Anda di halaman 1dari 35

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015

Disediakan oleh :
1. FARIZA BT ABU BAKAR

(PEGAWAI PPD SPU)

2. AHMAD KABER BIN K.ISMAIL

(SK BAGAN AJAM)

3.JULAYDA BT MD HASHIM

(SK PERMATANG BERTAM)

4.NAJIHAN BT ABU BAKAR

(SK PERMATANG BINJAI)

5.MOHD YAZI BIN MAT ARIFF

(SK PERMATANG SINTOK)

6.NURHASMIZA BT MD NOR

(SK DESA MURNI)

7.MOHD SAHIMI BIN IBRAHIM

(SJKC LEE CHEE)

8.SAFIYAH BT SAAD

(SJKC AIK KEOW)

9.MOHAMAD FAIROS BIN AHMAD

(SJKC KWANG HWA)

10.MAHYARANI BT YAHAYA BERMAKAI

(SK TAHFIZ AL ISLAH)

11.SURIA BT MAT RADZI

(SK TAHFIZ AL ISLAH)

NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
0

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015
PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN ( SK ) TAHUN 5
MINGGU

1
( 12 Januari
hingga 16
Januari 2015
)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

TEMA 1 : KELUARGA
BERWAWASAN
UNIT 1 : Impian Keluarga

2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
murni: yang betul.

Pedagogi :
Konstruktivisme- Menerangkan
Kontekstual
Menghubungkaitkan
KB:Menjanakan
idea,Mengecam,
Menganalisis
KP : Interpersonal,
Verbal Linguistik,Kinestetik
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknolo
gi
Maklumat & Komunikasi

PENTAKSIRAN
& RUJUKAN

1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan
menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut pelbagai ragam ayat
abjad, suku kata, perkataan, frasa dengan struktur binaan ayat yang
dan ayat dengan betul.
betul dan tepat.

IImu: Pendidikan Moral,Muzik,
Sejarah,Kemahiran Hidup,
Nilai
Kerajinan,Keberanian,
Kasih Sayang,Rasional,
Hormatmenghormati,Kesyukuran

STANDARD PEMBELAJARAN

3.2 Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat secara
mekanis dengan betul dan kemas.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat
yang
mengandungi
perkataan
berimbuhan pinjaman dalam bahan
bacaan prosa dengan sebutan yang
betul daripada pelbagai sumber dan
memahami perkara yang dibaca.
3.2.6 Menulis teks puisi secara
mekanis dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.1 Menyebut dan memahami seni
seni dalam lagu melalui nyanyian kata lagu melalui nyanyian sambil
secara didik hibur.
berlakon.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan
kata
dengan
betul 5.1.1 Memahami dan menggunakan
mengikut konteks.
kata nama am tak hidup bukan
institusi
abstrak
dan
penjodoh
bilangan mengikut konteks dengan
CADANGAN PENTAKSIRAN
betul.
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak

NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
1

DTK1(1)
BT:M/S: 2
MBK1(1)
BT: M/S: 3

TK1(1)
BT: M/S: 4

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015
5.Rujuk buku PBS hal.61

2
( 19 Januari
hingga 23
Januari 2015
)

UNIT 2 : Keluarga Kreatif
IImu : TMK,Muzik,Sastera

1.3 Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

Nilai
murni:Hormatmenghormati,
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
Kesyukuran,Kerajinan,
bacaan dengan lancar, sebutan
Kesyukuran,Bertatasusila
yang jelas dan intonasi yang betul.
Pedagogi :
Kontekstual-Mengaplikasikan
KB : Mengecam
Menghubungkaitkan,Menganali
sis,
Menjanakan idea
KP : Interpersonal,Muzik
BCB : Bacaan Intensif,
Menulis Perenggan,
EMK : Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan,Teknologi
Maklumat & Komunikasi

3.2 Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat secara
mekanis dengan betul dan kemas.

1.3.1 Mendengar, memahami dan
memberikan
respons
terhadap
arahan berdasarkan ayat perintah
mengikut intonasi dengan betul.
2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai ragam ayat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.
3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan
secara mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur
seni dalam lagu melalui nyanyian 4.1.2 Memahami dan mengubah suai
secara didik hibur.
seni kata lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya
melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan
kata
dengan
betul 5.1.3 Memahami dan menggunakan
mengikut konteks.
kata ganti nama diri tanya mengikut
konteks dengan betul.
CADANGAN PENTAKSIRAN
1.Soal jawab
2.Lembaran kerja
3.Pemerhatian
4.Senarai semak
5.Rujuk buku PBS hal.61

NURHASMIZA BT MD NOR
SK DESA MURNI
2

DTK1 (1)
BT:M/S:8
MBK1(1)
BT: M/s: 9

TK1(1)
BT:M/S:10

2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar.3.Kerajinan Pedagogi : Kontekstual-Memindahkan maklumat.3.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. Kerjasama. sebutan yang jelas dan 2. 4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. perkataan. maklumat yang tersurat daripada idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat 3. B&K. memahami dan memberikan respons secara lisan terhadap ayat tanya yang mengandungi kata tanya dengan betul. KP : Verbal Linguistik.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul. 3.3.4 Membaca dan memahami intonasi yang betul.4 Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dan NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 3 MBK2(1) BT:M/S:17 TK2(1) BT:M/S:18 TK2(1) BT:M/S:19 .2 Mendengar. KMD :Meramal EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan.2 Mendengar.Interpersonal BCB : Bacaan intensif. Teknologi Maklumat & Komunikasi 1. KonstruktivismeMengaplikasikan KB : Menghubungkaitkan.4.3 Membina dan menulis ramalan dengan tepat. frasa dan ayat dengan betul. 2. MBK1(1) BT:M/S:15 2.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 3 ( 26 Januari hingga 30 Januari 2015 ) UNIT 3 : Motivasi Keluarga IImu:Pendidikan Moral. maklumat yang tersurat dan tersirat ATAU daripada pelbagai bahan untuk 2.3.Motivasi Nilai murni: Kasih Sayang. Menjanakan idea.1 Membaca dan memahami memberi respons dengan betul. memahami dan memberikan respons secara lisan terhadap ayat tanya yang mengandungi kata tanya dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur DTK1(1) BT:M/S:14 ATAU 3.

4 ( 2 Februari hingga 6 Februari 2015 ) TEMA 2 : KESIHATAN DAN KEBERSIHAN UNIT 4 : Bersih dan Sihat IImu:Pendidikan Kesihatan. 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Muzik. NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 4 DTK1(1) BT:M/S:24 MBK2(1) BT:M/S:25 TK2(2) BT:M/S:27 .2 Memahami dan mengubah suai secara didik hibur.Kepenggunaan Nilai murni Prihatin. karangan berbentuk naratif dan imaginatif dengan betul. frasa dan ayat dengan 3. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pelbagai pesanan mengikut urutan dengan menggunakan laras bahasa yang betul.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara berpandu dan 5. seni kata lagu secara berpandu dan mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur.3 Mendengar.Rasional.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian 4.3.3 Mendengar.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul. 2. 5.1.Kebersihan fizikal mental Pedagogi : Kontekstual-Mengaplikasikan Konstruktivismemengembangkan idea KB : Menjanakan idea KP : Interpersonal. 1. mengikut konteks.3 Membina dan menulis perkataan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat : daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.1.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 seni dalam lagu melalui nyanyian imaginatif dengan betul.4 Membina kerangka dan menulis betul.4. 3. 4.1.Kasih Sayang. & 1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.Muzik BCB : Bacaan intensif EMK : Kreativiti & Inovasi.2 Membaca maklumat yang pelbagai bahan keputusan dengan dan memahami tersurat daripada untuk membuat alasan yang betul. 4.1 Memahami dan menggunakan mempersembahkannya melalui golongan kata dengan betul nyanyian secara didik hibur. secara didik hibur.

4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.Soal jawab 2. DTK2(1) BT:M/S:30 MBK2(1) BT:M/S:31 TK1(1) BT:M/S:32 3. Fizikal & mental Pedagogi : Kontekstual-Mengaplikasikan Konstruktivismemengembangkan idea KB : Mengecam.Senarai semak 5. Kerjasama.4. 2.Lembaran kerja 3.2 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi formal secara bertatasusila.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 Keusahawanan.Rujuk buku PBS hal.4 Memahami dan menggunakan mengikut konteks. 1.Verbal Linguistik 1. CADANGAN PENTAKSIRAN 1.1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul 5. ATAU NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 5 TK1(1) BT:M/S:39 .61 5 ( 9 Februari hingga 13 Februari 2015 ) UNIT 5 : Aktif dan Cergas IImu : Pendidikan Kesihatan. Pendidikan Jasmani.Pemerhatian 4.Menaakul.4 Bertutur. Membuat kesimpulan KP : Interpersonal.Teknologi Maklumat & Komunikasi 5.Rasional. Semangat kemasyarakatan Nilai murni: Hemah Tinggi.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat ulasan yang betul. Kesederhanaan.4.Matematik. 3.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan yang tepat secara imlak. 2.4 Menulis imlak dengan tepat. kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul.4.

Rujuk buku PBS hal. pelbagai bahan dengan betul. kata adjektif dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. Pendidikan Moral Nilai murni: Hemah-tinggi.Kebersihan Fizikal & Mental Pedagogi : Kontekstual-Mengaplikasikan. 1.4 Bertutur.1 Membaca dan memahami menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul.Pemerhatian 4.5 Membaca.61 6 ( 16 Februari hingga 18 Februari 2015 ) UNIT 6 : Sihat Emosi IImu: Psikologi. 3.4.4 Menulis imlak dengan tepat.1. EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 BCB : Bacaan imbasan 3. Menghubungkaitkan KB:Menjanakan idea.4. seni kata lagu secara berpandu dan mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian 4.Senarai semak 5.Sains.1. 2.Teknologi Maklumat & Komunikasi 4. Baik hati.Soal jawab 2. 1.Kesusasteraan.3 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. memahami dan 2.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai jenis NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 6 DTK2(1) BT:M/S:37 MBK3(1) BT:M/S:38 TK1(2) BT:M/S:39 .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul 5. CADANGAN PENTAKSIRAN 1. 3.5 Memahami dan menggunakan mengikut konteks.Lembaran kerja 3. 5.2 Memahami dan mengubah suai secara didik hibur.2 Menulis imlak frasa dan mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan laras bahasa yang sesuai semasa bercerita. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.Rasional.5.

1.61 7 ( 23 Februari hingga 27 Februari 2015 ) TEMA 3 : KESELAMATAN UNIT 7 Semasa : Keselamatan Bersukan Nilai murni:Hemah tinggi.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 Mengecam.Menaakul. NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 7 DTK2(1) BT:M/S:46 MBK3(1) BT:M/S:47 .Soal jawab 2.Kebebasan. 4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi formal secara bertatasusila.Lembaran kerja 3.4.1.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan laras bahasa yang sesuai semasa bercerita. CADANGAN PENTAKSIRAN 1. KP : Interpersonal BCB : Bacaan imbasan.5. Kerjasama 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul 5.Rujuk buku PBS hal.Teknologi Maklumat & Komunikasi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca yang tepat 4. Rasional.Senarai semak 5. kata hubung pancangan komplemen mengikut konteks dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2. dan menaakul untuk memindahkan menaakul maklumat yang terdapat maklumat yang terdapat dalam dalam bahan puisi dengan betul.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan relatif dan mengikut konteks.2.Pemerhatian 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. memahami dan 2.Menganal isis.4 Bertutur. 5.2 Membaca. EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan. memahami.5 Membaca.

2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1.PKJR.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7 Memahami dan menggunakan 5. CADANGAN PENTAKSIRAN 1. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. kata pembenar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 8 DTK3(1) BT:M/S:52 .Menghubungkait kan KontekstualMenghubungkaitkan KB:Menjanakan idea. kata arah.2. 3.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan daripada pelbagai sumber.5.Lembaran kerja 3.Soal jawab 2.61 8 ( 2 Mac hingga 6 Mac 2015 ) UNIT 8 : Keselamatan Persekitaran IImu : Sains & Teknologi. golongan kata dengan betul kata bilangan mengikut konteks dengan betul. 5. TK2(1) BT:M/S:48 4.5.Teknologi Maklumat & Komunikasi pelbagai bahan dengan betul.Menaakul.Rujuk buku PBS hal.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 1. Mengecam KP : Interpersonal.verbal linguistik EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan. 4. mengikut konteks. Pendidikan Jasmani.1 Memahami dan menggunakan kata nafi.Pemerhatian 4. Menghubungkaitkan.Senarai semak 5.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 Pedagogi : KonstruktivismeMenerangkan. 1.

