Anda di halaman 1dari 21

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

PROFORMA KURSUS PSV3143


1. KEPENTINGAN DAN ASAS PENGETAHUAN
DALAM PROJEK SENI SEPERTI:
- Pameran Seni Visual
- Kembara Visual
- Bengkel dan Kursus
- Seminar
- Pertandingan
- Mural
- Lawatan
- Tayangan dan Apresiasi
- Minggu Seni
- Pesta Seni Kanak-kanak
2. PENGURUSAN DAN PROSES
MENGENDALIKAN PROJEK SENI:
- Mengumpul maklumat
- Konsep Projek, Essential Questions
- Pemilihan tema, slogan
- Hasil pembelajaran
- Strategi dan Tasks
*Kajian kekangan kewangan, masa, tenaga
manusia, bahan, peralatan dan kaedah
- Perancangan projek
- Pembentukan jawatankuasa
- Pengendalian mesyuarat
- Minit mesyuarat
- Penubuhan jawatankuasa kerja
- Penyediaan kertas kerja
- Pelan tindakan pelaksanaan dan pengawalan
- Menyediakan laporan
- Tindakan susulan
NOTA PSV3143
1. KEPENTINGAN DAN ASAS PENGETAHUAN
DALAM PROJEK SENI SEPERTI:
Definisi Seni
*Kamus Dewan Edisi baru
- seni didefinisikan sebagai karya (sajak, lukisan,
muzik dan lain-lain) yang diciptakan dengan bakat,
kebolehan mencipta sesuatu yang indah. Ia
mengakui bahawa untuk menghasilkan sesuatu
produk seni, bakat, kebolehan dan penghayatan
serta pemahaman yang jitu amat penting.
- Kebolehan adalah sesuatu yang mampu dipelajari
dan dibentuk manakala bakat pula adalah sesuatu
yang berdiri dengan sendiri hasil daripada kurniaan
Ilahi. Kedua-dua ini saling berkait rapat di dalam
menghasilkan sesuatu produk seni yang
mempunyai nilai estetika yang tinggi.

FIHP14IPGKDRI

*Imam Muslim melalui penulisan Kitab Al- Iman


- menjelaskan tentang kesenangan estetik dan
konsep keindahan sebagai pertemuan antara
seseorang yang mempunyai pengetahuan terhadap
mesej / objek yang ditemui.
- Muslim menjelaskan seni itu sebagai suatu bentuk
ilmu (pengetahuan) di mana seseorang yang
mempunyai ilmu ataupun pengetahuan seni
tersebut akan mencipta serta melahirkan
manifestasi pemikiran dan perasaannya terhadap
sesuatu objek yang dihayatinya melalui karya-karya
seni, ataupun setidak-tidaknya akan menghargai
keindahan objek serta karya tersebut, sekiranya
tidak mampu menghasilkan karya seni.
- Ini adalah kerana seni itu sendiri mempunyai
pertalian erat di antara penggiat dan khalayak seni
itu sendiri.
*Herbert Read (buku, The Meaning of Arts)
- seni adalah penghasilan rupa bentuk yang
menimbulkan keceriaan, keseronokan dan
kesenangan estetik (Art is Expression).
- Kesenangan estetik di sini adalah merujuk kepada
konsep kesenangan yang terhasil kesan oleh
penghayatan terhadap keindahan seni visual.
Kepuasan, kenikmatan, kesukaan dan
kegembiraan juga termasuk di dalam kesenangan
ini.
Kesimpulannya, biar dari sudut pandangan mana
sekalipun, seni merupakan sesuatu yang berkait
rapat dengan estetika dan keindahan. Keindahan
yang mampu memukau dan mempersonakan mata
dan hati yang menghayatinya dengan segenap
pancaindera yang ada.
Definisi Pengurusan
- satu seni bagi melaksanakan proses kerja yang
terancang dan dilaksanakan secara bersistematik,
teratur dan mempunyai garis panduan tertentu.
*bahasa Itali
- Kata kerja mengurus (management):
maneggiare iaitu menangani dan kata nama ini
diterbitkan daripada perkataan Latin manus
(tangan).
*bahasa Perancis
- mesnagement telah banyak mempengaruhi
perkembangan maksud perkataan Bahasa Inggeris
management pada abad-abad ke 17 dan 18.
*Ensiklopedia Bebas Wikipedia
- pengurusan terdiri daripada pengarahan dan
pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri
daripada satu / lebih orang / entiti untuk tujuan

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

menyelaraskan dan mengharmonikan kumpulan


tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat. Ia
seringya merangkumi sumber-sumber manusia,
kewangan, teknologi serta juga sumber semula
jadi. Pengurusan juga boleh merujuk kepada
seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan
fungsi pengurusan.
*Mary Parker Follet (1868 -1933)
- pengurusan adalah sebagai seni untuk mencapai
sesuatu melalui orang lain.
*Free-Content Encyclopedia Wikipedia
- pengurusan boleh ditakrifkan berdasarkan
fungsinya sebagai tindakan untuk mengukur
sesuatu kuantiti pada tempoh-tempoh yang tetap
dan berdasarkan kepentingan, mengubahsuai
rancangan asal ataupun tindakan untuk mencapai
maklumat yang dirancang.
*James A.F Stoner & Charles Wienkel
- pengurusan adalah proses merancang,
mengorganisasi, memimpin dan mengawal daya
usaha anggota organisasi dan menggunakan
sumber-sumber lain dalam organisasi bagi
mencapai matlamat organisasi yang ditetapkan.
*Wan Azmi Ramli
- merumuskan pengurusan adalah aktiviti
perancangan dan pergerakan atau panduan oleh
sesuatu perusahaan atau organisasi berhubung
dengan segala kaedah-kaedah, peraturanperaturannya, juga tanggungjawab dan tugas-tugas
kakitangannya itu.
Seni dan Pengurusan
- Mengurus dan mengendali aktiviti/ projek seni 2dimensi atau 3-dimensi dengan pertimbangan
pelbagai kekangan kewangan, masa tenaga
manusia, bahan, peralatan dan kaedah.
- Mengaplikasi pengetahuan pembelajaran melalui
projek mengikut prosedur dan tata cara terhadap
projek seni visual.
- Memupuk nilai kerjasama, bertimbang rasa,
keyakinan diri dikalangan ahli-ahli kumpulan dalam
mengurus dan mengendalikan sesuatu projek seni.
- Mengendalikan projek seni dengan melibatkan
masyarakat setempat.
Projek Seni
- projek seni visual merupakan satu aktiviti yang
biasanya dijalankan di luar bilik darjah.
- semua pelajar memainkan peranan.
- menjalani suatu kajian tentang sesuatu perkara.
- melaksanakan pelbagai jenis aktiviti.

FIHP14IPGKDRI

- bertujuan memperkembangkan kemahiran


merancang dan mengurus.
- aplikasi unsur-unsur seni serta prinsip rekaan
dalam menghasilkan sesebuah karya seni.
- tatacara mengurus projek seni:
Membuat perancangan
Mengadakan mesyuarat melantik AJK,
menetapkan tarikh, lokasi, pengisian projek
Menentukan bajet/ kos
Menyediakan kertas kerja
Tindakan susulan
Laporan projek mendokumentasi projek
Post mortem melihat kekuatan/ kelemahan,
usaha penambahbaikan
Pameran Seni Visual
Terma Umum:
Pameran Seni (Art Exhibition)

Definisi Pameran:
*Myers, B. (1985) dalam Penulisan How to Look at
Art
- pameran sebagai satu aktiviti yang melibatkan
satu ruang (biasanya galeri / dewan) dan
mempamerkan hasil karya seni seperti lukisan,
catan, cetakan, arca, ukiran, gambar foto dan karya
yang siap (finished artwork).
- dipamerkan untuk tontonan dan dihayati oleh
orang ramai.
- selalunya berlaku hanya sementara pada masa
yang tertentu dan telah ditetapkan dan dipersetujui
oleh pihak penganjur serta mereka yang terlibat
mengambil bahagian dalam pameran tersebut.
- jika Pameran Tetap (Permanent Exhibition)
bermakna pameran itu akan berterusan tanpa had
waktu pengakhirannya.
*Preble, S & Duane (1996)
- di Amerika: pameran sebagai exhibit (pamer)
- di Perancis: pameran sebagai exposition / show
(pameran)
- di United Kingdom: pameran sebagai exhibitions,
individu terlibat pameran exhibit.
*Definisi umum pameran
- satu tempat yang mempamerkan hasil-hasil karya
seni yang melibatkan individu yang tertentu /
kumpulan yang tertentu di dalamnya. Tempat yang
digunakan mempunyai kemudahan dan ianya
senang bagi masyarakat setempat untuk
berkunjung serta melihat hasil karya yang
dipamerkan.

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

Objektif Pameran:
- menghargai hasil-hasil seni yang telah dihasilkan
oleh para pelukis dan pereka.
- satu bentuk aktiviti bagi mendekatkan masyarakat
dengan hasil karya-karya seni.
- mengajak dan mengajar masyarakat tempatan
untuk menghayati keindahan hasil seni itu.
- satu penghargaan dan motivasi kepada
pengkarya.
- pengiktirafan yang tertinggi kepada pengkarya di
dalam proses penghasilan karya mereka.
Jenis-jenis Pameran:
Pameran solo
- Biasanya hasil karya seorang individu sahaja.
- Tempat di galeri seni komersial yang dimiliki
oleh individu/ di galeri-galeri awam/ di tempattempat yang telah dipersetujui oleh kedua-dua
pihak (penganjur/ penaja dan pengkarya/
pelukis)
Pameran berkumpulan
- Biasanya melibatkan hasil karya lebih daripada
seorang individu.
- Tempat di galeri seni komersial yang dimiliki
oleh individu/ di galeri-galeri awam/ di tempattempat yang telah dipersetujui oleh kedua-dua
pihak (penganjur/ penaja dan pengkarya/
pelukis)
Pameran berbentuk retrospektif
- Melibatkan hasil karya yang dihasilkan dari
awal penglibatan beliau sehinggalah ke hari ini.
- Pameran melibatkan seorang individu/ hasil
koleksi karya seseorang/ organisasi.
- Tempat di galeri seni komersial yang dimiliki
oleh individu/ di galeri-galeri awam/ di tempattempat yang telah dipersetujui oleh kedua-dua
pihak (penganjur/ penaja dan pengkarya/
pelukis/ penyimpan koleksi karya berkenaan)
Pameran koleksi tetap
- Hasil karya yang telah dibeli/ dipunyai oleh
sesuatu organisasi itu.
- Pameran melibatkan seorang individu/ hasil
koleksi karya seseorang/ organisasi itu.
- Tempat di galeri seni komersial yang dimiliki
oleh individu/ di galeri-galeri awam/ di tempattempat yang telah dipersetujui oleh kedua-dua
pihak (penganjur/ penaja dan penyimpan
koleksi karya berkenaan)
Pameran berbentuk jelajah
- Melibatkan hasil karya lebih daripada seorang
individu.
- Tempat di galeri seni komersial yang dimiliki
oleh individu/ di galeri-galeri awam/ di tempattempat yang telah dipersetujui oleh kedua-dua

FIHP14IPGKDRI

pihak (penganjur/ penaja dan pengkarya/


pelukis)
- Pameran akan berpindah dari satu tempat ke
satu tempat yang lain setelah tamat tarikh yang
telah ditetapkan.
Pameran hasil daripada pertandingan
- Melibatkan hasil karya lebih daripada seorang
individu.
- Karya yang dipamerkan adalah karya-karya
yang telah dipilih sebagai pemenang dan karya
yang layak mengikut kategori yang telah
ditentukan oleh pihak penganjur pertandingan.
- Tempat di galeri seni komersial yang dimiliki
oleh individu/ di galeri-galeri awam/ di tempattempat yang telah dipersetujui oleh kedua-dua
pihak (penganjur dan penaja)
- Tempoh pameran ditetapkan oleh penganjur.
Peringkat Pameran:
Pameran peringkat antarabangsa
- Ianya melibatkan hasil-hasil karya dan
pengkarya dari dalam dan luar negara.
Pameran peringkat kebangsaan
- Ianya melibatkan hasil karya dan pengkarya
dalam negara sahaja.
Pameran peringkat negeri dan daerah
- Ianya hanya melibatkan karya dan pengkarya
tempatan sahaja.

Pengurusan Pameran:
Perlantikan AJK Pameran
- Jawatankuasa Induk Pameran
Terdiri daripada Penaung, Penasihat,
Pengarah, Kurator, Pembantu Kurator,
Setiausaha dan Bendahari. Bertanggungjawab
terhadap urusan jemputan, penyediaan katalog
pameran, penyediaan teks ucapan, penyediaan
kad jemputan dan lain-lain hal berkenaan
dengan pameran.
- Jawatankuasa Kecil Pameran
Terdiri daripada JKK Seranta I, JKK Seranta II,
JKK Teknikal dan Percetakan, JKK
Penempatan dan Kemudahan dan JKK
Sambutan. Melaksanakan kerja-kerja yang
diarahkan oleh Jawatankuasa Induk dari
semasa ke semasa.
Tugas-tugas AJK Kecil Pameran
- Jawatankuasa Kerja Seranta I
Ahli-ahli bertanggungjawab untuk menguruskan
publisiti, poster, brosur, banner, siaran akhbar
dan lain-lain bentuk promosi.
- Jawatankuasa Kerja Seranta II
Ahli-ahli bertanggungjawab sepenuhnya dalam
menguruskan penaja, cenderamata dan sijil
penyertaan.

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

- Jawatankuasa Kerja Teknikal dan Percetakan


Ahli-ahli bertanggungjawab sepenuhnya
menguruskan kelengkapan peralatan pandang
dengar serta sistem bunyi, hiasan-hiasan pada
hari perasmian pameran. Kerja-kerja mereka
bentuk poster, katalog, kad jemputan dan
cenderamata.
- Jawatankuasa Kerja Sambutan
Ahli-ahli menguruskan hal-hal tentang
pemilihan pengacara, penyambut tetamu, halhal berkenaan dengan protokol majlis, jamuan
dan hal-hal yang berkaitan dengan upacara
perasmian pada hari pameran diadakan nanti.
Penyediaan Kertas Kerja Pameran (Tema dan
Kos)
Bahagian A:
i. Tajuk dan tema pameran
ii. Latar belakang pameran
iii. Rasional pameran
iv. Objektif pameran
v. Pelantikan ahli-ahli jawatankuasa induk
vi. Pelantikan jawatankuasa kecil
Bahagian B:
i. Aturcara perasmian pameran
Tarikh perasmian:
08.00 pagi : Ketibaan Jemputan
09.00 pagi : Majlis Perasmian
10.00 pagi : Jamuan
10.30 pagi : Melawat Pameran
Bahagian C:
Implikasi kewangan keseluruhan pameran.
i. Anggaran pendapatan
= RM...
- yuran penyertaan
= RM...
- tajaan/iklan
= RM...
- lain-lain sumber
= RM...
ii. Anggaran perbelanjaan
= RM...
- kos jamuan perasmian
= RM...
- kos katalog pameran
= RM...
- kos poster/banner
= RM...
- kos kad jemputan
= RM...
iii. Iklan di dalam katalog pameran= RM...
iv. Cenderamata
= RM...
Perlaksanaan Pameran:
Aktiviti Perasmian Pameran
- Kata-kata aluan dan ucapan selamat datang
kepada tetamu jemputan kehormat dan hadirin
oleh pengerusi majlis.
- Ucapan terima kasih kepada tetamu kehormat
yang dijemput khas untuk merasmikan
pameran.
- Menjemput penaung pameran untuk
memberikan ucapan dan kata-kata aluan.
- Menjemput kurator pameran untuk memberikan
ucapan dan kata-kata aluan.

FIHP14IPGKDRI

- Menjemput tetamu khas untuk memberikan


ucapan dan seterusnya merasmikan pameran.
- Penyampaian cenderamata kepada tetamu
khas.
- Pengerusi menjemput tetamu khas, jemputan
khas dan hadirin untuk melihat hasil karya yang
dipamerkan.
- Pengerusi menjemput tetamu khas dan semua
hadirin untuk menikmati jamuan.
- Penutup dan bersurai.
Pelaksanaan Aktiviti Pameran
- Peringkat I:
AJK mengiklan dan mengumumkan tentang
pameran yang akan diadakan melalui media
massa dan media elektronik.
- Peringkat II:
AJK mengira jumlah karya yang telah diterima
daripada pengkarya dan seterusnya
mengelaskan mengikut kategori yang telah
ditetapkan oleh jawatankuasa. AJK yang
menyediakan katalog pameran akan
mengambil gambar semua gambar karya yang
telah dipilih untuk dimasukkan ke dalam katalog
pameran yang telah dirancang sebelum itu.
- Peringkat III:
AJK Kecil menyusun dan menggantung hasil
karya yang telah dipilih di tempat yang telah
ditetapkan untuk mengadakan pameran itu.
- Peringkat IV:
AJK menyediakan katalog dan publisiti yang
mencukupi bagi memastikan tugas mereka
telah sempurna dijalankan sebelum hari
perasmian.
- Peringkat V:
Satu minggu sebelum tarikh perasmian
pameran diadakan, AJK Promosi akan
menjemput para wartawan dan media massa
serta media elektronik untuk mengadakan
sidang akhbar. Tujuannya untuk
menghebahkan tentang pameran yang bakal
diadakan untuk tontonan masyarakat.
Post Mortem dan Kajian Tindakan Selepas
Pameran
- Komen-komen dan maklum balas daripada
pengunjung perlu diambil kira untuk
mengetahui sejauh mana pencapaian serta
keberkesanan daripada pameran yang telah
dijalankan.
- Semua maklum balas ditulis dalam satu laporan
lengkap diberikan kepada penaung dan salinan
pada setiap AJK sebagai tindakan susulan,
sebagai makluman dan sebagai rekod.
- Kajian Tindakan penting kerana menjadi tanda
aras ke arah memurnikan dan menambah baik

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

apabila mengadakan pameran pada masa yang


akan datang.
Kelebihan Pameran:
- Mesej komunikasi lebih mudah diterimadan
difahami melalui pengamatan terhadap hasil
karya yang dipamerkan.
- Pelajar akan dapat menjalankan apresiasi seni
dan menghargai para pengkarya serta tokohtokoh seni tahahair dan dunia.
- Pelajar dapat menimba ilmu dan meningkatkan
kreativiti mereka.
- Suatu pengalaman pembelajaran yang dapat
mencetuskan idea baru.
- Pelajar dapat memahami secara mendalam
tentang unsur seni dan prinsip rekaan.
- Pameran yang melibatkan demonstrasi
pembuatan sesuatu hasil karya dapat
diperhatikan oleh orang ramai.
- Menarik minat pelajar untuk menghasilkan
sesuatu karya.
Kelemahan Pameran:
- Memerlukan pelajar menetapkan tema yang
sesuai untuk pameran agar dapat menarik lebih
ramai pengunjung untuk datang.
- Ruang letak atau ruang pameran memerlukan
lokasi yang luas dan selesa.
- Penetapan lokasi perlu sesuai.
- Memerlukan kos yang tinggi.
- Memerlukan perancangan yang sistematik agar
pengunjung yang datang dapat mengamati
pameran secara berkesan.
- Pemilihan hasil karya pameran perlu tepat dan
berkualiti tinggi.
- Memerlukan penterjemah seni yang bijak menilai
seni untuk menerangkan suatu hasil karya yang
dipamerkan.
- Publisiti secara besar-besaran perlu dilaksanakan
bagi mempromosi pameran yang ingin diadakan.
Kembara Visual
Pengenalan:
Kembara Seni bertujuan untuk melaksanakan
eksplorasi dan eksperimentasi untuk meningkatkan
pengalaman estetik. Para pelajar akan dapat
mengggunakan pelbagai media, alat, bahan dan
teknik untuk menterjemahkan pengalaman persepsi
dan pengalaman estetik dalam bentuk visual.
Kelebihan Kembara Visual:
- Pelajar dapat melihat secara realiti objek-objek
dan bahan alam semulajadi dengan jelas dan
kajian lebih terperinci berbanding visual secara
maya, kaca TV atau skrin komputer.

FIHP14IPGKDRI

- Pendidikan dan pengalaman langsung diperolehi


dan ia banyak membantu kekusutan ilmu di bilik
darjah
- Melatih pelajar untuk menghayati dan
menghargai alam sekitar warisan sepanjang
zaman.
- Pelajar akan dapat mentafsirkan alam
semualajadi yang dilihat menerusi penghasilan
beberapa karya Seni Visual seperti lukisan,
catan, arca dan sebagainya.
- Keseronokan dalam pembelajaran.
Kelemahan Kembara Visual:
- Memerlukan kos perbelanjaan yang tinggi.
- Para pelajar sukar dikawal kerana terlalu teruja
dan seronok.
- Memerlukan bantuan rakan sekerja untuk turut
serta sebagai guru pengiring namun tugas guru
sangat banyak dan adakalanya guru-guru tidak
dapat turut serta.
- Kembara visual memerlukan pemilihan lokasi
yang sesuai dan strategik.

Pengurusan:
Pelantikan AJK
- Penaung
- Penasihat
- Pengerusi
- Naib pengerusi
- Setiausaha
- Bendahari
- Biro-biro:
i. Promosi
ii. Makanan
iii. Penginapan
iv. Pengangkutan
v. Keselamatan
vi. Tugas khas
Mengendalikan mesyuarat
Langkah 1: Pra-perancangan dengan mengenal
pasti siapa yang akan menghadiri mesyuarat
tersebut, tujuan mesyuarat dilakukan, topik/ isu
yang akan diperbincangkan dan segala informasi
yang akan dikumpulkan dan disebarkan.
Langkah 2: Nyatakan tujuan dan objektif
mesyuarat dengan spesifik. Pastikan hal tidak
berkenaan diketepikan dalam agenda mesyuarat.
Objektif atau tujuan akhir dijalankan dengan sesi
sumbang saran (brainstorming) agar dapat
keputusan/ resolusi kukuh.
Langkah 3: Menulis agenda dengan jelas dan
tepat. Perincikan fakta penting, senarai mereka
yang akan dihubungi, termasuklah rancangan/
aktiviti dan perbincangan untuk tindakan lanjut.
Agenda terperinci akan membolehkan ahli

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

(participants) mendapatkan semua maklumat


dengan jelas serta menjadikan komunikasi lebih
lancar.
Langkah 4: Mengedarkan agenda mesyuarat
sebelum ia bermula. Menggalakkan ahli
menyenaraikan (jot down) soalan-soalan yang
spesifik serta membawa material tambahan
sekiranya agenda di luar jangkaan berlangsung.
Langkah 5: Mengalukan ahli mesyuarat dan
memastikan mereka membawa agenda
mesyuarat yang akan diadakan. Nyatakan tujuan
mesyuarat dan menetapkan anggaran waktu
mesyuarat berakhir.
Langkah 6: Mulakan perbincangan pada kadar
segera dan mengelakkan agenda/ isu yang tidak
berkaitan dengan sesi mesyuarat yang diadakan.
Tidak tersasar daripada agenda/ isu utama
mesyuarat dan pantas mengenal pasti soalan
diajukan.
Langkah 7: Adakan pembahagian waktu agar
mesyuarat mengikut anggaran waktu ditetapkan.
Beri peringatan pada 5 minit terakhir agar
masing-masing maklum bahawa masa untuk
perbincangan agenda tersebut hampir tamat.
Langkah 8: Mencatatkan nota pada setiap
perbincangan. Senaraikan sebarang cadangan,
bantahan, maklumat tambahan yang dirasa perlu
dan pelan-pelan tindakan.
Langkah 9: Buat rumusan terhadap perkaraperkara utama apabila mesyuarat berakhir.
Berikan setiap ahli, tugasan untuk tindakan
(action assignments). Tamatkan mesyuarat
mengikut masa yang telah ditetapkan dan
mengucapkan terima kasih kepada setiap peserta
terhadap sumbangan diberikan.
Kertas kerja (Tema dan Kos)
- Tujuan umum penyediaan kertas kerja:
i. Mengeluarkan idea-idea dan data tertentu
mengenai sesuatu tajuk kepada sasaran
tertentu.
ii. Menambahkan pengetahuan kepada
sasaran.
iii. Menggalakkan perbincangan, diskusi dan
penyelidikan susulan dalam bidang-bidang
tertentu.
iv. Sebagai suatu bahan sejarah yang menjadi
bahan rujukan pada masa-masa akan
datang.
- Tema: relevan dan bersesuaian dengan bentuk
kembara visual yang akan dijalankan. Contoh,
persekitaran dan dimensi hutan seperti flora,
habitat, rimba, damai alam etc.
- Kos: mendapatkan sumber kewangan bagi
menjayakan kembara visual seperti menjual

FIHP14IPGKDRI

pakaian, menjual barang-barang, cenderamata


dan berniaga untuk mengumpul wang.
- Proses penyediaan kos:
Johny et al. (1999) proses penyediaan kos
hendaklah mengikut langkah berikut:
i. Meninjau keadaan ekonomi semasa.
ii. Mengenal pasti panduan belanjawan bagi
menyempurnakan objektif yang sudah
ditetapkan termasuklah sub-belanjawan
bagi aktiviti tersebut.
iii. Mengenal pasti menganggarkan kos-kos
yang akan ditanggung serta sumber
pendapatan bagi membiayai aktiviti
tersebut.
iv. Menyediakan draf belanjawan bagi
jawatankuasa serta bagi mendapatkan
pembiayaan kewangan.
v. Menilai draf belanjawan dan menyediakan
belanjawan akhir nisbah kawalan.

Pelaksanaan Kembara Visual:


Menjalankan kembara
Mengenal pasti tema kembara, lokasi kembara,
menetapkan tarikh dan jangka, masa ekspedisi,
kos yang mencukupi, promosi serta bilangan
peserta kembara yang telah dipastikan agar tidak
berlaku perubahan jadual dan perancangan di
saat-saat akhir.
Melaksanakan pameran
- Tujuan utama: pameran diadakan sebagai bukti
dokumentasi visual untuk dikongsi dengan
orang ramai (audiens). Dapat memberi
penghayatan (ekspresi) dan penghargaan
(apresiasi) terhadap karya-karya visual yang
anda hasilkan. Dapat memberi pendedahan
kepada masyarakat untuk menghargai,
mempelajari dan turut berkongsi idea,
pandangan, kritikan terhadap ekspedisi visual
yang telah dijalankan.
- Tempat: di kawasan terbuka dan kawasan
lapang seperti di padang, di dalam dewan, di
galeri-galeri dan lokasi-lokasi yang difikirkan
sesuai dan strategik.
Laporan dan pembentangan
Kaedah penulisan laporan (Samsudin Wahab,
2006):
- Sekapur sirih
- Objektif
- Tujuan
- Faedah
- AJK
- Projek
- Anggaran kewangan
- Jadual aktiviti
- Penerangan aktiviti

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

- Penutup
Seminar, Bengkel dan Kursus
Pengenalan:
Seminar, bengkel dan kursus seni boleh diertikan
sebagai satu bentuk pengajaran akademik
(perbahasan masalah secara ilmiah). Ia
dilaksanakan di peringkat sekolah, universiti
mahupun sebuah organisasi oleh golongan
profesional. Ia biasanya berfokuskan kepada suatu
topik dan peserta yang hadir akan melibatkan diri
secara aktif. Seminar dilaksanakan dalam bentuk
dialog, persembahan hasil kajian,dalam bentuk
formal, sesi debat atau sesi perkongsian ilmu dan
pengalaman.
Kelebihan:
- Pelajar akan meningkatkan ilmu pengetahuan
tentang seni.
- Pelajar akan dapat berkongsi pengalaman
bersama-sama dengan peserta lain.
- Meluangkan masa dengan aktiviti berfaedah.
- Memupuk semangat kerjasama dan toleransi
dalam aktiviti merancang dan menjalankan
seminar.
- Mampu mengatasi masalah kognitif (Knowing,
Learning & Understand).
- Sesi komen atau diskusi memberi lebih banyak
peluang menguji dan bertanya soalan sesama
peserta untuk memahami lebih lanjut tentang
sesuatu prinsip atau teknik.
Kelemahan:
- Topik yang akan disampaikan atau dibincangkan
oleh ahli panel perlu bersesuaian dengan audien
agar tidak membosankan.
- Memerlukan perancangan yang rapi dan
sistematik serta kerjasama yang utuh dari semua
ahli jawatankuasa penganjur.
- Memerlukan kos yang tinggi kerana melibatkan
penempahan dewan, peralatan seminar, jamuan,
publisiti dan sumbangan kepada panel
profesional.
- Panel profesional yang ingin dijemput perlu
dimaklumkan awal kerana jadual seminar akan
berubah sekiranya jadual para panel bercanggah.
- Memerlukan masa yang lama dalam merancang
seminar.
- Kurang publisiti menyebabkan tiada penyertaan.
Pertandingan
Definisi Pertandingan Seni Visual:
- Merujuk kepada segala aktiviti persaingan,
perlawanan, peraduan dan pertandingan.
- Ia melibatkan proses kreativiti, kemahiran
menggunakan media, sensitiviti terhadap visual-

