Anda di halaman 1dari 5

Kaedah Fiqh : Keyakinan Tidak Dihilangkan Dengan Keraguan

KAEDAH 2 : KEYAKINAN TIDAK DIHILANGKAN DENGAN KERAGUAN


1. Sesuatu perkara yang telah diyakini berlaku, sebarang keraguan yang datang kemudian
untuk meragui keyakinan itu tidak diambil kira. Perkara asal dan yang yakin itu tidak boleh
ditinggalkan hukumnya disebabkan oleh sebarang syak atau keraguan. Apa yang telah tetap
dan teguh itu tidak terangkat atau berganjak dengan sebab kedatangan syak kepadanya
`Tanggungjawab apabila dibina atas keyakinan ia tidak terlepas kecuali dengan yakin

2. Kaedah Lain
a.

`Apa

yang

ditetapkan

dengan

yakin

tidak

diangkat

melainkan

dengan

yakin

b. `Yang yakin tidak dihilangkan dengan syak dan tidak boleh dihilangkan melainkan dengan
yakin
c. `Tidak ditinggalkan yang yakin asal wajibnya dengan perkara baru yang diramal atau diandai
d. `Yang syak tidak dipalingkan kepadanya atau tidak diambil kira dan yang yakin diamalkan
terhadapnya
e. `Syak tidak menghimpit yang yakin
3. Perbezaan Yakin, Syak, Zann dan Waham
a. Yakin
Al-Jawhari : suatu ilmu dan lenyapnya syak
Ibn

Mansur

Ilmu

dan

membuang

syak

serta

hakikat

sesuatu

perkara

Abu al-Baqa : Pegangan yang kukuh mantap dan tetap serta menepati kenyataan
Raghib al-Asfahani : Tetapnya atau diamnya sesuatu kefahaman berserta tetap hukum. Yakin
merupakan sifat yang lebih tinggi daripada makrifah, buktinya dikatakan ilmu al-yaqin dan tidak
dikatakan makrifa al-yaqin Sesuatu yang pasti berdasarkan kajian dan bukti iaitu sesuatu yang
menjadi tetap melalui penglihatan atau dengan adanya dalil
b. Ghalabah al-Zann
Al-Allamah

:
ulama

penjelasan
:

berada

dan
pada

ibarat
tingkat

tentang
yang

ketenangan
sama

dengan

zan
yakin

harus diasaskan hukum fiqh berdasarkan ghalabah zan ketika tidak ada yaqin dan selagi ia

berasaskan

penelitian

dan

bukti

c.

Zann

Al-Hamawiy : seseorang yang berada dan berhenti di antara dua yang mana ia dapat
mengukuhkan

atau

dapat

ditarjihkan

salah

satu

antara

keduanya

Berat sangka atau sangkaan yang lebih hampir kepada kebenaran, namun tidak mencapai
tahap

keyakinan

harus

dan
dibina

ghalabah

al-zan

dan

diterima

hukum

d.

Syak

Keraguan yang sama kuat atau sama banyak terhadap sesuatu perkara i.e. keraguan tidak
dapat

ditarjihkan

mana

tidak

satu

diterima

yang

dalam

lebih

kuat

hukum

fiqh

e.

Waham

Keraguan yang dialami oleh seseorang yang mana antara keduanya lebih mirip atau
cenderung

kepada

yang

lemah

atau

tidak

kukuh

Suatu bayangan atau lintasan pada hati atau diri seseorang yang dikira sebagai sangkaan
meleset

atau

Tidak

diterima

dalam

4.

hukum

fiqh

Jenis

a.
b.

salah

keraguan
keraguan

yang
yang

lahir

terbentuk

syak

daripada
daripada

atau

asal

atau

sumber
dasar

haram

yang

harus

c. keraguan yang tidak dapat dipastikan asal atau sumbernya, sama ada haram atau harus
5.

Sumber

asal

kaedah

a. `Apabila seseorang kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian timbul keraguan
dengan sebabnya : Apakah telah keluar sesuatu daripadanya atau tidak? Janganlah sesekali ia
keluar

daripada

masjid

sehingga

ia

mendengar

suara

atau

mencium

bau

b. `Apabila seseorang kamu ragu2 ketika sembahyangnya, ia tidak ingat berapa rakaatkah yang
telah dilakukannya : 3 atau 4? Hendaklah ia ketepikan keraguan tersebut dengan keyakinan
dan

berpegang

dengan

6.
a.

apa

yang

meyakinkan

Kaedah
`Asal

kekal

sesuatu

itu

mengikut

Pecahan
apa

yang

ada

sebelumnya

Wanita yang ditalak rajie, membuat pengakuan bahawa ia masih dalam keadaan suci dan

iddah belum habis. Dibenarkan akuannya serta berhak mendapat nafkah daripada suaminya.
Kerana

asalnya

kekal

iddah

hinggalah

yakin

iddah

telah

tamat

Pasangan suami isteri yang telah hidup bersama bertelingkah. Di mana isteri membuat
pengakuan suaminya tidak menunaikan tanggungjawab nafkah dan pakaian kepadanya.
Pengakuan isteri itu yang diterima. Alasannya kerana asalnya nafkah tersebut adalah
tanggungjawab
b.

`Apa

suami

yang

ada

dan
semenjak

ia

dahulu,

belum

diberikan

atas

kedahuluannya

dibiarkan

Seseorang mempunyai hak atau diberikan kebenaran menggunakan jalan di hadapan rumah
orang lain semenjak dahulu kala, pemilik tanah tersebut tidak berhak menegahnya walaupun ia
tidak

mengetahui

sejarah

asal

mulanya

Seseorang yang dibenarkan mengairi sawahnya dengan menggunakan terusan yang ada
dalam tanah orang lain yang telah berlaku semenjak sekian lama. Tuan tanah tidak berhak
menegah
c.

pengairan
`Asalnya

walaupun

ia

seseorang

tidak

mengetahui

bebas

asal

daripada

mulanya

tanggungjawab

Penjenayah yang melukakan seseorang mengatakan : `Itulah 1 kesan luka yang saya
cederakan awak. Namun mangsa mengatakan : `Awak cederakan saya pada 2 tempat.
Pengakuan yg diterima ialah kata2 penjenayah kerana asalnya ia bebas drp tanggungjawab
d. `Asalnya apa yang menjadi tumpuan iqrar ialah sesungguhnya saya beramal dengan
keyakinan, menolak keraguan serta tidak mengambil yang berdasarkan kebiasaan atau
dikuasai

oleh

dugaan

Seorang hakim telah membuat ikrar atau pengakuan tentang sesuatu. Sekiranya ikrar dalam
keadaan memberi keputusan atau kehakiman ikrarnya diterima. Jika dalam keadaan orang
biasa

atau

e.

bercerita

tentang

`Asal

perkara

lalu,

segala

ia

tidak

diterima

sesuatu

sebagai

keputusan

itu

tiada

Seseorang telah mendakwa bahawa barang yang dibelinya ada kerosakan, sedangkan
penjual menafikannya. Diterima pengakuan penjual, kerana asalnya kecacatan pada barang
dijual

tiada

f. `Apa yang ditetapkan berdasarkan masa atau semasa dihukum dengan kekalnya begitu,
selagi

tiada

dalil

menyalahinya

Seseorang yang menghilangkan diri tanpa dapat dikesan sama ada hidup atau mati. Harta
pemilikannya tidak dapat diwarisi sesuka hati. Kerana ia dikira masih hidup sebagaimana ia
keluar
g.

dari
`Asal

rumah
setiap

dahulu,
yang

sehinggalah
berlaku

ada

bukti

diambil

yang

menunjukkan

kira

masa

kematiannya

paling

hampir

Seseorang lelaki memukul perut wanita mengandung, kemudiannya wanita tersebut

melahirkan anak dalam keadaan hidup dan sihat dalam jangkamasa tertentu. Tidak berapa
lama kemudian, bayi itu meninggal dunia. Lelaki yang memukul perut wanita tersebut tidak
dikenakan

tanggungjawab,

kerana

kemungkinan

bayi

itu

mati

sebab

lain

h. `Asal sesuatu adalah harus, hinggalah ada dalil menunjukkan pengharamannya


Suatu ketika Rasulullah saw melihat para sahabat di Madinah bersusah payah memanjat
pokok kurma untuk mengahwinkan bunga kurma supaya buahnya lebih bermutu. Lantaran,
Baginda menyarankan supaya mereka tidak perlu bersusah payah begitu. Namun ternyata jika
bunga tamar tidak dikahwinkan menyebabkan buahnya kurang baik mutunya. Selepas peristiwa
itu,

Baginda

menyerahkan

urusan

yang

berkaitan

keduniaan

kepada

umatnya.

HR Anas bin Malik : `Kamu lebih mengetahui dalam hal yang berkaitan dengan urusan
keduniaanmu
i.

`Hukum

asal

dalam

masalah

seks

adalah

haram

Jika dinyatakan kepada seseorang lelaki bahawa di sebuah kampong tertentu terdapat
seorang wanita yang haram dikahwininya, namun ia tidak mempastikan mana satu wanita yang
dimaksudkan. Ia tidak mengahwini semua wanita yang tinggal di kampong itu sehingga ia dapat
mempastikan
j.

mana

`Hukum

asal

pada

satu
sesuatu

wanita
ucapan

yang
itu

haram

dikira

maknanya

dikahwininya
yang

hakiki

Seseorang bersumpah tidak akan makan lembu yang dibeli. Ia dikira melanggar sumpahnya
jika ia memakan daging lembu tersebut. Namun jika meminum susunya tidak mengapa kerana
daging

merupakan

makna

hakiki

dan

susunya

merupakan

makna

majazi

k. `Apabila sesuatu lafaz sukar diertikan secara hakiki, dipindahkan kepada pengertian majazi
Seseorang lelaki bersumpah tidak akan makan pokok durian. Menurut pengertian hakiki dia
tidak akan makan batang dan dahannya. Namun pengertian hakiki tersebut sukar serta tidak
dapat dilaksanakan. Waktu itu, berpindah perlaksanaannya kepada pengertian majazi, iaitu
tidak

akan

makan

buah

durian

l. `Sesiapa yang syak adakah ia telah melakukan sesuatu atau belum, dianggap ia belum
melakukannya
Jika seseorang syak adakah ia meninggalkan salah satu rukun sewaktu sembahyang atau
ibadat wajib lain. Hukumnya ia mestilah mengulangi apa yang disyaki atau dirasakan belum
melakukannya
m. `Sesiapa yakin melakukan sesuatu amalan, namun ragu2 tentang sedikit atau banyaknya,
dikira

yg

sedikit.

Kerana

ia

lebih

meyakinkan

Seseorang suami syak sama ada ia telah menceraikan isterinya dengan talak satu atau lebih.
Ia

hendaklah

mengira

yang

paling

sedikit

7.

Kategori

(A)

`Berlaku

Hukum
pertentangan

Asal
antara

dan
asal

Zahir

dengan

zahir

a.

Asal

lebih

kukuh

secara

pasti

b.

Zahir

lebih

kukuh

secara

pasti

c.

Asal

d.
(B)

lebih

kukuh

Zahirnya
`Berlaku

menurut

pendapat

lebih

yang

kukuh

pertentangan

di

lebih

tepat

daripada
antara

asal

asal

a. seseorang yang meragui sedikit atau banyaknya darah kutu yang terkena pada pakaian
sembahyangnya. Imam al-Haramain, ada 2 kemungkinan : asalnya terhindar dari najis dan
asalnya
(C)

juga
`Berlaku

najis

dan

darah

pertentangan

di

seperti
antara

itu

dimaafkan
2

zahir

a. seseorang wanita mengikrarkan berlaku perkahwinan dan ikrar tersebut dibenarkan oleh
orang

yang

diikrarkan

qaul jadid Imam Syafie : ikrar wanita diterima. Kerana zahirnya ia menunjukkan kebenaran
antara pembuat ikrar dan orang yang diikrarkan saling membenarkan atau mengakui
qaul qadim Imam Syafie : andainya pembuat pengakuan dan orang yang diakui menetap
dalam satu daerah, hendaklah dibawa saksi. Kerana zahirnya ia bertentangan dengan zahir
yang lain iaitu 2 orang yang tinggal dalam satu daerah sememangnya telah mengetahui
keadaan diri masing2 serta mudah bagi keduanya membawa saksi