Anda di halaman 1dari 56
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM

PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM

TAHUN ENAM

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN 6

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
M u k a S u r a t | i

M u k a

S u r a t

|

i

M u k a S u r a t | ii

M u k a

S u r a t

|

ii

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah SWT yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat

alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat M
alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat M
alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat M

ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻧﺪﻴﺳ ﻰﻠﻋ مﻼﺴﻟاو ةﻼﺼﻟاو ﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻟا بر ﷲ ﺪﻤﺤﻟا ﻦﻴﻌﻤﺟأ ﻪﺒﺤﺻو ﻪﻟآ ﻰﻠﻋو

ﻦﻴﻌﻤﺟأ ﻪﺒﺤﺻو ﻪﻟآ ﻰﻠﻋو PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam dibina bagi memenuhi keperluan pendidikan Islam secara holistik, bersepadu dan berkembang serta bersifat autentik selaras dengan keperluan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam yang diperkenalkan dalam sistem pendidikan negara. Pendidikan Islam sekolah rendah memberi penekanan kepada konsep ilmu oleh Imam al-Ghazali yang diklasifikasikan sebagai epistemologi, ontologi dan aksiologi merupakan asas syariah yang perlu dikuasai oleh setiap murid Islam. Kurikulum ini merangkumi tujuh bidang iaitu al-Quran, Hadis, Akidah, Ibadah, Sirah, Adab, dan Jawi yang dilaksanakan secara modular mengikut keperluan murid. Ilmu dari bidang-bidang tersebut yang merangkumi pengetahuan , kemahiran dan nilai perlu disampaikan dengan berkesan melalui pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik yang lebih menarik dan sesuai bagi memenuhi keperluan kemahiran abad 21. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), kemahiran menaaakul, kreativiti dan inovasi merupakan beberapa keperluan yang mendesak perlu ditanamkan dalam membangunkan kurikulum abad 21 agar modal insan yang dihasilkan mampu menguasai kemahiran penyelesaian masalah (problem solving), berkemahiran membuat keputusan dengan tepat (decision making) dan menguasai kemahiran kepemimpinan yang tinggi (leadership skills).

Bagi memenuhi keperluan masa kini, kurikulum perlu berubah daripada knowledge based curriculum kepada standard based curriculum. Pembelajaran berasaskan standard telah diperkenalkan dalam transformasi kurikulum melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KSSR) yang mula dilaksanakan pada tahun 2011. Melalui kurikulum ini keberkesanan pengajaran dan pembelajaran amat ditekankan untuk melihat kebolehan murid menghasilkan perubahan tingkah laku setelah berlakunya interaksi antara guru dan murid. Manakala melalui proses pentaksiran, murid akan dapat dinilai dan ditaksir secara lebih holistik, autentik dan dijalankan secara berterusan. Proses pentaksiran dijalankan secara formatif untuk melihat perkembangan murid mengikut tahap kemahiran dan kebolehan mereka. Manakala pentaksiran secara sumatif adalah untuk melihat pencapaian murid mengikut gred yang ditetapkan.

Bagi menggarap aspirasi ini Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) telah diperkenalkan. DSKP merupakan satu dokumen lengkap kurikulum untuk setiap tahun pembelajaran yang mengandungi penerangan kurikulum, lajur standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Ia dibangunkan bagi melengkapi segi tiga kurikulum yang mengandungi kandungan, pedagogi dan pentaksiran. DSKP diharapkan dapat memandu guru untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat disampaikan dengan berkesan dan murid yang belum mencapai standard dapat dipulihkan, perkembangan murid juga dapat diukur dan dilaporkan secara deskriptif dan pencapaian murid dapat dinilai secara sumatif untuk mendapatkan gred yang telah ditetapkan.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam diharapkan mampu membentuk murid-murid yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, beramal soleh, dan bertakwa. Ia juga berupaya membentuk modal insan yang bercita-cita tinggi, berdaya tahan, bersemangat juang, gigih berusaha dan mampu mengubah diri sera berperanan sebagai khalifah untuk menyumbang kepada tamadun bangsa dan negara.

M u k a

S u r a t

|

1

MATLAMAT

Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk melahirkan Muslim yang berilmu, beriman, berketrampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa serta menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta berjaya di dunia dan di akhirat.

bangsa dan negara serta berjaya di dunia dan di akhirat. OBJEKTIF Murid yang mengikuti proses pengajaran

OBJEKTIF

Murid yang mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam berkebolehan:

i.

ii.

iii.

iv.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

Membaca surah-surah terpilih daripada al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian;

Menghafaz surah-surah terpilih daripada al-Quran untuk mengamalkan hafazannya dalam solat dan ibadat harian;

Memahami sejarah penurunan al-Quran dan maksud beberapa surah terpilih untuk dihayati dan dihayati pengajarannya secara berterusan;

Membaca al-Quran menggunakan hukum tajwid dengan betul secara berterusan;

Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih dan mengamalkan tuntutan hadis serta menghayati kepentingannya dalam kehidupan seharian;

Meyakini dan merumuskan asas-asas akidah untuk diamalkan sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan harian serta asas dalam tindakan;

Merumus dan mengamalkan konsep asas ibadat sebagai memenuhi tuntutan fardu ain dan fardu kifayah untuk diamalkan secara istiqamah dalam kehidupan harian;

Merumuskan peristiwa dan mengaplikasikan iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda dan mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan harian;

Merumus, menghayati dan mengamalkan konsep adab dan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan harian serta sebagai asas dalam tindakan; dan

Membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi dan khat serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa.

FOKUS MATA PELAJARAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi mata pelajaran Pendidikan Islam terdiri daripada tujuh bidang utama, iaitu al-Quran, Hadis, Akidah, Ibadah, Sirah, Adab, dan Jawi. Penekanan yang sama diberi kepada semua bidang-bidang tersebut mengikut kemahiran yang telah digariskan dan perlu dicapai oleh murid di akhir proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui bidang al-Quran murid dibekalkan kemahiran membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid, boleh menghafaz serta boleh merumuskan pengajaran serta istiqamah mengamalkannya dalam kehidupan harian. Bidang Hadis, murid dibekalkan dengan disiplin mempelajari ilmu Hadis sehingga mereka berkebolehan merumus dan mengamalkan tuntutan Hadis tertentu serta menghayati kepentingannya dalam kehidupan harian. Bidang akidah, murid dibekalkan dengan konsep asas akidah sehingga berkebolehan untuk merumuskan kefahaman tentang konsep akidah tersebut serta dapat menjadikannya sebagai asas dalam tindakan. Bidang ibadah, murid dibekalkan dengan konsep asas ibadah sehingga mereka dapat merumus dan mengamalkan konsep ibadah secara istiqamah dalam kehidupan harian. Bidang Sirah, murid dibekalkan dengan fakta sirah yang sahih sehingga mereka berkebolehan merumuskan peristiwa sirah Rasulullah SAW dan mengaplikasikan iktibarnya sebagai bukti kecintaan kepada baginda melalui amalan sunnahnya. Bidang Adab, murid dibekalkan dengan konsep asas Adab Islamiyah sehingga murid berkebolehan untuk merumus dan mengamalkan adab secara istiqamah dalam kehidupan harian. Bidang Jawi, murid dibekalkan dengan kemahiran menyebut, membaca dan menulis huruf-huruf jawi, suku kata, perkataan dan teks jawi sehingga murid berkebolehan membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi.

membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran setiap bidang

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran setiap bidang dalam Pendidikan Islam Sekolah Rendah, murid akan dipastikan dapat mencapai beberapa standard penguasaan yang telah ditetapkankan dalam Kurikulum Standard Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Terdapat enam tahap standard penguasaan yang perlu difokuskan oleh guru untuk dicapai oleh murid, iaitu tahap ilmu, amali, amalan, iltizam, penghayatan dan pentabiatan. Tahap penguasaan yang paling tinggi perlu dicapai setelah berlakunya interaksi antara guru dan murid adalah tahap pentabiatan, iaitu, murid berkebolehan merumuskan pengetahuan, mengaplikasikan kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari dalam bentuk perubahan tingkahlaku serta mempamirkan ciri-ciri kepimpinan sebagai seorang yang bertaqwa dan boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain.

M u k a

S u r a t

| 3

ORGANISASI KANDUNGAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam dibangunkan secara Standard Based Curriculum. Standard kandungan yang dibangunkan memberi penekanan kepada keperluan, kepentingan dan kebolehan yang paling tinggi dapat dicapai oleh murid dalam mengaplikasikan ilmu dan melakukan perubahan tingkahlaku melalui penghayatan ilmu dalam interaksi guru dan murid. Ilmu merujuk kepada pandangan al-Ghazali diklasifikasikan kepada tiga iaitu Epistemology, Ontology dan Aksiology. Oleh itu, kandungan ilmu dalam Pendidikan Islam di klafikasikan sebagai ilmu yang berbentuk pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diorganisasikan kepada tujuh bidang iaitu, Bidang al-Quran, Bidang Hadis, Bidang Aqidah, Bidang Ibadah, Bidang Adab, Bidang Sirah dan Bidang Jawi.

Bidang Ibadah, Bidang Adab, Bidang Sirah dan Bidang Jawi. Pengetahuan, kemahiran dan nilai ini disusun menjadi

Pengetahuan, kemahiran dan nilai ini disusun menjadi Standard Kandungan (Content Standard) yang mesti dicapai oleh murid melalui proses pembelajaran yang disusun menjadi Standard Pembelajaran (Learning Standard) dan hasil kemenjadian murid akan dapat dilihat melalui hasil pembelajaran yang disusun menjadi Standard Prestasi (Perfomence Standard). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang bermula daripada mengaplikasi, menganalisis, menilai dan membuat keputusan serta kemahiran menaakul turut diambil kira dalam membangunkan kurikulum standard sekolah rendah. Kata kerja tindakan (action verb) yang sesuai digunakan dalam menentukan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard perestasi yang sesuai dengan keperluan, kepentingan dan kebolehan murid . Murid akan diberi peluang untuk menunjukkan perubahan tingkahlaku dan mencapai standard yang telah ditetapkan. Kurikulum yang berasaskan standard amat menekankan kepada perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan atau dapat tunjukkan bagi menentukan perubahan tingkahlaku dan kemenjadian murid.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi mata pelajaran Pendidikan Islam terdiri daripada tujuh bidang utama, iaitu al-Quran, Hadis, Akidah, Ibadah, Sirah, Adab, dan Jawi. Bidang-bidang ini yang mengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dibangunkan dan diorganisasikan menjadi hasil pembelajaran yang dapat dilihat melalui penyataan dalam standard prestasi murid.

menjadi hasil pembelajaran yang dapat dilihat melalui penyataan dalam standard prestasi murid. M u k a

STATUS

Tahap Satu:

STATUS Tahap Satu: Pendidikan Islam adalah modul teras asas yang wajib diajarkan kepada murid Islam di

Pendidikan Islam adalah modul teras asas yang wajib diajarkan kepada murid Islam di institusi pendidikan yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 orang murid Islam.

Tahap Dua:

Pendidikan Islam adalah mata pelajaran teras yang wajib diajarkan kepada murid Islam di institusi pendidikan yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 orang murid Islam.

PERUNTUKAN WAKTU

Tahap Satu:

Peruntukan waktu Pendidikan Islam ialah sebanyak 6 waktu di sekolah kebangsaan, 4 waktu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil.

Peruntukan masa bagi modul Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan ialah 180 minit seminggu yang boleh dibahagikan kepada 6 waktu dengan 30 minit setiap waktu, manakala Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil ialah sebanyak 120 minit seminggu yang boleh dibahagikan kepada 4 waktu dengan 30 minit setiap waktu.

Tahap Dua:

Peruntukan waktu Pendidikan Islam ialah sebanyak 6 waktu di sekolah kebangsaan, 5 waktu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil.

Peruntukan masa bagi modul Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan ialah 180 minit seminggu yang boleh dibahagikan kepada 6 waktu dengan 30 minit setiap waktu, manakala Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil ialah sebanyak 150 minit seminggu yang boleh dibahagikan kepada 5 waktu dengan 30 minit setiap waktu.

M u k a

S u r a t

| 6

STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Transformasi kurikulum menegaskan penggunaan pelbagai strategi pembelajaran dan pengajaran yang memberikan penekanan kepada pembelajaran secara “hands-on learning”. Dalam konteks Pendidikan Islam, pembelajaran dan pengajaran memberikan penekanan kepada kesepaduan ilmu dan amali. Strategi pembelajaran dan pengajaran yang dirancang merangkumi pendekatan, kaedah dan teknik bagi mencapai standard pembelajaran.

kaedah dan teknik bagi mencapai standard pembelajaran. Pendekatan dimaksudkan sebagai arah atau hala yang diambil

Pendekatan dimaksudkan sebagai arah atau hala yang diambil untuk menuju sesuatu sasaran. Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan berasaskan teori-teori, model-model atau generalisasi yang tertentu untuk memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran atau kemahiran. Antara pendekatan yang dicadangkan dalam Pendidikan Islam adalah seperti berikut:

1. Pendekatan Induktif dan Deduktif

2. Pendekatan Berpusatkan Guru

3. Pendekatan Berpusatkan Murid

4. Pembelajaran Konstruktivisme

5. Pembelajaran Kontekstual

6. Pembelajaran Masteri

7. Pembelajaran Akses Kendiri

8. Pembelajaran Pengaturan Kendiri

9. Kajian Masa Depan

10. Teori Kecerdasan Pelbagai

Kaedah pengajaran merupakan beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan tertentu dan sistematik bertujuan untuk mencapai objektif pembelajaran dalam jangka masa pendek. Kaedah pengajaran menterjemahkan pendekatan pengajaran yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Antara kaedah pengajaran yang dicadangkan adalah seperti:

1. Talaqqi Musyafahah

2. Bercerita

3. Latih Tubi

4. Main Peranan

5. Perbincangan

6. Permainan

7. Penyelesaian Masalah

8. Tasmik

9. Kuiz

10. Lakonan

11. Soal Jawab

12. Projek

13. Sumbangsaran

14. Lawatan

15. Pembelajaran berasaskan

16. Pembelajaran inkuiri

projek
projek

Bagi memastikan sesuatu pembelajaran dan pengajaran berjaya dan mencapai objektif, guru perlu memahami dan menguasai standard kandungan dan standard pembelajaran dengan jelas dan tepat. Kemahiran guru mengaplikasikan pendekatan, kaedah dan teknik dalam proses pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Islam akan membantu guru mencapai standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Guru juga perlu merancang dan melaksanakan pentaksiran bagi mengesan standard prestasi dapat dicapai oleh murid mengikut kebolehan masing-masing.

dapat dicapai oleh murid mengikut kebolehan masing-masing. KREATIVITI GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

KREATIVITI GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap optimum supaya murid mampu menyumbang ke arah pembangunan agama, masyarakat, bangsa dan negara. Guru yang kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran dan pengajaran akan merangsang dan memotivasikan murid untuk meneroka bidang ilmu yang baharu, menjana idea untuk menghasilkan tugasan dengan lebih kreatif, menilai kualiti hasil kerja dan mengerah pemikiran bercapah seterusnya menyerlahkan personaliti individu yang kreatif.

Kreativiti dalam pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Islam akan merangsang murid untuk membuat kajian dan penyelidikan, penyelesaian masalah dalam kehidupan dan penghasilan pelbagai bahan dengan mengaplikasi pengetahuan, pemahaman dan kemahiran. Kreativiti ini juga akan dapat menjana idea murid dalam mengaitkan ilmu Islam dengan ilmu sains, teknologi dan kemanusiaan.

PENTAKSIRAN

Pentaksiran adalah kaedah yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk menentukan objektif pembelajaran telah dicapai. Kepentingan pentaksiran kepada guru adalah untuk memberi gambaran tentang perkembangan murid, menilai keberkesanan PdP, membantu memperbaiki PdP dan membantu menyusun perancangan untuk melaksanakan tindakan susulan. Kepentingan pentaksiran kepada murid pula adalah untuk memahami tujuan mereka belajar, meningkatkan motivasi dan keyakinan diri dan memaklumkan kepada murid tentang tindakan susulan yang perlu diambil untuk mereka mencapai standard yang ditetapkan.

Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik dapat dijalankan. Dua bentuk pentaksiran dijalankan, iaitu pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. Pentaksiran formatif dijalankan secara berterusan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Maklumat yang diperolehi memberi maklum balas tentang sejauhmana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. Guru dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid. Kelemahan murid yang dikenal pasti perlu diatasi melalui aktiviti pemulihan dan kekuatan murid perlu ditingkatkan melalui aktiviti pengayaan. Contoh pentaksiran formatif : latihan, kerja rumah, kuiz, lembaran kerja, tugasan, pemerhatian dan lain-lain yang bersesuaian. Pentaksiran Sumatif pula dikaitkan dengan pentaksiran pada akhir unit pembelajaran, penggal, bulan atau tahun. Memberikan nilai yang membezakan pencapaian seseorang murid dengan murid yang lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Contoh ujian sumatif: ujian topical, ujian bulanan, peperiksaan penggal dan lain-lain ujian yang bersesuaian.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) adalah satu dokumen yang mengintegrasikan antara standard kurikulum dan standard pentaksiran. DSKP merupakan satu dokumen lengkap tentang maklumat kurikulum yang dilaksanakan bagi setiap tahun persekolahan. DSKP turut menyenaraikan pendahuluan, matlamat, objektif, fokus matapelajaran, organisasi kandungan, status, peruntukan waktu, strategi pengajaran dan pembelajaran, kreativiti guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pentaksiran dan penutup. DSKP juga menyenaraikan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi yang perlu dilalui oleh guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi setiap tahun pembelajaran.

pengajaran dan pembelajaran bagi setiap tahun pembelajaran. Standard Kandungan: Standard Kandungan adalah penyataan

Standard Kandungan:

Standard Kandungan adalah penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan serta boleh tunjukkan melalui perubahan tingkah laku dalam satu tempoh persekolahan, merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran:

Standard Pembelajaran adalah satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Standard Prestasi:

Standard Prestasi adalah satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai.

Tahap Penguasaan:

Kriteria pencapaian yang berasaskan setiap kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran yang telah ditetapkan

Himpunan Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi ini akan digunakan oleh guru untuk mengukur tahap penguasaan yang boleh dicapai oleh murid setelah berlakunya interaksi antara guru dan murid dalam sesi PdP. Bagi menentukan tahap penguasaan murid, guru mesti menghabiskan satu standard kandungan dan keseluruhan standard pembelajaran yang berkenaan dalam waktu PdP yang ditetapkan. Standard Kandungan dan himpunan Standard Pembelajaran ini disebut sebagai kelompok. Prestasi murid akan ditentukan oleh guru setelah mereka menghabiskan setiap kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran yang telah ditetapkan dalam interaksi antara guru dan murid. Tafsiran tahap penguasaan secara umum telah dibangunkan untuk memudahkan setiap subjek menentukan apakah tahap penguasaan yang perlu dicapai oleh murid bagi memastikan seseoramg murid telah mencapai standard yang telah ditetapkan bagi setiap mata pelajaran.

Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi
TAHAP PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara
yang asas.
2
Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan
apa yang telah dipelajari.
3
Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.
4
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.
5
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara
sistematik serta tekal dan bersikap positif.
6
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu
secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Pernyataan Umum Tahap Penguasaan Pendidikan Islam

Tahap Penguasaan Tahap Kemahiran Pernyataan Standard 1 ILMU Murid dapat menguasai asas pengetahuan, kemahiran dan
Tahap Penguasaan
Tahap Kemahiran
Pernyataan Standard
1
ILMU
Murid dapat menguasai asas pengetahuan, kemahiran dan nilai
dalam setiap kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing.
2
AMALI
Murid dapat menjelaskan konsep atau menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai
secara praktik dalam kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing.
3
AMALAN
Murid dapat menjelaskan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai
daripada kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing dalam
kehidupan harian.
4
ILTIZAM
Murid berkebolehan menghuraikan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan
nilai daripada kandungan yang dipelajari secara bersungguh-sungguh dan bertanggung
jawab melaksanakannya dalam kehidupan harian.
5
PENGHAYATAN
Murid berkebolehan memberikan justifikasi serta istiqamah terhadap tindakan yang
dilakukan dalam kehidupan harian berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan nilai
daripada kandungan yang dipelajari.
6
PENTABIATAN
Murid berkebolehan merumuskan pengetahuan, mengaplikasikan kemahiran dan nilai
daripada kandungan yang dipelajari dalam bentuk perubahan tingkah laku serta
mempamerkan ciri-ciri kepimpinan sebagai seorang yang bertaqwa dan boleh dicontohi
atau boleh membimbing orang lain.

PENUTUP

PENUTUP Kandungan kurikulum ini digubal untuk memenuhi keperluan setiap Muslim dari segi fardhu ain dan fardhu

Kandungan kurikulum ini digubal untuk memenuhi keperluan setiap Muslim dari segi fardhu ain dan fardhu kifayah bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, bersesuaian dengan peringkat dan keupayaan murid sekolah rendah. Penggunaan Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran secara optimum amatlah dituntut agar matlamat transformasi pendidikan yang dihasratkan dapat direalisasikan. Pengaplikasian Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran secara holistik yang merangkumi tiga komponen kurikulum mampu memenuhi enam aspirasi murid yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Seterusnya Kementerian Pendidikan Malaysia mengharapkan agar para guru dapat menterjemahkan Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran ini dengan tepat semasa berlakunya interaksi antara guru dan murid .

M u k a

S u r a t

| 13

(KSSR)@مممم نننن نننن אאאא مممم نننن

@…‰†än@…‰†än@…‰†än@…‰†än@@@@نﺮﻴﺴﻔﺗ @ @ @ @ @ @ @ @
@…‰†än@…‰†än@…‰†än@…‰†än@@@@نﺮﻴﺴﻔﺗ
@ @
@
@
@ @ @ @ æçbà×æçbà×æçbà×æçbà× @ @ @ @
@ @ @ @ ÑçbmÑçbmÑçbmÑçbm
@ @N٢Íîbß@æõbíbÏëd×@pìØîÌß@ðŠuýÏ…@Íí@åËë†ãb×@Òbîn@a…@ðýîã@æa…@æçbà×@LæaìçbnÌÏðýîã@æa…@æçbà×@LæaìçbnÌÏðýîã@æa…@æçbà×@LæaìçbnÌÏðýîã@æa…@æçbà×@LæaìçbnÌÏ@÷ba@ðõbaìÌß@oÏa…@†í‰ìß
@ @ìàÜÇ
@
@ 1
@ðŠuýÏ…@Íí@åËë†ãb×@a…@Ùîn׊Ï@a‰b‚Ùîn׊Ï@a‰b‚Ùîn׊Ï@a‰b‚Ùîn׊Ï@a‰b‚@ðýîã@æa…@æçbà×@LæaìçbnÌÏ@å×bãìšÌßå×bãìšÌßå×bãìšÌßå×bãìšÌß@ëbma@ÑîŽãì×@å؎ÜväßÑîŽãì×@å؎ÜväßÑîŽãì×@å؎ÜväßÑîŽãì×@å؎Üväß@oÏa…@†í‰ìß
@@ïÜàÇ
@
@ 2
@ @N٢Íîbß@æõbíbÏëd×@pìØîÌß
@æõbíbÏëd×@pìØîÌß@ðŠuýÏ…@Íí@åËë†ãb×@†Ï‰…@ðýîã@æa…@æçbà×@LæaìçbnÌÏ@åØåØåØåØîbØîÜÐÌßîbØîÜÐÌßîbØîÜÐÌßîbØîÜÐÌß@æa…@åØåØåØå؎ÜväߎÜväߎÜväߎÜväß@oÏa…@†í‰ìß
@ @åÜàÇ
@
@ 3
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@٢Íîbß
@@@@MM@@MM@@ êìšË썊iêìšË썊iêìšË썊iêìšË썊i@a‰b‚@ðŠuýÏ…@Íí@åËë†ãb×@†Ï‰…@ðýîã@æa…@æçbà×@LæaìçbnÌÏ@@@@åØåØåØåØîbØîÜÐÌßîbØîÜÐÌßîbØîÜÐÌßîbØîÜÐÌß@æa…@åØåØåØåØía‰ìèÌßía‰ìèÌßía‰ìèÌßía‰ìèÌß@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@sä×bãbŽÔÜß@@@@laìvËìšÌmŠilaìvËìšÌmŠilaìvËìšÌmŠilaìvËìšÌmŠi@@@@æa…æa…æa…æa…@êìšËìêìšËìêìšËìêìšËì
@ @âaŒnÛa
@
@ 4
@LæaìçbnÌÏ@å׊a…Ši@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@å×ì×ü…@Íí@åÓ†äîm@Ò…bçŠm@òßbÔnaòßbÔnaòßbÔnaòßbÔna@@@@bmŠbmŠbmŠbmŠ@ïbØîÐîn@ïbØîÐîn@ïbØîÐîn@ïbØîÐînìuìuìuìu@åØí¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
@ åmbîzÌÏ
@
@
@ 5
@ @NðŠuýÏ…@Íí@åËë†ãb×@†Ï‰…@ðýîã@æa…@æçbà×
@åèiëŠÏ@Öìnäi@a…@ðŠuýÏ…@Íí@åËë†ãb×@†Ï‰…@ðýîã@æa…@æçbà×@åØîbØîÜÐÌß@LæaìçbnÌÏ@@åØåØåØå؍ìßëŠßìßëŠßìßëŠßìßëŠß@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
@ ³ÈîjĐäÏ
@
@
@ 6
@
@
Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìiåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìiåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìiåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@@@@ëbma@@@@ïçìnã쁅ïçìnã쁅ïçìnã쁅ïçìnã쁅@@@@éîÛìiéîÛìiéîÛìiéîÛìi@æa…@ôìÔmŠi@Íí@Ήëd@ðb™bj@åäîÐàîÐ×åäîÐàîÐ×åäîÐàîÐ×åäîÐàîÐ×@@@@ ð@å×ßbоð@å×ßbоð@å×ßbоð@å×ßbо@bmŠbmŠbmŠbmŠ@ì×ü@éØÌîm

KSSR אאאא نننن مممم אدאدאدאد غغغغ نننن مممم نننن

@ @H„bj¾„bj¾„bj¾„bj¾Iناءﺮﻘﻟا
@ @H„bj¾„bj¾„bj¾„bj¾Iناءﺮﻘﻟا
NsãõbbjàÏ@åØÜàÈÌß@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË… ناءﺮﻘﻟا@†Ï‰…@éîÜîÏŠm@ñ‰ì@„bj¾ N1
@@@@ @@@@æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än
@ @
@
@
@
@ @ @ æçbà×æçbà×æçbà×æçbà× @ @ @ @
@ @ @ @ ÑçbmÑçbmÑçbmÑçbm
@ @NìnämŠm@٢ñ‰ì@„bj¾@éîÛìi@†í‰ìß
@
@ìàÜÇ
@
@ 1
@ @NÕíõbi@åË…@ìnämŠm@٢ñ‰ì@„bj¾@éîÛìi@†í‰ìß
@
@ïÜàÇ
@
@ 2
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@åØÜàÇ…@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ìnämŠm@٢ñ‰ì@„bj¾@éîÛìi@†í‰ìß
@
@åÜàÇ
@
@ 3
@ @Nناءﺮﻘﻟا@„bj¾@âaŒnÛaŠi@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ìnämŠm@٢ñ‰ì@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
@
@âaŒnÛa
@
@ 4
@
@Nناءﺮﻘﻟا@„bj¾@òßbÔna@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ìnämŠm@٢ñ‰ì@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß @
@
@³íbzÌÏ
@
@ 5
@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@sãõbbi@ïçìnã쁅@éîÛìi@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ìnämŠm@٢ñ‰ì@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
@
@
³ÈîjĐäÏ
@
@ 6
@ @Nåíõü@Ήëa

@ @HÅÐzÌßÅÐzÌßÅÐzÌßÅÐzÌßI ناءﺮﻘﻟا

NsãõbbjàÏ@åØÜàÈÌß@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË… ناءﺮﻘﻟا@†Ï‰…@éîÜîÏŠm@ñ‰ì@„bj¾ N1 Nåí‰bç@ñ…bjÇ@æa…@ñý•@a…@æõbbi@Öìnãëa ناءﺮﻘﻟا@†Ï‰…@ñ‰ì@ÅÐzÌß N2

