemah tinggi.

Kursus Orientasi KSSR Sains Tahun 6 2015


Tugasan:

Kerosakan makanan kerosakan makanan mungkin disebabkan oleh tindakan mikroorganisma.


Pengawetan makanan bertujuan untuk menghalang atau melambatkan proses hidup
mikroorganisma.

Anda diberikan beberapa jenis buah. Pilih satu jenis buah dan anda dikehendaki menjalankan satu
projek untuk mengawet buah yang anda pilih dengan mengekalkan rasanya yang asli. Anda boleh
memilih satu kaedah sahaja atau beberapa kaedah pengawetan yang difikirkan sesuai dengan buah
pilihan anda.

Tugasan:
Jawab soalan berikut:
Bahagian A (Mentaksir konten PS)
1. Nyatakan bagaimanakah kamu tahu sesuatu makanan itu telah rosak?
2. Anda diberikan sebiji betik muda. Pilih satu kaedah pengawetan yang sesuai untuk memastikan
betik tersebut tahan lebih daripada 1 minggu. Berdasarkan kaedah pengawetan yang dipilih,
Apakah yang berlaku kepada fakotr mikroorganisma?
3. Anda telah melihat bagaimana keropok, mangga, dan udang diawet. Apakah yang berlaku
kepada proses hidup mikroorganisma dalam setiap pengawetan itu? Nyatakan apakah tujuan
pengawetan dari aspek proses hidup mikroorganisma?
4. Nyatakan apakah kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi memenuhi keperluan
bekalan makanan?
5. Mengapakan daging lebih sesuai diawet dengan cara penyejukbekuan berbanding dengan
kaedah pengeringan? (Terangkan daripada aspek tekstur, rupa atau rasa).

6. Dengan menggunakan peta pemikiran yang sesuai, terangkan peranan teknologi pengawetan
makanan dalam pembangunan ekonomi negara.

Kursus Orientasi KSSR Sains Tahun 6 2015

Bahagian B (Mentaksir KPS PS)


1. Senaraikan faktor yang mungkin mempengaruhi penyiasatan kamu.
2. Pilih satu sahaja faktor yang kamu fikir mempengaruhi penyiasatan kamu.
3. Bina satu hipotesis tentang penyiasatan yang ingin kamu kaji
4. Rancang satu penyiasatan untuk menguji hipotesis dengan pemboleh ubah dimanipulasi yang
telah ditentukan dengan mengambil kira pemboleh ubah yang dimalarkan dan pemboleh ubah
bergerak balas.
5. Perancangan kamu haruslah mengandungi:
Tujuan
Hipotesis
Pemboleh ubah dimanipulasi yang telah ditentukan dengan mengambil kira pemboleh ubah
yang dimalarkan dan pemboleh ubah bergerak balas.
Peralatan dan bahan yang diperlukan.
Langkah penyiasatan.
Bagaimana pemerhatian/data direkodkan.
Kesimpulan.
6. Ambil alatan dan bahan yang diperlukan secukupnya.
7. Jalankan penyiasatan untuk menguji pemboleh ubah kamu.
8. Rekod pemerhatian/data kamu mengikut perancangan.
9. Sekiranya kamu diberi peluang untuk meneruskan penyiasatan ini, pilih satu pemboleh ubah
dimanipulasi yang baru daripada pemboleh ubah dimalarkan yang telah disenaraikan di atas.
a) Pemboleh ubah dimanipulasi
b) Pemboleh ubah dimalarkan
c) Pemboleh ubah bergerak balas

Kursus Orientasi KSSR Sains Tahun 6 2015

10. Rancang satu penyiasatan baru untuk menguji hipotesis dengan pemboleh ubah dimanipulasi
yang telah ditentukan dengan mengambil kira pemboleh ubah yang dimalarkan dan pemboleh
ubah bergerak balas yang baru kamu tetapkan.
Perancangan kamu haruslah mengandungi:

Tujuan

Hipotesis

Pemboleh ubah dimanipulasi yang telah ditentukan dengan mengambil kira pemboleh
ubah yang dimalarkan dan pemboleh ubah bergerak balas

Peralatan dan bahan yang diperlukan

Langkah penyiasatan.

Bagaimana pemerhatian/data direkodkan

Bahagian C (Mentaksir Kemahiran Manipulatif)


Guru menyediakan senarai semak

Bahagian D (Mentaksir Peraturan Bilik Sains)


Guru menyediakan senarai semak

Bahagian E (Mentaksir Nilai)


Guru menggunakan jadual di muka surat 34

Unit Sains Rendah


BPK. KPM
Mac 2015