Anda di halaman 1dari 11

SULIT

018
Sains
2015
Januari

SEKOLAH KEBANGSAAN TANJUNG BATU


UJIAN DIAGNOSTIK
Tahun 5
2015

Sains
1 Jam 15 Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian; Bahagian A dan Bahagian B.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Baca dan fahami soalan.

Kertas ini mengandungi 15 halaman bercetak


018

[Lihat sebelah]
SULIT

SULIT

018

BAHAGIAN A (30 Markah)


Setiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul. Kemudian
hitamkan jawapan pada kertas jawapan yang disediakan.
Jawab semua soalan

1. Hipotesis merupakan pernyataan tentang hubungan antara pemboleh ubah


A.
B.
C.
D.
2.

ditafsir dan dimanipulasi


dimalarkan dan dimanipulasi
dimalarkan dan bergerak balas
dimanipulasi dan bergerak balas

silinder penyukat, air berwarna 200 ml, guli

Langkah eksperimen yang manakah dilakukan?


A.
B.
C.
D.

Membuat hipotesis
Menentukan pemboleh ubah
Menyenaraikan alat dan bahan
Menjalankan eksprimen dan mengumpul data

3. Antara yang berikut, yang manakah tidak patut dilakukan di dalam bilik Sains?
A.
B.
C.
D.

menyusun kerusi
bergurau dan berlari
menjalankan eksperimen mengikut arahan
membuang sisa bahan ke bakul sampah

4. Rajah 1 menunjukkan organ perkumuhan bagi manusia.

Rajah 1
Apakah bahan kumuh yang disingkirkan oleh organ Q?
A.
B.
C.
D.
018

peluh
air kencing
karbon dioksida
urea
2

SULIT

SULIT

018

5. Rajah 2 menunjukkan sejenis haiwan.

Rajah 2
Haiwan yang manakah bernafas melalui organ pernafasan yang sama seperti haiwan di atas?
A.
B.
C.
D.

cacing
burung
beluncas
ikan lumba-lumba

6. Karbon dioksida + air

Kanji + Oksigen

P
Q

Apakah P dan Q dalam proses fotosintesis?


P
Klorofil
Cahaya matahari
Cahaya matahari
Wap air

A
B
C
D

Q
Makanan
Klorofil
Biji benih
Oksigen

7. Rajah 3 menunjukkan dua tumbuhan, R dan S yang digunakan dalam satu penyiasatan.
Tumbuhan R disiram air setiap hari manakala tumbuhan S tidak. Tumbuhan diperhatikan
selepas dua minggu.

S
Rajah 3

Apakah yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini?


A.
B.
C.
D.

018

Jenis tumbuhan
Saiz pasu
Kehadiran air
Kehadiran cahaya matahari

SULIT

SULIT

018

8. Di antara berikut, yang manakah menunjukkan tindak balas tumbuhan terhadap rangsangan?
A.
B.
C.
D.

akar tumbuh kea rah cahaya matahari


daun semalu gugur apabila disentuh
pucuk bertindak balas terhadap tarikan gravity
akar pokok bergerak ke arah punca air

9. Gambar rajah 4 menunjukkan aktiviti untuk menganggar panjang akuarium.

Rajah 4
A.
B.
C.
D.

4 batang pensel
5 batang pensel
6 batang pensel
7 batang pensel

10. Unit piawai yang manakah sesuai digunakan untuk mengukur ketebalan sebuah buku.
A.
B.
C.
D.

milimeter
sentimeter
meter
kilometre

11. Manakah di antara berikut merupakan luas yang terbesar?


018

SULIT

SULIT
A.

018
3cm
3cm

B.
4cm
1cm
C.
4cm
5cm

D.
6cm
2cm

12. Alya ada sekeping kad hari jadi berbentuk segiempat tepat. Dia ingin mengukur luas kad
tersebut. Yang manakah antara berikut adalah pengiraan luas yang betul kad tersebut.
A.
B.
C.
D.