ناءﺮﻘﻟا @†Ï‰…@ñ‰ì@ ÅÐzÌß N 2
æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än @ @ @ @ @
æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än
@ @
@
@
@ @ @ æçbà×æçbà×æçbà×æçbà× @ @ @ @
@
@ @ @ @ ÑçbmÑçbmÑçbmÑçbm
@ @NìnämŠm@٢ñ‰ì@ÅÐzÌß@éîÛìi@†í‰ìß
@
@ìàÜÇ
@
@ 1
@ @NÕíõbi@åË…@ìnämŠm@٢ñ‰ì@ÅÐzÌß@éîÛìi@†í‰ìß
@
@ïÜàÇ
@
@ 2
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@åØÜàÇ…@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ìnämŠm@٢ñ‰ì@ÅÐzÌß@éîÛìi@†í‰ìß
@
@åÜàÇ
@
@ 3
@ @Nناءﺮﻘﻟا@ÅÐzÌß@âaŒnÛaŠi@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ìnämŠm@٢ñ‰ì@ÅÐzÌß@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
@
@âaŒnÛa
@
@ 4
@ @Nناءﺮﻘﻟا@ÅÐzÌß@òßbÔna@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ìnämŠm@٢ñ‰ì@ÅÐzÌß@åèîÛìj׊i@†í‰ìß @
@
@³íbzÌÏ
@
@ 5
@éîÛìi@ëbma@sãõbbi@ïçìnã쁅@éîÛìi@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ìnämŠm@٢ñ‰ì@ÅÐzÌß@åèîÛìj׊i †í‰ìß
@
@
³ÈîjĐäÏ
@
@ 6
@ @Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾

@

@ @HHHHåàèÐ×åàèÐ×åàèÐ×åàèÐ×IIII æaõŠÔÛa

@ @N@sãŠubÌÏ@ïmbîy…@æa…@åØÜàÇ…@Öìnãëa@éîÜîÏŠm@ñ‰ì@Òai@…ì–Ôß@ïàè¾ N1

N 1
æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än @ @ @ @ @
æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än
@ @
@
@
@
@ @ @ æçbà×æçbà×æçbà×æçbà× @ @ @ @
@ @ @ @ ÑçbmÑçbmÑçbmÑçbm
@ @NìnämŠm@٢ñ‰ì@´mŠÌÏ@æa…@åÜäÌÏ@å×bmbrß@†í‰ìß
@
@ìàÜÇ
@
@ 1
@ @NìnämŠm@٢ñ‰ì@ð‰…@òía@´mŠÌÏ@æa…@åÜäÌÏ@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@ïÜàÇ
@
@ 2
@ @@Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@ìnämŠm@٢ñ‰ì@ð‰…@òía@æŠubÌÏ@åØîbØîÜÏbÌß@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@åÜàÇ
@
@ 3
@ Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@säØÜàÈÌß ماﺰﺘﻟاﺮﺑ ناد@ìnämŠm@٢ñ‰ì@†Ï‰…@æŠubÌÏ@åØîbØîÜÏbÌß@æa…@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@
@âaŒnÛa
@
@ 4
@@@@ @@@@Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@säØÜàÈÌß ﺔﻣﺎﻘﺘﺳا ناد@ìnämŠm@٢ñ‰ì@†Ï‰…@æŠubÌÏ@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß @
@
@³íbzÌÏ
@
@ 5
@éîÛìi@bmŠ@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@säØÜàÈÌß ﺔﻣﺎﻘﺘﺳا ناد@ìnämŠm@٢ñ‰ì@†Ï‰…@æŠubÌÏ@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@
@
³ÈîjĐäÏ
@
@ 6
@ @Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@säÜàÇ@ïçìnã쁅
@@

@ @H†í죆í죆í죆íì£I@æaõŠÔÛa

N†í죊i@åË…@æaõŠÔÛa@òía@æõbbjàÏ@åØÜàÈÌß N1
N†í죊i@åË…@æaõŠÔÛa@òía@æõbbjàÏ@åØÜàÈÌß N1
æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än
@ @
@
@
@ @ @ æçbà×æçbà×æçbà×æçbà× @ @ @ @
@
@ @ @ @ ÑçbmÑçbmÑçbmÑçbm
@
@NìnämŠm@†íì£@âìØy@ïËë†ãbÌß@Íí ناءﺮﻘﻟا@òía@åËìmìÏ@„bj¾@æa…@ŽÏ@ÝäÌß@éîÛìi@†í‰ìß
@
@ìàÜÇ
@ 1
@
@
@NÕíõbi@åË…@ìnämŠm@†íì£@âìØy@ïËë†ãbÌß@Íí ناءﺮﻘﻟا@òía@åËìmìÏ@„bj¾@æa…@ŽÏ@ÝäÌß@éîÛìi@†í‰ìß
@
@ïÜàÇ
@ 2
@
@ @NÞìni@åË…@ìnämŠm@†íì£@âìØy@åØîbØîÜÏbÌß@æa…@„bj¾@éîÛìi@†í‰ìß
@
@åÜàÇ
@ 3
@
@ @NÞìni@åË…@ìnämŠm@†íì£@âìØy@ïËë†ãbÌß@Íí@æaõŠÔÛa@òía@„bj¾@âaÛaŠi@æa…@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
@
@âaŒnÛa
@ 4
@
@
@NéßbÔna@a‰b‚@Þìni@åË…@ìnämŠm@†íì£@âìØy@ïËë†ãbÌß@Íí@æaõŠÔÛa@òía@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß @
@
@³íbzÌÏ
@ 5
@
@éîÛìi@bmŠ@éßbÔna@a‰b‚@Þìni@åË…@ìnämŠm@†íì£@âìØy@ïËë†ãbÌß@Íí@æaõŠÔÛa@òía@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
@
@
³ÈîjĐäÏ
@ 6
@
@ @Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@sãõbbi@ïçìnã쁅
@@

@ @ﺚﻳﺪﺤﻟا

@ @ ﺚﻳﺪﺤﻟا @ @NsãŠubÌÏ@ïmbîy…@æa…@åØÜàÇ…@Öìnãëa@éîÜîÏŠm@ ٢ ﺚﻳﺪﺣ

@ @NsãŠubÌÏ@ïmbîy…@æa…@åØÜàÇ…@Öìnãëa@éîÜîÏŠm@٢ﺚﻳﺪﺣ@ïàè¾@æa…@„bj¾ N1

æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än @ @ @ @ @
æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än
@ @
@
@
@ @ @ æçbà×æçbà×æçbà×æçbà× @ @ @ @
@
@ @ @ @ ÑçbmÑçbmÑçbmÑçbm
@ @Nsä躊m@æa…@ﺚﻳﺪﺣ@„bj¾@éîÛìi@†í‰ìß
@
@ìàÜÇ
@
@ 1
@ @NsäØØîn׊о@æa…@ìnämŠm@ﺚﻳﺪﺣ@åmìnãìm@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@ïÜàÇ
@
@ 2
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@ìnämŠm@ﺚﻳﺪﺣ@åmìnãìm@åØîbØîÜÏbÌß@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@åÜàÇ
@
@ 3
@
@ Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@êìšËì@M@ @êìšË썊i@a‰b‚@säØÜàÈÌß@æa…@ìnämŠm@ﺚﻳﺪﺣ@åmìnãìm@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@
@âaŒnÛa
@
@ 4
@åÏë†îè×@a…@sä×bãbŽÔÜß@åÌînäÐ×@ïbØîÐînìu@åØí¾@æa…@ìnämŠm@ﺚﻳﺪﺣ@åmìnãìm@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
@
@
@³íbzÌÏ
@
@ 5
@@@@ @@@@Nåí‰bç
@éîÛìi@bmŠ@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@säÌînäÐ×@ïmbîzÌß@æa…@ìnämŠm@ﺚﻳﺪﺣ@åmìnãìm@åØÜàÈÌß@æa…@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@
@
³ÈîjĐäÏ
@
@ 6
@ @Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@säÜàÇ@ïçìnã쁅
@@

@ @ñ†îÔÇñ†îÔÇñ†îÔÇñ†îÔÇ

Nâb™aŠi@åÏë†îè×@a…@Íînäîi@æa…@åÌšÏ@ðb™bj@ñ†îÔÇ@÷ba@Ôîß@æa…@ïàè¾ N1

æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än @ @ @ @ @
æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än
@ @
@
@
@ @ @ æçbà×æçbà×æçbà×æçbà× @ @ @ @
@
@ @ @ @ ÑçbmÑçbmÑçbmÑçbm
@ @Nñ†îÔÇ@÷ba@ÑîŽãì×@å×bmbrß@†í‰ìß
@
@ìàÜÇ
@
@ 1
@ @Nñ†îÔÇ@ÑîŽãì×@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@ïÜàÇ
@
@ 2
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@säàèÐ×@åØîbØîÜÐÌß@æa…@ñ†îÔÇ@@ÑîŽãì×@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@åÜàÇ
@
@ 3
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÌšÏ@ðb™bj@säØí…bväß@åË…@ñ†îÔÇ@ÑîŽãì×@åàèÐ×@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@
@âaŒnÛa
@
@ 4
@@@@ @@@@Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÓ†äîm@÷ba@ðb™bj@säØí…bväß@æa…@ñ†îÔÇ@ÑîŽãì×@åàèÐ×@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß @
@
@³íbzÌÏ
@
@ 5
@æa…@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÓ†äîm@÷ba@ðb™bj@säØí…bväß@bmŠ@ñ†îÔÇ@ÑîŽãì×@åàèÐ×@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@
@
³ÈîjĐäÏ
@
@
6
@
@Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma ïçìnã쁅@éîÛìi
@@

@ @ñ…bjÇñ…bjÇñ…bjÇñ…bjÇ

Nﺔﻳﺎﻔﻛضﺮﻓ ناد ﲔﻋ ضﺮﻓ@åmìnãìm@ïçìä¾@ðb™bj@ñ…bjÇ@÷ba@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾ N1

æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än @ @ @ @ @
æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än
@ @
@
@
@
@ @ @ æçbà×æçbà×æçbà×æçbà× @ @ @ @
@ @ @ @ ÑçbmÑçbmÑçbmÑçbm
@ @Nñ…bjÇ@÷ba@ÑîŽãì×@å×bmbrß@†í‰ìß
@
@ìàÜÇ
@
@
1
@ @Nñ…bjÇ@@ÑîŽãì×@åØØîn׊о@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@ïÜàÇ
@
@
2
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@Þìni@åË…@ñ…bjÇ@@ÑîŽãì×@åØîbØîÜÐÌß@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@åÜàÇ
@
@ 3
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@bã‰ìÐ@a‰b‚@ñ…bjÇ@@ÑîŽãì×@åØÜàÈÌß@æa…@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@
@âaŒnÛa
@
@ 4
@
@Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@òßbÔna@bmŠ@bã‰ìÐ@a‰b‚@ñ…bjÇ@@ÑîŽãì×@åØÜàÈÌß@æa…@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß @
@
@³íbzÌÏ
@
@
5
ïçìnã쁅@éîÛìi@bmŠ@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@òßbÔna@a‰b‚@ñ…bjÇ@@ÑîŽãì×@åØÜàÈÌß@æa…@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@
@
³ÈîjĐäÏ
@
@
6
@ @Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma
@@

@ @êêêê

@ @a†äîši@†Ð×@æõbnäî‚×@÷a‰@bäß@ï™bi@á܍ë@éîÜÇ@a@óÜ•@a@Þ썉@ê@†Ï‰…@‰bjnÇa@ÝîjàÌß@æa…@ïàè¾ N1

æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än @ @ @ @ @
æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än
@ @
@
@
@ @ @ ææææçbà×çbà×çbà×çbà× @ @ @ @
@
@ @ @ @ ÑçbmÑçbmÑçbmÑçbm
@a@Þ썉@ê@å×bmbrß@†í‰ìß
@
@ìàÜÇ
@ 1
@
@ @ @a@Þ썉@ê@†Ï‰…@aìînŽíŠÏ@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@ïÜàÇ
@ 2
@
@
@Nåí‰bç åÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß@æa…@ @a@Þ썉@ê@aìînŽíŠÏ@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@åÜàÇ
@ 3
@
@a‰b‚@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß@æa…@ @a@Þ썉@ê@aìînŽíŠÏ@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@
@âaŒnÛa
@ 4
@
@ @NêìšËì@–@êìšË썊i
@åÏë†îè×@a…@òßbÔna@a‰b‚@t‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß@æa…@ @a@Þ썉@ê@aìînŽíŠÏ@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
@
@
@³íbzÌÏ
@ 5
@
@@@@ @@@@Nåí‰bç
@†Ð×@bnäî@÷a‰@åØÓì¬ìäß@ï™bi@t‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß@æa…@ @a@Þ썉@ê@aìînŽíŠÏ@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@
@
³ÈîjĐäÏ
@ 6
@
@ @Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@ïçìnã쁅@éîÛìi@bmŠ@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÓ†äîm@ðõìÛýß@ @a@Þ썉
@@

@ @l…al…al…al…a

@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@قﻼﺧا@@٢ðýîã@ïmbîzÌß@æa…@åØÜàÈÌß@Lïàè¾ N1

æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än @ @ @ @ @
æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än
@ @
@
@
@
@ @ @ æçbà×æçbà×æçbà×æçbà× @ @ @ @
@ @ @ @ ÑçbmÑçbmÑçbmÑçbm
@ @Nl…a@÷ba@ÑîŽãì×@å×bmbrß@†í‰ìß
@
@ìàÜÇ
@ 1
@
@ @Nl…a@ÑîŽãì×@åØØîn׊о@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@ïÜàÇ
@ 2
@
@ @NÞìni@åË…@l…a@ÑîŽãì×@åØîbØîÜÐÌß@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@åÜàÇ
@ 3
@
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@êìšËì@–@êìšË썊i@a‰b‚@l…a@ÑîŽãì×@åØÜàÈÌß@æa…@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@
@âaŒnÛa
@ 4
@
@@@@ @@@@Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@òßbÔna@a‰b‚@l…a@ÑîŽãì×@åØÜàÈÌß@æa…@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß @
@
@³íbzÌÏ
@ 5
@
@Ήëa@Íîjàîj¾@ëbma@ïçìnã쁅@éîÛìi@bmŠ@òßbÔna@a‰b‚@l…a@ÑîŽãì×@åØÜàÈÌß@æa…@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@
@
³ÈîjĐäÏ
@ 6
@
@ @Nåíõü
@@

