Anda di halaman 1dari 10

HARI: ISNIN

TARIKH: 4 MEI 2015

HARI: SELASA
TARIKH:5 APRIL 2015
PERKARA
DUNIA
SAINS DAN
TEKNOLOGI
(TAHUN 4
MAJU)
0710 - 0810

KANDUNGAN
Tajuk : SIFAT BAHAN
Tema : SAINS BAHAN
Objektif : Mengelaskan objek berdasarkan sumber asas.
Standard Pembelajaran : 7.2.1, 7.2.2
Hasil Pembelajaran :
Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
- Mengenalpasti sumber asas objek.
- Mengelaskan objek mengikut sumber asasnya.
Aktiviti :
1. Guru menyatakan sumber-sumber asas objek.
2. Murid dikehendaki untuk mengenalpasti sumber
asas objek-objek yang ditunjukkan guru.
3. Murid menaakul mengapa sesuatu bahan tersebut
dipilih untuk objek tersebut.
4. Murid membuat latihan di dalam buku latihan.
5. Perbincangan berkumpulan.
Kemahiran Proses Sains :Memerhati, mengelas,
menaakul
BBM : botol air, cincin besi, pembaris, kaca.
Refleksi
:

ENGLISH
LANGUAGE
(TAHUN 1
MAJU)
0840 - 0940

Theme: WORLD OF KNOWLEDGE


Topic : HOW MANY
Focus :Listening and speaking
Learning Standard : 1.1.3
Lesson Objectives :
By the end of the lesson, pupils should be able to :
- to sing aloud the song correctly.
- determine how many object in the picture and say it
aloud correctly.
Activities
1. Pupils count the object shows by the teacher.
2. Pupils sing a song aloud with the correct number of

NOTA

objects.
3. Pupils complete hand out by teacher.
4. Teacher discusses the answer with the pupils.
5. Pupils sing aloud the song in their groups.
Vocabulary : triangle, square, circle
Assessment :
CCE :Multiple Intelligence
Teaching Aids: small cubes, pyramid and balls
Reflection
:

HARI: RABU
TARIKH:6 MEI 2015
PERKARA
ENGLISH
LANGUAGE
(TAHUN 1
MAJU)
0710 - 0840

KANDUNGAN
Tajuk : WORLD OF KNOWLEDGE
Tema : HOW MANY
Objektif :Reading
Standard Pembelajaran :2.1.2, 2.1.3
Hasil Pembelajaran :
By the end of the lesson, pupils should be able to :
- Read aloud the syllable /g/, /o/, /c/, /k/ correctly.
- Rearrange and match the words correctly by
completing the handout given.
Aktiviti :
1. Teacher shows pictures to the pupils.
2. Pupils read aloud the pictures correctly.
3. Pupils rearrange the letters to form the correct
word.
4. Pupils do the matching activity in the handout given.
5. Pupils read aloud the words in the handout with
correct pronunciation.
Vocabulary : square, triangle, circle
Assessment :
CCE :Multiple Intelligence
BBM : picture cards
Refleksi
:

ENGLISH
LANGUAGE
(TAHUN 3
MAJU)
1000 - 1130

Theme: WORLD OF KNOWLEDGE


Topic : PETS WORLD
Focus :Listening and speaking
Learning Standard :1.1.4, 1.3.1
Lesson Objectives :
By the end of the lesson, pupils should be able to :

NOTA

Listen and respond the the wh-questions by the


teacher.
Talk about their pets correctly with guidance.

Activities
1. Teacher drills some words to the pupils.
2. Pupils respond to the questions by the teacher.
3. Pupils use the words taught by the teacher to talk
about their pets.
4. Pupils complete the handout given by the teacher.
5. Pupils read aloud the answers.
Vocabulary : tortoise, iguana, newt
Assessment :
CCE :Multiple Intelligence
Teaching Aids: Comprehension text
Reflection
:

TEKNOLOGI
MAKLUMAT
(TAHUN 5
TEKUN)
1200 - 1300

Tajuk : DUNIA PANGKALAN DATA


Objektif : Mengenal pasti jenis data.
Standard Pembelajaran :1.1
Hasil Pembelajaran :
Di akhir pengajaran, murid akan dapat :
- Mengenal pasti jenis-jenis data dan kegunaanya.
Aktiviti :
1. Guru menjelaskan tentang jenis-jenis data.
2. Murid mengenalpasti kegunaan data tersebut
dalam sistem maklumat.
3. Murid dalam kumpulan membuat peta minda.
4. Murid membentangkan dapatan perbincangan di
hadapan kelas.
5. Perbincangan kumpulan.
BBM : PPT
Refleksi
:

HARI: KHAMIS
TARIKH: 7 MEI 2015
PERKARA

DUNIA SAINS DAN


TEKNOLOGI
(TAHUN 4 MAJU)

KANDUNGAN

Tajuk : SIFAT BAHAN


Tema : SAINS BAHAN
Objektif : Mengitlak sifat-sifat bahan dan menjelaskan
kegunaannya dalam sesuatu objek.

0710 - 0810
Standard Pembelajaran :7.2
Hasil Pembelajaran :
Di akhir pengajaran, murid akan dapat :
- Memahami kelebihan dan kekurangan sesuatu
bahan.
Aktiviti :
1. Guru menunjukkan beberapa gambar kepada
murid.
2. Murid dikehendaki untuk mengenal pasti situasi
bahan yang digunakan untuk objek tersebut.
3. Guru membincangkan kenapa bahan asas
terebut digunakan untuk membuat objek di
dalam gambar.
4. Murid membuat aktiviti dalam buku latihan.
5. Perbincangan kumpulan.
Kemahiran Proses Sains :Memerhati, mengenal pasti
ubah, mengitlak, menganalisis
BBM :

NOTA

Refleksi

ENGLISH
LANGUAGE
(TAHUN 3 MAJU)
1030 - 1200

Theme: WORLD OF KNOWLEDGE


Topic : PETS WORLD
Focus :Grammar
Learning Standard :5.1.3
Lesson Objectives :
By the end of the lesson, pupils should be able to :
- Write simple sentences by using the verbs
correctly.

Activities
1. Pupils read a paragraph aloud.
2. Pupils identify the verbs in the paragraph.
3. Teacher explains the verbs to the pupils.
4. Pupils complete handout given by the teacher.
5. Pupils share their answers with the class.
Vocabulary : eagle, flower horn, catfish
Assessment :
CCE :Multiple Intelligence
Teaching Aids:
Reflection
:

HARI: JUMAAT
TARIKH: 10 APRIL 2015
PERKARA

ENGLISH
LANGUAGE
(TAHUN 3 MAJU)
0810 - 0940

KANDUNGAN

Theme: WORLD OF KNOWLEDGE


Topic : PETS WORLD
Focus :Language arts
Learning Standard :4.3.1
Lesson Objectives :
By the end of the lesson, pupils should be able to :
- Write simple story about their pets.
- Read aloud their story in the class.
Activities
1. Teacher shows a picture of a pet to the pupils.
2. Pupils listen to the story by the teacher.
3. Pupils complete the story by the teacher with
their own creativity.
4. Pupils write a story about their pets and read it
aloud in front of the class.
5. Pupils play hot seat games.

NOTA

Vocabulary :
Assessment :
CCE :Multiple Intelligence
Teaching Aids:
Reflection
:

ENGLISH
LANGUAGE
(TAHUN 1 MAJU)
1000 - 1130

Theme: WORLD OF KNOWLEDGE


Topic : HOW MANY
Focus :Writing
Learning Standard :3.1.2
Lesson Objectives :
By the end of the lesson, pupils should be able to :
- Complete the handout given with the correct
answers.
- Write simple sentences with correct punctuation.
Activities
1. Pupils match the pictures shown with the correct
number.
2. Pupils complete handout given by the teacher.
3. Pupils in groups say aloud the numbers shown
by the teacher.
4. Pupils write simple paragraph with guidance.

Vocabulary : cot, cat, cap, sack


Assessment :
CCE :Multiple Intelligence
Teaching Aids: Picture
Reflection
: