Anda di halaman 1dari 32

SMB ST JOSEPH, KUCHING

RANCANGAN TAHUNAN MENGAJAR EKONOMI ASAS TINGKATAN 4 2009.

Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran

1-5 Pengenalan Kepada Ekonomi

1.1 Pengertian ekonomi


Maksud ekonomi Memahami maksud ekonomi

Aras I
menyenarai kehendak-kehendak individu Membincangkan contoh
dan masyarakat dengan contoh-contoh kehendak-kehendak tidak terhad
barang dan perkhidmatan dan sumber-sumber terhad yang
menyebut contoh-contoh sumber terhad dihadapi oleh individu dan
yang dihadapi oleh individu masyarakat serta mengaitkannya
menamakan contoh-contoh sumber dengan takrif ekonomi
semulajadi (tanah), sumber manusia
(buruh), modal dan usahawan dalam
menghasilkan sesuatu barangan
menyatakan maksud ekonomi tanpa
menggunakan takrif mana-mana ahli
ekonomi tertentu
Aras II
menerangkan maksud ekonomi dari sudut
individu dan masyarakat
Memahami konsep kekurangan, pilihan
dan kos lepas

Aras I
menyatakan apa yang akan berlaku apabila Membincangkan isu semasa dari
Masalah ekonomi Konsep sumber terhad dan kehendak tidak keratan akhbar untuk
kekurangan terhad menunjukkan keadaan
pilihan memberi contoh kos lepas yang wujud kekurangan sumber kewangan,
kos lepas apabila individu membuat pilihan sumber manusia dan tanah
Aras II
menerangkan tiga unit ekonomi
menjelaskan situasi dengan berdasarkan
contoh bagaimana isi rumah , firma

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 1


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran
dan kerajaan menghadapi masalah Mengenal pasti pilihan yang
kekurangan terbaik bagi menyelesaikan
menerangkan motif ekonomi isi rumah, masalah kekurangan serta
firma dan kerajaan membincangkan faedah yang
membincangkan kos lepas yang dihadapi diperoleh dan kos lepas yang
oleh isi rumah, firma dan kerajaan terlibat
apabila membuat keputusan yang
melibatkan penggunaan sumber yang
terhad
Aras III
menganalisis bagaimana pilihan yang
dibuat oleh isi rumah, firma dan
kerajaan mengakibatkan kos lepas Membahaskan kos lepas yang
kepada masyarakat secara dihadapi masyarakat akibat dari
keseluruhan sesuatu pilihan yang dibuat oleh
Memahami jenis-jenis barang isi rumah, firma dan kerajaan

Aras I
mengenal pasti barang percuma, barang
awam dan barang ekonomi dari satu
senarai yang diberi

Aras II Membandingkan ciri-ciri air


Jenis barang Jenis barang • menghuraikan ciri-ciri barang percuma, sungai, air mineral dan air paip
barang percuma barang awam dan barang ekonomi dari sudut ekonomi
barang awam
barang ekonomi Aras III
• membandingkan antara barang
percuma, barang awam dan barang
ekonomi

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 2


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 3


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran
1.2 Masalah asas ekonomi
Masalah asas ekonomi
• apa yang hendak
dikeluarkan Mengetahui masalah asas ekonomi
• berapa yang hendak Simulasi tiga negara yang cuba
dikeluarkan Aras I membuat keputusan tentang apa,
• bagaimana hendak menyatakan masalah asas ekonomi berapa, bagaimana dan untuk
dikeluarkan siapa barang dikeluarkan
Aras II berdasarkan sumber yang diberi
• untuk siapa
menerangkan bagaimana setiap masalah
dikeluarkan
asas ekonomi diselesaikan

1.3 Sistem ekonomi dan penyelesaian Ciri-ciri sistem ekonomi Mengenali pelbagai sistem ekonomi dan
masalah asas ekonomi kapitalis/pasaran bebas bagaimana setiap sistem ekonomi
perancangan pusat menyelesaikan masalah asas ekonomi

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 4


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran
campuran
Islam Aras I
mengenal pasti pelbagai sistem ekonomi Menilai cara barang dan
menerangkan ciri-ciri setiap sistem perkhidmatan diperuntukkan oleh
Cara sistem ekonomi ekonomi setiap sistem ekonomi dan
menyelesaikan masalah memberi contoh negara untuk setiap membandingkan kebaikan dan
asas ekonomi sistem ekonomi kelemahan setiap sistem
Aras II
menerangkan bagaimana setiap sistem
ekonomi menyelesaikan masalah asas Membuat satu kajian kes tentang
ekonomi sistem ekonomi yang diamalkan
membezakan antara sistem ekonomi di sesebuah negara dari segi
kapitalis dengan sistem ekonomi pemilikan sumber ekonomi,
perancangan pusat pembuat keputusan, pilihan,
Aras III penentu harga, persaingan dan
membandingkan cara penyelesaian motif keuntungan
masalah asas ekonomi antara sistem
ekonomi kapitalis dengan sistem
ekonomi campuran dan antara sistem
ekonomi sosialis dengan sistem
ekonomi campuran

