Anda di halaman 1dari 47

CTU 101

Oleh:
Noor Adam Bin Noor Azmishah
Abdul Hilmi Bin Mohd Sarnudin
Muhammad Imaduddin Bin Abd Hamid
Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kedalam Islam
secara keseluruhannya Dan janganlah kamu mengikuti
langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan Itu adalah
musuh yang nyata bagimu (Al-Baqarah ayat 208)
Syariah

Akidah Akhlaq
Skop
Ajaran
Islam
 Perkataan Aqidah berasal dari bahasa Arab,
iaitu yang bererti menghimpun atau
mempertemukan dua buah hujung atau sudut/
mengikat).
 Secara istilah aqidah berarti keyakinan
keagamaan yang dianut oleh seseorang dan
menjadi landasan segala bentuk aktiviti, sikap,
pandangan dan pegangan hidupnya.
 Kesejahteraan aqidah seseorang dinilai melalui
perlakuan, tingkah-laku, amalan kehidupan yang
lahir daripada perkataannya dan perbuatannya.
Aqidah Islamiyyah
Yaitu, kepercayaan yang mantap kepada :
 Allah
 Para Malaikat-Nya
 kitab-kitab suci-Nya
 Rasul-rasulNya
 Hari Kiamat
 Qadar yang baik dan yang buruk
 serta seluruh muatan Al-Qur’an dan As-Sunnah berupa pokok-
pokok agama, perintah-perintah dan berita-beritanya, serta apa
saja yang disepakati oleh generasi Salafush Shalih (ijma’), dan
kepasrahan total kepada Allah Ta’ala dalam hal keputusan hukum,
perintah, takdir, maupun syara’, serta ketundukan kepada
Rasulullah dengan cara mematuhinya, menerima keputusan
hukumnya dan mengikutinya.
kepercayaan yang bertentangan dengan
dasar-dasar Islam
 'Iktikad bahawa alam ini qadim, tidak ada
penciptanya atau alam ini kekal selama lamanya.
 'Iktikad bahawa pencipta alam ini baharu atau
menyerupai mana-mana jenis makhluk atau
bersifat dengan sifat-sifat bahawu, ataupun
mempunyai anak isteri, atau berbilang-bilang atau
menerima mati.
 Iktikad menafikan kebenaran apa yang disampaikan
oleh Rasulullah s.a.w
 Iktikad bahawa tidak ada dosa dan pahala, tidak
ada syurga dan neraka, tidak bangkit hidup
semula sesudah mati, tidak ada hari kiamat dan
segala perkara yang
berlaku padanya.
 'Iktikad agama kafir lebih baik dari agama Islam.
 Perasaan ragu-ragu terhadap mana-mana satu
dari perkara-perkara yang tersebut di atas.
 Berbalik-balik hati diantara hendak menjadi kafir
atau tidak, atau bercita-cita hendak menjadi
kafir pada masa yang akan datang.
Percakapan
 Iaitu tiap-tiap perkatan mencaci, menghina,
merendah-rendah, mengejek-ejek dan
mempermainkan nama Allah,sifat-
sifatnya,malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya,
ayat-ayatNya dan hukum-hukumNya serta
hukum-hukum yang diterangkan oleh Rasulnya.
 Dan juga perkataan yang menolak, menafi dan
mengingkari segala perkara yang sekata alim
ulamak mensabitkannya atau menafikannya
serta diketahui oleh orang ramai bahawa
perkara itu dari agama.
Perbuatan
 Iaitu tiap-tiap perbuatan yang dilakukan untuk
menghormati dan mengangungkan mana-mana
makhluk dengan cara yang ditentukan hanya
untuk membesar dan menagungkan Allah,
seperti sujud kepada makhluk walaupun tiada
niat untuk menghormatinya sama seperti tuhan
atau tunduk kepada mana-mana makhluk
sehingga sampai kepada had sekurang-kurang
ruku' sembahyang dengan tujuan menghormati
Allah, kalau tidak dengan tujuan itu, maka
tidaklah menjadikan orang yang melakukan itu
murtad, tetapi hukumnya haram.
Ciri-ciri orang yang mempunyai
salimul aqidah
• Tidak mengkafirkan orang islam
• Tidak mendahului makhluk berbanding Allah
• Mengingkari mereka yang mempersendakan ayat-ayat Allah dan
tidak duduk bersama mereka.
• Mentauhidkan Allah serta tidak mensyirikkanNya
• Merasai kemanisan iman
• Merasai kemanisan ubudiah (tunduk kepada Allah)
• Merasai kewujudan Malaikat
• Sentiasa berkawan dengan orang-orang yang soleh
• Yakin bahawa penghapusan dosa hanya dengan taubat nasuha
• Yakin bahawa mati akan datang bila-bila masa
Bagaimana memperoleh salimul
aqidah?
• Memantapkan keimanan dan keyakinan di
dalam hati tentang kewujudan Allah.
• Mempertahankan aqidah dalam diri daripada
diresapi ajaran yang menyeleweng
• Mengenali ajaran sesat yang merosakkan
aqidah
• Sentiasa berpegang teguh dan yakin bahawa
hanya Allah sahaja yang mampu mengatur
segala urusan dalam hidup kita dan sentiasa
memohon perlindungan dan pertolongan
darinya.
• Makna dari sudut etimologi (bahasa) = jalan menuju
sumber air.
• Makna dari sudut terminologi (definisi) = penerapan
seluruh aspek kehidupan sesuai ajaran Islam, yang
menyangkut masalah ibadah dan sebagainya yang
dinisbahkan pada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw.
• Mahmut Syalthut yang mendefinisikan syariah sebagai
jalan/sistem kehidupan yang dibuat oleh Allah bagi
manusia dalam hubungan dengan Allah Swt, sesama
muslim, sesama manusia, kehidupan, dan alam semesta.
• Oleh itu pengertian syariah ialah meliputi seluruh hal dan
perkara yang berkaitan dengan ajaran Islam itu sendiri.
Jenayah

Ibadah Muamalat

Syariah

Munakahat Jihad
Ibadah
 Berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud
merendah diri, tunduk, patuh, taat, menghina diri
dan memperhambakan diri kepada yang lain.
 Menurut istilah syarak: taat, patuh dan merendahkan
diri sepenuhnya kepada Allah swt - mengikut
peraturan dan suruhan Allah sebagaimana ditetapkan
di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah saw.
Kepatuhan ini hendaklah dilakukan secara berterusan
setiap masa hingga ke akhir hayat. Ia merangkumi
makna ketundukan dan kecintaan kepada Allah swt.
Jenis Ibadah
• Ibadah Khusus
- Solat 5 waktu
- Berpuasa di bulan ramadhan
- Zakat
- Mengerjakan haji dan umrah
• Ibadah Am
- amalan-amalan sunat (cth: solat sunat, puasa sunat
dsb)
- Belajar
-Menolong sesama muslim
-Mencintai sesama saudara
-Semua perlakuan harian yang tidak bertentangan
dengan syara’ dan ikhlas semata-mata kerana Allah
Jihad
• Sudut bahasa – berasal dari kalimah “al-
Juhd” yang bermaksud keberatan dan
kesusahan
• Maksud lain- mencurahkan daya dan tenaga
kekuatan dalam usaha mencapai suatu
matlamat atau cita-cita sama ada yang mulia
dan ideal atau pun tidak
Jihad
• Sudut bahasa – berasal dari kalimah “al-
Juhd” yang bermaksud keberatan dan
kesusahan
• Maksud lain- mencurahkan daya dan tenaga
kekuatan dalam usaha mencapai suatu
matlamat atau cita-cita sama ada yang mulia
dan ideal atau pun tidak
Jenis-jenis jihad
• Jihad an-nafs (nafsu)- melawan nafsu-nafsu yang buruk
agar tidak menakluki aqal fikiran waras
• Jihad dakwah- jihad terhadap musuh-musuh Islam dari
dalam masyarakat atau dalam negara islam sendiri
• Jihad dengan hati-(jihad paling rendah- membenci
kemaksiatan dengan hati - selemah-lemah iman)
• Jihad dengan ilmu pelajaran- jihad memberikan ilmu
pengetahuan dan kebudayaan islam kepada anggota
masyarakat muslim
• Jihad wang & harta kekayaan
• Jihad dengan badan atau diri dan nyawa- jihad di
medan perang
Perkahwinan menurut Islam
• Perkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah
berkumpul dan bercampur. Menurut istilah
syarak pula ialah ijab dan qabul (‘aqad) yang
menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan
perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang
menunjukkan nikah, menurut peraturan yang
ditentukan oleh Islam[1]. Perkataan zawaj
digunakan di dalam Al-Quran bermaksud
pasangan dalam penggunaannya perkataan ini
bermaksud perkahwinan Allah s.w.t. menjadikan
manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan
perkahwinan dan mengharamkan zina
Kedudukan perkahwinan dalam Islam
• Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga boleh
menjatuhkan ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang
yang mampu.disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar(mas
berkahminan/dower) dan mampu nafkah kepada bakal isterinya. Dalam
permasalahan ini boleh didahulukan perkahwinan dari naik haji kerana gusar
penzinaan akan berlaku, tetapi jika dapat dikawal nafsu, maka ibadat haji yang
wajib perlu didahulukan kerana beliau seorang yang berkemampuan dalam
segala aspek.
• Sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya.
• Harus kepada orang yang tidak ada padanya galakan dan bantahan untuk
berkahwin dan ini merupakan hukum asal perkahwinan
• Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir
tetapi sekadar tidak memberi kemudaratan kepada isteri, samaada ia kaya atai
tiada nafsu yang kuat
• Haram kepada orang yang tidak berkempuan untuk memberi nafkah batin dan
lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan berkahwin
serta akan menganiaya isteri jika dia berkahwin.
Hikmah perkahwinan

• cara yang halal untuk menyalurkanm nafsu


seks.melalui ini perzinan .liwat dan pelacuran
sebagainya dpat dielakan.
• Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih
sayang dan ketenteraman
• Memelihara kesucian diri
• Melaksanakan tuntutan syariat
• Menjaga keturunan
Rukun nikah
• Pengantin lelaki
• Pengantin perempuan
• Wali
• Dua orang saksi
• Ijab dan kabul (akad nikah)
Haram nikah
• Ibu
• Nenek sebelah ibu mahupun bapa
• Anak perempuan & keturunannya
• Adik-beradik perempuan seibu sebapa atau
sebapa atau seibu
• Anak perempuan kepada adik-beradik lelaki
mahupun perempuan, iaitu semua anak
saudara perempuan
• Emak saudara sebelah bapa (adik-beradik bapa)
• Emak saudara sebelah ibu (adik-beradik ibu)
Perceraian dalam Islam

Wajib a) Jika perbalahan suami isteri tidak dapat didamaikan lagi


b) Dua orang wakil daripada pihak suami dan isteri gagal membuat kata
sepakat untuk perdamaian rumahtangga mereka
c) Apabila pihak kadi berpendapat bahawa talak adalah lebih baik
Haram a) Menceraikan isteri ketika sedang haid atau nifas
b) Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi
c) Ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang isterinya daripada
menuntut harta pusakanya

Sunat a) Suami tidak mampu menanggung nafkah isterinya


b) Isterinya tidak menjaga maruah dirinya

Makruh Suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang baik, berakhlak mulia
dan mempunyai pengetahuan agama

Harus Suami yang lemah keinginan nafsunya atau isterinya belum datang
haid atau telah putus haidnya
Contoh lafaz talak

• Talak sarih
Lafaz yang jelas dengan bahasa yang berterus-terang seperti “Saya talak
awak” atau “Saya ceraikan awak” atau “Saya lepaskan awak daripada
menjadi isteri saya” dan sebagainya.

• Talak kinayah
Lafaz yang digunakan secara sindiran oleh suami seperti “Pergilah awak
ke rumah mak awak” atau “Pergilah awak dari sini” atau “Saya benci
melihat muka awak” dan sebagainya. Namun, lafaz kinayah
memerlukan niat suaminya iaitu jika berniat talak, maka jatuhlah talak
tetapi jika tidak berniat talak, maka tidak berlaku talak.
zihar
• Menyamakan mana-mana anggota isteri
dengan anggota mahramnya
Rukun rujuk
Perkara Syarat
Berakal
Baligh
Suami
Dengan kerelaan sendiri

Telah disetubuhi
Berkeadaan talak raj’i
Bukan dengan talak tiga
Isteri
Bukan cerai secara khuluk
Masih dalam idah

