Anda di halaman 1dari 35

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015

Disediakan oleh :
1. FARIZA BT ABU BAKAR

(PEGAWAI PPD SPU)

2. AHMAD KABER BIN K.ISMAIL

(SK BAGAN AJAM)

3.JULAYDA BT MD HASHIM

(SK PERMATANG BERTAM)

4.NAJIHAN BT ABU BAKAR

(SK PERMATANG BINJAI)

5.MOHD YAZI BIN MAT ARIFF

(SK PERMATANG SINTOK)

6.NURHASMIZA BT MD NOR

(SK DESA MURNI)

7.MOHD SAHIMI BIN IBRAHIM

(SJKC LEE CHEE)

8.SAFIYAH BT SAAD

(SJKC AIK KEOW)

9.MOHAMAD FAIROS BIN AHMAD

(SJKC KWANG HWA)

10.MAHYARANI BT YAHAYA BERMAKAI

(SK TAHFIZ AL ISLAH)

11.SURIA BT MAT RADZI

(SK TAHFIZ AL ISLAH)

NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
0

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN ( SK ) TAHUN 5
MINGGU

1
( 12 Januari
hingga 16
Januari 2015
)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

TEMA 1 : KELUARGA
BERWAWASAN
UNIT 1 : Impian Keluarga

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
murni: yang betul.

Pedagogi :
Konstruktivisme- Menerangkan
Kontekstual
Menghubungkaitkan
KB:Menjanakan
idea,Mengecam,
Menganalisis
KP : Interpersonal,
Verbal Linguistik,Kinestetik
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknolo
gi
Maklumat & Komunikasi

PENTAKSIRAN
& RUJUKAN

1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut pelbagai ragam ayat
abjad, suku kata, perkataan, frasa dengan struktur binaan ayat yang
dan ayat dengan betul.
betul dan tepat.

IImu: Pendidikan Moral,Muzik,


Sejarah,Kemahiran Hidup,
Nilai
Kerajinan,Keberanian,
Kasih Sayang,Rasional,
Hormatmenghormati,Kesyukuran

STANDARD PEMBELAJARAN

3.2 Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa dan ayat secara
mekanis dengan betul dan kemas.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


yang
mengandungi
perkataan
berimbuhan pinjaman dalam bahan
bacaan prosa dengan sebutan yang
betul daripada pelbagai sumber dan
memahami perkara yang dibaca.
3.2.6 Menulis teks puisi secara
mekanis dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.1 Menyebut dan memahami seni
seni dalam lagu melalui nyanyian kata lagu melalui nyanyian sambil
secara didik hibur.
berlakon.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan
kata
dengan
betul 5.1.1 Memahami dan menggunakan
mengikut konteks.
kata nama am tak hidup bukan
institusi
abstrak
dan
penjodoh
bilangan mengikut konteks dengan
CADANGAN PENTAKSIRAN
betul.
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak

NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
1

DTK1(1)
BT:M/S: 2
MBK1(1)
BT: M/S: 3

TK1(1)
BT: M/S: 4

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


5.Rujuk buku PBS hal.61

2
( 19 Januari
hingga 23
Januari 2015
)

UNIT 2 : Keluarga Kreatif


IImu : TMK,Muzik,Sastera

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

Nilai
murni:Hormatmenghormati,
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
Kesyukuran,Kerajinan,
bacaan dengan lancar, sebutan
Kesyukuran,Bertatasusila
yang jelas dan intonasi yang betul.
Pedagogi :
Kontekstual-Mengaplikasikan
KB : Mengecam
Menghubungkaitkan,Menganali
sis,
Menjanakan idea
KP : Interpersonal,Muzik
BCB : Bacaan Intensif,
Menulis Perenggan,
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

3.2 Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa dan ayat secara
mekanis dengan betul dan kemas.

1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan
respons
terhadap
arahan berdasarkan ayat perintah
mengikut intonasi dengan betul.
2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai ragam ayat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.
3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan
secara mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur


seni dalam lagu melalui nyanyian 4.1.2 Memahami dan mengubah suai
secara didik hibur.
seni kata lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya
melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan
kata
dengan
betul 5.1.3 Memahami dan menggunakan
mengikut konteks.
kata ganti nama diri tanya mengikut
konteks dengan betul.
CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
2

DTK1 (1)
BT:M/S:8
MBK1(1)
BT: M/s: 9

TK1(1)
BT:M/S:10

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015

3
( 26 Januari
hingga 30
Januari 2015
)

UNIT 3 : Motivasi Keluarga


IImu:Pendidikan Moral,
B&K,Motivasi
Nilai murni: Kasih Sayang,
Kerjasama,Kerajinan
Pedagogi :
Kontekstual-Memindahkan
maklumat,
KonstruktivismeMengaplikasikan
KB : Menghubungkaitkan,
Menjanakan idea,
KP
:
Verbal
Linguistik,Interpersonal
BCB : Bacaan intensif,
KMD :Meramal
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,
Teknologi Maklumat
& Komunikasi

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons secara lisan
terhadap
ayat
tanya
yang
mengandungi kata tanya dengan
betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons secara lisan
terhadap
ayat
tanya
yang
mengandungi kata tanya dengan
betul.

MBK1(1)
BT:M/S:15

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk
berbilang
subjek
dan
predikat secara mekanis dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
2.4
Membaca dan memahami intonasi yang betul.
maklumat yang tersurat dan tersirat
ATAU
daripada pelbagai bahan untuk 2.4.1 Membaca dan memahami
memberi respons dengan betul.
maklumat yang tersurat daripada
idea utama dan idea sampingan
dalam pelbagai bahan bagi membuat
3.3
Membina
dan
menulis ramalan dengan tepat.
perkataan, frasa dan ayat dengan
betul.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan
pemahaman
berdasarkan
soalan
bertumpu dan bercapah secara kritis
dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur

DTK1(1)
BT:M/S:14

ATAU
3.3.4 Membina kerangka dan menulis
karangan berbentuk naratif dan
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
3

MBK2(1)
BT:M/S:17

TK2(1)
BT:M/S:18

TK2(1)
BT:M/S:19

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


seni dalam lagu melalui nyanyian imaginatif dengan betul.
secara didik hibur.
4.1.2 Memahami dan mengubah suai
seni kata lagu secara berpandu dan
5.1 Memahami dan menggunakan mempersembahkannya
melalui
golongan
kata
dengan
betul nyanyian secara didik hibur.
mengikut konteks.
5.1.4 Memahami dan menggunakan
kata kerja aktif transitif dan kata
kerja pasif mengikut konteks dengan
betul.
4
( 2 Februari
hingga 6
Februari
2015 )

TEMA 2 : KESIHATAN DAN


KEBERSIHAN
UNIT 4 : Bersih dan Sihat
IImu:Pendidikan Kesihatan,
Muzik,Kepenggunaan
Nilai
murni
Prihatin,Rasional,Kasih
Sayang,Kebersihan fizikal
mental
Pedagogi :
Kontekstual-Mengaplikasikan
Konstruktivismemengembangkan idea
KB : Menjanakan idea
KP : Interpersonal,Muzik
BCB : Bacaan intensif
EMK : Kreativiti & Inovasi,

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
: daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.
&

1.3.3 Mendengar, memahami dan


memberikan
respons
dengan
menyampaikan pelbagai pesanan
mengikut
urutan
dengan
menggunakan laras bahasa yang
betul.
2.4.2 Membaca
maklumat yang
pelbagai bahan
keputusan dengan

dan memahami
tersurat daripada
untuk membuat
alasan yang betul.

