Anda di halaman 1dari 29

BAB 30:

1. Mengapakah kod etika bagi seseorang ejen adalah sangat penting?


A. Untuk meningkatkan kadar ko mis yen
B. Et ika adalah seni dalam penj ualan
C. Ejen akan mendapat komisyen
D. Pelanggan bergantung kepada nasihat ejen untuk memilih pelan yang sesuai

5. Sebelum kontrak insurans dijual kepada pelan ggan,ejen insurans hayat


seharusnya melakukan tindakan-tindakan beriku t KECUALI:
A. Menerangkan syarat ut ama di dalam sesebuah kontrak yang d icadangkan bagi
memastikan prospek benar-benar tahu akan tanggungj awabnya
B. Menggalakkan pemilik po lisi unt uk memberikan komitmen bagi jangka masa yang
panjang dan menerangkan kesan yang ditanggung apabila pembatalan awal polisi berlaku
C. Percubaan untuk memuj uk bakal pemilik po lisi unt uk membatalkan po lisi yang sedia ada
D. Menerangkan kepada pemilik polisi-manfaat pelan berkenaan dan rid er-rider yang lain

2. Peter adalah ejen dari syarikat A. Sekarang beliau adalah ejen di syarikat
B. Baru-baru ini beliau berjaya memujuk pelanggannya untuk
memberhentikan polisi yang dibeli di syarikat A dan membeli polisi yang
baru dari syarikat B. Tindakan ini dikenali sebagai..
A. pembelit an
B. pemoto ngan
C. pengunderaitan

6. Mengapakah kod etika untu k para ejen adalah sangat pentin g?


A. Untuk meningkatan kadar komis yen
B. Et ika adalah salah satu seni dalam j ualan
C. Pelanggan bergantung kepada nasihat ejen untuk memilih pelan yang sesuai
D. Ejen akan mendapat komisyen

D. salah nyat a

7. Kod etika tidak melibatkan:


3. Dalam penjualan insurans hayat, para ejen seharusnya...
I. Menganalisa keperluan dan kewangan prospek sebelum membentangkan
pelan insurans
II. Memastikan polisi insurans hayat sampai ke tangan pemilik polisi
dengan selamat
III. Memberi nasihat han ya dalam aspek yang yang benar-benar dikuasai
IV. Apabila membuat perbandingan dengan jenis-jenis polisi lain,
menjelaskan perbezaan ciri-ciri bagi setiap polisi
A. I, II & III sahaja
B. II, III & IV sahaj a
C. I, III & IV sahaja
D. Kesemua di atas

4. Yan g manakah antara berikut TIDAK BENAR mengenai "pembelitan"?


A. Pembelit an adalah benar-benar di larang dalam industri insurans
B. Pembelit an adalah bertentangan dengan kod et ika
C. Pembelit an dibenarkan jika diperset ujui o leh pemilik polisi
D. Pembelit an dibenarkan di antara ejen

A. Ses iapa sahaja yang menjual insurans hayat.


B. Pekerja d i s yarikat insurans
C. Broker insurans yang berdaftar.
D. Tidak satupun di atas.

8. Apabila terdapat keraguan dalam implikasi garis panduan kod perlakuan,


para pekerja boleh merujuk kepada
A. Ketua d ibahagiannya.
B. Maj lis tertinggi syarikat.
C. Direktor Ins urans Am.
D. Bahagian Audit/Dis iplin

9. Seseoran g Pengantara harus


A. Menerangkan dengan jelas bahawa manfaat pulangan yang d inyatakan dalam ilustrasi
jualan adalah tidak dijamin.
B. Menerangkan dengan jelas perbezaan ciri-ciri s et iap polisi dengan membuat
perbandingan.
C. Memastikan maklumat yang diberikan oleh pemilik polisi disimpan dengan sulit hanya
untuk dirinya dan syarikat yang diwakilinya.
D. Kesemua di atas.

