Anda di halaman 1dari 5

PERBEZAAN DAN PERSAMAAN BENTUK DAN STANDARD PENTAKSIRAN

Definisi

BENTUK PENTAKSIRAN
Bentuk adalah sesuatu yang

STANDARD PENTAKSIRAN
Amalan pentaksiran yang

direka, manakala pentaksiran

perlu dirujuk untuk

merupakan proses pembelajaran

menentukan kaedah

yang merangkumi aktiviti

pentaksiran yang digunakan

menghurai, mengumpul, menilai

mematuhi standard yang

dan menginterprestasi maklumat

sebenar

tentang hasil pembelajaran


seseorang pelajar bagi tujuan
tertentu
Merancang

Melibatkan fokus utama yang

Standard 1 pentaksiran juga

pentaksiran

hendak dikaji dan mengenalpasti

menjelaskan pentaksiran

latar belakang kanak-kanak, tempat harus dijalankan konsisten


kajian dan aspek yang hendak

dengan tujuan pentaksiran

dikaji berdasarkan 6

yang ditetapkan dan

perkembangan.

sepertimana standard ke 2
iaitu pentaksiran harus
dijalankan ke atas
pengetahuan, kemahiran dan
sikap yng dirangkumi dalam
kurikulum PERMATA dan
KSPK

Membina
instrument
kajian

Alat kajian yang digunakan adalah

Standard 3 : Pentaksiran

untuk mengumpul data adalah

dijalankan secara berterusan

i)
ii)
iii)
iv)

Pemerhatian
Analisis Dokumen
Temubual
Soal selidik

. Kaedah pemerhatian
kanak-kanak formal dan tidak
formal. Pentaksiran
pendidikan awal kanakkanak tidak boleh dilakukan
dengan ujian.

Merekod,

Merekod boleh menggunakan alat

menyimpan

seperti

data

i)
ii)
iii)
iv)

v) Standard 4 : Kaedah
pentaksiran harus sah

Senarai Semak
Skala Kadar
Rekod Anekdot
Rekod Berterusan

dan sahih, sesuai


dengan
perkembangan kanak-

Menyimpan didalam Portfolio dan

kanak dan berasaskan

rakaman, photo dan

kaedah saintifik .
Senarai Semak
Skala Kadar
Rekod Anekdot
Rekod Berterusan

i)
ii)
iii)
iv)

Menganalisi

Setiap data yang direkod akan

Seterusnya pentaksiran

s dan

dianalisis dan Segala data yang

harus dijalankan dengan

melaporkan

direkod menggunakan senarai

penuh etika, hak asasi

semak, skala kadar, rekod anekdot,

kanak-kanak perlu dipatuhi.

atau rekod berterusan perlu


ditafsirkan untuk membolehkan
guru membuat rumusan mengenai
murid dan melaporkan kepada
ibubapa, guru dan sama ada perlu
merujuk kepada Pakar

Tindakan

Tindakan susulan adalah meberi

Standard pentaksiran kelima:

Susulan

pengukuhan dan peneguhan

Hasil pentaksiran digunakan

keatas kanak-kanak yang telah

untuk merancang tindakan

mencapai perkembangan dan

susulan demi meningkatkan

pemulihan kepada kanak-kanak

mutu pengajaran dan

yang belum mencapai tahap

pembelajaran dan untuk

perkembanga.

membantu pengajaran.

Kesimpulan yang didapati ialah berdasarkan jadual diatas

persamaan

didapati

dalam bentuk dan standard pentaksiran yang digunakan adalah bagaimana kaedah
pemerhatian digunakan dan perbezaan alat instrument yang digunakan dalam
merekod pentaksiran tersebut.
Segala maklumat yang diperolehi hasil daripada proses pentaksiran dan
penilaian perkembangan kanak-kanak perlulah dicatat dan direkod dengan jelas dan
sistematik. Terdapat beberapa teknik merekod maklumat yang diperoleh secara
sistematik berkaitan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid
iaitu dengan menggunakan Senarai Semak, Skala Kadar, Rekod Anekdot dan juga
Rekod Berterusan.
Senarai semak adalah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti
perkembangan murid dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan.
Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada sesuatu tingkah
laku atau ciri ada atau dapat diperhatikan, sesuatu perlakuan telah dilakukan dan
juga kekerapan sesuatu tingkah laku itu berlaku. Terdapat beberapa perkara penting
yang perlu diambil perhatian. Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian
dalam penyediaan dan penggunaan senarai semak adalah yang pertamanya ia perlu
disediakan lebih awal sebelum permerhatian dibuat. Tingkah laku yang diperhatikan
hanya perlu dinyatakan dengan ringkas dan jelas.
Senarai semak juga digunakan menilai tingkah laku mudah dalam konteks
semula jadi. Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak.
Item disusun mengikut peningkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan
tingkah laku yang akan diperlihatkan. Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa
kali untuk mendapatkan maklumat atau amalan yang lebih tepat dan kekal. Terdapat
beberapa kebaikan yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan Senarai Semak
iaitu penggunaannya mudah dan praktikal. Selain itu, orang yang tidak mahir dan
menilai juga dapat menggunakannya dengan selesa. Ianya dapat digunakan di
hadapan kanak-kanak ataupun semasa ketiadaannya dengan hanya mengingati
tingkah laku yang sudah diperlihatkan. Selain itu, dengan menggunakan Senarai
Semak guru dapat memberi fokus pemerhatian pada beberapa tingkah laku pada

satu masa. Penggunaan Senarai Semak adalah penting dalam merancang


kurikulum untuk kanak-kanak.
Di sebalik kebaikan-kebaikan yang telah dinyatakan, terdapat juga beberapa
kelemahan penggunaan Senarai Semak. Di antaranya adalah ianya mengandungi
kurang informasi dan deskripsi berkenaan kualiti dan masa semasa merekodkan
tingkah laku atau kemahiran yang dipamerkan kanak-kanak.
menggunakan instrumen Senarai Semak

Pemerhatian

juga hanya melihat pada tingkah laku

tertentu shaja dan bukan kesemuanya. Oleh itu, ada kalanya guru akan terlepas
pandang daripada melihat dan memehatikan tingkah laku yang lebih signifikan.
Selain itu juga, data atau maklumat yang direkodkan hanyalah pada tingkah laku
yang dipamerkan oleh kanak-kanak sahaja.
Rekod Skala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan
dan pencapaian sesuatu tingkah laku murid. Guru menilai kemahiran atau amalan
murid berdasarkan skala. Skala yang gunakan boleh dinyatakan secara angka atau
gred. Tahap pencapaian dapat ditentukan untuk sesuatu kemahiran dengan
penggunaan Skala Kadar. Penggunaan instrumen ini adalah spesifik untuk semua
tunjang.
Rekod

Anekdot satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau

tingkah laku murid yang dianggap penting, unik dan signifikan untuk direkod. Rekod
Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku, bila dan di
mana

sesuatu

peristiwa

itu

berlaku.

Antara

perkara-perkara

yang

perlu

dipertimbangkan untuk membuat rekod anekdot ialah membuat pemerhatian


terhadap peristiwa yang berlaku, mengenal pasti peristiwa itu penting dan signifikan
kepada

aspek

perkembangan

murid, merangkumi kelebihan dan kekurangan, menulis maklumat selepas sesuatu


peristiwa berlaku dan menulis apa yang dilihat secara objektif. Dalam Rekod
Anekdot, maklumat yang biasa direkod adalah berpandukan peristiwa yang
menggambarkan
tentang perkembangan bahasa dan literasi, pola interaksi sosial dan kemahiran
menyelesaikan masalah murid.

Rekod Berterusan pula merupakan catatan dalam bentuk cerita atau


"narrative" yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya
sesuatu peristiwa. Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh murid akan dicatat
sepanjang pemerhatian. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam
tempoh tiga hingga lapan minit dan ianya juga boleh berlangsung dalam tempoh
lebih lama iaitu sekitar dua puluh lima minit sehingga tiga puluh minit.
Prosedur

prosedur

untuk

menyediakan

Rekod

Berterusan

adalah

pertamanya guru perlu memfokus kepada murid yang ingin diperhatikan.


Seterusnya, item yang akan difokuskan semasa pemerhatian perlu dipastikan.
Langkah ketiga adalah dengan merekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara
terperinci. Rekod yang dicatat hendaklah tepat dan padat. Prosedur terakhir perlu
diambil perhatian adalah mencatatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut
urutan.
Antara kebaikan menggunakan Rekod Berterusan adalah ianya dapat
memberi gambaran sebenar dan terperinci mengenai situasi sebenar dalam tempoh
yang ditetapkan (Surayah dan Haslinda, 2009). Yang keduanya, Rekod Berterusan
yang turut dikenali sebagai Running Record dapat memperlihatkan pelbagai aspek
perkembangan seseorang kanak-kanak itu dalam satu rekod. Selain itu juga,
kebaikan menggunakan Rekod Berterusan adalah instrumen ini dapat digunakan
dalam apa jua situasi dan tujuan.
Kelemahan menggunakan Rekod Berterusan ini pula antaranya adalah ia
dapat menyebabkan kanak-kanak sedar mereka sedang diperhatikan. Selain itu
juga, penggunaan Rekod Berterusan adalah memenatkan kerana seseorang gruru
itu perlu memberi lebih tumpuan pada proses perekodan.

Anda mungkin juga menyukai