FIHP14IPGKDRI

ruang (visual-spatial), kecenderungan


mengaplikasikan elemen serta prinsip rekaan
bagi memenuhi kriteria, tema, kempen dan
konsep khusus sesuatu pertandingan yang
diadakan.
- Kebiasaannya, mempertandingkan karya-karya
seni tampak seperti lukisan, catan, fotografi dan
seni grafik dengan menggunakan pelbagai
medium seperti:
i. Pensel
ii. Pensel warna
iii. Krayon
iv. Pastel
v. Cat air
vi. Cat minyak
vii. Akrilik
viii. Marker
ix. Campuran media dan Instalasi
x. Kamera (kompak, SLR dan DSLR bagi
pertandingan fotografi)
xi. Media digital (aplikasi perisian komputer
bagi pertandingan karya seni grafik)
Tujuan Pertandingan:
- Untuk membangkitkan rasa apresiasi terhadap
karya seni yang dihasilkan.
- Ganjaran atau peneguhan yang diterima dalam
bentuk hadiah dan penghargaan dapat menyuntik
semangat seorang artis/ seniman untuk lebih
gigih dan prolifik dalam berkarya.
- Kemahiran dalam menggunakan pelbagai media
sewaktu menghasilkan karya dapat
dipertingkatkan.
- Mewujudkan persaingan yang sihat di kalangan
artis, seniman/ pengkarya.
Pengurusan:
Tiga langkah atau strategi yang boleh diberikan
tumpuan. Langkah-langkah tersebut ialah
perlantikan ahli jawatankuasa sebagai persediaan
dalam pembahagian tugas, pengendalian
mesyuarat supaya maklumat dan matlamat aktiviti
dapat dibincangkan dengan jelas, penulisan kertas
kerja bagi menyatakan tema dan kos aktiviti yang
ingin anda jalankan juga dapat dibincangkan
dengan jelas.
Pelantikan AJK
- Mengadakan mesyuarat/ perbincangan khusus
melantik dan membentuk AJK.
- AJK dipilih mengikut kemampuan,
kecenderungan, kemahiran, kreativiti dan
pengalaman seseorang bagi mengisi jawatanjawatan dalam pembentukan AJK.
- Tujuan: Pembentukan/ pelantikan AJK
memastikan setiap aktiviti yang dijalankan

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

berlangsung dengan sempurna dan mengikut


ketetapan waktu kerana banyak perkara kecil
boleh menjadi isu besar sekira terlepas
pandang.
- Tujuan: setiap gerak kerja dan aktiviti yang
melibatkan proses persediaan pertandingan
seperti pemilihan lokasi, persediaan ruang/
pentas, promosi pertandingan, pengurusan
acara, persediaan perasmian, penilaian hasil
karya dan penyediaan hadiah dapat dijalankan
dengan lancar.
Mengendalikan mesyuarat
- Tujuan: proses perbincangan, perkongsian
idea, cadangan dan bantahan bagi memastikan
aktiviti dirancang berjaya dilaksanakan.
- Menjalankan satu mesyuarat dengan produktif
tanpa memerlukan peruntukan masa yang
panjang tetapi mendapat keberkesanan yang
maksimum.
- Fokuskan kepada perkara-perkara khusus
pertandingan:
i. Siapa?
Ahli mesyuarat telah mengenal pasti skop
dan subjek yang ingin dibincangkan
(pertandingan seni visual).
ii. Apa?
Sesuatu yang diharapkan dalam mesyuarat
berkenaan agenda yang ingin dibincangkan.
Pastikan pengisian mesyuarat dengan
agenda dan konteks yang telah dikenal
pasti (mengadakan pertandingan seni
visual).
iii. Di mana?
Mesyuarat diadakan di lokasi sesuai dan
senang dihadiri oleh ahli.
iv. Bila?
Perlu ditetapkan dan dipatuhi agar
kehadiran dapat dipenuhi. Mesyuarat
bermula dan berakhir mengikut
perancangan yang ditetapkan membuatkan
ahli menghormati dan menghargai masa.
v. Mengapa?
Memberi peluang kepada ahli untuk:
- membuat laporan berkenaan perkara
yang dibincangkan
- membincangkan tema, perancangan
dan tindakan
- cuba menyelesaikan masalah yang
dibangkitkan
vi. Bagaimana?
- Sediakan agenda kepada ahli sebelum
mesyuarat bermula.
- Cuba elakkan sebarang kejutan
(perkara luar jangkaan).

FIHP14IPGKDRI

Peruntukkan waktu bagi setiap topik


yang dibincangkan.
Menghormati pandangan dan saranan
setiap peserta.
Galakkan peserta memberi idea dan
informasi.
Galakkan pertukaran idea dan
pandangan serta kerjasama berpasukan
(teamwork).
Sediakan minit mesyuarat, tindakan
lanjutan dan tepati waktu yang telah
diperuntukkan.
Mesyuarat dirumuskan dengan pelanpelan tindakan yang bakal diambil.

Kertas kerja (tema dan kos)


- Tema:
Menentukan tema yang relevan dan
bersesuaian dengan bentuk pertandingan yang
akan dijalankan. Contoh: Jika pertandingan
seni visual yang diadakan memilih konsep
kenali Malaysia sebagai tema, nama/ istilah
yang boleh digunakan adalah Negaraku,
Malaysia, The Visual Stories, Pertiwi etc.
- Kos:
Memastikan aktiviti pertandingan seni visual
dirancang dapat direalisasikan. Ianya laporan
berangka yang mengandungi maklumat sumber
dan kos perbelanjaan yang akan dilakukan
terhadapnya sehingga aktiviti dirancang
berakhir dengan jayanya. Dalam merancang
kos, fikirkan kaedah mendapatkan sumber
kewangan sama ada menggunakan peruntukan
khas daripada dana/ tabung atau mendapatkan
sumbangan/ penajaan daripada sumbersumber mengikut kaedah yang dibenarkan oleh
undang-undang.
Perancangan kos:
i. Kos penyewaan tapak/lokasi pertandingan
ii. Kos peralatan bagi tujuan persiapan
pertandingan
iii. Kos promosi
iv. Kos peruntukan hadiah
v. Kos penyediaan penilaian karya
vi. Kos pengurusan acara dan perasmian
vii. Kos-kos sampingan seperti makanan,
perubatan etc.
Pelaksaan Pertandingan:
Aktiviti perasmian
Biasanya aktiviti melukis/ mewarna akan bermula
sejurus selepas perasmian dilakukan sekiranya
pertandingan tersebut diadakan di dewan, ruang
legar/ galeri.
Penghasilan dan penilaian karya

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

- Pertandingan melibatkan tempoh masa sehari


(pagi hingga petang) atau dua hari seperti
pertandingan melukis dan mewarna yang
bergantung kepada syarat, keperluan, jumlah
peserta dan tema pertandingan.
- Pertandingan mencipta poster, logo, catan
artistik, grafik dan fotografi mengambil masa
seminggu, sebulan/ beberapa bulan untuk
karya dinilai.
- Panel/ juri yang mahir dan berpengalaman
akan menilai karya-karya yang dihasilkan untuk
menentukan pemenang pertandingan.
- Mengambil kira keaslian idea, komposisi,
kreativiti, daya usaha, kemahiran menggunakan
media dan nilai-nilai artistik karya dihasilkan.
Penyampaian hadiah
- Dilakukan oleh individu yang dipilih seperti
orang-orang kenamaan, tokoh seniman/
individu tertentu.
- Hadiah dalam pelbagai bentuk dan medium
seperti piala, wang tunai, hamper, pakej-pakej
tertentu, sijil penghargaan etc.
- Urusan penyampaian hadiah:
i. Menentukan jenis hadiah.
ii. Kategori hadiah.
iii. Peringkat-peringkat hadiah.
Contoh: hadiah utama (bonanza), hadiah
tempat pertama (johan), hadiah tempat kedua
(naib johan), hadiah tempat ketiga, hadiah sagu
hati dan hadiah khas/ anugerah juri.
Kelebihan:
- Dapat mencungkil bakat pelajar dalam bidang
seni.
- Menarik minat pelajar untuk belajar dan
mendalami pengetahuan dalam mata pelajaran
seni visual.
- Dapat memahirkan pelajar dalam teknik dan
kaedah penciptaan sesuatu karya.
- Pelajar akan dapat menghargai seni dan
menjalankan apresiasi.
- Pelajar dapat mengisi masa lapang dengan
menjalankan aktiviti yang berfaedah.
- Meningkatkan fahaman pelajar tentang unsur
seni dan prinsip rekaan.
- Memberi peluang kepada semua pelajar untuk
menzahirkan idea dalam bentuk penghasilan
karya seni.
- Pelajar dapat belajar untuk menyampaikan mesej
melalui karya yang dihasilkan.
Kelemahan:
- Penganjur perlu membuat penelitian awal dan
kajian awal berkenaan minat peserta.

FIHP14IPGKDRI

- Kurang penilai/pengadil yang berkemahiran dan


berpengalaman dalam menilai hasil karya seni
peserta. (jika dijalankan di peringkat sekolah)
- Masa yang terhad.
- Kurang penglibatan peserta sekiranya kurang
publisiti.

Mural
Definisi Mural:
*Al Hurwitz & Day, M. (2007) dalam buku Children
and Their Art
- Mural sebagai sebuah catan yang sangat besar
yang dihasilkan di atas dinding.
- Merupakan sebahagian daripada hasil karya seni
yang sangat unik dan proses penghasilannya
memerlukan perancangan yang rapi dan
mengambil masa yang lama untuk disiapkan.
- Zaman Renaissance, Michelangelo
menghabiskan masa 14 tahun menyiapkan
keseluruhan mural di dalam Sistine Chapel, Rom.
- Menggunakan fresco sebagai bahan utama
menghasilkan mural.
- Masih kekal sebagai satu hasil karya seni yang
agung sehingga ke hari ini.
- Bermula zaman Paleolitik (35,000-8,000)
sebelum masihi.
- Mural pertama di Gua Lascaux, Montignac,
Perancis.
- Dipercayai dihasilkan oleh golongan primitif di
sekitar tahun 15,000-10,000 sebelum tahun
masihi.
- Mereka menghasilkan mural pada dindingdinding gua yang menjadi kediaman mereka
menggunakan batu kapur sebagai bahan untuk
melukis.
*Definisi umum mural
- mural satu catan bersaiz besar yang dihasilkan di
atas satu permukaan dinding dan mempunyai
tema yang telah ditetapkan oleh penaja/ pelukis
sendiri.
Proses pemilihan tema dan reka bentuk:
- Mural biasa dijalankan secara berkumpulan.
- Tema digunakan berdasarkan isu-isu sekeliling
atau berdasarkan pengalaman dan kehendak
kumpulan pelajar berkenaan.
- Guru hendaklah cuba mengenal pasti idea-idea
yang boleh dikembangkan oleh pelajar-pelajar
bagi menyediakan satu lakaran cadangan kepada
proses penghasilan mural yang sebenar nanti.
- Subjek-subjek seperti bangunan-bangunan,
rumah-rumah, kumpulan orang yang sedang
melakukan satu aktiviti adalah sangat sesuai

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

dipilih untuk tujuan penghasilan aktiviti secara


berkumpulan.
- Elakkan memilih tema menjurus ke arah peribadi
seseorang pelajar. Hal ini menyebabkan idea
menjadi sempit dan sukar dikembangkan dalam
bentuk satu kumpulan.
- Guru disarankan memilih tema-tema yang
mempunyai banyak elemen-elemen rupa dan
bentuk apabila ianya dihasilkan dalam bentuk
mural kelak.
- Membuat beberapa cadangan dan
perkembangan idea sebelum menghasilkan
lakaran cadangan akhir berserta cadangan kajian
warna yang akan digunakan.
Pengurusan dan pelaksanaan mural:
- Mengenal pasti dinding-dinding yang akan dibuat
mural berdasarkan kepada idea-idea yang telah
diputuskan.
- Membentuk satu kumpulan tenaga kerja kreatif
yang dipilih dari kalangan pelajar. Contoh: kelab
seni supaya penghasilan mural akan lebih
memberi makna kepada ahli-ahli terlibat.
- Menyediakan peralatan dan bahan-bahan yang
akan digunakan untuk menghasilkan mural.
Contoh: cat, berus, bekas mencampur warna etc.
- Sediakan tangga dan binalah menara, sekiranya
perlu. Ia bertujuan mewarna di bahagian lebih
tinggi.
- Guru menetapkan jangka masa diperlukan
menyiapkan mural supaya pelajar tidak bosan.
Sekiranya terlalu lama, ianya akan melemahkan
momentum kerja-kerja mereka.
- Selesai penghasilan mural, catatkan nama-nama
mereka yang terlibat sebagai tanda penghargaan
dan memotivasikan diri mereka dalam
penghasilan karya seni.
Lawatan
Definisi:
- Lawatan sambil belajar merujuk aktiviti luar kelas
yang melibatkan pelajar dan guru melawat
sesuatu tempat, kawasan, bangunan atau apaapa yang memberi ilmu pengetahuan.
- Aktiviti ini menjadi satu aktiviti yang paling
dinanti-nantikan oleh pelajar kerana mereka
berpeluang untuk meneroka kawasan atau
perkara baru.

FIHP14IPGKDRI

Kelebihan:
- Hubungan pelajar dengan guru akan menjadi
lebih intim.
- Pelajar mempelajari konsep mengurus sesuatu
aktiviti dengan lebih efektif.
- Pelajar memperoleh pengalaman pembelajaran
yang menyeronokkan.
- Pengurusan aktiviti dapat dirancang dengan lebih
teratur dan sistematik melalui penerapan sikap
bekerjasama.
- Mengatasi masalah kebosanan dan menarik
minat pelajar untuk belajar Pendidikan Seni
Visual.
- Memupuk semangat keyakinan diri, setia kawan,
disiplin diri dan patriotisme.
- Mendedahkan pelajar tentang alam semulajadi,
kebudayaan dan membuat apresiasi.
- Mempertingkatkan daya pemikiran dan
kematangan minda dalam seni.
- Pelajar akan dapat mengisi masa lapang dengan
aktiviti berfaedah.
Kelemahan:
- Memerlukan tenaga kerja yang ramai
- Jangka masa yang lama diperlukan untuk
merancang dan melaksanakan program.
- Peserta perlu membuat penelitian setiap aktiviti
yang dirancangkan.
- Memerlukan perancangan masa yang sistematik
agar perjalanan aktiviti semasa lawatan dapat
dimanfaatkan sepenuhnya.
- Memerlukan kos yang tinggi.
- Memerlukan persefahaman yang utuh antara
semua peserta agar lawatan berjalan dengan
lancar dan selamat.
Tayangan dan Apresiasi
Minggu Seni
Pengenalan:

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

Minggu Seni Visual dilaksanakan di peringkat


sekolah bagi menarik minat para pelajar untuk
mendalami pembelajaran seni visual di dalam bilik
darjah. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti aktiviti
melukis, mewarna, membuat hasil kraf, membuat
arca dan sebagainya.
Kelebihan:
- Aktiviti yang dirancang melibatkan semua
pelajar.
- Menarik minat pelajar untuk menghasilkan karya.
- Penerapan seni visual secara menyeluruh kerana
semua pihak turut terlibat.
- Pengurusan yang terancang.
- Dapat melibatkan semua guru.
- Memartabatkan seni visual di peringkat sekolah.
- Tidak memerlukan perbelanjaan yang tinggi.
Kelemahan:
- Masa yang terhad kerana aktiviti PdP tidak boleh
diganggu.
- Kurang guru opsyen PSV yang mahir
mengendalikan minggu seni visual.
- Para pelajar kurang didedahkan dengan pelbagai
bidang seni dan aktiviti-aktiviti seni.
- Komitmen kerja guru semakin bertambah.
Minggu seni visual diadakan dengan seadanya.
- Tempat dan lokasi aktiviti terhad mengikut
suasana persekitaran sekolah.
- Pelajar pasif tidak berminat untuk mengikuti
aktiviti seni.
- Kurang mendapat sokongan dari pihak
pentadbiran kerana menanggap seni visual
merupakan m/pelajaran elektif semata-mata.

FIHP14IPGKDRI

Kelemahan:
- Memerlukan perbelanjaan yang tinggi.
- Tanpa kerjasama yang baik di kalangan guruguru dan para pelajar mengakibatkan pesta
kanak-kanak tidak dapat dijalankan dengan
lancar.
- Memerlukan masa untuk memilih hasil karya
yang terbaik yang dihasilkan oleh para pelajar.
- Kurang guru berpengalaman untuk menilai hasil
karya.
- Tugas guru semakin banyak dan mengakibatkan
kurang pembabitan guru secara menyeluruh.
2. PENGURUSAN DAN PROSES
MENGENDALIKAN PROJEK SENI:
- Mengumpul maklumat
- Konsep Projek, Essential Questions
- Pemilihan tema, slogan
- Hasil pembelajaran
- Strategi dan Tasks
*Kajian kekangan kewangan, masa, tenaga
manusia, bahan, peralatan dan kaedah
- Perancangan projek
- Pembentukan jawatankuasa
- Pengendalian mesyuarat
- Minit mesyuarat
- Penubuhan jawatankuasa kerja
- Penyediaan kertas kerja
- Pelan tindakan pelaksanaan dan pengawalan
- Menyediakan laporan
- Tindakan susulan
CONTOH SOALAN (OBJEKTIF)

Pesta Seni Kanak-kanak


Pengenalan:
Pesta Seni Kanak-Kanak dijalankan adalah
bertujuan untuk mencungkil dan mengetengahkan
bakat-bakat baru dalam seni visual tetapi secara
tidak langsung mewujudkan satu lagi aktiviti para
pelajar sekolah di mana para pengunjung dapat
menyaksikan pameran pelbagai hasil karya seni
visual pelukis.
Kelebihan:
- Para pelajar dapat mencungkil bakat dalam
bidang seni visual.
- Pameran hasil karya seni visual dapat dijalankan
secara besar-besaran.
- Pelajar dan guru akan mengetahui cara
pengurusan pesta seni kanak-kanak secara
menyeluruh.
- Melibatkan masyarakat setempat.
- Keyakinan diri serta apresiasi seni dapat
ditingkatkan.

1. Pameran seni visual (pernyataan tepat)


D. memberi maklumat hasil karya seni kepada
masyarakat.
2. Menentukan tempat seminar (aspek penting)
D. kesesuaian penganjur dan peserta.
3. Bahan sesuai pertandingan mewarna
(peringkat sk rendah)
D. pensel warna, krayon, cat poster
4. Proses penting penghasilan mural.
B. SALAH-merancang aktiviti dapat membantu
perkembangan kreativiti murid.
5. Proses dalam Pesta Seni Kanak-kanak.
C. pelaksanaan (tema, persediaan, jualan,
pameran)
6. Tujuan mengumpul maklumat semasa
mengendali projek seni?

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

C. memperkembangkan aspek pengetahuan


dan pengurusan.

FIHP14IPGKDRI

18. Langkah awal pertandingan melukis poster.


B. syarat pertandingan

7. Kepentingan tema program?


A. hala tuju program.

19. Pernyataan paling tepat tentang post mortem.


D. kekuatan dan kelemahan

8. Strategi menggalakkan penyertaan pihak


sekolah di sekitar?
D. mengadakan aktiviti pertandingan antara
wakil sekolah di daerah penganjur.

20. Pernyataan paling tepat berkaitan


pembentangan laporan projek seni.
B. pembentangan laporan projek seni dapat
dijadikan bahan rujukan.

9. Pengurusan kewangan diuruskan oleh?


D. penyelaras projek (bendahari hanya pegang
duit)

CONTOH SOALAN (SUBJEKTIF)

10. Ketua setiap bahagian dilantik semasa


mesyuarat pembentukan AJK Tertinggi
program. Tujuan pelantikan itu?
C. merancang / membantu AJK setiap aktiviti
program.
11. Penyediaan kertas kerja (susunan item)
D. pengenalan tujuan objektif tarikh
tempat atur cara bilangan peserta
kewangan keperluan alat
12. Pelan tindakan dilaksanakan memastikan
kelancaran. Ciri-ciri pelan tindakan berkesan:
-membuat hipotesis
-tindakan susulan
-pemilihan ahli panel berkualiti
B. SALAH-membuat post mortem
13. Tujuan pelaksanaan dan pengawalan.
D. memastikan pelaksanaan aktiviti lancar.
14. Perancangan kewangan pernyataan tidak
benar.
C. memastikan ahli-ahli mengumpul sumber
kewangan mencukupi.

1. (a) Senaraikan empat jenis pameran.


i.
ii.
iii.
iv.
1. (b) Pengurusan lawatan dilaksanakan bertujuan
membantu murid dalam pembelajaran. Justifikasi
pandangan anda.
i.
ii.
iii.
2. (a) Kemahiran memilih tema dalam
pengendalian aktiviti projek seni. Dua aspek perlu
diberi perhatian ketika menentukan tema.
i.
ii.
2. (b) Huraikan tujuan minit mesyuarat disediakan.
i.
ii.

15. Terdapat tatacara memupuk pelbagai nilai. Nilai


utama dapat diterapkan?
B. bekerjasama
16. Jawatan-jawatan dalam AJK Induk Seminar
Seni.
A. penaung penasihat pengerusi timbalan
pengerusi setiausaha bendahari urus
setia
17. Tujuan mengendalikan mesyuarat sebelum
sesuatu projek seni dijalankan untuk?
C. perbincangan, perkongsian idea dan
cadangan.

iii.
3. (a) Dua tujuan utama penulisan kertas kerja.
i.
ii.

3. (b) Analisis tentang tugas seorang pengarah


projek.

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

Pengerusi AJK dianggap sebagai pengarah projek.


Terdapat beberapa tugas penting supaya objektif
projek akan tercapai
i.
ii.

FIHP14IPGKDRI

4. Minit mesyuarat
- minit curai (laporan)
- definisi minit mesyuarat etc.
5. Tema kertas kerja
- contoh ArtVenture etc.

iii.
4. (a) Huraikan tiga aktiviti perlu diuruskan oleh
jawatankuasa perasmian pertandingan semasa
majlis perasmian pertandingan mewarna.
i.

6. Perancangan kewangan
- conoth: 3 cara mendapatkan sumber kewangan
(peruntukan, sponsor/ tajaan, sumbangan ahli) etc.
7. Kertas kerja
- item-item kertas kerja etc.

ii.
ii. Esei
iii.
1. Kembara visual
- konsep etc.
4. (b) Empat kriteria bagaimana menyediakan
pembentangan laporan projek seni yang menarik.
i.
ii.
iii.
iv.
CONTOH SOALAN (ESEI)
1. Tujuan pameran diadakan untuk menghargai
karya seni oleh guru / murid sebagai motivasi
kepada pengkarya.
Buat justifikasi anda tentang pameran dan
perincikan kelebihan dan kelemahan mengadakan
pameran di sekolah.
(20 markah)
JSU (PEPERIKSAAN NOVEMBER 2014)
i. Struktur
1. Lawatan
- tujuan lawatan / prosedur mengadakan lawatan /
bagaimana membuat lawatan / kebaikan &
kelemahan etc.
2. Mural
- prosedur membuat mural / alat & bahan (berus,
pembaris, projektor/lcd, cat emulsion) etc.
3. Projek seni
- AJK etc.

2. Kertas kerja
- bajet / kewangan etc.
3. Pameran seni visual
- konsep / jenis-jenis etc.

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

FIHP14IPGKDRI

MINIT MESYUARAT
Minit mesyuarat ialah satu hal atau perkara yang telah dibincangkan dalam sesuatu mesyuarat dan
persetujuan telah dicapai terhadap perbincangan tersebut.Ini bermakna catatan minit mesyuarat amat penting
bagi membolehkan tindakan dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dengan berkesan.Minit
mesyuarat menjadi panduan perlaksanaan yang terlibat.Tanpa penulisan minit mesyuarat yang baik dan
sempurna perlaksanaan mesyuarat juga tidak akan sempurna,ini bermakna minit mesyuarat adalah satu
perkara yang penting kerana ianya akan merakamkan segala maklumat yang diajukan dan dibincangkan
didalam mesyuarat tersebut.
Terdapat kaedah dalam menguruskan minit mesyuarat,ia merangkumi pelbagai cara dalam menulis minit
mesyuarat tersebut.Ada yang kelihatan kemas,rapi,jelas dan ringkas dan ada juga yang berjela-jela dan tidak
mengikut peraturan dan format tertentu walaupun isi penting bagi sesuatu minit mesyuarat itu terdapat
didalamnya.Bagi mewujudkan kesempurnaan dalam mesyuarat,minit mesyuarat perlulah lengkap dan teratur
bagi memastikan segala maklumat tersebut diperolehi dengan lengkap.

Sesuatu minit mesyuarat perlulah mengandungi tajuk iaitu nama mesyuarat berkenaan ,bilangan mesyuarat
yang biasanya di tulis diatas sekali,tarikh mesyuarat iaitu bila mesyuarat tersebut akan diadakan,tempat
mesyuarat iaitu dimanakah mesyuarat tersebut akan diadakan,senarai kehadiran iaitu bilangan ahli yang hadir
dan jumlah tersebut perlulah dicatatkan,agenda mesyuarat,catatan mesyuarat dengan tindakan serta
tandatangan penyelia mesyuarat.
Dalam bahagian hal-hal lain,dicatatkan segala perbincangan dan keputusan yang dicapai berhubungan
dengan hal-hal lain yang dikemukakan oleh anggota yang tidak berkaitan dengan agenda tetapi berkaitan
dengan kepentingan persatuan/pertubuhan dan perjalanan projek secara keseluruhan.Anggota lain ini juga
mempunyai kepentingan dalam mesyuarat tersebut.Minit mesyuarat juga mempunyai bahagian penutup yang
biasanya dicatatkan tarikh mesyuarat ditangguhkan dan ucapan terima kasih kepada pengerusi.

Konsep
Satu catatan, rekod atau dokumen rasmi mengenai sesuatu perbincangan dan keputusan yang dicapai dalam
perbincangan tersebut.
Fungsi
Minit mesyuarat menjadi bahan rujukan, tindakan susulan, pelaporan semula untuk mesyuarat akan datang
dam nerfungsi sebagai bukti rasmi salah satu punca kuasa atas sebarang arahan kerja dalam sesebuah
organisasi.
Sifat
Dokumen ini adalah sulit dan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya untuk tatapan umum. Dari segi
cara penulisannya, minit mesyuarat perlu ditulis dengan menggunakan format yang khusus.
Ciri ciri
Sebahagian besar ciri minit mesyuarat disenaraikan dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilang
2 Tahun 1991 (PKPA 2/1991) Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatan Jawatankuasa
Kerajaan
Minit mesyuarat seharusnya mempunyai dan menepati kehendak format yang telah ditetapkan seperti
berikut:
Butiran awal mesyuarat

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

Merangkumi nama mesyuarat, nombor bilangan mesyuarat, tahun, tarikh, masa dan
tempat berlangsungnya mesyuarat.

FIHP14IPGKDRI

Kehadiran :
Susunan nama bermula dengan nama pengerusi dan nama-nama seterusnya mengikut kekananan ahli
mesyuarat di bawah tajuk Hadir. Ahli yang tidak hadir dicatatkan di bawah tajuk Tidak Hadirdengan
menyatakan sebab ketidakhadiran. Sekiranya ada pegawai-pegawai yang bukan ahli dijemput khas, senarai
nama mereka perlu dicatat di bawah tajuk Hadir Bersama.
Struktur minit mesyuarat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perutusan pengerusi
Pengesahan minit mesyuarat
Perkara perkara berbangkit / maklum balas
Perbincangan agenda baru / pembentangan kertas kerja
Hal hal lain
Penutup

Nama penyelia dan penyemak minit mesyuarat


Nama penyelia dan penyemak minit boleh dimasukkan sebagai tanda pertanggungjawaban.
( Catatan berkaitan nama dan tandatangan pengesah minit mesyuarat tidak perlu dimasukkan. Minit
mesyuarat akan disahkan sewaktu mesyuarat dijalankan ).
Penomboran
Disusun berbeza dengan menggunakan nombor mengikut system perpuluhan atau menggabungkan dengan
huruf kecilb dan angka roman kecil dalam kurungan.
Gaya bahasa
Catatan tindakan
Catatan tindakan ditulis secara tebal dengan merekodkan nama pegawai yang akan melaksanakan tindakan
tersebut atau sekadar makluman.
Bahasa yang padat, tepat, ringkas dan jelas
Bersifat formal dengan menggunakan bahasa tulisan. Penggunaan bahasa lisan perlulah dielakkan.
Asmah Hj. Omar (1997:8 11) berpandangan bahawa gaya bahasa berbentuk ungkapan khusus mengikut
keperluan dan keputusan mesyuarata seperti berikut:
Tindakan ke atas minit
Tindakan tindakan yang mungkin dilakukan ke atas minit ialah meminda, membetul atau mengesahkannya.
Jika tiada pindaan, isitilah mengesahkan atau disahkan dan ungkapan tanpa sebarang pindaan digunakan
seperti contoh yang berikut:
Minit mesyuarat disahkan tanpa sebarang pindaan.

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

FIHP14IPGKDRI

Jika ada pindaan, istilah mengesahkan atau disahkan dan ungkapan dengan pindaan digunakan. Contoh:
Minit mesyuarat disahkan dengan pindaan berikut:
(a)

Melaporkan perbincangan
Asmah berpandangan bahawa laporan perbincangan dalam minit mesyuarat sering kali menggunakan bentuk
imbuhan meN--kan kerana bentuk itu menggambarkan suasana lebih formal dan tidak bersahaja selain
memberi kemungkinan menggunakan padanan pasifnya di--kan. Antara perkataan yang digunakan
ialah membincangkan, mencadangkan, mengesyorkan, mengusulkan dan lain lain. Contoh:
Mesyuarat mengesyorkan Jabatan Penyelidikan dan Inovasi mengkaji perkara ini dengan lebih teliti.
Ketetapan
Ketetapan ialah keputusan yang diambil oleh mesyuarat sama ada bersetuju, menerima,
memperakukan,meluluskan dan sebagainya. Ketetapan ini boleh merupakan ketetapan positif atau
ketetapan negatif. Contoh:
Mesyuarat bersetuju agar ..
Jika mesyuarat menolak atau tidak meluluskan sesuatu permohonan, minit mesyuarat akan merekodkan
seperti yang berikut:
Mesyuarat bersetuju agar tidak ..
* Minit mesyuarat tidak akan merekodkan ungkapan tidak bersetuju atau tidak memutuskan dalam merekod
sesuatu ketetapan negatif. Contoh:
Mesyuarat tidak bersetuju agar
Kelancaran Penyediaan Minit Mesyuarat
Sebelum mesyuarat
Penentuan agenda
Ditentukan lebih awal agar pihak yang berkaitan dapat bersedia secara teliti. Jika ada kertas kerja yang ingin
dibentangkan, penentuan kertas kerja itu sebagai agenda mesyuarat seharusnya dilakukan 15 hari sebelum
mesyuarat. Pihak yang berkaitan perlu menyediakan jumlah salinan kertas kerja yang mencukupi. Setiausaha
perlu memaklumkan pihak berkenaan jumlah ahli mesyuarat.
Surat jemputan mesyuarat
Seharusnya diterima oleh ahli ahli mesyuarat sekurang kurangnya 10 hari sebelum mesyuarat mestilah
mengandungi maklumat seperti nama jawatankuasa, tarikh, tempat, masa, agenda dan pengerusi mesyuarat.
Semasa mesyuarat
Merekodkan kehadiran, semua maklumat perbincangan, keputusan mesyuarat dan tindakan susulan pihak
pihak yang terlibat tanpa sebarang tambahan fakta atau mereka reka maklumat.

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

Selepas mesyuarat

FIHP14IPGKDRI

Semakan minit
Draf minit mesyuarat diserahkan kepada pengerusi untuk disemak dalam tempoh 3 hari selepas mesyuarat
dan minit mesyuarat diedarkan selewat lewatnya 7 hari selepas mesyuarat.
Borang maklum balas
Setiausaha perlu mengedarkan borang maklum balas kepada pihak yang dipertanggungjawabkan untuk
melaksanakan tindakan susulan hasil keputusan mesyuarat. Tarikh penghantaran semula borang maklum
balas mesti dinyatakan. Sebagai norma kerja, setiausaha sepatutnya telah menerima borang maklum balas 7
hari sebelum mesyuarat berikutnya. Hal ini penting disebabkan setiausaha perlu merekodkan tindakan pihak
yang berkenaan dalam borang maklum balas untuk dijadikan sebagai lampiran minit mesyuarat seterusnya.
Contoh borang maklum balas
BIL
PERKARA
1. Perkara 4.1.1Penolong Kanan HEM
menjelaskan bahawa semua guru kelas
perlu melengkapkan maklumat murid dalam
buku kedatangan seperti nama penjaga,
alamat, nombor telefon, yuran dan nombor
resit untuk rujukan.

TINDAKAN

MAKLUM BALAS

Rujukan
Asmah Haji Omar. 1997.Bahasa Laporan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 1991 (PKPA 2/1991) Panduan Pengurusan Mesyuarat dan
Urusan Jawatan Jawatankuasa Kerajaan.

MINIT CURAI (LAPORAN)


Minit curai bermaksud (i) terlerai, terurai , tidak bersatu (berikat). Merujuk kepada minit curai bermaksud minit
yang dicabut daripada minit keseluruhan; cabutan minit yang hanya merujuk perkara tertentu untuk diambil
tindakan oleh pihak tertentu. (ii) jelas atau terang.
Minit curai ialah laporan yang dibuat dalam bentuk minit mesyuarat selepas menghadiri satu-satu mesyuarat
yang diurus oleh pihak lain. Wakil Unit/Bahagian/Jabatan yang menghadiri mesyuarat akan membuat minit.
Minit ini merupakan gabungan laporan dan minit mesyuarat. Ia dinamakan minit curai.
Tujuan utama minit curai ialah memaklumkan kepada ketua kita apa dapatan yang kita terima selepas
menghadiri sesuatu mesyuarat/taklimat atau kursus. Bila dibuat minit curai ni tindakan selanjutnya dapat
dibuat dengan jelas. Tapi ingat masa mendengar taklimat/mesyuarat tu kena dengar dan faham betul-betul.
Jangan salah sampai pulak nanti ...lain pulak jadinya. Nak selamat standby kamera..tak sempat salin snap je.
Contoh:
So ni la format Terkini Minit Curai. Insyaallah semua maklumat yang sepatutnya ada tercatat.
Saya sebenarnya mewakili guru besar menghadiri taklimat ni. Masa ni guru besar saya menghadiri mesyuarat
Pengetua /Guru Besar Sekolah-sekolah Berprestasi Tinggi di Herritage Hotel, Ipoh.

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

SEKOLAH KEBANGSAAN MARIAN CONVENT,


Jalan Raja Dihilir, 30350 IPOH, Perak DarulRidzuan.
Sekolah Berprestasi Tinggi

FIHP14IPGKDRI

A. BUTIRAN LAPORAN
1
2

3
4
5
6
7
8

Tajuk
Minit Curai
Taklimat/Bengkel/Kursus TAKLIMAT PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN
/Mesyuarat
SEKOLAH (PBS) & PERSEDIAAN PENGGAL PERSEKOLAHAN
TAHUN 2014
TARIKH
29 November 2013 (Jumaat)
MASA
8.30 ptg 12.30 tgh/ 2.30 ptg 4.30 ptg
TEMPAT
Dewan Jubli Kuala Kangsar, Perak
ANJURAN
Jabatan Pendidikan Negeri Perak
PENGERUSI
Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Perak
KEHADIRAN
5.1. Pegawai-Pegawai JPN Perak
5.2 Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Perak
5.3 Pengetua & Guru Besar Negeri Perak

B. AGENDA /PERKARA PENTING YANG DIBINCANGKAN:


Bil Perkara
1
Taklimat Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak
(Tn. Hj. Muhammat Roli bin Hj. Hassan)
1.1 Memulakan hari pertama persekolahan dengan KPI KPM iaitu 1 Murid 1 Kerusi 1 Meja
1 Buku Teks 0 Isu
1.2 UPSR 2013 peningkatan GPS Perak hanya 0.02, tiada peningkatan band. Masih di
ranking yang sama 2012. Mohon semua pentadbir sekolah meningkatkan prestasi sekolah.
1.3 PIBG Kutipan sumbangan untuk Program Peningkatan, mesti lulus dalam Mesyuarat
sebelum 31hb Mac.
1.4 GB baru isi borang permohonan pemangkuan GB sebelum 26.2.2014, Sila rujuk
syarat-syarat dalam surat makluman.
1.5 BAJET 2014 93% untuk pengurusan, 7% untuk pembangunan. Bantuan untuk
sekolah-sekolah mubaligh 50juta. Bantuan RM100 bayaran terus kepada murid, tiada
kaunter bayaran balik.
1.6 Kesiapsagaan menghadapi banjir. Sedia kertas makluman operasi.
1.7 Laporan Khas Pemantauan Nazir:
1.7.1
Aktiviti Selepas UPSR Mesti ada Jawatankuasa dan senarai aktiviti.
1.7.2
Kehadiran - %hadir menurun. Ada murid yang diberi cuti, buku kedatangan ditutup
awal.
1.7.3
Kehadiran Pengawal Keselamatan dan Pembersihan Kawasan perlu dipantau utk
laporan pembayaran- menandatangani dokumen palsu boleh disabitkan kesalahan.
1.8 Pertukaran Guru (etukar) jumlah memohon melebihi jumlah keperluan di Perak.
1.9 Persiapan penggal persekolahan
1.9.1
Takwim persekolahan bermula 2.1.2014 hingga 21.11.2014 disiapkan awal.
1.9.2
Cuti Tahun Baru Cina, Hari Raya dan Deepavalli telah ditetapkan cuti peristiwa
dan cuti berganti rujuk powerpoint.
1.9.3
UPSR peperiksaaan dan keputusan diawalkan seminggu
1.10
Program SISC+ dan SIP+ - 2013 perintis di negeri Johor, Pahang Dan
Terangganu. Fasa 2 .Perak dan beberapa negeri lain. Pelaksanaan sepenuhnya
2015.
1.11
Sekolah K9 Model Khas Komprehensif (perkongsian sek.men& sek ren.)
1.12
BUKU TEKS edar sebelum hari pertama persekolahan. Perabot (kerusi & meja)
mencukupi untuk semua murid. Pemantauan oleh Nazir dari Negeri Terengganu

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

Taklimat Pengurusan Pentaksiran Sekolah (PBS)


(En. Khairul Anuar bin Abu Bakar Peg. PPD Kuala Kangsar)
Semua bahan rujuk powerpoint dan hangout yang diberi. (dilampirkan)
2.1 PAJSK (segak, Dasar1M1S, Kegiatan Extra Kokurikulum)
2.2 Psikometrik
2.3 Penjaminan Kualiti/ Pementoran/ Penyelarasan/Pemantauan/Pengesanan
2.4 PBS Menengah Rendah (PBSMR)

Pelaksanaan Dasar Baru dan Dasar Sedia Ada


(En. Azmi bin Dahili Ketua Sektor, Sektor Pengurusan Akademik JPN)
Semua bahan rujuk Powerpoint yang diberikan. (dilampirkan)
3.1 Waktu Mengajar Pengetua&GB
3.2 Peperiksaan Selaras
3.3 Pemberian Bantuan Perkapita (PCG)
3.4 MMI
3.5 Pelaksanaan Dasar-dasar KPM
3.5.1 School Improvement Specialist Coaches (SISC+)
3.5.2 Program i-THINK
3.5.3 Professional Learning Communities (PCL - Lesson Study)
3.5.4 Virtual Learning Enviroment (VLE- Frog)
3.5.5 Ujian Kompetensi ICT Secara Dalam Talian
3.5.6 APTIS Test
3.5.7 Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan(SEGAK)
3.6 Jadual Waktu
3.7 Dasar Baharu KPM Sekolah Rendah
3.7.1 Mata pelajaran RBT dan TMK
3.7.2 Jadual Waktu KSSR Tahun 4
3.7.3 LINUS
3.7.4 KSSR Tahun 4
3.7.5 Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia (SJKC&SJKT)
3.8 Dasar Baharu KPM Sekolah Menengah
3.8.1 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains dan Matematik
3.8.2 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) - Sejarah
3.8.3 Kerja Projek Matematik Tambahan
3.8.4 Mata Pelajaran Vokesional (MPV)

Persediaan Akhir Tahun 2013 dan Awal Tahun 2014


(Tn.Hj. Mohd Idris bin Hj.Ramli Timbalan Pengarah Pendidikan Perak)
Semua maklumat rujuk powerpoint yang diupload dalam portal JPN(dilampirkan)
4.1 Data guru
4.2 Pendaftaran dan Pengurusan Murid Tahun1 & Tingkatan 1
4.3 Kemasukan murid Bukan Warganegara.
4.4 Mesyuarat Agung PIBG
4.5 Penggal, Hari dan Cuti Sekolah
4.6 eKehadiran Guru
4.7 Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)
4.8 Geran Mata Pelajaran (PCG)
4.9 Akaun Sekolah
4.10 Jadual Waktu
4.11 Data guru Pemulihan
4.12 PdP sepenuhnya pada hari pertama
4.13 Pergerakan guru minggu pertama
4.14 Perhimpunan pertama
4.15 Pemantauan persiapan awal sekolah 16-27 Disember.
4.16 Pembersihan kawasan akhir laporan 25 disember, semua kawasan bersih.

FIHP14IPGKDRI

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

4.17 Buku Persediaan Mengajar & Buku Kedatangan sebelum 15hb.disember


4.18 Peralatan PPSMI
4.19 Bendera dikibarkan yang baru
4.20 Takwim sebelum 15hb disember
4.21 eOperasi - maklumat terkini guru bertukar pada 1hb Jan.
4.22 Permata Pintar-ujian online, Jan -30 April 2014
4.23 Guru Penyayang
4.24 eKehadiran- masuk sebelum masa yang ditetapkan
4.25. Kebersihan makanan
4.26. Bantuan awal persekolahan
4.27 Persiapan banjir
4.28 Buku teks edar sbelum buka sekolah/ Sistem eBULK
4.29 1M1S
4.30 Pemarkahan Kokurikulum
4.31 Mesyuarat Guru seminggu sebelum buka sekolah
4.32 Kemasukan Sekolah Kawalan/Vokasional

FIHP14IPGKDRI

C. TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL


1. Merancang persiapan persekolahan 2014 dengan lebih kemas dan berpandu.
2. Mengambil semua tindakan mengikut tarikh yang ditetapkan dan memberi taklimat kepada
semua guru tentang peranan dan tanggungjawab.

Tandatangan Pegawai Pelapor:


hindon
(HINDON BT WAHID)
Tarikh Laporan dibuat :
2.12.2013

PROSEDUR MEMBUAT MURAL


ok, 1st step, imagine kita dah ada design yg kita nak letak, siap dengan kaler dan sebagainya. make sure
ukuran design kita is proportionate dengan dinding tu. contohnya, kalau ukuran design kita 10cm x 10cm,
dinding tu should be 5meter x 5meter (square), so atleast kita tau proportionnya kena.
2nd step makesure dinding tu takde kecacatan yg ketara. kalau ada lubang, cracks dan sebagainya, better
touchup dengan filla or any type of cosmetic plaster for walls (not the one for the face). ada orang just couldn't
be bothered to touch up cracks, dan assume menempek2 cat bebanyak kat crack to hoping that the paint
would fill the gap. well, it will, but only for about 3 months. after that, kalau air manage to sip in, kita akan
nampak corak2 indah diperbuat dari fungus dan moss tumbuh dari crack tersebut.
3rd step cat undercoat dulu. kadang2 ada dinding yg warna dah luntur, or ada fungus dan sebagainya. u might
wanna get rid of that first. external wall kat sekolah ada 3 jenis finish. undercoat biasanya putih. just cat
waterbased biasa je.
i. plain plaster - ni finishing paling murah, yg mana kalau pakai t-shirt hitam, pastu sandar kat dinding, cat
kapur tu akan melekat kat t-shirt tu (especially kalau berpeluh).
ii. rough plaster - yg ni sama dengan di atas, tapi permukaan dia rough sikit. u need a bigger brush for this.
iii. plain plaster with expensive undercoat - i dont think any school ada pakai coating macam ni. but if they do,
ini merupakan surface yg berkilat dan licin, kalau letak tangan rasa macam pegang dinding kat hotel... (in
layman's terms)
4th step, depending on saiz dinding tu, ada beberapa cara mudah yg kita boleh buat utk transfer the image to
the wall.

PSV3143

SENI DALAM PENGURUSAN

FIHP14IPGKDRI

dinding kecik (2m x 3m)


lebih cepat kalau kita transfer design tu ke atas transparency, pastu guna OHP, project the image on the wall.
dengan cara ni, kita boleh adjust perletakkan dan sebagainya. kerja ni senang buat waktu
petang/maghrib/malam or sesudah subuh (assuming buat kat dinding luar laaa).

bila dah project ke wall tu, ambik pensel arang or kapur or whatever benda yg mudah utk kita buat lakaran kat
dinding. ni nak cerita ke? tak susah kan?
dinding besar
biasnaya kita guna grid. 1st: draw a grid kat original design tu, contohnya grid 1cm x 1cm. kemudian transfer
aaa kat dinding tu. senang je. tapi kalau nak lagi mudah, u can try get one of those LCD projector. projector ni
boleh project image jarak lebih dari 25meter, dengan saiz boleh muat bangunan 4 tingkat (16m x 16m). tapi
kena buat kerja waktu malam laaa. pasal kalau waktu petang tak nampak sangat.
5th step, bila dah transfer, start mengecat laaa.