Ucapan yang jelas menyatakan rujuk


Tiada disyaratkan dengan khiar atau pilihan
Lafaz Disegerakan tanpa dikaitkan dengan taklik atau bersyarat
Dengan sengaja dan bukan paksaan
Muamalah
• Hukum Jual Beli
• Orang yang terjun dalam bidang usaha jual beli harus
mengetahui hukum jual beli agar dalam jual beli tersebut
tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun
pihak pembeli. Jual beli hukumnya mubah. ertinya, hal
tersebut diperbolehkan sepanjang suka sama suka. Allah
berfirman.
• ertinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”(QS An
Nisa : 29
Rukun dan syarat Jual Beli
• Penjual dan Pembeli haruslah sihat dan
waras
• Syarat Ijab dan Qabul
• Barang yang hendak diniagakan
Perilaku atau sikap yang harus dimiliki
oleh penjual
• Jujur
• Amanah
• Khiar
Riba
Riba fadal
• Riba fadal yaitu tukar menukar dua buah barang yang
sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang
disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Contohnya
tukar menukar emas dengan emas atau beras dengan
beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang
menukarkan. Supaya tukar menukar seperti ini tidak
termasuk riba harus memenuhi tiga syarat sebagai
berikut.
• Barang yang ditukarkan harus sama
• Timbangan atau takarannya harus sama
• Serah terima harus pada saat itu juga.
Riba
Riba nasiah
• Riba nasiah yaitu tukar menukar barang yang
sejenis maupun yang tidak sejenis atau jual
beli yang pembayarannya disyaratkan lebih
oleh penjual dengan waktu yang
dilambatkan. Contohnya, salim membeli
Laptop berharga RM500 secara hutang, tapi
dbeliau dikhendaki membayar sebanyak
RM525
Riba yad
• Riba yad yaitu berpisah dari tempat akad jual
beli sebelum serah terima. Misalnya, orang
yang membeli suatu barang sebelum ia
menerima barang tersebut dari penjual,
penjual dan pembeli tersebut telah berpisah
sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini
dinamakan riba yad
syarat-syarat jual beli agar tidak
menjadi riba
• serupa timbangan dan banyaknya
• tunai
• timbang terima dalam akad (ijab kabul)
sebelum meninggalkan majlis akad.
Undang-Undang Jenayah
Hudud
• Hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak yang
wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak Allah S.W.T
Qisas
• Hukuman dijatuhi adalah seimbang atau sama
• Hak manusia
Diat
• Denda sebagai menggantikan qisas yang tidak dilaksanakan
Takzir
• Hukuman-hukuman yang tidak ditetapkan kadar dan
bentuknya yang wajib dilaksanakan
• Berdasar etimologi (lughawi, bahasa):
- Dari kata khalaqa  akar kata khuluqa:
= perangai, tabiat, adat
- Dari kata khalqun:
= kejadian, buatan, ciptaan Secara istilah aqidah
• Berdasar terminologi (istilah):
Daya kekuatan/jiwa yang mendorong perbuatan
dengan mudah/spontan tanpa
difikir/direnungkan lagi (menurut Ibn Qudamah)
• - Akhlakul karimah/mahmudah : baik
• - Akhlakul madzumah : jahat/tercela
Akhlak islami adalah sebagaimana
dicontohkan Rasulullah saw
• Diberi gelar oleh Allah: khuluqin adziim
(memiliki akhlak yang agung)
• Aisyah r.a. menyebutkan: akhlak Rasulullah
adalah Al Quran
• Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada suri
tauladan yang baik bagi kalian (Al-Ahzab : 3)
Contoh akhlak Rasullulah
• Menyatukan kabilah-kabilah dalam
pengangkatan Hajar Aswad
• - Mendoakan orang yang berbuat jahat saat
ia dilempari dengan batu di Thaif
• - Mendoakan orang yang meludahi Nabi
• - Dalam pembukaan kota Makkah,
mengampuni seluruh penduduk Makkah
Karakteristik akhlak Islam
• Mengajarkan perbuatan baik dan
menjauhkan perbuatan buruk
• Sumber moral, ukuran baik buruk adalah
Allah SWT
• Bersifat universal dan komprehensif
• Mengarahkan fitrah manusia dan meluruskan
perbuatan manusia
Implimentasi akhlak dalam
kehidupan
1. Akhlak kepada Allah
a. Mensyukuri nikmat Allah (QS Al Baqarah, 2: 52)
b. Malu berbuat dosa (QS An Nahl: 19)
c. Allah sebagai tempat pengharapan (QS Al Hud: 56)
d. Optimis terhadap pertolongan Allah (QS Yusuf: 87)
Yang berputus asa dari rahmat Allah: orang-orang kafir
e. Bersifat husnudzan kepada Allah (QS Fushilat: 22 – 23)
f. Yakin akan janji-janji Allah (QS Al An’am: 160)
2. Akhlak kepada diri sendiri
 Beberapa cara memperbaiki diri:
- Taubatun nashuha (QS At Tahrim: 8)
- Muroqobah: senantiasa merasa dlm
pengawasan Allah (QS Al Baqarah: 235)
- Muhasabah: evaluasi diri (QS Al Hasyr: 18)
- Mujahadah: bersungguh-sungguh melawan
hawa nafsu (QS Al ankabut: 69, QS Yusuf: 53)
3. Akhlak kepada orang lain

• Akhlak kepada orang tua:


- Taat dan patuh kepada orang tua
-Harus taat dan patuh pada orang tua, namun jika orang
tua memaksa berbuat jahat, kita tidak boleh mengikuti

• Akhlak kepada masyarakat


- Amar ma’ruf nahi munkar
- Menyebarkan rahmat dan kasih sayang

• Akhlak kepada lingkungan


- Mengelola dan memelihara lingkungan hidup
- Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup