Anda di halaman 1dari 49

DRAF

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BOROS KADAZANDUSUN

TOUN 6

DOKUMEN STANDARD & PENTAKSIRAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

MODUL ELEKTIF

BAHASA KADAZANDUSUN

TAHUN 6

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL ELEKTIF BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 6 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

ID SUANG

BOLIKAN

Rukun Negara

2

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

3

Kopointutunan

4

Tudu om Dimpoton

5

Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran

6

Prinsip Do Pedagogi Kurikulum Standard

9

Ponginsamakan Kurikulum Modular

11

Kurikulum Boros Kadazandusun

13

Standard Ponuangan, Standard Pambalajalan om Taang Koinabasan montok Kabaalan Mokinongou Om Moboros Toun 4

25

Standard

Ponuangan, Standard Pambalajalan om Taang Koinabasan montok Kabaalan Mambasa' Toun 4

31

Standard

Ponuangan, Standard Pambalajalan om Taang Koinabasan montok Kabaalan Monuat Toun 4

38

Standard

Ponuangan, Standard Pambalajalan montok Kabaalan Kolumison Boros Toun 4

43

Standard

Ponuangan, Standard Pambalajalan montok Kabaalan Puralan Boros Toun 4

44

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita
untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi
kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:
• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
• KELUHURAN PERLEMBAGAAN
• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6 2014 Pendidikan di Malaysia adalah
[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6
2014
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.
vi

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

KOPOINTUTUNAN

Boros Kadazandusun nopo nga' iso' mato palajalan i po'ia'on id sikul tosiriba' om takawas. Status nopo do mato palajalan diti id kurikulum perdana nga' mato palajalan elektif. Po'ia'on o mato palajalan diti kumaa tangaanak mantad tinaru Kadazan om Dusun. Po'ia'on nogi' o boros diti kumaa tangaanak mantad tinaru suai i aanangan minsingilo do boros diti.

Hontolon nopo do pongia'an om pambalajalan Boros Kadazandusun id sikul tosiriba' nga' popoingkawas do kabaalan boros miagal ko' kabaalan

mokinongou,

boros diti tu' iti no kabaalan touhai i koponguhup id pomogunaan boros Kadazandusun id pangaan sikul takawas.

koilaan puralan boros. Oponsol kopio do inoboson o kabaalan

moboros, mambasa', monuat, koilaan kolumison boros om nogi'

Winonsoi o Kurikulum Standard om Pentaksiran Boros Kadazandusun Sikul Tosiriba' diti montok manahak kosiwatan kumaa tangaanak do

minsingilo do boros Kadazandusun id kohuboyoon di kohiok mooi do kikotumbayaan sondii' o tangaanak soira'

papasarabak pomusarahan di okreatif, imaginatif om okritis. Maya' do kurikulum diti, kaanu o tangaanak minsingilo do boros Kadazandusun id pongia'an di otolinahas, poimpunong om oulud. Pongia'an om pambalajalan boros Kadazandusun id sikul kapanahak do kosiwatan kumaa tangaanak do mongintutun, monginonong, guminawo om popotilombus do adat, koubasanan, kotumbayaan sandad om tungkus tinaru Kadazan

do miromut om nogi' kaanu

om Dusun.

Pongia'an om pambalajalan do boros Kadazandusun diti nogi' kaanu manahak do kosiwatan kumaa tangaanak mantad tinaru suai i aanangan minsingilo do boros Kadazandusun montok mongintutun om mangarati' adat, koubasanan, kotumbayaan sandad om tungkus tinaru Kadazan om Dusun.

Pongia'an om pambalajalan Kurikulum Standard Boros Kadazandusun id sikul tosiriba' diti monokodung do angkab Rukun Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan om Falsafah Pendidikan Negara montok momodimpot do kotoronongon om piunungan toinsanan tinaru id pogun Malaysia. Suang nopo do pongia'an om aktiviti kurikulum id Kurikulum Standard Boros Kadazandusun Sikul Tosiriba' diti nga' kokomoi do toilaan, kabaalan boros, koubasanan, woyo' toluud, tungkus koubasanan om kotumbayaan tinaru i koponguhup do popoingkawas koburuon koinanon, sunduan, pomusarahan om topurimanan tangaanak.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

TUDU

Tudu nopo do Kurikulum Standard Boros Kadazandusun montok sikul tosiriba' nga' momogonop kabaalan boros tangaanak mooi do kaanu nodii yolo' momoguno do boros Kadazandusun di kotunud, oulud om olinuud id piromutan di mogisuai-suai kohuboyoon.

DIMPOTON Id kolimpupuson do Toun 6 kaanu tangaanak do :

Mogilang-ilang pomusarahan di oulud om olinuud kumaa iso' om tiso'.

Mogisoosokodung montok momonsoi isoiso' toina'on.

Papasarabak woyo' toluud, sunduan mamasok om ula poinsinuhat.

Miromut miampai kikotumbayaan sondii' di olinuud kumaa tambalut om tulun suai id kohuboyoon formal om au' formal.

Mambasa', mangarati' om monginonong mogikaakawo teks id boros Kadazandusun montok papatanom sunduan aanangan mambasa' om guminawo do kolumison boros.

Momonsoi mogisuusuai kawo ponuatan di oulud om olinuud id boros Kadazandusun.

Momoguno puralan boros di kotunud id lisan om ponuatan.

Popotilombus tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun.

Momoguno kabaalan momogono' id koimaan tikid tadau.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN

Id suang do Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran (DSKP) diti poinhanggum o Standard Ponuangan, Standard Pambalajalan om Taang Koinabasan.

Standard Ponuangan nopo nga' taang koimpohon do koilaan, kabaalan om koinabasan di minog dimpoton do tangaanak id kolimpupuson do Toun 6 id sikul tosiriba'.

Standard Pambalajalan nopo nga' iso' nuludan koilaan, kabaalan, koinabasan om taang koonuan di minog do dimpoton do tangaanak id isoiso' Toun id sikul tosiriba'.

Taang Koinabasan nopo nga' iso' nuludan kriteria di popokito 6 taang koinabasan di minog poindalanon do tangaanak montok popokito koinabasan do isoiso' Standard Pambalajalan.

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5

 

TAANG KOINABASAN

   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

PENTAKSIRAN

Pentaksiran Standard Pambalajalan kawasa' do papanahon maya' duo kawo pontaksiran.

Pontaksiran Woyo' Formatif

Pontaksiran Woyo' Sumatif

Taang koinabasan tangaanak momoguno boros milo tipongon maya’ koduo-duo kawo pentaksiran diti.

Pentaksiran Woyo' Formatif

Papanahon o pontaksiran woyo' formatif do poingompus toun montok mongilo nunu o taang koinabasan do tangaanak. Koindalan o pentaksiran

diti maya' pongintangan mooi do kaanu nodii mongingia' do monipong kogisaman do tangaanak monginobos boros ontok poingampayat id aktiviti

pambalajalan boros. Pentaksiran woyo' diti kapanahak kounalan kumaa mongingia' om tangaanak nogi'. Maya' pongintangan diolo', kaanu o

mongingia' do koilaan kokomoi tangaanak di au' kodimpot toi ko' au' kaampayat id aktiviti di papanahon id kelas. Soira' okito do mongingia' o

kobolingkangan diti, oponsol papanahon do mongingia' o aktiviti suai di kosudong om kaanu mongunsub do tangaanak dii do monginobos boros.

Kosudong nogi' o pontaksiran woyo' formatif montok mongintong kogisaman do tangaanak id kabaalan mokinongou om moboros. Ponginsamakan

di kawasa' do gunoon montok pontaksiran woyo' formatif nopo nga' maya' folio, kalaja' id tinimungan, pongimatan om maya' aktiviti monginobos

boros miagal ko' mambasa' om kuiz.

 

Taang Koinobosan

1

Nangaangayan di Au' Nodonto

Kaanu momuhondom kawagu koilaan. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton au' poingonop.

2

Nangaangayan di Songisom

Kaanu mangarati' koilaan. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton kosudong om olinuud.

3

Nangaangayan di Giigina'

Kaanu momoguno koilaan. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton kotunud om olinuud.

4

Nangaangayan di Tawasi'

Kaanu mongompuri koilaan. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton kotunud, oulud om olinuud.

5

Nangaangayan di Takawas

Kaanu manahang koilaan. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton opinto, kirati', oulud, olinuud om popokito woyo' pomusarahan di takawas.

6

Nangaangayan di Nokoinuntu

Kaanu momorun koilaan. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton opinto, kirati', oulud, olinuud om popokito woyo' pomusarahan di takawas. Kaanu monuduk om milo omitanan.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

Pontaksiran Woyo’ Sumatif

Papanahon o pentaksiran woyo' sumatif maya' poniisan toi ko' panaasan formal. Maya' pentaksiran diti, kaanu o mongingia' ngaawi' do monimung profil di popokito koburuon do tangaanak id monginobos do Boros Kadazandusun. Kawasa' do papanahon o pentaksiran diti montok tosoosongulun tanak. Tudu nopo do pentaksiran woyo' sumatif nga' monipong om monimung koilaan kokomoi taang koinabasan do tangaanak minsingilo do Boros Kadazandusun.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

PRINSIP DO PEDAGOGI KURIKULUM STANDARD

Ponginsamakan do pongia'an om pambalajalan do Kurikulum Standard diti nopo nga' maya' prinsip-prinsip di pinatayad:

i. Ponginabasan do kabaalan touhai

Oponsol kopio do pasandadon mantad id kotimpuunon o ponginabasan do kabaalan touhai miagal ko' kabaalan mokinongou, moboros, mambasa', om monuat tu' kabaalan diti no o poimpahan do karaaralano' pambalajalan do tangaanak. Kabaalan touhai i oinobos do tangaanak koponguhup tangaanak do popoingkawas kabaalan boros montok momodimpot taang di takawas.

ii. Balajal id koyuuyuon di kohiok, kirati' om kidimpoton

Pambalajalan di poposontol konteks di kirati' miampai minsingilo maya' aktiviti di kohiok.

iii. Poinlongkod do tangaanak

papaamung toinsanan kabaalan boros i kaanu manahak kosiwatan kumaa tangaanak

Mogisuai-suai kabalantasan, koporokisan, ralan balajal, koinabasan om koburuon tangaanak id pambalajalan do Boros Kadazandusun. Mooi do odimpot o potensi pambalajalan tangaanak, oponsol do papanahon o pongia'an di momoguno mogikaakawo ponginsamakan, teknik om kakamot pongia'an di kagayat do ginawo tangaanak. Ponginsamakan masteri kaanu manahak kasakadayan kumaa tangaanak do monginobos toinsanan standard pambalajalan Boros Kadazandusun di noulud.

iv. Pomogunaan teknologi wagu

Id abad ko-21 diti, oponsol o toilaan momoguno komputer tu' teknologi nopo diti nga' teknologi piromutan di gunoon do timpu baino montok maganu om papatayad koilaan. Pomogunaan kakamot media elektronik om kapamansayan pionitan id internet kaanu manahak kosiwatan di tosima' kumaa tangaanak do miromut om mogi'ilang toilaan. Ogumu' koilaan di aanu mantad Teknologi Koilaan om Pionitan diti. Soira' momproses do koilaan di naanu kiguno o pomusarahan di okritis montok momili' koilaan di kosudong. Oponsol o koilaan do tangaanak do momoguno boros Kadazandusun mooi do kaanu papatayad do koilaan di efektif, kotunud, okreatif om kohiok. Aspek woyo' toluud om sunduan mamasok oponsol nogi' do pasandadon mooi do kitonggungan om kidisiplin o tangaanak soira' mogihum, momproses om poposunud kawagu do koilaan.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

v. Pentaksiran Pambalajalan

Pentaksiran pambalajalan nopo do gunoon nga' pentaksiran di formatif om sumatif. Pentaksiran formatif di potilombus kaanu manahak koilaan kumaa mongingia' kokomoi taang koinabasan tangaanak do standard pambalajalan. Pointilombus o pentaksiran woyo' formatif diti om okon ko' miagal do pentaksiran woyo' sumatif tu' papanahon id koowian isoiso' timpu pambalajalan. Kawasa' do papanahon o pentaksiran woyo' formatif maya' pongimatan om nogi' maya' mogikaakawo aktiviti lisan om ponuatan. Koduo-duo pentaksiran diti kaanu popokito koyuuyuo’ kalantayon pambalajalan do tangaanak.

vi. Kapasarabakan ponginlaaban kowoowoyoo'

Prinsip di pasandadon id Kurikulum Boros Kadazandusun nopo nga' papapanggor sahsiah di tosonong. Pasandadon nogi' toinsanan woyo' toluud id pambalajalan Boros Kadazandusun mooi do awangun songulun mamamasok di kiwoyo' toluud, kiimatu om otoronong .

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

PONGINSAMAKAN KURIKULUM MODULAR

Timpu pongia'an do mato palajalan Boros Kadazandusun nopo nga' tolu timpu sominggu'. Pongia'an do Kurikulum Standard Sikul Tosiriba' diti manahak kopomogiratan do kabaalan momoguno boros Kadazandusun id tinimungan tangaanak ngaawi'.

Kurikulum Standard Sikul Tosiriba' Boros Kadazandusun diti minaganu ponginsamakan woyo' modular i popohontol om manahak kosulimbangan kumaa toinsanan kabaalan boros.

Id pongia'an om pambalajalan do Boros Kadazandusun id kelas, onuan panatalan toinsanan kabaalan boros id isoiso' timpu pongia'an. Sabaagi iso' poomitanan, onuan panatalan o kabaalan mokinongou om moboros id pongia'an ontok timpu koiso' do minggu' koiso'. Ontok timpu koduo,panatalan do pongia'an nopo nga' kabaalan mambasa' om timpu kotolu onuan panatalan kabaalan Puralan Boros. Timpu koiso' om koduo do minggu' sumusuhut gunoon montok pongia'an kabaalan monuat om timpu kotolu gunoon montok pongia'an Kolumison Boros. Kawasa' o mongingia' do momoguno duo timpu montok mongia' isoiso' kabaalan soira' do osubai. Pongia'an om pambalajalan do isoiso' topik kawasa' do papanahon id kalas daasom duo minggu'.