7-9 2 Pendapatan dan Penggunaan


14-15 Pendapatan Individu Mengenal jenis-jenis pekerjaan
2.1 Pemilihan pekerjaan mengikut sektor ekonomi dan faktor-
Jenis-jenis pekerjaan faktor yang mempengaruhi individu
dalam sektor ekonomi dalam memilih sesuatu pekerjaan
• sektor utama
• sektor kedua Aras I Menghasilkan buku skrap jenis-
• sektor ketiga mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan jenis pekerjaan dan
dalam komuniti dan negara Malaysia mengklasifikasikannya mengikut
memadankan jenis-jenis pekerjaan dengan sektor ekonomi
sektor ekonomi
Faktor-faktor pemilihan menyatakan faktor-faktor yang Menerangkan jenis-jenis
pekerjaan mempengaruhi pemilihan pekerjaan pekerjaan yang ingin diceburi
upah wang serta memberi sebab-sebabnya
faedah sampingan seperti Aras II
perubatan, tempat membincangkan faktor-faktor yang
tinggal, mempengaruhi pilihan pekerjaan
pengangkutan dan
Disediakan oleh Puan Stella Caroline 5
Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran
cuti Aras III
membandingkan peluang-peluang kerjaya
dan pekerjaan mengikut sektor-sektor Memilih pekerjaan daripada
ekonomi beberapa iklan jawatan kosong
atau melalui internet dan memberi
sebab mengapa jawatan itu dipilih

2.2 Pendapatan individu Maksud pendapatan Mengetahui maksud, jenis dan sumber-
individu sumber pendapatan individu

Jenis pendapatan individu Aras I Mengisi borang soal selidik untuk


Upah / gaji • mentakrifkan pendapatan individu mengetahui butir-butir
Faedah mengenal pasti jenis-jenis pendapatan pendapatan ibu bapa/individu
Sewa individu
Untung menerangkan sumber-sumber pendapatan Menganalisis hasil dapatan soal
Bayaran pindahan individu seperti bekerja sendiri, bekerja selidik dan mengira pendapatan
Dividen dengan orang lain dan punca-punca ibu bapa/individu
lain (pulangan daripada tabungan,
pelaburan, pembelian saham,
Sumber pendapatan pendapatan harta benda dan pencen)
individu Aras II
• Bekerja sendiri menghuraikan maksud upah, faedah,
• Bekerja dengan sewa, untung, bayaran pindahan dan Mengatur satu strategi bagi
orang lain dividen menambah pendapatan individu
• Punca-punca lain membezakan antara upah benar dengan
upah wang
mengira faedah dan untung

Pendapatan boleh guna Maksud pendapatan Memahami konsep pendapatan boleh


Disediakan oleh Puan Stella Caroline 6
Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran
boleh guna guna Mengumpul dan mengkaji risalah
cukai pendapatan, zakat dan
Potongan pendapatan Aras I KWSP
jenis potongan mengenal pasti pelbagai potongan wajib
sebab potongan dibuat daripada pendapatan individu iaitu Mengenal pasti syarat-syarat dan
cara mengira potongan caruman KWSP, zakat (bagi orang kadar potongan serta mengira
Islam sahaja), cukai pendapatan potongan KWSP, cukai
perseorangan dan PERKESO pendapatan, zakat dan
Pengiraan pendapatan menerangkan maksud pendapatan boleh pendapatan boleh guna
boleh guna guna

Aras II Mengira pendapatan boleh guna


menghuraikan pelbagai potongan wajib ibu bapa/penjaga murid
menerangkan sebab-sebab potongan berdasarkan contoh yang diberi
tersebut dibuat

Aras III
mengira pendapatan boleh cukai, cukai
pendapatan dan pendapatan boleh
guna

Keperluan dan kehendak


individu
Penggunaan pendapatan boleh guna
Perbezaan antara Memahami konsep keperluan dan
Keperluan dan kehendak keperluan asas dengan kehendak Menyenarai keperluan dan
kehendak individu kehendak mengikut kepentingan
dan membincangkan
Aras I perbezaannya
mengenal pasti keperluan dan kehendak
individu

Aras II
membezakan ciri-ciri keperluan asas
dengan kehendak individu

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 7


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran
Belanjawan peribadi
• jenis perbelanjaan Memahami belanjawan peribadi Mengisi borang soal selidik
peribadi tentang sumber pendapatan dan
Belanjawan peribadi • kepentingan Aras I perbelanjaan keluarga
belanjawan peribadi menyenaraikan perbelanjaan peribadi
• penyediaan untuk barang tahan lama, barang tidak Merumus kepentingan
belanjawan peribadi tahan lama dan perkhidmatan belanjawan peribadi berdasarkan
menyatakan maksud belanjawan peribadi maklumat yang diperolehi
Aras II daripada soal selidik
• menerangkan langkah-langkah
menyediakan belanjawan peribadi Menyediakan belanjawan peribadi
• membincangkan kepentingan masing-masing dan merumuskan
belanjawan peribadi kepentingannya

Aras III
menghasilkan satu jadual belanjawan
peribadi
Maksud
• tabungan Memahami konsep dan tujuan tabungan,
pinjaman dan pelaburan Membincangkan secara
• pinjaman kumpulan konsep dan tujuan
• pelaburan menabung
Aras I
menerangkan maksud tabungan, pinjaman
Konsep tabungan, pinjaman dan dan pelaburan
pelaburan Tujuan
menyatakan tujuan menabung, meminjam
• menabung dan melabur Melayari laman web institusi
• meminjam kewangan untuk mendapatkan
• melabur Aras II maklumat mengenai tabungan,
menerangkan tujuan menabung, meminjam pinjaman dan pelaburan
dan melabur
memberi sebab mengapa pemberi
pinjaman dibayar ganjaran faedah

Aras III
membandingkan antara pulangan dari
pelaburan dengan pulangan dari
tabungan

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 8


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran

Mengenal pasti cara-cara membuat


tabungan, pelaburan dan pinjaman

Cara Aras I Membincangkan cara menabung,


• menabung • menerangkan cara menabung, meminjam dan melabur pada
• meminjam meminjam dan melabur masa lampau dan masa kini
• melabur Aras II
• membandingkan pelbagai cara Mengenal pasti jenis tabungan
dan faedah menabung, meminjam dan kemudahan pinjaman yang
dan melabur disediakan oleh institusi
kewangan

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 9


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran

16-19, 3 Isi Rumah Sebagai Pengguna


21,
24-26 3.2 Isi rumah Konsep isi rumah Memahami konsep isi rumah dan Membanding peranan individu
Pengertian isi rumah matlamat penggunaan oleh isi rumah sebagai pengguna dan pengeluar
Peranan isi rumah
Aras I Mengaitkan peranan ibu
menerangkan maksud isi rumah bapa/penjaga murid dengan
Objektif penggunaan isi menerangkan peranan isi rumah peranan tersebut
rumah menyatakan objektif penggunaan isi rumah
Objektif penggunaan isi rumah Membincangkan pengalaman
Aras II apabila memilih untuk membeli
menjelaskan objektif penggunaan isi rumah minuman berbanding dengan nasi
untuk memaksimumkan utiliti lemak selepas latihan
(kepuasan) sukan/kelas Pendidikan Jasmani

3.3 Permintaan

a. Konsep permintaan
Maksud permintaan Memahami konsep permintaan
Main peranan sebagai pembeli
Aras I dan membuat keputusan tentang
menerangkan maksud permintaan kuantiti barang yang akan dibeli
menyatakan tindak balas pengguna apabila pada pelbagai tingkat harga yang
harga berubah ditetapkan

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 10


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran
Melengkapkan jadual permintaan
Hukum permintaan yang disediakan dan membina
Aras II keluk permintaan
Jadual dan keluk menerangkan hukum permintaan
permintaan melengkapkan jadual permintaan individu
melukis keluk permintaan individu

Aras III
merumus hubungan antara harga dengan
kuantiti diminta berdasarkan rajah

b. Penentu
permintaan
Faktor-faktor yang Memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi mempengaruhi permintaan terhadap
permintaan sesuatu barang
• harga barang itu Mengenal pasti perubahan
• harga barang lain Aras I permintaan dalam situasi-situasi
• pendapatan individu mengenal pasti faktor-faktor yang seperti pembayaran bonus,
mempengaruhi permintaan musim hujan, semasa gangguan
• citarasa
bekalan elektrik dan jangkaan
• jangkaan harga Aras II harga akan naik semasa musim
masa depan menghuraikan bagaimana harga barang perayaan
• musim itu, harga barang lain, pendapatan
• dasar kerajaan individu, citarasa, jangkaan masa
depan, musim dan dasar kerajaan
mengakibatkan perubahan dalam
permintaan sesuatu barang

Aras III
• membezakan antara perubahan dalam
kuantiti diminta dengan perubahan
permintaan sesuatu barang
Disediakan oleh Puan Stella Caroline 11
Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran
berdasarkan keluk

Konsep keanjalan harga permintaan Maksud keanjalan harga Memahami konsep keanjalan harga Menganalisis dan membuat
permintaan permintaan. rumusan tentang tindakbalas
kuantiti diminta bagi beras dan
Rumus pengiraan Aras I pakaian berjenama terhadap
keanjalan harga mentakrifkan keanjalan harga permintaan perubahan harga
permintaan
Aras II
Jenis keanjalan harga menerangkan tiga jenis keanjalan harga
permintaan permintaan
• anjal mengira keanjalan harga permintaan Mengklasifikasi barangan
• tak anjal membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan mengikut jenis keanjalan harga
• anjal satu harga permintaan (Ed=1, Ed>1, Ed<1) permintaan, anjal dan tidak anjal
dengan menggunakan rajah dan daripada senarai yang diberi
pengiraan mudah
mentafsirkan tiga jenis pekali keanjalan Melukis keluk untuk barang mesti
harga permintaan dan barang biasa

Aras III

• menunjukkan bagaimana pengeluar


menggunakan pekali keanjalan harga
permintaan untuk memaksimumkan
hasil

29-33 4 Firma Sebagai Pengeluar Memahami maksud firma dan konsep


pengeluaran
4.1 Firma dan pengeluaran
Aras I
Pengertian firma menerangkan maksud firma dan Membuat kajian kes tentang
pengeluaran pengeluaran di sesebuah firma
Pengeluaran menyatakan matlamat firma yang berhampiran dengan tempat
Disediakan oleh Puan Stella Caroline 12
Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran
menerangkan konsep pengeluaran dengan tinggal murid
menggunakan contoh
menyenaraikan contoh` input tetap dan Menyenarai dan mengklasifikasi
input berubah input tetap dan input berubah
yang digunakan dalam
Aras II pengeluaran sesuatu barang
menerangkan proses pengeluaran dengan dalam jangka masa yang berbeza
menggunakan contoh
menerangkan maksud pengeluaran jangka Mengkaji dan mentafsir jadual
pendek dan jangka panjang pengeluaran jangka pendek
menerangkan fungsi pengeluaran jangka sesebuah firma
pendek dengan menggunakan jadual
Mengira dan melengkapkan
Aras III jadual pengeluaran
mengira jumlah keluaran, keluaran purata
dan keluaran sut/marginal Menunjukkan hubungan input
• menunjukkan hubungan antara jumlah berubah dengan jumlah keluaran,
keluaran, keluaran purata dan keluaran purata dan keluaran
keluaran sut/marginal berdasarkan sut/marginal
jadual yang diberi
Memahami jenis-jenis kos dalam proses
pengeluaran

Aras I
Kos pengeluaran Menerangkan maksud kos pengeluaran
Mengenal pasti jenis-jenis kos pengeluaran Mengumpul data, mengenal pasti
jangka pendek dan mengira pelbagai kos
pengeluaran yang ditanggung
Aras II oleh pengusaha kantin
• menerangkan jenis-jenis kos
pengeluaran jangka pendek
• mengira jumlah kos, kos purata dan
kos sut/marginal

Aras III
• menganalisis hubungan antara kos
tetap, kos berubah, jumlah kos, kos
purata dan kos sut/marginal
berdasarkan jadual yang diberi

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 13


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran

Memahami konsep penawaran

Aras I
menerangkan maksud penawaran
menyatakan tindak balas pengeluar apabila Main peranan sebagai penjual
harga berubah dan membuat keputusan tentang
Aras II kuantiti barang yang akan dijual
4.2 Penawaran menerangkan hukum penawaran pada pelbagai tingkat harga yang
melengkapkan jadual penawaran individu ditetapkan
Konsep penawaran melukis keluk penawaran individu
Aras III Melengkapkan jadual penawaran
• merumus hubungan antara harga yang disediakan dan membina
dengan kuantiti di tawar berdasarkan keluk penawaran
rajah

Memahami faktor-faktor yang


mempengaruhi penawaran terhadap
sesuatu barang

Aras I
mengenal pasti faktor-faktor yang
mempengaruhi penawaran

Aras II Mengumpul keratan akhbar/berita


menghuraikan bagaimana harga barang terkini mengenai faktor-faktor
itu, harga barang lain, harga faktor yang mempengaruhi penawaran
pengeluaran, tingkat teknologi, barangan. Mengkaji dan
jangkaan harga masa depan, cuaca, merumuskan bagaimana situasi
matlamat pengeluar dan dasar dalam keratan akhbar/berita
Penentu penawaran kerajaan mengakibatkan perubahan terkini itu mempengaruhi
dalam penawaran sesuatu barang penawaran

Aras III
membezakan antara perubahan dalam
kuantiti yang ditawar dengan
perubahan penawaran sesuatu barang Mengira dan mengklasifikasi jenis

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 14


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran
berdasarkan keluk keanjalan harga penawaran
berdasarkan jadual

Memahami konsep keanjalan harga Membincangkan keanjalan


penawaran penawaran untuk barang
perkilangan dan barang pertanian
Aras I
mentakrifkan keanjalan harga penawaran

Aras II
menerangkan tiga jenis keanjalan harga
penawaran
mengira keanjalan harga penawaran
mentafsir tiga jenis pekali keanjalan harga
penawaran
membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan
harga penawaran ( Es=1, Es>1, Es<1)
dengan menggunakan rajah dan
pengiraan mudah

Konsep keanjalan harga penawaran Memahami maksud pasaran, permintaan


pasaran dan penawaran pasaran

Aras I
menerangkan maksud pasaran
menerangkan maksud pasaran barangan
menerangkan maksud permintaan pasaran
menerangkan maksud penawaran pasaran

Aras II
melengkapkan jadual, melukis dan Menjalankan pemerhatian ke atas
menerangkan pembentukan keluk aktiviti jual beli di kantin sekolah
permintaan pasaran dan mengaitkannya dengan
melengkapkan jadual, melukis dan maksud pasaran
menerangkan pembentukan keluk
penawaran pasaran Menjalankan satu permainan
untuk mengumpul maklumat bagi
membina jadual permintaan dan
Memahami keseimbangan pasaran penawaran pasaran bagi suatu
5.0 Pasaran barang

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 15


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran
36-39 Aras I
5.1 Konsep pasaran menerangkan maksud keseimbangan Membina keluk permintaan dan
pasaran penawaran pasaran berdasarkan
5.2 Pasaran barangan jadual yang diperoleh
Aras II
Permintaan pasaran melukis rajah keseimbangan pasaran
berdasarkan jadual yang diberi
Penawaran menerangkan penentuan harga dan kuantiti
pasaran keseimbangan pasaran berdasarkan
jadual dan rajah Melengkapkan jadual
keseimbangan pasaran
Aras III berdasarkan hasil/maklumat
• menganalisis keadaan daripada aktiviti permainan
ketidakseimbangan pasaran
Melukis rajah keseimbangan
pasaran serta menentukan harga
dan kuantiti keseimbangan
pasaran

Perbincangan mengenai keadaan


pasaran pada tingkat harga yang
Keseimbangan pasaran lebih tinggi dan lebih rendah
daripada harga keseimbangan

Memahami pasaran faktor

Aras I
Disediakan oleh Puan Stella Caroline 16
Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran
• menerangkan maksud pasaran faktor
• mengenal pasti jenis-jenis pasaran
5.3 Pasaran faktor faktor
Aras II Mengumpul dan mengkaji
• melukis dan menerangkan maklumat tentang pasaran faktor
keseimbangan pasaran buruh daripada sumber-sumber seperti
berdasarkan jadual diberi iklan kadar faedah bank, jawatan
kosong dan hartanah untuk
• menjelaskan penentuan kadar upah
memahami semua pasaran faktor
dan keseimbangan pasaran buruh
berdasarkan jadual dan rajah
• menerangkan keadaan Melengkapkan jadual dan melukis
ketidakseimbangan pasaran buruh rajah keseimbangan pasaran
buruh untuk menentukan kadar
upah dan kuantiti keseimbangan
pasaran buruh

Memahami aliran pusingan pendapatan Perbincangan mengenai keadaan


ekonomi dua sektor pasaran buruh pada tingkat upah
yang lebih tinggi dan lebih rendah
Aras I daripada upah
mengenal pasti komponen-komponen keseimbangan
ekonomi dua sektor
menerangkan maksud aliran pusingan
pendapatan ekonomi dua sektor

5.4 Aliran pusingan pendapatan dalam Aras II


ekonomi dua sektor melukis rajah dan menerangkan aliran
pusingan pendapatan ekonomi dua
sektor
Melukis dan melabelkan rajah
Aras III aliran pusingan pendapatan
• menunjukkan pergantungan antara ekonomi dua sektor
sektor isi rumah dengan sektor firma
membezakan aliran fizikal dan aliran wang

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 17


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Disediakan oleh Puan Stella Caroline 18
Ketua Panitia Ekonomi 2009
SMB ST JOSEPH, KUCHING
RANCANGAN TAHUNAN MENGAJAR EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

6.0 Wang dan Institusi


Kewangan

Minggu 6.1 Wang Maksud wang Mengetahui maksud dan ciri-


2-6 ciri wang Perbincangan mengenai kemampuan wang
(5/1– 6/2) a. Pengertian wang kertas RM2.00 dengan wang fotostat RM2.00
Ciri-ciri wang untuk membeli barang di koperasi sekolah dan
diterima umum Aras I memberi maksud serta ciri-ciri wang
penawaran terhad menyatakan maksud wang
kestabilan nilai menyatakan ciri-ciri wang
tahan lama mengenal jenis-jenis wang Perbincangan tentang ekonomi masyarakat
mudah dibawa tanpa wang tunai (cashless society) contoh,
boleh dibahagi kepada unit yang Aras II kad pintar dan kad kredit
lebih kecil menerangkan mengapa
sesetengah benda tidak
sesuai digunakan sebagai
Jenis-jenis wang wang
duit syiling
wang kertas Aras III
deposit semasa memberi justifikasi mengapa
deposit semasa dianggap
sebagai salah satu
daripada jenis wang Perbincangan tentang bagaimana e-dagang
boleh membantu memudahkan urusan
perniagaan

Fungsi wang sebagai alat


perantaraan pertukaran Memahami fungsi wang
b. Fungsi wang unit ukuran nilai
simpanan nilai Aras I
menyatakan fungsi wang

Aras II Mengumpul logo, pamplet, risalah, laporan dan


menerangkan fungsi wang borang berkaitan dengan bank perdagangan

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 19


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
menghuraikan kebaikan sistem untuk membincangkan persamaan dan
wang berbanding dengan perbezaan antara bank perdagangan, Bank
sistem barter Simpanan Nasional, bank saudagar serta bank
pusat

Bank Mengkaji fungsi-fungsi bank perdagangan


Jenis-jenis bank melalui bahan dan maklumat yang diperolehi
a. Jenis-jenis bank bank perdagangan Mengetahui jenis-jenis bank seperti risalah, brosur dan dokumen
Bank Simpanan Nasional di negara Malaysia
bank saudagar
bank pusat Aras I
menyatakan jenis-jenis bank
seperti bank perdagangan
( termasuk Bank Islam ),
Bank Simpanan Nasional, Mengadakan sesi ceramah tentang skim
bank saudagar dan bank perbankan Islam
pusat

Fungsi bank perdagangan


Fungsi bank perdagangan • menerima simpanan/deposit
• memberi pinjaman
• membuat dan menerima
bayaran Memahami fungsi-fungsi
bank perdagangan
• mengurus pertukaran asing
Aras I
menyenaraikan fungsi bank
Konsep Skim Perbankan Islam
perdagangan Lawatan sambil belajar ke Bank Negara
(SPI)
Malaysia atau melayari laman web Bank
• Al-Wadiah Aras II Negara untuk mendapatkan maklumat tentang
• Al-Mudharabah • menerangkan jenis-jenis fungsi dan dasar-dasar kewangan semasa
• Al-Murabahah simpanan ; simpanan
• Al-Musyarakah semasa, simpanan Perbincangan secara ringkas tentang inflasi
• Al-Bai-Bithaman-Ajil tabungan dan simpanan dan kemelesetan ekonomi
• Al-Takjiri tetap
• menerangkan cara bank Main peranan sebagai Gabenor Bank Negara
perdagangan memberi Malaysia untuk mengawal masalah inflasi dan
pinjaman kemelesetan ekonomi
• menghuraikan
perkhidmatan lain yang
disediakan oleh bank
Disediakan oleh Puan Stella Caroline 20
Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
perdagangan kepada
pelanggan
menerangkan konsep-konsep
skim perbankan Islam

Memahami fungsi-fungsi
Fungsi bank pusat Fungsi bank pusat bank pusat
mengeluarkan mata wang Mengumpul bahan daripada pelbagai sumber
mengawal kestabilan nilai mata Aras I tentang institusi kewangan bukan bank serta
wang menyatakan fungsi-fungsi bank menyenaraikan fungsinya
jurubank kepada kerajaan pusat
jurubank kepada bank Aras II
perdagangan menerangkan fungsi-fungsi
bank pusat
menghuraikan bagaimana bank
Bank pusat mengawal inflasi dan pusat bertindak sebagai
kemelesetan ekonomi melalui jurubank kepada kerajaan
rizab tunai dan juru bank kepada bank
rizab berkanun perdagangan Perbincangan mengenai persamaan dan
kadar faedah menjelaskan alat-alat dasar perbezaan antara perkhidmatan bank
jual-beli surat jaminan kerajaan kewangan perdagangan dengan syarikat kewangan
kawalan syarat sewa beli
Aras III
menerangkan cara bank pusat Lawatan ke institusi kewangan bukan bank
Jenis-jenis mengawal inflasi dan berhampiran
syarikat kewangan kemelesetan ekonomi
syarikat insurans (termasuk takaful)
Tabung Haji
Kumpulan Wang Simpanan
Pekerja

Fungsi-fungsi institusi kewangan


bukan bank
• menerima deposit Mengetahui jenis-jenis institusi
6.3 Institusi • menggalakkan tabungan kewangan bukan bank di
kewangan bukan • menggalakkan pelaburan negara Malaysia Mengumpul maklumat mengenai struktur
bank ekonomi negara daripada pelbagai sumber dan
• sumber kewangan kepada
Aras I menghasilkan buku skrap/folio
pasaran modal negara
Jenis institusi kewangan mengenal jenis-jenis institusi
bukan bank kewangan bukan bank Menganalisis sumbangan sektor-sektor

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 21


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
ekonomi berdasarkan Laporan Ekonomi
Negara

Fungsi institusi kewangan


bukan bank Memahami fungsi-fungsi
institusi kewangan bukan
bank di negara Malaysia

Aras I
menyatakan fungsi-fungsi
institusi kewangan bukan
bank

Aras II
menerangkan fungsi-fungsi
institusi kewangan bukan
bank

Aras III
• mengkaji sumbangan
perkhidmatan institusi
kewangan bukan bank
kepada perkembangan
ekonomi negara Malaysia

Sektor ekonomi
Ekonomi Malaysia • sektor utama Mengetahui sektor-sektor
Minggu • sektor kedua ekonomi di negara Malaysia
7-16 7.1 Struktur ekonomi negara • sektor ketiga dan memahami masalah
(9/2 – pergantungan ekonomi
17/4) a. Pengenalan kepada kepada sektor utama Mengkaji arah aliran perubahan setiap sektor
sektor ekonomi negara terhadap guna tenaga dan pendapatan negara
serta implikasinya kepada pembangunan
Aras I ekonomi negara berdasarkan maklumat yang
Masalah pergantungan ekonomi menyatakan sektor-sektor diperolehi
b. Masalah pergantungan kepada sektor utama ekonomi di negara
ekonomi kepada sektor Malaysia Membuat ramalan tentang masa depan sektor
• ketidakstabilan harga komoditi
utama utama
• peluang pekerjaan terjejas
Aras II
• kehausan dan kepupusan
Disediakan oleh Puan Stella Caroline 22
Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
sumber
• merugikan imbangan menerangkan sektor-sektor
perdagangan ekonomi di negara
Malaysia
menunjukkan sumbangan
Kesan pergantungan ekonomi setiap sektor ekonomi
negara kepada sektor utama kepada pendapatan
negara dan guna tenaga Membentangkan kajian kemungkinan corak
menerangkan masalah struktur ekonomi negara Malaysia pada masa
pergantungan ekonomi depan berasaskan k-ekonomi
kepada sektor utama

Aras III
menghuraikan kesan
pergantungan ekonomi
negara kepada sektor
utama dari segi
pendapatan negara dan
guna tenaga

Perubahan struktur ekonomi Memahami perubahan


negara struktur ekonomi negara
Malaysia semenjak merdeka
Faktor-faktor yang mempengaruhi
c. Perubahan struktur perubahan struktur ekonomi Aras I
ekonomi negara negara Malaysia mengenal arah aliran
• Langkah mempelbagaikan perubahan struktur
ekonomi ekonomi negara Malaysia
• Kehausan sumber-sumber asli dari segi keluaran negara
negara dan guna tenaga
• Galakan industri penggantian
Aras II
import
menerangkan corak perubahan
• Peningkatan dalam struktur ekonomi negara
pendapatan dan taraf hidup Malaysia dari segi keluaran
penduduk negara dan guna tenaga
membincangkan faktor-faktor
yang mempengaruhi
Kesan perubahan struktur ekonomi perubahan struktur
negara ekonomi negara Malaysia
pelaburan asing Aras III
perkembangan sektor perkilangan
Disediakan oleh Puan Stella Caroline 23
Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
perkembangan sektor • menganalisis kesan
perkhidmatan perubahan struktur
peluang pekerjaan ekonomi terhadap guna
pendapatan Negara tenaga dan pendapatan
taraf hidup negara Malaysia

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 24


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

7.2 Belanjawan
Negara

Sumber hasil kerajaan Maksud belanjawan negara


Memahami belanjawan
negara Mengumpul maklumat daripada pelbagai
Perbelanjaan kerajaan Hasil cukai dan hasil bukan cukai sumber mengenai belanjawan negara untuk
mengetahui jenis-jenis hasil kerajaan
Aras I
Komponen perbelanjaan kerajaan mentakrif belanjawan negara. Menganalisis pelbagai carta dan jadual
• perbelanjaan mengurus mengenal pasti sumber hasil daripada Laporan Ekonomi untuk mengenal
• perbelanjaan cukai dan hasil bukan pasti jenis-jenis perbelanjaan kerajaan

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 25


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
pembangunan cukai kerajaan
mengenal pasti komponen
perbelanjaan kerajaan

Aras II
• menerangkan sumber hasil
kerajaan
• menerangkan maksud
perbelanjaan mengurus
dan perbelanjaan
pembangunan kerajaan
Belanjawan negara sebagai alat • menerangkan peruntukan Main peranan sebagai Menteri Kewangan dan
Tujuan belanjawan negara mengawal inflasi dan kemelesetan perbelanjaan mengurus membentangkan belanjawan untuk mengawal
ekonomi kerajaan dan perbelanjaan inflasi/kemelesetan ekonomi
pembangunan kerajaan
menerangkan belanjawan
seimbang, belanjawan
lebihan dan belanjawan
kurangan
Menganalisis graf/jadual pinjaman dalam negeri
dan pinjaman luar negara dengan
d. Hutang negara menggunakan data yang diperoleh daripada
Maksud hutang negara Mengetahui tujuan Laporan Ekonomi
belanjawan negara
Sumber pinjaman kerajaan Aras I
• menyatakan tujuan utama
Tujuan pinjaman
belanjawan negara

Aras II
• menerangkan konsep
inflasi dan kemelesetan
ekonomi serta kesannya
terhadap pendapatan
penduduk Mengadakan forum
menghuraikan belanjawan ‘ Cara kerajaan membiayai projek negara yang
negara sebagai alat memerlukan perbelanjaan besar’
mengawal inflasi dan
kemelesetan ekonomi

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 26


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Memahami hutang negara

Aras I
• mentakrif hutang negara
• mengenalpasti jenis dan
sumber pinjaman kerajaan
Aras II
• membincangkan tujuan
pinjaman kerajaan
Mengumpul gambar dan mengenal pasti
• menerangkan cara
barangan tempatan dan barangan import
kerajaan mendapat
pinjaman dalam negeri dan
luar negeri
Membahaskan tajuk
Aras III
‘ Kepentingan Perdagangan Antarabangsa
• menganalisis kelebihan Kepada Ekonomi Negara Malaysia’
pinjaman dalam negeri
berbanding pinjaman luar
negeri

Hubungan Ekonomi Antarabangsa Memahami perdagangan


Minggu Maksud perdagangan antarabangsa
17-22 8.1 Perdagangan antarabangsa antarabangsa
(20/4-
29/5) Pengenalan kepada Aras I
perdagangan Sebab wujud perdagangan • mentakrif perdagangan
antarabangsa antarabangsa antarabangsa
• mengenal dan menyatakan
sebab-sebab wujudnya
perdagangan
antarabangsa

Aras II
menerangkan sebab-sebab Menganalisis data Laporan Bank Negara
wujudnya perdagangan /Jabatan Perangkaan/
antarabangsa Kementerian Kewangan/Laporan Ekonomi dan
membincangkan persamaan melukis graf mengenai komposisi eksport dan
dan perbezaan antara import negara Malaysia (barang nampak dan
perdagangan dalam negeri barang tak nampak) serta rakan dagang utama
dengan perdagangan
antarabangsa

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 27


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
menghuraikan kebaikan dan Meramal potensi eskport negara berasaskan k-
keburukan perdagangan ekonomi pada masa hadapan
antarabangsa

Mengetahui komposisi
eksport dan import serta
rakan dagang negara
Malaysia Membincangkan keadaan imbangan dagangan
komposisi eksport dan import yang diperoleh daripada pelbagai sumber
• barang nampak Aras I seperti internet/Laporan Ekonomi/Laporan Bank
• barang tak nampak • mentakrif eksport dan Negara bagi tempoh tiga tahun
import
Rakan dagang negara • menyatakan makna
eksport dan import nampak
serta eksport dan import Mengkaji butiran Akaun Semasa yang dipetik
tak nampak dengan contoh daripada imbangan pembayaran
• menamakan rakan dagang ( sumber : Laporan Ekonomi )
utama negara Malaysia.

Aras II
menerangkan komposisi
eksport dan import
Malaysia berdasarkan
Laporan Ekonomi negara Mengadakan forum tentang tujuan kerajaan
meramalkan corak komposisi melancarkan kempen ‘Belilah Barangan Buatan
eksport dan import negara Malaysia’
Malaysia serta rakan
dagang utama pada masa
depan
Perbahasan tentang baik buruknya globalisasi
Memahami imbangan terhadap ekonomi sesebuah negara
dagangan.
Imbangan dagangan
Maksud imbangan dagangan Aras I
• imbangan dagangan seimbang • menyatakan maksud
• imbangan dagangan imbangan dagangan
lebihan (positif)
• imbangan dagangan
kurangan (negatif) Aras II
• menerangkan maksud
Disediakan oleh Puan Stella Caroline 28
Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
imbangan dagangan
seimbang, imbangan
dagangan lebihan dan
imbangan dagangan
kurangan Mengumpul keratan akhbar berkaitan dengan
mengira imbangan dagangan pertukaran asing serta mengira dan
membanding kadar pertukaran asing
Aras III
mentafsirkan hasil pengiraan
imbangan dagangan

Mengadakan simulasi yang berkaitan dengan


urusniaga antara negara Malaysia dengan
Memahami imbangan negara-negara lain
pembayaran.

Aras I
imbangan pembayaran menyatakan maksud imbangan
Maksud imbangan pembayaran pembayaran
mengenal butir-butir dalam
Butir-butir imbangan pembayaran imbangan pembayaran
Akaun Semasa
Akaun Modal Aras II
Akaun Pergerakan Kewangan menerangkan butir-butir Akaun
semasa
* mengira imbangan Akaun
Semasa
Butir-butir Akaun Semasa
menerangkan maksud
Akaun Dagangan
imbangan pembayaran
Akaun Perkhidmatan
seimbang, imbangan
Akaun Pindahan
pembayaran lebihan dan
imbangan pembayaran
kurangan

Aras III
mentafsirkan hasil pengiraan
imbangan pembayaran
membuat kesimpulan mengapa
imbangan pembayaran
boleh menjadi positif

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 29


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
walaupun imbangan
dagangan adalah negatif

Memahami bentuk-bentuk
dan tujuan sekatan
perdagangan antarabangsa

Aras I
mengenal jenis-jenis sekatan
Sekatan perdagangan Bentuk sekatan perdagangan
antarabangsa tarif antarabangsa
kuota
subsidi Aras II
kawalan pertukaran asing • membincangkan perlunya
embargo kerajaan mengenakan
sekatan bukan ekonomi sekatan perdagangan
antarabangsa
Tujuan
sumber hasil kerajaan
melindungi industri muda dan Aras III
tempatan • menganalisis kebaikan dan
anti lambakan keburukan sekatan
menghadapi persaingan perdagangan
keselamatan antarabangsa terhadap
ekonomi Malaysia

Memahami konsep
pertukaran asing dan kadar
pertukaran asing
8.2 Pertukaran asing Aras I
Maksud pertukaran asing mengenali mata wang negara-
negara lain
Pengenalan kepada menyatakan maksud
Disediakan oleh Puan Stella Caroline 30
Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
pertukaran asing Kepentingan pertukaran asing pertukaran asing
menyatakan maksud kadar Perbincangan tentang kadar pertukaran asing
pertukaran asing daripada keratan akhbar pada tarikh-tarikh
Maksud kadar pertukaran asing yang berlainan

Kadar pertukaran asing Pengiraan pertukaran asing Aras II


menjelaskan kepentingan Membuat ramalan mengenai kesan perubahan
pertukaran asing kepada kadar pertukaran asing rakan dagang ke atas
sesebuah negara eksport dan import negara Malaysia
menunjukkan cara pengiraan
mudah tentang pertukaran
asing seperti menukar
mata wang Amerika (dolar
AS) kepada mata wang
negara Malaysia (RM) dan
Permintaan dan penawaran Ringgit sebaliknya
Malaysia

Mengetahui kesan perubahan


kadar pertukaran asing

Aras I
mengenal konsep permintaan
dan penawaran terhadap
Kesan perubahan kadar pertukaran Ringgit Malaysia
asing ke atas eksport dan import
negara Malaysia Aras II
Kesan perubahan kadar menerangkan permintaan dan
pertukaran asing penawaran terhadap ringgit
Malaysia
menerangkan kesan perubahan
pertukaran asing ke atas
eksport dan import negara
Malaysia

Aras III
mengkaji kesan perubahan
eksport atau import
Malaysia ke atas kadar
pertukaran asing

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 31


Ketua Panitia Ekonomi 2009
Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Disediakan oleh Puan Stella Caroline 32


Ketua Panitia Ekonomi 2009