3.3
Membina
dan
menulis
perkataan, frasa dan ayat dengan 3.3.4 Membina kerangka dan menulis
betul.
karangan berbentuk naratif dan
imaginatif dengan betul.
4.1 Menyebut dan memahami unsur
seni dalam lagu melalui nyanyian 4.1.2 Memahami dan mengubah suai
secara didik hibur.
seni kata lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya
melalui
nyanyian secara didik hibur.
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
4

DTK1(1)
BT:M/S:24

MBK2(1)
BT:M/S:25

TK2(2)
BT:M/S:27

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan
kata
dengan
betul 5.1.4 Memahami dan menggunakan
mengikut konteks.
kata kerja aktif transitif dan kata
kerja pasif mengikut konteks dengan
betul.
CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

5
( 9 Februari
hingga 13
Februari
2015 )

UNIT 5 : Aktif dan Cergas


IImu : Pendidikan Kesihatan,
Pendidikan Jasmani,Matematik,
Semangat kemasyarakatan
Nilai murni: Hemah Tinggi,
Kesederhanaan,Rasional,
Kerjasama, Fizikal & mental
Pedagogi :
Kontekstual-Mengaplikasikan
Konstruktivismemengembangkan idea
KB : Mengecam,Menaakul,
Membuat kesimpulan
KP
:
Interpersonal,Verbal
Linguistik

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.2
Berbual
tentang
sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam situasi formal secara
bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan tepat daripada pelbagai
bahan untuk membuat ulasan yang
betul.

DTK2(1)
BT:M/S:30

MBK2(1)
BT:M/S:31

TK1(1)
BT:M/S:32
3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata


ganda dengan ejaan yang tepat
secara imlak.
ATAU
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
5

TK1(1)
BT:M/S:39

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


BCB : Bacaan imbasan

3.4.2 Menulis imlak frasa dan


mengujarkan ayat dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
serta menggunakan laras bahasa
yang sesuai semasa bercerita.

EMK : Kreativiti & Inovasi


Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

4.1 Menyebut dan memahami unsur


seni dalam lagu melalui nyanyian 4.1.2 Memahami dan mengubah suai
secara didik hibur.
seni kata lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya
melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan
kata
dengan
betul 5.1.5 Memahami dan menggunakan
mengikut konteks.
kata
adjektif
dan
kata
bantu
mengikut konteks dengan betul.
CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

6
( 16 Februari
hingga 18
Februari
2015 )

UNIT 6 : Sihat Emosi


IImu:
Psikologi,Kesusasteraan,Sains,
Pendidikan Moral
Nilai murni: Hemah-tinggi,
Baik
hati,Rasional,Kebersihan
Fizikal & Mental
Pedagogi :
Kontekstual-Mengaplikasikan,
Menghubungkaitkan
KB:Menjanakan idea,

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.3
Berbual
tentang
sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti nama diri
dan kata ganti nama tunjuk dengan
betul dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami


menaakul
untuk
memindahkan maklumat yang terdapat dalam
maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul.
pelbagai bahan dengan betul.
3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat


yang mengandungi pelbagai jenis
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
6

DTK2(1)
BT:M/S:37

MBK3(1)
BT:M/S:38
TK1(2)
BT:M/S:39

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


Mengecam,Menaakul,Menganal
isis,
KP : Interpersonal
BCB : Bacaan imbasan,
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

kata ganda dengan ejaan dan tanda


baca yang tepat
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita
secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul serta menggunakan laras
bahasa
yang
sesuai
semasa
bercerita.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan
kata
dengan
betul 5.1.6 Memahami dan menggunakan
kata hubung pancangan relatif dan
mengikut konteks.
kata hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul.
CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

7
( 23 Februari
hingga 27
Februari
2015 )

TEMA 3 : KESELAMATAN
UNIT
7
Semasa

Keselamatan

Bersukan
Nilai murni:Hemah tinggi,
Rasional,Kebebasan,
Kerjasama

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.4
Menyatakan
permintaan
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber menggunakan ayat
yang gramatis dan bahasa badan
yang sesuai dalam situasi formal
secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca, memahami, dan


menaakul
untuk
memindahkan menaakul maklumat yang terdapat
maklumat yang terdapat dalam dalam bahan puisi dengan betul.
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
7

DTK2(1)
BT:M/S:46

MBK3(1)
BT:M/S:47

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


Pedagogi :
KonstruktivismeMenerangkan,Menghubungkait
kan
KontekstualMenghubungkaitkan
KB:Menjanakan idea,Menaakul,
Menghubungkaitkan,
Mengecam
KP
:
Interpersonal,verbal
linguistik
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

pelbagai bahan dengan betul.


3.5 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita
secara didik hibur.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul


mengikut urutan daripada pelbagai
sumber.

TK2(1)
BT:M/S:48

4.2.2 Mengujarkan cerita dengan


menggunakan bahasa yang indah
untuk menyampaikan idea dengan
bahasa badan yang kreatif.

5.1.7 Memahami dan menggunakan


5.1 Memahami dan menggunakan kata nafi, kata pembenar, kata arah,
golongan
kata
dengan
betul kata bilangan mengikut konteks
dengan betul.
mengikut konteks.
CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

8
( 2 Mac
hingga 6
Mac 2015 )

UNIT 8 : Keselamatan
Persekitaran
IImu : Sains & Teknologi,PKJR,
Pendidikan Jasmani,

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul
menggunakan
ayat
yang
mengandungi laras bahasa yang
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
8

DTK3(1)
BT:M/S:52

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


Peraturan Sosiobudaya

sesuai.
2.5 Membaca, memahami dan
Nilaimurni :Hemah tinggi,
menaakul
untuk
memindahkan 2.5.3 Membaca, memahami dan
Rasional,Keselamatan,
Kasih maklumat yang terdapat dalam menaakul
bahan
puisi
untuk
Sayang
pelbagai bahan dengan betul.
memindahkan
maklumat
kepada
bentuk prosa dengan betul.
Pedagogi:
3.6 Menulis untuk menyampaikan
Kontekstualmaklumat tentang sesuatu perkara 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan
Menghubungkaitkan,
dengan menggunakan bahasa yang maklumat
yang
betul
dengan
Mengaplikasikan
santun.
menggunakan idea utama dan idea
KB:Menjanakan idea,
sampingan
secara
kohesi
dan
Mensintesis,Mengecam,
koheren dengan bahasa yang santun.
Menganalisis,Membuat
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah
gambaran mental
dan menggunakan bahasa badan 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan
KP
:
Interpersonal,verbal secara kreatif semasa bercerita menggunakan bahasa yang indah
linguistik
secara didik hibur.
untuk menyampaikan idea dengan
bahasa badan yang kreatif.
EMK : Kreativiti & Inovasi
5.2 Memahami dan menggunakan
Keusahawanan,Teknologi pembentukan kata yang sesuai 5.2.1 Memahami dan menggunakan
Maklumat & Komunikasi
dalam pelbagai situasi dengan imbuhan apitan pada kata kerja
betul.
mempeR...kan,
mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan
sisipan
dalam
pelbagai
situasi
dengan betul.
CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
9

MBK3(1)
BT:M/S:53
TK3(1)
BT:M/S:55

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


9
( 9 Mac
hingga 13
Mac 2015 )

UNIT 9 : Patuhi Peraturan


Jaminan
Keselamatan
IImu : Pendidikan Sivik
& Kewarganegaraan,Sastera,
Peraturan Sosiobudaya
Nilai murni : Kesyukuran,
Hemah
tinggi,Kerjasama,Rasional
Pedagogi :
KontekstualMenghubungkaitkan,
KonstruktivismeMengembangkan idea.
KB:Menghubungkaitkan,Menilai,
Menganalisis,
Membuat gambaran mental
KP
:
Interpersonal,Verbal
linguistik
BCB: Bacaan intensif
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

PENGISIAN

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara


yang dialami dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
dengan menggunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang
sesuai.

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang 2.6.1 Membaca pelbagai bahan
sesuai
bagi
memupuk
minat sastera
yang
sesuai
untuk
membaca.
meningkatkan daya fikir secara kritis.
3.6 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul berbentuk
syarahan, ucapan dan pidato dengan
betul serta menggunakan bahasa
yang santun.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan
secara didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul serta menggunakan bahasa
badan yang kreatif melalui lakonan.

5.2.2 Memahami dan menggunakan


5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai
pembentukan kata yang sesuai situasi dengan betul.
dalam pelbagai situasi dengan
betul.
CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
DATA
PELAPORAN
4.Senarai
semak MURID
5.Rujuk buku PBS hal.61

DALAM EXCELL KALI PERTAMA

NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
10

DTK3(1)
BT:M/S:58

MBK3(1)
BT:M/S:59
TK3(1)
BT:M/S:61

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015

10
( 23 Mac
hingga 27
Mac 2015 )

TEMA : KEMASYARAKATAN
UNIT
10:
Membawa
Berkat

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
Muafakat daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.

IImu : Sains,
Pendidikan
Sivik
Kewarganegaraan,
Peraturan Sosiobudaya,
Pendidikan Moral,
Sains Kemasyarakatan

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan
tepat
tentang
sesuatu
perkara secara bertatasusila

DTK2(1)
BT:M/S:69

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang 2.6.2 Membaca dan memahami
& sesuai
bagi
memupuk
minat pelbagai bahan bukan sastera untuk
memperkaya laras bahasa.
membaca.

MBK3(1)
BT:M/S:70

Nilai murni: Kerjasama,


Semangat Bermasyarakat
Pedagogi :
KontekstualMenghubungkaitkan,
KonstruktivismeMenghubungkaitkan
KB:Membuat inferens,
Merumus,Menjanakan idea,
Mengecam,Mengkonsepsikan
idea
KP : Interpersonal,Kinestetik
BCB: Bacaan intensif
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
dengan menggunakan bahasa yang maklumat yang betul berbentuk
syarahan, ucapan dan pidato dengan
santun.
betul serta menggunakan bahasa
yang santun.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
dengan kreatif melalui lakonan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul serta menggunakan bahasa
secara didik hibur.
badan yang kreatif melalui lakonan.
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.3 Memahami dan menggunakan


kata majmuk istilah khusus dalam
bidang ilmiah dan kata majmuk yang
mendukung maksud kiasan dengan
betul dalam pelbagai situasi.

CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab

NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
11

TK3(2)
BT:M/S:71

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


Maklumat & Komunikasi

11
( 30 Mac
hingga 3
April 2015 )

UNIT 11: Kita Memberi,


Orang Merasa
IImu : Pendidikan Moral,
Sains
Kemasyarakatan,Kemanusiaan

2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami


Nilai murni: Kerjasama,
perkataan, frasa dan ayat daripada
Semangat bermasyarakat,Kasih pelbagai sumber dengan sebutan
sayang
yang betul.
Pedagogi:
KonstruktivismeMengembangkan idea
KB:Menjanakan idea,
Menghubungkait,Mensintesis,
KP : Interpersonal,
BCB: Bacaan imbasan,intensif
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
dengan
jelas
daripada
media
elektronik menggunakan ayat yang
mengandungi
peribahasa
secara
bertatasusila.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
yang
mengandungi
perkataan
berimbuhan pinjaman dalam bahan
bacaan prosa dengan sebutan yang
betul daripada pelbagai sumber dan
memahami perkara yang dibaca.

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
dengan menggunakan bahasa yang maklumat yang betul berbentuk
santun.
syarahan, ucapan dan pidato dengan
betul serta menggunakan bahasa
yang santun.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan 4.3.2
Mengujarkan
dialog
yang
dengan kreatif melalui lakonan dihasilkan
daripada
bahan
secara didik hibur.
rangsangan untuk menyampaikan
nilai murni dengan menggunakan
bahasa yang indah dan
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
12

DTK2(1)
BT:M/S:74

MBK1(2)
BT:M/S:75

TK3(3)
BT:M/S:77

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015

5.3 Memahami dan membina ayat


yang betul dalam pelbagai situasi.
CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

12
( 7 April
hingga 10
April 2015 )

UNIT 12 : Sedia Membantu


IImu:Sains Kemasyarakatan,
Pertanian,Pendidikan Moral
Nilaimurni:
Prihatin,Kerjasama,Keberanian,
Hemah tinggi

1.7 Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

bahasa badan yang sesuai melalui


lakonan.
5.3.1 Memahami dan membina ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat dengan
betul dalam pelbagai situasi.

1.7.2
Berbincang
dan
mengemukakan pendapat secara
kritis
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.

2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai ragam ayat
Pedagogi :
secara mekanis dengan lancar,
Konstektualsebutan yang jelas dan intonasi yang
Menghubungkaitkan,Mengaplik 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif betul.
asikan
dalam pelbagai genre dengan betul.
Konstruktivisme3.7.1 Menghasilkan draf perenggan
Mengembangkan idea
pendahuluan, isi dan penutup dalam
KB
:
Menjanakan 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah penulisan kreatif dengan betul.
idea,Menganalisis,
dan menggunakan bahasa badan
KP
:
Interpersonal,Verbal dengan kreatif melalui lakonan 4.3.2
Mengujarkan
dialog
yang
Linguistik
secara didik hibur.
dihasilkan
daripada
bahan
BCB: Bacaan imbasan,mekanis
rangsangan untuk menyampaikan
nilai murni dengan menggunakan
EMK : Kreativiti & Inovasi
bahasa yang indah dan
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
13

DTK2(1)
BT:M/S:80

MBK1(2)
BT:M/S:81

TK3(1)
BT:M/S:82

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

13

TEMA 5 : WARISAN BANGSA

( 13 April
hingga 17
April 2015 )

UNIT 13 : Uniknya Budaya


Kita
IImu : Peraturan Sosiobudaya,
Pendidikan Moral, Seni Bina,
Sains Kemasyarakatan, Sejarah
Nilai
murni
:
Hemah
tinggi,Hormatmenghormati,Kesyukuran
Pedagogi :
Konstruktivisme-Mengembang
idea
KB:Menjanakan idea,
Menghubungkaitkan,Menaakul,
Menganalisis

5.3 Memahami dan membina ayat


yang betul dalam pelbagai situasi.

bahasa badan yang sesuai melalui


lakonan.

CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

5.3.2 Memahami dan membina ayat


cakap ajuk dan cakap pindah dengan
betul dalam pelbagai situasi.

1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut pelbagai ragam ayat
abjad, suku kata, perkataan, frasa dengan struktur binaan ayat yang
dan ayat dengan betul.
betul dan tepat.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk
berbilang
subjek
dan
predikat secara mekanis dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul .

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif


dalam pelbagai genre dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan
kreatif berbentuk imaginatif dan
deskriptif
menggunakan
ayat
4.4 Melafazkan dan memahami gramatis yang betul.
puisi dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah 4.4.1
Melagukan
syair
dengan
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
14

DTK1 (2)
BT:M/S:90

MBK1(2)
BT:M/S:91

TK3(1)
BT:M/S:93

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


KP
:
Interpersonal,Verbal
linguistik
BCB: Bacaan luncuran,intensif
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

secara didik hibur.

sebutan yang jelas dan intonasi yang


betul serta memahami syair tersebut.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan
kata
dengan
betul 5.1.1 Memahami dan menggunakan
mengikut konteks.
kata nama am tak hidup bukan
institusi
abstrak
dan
penjodoh
CADANGAN PENTAKSIRAN
bilangan mengikut konteks dengan
1.Soal jawab
betul.
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

14
( 20 April
hingga 24
April 2015 )

UNIT 14 : Citra Seni


IImu: Seni teater,
Seni Pertukangan,
Peraturan Sosiobudaya,
Kesenian dan Kebudayaan,
Seni Persembahan
Nilai murni : Bertatasusila,
Menghargai
warisan,Kesyukuran,
Hemah tinggi
Pedagogi :
Kontekstual-

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan
respons
terhadap
arahan berdasarkan ayat perintah
mengikut intonasi dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi
respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat daripada
idea utama dan idea sampingan
dalam pelbagai bahan bagi membuat
ramalan dengan tepat.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, kosa kata dan struktur
ayat dalam penulisan.
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
15

DTK1(2)
BT:M/S:96
MBK2(2)
BT:M/S:97

TK1(1)
BT:M/S:98

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


Menghubungkaitkan,Mengaplik
asikan
KB:Menjanakan
idea,Menganalisis,
Mengecam
KP
:
Interpersonal,Verbal
Linguistik
KMD: Meramal
BCB: Bacaan imbasan
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

4.4 Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang betul 4.4.2 Membina syair secara terkawal
menggunakan bahasa yang indah dan melagukannya dengan sebutan
secara didik hibur.
dan intonasi yang betul dan jelas
secara didik hibur serta memahami
syair tersebut.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan
kata
dengan
betul 5.1.2 Memahami dan menggunakan
mengikut konteks.
kata nama khas hidup manusia
dengan nama panggilan atau gelaran
yang betul mengikut konteks.
ATAU
5.1.3 Memahami dan menggunakan
kata ganti nama diri tanya mengikut
konteks dengan betul.
CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

15
( 27 April
hingga 30
April 2015 )

UNIT 15 : KEINDAHAN SENI


IImu:Peraturan
Sosiobudaya,Sejarah,
Muzik,Kesenian,Seni Tari
Nilai murni : Kerajinan,
Menghargai
warisan,Patriotisme,
Kesyukuran

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons secara lisan
terhadap
ayat
tanya
yang
mengandungi kata tanya dengan
betul.

DTK1(2)
BT:M/S:102
MBK2(2)
BT:M/S:103

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat daripada
pelbagai bahan untuk membuat
TK2(1)
keputusan dengan alasan yang betul.
BT:M/S:105
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
16

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015

Pedagogi:
Konstruktivisme- Menilai:
KB:Menjanakan
idea,
Mengenalpasti,
Mengimlak, Menganalisis,
Membuat keputusan
KP : Interpersonal
BCB : Bacaan intensif,
Menulis perenggan
Kecerdasan Pelbagai-Kinestetik
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai


bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan betul.

3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan


sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca
dengan
jelas
dan
menggunakan ayat yang gramatis.

4.1 Menyebut dan memahami unsur


seni dalam lagu melalui nyanyian 4.1.1 Menyebut dan memahami seni
secara didik hibur.
kata lagu melalui nyanyian sambil
berlakon.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan
kata
dengan
betul
mengikut konteks.
5.1.4 Memahami dan menggunakan
kata kerja aktif transitif dan kata
kerja pasif mengikut konteks dengan
betul.
ATAU
CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

16.
( 5 Mei
hingga 8 Mei

TEMA 6 : PERTANIAN DAN


PENTERNAKAN DI
MALAYSIA

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

5.1.5 Memahami dan menggunakan


kata
adjektif
dan
kata
bantu
mengikut konteks dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami dan


DTK1(2)
memberikan
respons
dengan
BT:M/S:112
menyampaikan pelbagai pesanan
mengikut
urutan
dengan
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
17

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


2015 )

UNIT 16 : Kejayaan Tanaman


Kita

menggunakan
betul.

2.4 Membaca dan memahami


IImu:
: maklumat yang tersurat dan tersirat
Pertanian,Ekonomi,Keusahawan daripada pelbagai bahan untuk
an,
memberi respons dengan betul.
Sains Pertanian,Sains
3.2 Menulis huruf, suku kata,
Nilai murni: Kerjasama,
perkataan, frasa dan ayat secara
Kerajinan, Berdikari
mekanis dengan betul dan kemas.

laras

bahasa

yang
MBK2(2)
BT:M/S:113

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan tepat daripada pelbagai
bahan untuk membuat ulasan yang
betul.

TK1(2)
BT:M/S:114

3.2.6 Menulis teks puisi secara


mekanis dengan betul dan kemas.

Pedagogi :
Kontekstualmenghubungkaitkan
Konstruktivisme-Menerangkan
KB:Menjanakan idea,
Menghubungkaitkan,Membuat
gambaran,menilai,Menaakul,
Menganalisis
KP : Interpersonal,
Verbal-ruang,Verbal-linguistik

4.1 Menyebut dan memahami unsur


seni dalam lagu melalui nyanyian
4.1.2 Memahami dan mengubah suai
secara didik hibur.
seni kata lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya
melalui
nyanyian
secara
didik
hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan
kata
dengan
betul
5.1.6 Memahami dan menggunakan
mengikut konteks.
kata hubung pancangan relatif dan
kata hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul.

EMK : Kreativiti & Inovasi


Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

PKS 1 (PENGGAL PERTAMA )


17

UNIT 17 : Hasil Ternakan

1.4

Bertutur,

berbual

dan

1.4.1

Bertutur

tentang

sesuatu

NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
18

DTK2(1)

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


Kita
( 18 Mei
hingga 22
Mei 2015 )

IImu : Sains,Penternakan,
Pend. Kesihatan,Pertanian
Nilai murni: Kerjasama,
Kesyukuran,Kerajinan, Hemah
tinggi
Pedagogi:
KontekstualMenghubungkaitkan,Memindah
kan maklumat,Mengaplikasikan
KB:Menjanakan
idea,Menganalisis,
Menghubungkaitkan,Membandi
ngkan dan membezakan
KP : Interpersonal
BCB: Bacaan intensif
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

perkara daripada pelbagai sumber


dengan menggunakan ayat yang
gramatis dalam situasi formal secara
bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami


menaakul
untuk
memindahkan maklumat yang terdapat dalam
maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul.
pelbagai bahan dengan betul.
3.2 Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat secara
mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan


secara mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita
secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan cerita dengan


menggunakan bahasa yang indah
untuk menyampaikan idea dengan
bahasa badan yang kreatif.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan


golongan
kata
dengan
betul kata nafi, kata pembenar, kata arah,
mengikut konteks.
kata bilangan mengikut konteks
dengan betul.
CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
19

BT:M/S:118

MBK3(2)
BT:M/S:119
TK1(2)
BT:M/S:120

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015

18
( 25 Mei
hingga 29
Mei 2015 )

UNIT 18 : Era Biodiversiti


dan
Bioteknologi
IImu : Sains,Penternakan,
Pendidikan Kesihatan,Pertanian
Nilai murni:Kerjasama,
Kesyukuran,Kerajinan, Hemah
tinggi
Pedagogi :
KontekstualMenghubungkaitkan,Memindah
kan maklumat,Mengaplikasikan
KB:Menjanakan
idea,Menganalisis,
Menghubungkaitkan,Membandi
ngkan dan membezakan
KP : Interpersonal
BCB: Bacaan intensif
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.2
Berbual
tentang
sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam situasi formal secara
bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca , memahami, dan


menaakul
untuk
memindahkan menaakul maklumat yang terdapat
maklumat yang terdapat dalam dalam bahan puisi dengan betul.
pelbagai bahan dengan betul.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan
3.3
Membina
dan
menulis pemahaman
berdasarkan
soalan
perkataan, frasa dan ayat dengan bertumpu dan bercapah secara kritis
betul.
dengan betul.
ATAU
3.3.4 Membina kerangka dan menulis
karangan berbentuk naratif dan
imaginatif dengan betul.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita
secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan cerita dengan


menggunakan bahasa yang indah
untuk menyampaikan idea dengan
bahasa badan yang kreatif.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan


imbuhan apitan pada kata kerja
mempeR...kan,
mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan
sisipan
dalam
pelbagai
situasi
dengan betul.
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
20

DTK2(2)
BT:M/S:124

MBK3(2)
BT:M/S:125
TK2(2)
BT:M/S:126
TK2(3)
BT:M/S:127

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

19
( 15 Jun
hingga 18
Jun 2015 )

TEMA 7 : PATRIOTISME DAN


KEWARGANEGARA
AN
UNIT 19 : Tokoh Sanjungan
IImu:
Sejarah,Kesusasteraan,Bahasa,
Pendidikan Seni Visual,
Pendidikan Jasmani,Jati diri

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.3
Berbual
tentang
sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti nama diri
dan kata ganti nama tunjuk dengan
betul dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul
untuk
memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan


menaakul
bahan
puisi
untuk
memindahkan
maklumat
kepada
bentuk prosa dengan betul.

Nilai
murni:
Hormatmenghormati,
Menghargai jasa,Kerajinan,
3.4 Menulis imlak dengan tepat.
Kegigihan,Ketabahan
Pedagogi :
Kontekstual-Memindahkan
KB: Menjanakan idea,Menaakul,
Menghubungkaitkan,Membuat
gambaran mental,Mengecam,
Menganalisis
KP
:
Interpersonal,Verballinguistik
BCB: Bacaan imbasan,luncuran

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita
secara didik hibur.

DTK2(2)
BT:M/S:134

MBK3(2)
BT:M/S:135

TK1(2)
BT:M/S:136
3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata
ganda dengan ejaan yang tepat
secara imlak.
4.2.1 Mengujarkan ayat dengan
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul serta menggunakan laras
bahasa
yang
sesuai
semasa
bercerita.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai 5.2.2 Memahami dan menggunakan
dalam pelbagai situasi dengan kata ganda berentak dalam pelbagai
betul.
situasi dengan betul.
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
21

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

5.3 Memahami dan membina ayat


yang betul dalam pelbagai situasi.
CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

20
( 22 Jun
hingga 26
Jun 2015 )

UNIT 20 :
Kusayangi

Negara

yang 1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
IImu:
Kenegaraan
dan sumber dalam situasi formal dan
Kewarganegaraan, Sejarah,
tidak formal secara bertatasusila.
Kesusasteraan
Nilai
murni:Patriotisme,Keberanian,
Hormat-menghormati,Kasih
sayang
Pedagogi :
Kontekstual-Mengaplikasikan
KB:Menjanakan idea,
Menghubungkaitkan,Menilai,
Mengecam,Membuat gambaran
mental,
Menganalisis
KP
:
Interpersonal,Verbal
linguistik
BCB:
Bacaan

ATAU
5.2.3 Memahami dan menggunakan
kata majmuk istilah khusus dalam
bidang ilmiah dan kata majmuk yang
mendukung maksud kiasan dengan
betul dalam pelbagai situasi.

1.4.4
Menyatakan
permintaan
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber menggunakan ayat
yang gramatis dan bahasa badan
yang sesuai dalam situasi formal
secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang sastera
yang
sesuai
untuk
sesuai
bagi
memupuk
minat meningkatkan daya fikir secara kritis.
membaca.
3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat
3.4 Menulis imlak dengan tepat.
yang mengandungi pelbagai jenis
kata ganda dengan ejaan dan tanda
baca yang tepat.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita
secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan cerita dengan


menggunakan bahasa yang indah
untuk menyampaikan idea dengan
bahasa badan yang kreatif.

5.3 Memahami dan membina ayat

5.3.2 Memahami dan membina ayat


NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
22

PENGISIAN DATA PELAPORAN MURID DALAM EXCEL KALI KEDUA

DTK2(1)
BT:M/S:140

MBK3(2)
BT:M/S:141
TK1(2)
BT:M/S:142

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


intensif,mendengar
cekap

dengan

EMK : Kreativiti & Inovasi


Keusahawanan

21
( 29 Jun
hingga 3
Julai 2015 )

yang betul dalam pelbagai situasi.


CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

UNIT 21 : Tanggungjawab 1.5 Bercerita dan menceritakan


Kita
sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan yang
IImu:Pelancongan,Geografi,
jelas dan intonasi yang betul.
Kewarganegaraan,TMK
Nilai murni:Hemah tinggi,
Menghargai,Patriotisme,
Bertanggungjawab
Pedagogi:
Kontekstual-Mengalami,
Memindahkan maklumat
KB:Menjanakan idea,
Menghubungkaitkan,Membuat
urutan
KP
:
Interpersonal,Verbal
linguistik
BCB: Bacaan intensif,luncuran

cakap ajuk dan cakap pindah dengan


betul dalam pelbagai situasi.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul
menggunakan
ayat
yang
mengandungi laras bahasa yang
sesuai.
ATAU
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara
yang dialami dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
dengan menggunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang
sesuai.

DTK3(2)
BT:M/S:146

DTK3(2)
BT:M/S:147

MBK3(2)
2.6 Membaca pelbagai bahan
BT:M/S:149
sastera dan bukan sastera yang
sesuai
bagi
memupuk
minat
membaca.
2.6.2 Membaca dan memahami
TK2(2)
pelbagai bahan bukan sastera untuk
BT:M/S:150
3.5 Mencatat maklumat yang betul memperkaya laras bahasa.
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
23

PENGISIAN DATA PELAPORAN MURID DALAM EXCEL KALI KEDUA

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015

EMK : Kreativiti & Inovasi


Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

22
( 6 Julai
hingga 10
Julai 2015 )

TEMA
8
MALAYSIA
UNIT 22
Malaysia

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul


4.3 Mengujarkan bahasa yang indah mengikut urutan daripada pelbagai
dan menggunakan bahasa badan sumber.
dengan kreatif melalui lakonan
secara didik hibur.
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul serta menggunakan bahasa
5.1 Memahami dan menggunakan badan yang kreatif melalui lakonan.
golongan
kata
dengan
betul
mengikut konteks.
5.1.1 Memahami dan menggunakan
kata nama am tak hidup bukan
institusi
abstrak
dan
penjodoh
bilangan mengikut konteks dengan
CADANGAN PENTAKSIRAN
betul.
1.Soal jawab
ATAU
2.Lembaran kerja
5.1.2
Memahami
dan menggunakan
3.Pemerhatian
kata
nama
khas
hidup manusia
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61
dengan nama panggilan atau gelaran
yang betul mengikut konteks.

:
:

EKONOMI 1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan yang
Pertanian di jelas dan intonasi yang betul.

IImu: TMK,Keusahawanan,
Kemahiran
Hidup,Geografi,Sains
dan
Teknologi

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara


yang dialami dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
dengan menggunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang
betul.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
yang
mengandungi
perkataan
berimbuhan pinjaman dalam bahan
bacaan prosa dengan sebutan yang
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
24

DTK3(3)
BT:M/S:156

MBK1(3)
BT:M/S:157

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


Nilai
murni:
Rasional,
Kebersihan mental dan fizikal,
Kerjasama,
3.6 Menulis untuk menyampaikan
Keberanian, Kesederhanaan
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
Pedagogi:
santun.
KonstruktivismeMengembangkan idea
KB:Menjanakan idea,
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
Menaakul,Menghubungkaitkan, dan menggunakan bahasa badan
Gambaran mental,Menganalisis dengan kreatif melalui lakonan
KP
:
Interpersonal,Verbal secara didik hibur.
Linguistik
BCB: Bacaan imbasan dan
luncuran
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan
kata
dengan
betul
EMK : Kreativiti & Inovasi
mengikut konteks.
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

betul daripada pelbagai sumber dan


memahami perkara yang dibaca.

TK3(2)
BT:M/S:158

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat
yang
betul
dengan
menggunakan idea utama dan idea
sampingan
secara
kohesi
dan
koheren dengan bahasa yang santun.
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul serta menggunakan bahasa
badan yang kreatif melalui lakonan.
5.1.4 Memahami dan menggunakan
kata kerja aktif transitif dan kata
kerja pasif mengikut konteks dengan
betul.
ATAU
5.1.3 Memahami dan menggunakan
kata ganti nama diri tanya mengikut
konteks dengan betul.

CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

23
( 13 Julai
hingga 16
Julai 2015 )

UNIT 23 : Keusahawanan

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
IImu
: daripada pelbagai sumber dengan
Perniagaan,Keusahawanan, tepat secara bertatasusila.
Nilai

murni

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan
tepat
tentang
sesuatu
perkara secara bertatasusila.

: 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan

DTK2(2)
BT:M/S:162

MBK1(3)
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
25

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


Kerajinan,Berdikari
Pedagogi :
KonstruktivismeMengembangkan
idea.Menghubungkaitkan,
Mengaplikasikan
KB:Menjanakan idea,
Menghubungkaitkan,
Mensintesis
KP : Interpersonal
BCB:
Bacaan
imbasan,Perbincangan
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

bacaan dengan lancar, sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai ragam ayat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
santun.
maklumat yang betul berbentuk
syarahan, ucapan dan pidato dengan
betul serta menggunakan bahasa
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah yang santun.
dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan 4.3.2
Mengujarkan
dialog
yang
secara didik hibur.
dihasilkan
daripada
bahan
rangsangan untuk menyampaikan
nilai murni dengan menggunakan
bahasa yang indah dan
5.1 Memahami dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui
golongan
kata
dengan
betul lakonan.
mengikut konteks.
5.1.5 Memahami dan menggunakan
kata
adjektif
dan
kata
bantu
mengikut konteks dengan betul.
ATAU
5.1.6 Memahami dan menggunakan
CADANGAN PENTAKSIRAN
kata hubung pancangan relatif dan
1.Soal jawab
kata hubung pancangan komplemen
2.Lembaran kerja
mengikut konteks dengan betul.
3.Pemerhatian

BT:M/S:163

TK3(4)
BT:M/S:165

4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

24.

UNIT

24

Pengurusan 1.6

Berbicara

untuk

menyampaikan

1.6.2

Berbicara
untuk
menyampaikan
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
26

DTK2(2)

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


Kewangan
( 20 Julai
hingga 24
Julai 2015 )

maklumat tentang sesuatu perkara daripada


pelbagai sumber dengan tepat secara
IImu : Peraturan Sosiobudaya- bertatasusila.
Peribahasa,Kewangan,Matemati
k, Pendidikan Moral
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
Nilai murni : Kerajinan,
Berhemah
tinggi,
Rasional, intonasi yang betul.
Kerjasama,
Berhemat,
Kesederhanaan

maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas


daripada media elektronik menggunakan ayat
yang
mengandungi
peribahasa
secara
bertatasusila.

BT:M/S:168

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk
berbilang subjek dan predikat secara mekanis
dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

MBK1(3)
BT:M/S:169

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul.

3.7.1
Menghasilkan
draf
perenggan
pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan
kreatif dengan betul.
ATAU
3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif
berbentuk
imaginatif
dan
deskriptif
menggunakan ayat gramatis yang betul.

TK3(2)
BT:M/S:170

Pedagogi :
KontekstualMenghubungkaitkan
KB:Menjanakan idea,
Menganalisis,Mengecam
KP:Interpersonal,Verbal
Linguistik,Menghubungkaitkan
KMD:Meramal
BCB: Bacaan luncuran
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

25

TEMA 9 : LESTARIKAN BUMI

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.

TK3(2)
BT:M/S:171

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang


jelas dan intonasi yang betul serta
menggunakan bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata nafi,


kata pembenar, kata arah, kata bilangan
mengikut konteks dengan betul.
ATAU
5.2
Memahami
dan
menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan
pembentukan kata yang sesuai dalam apitan pada kata kerja mempeR...kan,
pelbagai situasi dengan betul.
mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i serta
imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul.
1.7 Berbincang dan mengemukakan 1.7.2

Berbincang

dan

NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
27

DTK2(2)

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


KITA
( 27 Julai
hingga 31
Julai 2015 )

UNIT 25
Alam
IImu :
Sekitar,

Aktiviti

Mesra

Pendidikan

Alam

pendapat tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
murni: memberi respons dengan betul.

Nilai
Kerajinan,Berhemat,
Kasih
sayang,Semangat
bermasyarakat
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan dengan betul.
Pedagogi :
KontekstualMenghubungkaitkan
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
Konstruktivismedan menggunakan bahasa badan
Menghubungkaitkan,Mengaplik dengan kreatif melalui lakonan
asikan
secara didik hibur.
KB:Menjanakan idea,
Menilai,Meramal,Menganalisis,
Menghubungkaitkan
KP : Interpersonal,Naturalis
5.2 Memahami dan menggunakan
BCB: Bacaan imbasan
pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
EMK : Kreativiti & Inovasi
betul.
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

mengemukakan pendapat secara


kritis
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.
2.4.1 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat daripada
idea utama dan idea sampingan
dalam pelbagai bahan bagi membuat
ramalan dengan tepat.
3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, kosa kata dan struktur
ayat dalam penulisan.
4.3.2
Mengujarkan
dialog
yang
dihasilkan
daripada
bahan
rangsangan untuk menyampaikan
nilai murni dengan menggunakan
bahasa yang indah dan bahasa
badan yang sesuai melalui lakonan.
5.2.2 Memahami dan menggunakan
kata ganda berentak dalam pelbagai
situasi
dengan betul.

CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian

NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
28

BT:M/S:179

MBK2(3)
BT:M/S:180

TK1(2)
BT:M/S:181

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

26
(3 Ogos
hingga 7
Ogos 2015)

UNIT 26 : Isu Alam Sekitar


IImu:
Pendidikan
Sekitar,Geografi,Sains

DTK1(3)
BT:M/S:184

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut


bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,
Alam perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut


pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan
ayat yang betul dan tepat.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat dengan tepat daripada
pelbagai bahan untuk membuat ulasan yang
betul.

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan


sastera
dan
bukan
sastera
yang
didengar,ditonton atau dibaca dengan betul.

3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera


yang didengar, ditonton atau dibaca dengan
jelas dan menggunakan ayat yang gramatis.
ATAU

TK2(2)
BT:M/S:186

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul.

3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif


berbentuk
imaginatif
dan
deskriptif
menggunakan ayat gramatis yang betul.

TK3(3)
BT:M/S:187

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang


jelas dan intonasi yang betul serta
menggunakan bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan.

Nilai
murni:
Kerajinan,Kebersihan fizikal &
mental,Kesyukuran,
Kasih Sayang,Rasional
Semangat bermasyarakat
Pedagogi:
KonstruktivismeMengaplikasikan
KontekstualMenghubungkaitkan
KB:Menjanakan idea,
Menilai,Mengecam,
Menghubungkaitkan,Mensintesi
s
KP : Interpersonal,Naturalis
BCB: Bacaan imbasan
EMK: Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

5.2
Memahami
dan
menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata
pembentukan kata yang sesuai dalam majmuk istilah khusus dalam bidang ilmiah
dan kata majmuk yang mendukung maksud
pelbagai situasi dengan betul.
kiasan dengan betul dalam pelbagai situasi.
ATAU
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul
dalam pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal


dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
29

MBK2(3)
BT:M/S:185

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


predikat dengan betul dalam pelbagai situasi.

27
(10 Ogos
hingga 14
Ogos 2015)

UNIT 27 : Selamatkan Bumi


Kita
IImu : Pendidikan Alam Sekitar,
Sains
Nilai murni:Kasih sayang,
Rasional,Kebersihan fizikal dan
mental,Semangat
bermasyarakat,
Hemah tinggi
Pedagogi :
Kontekstual-Mengaplikasikan
KonstruktivismeMenerangkan,Mengembangkan
idea,Mengaplikasikan
KB:Menjanakan idea,
Mensintesis,Menghubungkaitka
n,
Merumus,Menganalisis
KP
:
Interpersonal,Verbal
linguistik
Kajian Masa Depan
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul
menggunakan
ayat
yang
mengandungi laras bahasa yang
sesuai.

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul
untuk
memindahkan 2.5.1 Membaca dan memahami
maklumat yang terdapat dalam maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.
bahan puisi dengan betul.

DTK3(3)
BT:M/S:190

MBK3(3)
BT:M/S:191
TK3(5)
BT:M/S:192

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
dengan menggunakan bahasa yang maklumat yang betul berbentuk
santun.
syarahan, ucapan dan pidato dengan
TK3(4)
betul serta menggunakan bahasa
BT:M/S:193
yang santun.
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan
kreatif berbentuk imaginatif dan
deskriptif
menggunakan
ayat
4.4 Melafazkan dan memahami gramatis yang betul.
puisi dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah 4.4.1
Melagukan
syair
dengan
secara didik hibur.
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul serta memahami syair tersebut.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan
kata
dengan
betul 5.1.6 Memahami dan menggunakan
mengikut konteks.
kata hubung pancangan relatif dan
kata hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul.
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
30

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


ATAU

28
(17 Ogos
hingga 21
Ogos 2015)

TEMA 10 : JELAJAH ALAM


SAINS DAN
CIPTAAN

5.3 Memahami dan membina ayat


yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat


tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat dengan
betul dalam pelbagai situasi.

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara


yang dialami dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
dengan menggunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang
sesuai.

UNIT 28 : Alam Sains


IImu :Sains,Geografi,Sejarah
Nilai
murni
Kerajinan,Kesyukuran
Rasional

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang 2.6.2 Membaca dan memahami
: sesuai
bagi
memupuk
minat pelbagai bahan bukan sastera untuk
membaca.
memperkaya laras bahasa.

Pedagogi :
KonstruktivismeMengaplikasikan,Mengembangk
an idea
KB:Menjanakan idea,
Mengaplikasikan,Menghubungk
aitkan,Menganalisis
KP : Interpersonal
BCB: Membuat rujukan,
Bacaan imbasan
Pembelajaran
berasaskan
projek-Mempersembahkan
dapatan

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, kosa kata dan struktur
ayat dalam penulisan.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
secara didik hibur.
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul serta menggunakan bahasa
badan yang kreatif melalui lakonan.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan
kata
dengan
betul 5.1.4 Memahami dan menggunakan
mengikut konteks.
kata kerja aktif transitif dan kata
kerja pasif mengikut konteks dengan
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
31

DTK3(3)
BT:M/S:200

MBK3(3)
BT:M/S:201
TK1(3)
BT:M/S:202

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


betul.
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

ATAU

CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

29
(17 Ogos
hingga 21
Ogos 2015)

UNIT 29 : Teknologi dalam


Kehidupan
IImu : TMK

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.

Nilai
murni:
Kasih
sayang,Kebersihan,
Kebersihan fizikal & mental,
Rasional, Kesyukuran

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

Pedagogi :
Kontekstual-Mengaplikasikan
KonstruktivismeMenilai,Mengaplikasikan
KB:Menjanakan idea,
Mengitlak,Mensintesis
KP : Interpersonal
BCB: Bacaan intensif
EMK : Kreativiti & Inovasi

5.1.5 Memahami dan menggunakan


kata
adjektif
dan
kata
bantu
mengikut konteks dengan betul.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan
tepat
tentang
sesuatu
perkara secara bertatasusila.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan tepat daripada pelbagai
bahan untuk membuat ulasan yang
3.3
Membina
dan
menulis betul.
perkataan, frasa dan ayat dengan
betul.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan
pemahaman
berdasarkan
soalan
bertumpu dan bercapah secara kritis
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dengan betul.
dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan 4.3.2
Mengujarkan
dialog
yang
secara didik hibur.
dihasilkan
daripada
bahan
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
32

DTK2(3)
BT:M/S:206

MBK2(4)
BT:M/S:207

TK2(3)
BT:M/S:208

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

rangsangan untuk menyampaikan


nilai murni dengan menggunakan
5.1 Memahami dan menggunakan bahasa yang indah dan bahasa
golongan
kata
dengan
betul badan yang sesuai dengan lakonan.
mengikut konteks.
5.1.7 Memahami dan menggunakan
kata nafi, kata pembenar, kata arah,
kata bilangan mengikut konteks
5.2 Memahami dan menggunakan dengan betul.
pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
ATAU
betul.
5.2.1 Memahami dan menggunakan
imbuhan apitan pada kata kerja
CADANGAN PENTAKSIRAN
mempeR...kan,
mempeR...i,
1.Soal jawab
dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan
2.Lembaran kerja
sisipan
dalam
pelbagai
situasi
3.Pemerhatian
dengan
betul.
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

30
(24 Ogos
hingga 28
Ogos 2015)

UNIT 30 : Kreativiti dalam


Ciptaan

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
IImu: Peraturan Sosiobudaya- tepat secara bertatasusila.
Peribahasa, Kemahiran Hidup
Pendidikan Kesihatan
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
Nilai murni : Kerjasama,
bacaan dengan lancar, sebutan
Hemah tinggi, Kerajinan, Kasih yang jelas dan intonasi yang betul.
Sayang
Pedagogi :
Kontekstual-

3.5 Mencatat maklumat yang betul

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
dengan
jelas
daripada
media
elektronik menggunakan ayat yang
mengandungi
peribahasa
secara
bertatasusila.

DTK2(3)
BT:M/S:212

MBK1(3)
2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
BT:M/S:213
mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk
berbilang
subjek
dan
predikat secara mekanis dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
TK2(3)
NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
33

PENGISIAN DATA PELAPORAN MURID DALAM EXCEL KALI KETIGA

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015


Menghubungkaitkan
KonstruktivismeMengaplikasikan
KB
:
Menjanakan
idea,Membanding
dan
membezakan,Mengecam
KP : Interpersonal
BCB: Bacaan intensif
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

tentang sesuatu perkara daripada


pelbagai sumber.

BT:M/S:214
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
mengikut urutan daripada pelbagai
sumber.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan 4.3.2
Mengujarkan
dialog
yang
secara didik hibur.
dihasilkan
daripada
bahan
rangsangan untuk menyampaikan
nilai murni dengan menggunakan
bahasa yang indah dan
5.3 Memahami dan membina ayat bahasa badan yang sesuai melalui
yang betul dalam pelbagai situasi.
lakonan.
5.3.1 Memahami dan membina ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan
5.1 Memahami dan menggunakan peluasan subjek dan predikat dengan
golongan
kata
dengan
betul betul dalam pelbagai situasi.
mengikut konteks.
ATAU
5.1.6 Memahami dan menggunakan
kata hubung pancangan relatif dan
kata hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul.

NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
34