Ponginsamakan woyo' modular diti kaanu popisoungko toinsanan kabaalan boros di strategik montok tudu do

miagal di poinsuat id Standard Ponuangan om Pambalajalan. Sabaagi iso' poomitanan, soira' do mongia' do kabaalan kolumison boros,

kopisoungko nogi' o kabaalan suai miagal ko' kabaalan mokinongou, moboros, mambasa' om monuat id pongia'an dii.

modular diti manahak nogi' do panatalan kumaa pongia'an om pambalajalan kabaalan boros di touhai kumaa kabaalan boros di apangkal miagal id siriba' diti:

popoingkawas kabaalan boros

Ponginsamakan woyo'

Kabaalan Mokinongou om Moboros

Kabaalan Mambasa’

Puralan Boros

Kabaalan Monuat

Kolumison Boros

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

Tema

Ponuangan montok tikid gana' pomogunaan boros id pambalajalan Boros Kadazandusun nopo nga' pinoimpou tema di kosudong montok tangaanak id sikul tosiriba'. Tema nopo ngaawi' diti nga’ :

Winoun Tinan Sondii'

Winoun Susuyan

Winoun Toilaan

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

KURIKULUM BOROS KADAZANDUSUN

Panatalan nopo do pongia'an om pambalajalan Boros Kadazandusun nga' popotilombus tungkus koubasanan om toilaan sandad tinaru Kadazan

om Dusun maya' ponginabasan kabaalan moboros, mambasa' om monuat. Ponginabasan momoguno Puralan boros om

Kolumison Boros nga' onuan nogi' do kapanatalan id pongia'an om pambalajalan do mato palajalan diti. tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun nga' po'ia'on nogi' kumaa tangaanak.

Suai ko' mantad dii, koilaan kokomoi

monginonong

1.0 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS

Mokinongou om moboros nopo nga' iso' kabaalan di touhai montok literasi. Ii nodii poogi' do unsubon o tangaanak do minsingilo om momoguno

mantad taang popolombus do tuni pimato di

kotunud om kumaa nogi' do popolombus do boros, frasa om gisom no do kaanu popolombus do ayat di pointunud, oulud om olinuud montok mogikaakawo kohuboyoon. Aktiviti nopo di kosudong do papanahon montok do kabaalan diti nga' aktiviti minsingumbal, manahak tisuli', mangarati' om momoguno do koilaan di norongou. Toinsanan aktiviti diti kawasa' do huliton mooi do kogirot o pomogunaan do pancaindera do

tangaanak om pointounda' tomoimo do miromut.

do woyo' mokinongou di kotunud. Unsubon o tagaanak do tumimpuun do minsingilo do moboros

Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do mokinongou montok mongintutun om manahak tisuli' kumaa tuni di norongou mantad posorili', kaanu mangarati' pomogunaan do pimato montok Boros Kadazandusun om kaanu momoguno do pomoroitan om loyuk di pointunud om olinuud montok popolombus do boros, frasa om ayat id pilumaagan. Suai ko' mantad dii, kaanu nogi' o tangaanak do mongompuri om manahak tisuli' kumaa koilaan di norongou om kaanu poposuul topurimanan om pomusarahan di oulud om olinuud id pilumaagan.

Poinhanggum nopo id Standard Pambalajalan Toun 6 diti nga' kabaalan mokinongou montok mongilo om momungaran do tuni di norongou

mantad posorili', kabaalan mokinongou montok popisuai om popolombus mogikaakawo boros di momoguno / b / om / d /, sigot, vokal toniba',

frasa, ayat om kobooboroso'.

Poinhanggum nogi' o kabaalan mokinongou montok mangarati', mongompuri om manahak tisuli' kumaa koilaan di norongou mantad teks. Suai ko' mantad diti poinsuang nogi' o kabaalan moboros miagal ko mogibooboros montok moguyad koilaan kokomoi tuni di norongou mantad posorili'

om koilaan di norongou mantad mogisuusuai tadon. Poia'on nogi' kumaa do tangaanak o kabaalan poposuul pomusarahan om mokianu sogu' mantad do wokon.

tanaru om pimato noolos.

Poia'on nogi' kumaa tangaanak id Toun 4 o kabaalan mokinongou om popolombus

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

2.0 KABAALAN MAMBASA'

Id kabaalan mambasa' oponsol do kaanu o tangaanak do popolombus tuni pimato montok pomoroitan Boros Kadazandusun. Koilaan diti koponguhup id kabaalan popolombus boros, frasa om ayat di mogikaakawo loyuk om kopolombusan. Montok iso' pongia'an kabaalan mambasa' di kohiok, unsubon o mongingia' do momoguno teks mantad sinding, hiis, tangon toi ko' bukakak, tu' kounsub iti do tangaanak om kagayat nogi' do ginawo diolo'. Montok kabaalan mongija', potimpuunon do popo'ia' mantad mongintutun tuni pimato kumaa tuni do fonem om putul boros gisom no owonsoi iso' boros di kotunud.

Id kolimpupuson do Toun 6 , kaanu o tangaanak popolombus boros, frasa om ayat tumanud pomoroitan, loyuk om otus di pointunud om olinuud. Kaanu nogi' o tangaanak do mambasa' om popolombus mogikaakawo teks do alantas om tumanud loyuk kopolombusan di kotunud. Suai ko' mantad diti, kaanu nogi' o tangaanak do monginggumu' tinimungan boros om kaanu mangarati' om manahak do tisuli' kumaa koilaan di nabasa'. Kaanu nogi' o tangaanak do momoguno mogikaakawo peta pomusarahan montok manahang om popoilo kawagu do koilaan di nabasa'.

Poinhanggum nopo id Standard Pambalajalan Toun 6 diti nga' kabaalan mongija' om popolombus mogikaakawo boros di momoguno / b / om / d /,

sigot, vokal toniba', tanaru om pimato noolos.

kotunund nga' po'ia'on nogi'. Id Toun 6, kaanu tangaanak mongingumu' tinimungan boros maya' aktiviti mongilo om monindu' komoyon boros di

Suai ko' mantad diti kabaalan popolombus mogikaakawo ayat om teks tumanud loyuk om otus di

nabasa' id petikan. Poinsuang nogi' o kabaalan

Kabaalan momoguna mogikaakawo peta pomusarahan montok monimung om popoilo kawagu koilaan nga' po'ia'on nogi'. Id koowian isoiso'

pongia'an kabaalan mambasa', oponsol do po'ia'on kumaa tangaanak o kabaalan manahang om momiadang koilaan di nabasa'.

mambasa' montok mangarati', mongompuri om manahak tisuli' kumaa koilaan di nabasa'.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

3.0 KABAALAN MONUAT

Timpuunon nopo do popo'ia' id kabaalan monuat nga' kabaalan mongigit pinsil di pointunud. Oponsol do pasandadon kabaalan diti mooi do oubas

dii o tangaanak do monuat momoguno ralan di pointunud. Panatalan nopo do kabaalan diti nga' papawakas tuhat tunturu' om longon, popomogot

kabaalan motor, popoingkawas kabaalan visual om koordinasi mato om longon mooi do kaanu dii o tangaanak monginobos kabaalan monuat.

Suai ko' mantad dilo, hontolon nogi' id kabaalan diti o koilaan monuat pimato miampai momoguno ralan di pointunud mooi do kaanu o tangaanak

do

monuat boros, frasa om ayat di poimpunong, otolinahas om oulud.

Id

kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak monuat miampai momoguno do ralan ponuatan di pointunud, kaanu momonsoi mogikaakawo

boros, kaanu monuat mogikaakawo ayat miampai momoguno boros, ayat om tanda' basa' di kotunud, kaanu momonsoi karangan om momgoput

sorita di momoguno boros, ayat, format om puralan boros di kotunud om om olinuud.

Poinhanggum nopo id Standard Pambalajalan Toun 6 diti nga' kabaalan momoguno ponuatan mirangkai om ponuatan toomod montok monuat mogikaakawo frasa om ayat. Suai ko' mantad diti, kabaalan momonsoi boros maya' aktiviti mongulud pimato om putul boros om nogi' tumanud nunu i okito mantad bahan pongunsub nga' po'ia'on nogi'. Kabaalan monuat mogikaakawo ayat nopo nga po'ia'on maya' aktiviti mongulud boros toi ko' frasa maya' nunu i okito diolo' mantad bahan pongunsub.Id Toun 6, po'ia'on nogi' o kabaalan mongilo format karangan, monimung, papatandan om monguyad tonsi montok isoiso' karangan om nogi' momogonop om monuat sorita' id pangaan.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

4.0 KABAALAN KOLUMISON BOROS

Maya' kabaalan kolumison boros kaanu o tangaanak do kosiwatan mongintutun, minsingumbal om monginonong do tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun. Aktiviti-aktiviti di noulud id Standard Pambalajalan kaanu papasarabak kaanangan do tangaanak kumaa minsingilo do boros Kadazandusun om nogi' kaanu popoingkawas imaginasi tangaanak. Komponen diti manahak kosiwatan kumaa tangaanak do mokinongou boros Kadazandusun mantad mogisuai-suai tadon miagal ko' mantad sinding tangaanak, hiis koubasanan om susuyan di kosudong.

Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu tangaanak maganu, popolombus om monusui koilaan kokomoi do tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun maya' mogikaakawo aktiviti di kohiok.

Poinhanggum nopo id Standard Pambalajalan Toun 6 diti nga' kabaalan momoguno folio, buuk tonini', kolaj, buuk skrap, poster om suusuai po montok popokito koilaan di notimung. Suai ko' mantad diti onuan nogi' o tangaanak do kosiwatan montok popokito do kabaalan manangon,

sumayau om popolombus do hiis. Poinsuang nogi' id Standard Pambalajan Toun 6 o ponoriukan kokomoi tungkus

koubasanan do tinaru Kadazan om Dusun maya aktiviti monurubung paganakan sondii'.

suminding, minsingkono',

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

5.0 KABAALAN PURALAN BOROS

Kabaalan Puralan Boros nopo nga' kokomoi do kogisaman do tangaanak momoguno Sistom Boros Kadazandusun di kotunud id mogisuusuai kohuboyoon. Panatalan nopo do pongia'an Sistem Boros id Kurikulum Boros Kadazandusun diti nga' koilaan momoguno Sistem Tuni, Sistem Ija'an, Sompuruan Boros, Pomoroitan Ginumu' om nogi' Tukadan. Suai ko' mantad dilo' onuan nogi' do panatalan koilaan momonsoi mogikaakawo boros om ayat.

Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do momoguno do Sistom Tuni Boros Kadazandusun id lisan om Sistom Ija'an Boros Kadazandusun id ponuatan. Suai ko' mantad dilo, kaanu nogi' o tangaanak do momoguno mogikaakawo Sompuruan Boros, Kopomoroitan Ginumu' om Tukadan id lisan om ponuatan. Kaanu nogi' o tangaanak do momonsoi mogikaakawo boros om ayat di agramatis om olinuud.

Poinhanggum nopo id Standard Pambalajalan Toun 6 diti nga' kabaalan popolombus om mongija' boros di kisigot, kikonsonan /b/ om /d/ , /b/ om /d/ om boros kivokal tanaru om toniba'. Suai ko' mantad diti, poinsuang nogi' o kabaalan momoguno do boros ngaran, boros maan, boros ula om boros toguangon id ayat om momonsoi boros mintootoiso om boros nosugku. Koilaan Puralan Boros suai i inoboson id Toun 6 nopo nga'

nopo nga' ayat mintootoiso om

momoguno boros misompuru, misaup, pananda' wacana om partikol id ayat. Bontuk ayat di po'ia'on id Toun 6 ayat misompuru om kawo ayat nopo nga' ayat toomod,ayat pongudio, ayat ponuhuan, om ayat kotigagan.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

5.1 SISTEM BOROS

Abaagi o sistem boros Kadazandusun id piipiro komponen: Fonetik, Fonologi, Sistem Ija’an om Ponuatan, Morfologi, Sintaksis, Kopomoroitan Ginumu' om Tukadan. Oponsol do po'ia'on koilaan momoguno Sistem Boros kumaa tangaanak di minsingilo do boros Kadazandusun mooi do kaanu nodii o tangaanak do momoguno boros Kadazandusun di kotunud om oulud.

5.1.1 Fonetik om Fonologi

Oponsol do posunudon kumaa do tangaanak o koilaan mamarait om popolombus boros miampai momoguno loyuk om kopolombusan di pointunud mooi do koilo o tangaanak do mamarait boros om popolombus ayat di pointunud. Oponsol o koilaan diti id Boros Kadazandusun mooi do kaanu dii o tangaanak do popolombus komoyon di kotunud kumaa tulun suai. Suai ko' mantad dii, oponsol nogi' o koilaan diti mooi do kaanu o tangaanak do mangarati' boros om komoyon do tulun suai id pilumaagan tikid tadau.

5.1.2 Sistem Ija'an om Ponuatan

Oponsol kopio do posunudon kumaa do tangaanak o Sistem Ija'an Boros Kadazandusun mooi do kaanu o tangaanak do momonsoi ponuatan di pointunud om oulud. Id Sistem Ija'an minog do inoboson do tangaanak o piipiro aspek mooi do kaanu nodii yolo' do momonsoi ponuatan di poimpunong. Pointayad id siriba' diti, toinsanan aspek di oponsol do oilaan:

a) pimato Boros Kadazandusun

b) Sigot / '/

c) / b / om / d / om / b / om / d /

d) vokal tanaru om diftong

e) konsonan on vokal noolos

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

5.1.3

Morfologi

Morfologi nopo nga' iso' gana' toilaan di monoriuk pamansayan boros. Abaagi o aspek Morfologi Kadazandusun id 2 komponen: Sompuruan Boros om Pamansayan Boros. Pointayad id siriba' diti nopo nga' aspek di okito id morfologi.

MORFOLOGI

Sompuruan Boros:

 

Pamansayan Boros

1. Boros Ngaran

1.

Struktur Boros

2. Boros Maan

(a)

Boros Sandad

3. Boros Ula

(b)

Boros Noolos

4. Boros Toguangon

 

2.

Bontuk Boros

(a)

Boros Mintootoiso

(b)

Boros Nosugku

(c)

Boros Misompuru

(d)

Boros Misaup

(e)

Pananda Wacana

(f)

Partikol

(g)

Tanda' Basa'

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

5.1.4 Sintaksis Sintaksis nopo nga' iso' ponoriukan kokomoi pamansayan ayat. Abaagi id 2 komponen o aspek sintaksis diti.

 

SINTAKSIS

 

Ponguludan Boros

Sistem Panandaan

1.

Guas Ayat

1. Pananda Fokus

(a)

Pola Frasa Ngaran + Frasa Ngaran

2. Partikol

(b)

Pola Frasa Maan + Frasa Ngaran

3. Penanda Timpu

(c)

Pola Frasa Ula + Frasa Ngaran

(d)

Pola Frasa popiromut Ngaran + Frasa Ngaran

2.

Bontuk Ayat

(a)

Ayat Mintootoiso

(b)

Ayat Misompuru

3.

Kawo Ayat

(a)

Ayat Toomod

(b)

Ayat Pongudio

(c)

Ayat Ponuhuan

(d)

Ayat Kotigagan

4.

Nuludan Ayat

(a)

VSO

(b)

VSO(IO) / VS(IO)O

(c)

VSO(L)

(d)

VSO(T)

(e)

VSO(L)(T) / VSO(T)(L)

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

5.1.5 Kopomoroitan Ginumu'

Kopomoroitan ginumu nopo nga' popiumbangan do Boros Ngaran Koizaai i popokito do ginumu'. Kiwaa 2 kowowoyoo' do kopomoroitan ginumu:

a) Kopomoroitan Ginumu' Ointob

b) Kopomoroitan Ginumu' Au' Ointob

5.1.6 Tukadan

Poinhanggum no id tukadan o boros mikagos, poiradan om poniriban i oponsol do po'ia'on kumaa tangaanak mooi do kaanu nodii yolo'

mongintutun om momoguno do tukadan id lisan toi ko' ponuatan montok popokito iso' ponginabasan do boros di takawas.

Nota: Montok popomogot do toilaan kokomoi Sistem Boros Kadazandusun kawasa’ do momorujuk do buuk Puralan Boros Kadazandusun id Sikul i pinalabus do Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

6.0 PONUANGAN KURIKULUM

Ponuangan kurikulum nopo nga' iso' poingkawasan kawawagu id ponginabasan koilaan om oponsol do onuan kapanatalan tu' iti no kabaalan di

koponguhup do tangaanak id koposion tikid tadau om id ponginabasan toilaan. Ponuangan kurikulum i pasandadon id pongia'an Boros

Kadazandusun nopo nga' miagal id siriba':

i. Kabaalan Momusorou

Kabaalan momusorou di okritis om okreatif pinosuang id Standard Pambalajalan mooi do kaanu o tangaanak do monolibamban kobolingkangan, kaanu maganu kootuson om kaanu popolombus do koilaan di kotunud kokomoi isoiso' ahal miampai momoguno boros di efektif.

ii. Kabaalan Balajal Karaaralano' Balajal

Pasandadon o kabaalan diti id Standard Pambalajalan mooi do kitonggungan o tangaanak id pambalajalan diolo'. Poinhanggum id kabaalan diti o

kabaalan balajal om kabaalan maganu koilaan montok popotounda' do tangaanak do monginobos koilaan di potilombus.

iii. Kabaalan Momoguno Teknologi Koilaan om Piromutan

Kabaalan momoguno do Teknologi Koilaan om Piromutan nopo nga' iso' kabaalan do abad ko-21. Kabaalan nopo di poinhanggum nga' kabaalan

momoguno kakamot multimedia miagal ko' komputer montok momonsoi om momongo kalaja' sikul om nogi' momoguno mogikawo-kawo koilaan

mantad multimedia miagal ko' mongintong dokumentari id televison om maganu koilaan mantad internet. Suai ko' mantad dii, kaanu nogi' do

kosiwatan o tangaanak do papaatod om monorimo do e-mel, mamalayag piromutan elektronik montok mogihum om papatayad koilaan om

milumaag miampai tulun suai maya' piromutan sosial miagal do Facebook om Twitter.

iv. Woyo' Toluud om Sunduan Mamasok

Oponsol do pasandadon o woyo' toluud miagal ko' woyo' guminawo pogun sondii' om kopuriman sunduan mamasok id kurikulum Boros

Kadazandusun mooi do awangun o tangaanak di kiwoyo' toluud om oupus tomoimo do pogun sondii'.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

v. Mogisuai-suai Koporokisan

Okito nogi' id suang do Standard Pambalajalan diti o koponoina'an do koporokisan tangaanak di mogisuai-suai. Okito iti

Pambalajalan, miagal ko' koponoina'an koporokisan kinestetik maya' aktiviti di noulud id Standard Pambalajalan Kabaalan Kolumison Boros.

id suang do Standard

vi. Kopogonuan Toilaan

Koilaan om ponuangan nopo di pohontolon id mato palajalan diti nga' koilaan di naanu mantad mogikaakawo gana' miagal do gana' Sains om Teknologi, Geografi, Sejarah, Koilaan Konsumerisme om Kousinan. Suai ko' mantad diti, montok ponuangan boros aanu nogi' mantad surat abal om isu-isu timpu baino.

vii. Mongindapu'

Mooi do kaanu o tangaanak ngaawi' do monoguang karaaralano' koposion timpu baino, minog nogi' do pasandadon id pomusarahan do tangaanak o kabaalan mongindapu'. Montok popoburu' koposion tangaanak, elemen pongindopuan miagal ko' kreativiti, inovasi om inisiatif oponsol do posunudon kumaa tangaanak.

viii. Kreativiti

Kreativiti nopo' nga' woyo' di popokito kabaalan momonsoi isoiso' toinaon i au' po insan kowonsoi do tulun suai maya' imaginasi tosonong do

tosoosongulun. Soira' do kaanu o tangaanak do papabanta asil kalaja'

tangaanak, kotumbayaan sondii' om kopuriman do kounsikahan montok kinalantayan sondii'.

toi ko' popokito drama di okreatif, okito do koimbulai o kaanangan do

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

ix. Kabaalan Momusorou Taang Takawas (KBAT)

Kabaalan momusorou taang takawas nopo nga' iso' kogisaman montok momoguno toilaan, kabaalan om woyo' toluud id proses momogono'

montok monolibamban kobolingkaangan, soira' maganu kootuson om kiwoyo' inovasi om kikogisaman montok momudali' isoiso' asil. Kabaalan

nopo di poinhanggum id KBAT diti nga' miagal di okito id jadual id siriba':

KBAT

Kointalangan

 

Kabaalan Momoguno

Momoguno

toilaan,

kabaalan

om

woyo'

toluud

id

 

mogisuai-suai koyuyuyuon montok monoina' isoiso' tainaon.

Kabaalan Mongompuri Nomompipi' do koilaan montok mangarati' kopio nunu komoyon do koilaan dii om nogi' montok monoinu' pisougkahan do iso' om tiso' koilaan.

Kabaalan Manahang Momiadang, maganu kootuson om kaanu manahak pounayan montok isoiso' ahal miampai momoguno kabaalan, toilaan, nawawayaan sondii' om woyo' toluud.

Kabaalan Monupu'

Momudali' pomusarahan toi ko' isoiso' asil di okreatif om kiwoyo' inovatif.

Jadual 1: Kointalangan kokomoi KBAT

Aktiviti-aktiviti pongia'an di kiwoyo' KBAT nopo nga' miagal do aktiviti di momoguno kabaalan momogono', kabaalan monoriuk, kabaalan

monolibamban kobolingkangan om momonsoi kalaja' maya' projek. Mooi do ounsub o tangaanak do momoguno pomusarahan diolo' unsubon o

mongingia' om tangaanak momoguno do kakamot momusorou miagal do peta pomusarahan, peta minda, Thinking Hats om pongudia'an

momoguno tudio taang takawas id suang om labus kelas.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

STANDARD PONUANGAN, STANDARD PAMBALAJALAN OM TAANG KOINABASANMONTOK KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS TOUN 6

SUANG STANDARD

 

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

 

1.1

Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do mokinongou om manahak tisuli' di kosudong montok tuni di norongou mantad posorili'.

1.1.1

1

Kaanu momohulit tuni toi ko' kobooboroso' di norongou tumanud loyuk.

1.1.2

Kaanu popoluput do koilaan kokomoi tuni di norongou.

2

Kaanu popoilo tadon om papatahak tisuli' di kosudong kokomoi tuni di norongou.

1.1.3

Kaanu minsingkono' miampai momoguno loyuk om kobooboroso' di kotunud.

3

Kaanu

miuhot,

misimbar

om

papatahak

tisuli'

di

kotunud om olinuud kokomoi tuni di norongou.

   

4

Kaanu popisuai tuni di norongou miampai manahak pounayan kokomoi pisuayan do tuni dii om papatahak tisuli' di kotunud, oulud om olinuud.

5

Kaanu miuhot, misimbar om

manahak do sogu' di

opinto, kirati', oulud, olinuud om popokito woyo'

pomusarahan di takawas kokomoi tuni di norongou.

 

6

Kaanu

monupu' om popolombus do pibarasan di

alantas montok poposogu´ pomusarahan kokomoi tuni di norongou.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

1.2

Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak mangarati' pomogunaan do pimato montok Boros Kadazandusun.

 

1

 

2

 

3

 
 

4

 

5

 

6

 

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

 

1.3

Id

kolimpupuson do

1.3.1 Kaanu momonsoi om popolombus ayat momoguno boros di pinatahak.

1

Kaanu monugut boros miampai kololoyuko' di kosudong.

Toun 6, kaanu o tangaanak do momoguno do

1.3.2 Kaanu mokinongou montok mongingumu' tinimungan boros.

2

Kaanu momili' om monugut kololoyuko' kopolombusan do boros.

pomoroitan om loyuk

di

pointunud montok

   

3

 

popolombus do boros

1.3.3 Kaanu mokinongou om manahak demonstrasi montok popointalang komoyon boros.

Kaanu popodemonstrasi kopolombusan loyuk di kosudong.

om ayat.

 
   

4

Kaanu monoinu' om popodemonstrasi loyuk di norongou.

5

Kaanu

monoinu'

om

poposogu'

loyuk

di

kosudong.

 

6

Kaanu

manahak

pounayan

kumaa

sogu'

di

pinatahak.

 

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

1.4

Id

kolimpupuson do

1.4.1 Kaanu mokinongou montok popisuai

1

Kaanu poposunud koilaan touhai di norongou.

Toun 6, kaanu o tangaanak do

koilaan toponsol mantad mogikaakawo teks.

2

Kaanu popointalang koilaan di norongou. Kointalangan di pinatahak do tangaanak kosudong om olinuud.

mongompuri koilaan

 

di

norongou.

1.4.2 Kaanu mogibooboros om monorimo pomusarahan do wokon kokomoi koilaan di norongou.

 

3

Kaanu momoguno koilaan di norongou montok mogisuai-suai kohuboyoon. Koilaan di gunoon do tangaanak kotunud, oulud om olinuud.

1.4.3 Kaanu momolingkum koilaan di norongou.

1.4.4 Kaanu monguhot montok mokianu kopoimaganan isoiso' poguhatan.

4

Kaanu mongudio montok mokianu kointalangan lobi kokomoi koilaan di norongou.

5

Kaanu poposuul sogu'. Sogu' di pinosuul do

1.4.5 Kaanu popoindalan do isoiso’ ponuhuan toi ko' pokionuon.

tangaanak opinto, kirati', oulud, olinuud om popokito woyo pomusarahan di takawas.

1.4.6 Kaanu poposogu' om monokodung pomurangadan di nakatahak kokomoi isoiso' koilaan di norongou.

6

Kaanu momonsoi om poposunud pomolingkuman di opinto, kirati', oulud, olinuud om popokito woyo' pomusarahan di takawas.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

 

1.5

Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do momoguno do boros om ayat di pointunud, oulud om olinuud id pilumaagan.

 

1

Kaanu

popolombus

pibarasan

toi

ko'

1.5.2 Kaanu popolombus ayat di kotunud, oulud om olinuud id pilumaagan.

booboroson miampai momoguno ayat mintootoiso om loyuk di kosudong.

2

Kaanu

popolombus

pibarasan

toi

ko'

1.5.3 Kaanu momoguno mogikaakawo boros pomolohou di kotunud id pilumaagan.

booboroson miampai momoguno ayat di

kotunud om loyuk di kosudong.

 
 

3

Kaanu

popolombus

pibarasan

toi

ko'

 

1.5.4 Kaanu momoguno mogikaakawo ayat id pilumaagan.

booboroson miampai momoguno piipiro bontuk om kawo ayat om loyuk di kotunud.

1.5.5 Kaanu mongudio miampai momoguno mogikaakawo boros pongudio di kotunud.

4

Kaanu

popolombus

pibarasan

toi

ko'

booboroson miampai momoguno piipiro bontuk

 

om kawo ayat di kosudong om loyuk di kotunud.

5

Kaanu

popolombus

pibarasan

toi

ko'

booboroson miampai momoguno mogikaakawo bontuk om kawo ayat di tawasi om loyuk di

kotunud.

6

Kaanu

popolombus

pibarasan

toi

ko'

booboroson do alantas miampai

momoguno

mogikaakawo bontuk om kawo ayat di tawasi

om loyuk di kotunud.

 

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

1.6 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do poposuul topurimanan om pomusarahan di oulud om olinuud id pilumaagan.

1.6.1 Kaanu momonsoi ayat di kotunud om olinuud kokomoi ahal sondii'.

1

Kaanu popoboros koilaan touhai kokomoi isoiso' ahal.

1.6.2 Kaanu monusui do sorita toi ko' susuyan.

2

Kaanu monguyad koilaan kokomoi isoiso' ahal.

1.6.3 Kaanu poposogu' do topurimanan montok monolibamban isoiso' kobolingkangan.

3

Kaanu poposunud koilaan tumanud nuludan.

 

1.6.4 Kaanu momolingkum pomusarahan i pinogibaabarasan.

4

Kaanu mokianu om poposuul koilaan.

5

Kaanu papapanau pitimbungakan montok

mogihum

ralan ponolibamban isoiso'

kobolingkangan.

6

Kaanu papabanta sogu' montok monolibamban bobolingkangan.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

STANDARD PONUANGAN, STANDARD PAMBALAJALAN OM TAANG KOINABASAN MONTOK KABAALAN MAMBASA' TOUN 6

 

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

 

2.1

Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak popolombus boros

tumanud otus om loyuk di pointunud.

2.1.1

1

Kaanu monugut montok popolombus putul boros

2.1.2

Kaanu popolombus om monompipi' boros tumanud otus om loyuk montok boros:

a) mintootoiso

   

2

Kaanu popolombus boros momoguno otus di kosudong.

b) nosugku

   
 

c) misompuru

d) misaup

3

Kaanu

momoguno pomoroitan di kosudong.

popolombus

mogikaakawo

boros

 

4

Kaanu

popisuai

otus

om

loyuk

momtok

mogikaakawo boros.

 

5

Kaanu popolombus mogikaakawo boros id ayat miampai pomoroitan om loyuk di kotunud.

6

Kaanu

popolombus

mogikaakawo

boros

om

pointatap momoguno pomoroitan om loyuk di

kotunud.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

 

2.2

Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do popolombus frasa om ayat miampai momoguno pomoroitan, loyuk om otus di pointunud.

2.2.2 Kaanu popolombus do frasa toi ko' ayat di otolinahas om loyuk di pointunud .

1

Kaanu momohulit montok popolombus frasa om ayat.

2.2.3 Kaanu mambasa' miampai ohou di opuhod om otolinahas.

2

Kaanu papadalin loyuk kopolombusan frasa om

ayat

montok

popolombus

mogisuai-suai

 

komoyon.

 

3

Kaanu popodemonstrasi ralan mambasa' frasa om ayat tumanud loyuk di kosudong.

 

4

Kaanu monoinu’ ralan mambasa' frasa om ayat tumanud loyuk di kotunud miampai ohou di opuhod om otolinahas.

5

Kaanu poposogu' ralan mambasa' frasa om ayat tumanud loyuk di kotunud miampai ohou di opuhod om otolinahas.

6

Kaanu popolombus frasa toi ko' ayat tumanud kreativiti sondii'.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

 

2.3

Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak mambasa' mogikaakawo teks do alantas.

2.3.1 Kaanu mambasa' do alantas.

1

Kaanu monugut popolombus frasa toi ko' ayat.

 

2.3.2 Kaanu mambasa' mogikaakawo teks tumanud tanda' basa' om loyuk di kotunud.

2

Kaanu popolombus ayat mintootoiso miampai momoguno pomoroitan om loyuk di kosudong.

 

3

Kaanu

popolombus

mogikaakawo

ayat

id

pangaan

tumanud

pomoroitan

om

loyuk

di

kosudong.

4

Kaanu popolombus mogikaakawo ayat id teks do alantas miampai momoguno pomoroitan om loyuk di kotunud.

5

Kaanu

momili'

ralan

mambasa'

di

kotunud

montok

mogikaakawo ayat id teks miampai

momoguno

pomoroitan

om

loyuk

di

pointunud.

6

Kaanu momudali' ralan mambasa' montok mogikaakawo ayat id teks miampai momoguno pomoroitan om loyuk di pointunud.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

 

2.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak monginggumu' tinimungan boros.

2.4.1 Kaanu mambasa' montok mogihum komoyon boros tumanud konteks.

1

Kaanu popisudong boros om rati' boros.

 

2

Kaanu

monindu'

rati'

boros

mantad

ayat

di

2.4.2 Kaanu mambasa' montok monguyad komoyon do boros tumand konteks.

nabasa'.

 

2.4.3 Kaanu momoguno do komoiboros montok popoinggumu' do tinimungan boros.

3

Kaanu momili' rati' boros tumanud konteks ayat di nabasa'.

4

Kaanu

mongusui

rati'

boros

mantad

ayat

di

nabasa'.

5

Kaanu poposogu' rati' boros tumanud konteks ayat di nabasa'.

6

Kaanu momonsoi ayat montok popointalang rati' boros.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

2.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do mangarati' om manahak do tisuli' kumaa koilaan di nabasa'.

2.5.1 Kaanu mangarati' om papatandan koilaan di nabasa'.

1

Kaanu monompipi' koilaan di nabasa'.

 

2.5.2 Kaanu monigas do koilaan di nabasa'.

2

Kaanu popointalang koilaan di nabasa'.

 

2.5.3 Kaanu momolingkum koilaan di nabasa'.

3

Kaanu

momoguno koilaan di nabasa' montok

mogikaakawo kohuboyoon.

 

2.5.4 Kaanu manahak sogu' kokomoi koilan di nabasa'.

4

Kaanu monoinu' koilaan di mogikaakawo kohuboyoon

nabasa'

id

5

Kaanu manahak tisuli' di opinto, kirati', oulud om olinuud om popokito woyo' pomusarahan di takawas kokomoi koilaan di nabasa'.

6

Kaanu momonsoi pomolingkuman di opinto, kirati', oulud, olinuud om popokito woyo pomusarahan di takawas kokomoi koilaan di nabasa.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

2.6 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak momoguno mogikaakawo peta pomusarahan montok popoilo kawagu do koilaan di nabasa'.

2.6.1 Kaanu momonsoi peta pomusarahan montok popokito koilaan di notimung mantad mogikaakawo bahan di nabasa'.

1

Kaanu mongintutun mogikaakawo peta pomusarahan mantad teks toi ko'grafik.

2.6.2 Kaanu popoundaliu koilaan mantad grafik kumaa id linear.

2

Kaanu momoguno peta pomusarahan di kosudong montok monimung koilaan di nabasa' mantad teks toi ko' grafik.

 

3

Kaanu momoguno peta pomusarahan di kosudong montok monompipi' koilaan di nabasa' mantad teks kumaa grafik toi ko' grafik kumaa teks.

4

Kaanu momoguno peta pomusarahan di kosudong montok popoundaliu koilaan di nabasa' mantad teks toi ko' grafik.

5

Kaanu momoguno peta pomusarahan di kosudong montok mongulud koilaan di nabasa' mantad teks toi ko' grafik.

6

Kaanu momoguno peta pomusarahan di kosudong montok poposogu' koilaan di nabasa' mantad teks toi ko' grafik.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

2.7 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak manahang do teks di nabasa'.

2.7.1 Kaanu poposuul topurimanan kokomoi koilaan di nabasa'.

1

Kaanu mongintutun koilaan toi ko' watak di tahangon.

2.7.2 Kaanu manahak kritik toi’ ko monokodung do watak id teks di nabasa'.

2

Kaanu mogibooboros montok manahak kritik kumaa koilaan toi ko' watak.

 

3

Kaanu mogibooboros montok manahak kritik miampai poposodia' ponokodung kumaa kritik di pinatahak.

4

Kaanu momolingkum koilaan di naanu montad mogisuai-suai tadon montok manahang koilaan toi ko' watak.

5

Kaanu

popoindalan pisiwalan kokomoi koilaan

toi ko' watak.

6

Kaanu

monupu’ panahangan sondii' kokomoi

koilaan toi ko' watak

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

STANDARD PONUANGAN, STANDARD PAMBALAJALAN OM TAANG KOINABASAN MONTOK KABAALAN MONUAT TOUN 6

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

 

3.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak monuat miampai momoguno ralan ponuatan di pointunud.

3.1.5

Kaanu monuat ayat id ponuatan toomod om mirangkai .

1

Kaanu monugut ponuatan mirangkai om mongija' boros maya' ponguhupan do bahan pongunsub.

 

2

Kaanu

minsingumbal

monuat

frasa

miampai

momoguno ponuatan mirangkai om mongija' boros maya' ponguhupan do bahan pongunsub.

 

3

Kaanu momoguno ponuatan mirangkai montok monuat ayat om mongija' mogikaakawo boros maya' ponguhupan do bahan pongunsub.

4

Kaanu monuat ayat id pangaan miampai momoguno ponuatan mirangkai di odoropi om mongija' mogikaakawo boros maya' ponguhupan do bahan pongunsub.

5

Kaanu monuat karangan miampai momoguno ponuatan mirangkai di odoropi om momonsoi ija'an maya' ponguhupan do bahan pongunsub.

6

Kaanu monuat karangan miampai momoguno ponuatan mirangkai di odoropi om momonsoi ija'an maya' ponguhupan do bahan pongunsub. Kaanu monuduk om milo omitanan.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

3.2 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak momonsoi boros.

3.2.1 Kaanu monuat boros numbul.

1

Kaanu monugut monuat mogikaakawo boros.

3.2.2 Kaanu momonsoi om monuat boros tumanud bahan pongunsub di pinatahak.

2

Kaanu papadalin numbul kumaa boros toi ko' boros kumaa numbul.

   

3

Kaanu momili' pimato toi ko' putul boros montok momonsoi mogikaakawo boros maya' ponguhupan do bahan pongunsub.

4

Kaanu mongulud pimato toi ko' putul boros montok momonsoi mogikaakawo boros maya' ponguhupan do bahan pongunsub.

5

Kaanu momonsoi om monuat mogikaakawo boros maya' ponguhupan do bahan pongunsub.

6

Kaanu momudali' om monuat mogikaakawo boros maya' ponguhupan do bahan pongunsub. Kaanu monuduk om milo omitanan.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

 

3.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o

3.3.1 Kaanu momoguno boros sondii' montok momonsoi frasa om ayat di kosudong tumanud bahan pongunsub.

1

Kaanu monugut monuat frasa toi ko' ayat maya' ponguhupan do bahan pongunsub.

tangaanak do monuat mogikaakawo ayat.

3.3.2 Kaanu momonsoi ayat id pangaan toniba'

miampai momoguno tanda' basa' di kotunud.

2

Kaanu papadalin koilaan mantad bahan pongunsub kumaa frasa toi ko' ayat.

3

Kaanu momili' boros montok momonsoi frasa toi ko' ayat miamapai momoguno tanda' basa' di

3.3.3 Kaanu momonsoi do frasa om ayat id pangaan di oulud om agramatis.

kotunud

maya'

ponguhupan

do

bahan

pongunsub .

 

3.3.4 Kaanu momonsoi mogikaakawo ayat di oulud om agramatis mantad boros di pinatahak.

4

Kaanu mongulud boros toi ko' frasa montok

momonsoi ayat miampai momoguno tanda basa'

di

kotunud

maya'

ponguhupan

do

bahan

3.3.5 Kaanu momonsoi ayat misompuru di oulud om agramatis.

pongunsub .

 

5

Kaanu

momonsoi

ayat

miampai

momoguno

 

tanda'

basa’

di

kotunud

mantad

boros

di

pinatahak.

6

Kaanu momudali' mogikaakawo ayat di momoguno tanda basa' di kotunud.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

 

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

 

3.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do monuat isoiso' ponuatan miampai momoguno do

3.4.1

Kaanu monuat momoguno format ponuatan di kotunud.

1

Kaanu monugut monuat frasa toi ko' ayat maya' ponguhupan do bahan pongunsub.

3.4.2

Kaanu monimung koilaan mantad mogikaakawo peta pomusarahan.

   

2

Kaanu papadalin koilaan mantad bahan pongunsub kumaa frasa toi ko' ayat.

format, boros om ayat di pointunud.

.

3.4.3

Kaanu monoriuk om monuat tonsi toponsol montok isoiso' ponuatan.

3

Kaanu momili' boros montok momonsoi frasa toi ko' ayat miamapai momoguno tanda' basa' di

   

kotunud

maya'

ponguhupan

do

bahan

pongunsub .

 

4

Kaanu mongulud boros toi ko' frasa montok

momonsoi ayat miampai momoguno tanda basa'

di

kotunud

maya'

ponguhupan

do

bahan

pongunsub .

 

5

Kaanu

momonsoi

ayat

miampai

momoguno

tanda'

basa

di

kotunud

mantad

boros

di

pinatahak.

6

Kaanu momudali' mogikaakawo ayat di momoguno tanda basa' di kotunud.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

 

TAANG KOINABASAN

 

3.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak momonsoi sorita' di kohiok miampai momoguno

boros om ayat di pointunud om olinuud.

3.5.1 Kaanu monguyad om monuat sorita’.

1

Kaanu monugut monuat frasa toi ko' ayat maya' ponguhupan do bahan pongunsub.

3.5.4

Kaanu monupu' do sorita' tumanud bahan pongunsub.

3.5.5 Kaanu monupu' do sorita' momoguno ayat sondii'.

2

Kaanu papadalin koilaan mantad bahan pongunsub kumaa frasa toi ko' ayat.

3

Kaanu momili' boros montok momonsoi frasa toi ko' ayat miamapai momoguno tanda' basa' di

   

kotunud

maya'

ponguhupan

do

bahan

pongunsub .

 

4

Kaanu mongulud boros toi ko' frasa montok

momonsoi ayat miampai momoguno tanda basa'

di

kotunud

maya'

ponguhupan

do

bahan

pongunsub .

 

5

Kaanu

momonsoi

ayat

miampai

momoguno

tanda'

basa’

di

kotunud

mantad

boros

di

pinatahak.

 

6

Kaanu momudali' mogikaakawo ayat di momoguno tanda basa' di kotunud.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

STANDARD PONUANGAN OM PAMBALAJALAN MONTOK KABAALAN KOLUMISON BOROS TOUN 6

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

4.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do monimung koilaan maya' mogikaakawo aktiviti di kohiok.

4.1.1 Kaanu momonsoi do folio, buuk skrap, kolaj, tinunturu', lukisan om suai po montok popokito do koilaan di notimung.

4.1.2 Kaanu popokito do koilaan di notimung maya’ aktiviti manangon, suminding, minsingkono', sumayau om popolombus do hiis koubasanan.

4.1.3 Kaanu papabanta asil di notimung.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

4.2

Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do koilaan kokomoi tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun maya' mogikaakawo aktiviti di kohiok.

4.2.1 Kaanu monimung om poposuat koilaan kokomoi tungkus koubasanan do tinaru Kadazan om Dusun .

4.2.2 Kaanu popointalang do tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun maya' demonstrasi di kosudong.

4.2.3 Kaanu papapanau do ponoriukan montok mongilo tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun.

4.2.4 Kaanu manahang om momiadang koilaan di notimung.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

STANDARD PONUANGAN OM PAMBALAJALAN MONTOK KABAALAN PURALAN BOROS TOUN 6

SUANG STANDARD

 

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

5.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do momoguno do sistom tuni Boros Kadazandusun

 

5.2 Id kolimpupuson do toun 6, kaanu o tangaanak momoguno do sistom ija’an Boros Kadazandusun id ponuatan.

.

5.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do momoguno mogikaakawo sompuruan boros di pointunud id lisan om ponuatan.

5.3.1

Kaanu momoguno do Boros Ngaran id ayat.

5.3.2

Kaanu momoguno do Boros Maan id ayat.

5.3.3

Kaanu momoguno do Boros Ula id ayat.

5.3.4 Kaanu momoguno do Boros Toguangon id ayat.

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

 

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

5.4

Id

kolimpupuson

5.4.1

Kaanu momonsoi mogikaakawo boros mintootoiso.

Toun 6, kaanu o tangaanak momonsoi mogikaakawo boros om ayat id lisan om ponuatan.

5.4.2

Kaanu momonsoi boros nosugku.

5.4.3

Kaanu momoguno boros misompuru.

5.4.4

Kaanu momoguno boros misaup id ponuatan.

 

5.4.5

Kaanu momoguno pananda wacana id ponuatan.

5.4.6

Kaanu momoguno patikol di kotunud id ponuatan.

5.4.7

Kaanu momoguno tanda'

basa'.

5.5

Id

kolimpupuson

5.5.1

Kaanu momonsoi pola guas ayat di agramatis.

do Toun 6, kaanu o tangaanak

5.5.2

Kaanu momonsoi ayat mintootoiso om misompuru di agramatis.

momonsoi

 

mogikaakawo ayat

5.5.3

Kaanu momonsoi ayat toomod, ayat pongudio, ayat ponuhuan om ayat kotigagan di agramatis.

di

agramatis.

 

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6

2014

SUANG STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 6

5.6 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak momoguno do kopomoroitan ginumu' id lisan om ponuatan.

5.6.1 Kaanu momoguno mogikaakawo Kopomoroitan Ginumu di kotunud id lisan om ponuatan.

5.7 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak momoguno tukadan id lisan om ponuatan.

5.7.1 Kaanu manahak rati' do tukadan.

5.7.2 Kaanu momonsoi ayat momoguno do tukadan.