Lembaran kerja 3.kan. mempeR. dipeR.61 NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 9 MBK3(1) BT:M/S:53 TK3(1) BT:M/S:55 .PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 Peraturan Sosiobudaya sesuai. Menganalisis.. dengan menggunakan bahasa yang maklumat yang betul dengan Mengaplikasikan santun.Senarai semak 5. menaakul untuk memindahkan 2.6 Menulis untuk menyampaikan Kontekstualmaklumat tentang sesuatu perkara 3.Membuat 4.2 Mengujarkan cerita dengan KP : Interpersonal. koheren dengan bahasa yang santun..kan.Pemerhatian 4.. untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. Pedagogi: 3.. mempeR.2..Keselamatan..3 Membaca.verbal secara kreatif semasa bercerita menggunakan bahasa yang indah linguistik secara didik hibur.1 Menulis untuk menyampaikan Menghubungkaitkan. memahami dan Rasional.i serta imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi dengan betul.Rujuk buku PBS hal. menggunakan idea utama dan idea KB:Menjanakan idea.1 Memahami dan menggunakan Maklumat & Komunikasi dalam pelbagai situasi dengan imbuhan apitan pada kata kerja betul. sampingan secara kohesi dan Mensintesis.2.2 Mengujarkan bahasa yang indah gambaran mental dan menggunakan bahasa badan 4.Soal jawab 2.i. EMK : Kreativiti & Inovasi 5.5 Membaca.Mengecam. memahami dan Nilaimurni :Hemah tinggi. Kasih maklumat yang terdapat dalam menaakul bahan puisi untuk Sayang pelbagai bahan dengan betul.. 2.6. CADANGAN PENTAKSIRAN 1.5.2 Memahami dan menggunakan Keusahawanan.Teknologi pembentukan kata yang sesuai 5. dipeR.. memindahkan maklumat kepada bentuk prosa dengan betul.

Menilai.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.Kerjasama.Verbal linguistik BCB: Bacaan intensif EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan.Soal jawab 2.6. ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun. dalam pelbagai situasi dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai.5.3.Teknologi Maklumat & Komunikasi PENGISIAN 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang 2. Membuat gambaran mental KP : Interpersonal.Rujuk buku PBS hal.Sastera.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai pembentukan kata yang sesuai situasi dengan betul.2 Memahami dan menggunakan 5. CADANGAN PENTAKSIRAN 1. 3.61 DALAM EXCELL KALI PERTAMA NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 10 DTK3(1) BT:M/S:58 MBK3(1) BT:M/S:59 TK3(1) BT:M/S:61 .Lembaran kerja 3. 5. KB:Menghubungkaitkan. 3.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 9 ( 9 Mac hingga 13 Mac 2015 ) UNIT 9 : Patuhi Peraturan Jaminan Keselamatan IImu : Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat .1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan. 4.6.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Hemah tinggi.Rasional Pedagogi : KontekstualMenghubungkaitkan.Pemerhatian DATA PELAPORAN 4.1 Membaca pelbagai bahan sesuai bagi memupuk minat sastera yang sesuai untuk membaca. Menganalisis.2.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk syarahan. 1. KonstruktivismeMengembangkan idea.Senarai semak MURID 5. 2. 4. meningkatkan daya fikir secara kritis.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Peraturan Sosiobudaya Nilai murni : Kesyukuran.

2.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan 4. Mengecam.Menjanakan idea.Kinestetik BCB: Bacaan intensif EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Pendidikan Moral. 4. 5.1 Mengujarkan dialog dengan dengan kreatif melalui lakonan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa secara didik hibur.3. IImu : Sains. KonstruktivismeMenghubungkaitkan KB:Membuat inferens. CADANGAN PENTAKSIRAN 1. badan yang kreatif melalui lakonan. membaca. Pendidikan Sivik Kewarganegaraan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara Muafakat daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.Soal jawab NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 11 TK3(2) BT:M/S:71 .6.6. betul serta menggunakan bahasa yang santun. Sains Kemasyarakatan 1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila DTK2(1) BT:M/S:69 2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk istilah khusus dalam bidang ilmiah dan kata majmuk yang mendukung maksud kiasan dengan betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca dan memahami & sesuai bagi memupuk minat pelbagai bahan bukan sastera untuk memperkaya laras bahasa. Peraturan Sosiobudaya. 5.2 Menulis untuk menyampaikan dengan menggunakan bahasa yang maklumat yang betul berbentuk syarahan. Merumus. Semangat Bermasyarakat Pedagogi : KontekstualMenghubungkaitkan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara 3.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 10 ( 23 Mac hingga 27 Mac 2015 ) TEMA : KEMASYARAKATAN UNIT 10: Membawa Berkat 1.Teknologi 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang 2. ucapan dan pidato dengan santun.6.Mengkonsepsikan idea KP : Interpersonal. MBK3(1) BT:M/S:70 Nilai murni: Kerjasama.

ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun.Kasih pelbagai sumber dengan sebutan sayang yang betul.Senarai semak 5.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik menggunakan ayat yang mengandungi peribahasa secara bertatasusila. syarahan.Lembaran kerja 3. rangsangan untuk menyampaikan nilai murni dengan menggunakan bahasa yang indah dan NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 12 DTK2(1) BT:M/S:74 MBK1(2) BT:M/S:75 TK3(3) BT:M/S:77 . Pedagogi: KonstruktivismeMengembangkan idea KB:Menjanakan idea.Mensintesis. 2.3.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 Maklumat & Komunikasi 11 ( 30 Mac hingga 3 April 2015 ) UNIT 11: Kita Memberi.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dalam bahan bacaan prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca.2 Mengujarkan dialog yang dengan kreatif melalui lakonan dihasilkan daripada bahan secara didik hibur.intensif EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara 3.2 Menulis untuk menyampaikan dengan menggunakan bahasa yang maklumat yang betul berbentuk santun. 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.Kemanusiaan 2. 4. KP : Interpersonal.2.2 Membaca dan memahami Nilai murni: Kerjasama.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan 4.Rujuk buku PBS hal.61 1. perkataan.6. 2. frasa dan ayat daripada Semangat bermasyarakat. BCB: Bacaan imbasan.Pemerhatian 4. Orang Merasa IImu : Pendidikan Moral.Teknologi Maklumat & Komunikasi 1. Menghubungkait. Sains Kemasyarakatan.

isi dan penutup dalam KB : Menjanakan 4.mekanis rangsangan untuk menyampaikan nilai murni dengan menggunakan EMK : Kreativiti & Inovasi bahasa yang indah dan NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 13 DTK2(1) BT:M/S:80 MBK1(2) BT:M/S:81 TK3(1) BT:M/S:82 . Pertanian. idea.Mengaplik 3. 1.3.Rujuk buku PBS hal.Menganalisis. Konstruktivisme3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.7.3.Kerjasama. 2. Hemah tinggi 1.Soal jawab 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.7 Menghasilkan penulisan kreatif betul.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 5. bahasa badan yang sesuai melalui lakonan.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.Keberanian.7.Senarai semak 5.61 12 ( 7 April hingga 10 April 2015 ) UNIT 12 : Sedia Membantu IImu:Sains Kemasyarakatan. dan menggunakan bahasa badan KP : Interpersonal. CADANGAN PENTAKSIRAN 1.3.2 Mengujarkan dialog yang Linguistik secara didik hibur. asikan dalam pelbagai genre dengan betul.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai ragam ayat Pedagogi : secara mekanis dengan lancar.1 Menghasilkan draf perenggan Mengembangkan idea pendahuluan. 5.3 Mengujarkan bahasa yang indah penulisan kreatif dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.Pemerhatian 4. dihasilkan daripada bahan BCB: Bacaan imbasan.Verbal dengan kreatif melalui lakonan 4.Pendidikan Moral Nilaimurni: Prihatin.1 Memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat dengan betul dalam pelbagai situasi.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.Lembaran kerja 3. Konstektualsebutan yang jelas dan intonasi yang Menghubungkaitkan.

2. perkataan.Menaakul.2 Mendengar. Sejarah Nilai murni : Hemah tinggi.Hormatmenghormati. Pendidikan Moral. betul dan tepat. 3.3.Soal jawab 2.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4 Melafazkan dan memahami gramatis yang betul. Menganalisis 5.Lembaran kerja 3. dan menyebut bunyi bahasa. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Sains Kemasyarakatan. suku kata.1 Melagukan syair dengan NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 14 DTK1 (2) BT:M/S:90 MBK1(2) BT:M/S:91 TK3(1) BT:M/S:93 . iaitu menyebut pelbagai ragam ayat abjad.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif menggunakan ayat 4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3.Pemerhatian 4.4. Seni Bina.Kesyukuran Pedagogi : Konstruktivisme-Mengembang idea KB:Menjanakan idea.7. 3. puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah 4. 2. mengecam dan 1.6 Mendengar. CADANGAN PENTAKSIRAN 1.Teknologi Maklumat & Komunikasi 13 TEMA 5 : WARISAN BANGSA ( 13 April hingga 17 April 2015 ) UNIT 13 : Uniknya Budaya Kita IImu : Peraturan Sosiobudaya.2 Memahami dan membina ayat cakap ajuk dan cakap pindah dengan betul dalam pelbagai situasi. Menghubungkaitkan. bahasa badan yang sesuai melalui lakonan.61 5.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 Keusahawanan.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul .Senarai semak 5. frasa dengan struktur binaan ayat yang dan ayat dengan betul.Rujuk buku PBS hal. 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. memahami.

tanda baca. 5.intensif EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan. kosa kata dan struktur ayat dalam penulisan. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.Soal jawab betul.Pemerhatian 4.Senarai semak 5.Verbal linguistik BCB: Bacaan luncuran. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta memahami syair tersebut.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 KP : Interpersonal.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. Hemah tinggi Pedagogi : Kontekstual- 1.61 14 ( 20 April hingga 24 April 2015 ) UNIT 14 : Citra Seni IImu: Seni teater.3. memahami dan memberikan respons terhadap arahan berdasarkan ayat perintah mengikut intonasi dengan betul. 1. Seni Pertukangan. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Mendengar. Menghargai warisan.1 Memahami dan menggunakan mengikut konteks.Kesyukuran.3 Mendengar. NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 15 DTK1(2) BT:M/S:96 MBK2(2) BT:M/S:97 TK1(1) BT:M/S:98 .8. Seni Persembahan Nilai murni : Bertatasusila.1. kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak dan penjodoh CADANGAN PENTAKSIRAN bilangan mengikut konteks dengan 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul 5. Peraturan Sosiobudaya. 2.Lembaran kerja 3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2. Kesenian dan Kebudayaan.4.Rujuk buku PBS hal. 2.Teknologi Maklumat & Komunikasi secara didik hibur.

4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul 4.2 Mendengar.4.Teknologi Maklumat & Komunikasi 4.4.3.Senarai semak 5. ATAU 5. Menghargai warisan.Sejarah.Patriotisme. 5. Muzik. Kesyukuran 1. kata nama khas hidup manusia dengan nama panggilan atau gelaran yang betul mengikut konteks.2 Membina syair secara terkawal menggunakan bahasa yang indah dan melagukannya dengan sebutan secara didik hibur.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk membuat TK2(1) keputusan dengan alasan yang betul.1. 1.Kesenian.Verbal Linguistik KMD: Meramal BCB: Bacaan imbasan EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan.3 Mendengar.Soal jawab 2.Seni Tari Nilai murni : Kerajinan. DTK1(2) BT:M/S:102 MBK2(2) BT:M/S:103 2.61 15 ( 27 April hingga 30 April 2015 ) UNIT 15 : KEINDAHAN SENI IImu:Peraturan Sosiobudaya.Mengaplik asikan KB:Menjanakan idea.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul 5. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.Pemerhatian 4. 2.Menganalisis.2 Memahami dan menggunakan mengikut konteks.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 Menghubungkaitkan.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri tanya mengikut konteks dengan betul.Lembaran kerja 3. BT:M/S:105 NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 16 . memahami dan memberikan respons secara lisan terhadap ayat tanya yang mengandungi kata tanya dengan betul. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1. Mengecam KP : Interpersonal. dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami syair tersebut.Rujuk buku PBS hal. CADANGAN PENTAKSIRAN 1.

Rujuk buku PBS hal. Mengimlak. 1.1.3 Mendengar.1 Menyebut dan memahami seni secara didik hibur.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul. ATAU CADANGAN PENTAKSIRAN 1.Pemerhatian 4. Menulis perenggan Kecerdasan Pelbagai-Kinestetik EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan.3 Mendengar. 5. memahami dan DTK1(2) memberikan respons dengan BT:M/S:112 menyampaikan pelbagai pesanan mengikut urutan dengan NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 17 .Teknologi Maklumat & Komunikasi 3. ditonton atau dibaca dengan betul.Lembaran kerja 3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Mengenalpasti. 5.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera yang didengar.1.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. kata lagu melalui nyanyian sambil berlakon.61 16.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 Pedagogi: Konstruktivisme. 4.3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.9.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar. 5. ( 5 Mei hingga 8 Mei TEMA 6 : PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI MALAYSIA 1.Menilai: KB:Menjanakan idea.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Senarai semak 5. 3. Membuat keputusan KP : Interpersonal BCB : Bacaan intensif.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian 4.Soal jawab 2. ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan ayat yang gramatis. Menganalisis.

2 Menulis huruf.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul 5. frasa dan ayat secara Kerajinan. memberi respons dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat ulasan yang betul.61 PKS 1 (PENGGAL PERTAMA ) 17 UNIT 17 : Hasil Ternakan 1.Rujuk buku PBS hal. TK1(2) BT:M/S:114 3. Verbal-ruang.6 Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas. Sains Pertanian. kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen mengikut konteks dengan betul.Sains 3.2 Memahami dan mengubah suai secara didik hibur.Menaakul.Verbal-linguistik 4.Lembaran kerja 3.Ekonomi.4. 2. perkataan.4. suku kata. EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan. laras bahasa yang MBK2(2) BT:M/S:113 2. berbual dan 1.Keusahawan daripada pelbagai bahan untuk an.4 Membaca dan memahami IImu: : maklumat yang tersurat dan tersirat Pertanian.6 Memahami dan menggunakan mengikut konteks.menilai.Senarai semak 5.2.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 2015 ) UNIT 16 : Kejayaan Tanaman Kita menggunakan betul.Pemerhatian 4.4 Bertutur. Nilai murni: Kerjasama. Menghubungkaitkan. Pedagogi : Kontekstualmenghubungkaitkan Konstruktivisme-Menerangkan KB:Menjanakan idea.1 Bertutur tentang sesuatu NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 18 DTK2(1) .Soal jawab 2.Teknologi Maklumat & Komunikasi CADANGAN PENTAKSIRAN 1. Menganalisis KP : Interpersonal. Berdikari mekanis dengan betul dan kemas.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian 4.1. 5. seni kata lagu secara berpandu dan mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur.Membuat gambaran.1.

Kesihatan.5. Menghubungkaitkan. kata pembenar.1 Membaca dan memahami menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul.Membandi ngkan dan membezakan KP : Interpersonal BCB: Bacaan intensif EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan. mengikut konteks. 3. Kesyukuran.1 Memahami dan menggunakan 5.1.Kerajinan. perkataan.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 Kita ( 18 Mei hingga 22 Mei 2015 ) IImu : Sains.Pemerhatian 4. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.Soal jawab 2. Pend. 4.Rujuk buku PBS hal. memahami dan 2.Pertanian Nilai murni: Kerjasama. perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal secara bertatasusila.Senarai semak 5. 2.Mengaplikasikan KB:Menjanakan idea.2.5 Membaca.Menganalisis. Hemah tinggi Pedagogi: KontekstualMenghubungkaitkan.Memindah kan maklumat. kata arah.Lembaran kerja 3.Teknologi Maklumat & Komunikasi menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.7 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. kata bilangan mengikut konteks dengan betul. suku kata. 3.Penternakan.2.2 Menulis huruf.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. pelbagai bahan dengan betul. 4. CADANGAN PENTAKSIRAN 1.7 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul kata nafi.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. 5.61 NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 19 BT:M/S:118 MBK3(2) BT:M/S:119 TK1(2) BT:M/S:120 .

Menghubungkaitkan.4 Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dan imaginatif dengan betul.3. dipeR. dipeR.2 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi formal secara bertatasusila. frasa dan ayat dengan bertumpu dan bercapah secara kritis betul. Kesyukuran.Menganalisis..2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila...5. memahami dan 2.. 4.2 Membaca .kan. 5. Hemah tinggi Pedagogi : KontekstualMenghubungkaitkan.3. memahami.4.Mengaplikasikan KB:Menjanakan idea. 5.2.3 Membina dan menulis jawapan 3.Kerajinan.i..kan.. pelbagai bahan dengan betul. NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 20 DTK2(2) BT:M/S:124 MBK3(2) BT:M/S:125 TK2(2) BT:M/S:126 TK2(3) BT:M/S:127 ..Memindah kan maklumat.Membandi ngkan dan membezakan KP : Interpersonal BCB: Bacaan intensif EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. ATAU 3.5 Membaca. dengan betul. 1.Penternakan..Pertanian Nilai murni:Kerjasama. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja mempeR.i serta imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi dengan betul. 3.4 Bertutur. Pendidikan Kesihatan.Teknologi Maklumat & Komunikasi 1.3 Membina dan menulis pemahaman berdasarkan soalan perkataan.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 18 ( 25 Mei hingga 29 Mei 2015 ) UNIT 18 : Era Biodiversiti dan Bioteknologi IImu : Sains. mempeR. dan menaakul untuk memindahkan menaakul maklumat yang terdapat maklumat yang terdapat dalam dalam bahan puisi dengan betul. 4.

3 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca. Menganalisis KP : Interpersonal.Menaakul.Senarai semak 5.Ketabahan Pedagogi : Kontekstual-Memindahkan KB: Menjanakan idea.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan yang tepat secara imlak.Rujuk buku PBS hal. 1.luncuran 4.4. NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 21 . 5. 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai 5. Pendidikan Jasmani. Kegigihan.Kerajinan. Menghubungkaitkan.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Nilai murni: Hormatmenghormati.Pemerhatian 4.5.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan laras bahasa yang sesuai semasa bercerita.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 CADANGAN PENTAKSIRAN 1.Mengecam.Lembaran kerja 3.Verballinguistik BCB: Bacaan imbasan. DTK2(2) BT:M/S:134 MBK3(2) BT:M/S:135 TK1(2) BT:M/S:136 3.5 Membaca.4 Bertutur.Bahasa. memahami dan menaakul bahan puisi untuk memindahkan maklumat kepada bentuk prosa dengan betul. 2. Menghargai jasa.2.Membuat gambaran mental.2. 3.2 Memahami dan menggunakan dalam pelbagai situasi dengan kata ganda berentak dalam pelbagai betul.Jati diri 1. situasi dengan betul.4.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.61 19 ( 15 Jun hingga 18 Jun 2015 ) TEMA 7 : PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARA AN UNIT 19 : Tokoh Sanjungan IImu: Sejarah.Soal jawab 2.Kesusasteraan. Pendidikan Seni Visual.

Verbal linguistik BCB: Bacaan ATAU 5.4.4 Bertutur.61 20 ( 22 Jun hingga 26 Jun 2015 ) UNIT 20 : Kusayangi Negara yang 1. membaca.Teknologi Maklumat & Komunikasi 5. yang mengandungi pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk istilah khusus dalam bidang ilmiah dan kata majmuk yang mendukung maksud kiasan dengan betul dalam pelbagai situasi.6. 5. Hormat-menghormati.Membuat gambaran mental.Senarai semak 5. 2. 4.2 Menulis imlak frasa dan ayat 3.Keberanian.4 Menulis imlak dengan tepat. 1.4.Menilai. Menghubungkaitkan.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. Menganalisis KP : Interpersonal.1 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sastera yang sesuai untuk sesuai bagi memupuk minat meningkatkan daya fikir secara kritis. 3.Pemerhatian 4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi formal secara bertatasusila.3 Memahami dan membina ayat 5. Mengecam.2.Soal jawab 2.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Sejarah.Rujuk buku PBS hal.6 Membaca pelbagai bahan 2.3. tidak formal secara bertatasusila. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai IImu: Kenegaraan dan sumber dalam situasi formal dan Kewarganegaraan.2 Memahami dan membina ayat NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 22 PENGISIAN DATA PELAPORAN MURID DALAM EXCEL KALI KEDUA DTK2(1) BT:M/S:140 MBK3(2) BT:M/S:141 TK1(2) BT:M/S:142 .Kasih sayang Pedagogi : Kontekstual-Mengaplikasikan KB:Menjanakan idea. Kesusasteraan Nilai murni:Patriotisme.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2. 4.Lembaran kerja 3. CADANGAN PENTAKSIRAN 1.

Rujuk buku PBS hal.61 UNIT 21 : Tanggungjawab 1.luncuran cakap ajuk dan cakap pindah dengan betul dalam pelbagai situasi.6.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai. NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 23 PENGISIAN DATA PELAPORAN MURID DALAM EXCEL KALI KEDUA .PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 intensif. Memindahkan maklumat KB:Menjanakan idea.Soal jawab 2. Menghubungkaitkan. jelas dan intonasi yang betul.TMK Nilai murni:Hemah tinggi. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai.6 Membaca pelbagai bahan BT:M/S:149 sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. DTK3(2) BT:M/S:146 DTK3(2) BT:M/S:147 MBK3(2) 2. Bertanggungjawab Pedagogi: Kontekstual-Mengalami.Lembaran kerja 3. Kewarganegaraan.5.Verbal linguistik BCB: Bacaan intensif.Patriotisme.Membuat urutan KP : Interpersonal.mendengar cekap dengan EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan 21 ( 29 Jun hingga 3 Julai 2015 ) yang betul dalam pelbagai situasi. tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.Geografi. Menghargai.Senarai semak 5.5 Bercerita dan menceritakan Kita sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang IImu:Pelancongan.Pemerhatian 4.2 Membaca dan memahami TK2(2) pelbagai bahan bukan sastera untuk BT:M/S:150 3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat. ATAU 1. CADANGAN PENTAKSIRAN 1.5 Mencatat maklumat yang betul memperkaya laras bahasa.

Lembaran kerja 5. 1.Soal jawab ATAU 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang Pertanian di jelas dan intonasi yang betul. IImu: TMK. Kemahiran Hidup.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat .1 Memahami dan menggunakan badan yang kreatif melalui lakonan.Senarai semak 5.61 dengan nama panggilan atau gelaran yang betul mengikut konteks. 5.1.Rujuk buku PBS hal.Geografi. golongan kata dengan betul mengikut konteks. : : EKONOMI 1.Sains dan Teknologi 2.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan CADANGAN PENTAKSIRAN betul.2 Mencatat maklumat yang betul 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah mengikut urutan daripada pelbagai dan menggunakan bahasa badan sumber.Pemerhatian kata nama khas hidup manusia 4.2 Membaca dan memahami perkataan. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Memahami dan menggunakan 3. 1.3. 4.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan.5.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dalam bahan bacaan prosa dengan sebutan yang NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 24 DTK3(3) BT:M/S:156 MBK1(3) BT:M/S:157 . dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.Keusahawanan.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang betul.5.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa 5.Teknologi Maklumat & Komunikasi 22 ( 6 Julai hingga 10 Julai 2015 ) TEMA 8 MALAYSIA UNIT 22 Malaysia 3.2.

Menghubungkaitkan. Kerjasama. 3.6.6.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 Nilai murni: Rasional. Linguistik BCB: Bacaan imbasan dan luncuran 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara IImu : daripada pelbagai sumber dengan Perniagaan.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri tanya mengikut konteks dengan betul.1.Teknologi Maklumat & Komunikasi betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca. KonstruktivismeMengembangkan idea KB:Menjanakan idea. 4. CADANGAN PENTAKSIRAN 1. TK3(2) BT:M/S:158 3.Menganalisis dengan kreatif melalui lakonan KP : Interpersonal.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul EMK : Kreativiti & Inovasi mengikut konteks.Verbal secara didik hibur.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul.61 23 ( 13 Julai hingga 16 Julai 2015 ) UNIT 23 : Keusahawanan 1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.Rujuk buku PBS hal.1. dan menggunakan bahasa badan Gambaran mental.Senarai semak 5. Keusahawanan.3 Mengujarkan bahasa yang indah Menaakul.Soal jawab 2. tepat secara bertatasusila.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan. Kesederhanaan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang Pedagogi: santun.6 Menulis untuk menyampaikan Keberanian. : 2. Kebersihan mental dan fizikal.3.Keusahawanan. 5.Lembaran kerja 3. 4.3 Membaca kuat pelbagai bahan DTK2(2) BT:M/S:162 MBK1(3) NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 25 .1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren dengan bahasa yang santun. ATAU 5.Pemerhatian 4. Nilai murni 1.

dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai murni dengan menggunakan bahasa yang indah dan 5.Berdikari Pedagogi : KonstruktivismeMengembangkan idea. Menghubungkaitkan. Mensintesis KP : Interpersonal BCB: Bacaan imbasan. 2. ATAU 5. maklumat yang betul berbentuk syarahan. ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa 4.Senarai semak 5.Lembaran kerja mengikut konteks dengan betul.Perbincangan EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai ragam ayat secara mekanis dengan lancar.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata bantu mengikut konteks dengan betul.61 24.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang 3. mengikut konteks. 3. 5.2 Menulis untuk menyampaikan santun.Rujuk buku PBS hal. dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan 4. 3.6.Soal jawab kata hubung pancangan komplemen 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Mengujarkan dialog yang secara didik hibur.Menghubungkaitkan.3 Mengujarkan bahasa yang indah yang santun.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.Teknologi Maklumat & Komunikasi bacaan dengan lancar.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. UNIT 24 : Pengurusan 1.3.1 Memahami dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui golongan kata dengan betul lakonan.2 Berbicara untuk menyampaikan NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 26 DTK2(2) .PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 Kerajinan.Pemerhatian BT:M/S:163 TK3(4) BT:M/S:165 4.6 Memahami dan menggunakan CADANGAN PENTAKSIRAN kata hubung pancangan relatif dan 1.1. Mengaplikasikan KB:Menjanakan idea.1.

Teknologi Maklumat & Komunikasi 25 TEMA 9 : LESTARIKAN BUMI 4. Pendidikan Moral 2.Menghubungkaitkan KMD:Meramal BCB: Bacaan luncuran EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan.Mengecam KP:Interpersonal.bertatasusila.i. Menganalisis.7. kata arah. Peribahasa. intonasi yang betul.Matemati k. kata bilangan mengikut konteks dengan betul. 5. mempeR. dipeR.Verbal Linguistik. Rasional. dipeR.7 Berbincang dan mengemukakan 1.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif menggunakan ayat gramatis yang betul.. ATAU 3... Kesederhanaan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik menggunakan ayat yang mengandungi peribahasa secara bertatasusila.7. pelbagai situasi dengan betul.Kewangan.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks..7 Memahami dan menggunakan kata nafi. Berhemat. TK3(2) BT:M/S:171 4. isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul.7.1.2 Memahami dan menggunakan 5.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan. 5. ATAU 5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan pembentukan kata yang sesuai dalam apitan pada kata kerja mempeR. TK3(2) BT:M/S:170 Pedagogi : KontekstualMenghubungkaitkan KB:Menjanakan idea. sebutan yang jelas dan Nilai murni : Kerajinan.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. BT:M/S:168 2.2 Berbincang dan NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 27 DTK2(2) .3.2.. kata pembenar.i serta imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Menghasilkan draf perenggan pendahuluan.. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. 3..kan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.kan. Berhemah tinggi. Kerjasama..PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 Kewangan ( 20 Julai hingga 24 Julai 2015 ) maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara IImu : Peraturan Sosiobudaya. 1. MBK1(3) BT:M/S:169 3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar.

8.Lembaran kerja 3.Soal jawab 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk murni: memberi respons dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah Konstruktivismedan menggunakan bahasa badan Menghubungkaitkan. 5. Pedagogi : KontekstualMenghubungkaitkan 4.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.Meramal. tanda baca. 2.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 KITA ( 27 Julai hingga 31 Julai 2015 ) UNIT 25 Alam IImu : Sekitar. Menilai. KB:Menjanakan idea. 4.Naturalis 5.Teknologi Maklumat & Komunikasi mengemukakan pendapat secara kritis tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. Nilai Kerajinan.Mengaplik dengan kreatif melalui lakonan asikan secara didik hibur.3. Keusahawanan.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai murni dengan menggunakan bahasa yang indah dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan. kosa kata dan struktur ayat dalam penulisan. CADANGAN PENTAKSIRAN 1. Kasih sayang.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.Semangat bermasyarakat 3.Menganalisis.Berhemat. 3.4.2 Memahami dan menggunakan BCB: Bacaan imbasan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan EMK : Kreativiti & Inovasi betul.2. Menghubungkaitkan KP : Interpersonal. 2.Pemerhatian NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 28 BT:M/S:179 MBK2(3) BT:M/S:180 TK1(2) BT:M/S:181 .2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai situasi dengan betul. : Aktiviti Mesra Pendidikan Alam pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

suku kata. mengecam dan menyebut bunyi bahasa. TK3(3) BT:M/S:187 4. frasa dan ayat dengan betul. kiasan dengan betul dalam pelbagai situasi.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera yang didengar.3 Memahami dan menggunakan kata pembentukan kata yang sesuai dalam majmuk istilah khusus dalam bidang ilmiah dan kata majmuk yang mendukung maksud pelbagai situasi dengan betul.Kesyukuran. dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.9. 3. memahami.Sains DTK1(3) BT:M/S:184 1. 1.3. Nilai murni: Kerajinan. 4.Teknologi Maklumat & Komunikasi 5.2 Mendengar.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat ulasan yang betul.Rasional Semangat bermasyarakat Pedagogi: KonstruktivismeMengaplikasikan KontekstualMenghubungkaitkan KB:Menjanakan idea.Rujuk buku PBS hal. iaitu abjad.6 Mendengar.3.Geografi. ATAU TK2(2) BT:M/S:186 3. 3.Mensintesi s KP : Interpersonal.2 Memahami dan menggunakan 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. ATAU 5.7.1 Memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 29 MBK2(3) BT:M/S:185 . 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 4.Naturalis BCB: Bacaan imbasan EMK: Kreativiti & Inovasi Keusahawanan. 5.4. 2. Kasih Sayang.Senarai semak 5.61 26 (3 Ogos hingga 7 Ogos 2015) UNIT 26 : Isu Alam Sekitar IImu: Pendidikan Sekitar.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar.Mengecam. 3. Menilai.Kebersihan fizikal & mental.ditonton atau dibaca dengan betul.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif menggunakan ayat gramatis yang betul. Alam perkataan.2.2.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Menghubungkaitkan. ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan ayat yang gramatis.

6 Memahami dan menggunakan mengikut konteks.5 Membaca.1 Melagukan syair dengan secara didik hibur. Mensintesis. DTK3(3) BT:M/S:190 MBK3(3) BT:M/S:191 TK3(5) BT:M/S:192 3. 27 (10 Ogos hingga 14 Ogos 2015) UNIT 27 : Selamatkan Bumi Kita IImu : Pendidikan Alam Sekitar.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif menggunakan ayat 4. kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen mengikut konteks dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Merumus.Teknologi Maklumat & Komunikasi 1.5.4 Melafazkan dan memahami gramatis yang betul. bahan puisi dengan betul. NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 30 .Kebersihan fizikal dan mental.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta memahami syair tersebut. syarahan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6. Sains Nilai murni:Kasih sayang. puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah 4.Semangat bermasyarakat.Verbal linguistik Kajian Masa Depan EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan.Mengembangkan idea.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 predikat dengan betul dalam pelbagai situasi.Menganalisis KP : Interpersonal. 3.1 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3. ucapan dan pidato dengan TK3(4) betul serta menggunakan bahasa BT:M/S:193 yang santun.2 Menulis untuk menyampaikan dengan menggunakan bahasa yang maklumat yang betul berbentuk santun.7.4.Mengaplikasikan KB:Menjanakan idea.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai. 1. memahami dan menaakul untuk memindahkan 2.Menghubungkaitka n.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul 5. 2.5.1. 5. Hemah tinggi Pedagogi : Kontekstual-Mengaplikasikan KonstruktivismeMenerangkan. Rasional.

2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.Menganalisis KP : Interpersonal BCB: Membuat rujukan. Mengaplikasikan. UNIT 28 : Alam Sains IImu :Sains. 5. Pedagogi : KonstruktivismeMengaplikasikan.1 Memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan.2 Membaca dan memahami : sesuai bagi memupuk minat pelbagai bahan bukan sastera untuk membaca. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai.1. 3.8. 1.Menghubungk aitkan.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 ATAU 28 (17 Ogos hingga 21 Ogos 2015) TEMA 10 : JELAJAH ALAM SAINS DAN CIPTAAN 5. tanda baca.3.Mengembangk an idea KB:Menjanakan idea. 1.4 Memahami dan menggunakan mengikut konteks. kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut konteks dengan NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 31 DTK3(3) BT:M/S:200 MBK3(3) BT:M/S:201 TK1(3) BT:M/S:202 . kosa kata dan struktur ayat dalam penulisan. Bacaan imbasan Pembelajaran berasaskan projek-Mempersembahkan dapatan 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. memperkaya laras bahasa.6.1 Mengujarkan dialog dengan secara didik hibur.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat .Geografi.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul 5.Kesyukuran Rasional 2.Sejarah Nilai murni Kerajinan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang 2.

61 29 (17 Ogos hingga 21 Ogos 2015) UNIT 29 : Teknologi dalam Kehidupan IImu : TMK 1. dihasilkan daripada bahan NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 32 DTK2(3) BT:M/S:206 MBK2(4) BT:M/S:207 TK2(3) BT:M/S:208 . Pedagogi : Kontekstual-Mengaplikasikan KonstruktivismeMenilai.2 Mengujarkan dialog yang secara didik hibur.Rujuk buku PBS hal. Rasional. Kebersihan fizikal & mental.4.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis 4.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 betul. frasa dan ayat dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dengan betul.Mengaplikasikan KB:Menjanakan idea.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.Kebersihan.3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan. Mengitlak.6.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan 4. 1. Kesyukuran 2. 3.3. perkataan. Nilai murni: Kasih sayang.Pemerhatian 4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat ulasan yang 3.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.3 Membina dan menulis betul.Teknologi Maklumat & Komunikasi ATAU CADANGAN PENTAKSIRAN 1.Mensintesis KP : Interpersonal BCB: Bacaan intensif EMK : Kreativiti & Inovasi 5.1. 2.Senarai semak 5.Soal jawab 2.Lembaran kerja 3.

. kata bilangan mengikut konteks 5. sebutan Hemah tinggi. 5.tepat secara bertatasusila..i serta imbuhan 2. kata arah..1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja CADANGAN PENTAKSIRAN mempeR.Senarai semak 5. 5..Rujuk buku PBS hal.61 30 (24 Ogos hingga 28 Ogos 2015) UNIT 30 : Kreativiti dalam Ciptaan 1. bacaan dengan lancar.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik menggunakan ayat yang mengandungi peribahasa secara bertatasusila.2 Membaca pelbagai bahan yang BT:M/S:213 mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar.. DTK2(3) BT:M/S:212 MBK1(3) 2.7 Memahami dan menggunakan kata nafi. Kerajinan. Sayang Pedagogi : Kontekstual- 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan Nilai murni : Kerjasama.Teknologi Maklumat & Komunikasi rangsangan untuk menyampaikan nilai murni dengan menggunakan 5.5 Mencatat maklumat yang betul 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Kasih yang jelas dan intonasi yang betul.2..1 Memahami dan menggunakan bahasa yang indah dan bahasa golongan kata dengan betul badan yang sesuai dengan lakonan. Kemahiran Hidup Pendidikan Kesihatan 2.6.kan. 4.. pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan ATAU betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan IImu: Peraturan Sosiobudaya.3.kan.Lembaran kerja sisipan dalam pelbagai situasi 3.Pemerhatian dengan betul..PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 Keusahawanan.2 Memahami dan menggunakan dengan betul.1. 1. kata pembenar. mengikut konteks. Peribahasa. dipeR.Soal jawab dipeR. TK2(3) NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 33 PENGISIAN DATA PELAPORAN MURID DALAM EXCEL KALI KETIGA .i. mempeR.

2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan daripada pelbagai sumber.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA KSSR SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 5 -2015 Menghubungkaitkan KonstruktivismeMengaplikasikan KB : Menjanakan idea.3 Memahami dan membina ayat bahasa badan yang sesuai melalui yang betul dalam pelbagai situasi. mengikut konteks. NURHASMIZA BT MD NOR SK DESA MURNI 34 . BT:M/S:214 3.2 Mengujarkan dialog yang secara didik hibur.Membanding dan membezakan. dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai murni dengan menggunakan bahasa yang indah dan 5.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan 4. lakonan.5. 4.Teknologi Maklumat & Komunikasi tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.1. ATAU 5.1 Memahami dan menggunakan peluasan subjek dan predikat dengan golongan kata dengan betul betul dalam pelbagai situasi.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen mengikut konteks dengan betul. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan 5.Mengecam KP : Interpersonal BCB: Bacaan intensif EMK : Kreativiti & Inovasi Keusahawanan.