Luas = Panjang X Lebar


Luas =Panjang + Lebar
Luas =Panjang X Lebar X Tinggi
Luas =Panjang + Lebar + Tinggi

13. Laili ingin menyukat isipadu air. Apakah alatan yang digunakannya?
A.
B.
C.
D.

Silinder penyukat
Neraca tuas
Penimbang dapur
Pembaris meter

14. Rajah 5 menunjukkan sepasang cermin mata.


018

SULIT

SULIT

018

Rajah 5
Bahagian manakah adalah lut sinar?
A.
B.
C.
D.

P
Q
R
S

15. Antara yang berikut, yang manakah boleh digunakan untuk mengukur masa?

A.
B.
C.
D.

P titisan air
Q kadar pernafasan
R bilangan biji benih
S ayunan bandul
P dan Q
P dan S
Q dan R
R dan S

16. Rajah 6 menunjukkan suatu objek.


018

SULIT

SULIT

018

Rajah 6
Apakah langkah yang diambil untuk menghasilkan objek di atas?
A.
B.
C.
D.

Pokok balak kayu


Biri-biri bulu biri-biri benang biri-biri
lembu kulit baju kulit
Pokok kapas kapas benang kapas

17. Apakah itu penebat?


I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

bahan yang kalis air


bahan yang boleh diregangkan
bahan yang boleh mengalirkan haba
bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik
I dan II
I dan III
II dan III
III dan IV

18. Gelang getah boleh ditarik dan dikembali ke bentuk asal apabila dilepaskan. Apakah sifat
bahan yang ditunjukkan?
A.
B.
C.
D.

Menyerap air
Bersifat kenyal
Konduktor haba
Lut sinar

19. Apakah kebaikan menghalang pengaratan?


A.
B.
C.
D.

018

Objek tahan lebih lama


Objek menjadi lebih murah
Objek tidak selamat digunakan
Objek menjadi rapuh

SULIT

SULIT

018

20. Pengaratan berlaku dengan kehadiran


I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Angin
Air
Udara
Cahaya
III
IV
I dan II
II dan III

21. Rajah 7 menunjukkan periuk memasak dengan pemegang dibuat daripada bahan Y.

Rajah 7
Apakah sifat bahan Y untuk membolehkan ia berfungsi?
A.
B.
C.
D.

Kalis air
Penebat haba
Kalis api
Penebat elektrik

22. Planet yang paling jauh dari matahari ialah


A.
B.
C.
D.

018

Marikh
Bumi
Neptun
Uranus

SULIT

SULIT

018

23. Ramalkan apa yang akan berlaku jika bumi terletak lebih dekat matahari.
I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

semua hidupan akan mati


suhu bumi akan meningkat
tumbuhan akan tumbuh dengan lebih subur
Permukaan bumi akan dilitupi dengan ais
I dan II
I dan III
II dan III
III dan IV

24. Baca situasi di bawah.


Seorang perempuan tua tidak berupaya mendengar bunyi yang perlahan.
Manakah antara berikut akan membantunya menyelesaikan masalah?
A.
B.
C.
D.

Gigi palsu
Cermin mata
Alat bantu pendengaran
Telefon bimbit

25. Pilih objek yang menolong penjual mengira dengan cepat.

A.

B.

C.

D.
018

SULIT

SULIT

018

26. Rajah 8 menunjukkan perkembangan teknologi dalam pertanian.

R
Susunan yang manakah urutan perkembangan teknologi yang betul?
A.
B.
C.
D.

Q,P,R
P,R,Q
R,P,Q
R,Q,P

27. Mary ingin melihat burung yang sedang terbang.Alat yang manakah boleh digunakan oleh
Mary?

A.

B.

C.

D.
018

10

SULIT

SULIT

018

28. Antara alat teknologi berikut, yang manakah berkaitan teknologi komunikasi?
A.
B.
C.
D.

Komputer
Jentolak
Kapal terbang
Picagari

29. Maklumat di bawah merupakan salah satu daripada ahli dalam Sistem Suria.
berada antara planet Marikh dengan Musytari
berada dalam satu lingkaran.
Antara yang berikut, yang manakah ahli Sistem Suria yang memenuhi maklumat di atas?
A.
B.
C.
D.

Matahari
Satelit semula jadi
Asteroid
Komet

30. Antara yang berikut yang manakah bukan ahli Sistem Suria?
A.
B.
C.
D.

018

Matahari
Komet
Planet
Satelit

11

SULIT