@ @ðëbuðëbuðëbuðëbu

@ @ðëbuðëbuðëbuðëbu

NbŽÌi@bía…ìi@åŽí‰aë@ðb™bj@síõbnäî‚äß@bmŠ@ðëbu@îÛìäß@æa…@„bj¾ N1

æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än @ @ @ @ @
æŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†änæŽØnäÏ@…‰†än
@ @
@
@
@ @ @ æçbà×æçbà×æçbà×æçbà× @ @ @ @
@
@ @ @ @ ÑçbmÑçbmÑçbmÑçbm
@ @Nðëbu@åŽîÛìm@a…@æõbmb׊Ï@æa…@pb×@ì×ì@LÒëŠy@îÛìäß@æa…@„bj¾@Lpìjrß@éîÛìi@†í‰ìß
@
@ìàÜÇ
@ 1
@
@ @NÕíõbi@åË…@ðëbu@åŽîÛìm@a…@æõbmb׊Ï@æa…@pb×@ì×ì@LÒëŠy@îÛìäß@æa…@„bj¾@Lpìjrß@éîÛìi@†í‰ìß
@
@ïÜàÇ
@ 2
@
@ @NÞìni@åË…@ðëbu@åŽîÛìm@a…@æõbmb׊Ï@æa…@pb×@ì×ì@LÒëŠy@îÛìäß@æa…@„bj¾@Lpìjrß@éîÛìi@†í‰ìß
@
@åÜàÇ
@ 3
@
@æa…@Þìni@åË…@ðëbu@åŽîÛìm@a…@æõbmb׊Ï@æa…@pb×@ì×ì@LÒëŠy@îÛìäß@æa…@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
@
@âaŒnÛa
@ 4
@
@ @NéÛì؍…@sä×bía…ìj¾
@ @NåëŠmŠi@æa…@Þìni@åË…@ðëbu@åŽîÛìm@a…@÷@Ùîm@ëbma@pbía@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß @
@
@³íbzÌÏ
@ 5
@
@éîÛìi@bmŠ@Þìni@åË…@ðëbu@åŽîÛìm@a…@÷@Ùîm@ëbma@pbía@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
@
@
³ÈîjĐäÏ
@ 6
@
@ @Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@ïçìnã쁅

@@@@ @@@@âýgâýgâýgâýg@@@@åÔí†í†äÏåÔí†í†äÏåÔí†í†äÏåÔí†í†äÏ@@@@…‰†än…‰†än…‰†än…‰†än@@@@âìÛìØí‰ì×âìÛìØí‰ì×âìÛìØí‰ì×âìÛìØí‰ì× @@@@ @@@@aaaa@@@@æìçbmæìçbmæìçbmæìçbm

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@ æçbà× @
@
Ñçbm
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@@
@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì@L´nÛa@ñ‰ì@„bj¾@éîÛìi@†í‰ìß
@ @@Nﺲﻤﺸﻟا
@ ìàÜÇ
@
@@1
@ñ‰ì@L´nÛa@ñ‰ì@„bj¾ 1.1.1
@ﺲﻤﺸﻟا@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a
@ﺲﻤﺸﻟا@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì@L´nÛa@ñ‰ì@„bj¾@éîÛìi@†í‰ìß
@ @NÕíõbi@åË…
@ ïÜàÇ
@
@@2
@@†í죊i@æa…@Þìni@åË…
@L´nÛa@ñ‰ì@æõbbi@å׊˅ŠÐ¾ 1.1.2
@ﺲﻤﺸﻟا@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì@L´nÛa@ñ‰ì@„bj¾@éîÛìi@†í‰ìß
@ @Nåí‰bè@åÏë†îè×@a…@åØÜàÇ…@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…
@ åÜàÇ
@
@@3
@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì
@@†í죊i@æa… Þìni@åË…@ﺲﻤﺸﻟا
ناءﺮﻘﻟا@@ .1
@ @@æõbbi 1.1
@ñ‰ì@ÝàÈÌß@æa…@„bj¾
æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì@L´nÛa
Þìni@åË…@ﺲﻤﺸﻟا@ñ‰ì
†í죊i@æa…
@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì@L´nÛa@ñ‰ì@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
@
âaŒnÛa
@ @@4
@
@NæaõŠÔÛa@„bj¾@âaŒnÛaŠi@bmŠ@†í죊i@æa…@@Þìni@åË…@ﺲﻤﺸﻟا
@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì@L´nÛa@ñ‰ì@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
@@
@³íbzÌÏ
@@5
@
@NæaõŠÔÛa@„bj¾@òßbÔna@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ﺲﻤﺸﻟا
@L´nÛa@ñ‰ì@æõbbi@ÝàÈÌß 1.1.3
@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì
@bmŠ@ñý•@a…@ﺲﻤﺸﻟا
@@åí‰bç@åÏë†îè×
@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì@L´nÛa@ñ‰ì@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
@ëbma@sãõbbi@ïçìnã쁅@éîÛìi@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ﺲﻤﺸﻟا
@ @Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi
@
@ ³ÈîjĐäÏ
@@6
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@ æçbà× @
@
Ñçbm
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@@
@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì@L´nÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß@éîÛìi@†í‰ìß
@@
@
@
ìàÜÇ
@@1
@ @Nﺲﻤﺸﻟا
@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì@L´nÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß@éîÛìi@†í‰ìß
@
@
ïÜàÇ
@@2
@ @ NÕíõbi@åË…@ﺲﻤﺸﻟا
@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì@L´nÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß@éîÛìi@†í‰ìß
@ñ‰ì@L´nÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß 1.2.1
@ﺲﻤﺸﻟا@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a
@@†í죊i@æa…@Þìni@åË…
@L´nÛa@ñ‰ì@åÄÐy@å׊˅ŠÐ¾ 1.2.2
@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì
@åÏë†îè×@a…@åØÜàÇ…@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ﺲﻤﺸﻟا
@
@
åÜàÇ
@@3
@åÄÐy 1.2
@ÝàÈÌß@æa…@ÅÐzÌß
@ñ‰ì@L´nÛa@ñ‰ì
@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a
Þìni@åË…@ﺲﻤﺸﻟا
†í죊i@æa…
@
@ Nåí‰bç
@@†í죊i@æa… Þìni@åË…@ﺲﻤﺸﻟا
@L´nÛa@ñ‰ì@åÄÐy@åØÜàÈÌß 1.2.3
@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì
@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì@L´nÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
@
@
âaŒnÛa
@@4
@ @Nناءﺮﻘﻟا@ÅÐzÌß@âaŒnÛaŠi@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ﺲﻤﺸﻟا
@bmŠ@ñý•@a…@ﺲﻤﺸﻟا
@@åí‰bç@åÏë†îè×
@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì@L´nÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
@@
@³íbzÌÏ
@@5
@ @Nناءﺮﻘﻟا@ÅÐzÌß@òßbÔna@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ﺲﻤﺸﻟا
@ñ‰ì æa…@€aŠ’ã⁄a@ñ‰ì@L´nÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß@åèîÛìj׊i †í‰ìß
@ëbma@sãõbbi@ïçìnã쁅@éîÛìi@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@ﺲﻤﺸﻟا
@
@ ³ÈîjĐäÏ
@@6
@ @Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@
æçbà×
@
@
Ñçbm
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @N‰†ÔÛa@ñ‰ì@æŠubÌÏ@æa…@´mŠÌÏ@LåÜäÌÏ@å×bmbrß@†í‰ìß
@
@
ìàÜÇ
@
@ N‰†ÔÛa@ñ‰ì@åÜäÌÏ@@åØËŠäß 1.3.1.1
@ @@åàèÐ×@@1.3
1
@ @N‰†ÔÛa@ñ‰ì@òía@æŠubÌÏ@æa…@´mŠÌÏ@LåÜäÌÏ@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@
ïÜàÇ
2
@†Ï‰…@òía@ïm‰a@åØía‰ìèÌß 1.3.1.2
N‰†ÔÛa@ñ‰ì
@åØîbØîÜÐÌß@bmŠ@æŠubÌÏ@æa…@´mŠÌÏ@LåÜäÌÏ@å؎Üväß@†í‰ìß
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@‰†ÔÛa@ñ‰ì@†Ï‰…@òía@æŠubÌÏ
@ åÜàÇ
@
3
@ñ‰ì@æŠubÌÏ@å؍ìßëŠß 1.3.1.3
@säØníõbØËìiìèÌß@æa…@‰†ÔÛa
@LîŽîÛbãbÌß 1.3.1
@æa…@ÝàÈÌß
@ñ‰ì@ïmbîzÌß
@ @N‰†ÔÛa
@åØîbØîÜÐÌß@bmŠ@æŠubÌÏ@æa…@´mŠÌÏ@LåÜäÌÏ@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@åÏë†îè×@a…@säØÜàÈÌß@âaŒnÛaŠi@æa…@‰†ÔÛa@ñ‰ì@†Ï‰…@æŠubÌÏ
@ @Nåí‰bç
Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…
@ 4
@
âaŒnÛa
@òßbÔna@æa…@‰†ÔÛa@ñ‰ì@†Ï‰…@æŠubÌÏ@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@säØÜàÈÌß
@ïmbîzÌß@æa…@åØÜàÈÌß 1.3.1.4
N‰†ÔÛa@ñ‰ì@æŠubÌÏ
@@
@³íbzÌÏ
5
@òßbÔna@æa…@‰†ÔÛa@ñ‰ì@†Ï‰…@æŠubÌÏ@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@ëbma@säÜàÇ@ïçìnã쁅@éîÛìi@bmŠ@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@säØÜàÈÌß
@
@
³ÈîjĐäÏ
6
Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi

@

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än

@

@

æçbà×

@

@ Ñçbm

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ @Nﻰﺤﻀﻟا@ñ‰ì@æŠubÌÏ@æa…@´mŠÌÏ@LåÜäÌÏ@å×bmbrß@†í‰ìß

Nﻰﺤﻀﻟا@ñ‰ì@òía@æŠubÌÏ@æa…@´mŠÌÏ@LåÜäÌÏ@å؎Üväß@†í‰ìß

@ ìàÜÇ @ 1 @ ïÜàÇ @ 2 @ åÜàÇ @ 3 @ 4 @
@ ìàÜÇ
@
1
@ ïÜàÇ
@
2
@ åÜàÇ
@
3
@ 4
@
âaŒnÛa
@@
@³íbzÌÏ
5

³ÈîjĐäÏ

6

@ñ‰ì@åÜäÌÏ@åØËŠäß 1.3.2.1 @@Nﻰﺤﻀﻟا

@†Ï‰…@òía@ïm‰a@åØía‰ìèÌß 1.3.2.2 @@Nﻰﺤﻀﻟا@ñ‰ì

@ñ‰ì@æŠubÌÏ@å؍ìßëŠß 1.3.2.3 @åØníõbØËìiìèÌß@æa…@ﻰﺤﻀﻟا

@@Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…

@ïmbîzÌß@æa…@åØÜàÈÌß 1.3.2.4

@@Nﻰﺤﻀﻟا@ñ‰ì@æŠubÌÏ

@@

@

@åØîbØîÜÐÌß@bmŠ@æŠubÌÏ@æa…@´mŠÌÏ@LåÜäÌÏ@å؎Üväß@†í‰ìß @ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@ﻰﺤﻀﻟا@ñ‰ì@†Ï‰…@òía@æŠubÌÏ

@åØîbØîÜÐÌß@bmŠ@æŠubÌÏ@æa…@´mŠÌÏ@LåÜäÌÏ@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß @åÏë†îè×@a…@säØÜàÈÌß@âaŒnÛaŠi@æa…@ﻰﺤﻀﻟا@ñ‰ì@†Ï‰…@æŠubÌÏ @ @Nåí‰bç

@òßbÔna@æa…@ﻰﺤﻀﻟا@ñ‰ì@†Ï‰…@æŠubÌÏ@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß @ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@säØÜàÈÌß

@òßbÔna@æa…@ﻰﺤﻀﻟا@ñ‰ì@†Ï‰…@æŠubÌÏ@å؍ìßëŠß@†í‰ìß @ëbma@säÜàÇ@ïçìnã쁅@éîÛìi@bmŠ@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@säØÜàÈÌß @ @Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi

@ @
@
@

@@

@LîŽîÛbãbÌß 1.3.2 @æa…@ÝàÈÌß @ñ‰ì@ïmbîzÌß @ @Nﻰﺤﻀﻟا

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@
æçbà×
@
@
Ñçbm
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@âìØy@ïËë†ãbÌß@Íí@ناءﺮﻘﻟا@òía@åËìmìÏ@„bj¾@æa…@ŽÏ@ÝäÌß@éîÛìi@†í‰ìß
ناد ﻲﻘﻴﻘﺣ ءﺎﻔﺧإ ،ﺔﻨﻐﻟا@Éß@مﺎﻏدإ ،ﺔﻨﻏ@ýi@مﺎﻏدإ ،ïÔÜy‰bèÃg@†íì£
.بﻼﻗإ
@âìØy@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾ 1.4.1
@@Z@†íì£@@1.4
@ @ìàÜÇ
1
@âìØy@ïËë†ãbÌß@Íí@ناءﺮﻘﻟا@òía@åËìmìÏ@„bj¾@æa…@ŽÏ@ÝäÌß@éîÛìi@†í‰ìß
ناد ﻲﻘﻴﻘﺣ ءﺎﻔﺧإ ،ﺔﻨﻐﻟا@Éß@مﺎﻏدإ ،ﺔﻨﻏ@ýi@مﺎﻏدإ ،ïÔÜy‰bèÃg@†íì£
NÕíõbi@åË… بﻼﻗإ
@~@ﺔﻨﻏ@ýi@مﺎﻏدإ@~ïÔÜy‰bèÃg
ﻲﻘﻴﻘﺣ ءﺎﻔﺧإ ,ﺔﻨﻐﻟا@Éß@مﺎﻏدإ
.بﻼﻗإ ناد
@ @ïÜàÇ
2
@~ïÔÜy‰bèÃg@âìØy@ŽÏ@ÝäÌß 1.4.2
,ﺔﻨﻐﻟا@Éß@مﺎﻏدإ@~@ﺔﻨﻏ@ýi@مﺎﻏدإ
@†íì£@âìØy@åØîbØîÜÐÌß@æa… ناءﺮﻘﻟا@òía@åËìmìÏ@„bj¾@éîÛìi@†í‰ìß
بﻼﻗإ ناد ﻲﻘﻴﻘﺣ ءﺎﻔﺧإ ،ﺔﻨﻐﻟا@Éß@مﺎﻏدإ ،ﺔﻨﻏ@ýi@مﺎﻏدإ ،ïÔÜy‰bèÃg
NÞìni@åË…
æa…@ŽÏ@ÝäÌß 1.4.1
@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾
@~ïÔÜy‰bèÃg@âìØy
@مﺎﻏدإ@~@ﺔﻨﻏ@ýi@مﺎﻏدإ
ءﺎﻔﺧإ ,ﺔﻨﻐﻟا@Éß
بﻼﻗإ ناد ﻲﻘﻴﻘﺣ
@ @åÜàÇ
3
@†íì£@âìØy@ïËë†ãbÌß@Íí@ناءﺮﻘﻟا@òía@„bj¾@âaŒnÛaŠi@æa…@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
بﻼﻗإ ناد ﻲﻘﻴﻘﺣ ءﺎﻔﺧإ ،ﺔﻨﻐﻟا@Éß@مﺎﻏدإ ،ﺔﻨﻏ@ýi@مﺎﻏدإ ،ïÔÜy‰bèÃg
@ @.Þìni@åË…
@a… بﻼﻗإ ناد ﻲﻘﻴﻘﺣ ءﺎﻔﺧإ
@ @NðŠuýÏ…@Íí@òía
@†íì£@âìØy@ïbØîÜÐÌß 1.4.3
@ @âaŒnÛa
4
@†íì£@âìØy@ïËë†ãbÌß@Íí@ناءﺮﻘﻟا@òía@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
بﻼﻗإ ناد ﻲﻘﻴﻘﺣ ءﺎﻔﺧإ ،ﺔﻨﻐﻟا@Éß@مﺎﻏدإ ،ﺔﻨﻏ@ýi@مﺎﻏدإ ،ïÔÜy‰bèÃg @
.òßbÔna@a‰b‚@Þìni@åË…
،ﺔﻨﻏ@ýi@مﺎﻏدإ ،ïÔÜy‰bèÃg
ﻲﻘﻴﻘﺣ ءﺎﻔﺧإ ،ﺔﻨﻐﻟا@Éß@مﺎﻏدإ
Næõbbi ﱂاد بﻼﻗإ ناد
@
@³íbzÌÏ
5
@†íì£@âìØy@ïËë†ãbÌß@Íí@ناءﺮﻘﻟا@òía@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß
@بﻼﻗإ ناد ﻲﻘﻴﻘﺣ ءﺎﻔﺧإ ،ﺔﻨﻐﻟا@Éß@مﺎﻏدإ ،ﺔﻨﻏ@ýi@مﺎﻏدإ ،ïÔÜy‰bèÃg
@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma sãõbbi@ïçìnã쁅@éîÛìi@bmŠ@òßbÔna@a‰b‚@Þìni@åË…
Nåíõü@Ήëa
@ïËë†ãbÌß@Íí@æõbbi@åØÜàÈÌß 1.4.4
،ïÔÜy‰bèÃg@†íì£@âìØy
،ﺔﻨﻐﻟا@Éß@مﺎﻏدإ ،ﺔﻨﻏ@ýi@مﺎﻏدإ
@
@
³ÈîjĐäÏ
6
@a…@lýÓg ناد ﻲﻘﻴﻘﺣ ءﺎﻔﺧإ
@@Nåí‰bç@åÏë†îè×

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än

@

@

æçbà×

@

@ Ñçbm

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ ìàÜÇ @ 1 @ ïÜàÇ @ 2 Nêa썉@ð‰†äîèÌß @ 3 @ åÜàÇ Nåí‰bç@åÏë†îè× @
@ ìàÜÇ
@
1
@ ïÜàÇ
@
2
Nêa썉@ð‰†äîèÌß
@ 3
@
åÜàÇ
Nåí‰bç@åÏë†îè×
@ 4
@
âaŒnÛa
@@
@³íbzÌÏ
5
@
@
³ÈîjĐäÏ
6

@ @Nsä躊m@æa…@ﺚﻳﺪﺣ@„bj¾@éîÛìi@†í‰ìß

@@Nsä躊m@æa…@ﺚﻳﺪﺣ@„bj¾@@2.1

@a‰b@åØØîn׊о@æa…@ﺚﻳﺪﺣ@åmìnãìm@å؎Üväß@†í‰ìß

@ @.ﺚﻳﺪﺣ@ïmbÐînäía@åØËŠäß@@2.2

ﺚﻳﺪﺣ@æŠubÌÏ@åØía‰ìèÌß 2.3

@a…@êa썉@åˉü@åmìnãìm@åØîbØîÜÐÌß@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß

@ @Nêa썉@åˉü

@åŽ×@æa…@kj@îŽîÛbãbÌß 2.4

@säØçëõbväß@æa…@êa썉@åmaìiŠÏ@åÓë‰ìj×@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß

Nêa썉@ì×üŠi

@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@êìšËì@@M@êìšË썊i@a‰b‚

@ð‰†äîèÌß@åÔíõbj×@åØÌ‚äîj¾ 2.5

@ïbØîÐînìu@åØí¾@æa…@ﺚﻳﺪﺣïmbÐînäía@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß

@ @Nêa썉

@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@säØçëõbväß@åÌînäÐ×

@êa썉@åÜàÇ@åÓë‰ìj×@ïЖãhÌß 2.6

@åmaìiŠÏ@åØçëõbväß@æa…@ﺚﻳﺪﺣ@ïmbÐînäía@å؍ìßëŠß@†í‰ìß

@a…@sîçëõbväß@bèëaŠi@æa…

Nåí‰bç@åÏë†îè×

@ @Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@bmŠ@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@êa썉

ﺚﻳﺪﺣ @@@@ .2 @æa…@÷ìßëŠß@L„bj¾

ﺚﻳﺪﺣ@@@@.2

@æa…@÷ìßëŠß@L„bj¾ ³íõb׊i ﺚﻳﺪﺣïmbîzÌß @ @@Zêa썉@åˉü

@ @Z@ @a@Þ썉@ÞbÓ

لﺎﻗ وﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﻋ

ِ

ﻪﻴ ﻋ ُ ﷲا ﻰ ﺻ ﷲا لﻮُ ﺳ ر ﻦ َﻟ

َ

ﷲا ﻰ ﺻ ﷲا لﻮُ ﺳ ر ﻦ َﻟ  ﻠ َ َ ﻠ َ ُ

َ

َ

ُ َ

َ َ

ِ

@@

ﺳ ر ﻦ َﻟ  ﻠ َ َ ﻠ َ ُ َ َ َ ﻌ ِ

ﻲﺸ ُ ﳌا

ِ

ْ

َ

ﺗ ﺮ و ﻲ ﺷا ﺮﻟا ﻢ ﺳ

َ

ِ

ﻠ و

َ َ

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än

@

@

æçbà×

@

@ Ñçbm

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

ﺖﻔﻴﺻŠi@a@´mŠÌÏ@åØËŠäß@@@3.1.1

@ @.ﻊﲰ

@a@ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@@@3.1.2

@ Nsîm‰a@æa…@ﻊﲰ ﺖﻔﻴﺻŠi @a îÔîß@…ì–Ôß@å؎Üväß@@@3.1.3

@ÝîÛ…@ðõìÛýß@É ﺖﻔﻴﺻŠi @ @NïÜÔÇ

@a@îÔîß@åŽ×@îŽîÛbãbÌß 3.1.4 @åÏë†îè×@a…@É@ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ N@åí‰bç

@ﺖﻔﻴﺻŠi@a@åäîÔî×@åØînÓìj¾ 3.1.5

@Nﻦﻗﺪﻨﻴﺗ@ðõìÛýß@É

@æa…@åàèÐ×@å؍ìßëŠß@@@3.1.6

@É@oÐî•Ši@a@Ínäm@åäîÔî×

@åÜàÇ@a‰bèîܾ@÷bînä@åË…

Nåí‰bç

@ @NÉ@ﺖﻔﻴﺻŠi@a@³íõb׊i@÷ba@a‰b׊Ï@å×bmbrß@†í‰ìß

@ ìàÜÇ @ 1 @ ïÜàÇ @ 2 @ @ åÜàÇ @ 3 @ 4
@ ìàÜÇ
@
1
@ ïÜàÇ
@
2
@
@ åÜàÇ
@
3
@ 4
@
âaŒnÛa
@@
@³íbzÌÏ
5
@

³ÈîjĐäÏ

6

@ @NÉ@ﺖﻔﻴﺻŠi@a@³íõb׊i@÷ba@a‰b׊Ï@å؎Üväß@†í‰ìß

@÷ba@a‰b׊Ï@åàèÐ×@åØîbØîÜÐÌß@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß

@ @N@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@É@ﺖﻔﻴﺻŠi@a@³íõb׊i

@säØí…bväß@åË…@É@oÐî•Ši@a@Ínäm@åàèÐ×@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß

@ @N@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÌšÏ@ðb™bj

@säØí…bväß@æa…@É@oÐî•Ši@a@Ínäm@åàèÐ×@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß

@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÓ†äîm@÷ba@ðb™bj

@bmŠ@É@oÐî•Ši@a@Ínäm@åàèÐ×@å؍ìßëŠß@†í‰ìß

@éîÛìi@æa…@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÓ†äîm@÷ba@ðb™bj@säØí…bväß

@ @
@
@

Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma ïçìnã쁅

ñ†îÔÇ@@@.3

@åØînÓìj¾@æa…@îÔîß 3.1 É@ﺖﻔﻴﺻŠi@a

@

@

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än

@

@

æçbà×

@

@ Ñçbm

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

ﺖﻔﻴﺻŠi@a@´mŠÌÏ@åØËŠäß@@@3.2.1

@ @.ﺮﺼﺑ

@a@ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@@@3.2.2

@ Nsîm‰a@æa…@ﺮﺼﺑ ﺖﻔﻴﺻŠi @a îÔîß@…ì–Ôß@å؎Üväß@@3.2.3

@ÝîÛ…@ðõìÛýß@ﺮﺼﺑ ﺖﻔﻴﺻŠi @ @NïÜÔÇ

@a@îÔîß@åŽ×@îŽîÛbãbÌß 3.2.4 @åÏë†îè×@a…@ﺮﺼﺑ@ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ N@åí‰bç

@ﺖﻔﻴﺻŠi@a@åäîÔî×@åØînÓìj¾ 3.2.5 @ @Nﻦﻗﺪﻨﻴﺗ@ðõìÛýß@ﺮﺼﺑ

@æa…@åàèÐ×@å؍ìßëŠß@@@3.2.6

@ﺮﺼﺑ@oÐî•Ši@a@Ínäm@åäîÔî×

@åÜàÇ@a‰bèîܾ@÷bînä@åË…

åí‰bç

@ @Nﺮﺼﺑ@ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ@a@³íõb׊i@÷ba@a‰b׊Ï@å×bmbrß@†í‰ìß

@ ìàÜÇ @ 1 @ ïÜàÇ @ 2 @ @ åÜàÇ @ 3 @ 4
@ ìàÜÇ
@
1
@ ïÜàÇ
@
2
@
@ åÜàÇ
@
3
@ 4
@
âaŒnÛa
@@
@³íbzÌÏ
5

³ÈîjĐäÏ

6

@ @Nﺮﺼﺑ@ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ@a@³íõb׊i@÷ba@a‰b׊Ï@å؎Üväß@†í‰ìß

@÷ba@a‰b׊Ï@åàèÐ×@åØîbØîÜÐÌß@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß

@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@ﺮﺼﺑ@ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ@a@³íõb׊i

@säØí…bväß@åË…@ﺮﺼﺑ@ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ@a@Ínäm@åàèÐ×@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß

@ @N@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÌšÏ@ðb™bj

@säØí…bväß@æa…@ﺮﺼﺑ@ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ@a@Ínäm@åàèÐ×@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß

@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÓ†äîm@÷ba@ðb™bj

@bmŠ@ﺮﺼﺑ@ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ@a@Ínäm@åàèÐ×@å؍ìßëŠß@†í‰ìß

@éîÛìi@æa…@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÓ†äîm@÷ba@ðb™bj@säØí…bväß

@ @
@
@

Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma ïçìnã쁅

@åØînÓìj¾@æa…@îÔîß@@3.2

@ @ ﺮﺼﺑ@ﺖﻔﻴﺻŠi@a

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@
æçbà×
@
@
Ñçbm
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
ﺖﻔﻴﺻŠi@a@´mŠÌÏ@åØËŠäß@@@3.3.1
@ @Nمﻼﻛ@ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ@a@³íõb׊i@÷ba@a‰b׊Ï@å×bmbrß@†í‰ìß
@ @ìàÜÇ
@åØînÓìj¾@æa…@îÔîß@@3.3
1
@
@.مﻼﻛ
@
@ مﻼﻛ ﺖﻔﻴﺻŠi@a
@a@ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@@@3.3.2
@ @Nمﻼﻛ@ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ@a@³íõb׊i@÷ba@a‰b׊Ï@å؎Üväß@†í‰ìß
@ @ïÜàÇ
2
@
@ Nsîm‰a@æa…@مﻼﻛ ﺖﻔﻴﺻŠi
@æa…@مﻼﻛ@ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ@a@³íõb׊i@÷ba@a‰b׊Ï@å؎Üväß@†í‰ìß
@a îÔîß@…ì–Ôß@å؎Üväß@@3.3.3
@ åÜàÇ
@
3
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@sîäîÔîß@åŽ×@åØîbØîÜÐÌß
@ÝîÛ…@ðõìÛýß@مﻼﻛﺖﻔﻴﺻŠi
@
@NïÜÔÇ
@åË…@مﻼﻛ@ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ@a@Ínäm@îÔîß æa…@åàèÐ×@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@a@îÔîß@åŽ×@îŽîÛbãbÌß 3.3.4
@ 4
@
âaŒnÛa
@ @N@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÌšÏ@ðb™bj@säØí…bväß
@åÏë†îè×@a…@مﻼﻛ@ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ
N@åí‰bç
@æa…@مﻼﻛ@ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ@a@Ínäm@îÔîß æa…@åàèÐ×@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
@@
@³íbzÌÏ
5
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÓ†äîm@÷ba@ðb™bj@säØí…bväß
@a@åäîÔî× @åØînÓìj¾
ðõìÛýß@مﻼﻛ@ﺖﻔﻴﺻŠi
@ @NåÓ†äîm
3.3.5
@مﻼﻛ@ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ@a@Ínäm@îÔîß æa…@åàèÐ×@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@@
@æa…@åàèÐ×@å؍ìßëŠß@@@3.3.6@
@æa…@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÓ†äîm@÷ba@ðb™bj@säØí…bväß@bmŠ
@
@
³ÈîjĐäÏ
6
Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma ïçìnã쁅@éîÛìi
@oÐî•Ši@a@Ínäm@åäîÔî×
@a‰bèîܾ@÷bînä@åË…@مﻼﻛ
@ @Nåí‰bç@åÜàÇ
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@
æçbà×
@
@
Ñçbm
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @N’ﺐﻴﺴﳊا‘@a@مﺎﻧ@÷ba@a‰b׊Ï@å×bmbrß@†í‰ìß
@ ìàÜÇ
@
@a@مﺎﻧ@´mŠÌÏ@åØËŠäß@3.4.1
مﺎﻧ@îÔîß@æa…@ïàè¾@@@3.4
1
@ @.’ﺐﻴﺴﳊا‘
@
@N’ﺐﻴﺴﳊا‘@a@مﺎﻧ@÷ba@a‰b׊Ï@å؎Üväß@†í‰ìß
@ ïÜàÇ
@
2
@@@@@مﺎﻧ îÔîß@…ì–Ôß@åØËŠäß@3.4.2
@ðb™bj ’ﺐﻴﺴﳊا‘ ﷲا
@a…@Íînäîi@æa…@åÌšÏ
@åí‰bç@åÏë†îè×
@æa…@’ﺐﻴﺴﳊا‘@a@مﺎﻧ@÷ba@a‰b׊Ï@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@ ’ﺐﻴﺴﳊا‘@a
@ åÜàÇ
@
3
@
@Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@sîäîÔîß@åŽ×@åØîbØîÜÐÌß
@a@مﺎﻧ@ïÜÔã@ÝîÛ…@åØía‰ìèÌß@@3.4.3
@ @Nsîm‰a@æa…@’ﺐﻴﺴﳊا‘
@åË…@’ﺐﻴﺴﳊا‘@a@مﺎﻧ@Ínäm@îÔîß æa…@åàèÐ×@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@ 4
@
âaŒnÛa
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÌšÏ@ðb™bj@säØí…bväß
@æa…@’ﺐﻴﺴﳊا‘@a@مﺎﻧ Ínäm@îÔîß æa…@åàèÐ×@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
@a@مﺎﻧ@îÔîß@åŽ×@îŽîÛbãbÌß 3.4.4
@åÏë†îè×@a…@’ﺐﻴﺴﳊا‘
@ @Nåí‰bç
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÓ†äîm@÷ba@ðb™bj@säØí…bväß
@@
@³íbzÌÏ
@a@âbã@@åäîÔî×@åØînÓìj¾ 3.4.5
5
@NåÓ†äîm ðõìÛýß’ﺐﻴﺴﳊا‘
@æa…@ åàèÐ×@ å؍ìßëŠß@ 3.4.6
’ﺐﻴﺴﳊا‘@ a@ مﺎﻧ@ Ínäm@ åäîÔî×
@
@@
@’ﺐﻴﺴﳊا‘@a@مﺎﻧ@Ínäm@îÔîß æa…@åàèÐ×@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@æa…@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÓ†äîm@÷ba@ðb™bj@säØí…bväß@bmŠ
@
@
³ÈîjĐäÏ
6
Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma ïçìnã쁅@éîÛìi
@åÓ†äîm@ a…@ ÷ba@ ðb™bj
Nåí‰bç
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@
æçbà×
@
@
Ñçbm
@
@æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@
@@a@مﺎﻧ@´mŠÌÏ@åØËŠäß@3.5.1
@
@N’ماﺮﻛﻹاو لﻼﳉا وذ‘@a@مﺎﻧ ÷ba@a‰b׊Ï@å×bmbrß@†í‰ìß
@
@
ìàÜÇ
مﺎﻧ@ îÔîß@æa…@ïàè¾@ 3.5
1
@
@.’ماﺮﻛﻹاو لﻼﳉا وذ‘@@@@@@
’ماﺮﻛﻹاو
لﻼﳉا وذ‘
ﷲا
@@@@@مﺎﻧ îÔîß@…ì–Ôß@åØËŠäß@3.5.2
@
@N’ماﺮﻛﻹاو لﻼﳉا وذ‘@a@مﺎﻧ@÷ba@a‰b׊Ï@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@
ïÜàÇ
2
@
@ .’ماﺮﻛﻹاو لﻼﳉا وذ‘@a
@Íînäîi@ æa…@ åÌšÏ@ ðb™bj
åí‰bç@åÏë†îè×@a…
@æa…@’ماﺮﻛﻹاو لﻼﳉا وذ‘@a@مﺎﻧ@÷ba@a‰b׊Ï@å؎Üväß@†í‰ìß
@a@مﺎﻧ@ïÜÔã@ÝîÛ…@åØía‰ìèÌß@@3.5.3
@ åÜàÇ
@
3
@
@Nåí‰bç åÏë†îè×@a…@sîäîÔîß@åŽ×@åØîbØîÜÐÌß
@
@ Nsîm‰a@æa…@’ماﺮﻛﻹاو لﻼﳉا وذ‘
@a@مﺎﻧ@îÔîß@åŽ×@îŽîÛbãbÌß 3.5.4
لﻼﳉا وذ‘@a@مﺎﻧ Ínäm@îÔîß æa…@åàèÐ×@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@ 4
@
âaŒnÛa
@
@
Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@åÌšÏ@ðb™bj@säØí…bväß@åË…@’ماﺮﻛﻹاو
@a…@’ماﺮﻛﻹاو لﻼﳉا وذ‘
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×
لﻼﳉا وذ‘@a@مﺎﻧ Ínäm@îÔîß æa…@åàèÐ×@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
@åÏë†îè×@a…@åÓ†äîm@÷ba@ðb™bj@säØí…bväß@æa…@’ماﺮﻛﻹاو
@@
@³íbzÌÏ
5
وذ‘@a@âbã@@åäîÔî×@åØînÓìj¾ 3.5.5
@@ðõìÛýß@’ماﺮﻛﻹاو لﻼﳉا
@ @N@åÓ†äîm
@ @Nåí‰bç
@æa…@åàèÐ×@å؍ìßëŠß@3.5.6
لﻼﳉا وذ‘@a@مﺎﻧ@Ínäm@îÔîß æa…@åàèÐ×@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@åÏë†îè×@a…@åÓ†äîm@÷ba@ðb™bj@säØí…bväß@bmŠ@’ماﺮﻛﻹاو
@
@
³ÈîjĐäÏ
6
لﻼﳉا وذ‘@a@مﺎﻧ@Ínäm@åäîÔî×
@a…@÷ba@ðb™bj ’ماﺮﻛﻹاو
Nåí‰bç@åÓ†äîm
@
@Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma ïçìnã쁅@éîÛìi@æa…@åí‰bç
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@
æçbà×
@
@
Ñçbm
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @NÙí‘@ÑîŽãì×@å×bmbrß@†í‰ìß
@
@
ìàÜÇ
1
NÙí‘@…ì–Ôß@å×bmbrß@@3.6.1
@ÝäÌß@æa…@ïàè¾@@@@3.6
@ïÜÔã@ÝîÛ…@Òai@îŽîÛbãbÌß 3.6.2
@ @NÙí‘@ÑîŽãì×@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@
ïÜàÇ
2
@ÑîŽãì×@åË…@³íõb׊i@Íí
@
@ @NÙí‘
@a…@sîçëõbväß@bmŠ@Ùí‘@ÑîŽãì×@å؎Üväß@†í‰ìß
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×
@ÑîŽãì×@ŽÏ
@ðb™bj@Ùí‘
@åÏë†îè×@a…@Íînäîi
@ @åí‰bç
@
@
åÜàÇ
3
@Ùí‘@٢´™bèi@åØía‰ìèÌß 3.6.3
@†Ð×@aëbj¾@éîÛìi@Íí@æõa…d×@æa…
@êìšË썖@êìšË썊i@bmŠ@Ùí‘@ÑîŽãì×@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@sîçëõbväß
@
@NÙí‘
@
@
âaŒnÛa
4
@åØÜàÈÌß@ﺔﺒﻗﺎﻋ@îŽîÛbãbÌß 3.6.4
@–@êìšË썊i@bmŠ@Ùí‘@ÑîŽãì×@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
@ @NòßbÔna@a‰b‚@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@sîçëõbväß@êìšËì
@
@NÙí‘
@@
@³íbzÌÏ
5
@Ùí‘@ÑîŽãì×@å؍ìßëŠß@@3.6.5
@@
@ðb™bj@säØí…bväß@bmŠ@Ùí‘@ÑîŽãì×@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma ïçìnã쁅@éîÛìi@æa…@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@Íînäîi
@ @Nåíõü@Ήëa
@Íí@٢a‰b׊Ï@ïçëõbväß@æa…
@ @NÙí‘@åØjjrß@éîÛìi
@
@
³ÈîjĐäÏ
6
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@
æçbà×
@
@
Ñçbm
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@
@NpbîÈ ÷ba@a‰b׊Ï@å×bmbrß@†í‰ìß
@
@
ìàÜÇ
.pbîÈ@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@3.7.1
1
@îÔîß@ æa…@ ïàè¾@ @ 3.7
@ @pbîÈ@٢a‰b׊Ï
îÔîß@…ì–Ôß@å؎Üväß 3.7.2
@ @NpbîÈ@÷ba@a‰b׊Ï@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@
ïÜàÇ
2
@æa…@pbîÈ@٢a‰b׊Ï
@ @.sçìnãì@Mêìnãì
@@
@a@énäíŠÏ@ÇbĐäß@bmŠ@pbîÈ@÷ba@a‰b׊Ï@å؎Üväß@†í‰ìß
@ @Nsäˉü@ïçëõbväß@æa…
@
@
åÜàÇ
3
–@êìšË썊i@bmŠ@pbîÈ@÷ba@a‰b׊Ï@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@åÏë†îè×@a…@säˉü@ïçëõbväß@æa…@a@énäíŠÏ@ÇbĐäß@êìšËì
@ @Nåí‰bç
@îÔîß@åŽ×@îŽîÛbãbÌß 3.7.3
@a…@pbîÈ@٢a‰b׊Ï
@ @N@åí‰bç@åÏë†îè×
@
@
âaŒnÛa
4
@٢a‰b׊Ï@åäîÔî×@åØînÓìj¾ 3.7.4
@ @@åÓ†äîm@@ðõìÛýß@pbîÈ
@–@êìšË썊i@bmŠ@pbîÈ@÷ba@a‰b׊Ï@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
@åÏë†îè×@a…@säˉü@ïçëõbväß@æa…@a@énäíŠÏ@ÇbĐäß@êìšËì
@ @NòßbÔna@a‰b‚@åí‰bç
@´Ôí@æa…@åàèÐ×@å؍ìßëŠß@@3.7.5
@@
@³íbzÌÏ
5
@æa…@pbîÈ@٢a‰b׊Ï@Ínäm
@
@
Nåí‰bç@åÜàÇ@a‰bèîܾ@÷bînä
@–@êìšË썊i@bmŠ@pbîÈ@÷ba@a‰b׊Ï@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@åÏë†îè×@a…@säˉü@ïçëõbväß@æa…@a@énäíŠÏ@ÇbĐäß@êìšËì
Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma ïçìnã쁅@éîÛìi@æa…@åí‰bç
@
@
³ÈîjĐäÏ
6
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@
æçbà×
@
@
Ñçbm
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@@NbaìÏ@…ì–Ôß@å×bmbrß 4.1.1
@ @Nنﺎﻀﻣر@baìÏ@÷ba@a‰b׊Ï@å×bmbrß@†í‰ìß
@
@
ìàÜÇ
@
@ñ…bjÇ .4@
1
@ @Nنﺎﻀﻣر@baìÏ@÷ba@a‰b׊Ï@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@
ïÜàÇ
2
@Ínäm@ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß 4.1.2
@åÛìi…@baìÏŠi@åÐîuaì×
Nنﺎﻀﻣر
@æa…@kuaë@RŠ‘@å؎Üväß 4.1.3
@å×bãbŽÔÜß@Lïàè¾ 4.1
@baìÏ@ïmbîzÌß@æa…
Nنﺎﻀﻣر@åÛìi…
@åË…@baìÏŠi@æa…@نﺎﻀﻣر@baìÏ@÷ba@a‰b׊Ï@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@
åÜàÇ
3
NÞìni
@ @NbaìÏ@|•@RŠ‘
@òä@ æa…@ æì×ë‰@ åØía‰ìèÌß
@ @NbaìÏ
4.1.4
@baìÏŠi@æa…@نﺎﻀﻣر@åÛìi…@baìÏ@ÑîŽãì×@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@ @Nbã‰ìÐ@a‰b‚
@
@
âaŒnÛa
4
@òßbÔna@æa…@نﺎﻀﻣر@åÛìi…@baìÏ@ÑîŽãì×@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
@@
@³íbzÌÏ
5
Nbã‰ìÐ@a‰b‚@baìÏŠi
@òßbÔna@æa…@نﺎﻀﻣر@åÛìi…@baìÏ@ÑîŽãì×@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma ïçìnã쁅@éîÛìi@bmŠ@bã‰ìÐ@a‰b‚@baìÏŠi
Nåíõü@Ήëa
@Íí@@Ra‰b׊Ï@îŽîÛbãbÌß 4.1.5
@@NbaìÏ@@åØÜĐj¾
@éàØy@ ïmbîzÌß@ æa…@ Í‚äîj¾ 4.1.6
NbaìÏŠi
@Ínäm@ ﻦﻤﻬﻔﻛ@ å؍ìßëŠß 4.1.7
@ïmbîzÌß@æa…@baìÏ@ÑîŽãì×
@
@
³ÈîjĐäÏ
6
@åË…@ sä×bãbŽÔÜß@ bmŠ
Nbã‰ìÐ

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än

@

@

æçbà×

@

@ Ñçbm

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än @†îÇ@òä@ñý•@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@ 4.2.1

@†îÇ@òä@ñý•@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@4.2.1

ﺎﺗﺮﺳ ﻰﺤﺿﻷا@†îÇ@æa…@ىﺮﻄﻔﻟا Nsä×ì×ýß مﻮﻜﺣ

@æaë†äÏ@åØî‚äíaŠÐ¾@@4.2.2

@aë…@òä@ñý•@å×bãbŽÔÜß @ @Nða‰@ð‰bç

@ñý•@ïüìàî@å×ì×ýß@@4.2.3

Nða‰@ð‰bç@aë…@òä

@òä@ñý•@òàØy@îŽîÛbãbÌß@@4.2.4

@ @Nða‰@ð‰bç@aë…

@Ínäm@ﻦﻤﻬﻔﻛ@å؍ìßëŠß@@4.2.5

@ð‰bç@aë…@òä@ñý•@ÑîŽãì×

@bmŠ@ïmbîzÌß@æa… ða‰ Nbã‰ìÐ@åË…@säØíŠí†äß

@†îÇ@æa…@ىﺮﻄﻔﻟا@†îÇ@òä@ñý•@÷ba@a‰b׊Ï@å×bmbrß@†í‰ìß

@ ìàÜÇ @ 1 @ @Nﻰﺤﺿﻷا @ ïÜàÇ @ 2 @ @Nﻰﺤﺿﻷا@†îÇ @ åÜàÇ @
@ ìàÜÇ
@
1
@ @Nﻰﺤﺿﻷا
@ ïÜàÇ
@
2
@ @Nﻰﺤﺿﻷا@†îÇ
@ åÜàÇ
@
3
@ @NÞìni@åË…@ﻰﺤﺿﻷا@†îÇ
@ 4
@
âaŒnÛa
@ @Nbã‰ìÐ@åË…@ﻰﺤﺿﻷا
@@
@³íbzÌÏ
5

@ @ ³ÈîjĐäÏ

6

@æa…@ىﺮﻄﻔﻟا@†îÇ@òä@ñý•@åØØîn׊о@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß

@æa…@ىﺮﻄﻔﻟا@†îÇ@òä@ñý•@åØîbØîÜÐÌß@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß

@†îÇ@æa…@ىﺮﻄﻔﻟا@†îÇ@òä@ñý•@åØíŠí†äß@æa…@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß

@ىﺮﻄﻔﻟا@†îÇ@òä@ñý•@åØíŠí†äß@éßbÔna@æa…@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß

@@ Nbã‰ìÐ@åË…@ﻰﺤﺿﻷا@†îÇ@æa…

@

@†îÇ@æa…@ىﺮﻄﻔﻟا@†îÇ@òä@ñý•@åØíŠí†äß@æa…@å؍ìßëŠß@†í‰ìß

@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma ïçìnã쁅@éîÛìi@bmŠ@bã‰ìÐ@åË…@ﻰﺤﺿﻷا

Nåíõü@Ήëa

@æa…@åØíŠí†äß@Lïàè¾@ 4.2 @†îÇ@òä@ñý•@ïmbîzÌß @†îÇ@æa…@ىﺮﻄﻔﻟا @ @Nﻰﺤﺿﻷا

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än

@

@

æçbà×

@

@ Ñçbm

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ ìàÜÇ @ 1 @ ïÜàÇ @ 2 @ åÜàÇ @ 3 @ 4 @
@ ìàÜÇ
@
1
@ ïÜàÇ
@
2
@ åÜàÇ
@
3
@ 4
@
âaŒnÛa
@@
@³íbzÌÏ
5
@ @@ Nbã‰ìÐ
@
@
³ÈîjĐäÏ
6

@ @Nñ‹bäu@ñý•@÷ba@a‰b׊Ï@å×bmbrß@†í‰ìß

@âìØy@æa…@´mŠÌÏ@å×bmbrß 4.3.1 @ @Nñ‹bäu@ñý•

@ @Nñ‹bäu@ñý•@åØØîn׊о@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß

@æaë†äÏ@åØî‚äíaŠÐ¾ 4.3.2 @ @Nñ‹bäu@ñý•@å×bãbŽÔÜß

@ @NÞìni@åË…@ñ‹bäu@ñý•@åØîbØîÜÐÌß@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß

@ñý•@ïüìàî@å×ì×ýß 4.3.3 @ @Nñ‹bäu

@ @Nbã‰ìÐ@åË…@ñ‹bäu@ñý•@åØíŠí†äß@æa…@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß

@Ínäm@ﻦﻤﻬﻔﻛ@å؍ìßëŠß 4.3.4 @æa… ñ‹bäu@ñý•@ÑîŽãì× @åË…@säØíŠí†äß@bmŠ@ïmbîzÌß Nbã‰ìÐ

@åË…@ñ‹bäu@ñý•@åØíŠí†äß@éßbÔna@æa…@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß

@bmŠ@bã‰ìÐ@åË…@ñ‹bäu@ñý•@åØíŠí†äß@æa…@å؍ìßëŠß@†í‰ìß

Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma ïçìnã쁅@éîÛìi

@æa…@åØíŠí†äß@Lïàè¾ 4.3 ñ‹bäu@ñý•@ïmbîzÌß

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@
æçbà×
@
@
Ñçbm
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @Nòîjí†y@´väuŠÏ@aìînŽíŠÏ@å×bmbrß@†í‰ìß
@ ìàÜÇ
@
1
@aìînŽíŠÏ@Í×ýi@Šmü@å؎Üväß 5.1.1
@ @Nòîjí†y@´väuŠÏ
@ @ê .5
@ @Nòîjí†y@´väuŠÏ@aìînŽíŠÏ@å؎Üväß@†í‰ìß
@ ïÜàÇ
@
2
@´väuŠÏ@٢ïŽía@åØía‰ìèÌß@5.1.2
@åØîbØîÜÐÌß@æa…@òîjí†y@´väuŠÏ@aìînŽíŠÏ@å؎Üväß@†í‰ìß
@ @@Nòîjí†y
@ åÜàÇ
@
3
@
Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@ @a@Þ썉@òä@åØÜàÈÌß@bmŠ@t‰bjnÇa
@æa…@÷ìßëŠß 5.1
@‰bjînÇa@åØîbØîÜÐÌß
@aìînŽíŠÏ@†Ï‰…
òîjí†y@´väuŠÏ
@†Ï‰…@åŽ×@åØî‚äíŠÐ¾@@5.1.3
@åØîbØîÜÐÌß@æa…@òîjí†y@´väuŠÏ@aìînŽíŠÏ@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@ @a@Þ썉@òä@åØÜàÈÌß@bmŠ@t‰bjnÇa
@ @NêìšËì@–@êìšË썊i@a‰b‚
@ @Nòîjí†y@´väuŠÏ@aìînŽíŠÏ
@ 4
@
âaŒnÛa
@éàØy@æa…@‰bjnÇa@@îŽîÛbãbÌß@5.1.4
@åØîbØîÜÐÌß@æa…@òîjí†y@´väuŠÏ@aìînŽíŠÏ@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@ @a@Þ썉@òä@åØÜàÈÌß@bmŠ@t‰bjnÇa
@ @NòßbÔna@a‰b‚
@´väuŠÏ@aìînŽíŠÏ@†Ï‰…
@
@
³íbzÌÏ
5
@ @Nòîjí†y
@åØîbØîÜÐÌß@æa…@òîjí†y@´väuŠÏ@aìînŽíŠÏ@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@åí‰bç@åÏë†îè×@a…@ @a@Þ썉@òä@åØÜàÈÌß@bmŠ@t‰bjnÇa
@ïbØîÜÐÌß@æa…@÷ìßëŠß 5.1.5
@´väuŠÏ@aìînŽíŠÏ@†Ï‰…@‰bjnÇa
@òä@åØÜàÈÌß@bmŠ@òîjí†y
@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma ïçìnã쁅@éîÛìi@æa…@òßbÔna@a‰b‚
@
@
³ÈîjĐäÏ
6
@
@ Nåíõü
@åÏ‹†îè×@a…@ @a@Þ썉
Nåí‰bç

@

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@
æçbà×
@
@
Ñçbm
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @NòØß@bmì×@æõb×ìjàÏ@aìînŽíŠÏ@å×bmbrß@†í‰ìß
@ ìàÜÇ
@
1
@aìînŽíŠÏ@Í×ýi@Šmü@åØËŠäß@ 5.2.1
@@NòØß@bmì×@æõb×ìjàÏ
@ @NòØß@bmì×@æõb×ìjàÏ@aìînŽíŠÏ@å؎Üväß@†í‰ìß
@ ïÜàÇ
@
2
@æa…@÷ìßëŠß 5.2
@‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß
@aìînŽíŠÏ@†Ï‰…
@æõb×ìjàÏ@aìînŽíŠÏ@å؎Üväß@@5.2.2
@
@
òØß@bmì×@æõb×ìjàÏ
@åØîbØîÜÐÌß@æa…@òØß@bmì×@æõb×ìjàÏ@aìînŽíŠÏ@å؎Üväß@†í‰ìß
@ @NòØß@bmì×
@ åÜàÇ
@
3
@ @NåÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa
@†Ï‰…@‰bjnÇa@îŽîÛbãbÌß 5.2.3
NòØß@bmì×@æõb×ìjàÏ@aìînŽíŠÏ
@æa…@òØß@bmì×@æõb×ìjàÏ@aìînŽíŠÏ@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@–@êìšË썊i@a‰b‚@åÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß
@ 4
@
âaŒnÛa
@åØîbØîÜÐÌß@æa…@÷ìßëŠß@@5.2.4
@æõb×ìjàÏ@aìînŽíŠÏ@†Ï‰…‰bjnÇa
@ @NêìšËì
@åÏë†îè×@a…@òØß@bmì×
@æa…@òØß@bmì×@æõb×ìjàÏ@aìînŽíŠÏ@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
Nåí‰bç
@@
@³íbzÌÏ
5
@ @NòßbÔna@a‰b‚@åÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß
@æa…@òØß@bmì×@æõb×ìjàÏ@aìînŽíŠÏ@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@éîÛìi@æa…@òßbÔna@a‰b‚@åÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß
@
@
³ÈîjĐäÏ
6
@
@Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma ïçìnã쁅
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@
æçbà×
@
@
Ñçbm
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@Ð܍@ @a@Þ썉@æbß‹@†Ï@âýg@åÌjà׊Ï@å×bmbrß@†í‰ìß
@Þ썉@êìÇ…@ïšîma@åØËŠäß@ 5.3.1
@
@
ìàÜÇ
1
@
@NéØß@bmì×@æõb×ìjàÏ
@Ð܍@ @a@Þ썉@æbß‹@†Ï@âýg@åÌjà׊Ï@å؎Üväß@†í‰ìß
@bmì×@æõb×ìjàÏ@Ð܍@ @a
@@NéØß
@
@
ïÜàÇ
2
@
@NéØß@bmì×@æõb×ìjàÏ
@¿…bç…@Íí@æŠib@å؎Üväß@@5.3.2
@Ð܍@ @a@Þ썉@æbß‹@†Ï@âýg@åÌjà׊Ï@å؎Üväß@†í‰ìß
@ @NåÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß@æa…@éØß@bmì×@æõb×ìjàÏ
@a…@@ @a@Þ썉@éîÛëa
@
@
åÜàÇ
3
@ @NêìÇ…@åØíbÐàrß
@Þ썉@êìÇ…@åŽ×@îŽîÛbãbÌß 5.3.3
@æa…@÷ìßëŠß 5.3
@‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß
@âýg@åÌjà׊Ï@†Ï‰…
@a@Þ썉@æbß‹@†Ï
@æõb×ìjàÏ@Ð܍@@
éØß@bmì×
@Ð܍@ @a@Þ썉@æbß‹@†Ï@âýg@åÌjà׊Ï@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@åÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß@æa…@éØß@bmì×@æõb×ìjàÏ
@ @NêìšËì@–@êìšË썊i@a‰b‚
@
@
âaŒnÛa
4
@bmì×@æõb×ìjàÏ@Ð܍@ @a
@ @NéØß
@Ð܍@ @a@Þ썉@æbß‹@†Ï@âýg@åÌjà׊Ï@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
@åÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß@æa…@éØß@bmì×@æõb×ìjàÏ
@ @NòßbÔna@a‰b‚
@åØîbØîÜÐÌß@æa…@÷ìßëŠß@@5.3.4
@@
@³íbzÌÏ
5
@Ð܍@ @a@Þ썉@æbß‹@†Ï@âýg@åÌjà׊Ï@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@åÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß@æa…@éØß@bmì×@æõb×ìjàÏ
@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma ïçìnã쁅@éîÛìi@æa…@òßbÔna@a‰b‚
@ @Nåíõü
@âýg@åÌjà׊Ï@†Ï‰…@‰bjnÇa
@Ð܍@@ a@Þ썉@æbß‹@†Ï
@a…@éØß@bmì×@æõb×ìjàÏ
Nåí‰bç@åÏë†îè×
@
@
³ÈîjĐäÏ
6
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@
æçbà×
@
@
Ñçbm
@
@æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @NÊa…flìÛa@òvčy@aìînŽíŠÏ@å×bmbrß@†í‰ìß
@
@
ìàÜÇ
@@@@@@aìînŽíŠÏ@Í×ýi@Šmü@åØËŠäß@@5.4.1
1
@@NÊa…flìÛa@òvčy
@ @NÊa…flìÛa@òvčy@aìînŽíŠÏ@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@
ïÜàÇ
2
@ï™ìÛìãëŠ×@å؎Üväß 5.4.2
@æa…@÷ìßëŠß 5.4
@‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß
@òŞ včy@aìînŽíŠÏ@†Ï‰…
Êafl…flìÛa
@
@NÊafl…flìÛa@òŞ včy@aìînŽíŠÏ
@åØîbØîÜÐÌß@æa…@Êa…flìÛa@òvčy@aìînŽíŠÏ@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@
åÜàÇ
3
@†Ï‰…@ÍînäÏ@٢ïŽía@îŽîÛbãbÌß 5.4.3
@ @NåÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa
@
@N @a@Þ썉@ﲑﺧاﺮﺗ ﺔﺒﻄﺧ
@åØîbØîÜÐÌß@æa…@Êa…flìÛa@òvčy@aìînŽíŠÏ@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@
@
âaŒnÛa
4
@ @NêìšËì@–@êìšË썊i@a‰b‚@åÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa
@åØîbØîÜÐÌß æa…@÷ìßëŠß 5.4.4
@òvy@aìînŽíŠÏ@†Ï‰…@‰bjnÇa
Nåí‰bç@åÏë†îè×@a… Êa…flìÛa
@åØîbØîÜÐÌß@æa…@Êa…flìÛa@òvčy@aìînŽíŠÏ@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
@@
@³íbzÌÏ
5
@ @NòßbÔna@a‰b‚@åÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa
@åØîbØîÜÐÌß@æa…@Êa…flìÛa@òvčy@aìînŽíŠÏ@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@ëbma ïçìnã쁅@éîÛìi@æa…@òßbÔna@a‰b‚@åÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa
@
@
³ÈîjĐäÏ
6
@ @Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@
æçbà×
@
@
Ñçbm
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @N @a@Þ썉@ﱳﻓاﻮﻛ@aìînŽíŠÏ@å×bmbrß@†í‰ìß
@ ìàÜÇ
@
1
@ﱳﻓاﻮﻛ@âìÜj@aìînŽíŠÏ@åØËŠäß 5.5.1
@ @ @a@Þ썉
@ @N@ @a@Þ썉@ﱳﻓاﻮﻛ@aìînŽíŠÏ@å؎Üväß@†í‰ìß
@ ïÜàÇ
@
2
@æa…@ @a@Þ썉@ﱳﻓاﻮﻛ@aìînŽíŠÏ@å؎Üväß@†í‰ìß
@ð‰bç@†Ï@aìînŽíŠÏ@å؎Üväß@ 5.5.2
@ @ @a@Þ썉@ﱳﻓاﻮﻛ
@æa…@÷ìßëŠß 5.5
@‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß
@ﱳﻓاﻮﻛ@aìînŽíŠÏ@†Ï‰…
a@Þ썉
@ åÜàÇ
@
3
@ @NåÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß
@æa…@ @a@Þ썉@ﱳﻓاﻮﻛ@aìînŽíŠÏ@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@Òai@ïŽ×bí‰@åØía‰ìèÌß 5.5.3
@ﱳﻓاﻮﻛ@Ínäm@òibz•@Ήëa
@ @@ @a@Þ썉
@–@êìšË썊i@a‰b‚@åÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß
@ 4
@
âaŒnÛa
@†Ï‰…@åŽ×@îŽîÛbãbÌß@ 5.5.4
NêìšËì
@
@
@ @a@Þ썉@ﱳﻓاﻮﻛ@aìînŽíŠÏ
@æa…@ @a@Þ썉@ﱳﻓاﻮﻛ@aìînŽíŠÏ@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
@@
@³íbzÌÏ
5
@ @NòßbÔna@a‰b‚@åÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß
@æa…@ @a@Þ썉@ﱳﻓاﻮﻛ@aìînŽíŠÏ@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@åØîbØîÜÐÌß@æa…@÷ìßëŠß 5.5.5
@ﱳﻓاﻮﻛ@aìînŽíŠÏ@†Ï‰…@‰bjnÇa
@åÏë†îè×@a…@ @a@Þ썉
Nåí‰bç
@éîÛìi@æa…@òßbÔna@a‰b‚@åÏë†îè×@a…@t‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß
@
@
³ÈîjĐäÏ
6
@
@Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma ïçìnã쁅
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@
æçbà×
@
@
Ñçbm
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @NòÜy‰@l…a@å×bmbrß@†í‰ìß
@
@
ìàÜÇ
@ @NòÜy‰@…ì–Ôß@å×bmbrß@ 6.1.1
l…a .6
1
@æa…@òÜy‰@l…a@å؎Üväß@ 6.1.2
@æa…@÷ìßëŠß 6.1
@ @NòÜy‰@l…a@åØØîn׊о@æa…@å؎Üväß@†íŠß
@
@
ïÜàÇ
2
@ @NsäèîjÜ×
@òÜy‰@l…a@åØÜàÈÌß
@
@
åí‰bç@åÏë†îè×@a…
@ @NÞìni@åË…@òÜy‰@l…a@åØîbØîÜÐÌß@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß
@ åÜàÇ
@
3
@l…a@åØîbØîÐîŽÜØÌß@ 6.1.3
@Ð܍@æa…@÷b@~âìÜj
@ @NòÜy‰
@–@êìšË썊i@a‰b‚@òÜy‰@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@ 4
@
âaŒnÛa
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@êìšËì
@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@÷ìßëŠß 6.1.4
Nåí‰bç@åÏë†îè×@a… òÜy‰
@òßbÔna@a‰b‚@òÜy‰@l…a@ åØÜàÈÌß@æa…@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
@
@
³íbzÌÏ
5
@ @Nsä×ì×ýß@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß@åË…
@åË…@òßbÔna@a‰b‚@òÜy‰@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@éîÛìi@ëbma@ïçìnã쁅@éîÛìi@bmŠ@sä×ì×ýß@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß
@
@
³ÈîjĐäÏ
6
@Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än

@

@

æçbà×

@

@ Ñçbm

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ ìàÜÇ @ @ 1 @ ïÜàÇ @ 2 @ åÜàÇ @ 3 @ @NÞìni
@ ìàÜÇ
@
@
1
@ ïÜàÇ
@
2
@ åÜàÇ
@
3
@ @NÞìni
@ 4
@
âaŒnÛa
@@
@³íbzÌÏ
5

³ÈîjĐäÏ

6

@Nناﻮﻴﺣ Ò…bçŠm@l…a@å×bmbrß@†í‰ìß

@ ناﻮﻴﺣ Ò…bçŠm@l…a@å×bmbrß 6.2.1

@åØÜàÈÌß@åÔíõbj×@å؎Üväß 6.2.2 ناﻮﻴﺣ Ò…bçŠm@l…a

@Ήü…@Íí@åmaìiŠÏ@îŽîÛbãbÌß 6.2.3 @ @æaìîy@Ò…bçŠm

@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@÷ìßëŠß 6.2.4

@åÏë†îè×@a… ناﻮﻴﺣ Ò…bçŠm @ @Nåí‰bç

@

Nناﻮﻴﺣ Ò…bçŠm@l…a@åØØîn׊о@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß

@åË…@ناﻮﻴﺣ Ò…bçŠm@l…a@åØîbØîÜÐÌß@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß

@a‰b‚@ناﻮﻴﺣ Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß

@Nåí‰bè@åÏë†îè×@a…@êìšËì@MêìšË썊i

@

@a‰b‚@ناﻮﻴﺣ Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß

@Nsä×ì×ýß@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß@åË…@òßbÔna

@

@a‰b‚@ناﻮﻴﺣ Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@å؍ìßëŠß@†í‰ìß

@éîÛìi@bmŠ@sä×ì×ýß@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß@åË…@òßbÔna

@ @
@
@

@Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@ïçìnã쁅

@æa…@÷ìßëŠß 6.2 @l…a@åØÜàÈÌß ناﻮﻴﺣ Ò…bçŠm @åÏë†îè×@a… @ @åí‰bç

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@
æçbà×
@
@
Ñçbm
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @Nî؍@bÇ@Ò…bçŠm@l…a@å×bmbrß@†í‰ìß
@
@
ìàÜÇ
1
@bÇ@Ò…bçŠm@l…a@å×bmbrß 6.3.1
@ @î؍
Nî؍@bÇ@Ò…bçŠm@l…a@åØØîn׊о@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@
ïÜàÇ
2
@î؍@bÇ@Ò…bçŠm@l…a@åØîbØîÜÐÌß@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß
@l…a@åÌînäÐ×@å؎Üväß 6.3.2
@ @î؍@bÇ@Ò…bçŠm
@ åÜàÇ
@
@æa…@÷ìßëŠß 6.3
@l…a@åØÜàÈÌß
@bÇ@Ò…bçŠm
@a…@î؍
@ @åí‰bç@åÏë†îè×
3
@ @NÞìni@åË…
@l…a@åØíbibÌß@òjÓbÇ îŽîÛbãbÌß 6.3.3
@
@ î؍@bÇ@Ò…bçŠm
@î؍@bÇ@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@ 4
@
âaŒnÛa
@ @NåÏë†îè×@a…@êìšËì@MêìšË썊i@a‰b‚
@l…a@åØÜàÈÌß æa…@÷ìßëŠß 6.3.4
î؍@bÇ@Ò…bçŠm
@î؍@bÇ@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
@@
@³íbzÌÏ
5
@ @Nsä×ì×ýß@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß@åË…@òßbÔna@a‰b‚
@î؍@bÇ@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@éîÛìi@bmŠ@sä×ì×ýß@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß@åË…@òßbÔna@a‰b‚
@
@
³ÈîjĐäÏ
6
@
@@Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@ïçìnã쁅
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än @ @ æçbà× @ @ Ñçbm @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @
@
@ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@
@
æçbà×
@
@
Ñçbm
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @NâaìÇ@a†äi@bmŠç@Ò…bçŠm@l…a@å×bmbrß@†í‰ìß
@
@
ìàÜÇ
@
@ âaìÇ@a†äi@bmŠç@٢êìnãì@å×bmbrß 6.4.1
1
@bmŠç@Ò…bçŠm@l…a@å؎Üväß 6.4.2
NâaìÇ@a†äi@bmŠç@Ò…bçŠm@l…a@åØØîn׊о@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß
@
@
ïÜàÇ
2
@æa…@÷ìßëŠß 6.4
@l…a@åØÜàÈÌß
@a†äi@bmŠç@Ò…bçŠm
@
@NâaìÇ@a†äi
@âaìÇ@a†äi@bmŠç@Ò…bçŠm@l…a@åØîbØîÜÐÌß@æa…@å؎Üväß@†í‰ìß
@ åÜàÇ
@
@åÏë†îè×@a…@âaìÇ
åí‰bç
3
@ @NÞìni@åË…
@åØÜàÈÌß@åÌînäÐ×@åØía‰ìèÌß 6.4.3
@ @NâaìÇ@a†äi@bmŠç@Ò…bçŠm@l…a
@âaìÇ@a†äi@bmŠç@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@åØía‰ìèÌß@†í‰ìß
@Ö†îm@òjÓbÇ@îŽîÛbãbÌß 6.4.4
@ 4
@
âaŒnÛa
@
@Nåí‰bè@åÏë†îè×@a…@êìšËì@MêìšË썊i@a‰b‚
@bmŠç@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß
@
@NâaìÇ@a†äi
@âaìÇ@a†äi@bmŠç@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@îŽîÛbãbÌß@†í‰ìß
@@
@³íbzÌÏ
5
@
@Nsä×ì×ýß@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß@åË…@òßbÔna@a‰b‚
@âaìÇ@a†äi@bmŠç@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@å؍ìßëŠß@†í‰ìß
@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@÷ìßëŠß 6.4.5
@a…@âaìÇ@a†äi@bmŠç@Ò…bçŠm
@ @Nåí‰bç@åÏë†îè×
@éîÛìi@bmŠ@sä×ì×ýß@åÌînäÐ×@å×bßbmëbÌß@åË…@òßbÔna@a‰b‚
@
@
³ÈîjĐäÏ
6
@
@@Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@ïçìnã쁅

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än

@

@

æçbà×

@

@ Ñçbm

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ ìàÜÇ @ 1 @ ïÜàÇ @ 2 @ @ åÜàÇ @ 3 @ 4
@ ìàÜÇ
@
1
@ ïÜàÇ
@
2
@
@ åÜàÇ
@
3
@ 4
@
âaŒnÛa
@@
@³íbzÌÏ
5

³ÈîjĐäÏ

6

@Nðëbu@åŽîÛìm@a…@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@pìjrß@éîÛìi@†í‰ìß

@å׊a…Ši@÷@Ùîm@„bj¾@ 1 7.1.1 @Zbàîm

@ï™ìÛìäØîm@æa…@@÷@åíõb@M

âýg@´äŽ×@M

@÷@Ùîm@îÛìäß@æa…@bäîj¾ 7.1.2 @ @@@@@@@@@@@@@bàîm@å׊a…Ši

@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾ 7.1.3 @÷@Ùîm@îäu@ðb™bjÜÏ

bàîm@å׊a…Ši @å×bãbŽÔÜß@æa…@Í®aŠß@ 7.1.4

@ðb™bjÜÏ@ðëbu@åŽîÛìäÏ@íûîn×a

@æa…@æŠuýjàÏ@ìnÓë@‰aìÛ…@bàîm@îäu

æŠubÌÏ

@

@åŽîÛìm@a…@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾@Lpìjrß@éîÛìi@†í‰ìß @ @Nðëbu

@ðëbu@åŽîÛìm@a…@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾@éîÛìi@†í‰ìß @ @NÞìni@åË…@÷@Ùîm@îäu@ðb™bjÜÏ@å׊a…Ši

@îäu@ðb™bjÜÏ@†Ï‰…@pbía@îÛìäß@æa…@„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß

@NéÛì؍…@sä×bía…ìj¾@æa…@Þìni@åË…@bàîm@pìØîÌß@÷@Ùîm

@

@ðb™bjÜÏ@†Ï‰…@pbía@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß @ @NåëŠmŠi@æa…@Þìni@åË…@bàîm@pìØîÌß@÷@Ùîm@îäu

@ðb™bjÜÏ@†Ï‰…@pbía@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@åèîÛìj׊i@†í‰ìß @ïçìnã쁅@éîÛìi@bmŠ@Š‚äÛ@åË…@bàîm@pìØîÌß@÷@Ùîm@îäu @ @Nåíõü@Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma

@ @
@
@

@

@ @@ðëbu@N7

@æa…@Lbäîj¾@L„bj¾@@7.1

@ðb™bjÜÏ@îÛìäß @÷@Ùîm@@îäu @ @@Z@bàîm@å׊a…Ši

@ ï™ìÛìäØîm@æa…@@÷@åíõb@M

@ @âýg@´äŽ×@M

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än

@

@

æçbà×

@

@ Ñçbm

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@pìØîÌß@فوﺮﺣ@îÛìäß 7.2.1

@.ﺔﻌﻗر ﻂﺧ@ê†ÇbÓ

@pìØîÌß æõbmb׊Ï@îÛìäß 7.2.2

@.ﺔﻌﻗر ﻂﺧ@ê†ÇbÓ

@ê†ÇbÓ@pìØîÌß@pbía@îÛìäß 7.2.3 .ﺔﻌﻗر ﻂﺧ

@åØÜßìØÌß@æa…@Ýî•bzÌß 7.2.4 .ﺔﻌﻗر ﻂﺧ@aŠšîÛb×

@ﻂﺧ@ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ÝšËìm@ðëbu@ÒëŠy@îÛìäß@éîÛìi@†í‰ìß

@.@ﺦﺴﻧ ﻂﺧ@åË…@sãõaˆîiŠÏ@ðõìçbnÌß@æa…@Þìni@åË… ﺔﻌﻗر

@

@ ìàÜÇ @ 1 @ @ @ ïÜàÇ @ 2 @ åÜàÇ @ 3 @
@ ìàÜÇ
@
1
@
@
@ ïÜàÇ
@
2
@ åÜàÇ
@
3
@ 4
@
âaŒnÛa
@@
@³íbzÌÏ
5

³ÈîjĐäÏ

6

@ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ÎìjßbŠi@ðëbu@ÒëŠy@îÛìäß@éîÛìi@†í‰ìß

@.ﺦﺴﻧ ﻂﺧ@åË…@sãõaˆîiŠÏ@ðõìçbnÌß@æa…@Þìni@åË… ﺔﻌﻗر@ﻂﺧ

@

@Þìni@åË… ﺔﻌﻗر@ﻂﺧ@ê†ÇbÓ@pìØîÌß@æõbmb׊Ï@îÛìäß@éîÛìi@†í‰ìß

@.ﺦﺴﻧ ﻂﺧ@åË…@sãõaˆîiŠÏ@ðõìçbnÌß@æa…

@

@åË… ﺔﻌﻗر@ﻂﺧ@ê†ÇbÓ@pìØîÌß@pbía@îÛìäß@åèîÛìj׊i@†í‰ìß @ @Nà×@æa…@Þìni

@åË… ﺔﻌﻗر@ﻂﺧ@ê†ÇbÓ@pìØîÌß@pbía@îÛìäß@åèîÛìj׊i@†í‰ìß @ @NéÛì؍…@sä×bía…ìj¾@bmŠ@à×@æa…@Þìni

@åË…@ﺔﻌﻗر ﻂﺧ@ê†ÇbÓ@pìØîÌß@pbía@îÛìäß@åèîÛìj׊i@†í‰ìß @Ήëa@Íîjàîj¾@éîÛìi@ëbma@ïçìnã쁅@éîÛìi@bmŠ@à×@æa…@Þìni @ @Nåíõü

@ @
@
@

@îÛìäß@æa…@ÝäÌß@@7.2

.ﺔﻌﻗر ﻂﺧ