A. umur, j ant ina dan bilangan anak di bawah tanggungan.


B. tahap kes ihatan dan kekayaan pencadang.
C. umur dan jantina pencadang, jenis polisi yang diperlukan dan amaun perlindungan
D. tempoh polisi, , kaedah bayaran premium dan keadaan social pencadang

Antara faktor-faktor yang men yebabkan premium yang dikenakan untuk polisi
insurans hayat adalah berbeza-beza mengikut
A. umur, j ant ina dan bilangan anak di bawah tanggungan.

BAB 29:

B. tahap kes ihatan dan kekayaan pencadang.


C. umur dan jantina pencadang, jenis polisi yang diperlukan dan amaun perlindungan

Berapakah u mur harijadi akan datang, sekiran ya insured dilahirkan pada 21


March, 1965 dan tarikh borang cadangan dikemu kakan pada 1 Januari , 1998?
A. 31 tahun
B. 32 tahun

D. tempoh polisi, , kaedah bayaran premium dan keadaan social pencadang

Butiran pencadang:

D. 30 tahun

Jantina : Lelaki
Tarikh lahir : 14 Julai 1970
Perlindungan bermula : 31 Disember 1995

Berapakah amaun premiu m tertunggak yang bakal dibayar berdasarkan contoh


yang diberikan di bawah:

Butiran Polisi :
Tempoh :Endowmen 25 tahun
Jumlah diinsuranskan : RM30,000:

C. 33 tahun

Jumlah dilindungi : RM 100,000


Jenis polisi : Seumur hidup
Premium setengah-tahunan : RM 600
Tarikh jatuh bayaran : 1 April & 1 Oktober
Premium terkahir dibayar : 1 Oktober 1993
Permohonan kuatkuasa semula : 1 Julai 1995
Faedah yang dikenakan : 6% setiap tahun

Amaun premium tahunan yang dikenakan ialah


A. RM1,035.00.
B. RM1,095.00.
C. RM1,140.00.
D. RM1,200.00.

A. RM 1,880.93
B. RM 1,890.00

Butiran pencadang:

C. RM 1,882.36
D. RM 1,908.90

Antara faktor-faktor yang men yebabkan premium yang dikenakan untuk polisi
insurans hayat adalah berbeza-beza mengikut

Jantina : wanita
Tarikh lahir : 30 Mac 1968
Perlindungan bermula : 31 Januari 1996
Butiran Polisi :
Tempoh : Endowment 25 tahun
Jumlah diinsuranskan : RM5,000

C. menjelaskan sepenuhnya premium tertunggak berserta faedah yang d ikenakan.

Amaun tahunan yang dikenakan adalah

D. A dan C.

A. RM192.50.
B. RM197.50.
C. RM206.25.
D. RM218.00.

Syarikat insurans hayat akan mengenakan caj faedah atas perkara-perkara berikut:
A. Premium tertunggak.
B. Pinjaman Polisi.
C. Yuran perkhid matan.

Butiran pencadang:

D. A dan B.

Jantina : Lelaki
Tarikh lahir : 3 November 1969
Perlindungan bermula : 31 Disember 1995

Apakah yan g digunakan oleh insurer untuk tujuan pengiraan premiu m?


A. Jadual Premium

Butiran Polisi :
Tempoh :Endowment 25-tahun
Jumlah diinsuranskan : RM50,000
Amaun tahunan yang dikenakan adalah

B. Jadual kemortalan
C. Jadual nilai asas
D. jad ual nilai terkini

A. RM1,850.00.
B. RM1,875.00.

BAB 28:
C. RM2,000.00.
D. RM2,025.00.

Bagi polisi di bawah seksyen 23 Akta Undang undang Civil, wan g pampasan akan
dibayar kepada...
A. pasangan (suami/isteri)

Syarikat insurans hayat biasan ya men ggunakan asas-asas berikut untuk


menentukan u mur pencadan g:

B. pemegang amanah
C. waris

A. Umur harij ad i akan datang.

D. anak

B. Umur semasa.
C. Umur harij ad i yang telah lepas.
D. salah sat u di atas.

Polisi yang telah dibatalkan boleh dikuatkuasakan semula dengan sayarat insured
harus mengemukan

Doku men berikut diterima pakai oleh pihak insurer sebagai bukti pemilikan
polisi:
I. Polisi insurans hayat
II. Pen yerahan hak mutlak
III. Surat arahan dari mahkamah undang-undang
IV. surat pentadbiran dari mahkamah undang-undang

A. bukti kesihatan yang memuaskan secara berterusan.

A. I, II & III sahaja

B. membayar premium yang t ertunggak.

B. II, III & IV sahaj a

C. III & IV sahaja

C. II, III & IV sahaj a

D. Kesemua di atas

D. Kesemua di atas

Jumlah tuntutan yan g tidak melebihi __________ boleh terus dilakukan tanpa
surat probate.

Dalam insurans hayat, 3 jenis tuntutan yang utama adalah...


I. tuntutan yang timbul di bawah polisi insurans kemalangan dan kecacatan kekal
II. tuntutan persembahan (performance claim)
III. tuntutan kematian
IV.tuntutan kematangan

A. RM 10,000
B. RM 100,000
C. RM 1,000

A. I, II & III sahaja

D. RM 25,000

B. I, II & IV s ahaja
C. I, III & IV sahaja

Bukti-bukti yang diperlukan dalam men yelesaikan tuntutan kematan gan adalah...
I. bukti u mur
II. bukti kemandirian
III. Baucer perlepasan yang dilengkapkan oleh pemilik polisi
IV. Polisi kontrak
A. I, II & III sahaja
B. I, III & IV sahaja

D. II, III & IV sahaj a

Dalam tuntutan kematangan,pemba yaran akan dibuat dengan ...


I. menerima prosid kematangan tunai
II. menukar prosid kematangan kepada anuiti-sama ada nuiti pasti atau anuiti
hayat
III. membiarkan prosid kematangan sebagai deposit dengan insurer

C. II, III & IV sahaj a

A. I sahaja

D. Kesemua dia atas

B. II s ahaja

Polisi insurans n yawa tidak boleh dituntut apabila...

D. Kesemua di atas

C. I & II sahaja

A. insured tidak membayar po lisi


B. insured pergi keluar negara

Apabila ejen menyedari kematian insured, tugas pertama yang harus dilakukan
adalah...

C. insured menjadi muf lis


D. insured meninggal d unia dan polisi masih dikuatkuasa

A. memaklumkan kepada syarikat insurans


B. menghubungi pewaris

Bukti-bukti asas untuk tuntuan kematian adalah...


I. sijil kematian
II. bukti umur
III. bukti harta pusaka
IV. bukti hak milik

C. membuat laoran di balai polis


D. memaklumkan kepada mahkamah

Pemilik polisi harus mengemukakan bu kti u mur secepat yang mungkin kerana...

A. I, II & IV s ahaja

A. syarikat insurans tidak menerima sebarang bukti umur ket ika membuat tunt utan kemat ian

B. I, III & IV sahaja

B. ia adalah lebih mudah bagi pemegang polisiunt uk menegemukan sebarang bukti ket ika
beliau masih hidup.

C. kesalahan dalam pemberitahuan umur sebenar akan menyebabkan polisi terbatal


D. kesalaahan dalam pemberitahuan umur sebenar menyebabkan pampasan tid ak akan
dibayar

A. I sahaja
B. II s ahaja
C. Kesemua di atas
D. Tidak satupun di atas

BAB 27:

Seksyen yang memperkenalkan pihak-pihak yang berkaitan dalam sesuatu kotrak


adalah...
A. pengenalan

Tujuan pen yediaan boran g cadangan adalah untuk...


I. berperanan sebagai sebagai bukti pertikaian dalam sesuatu kejadian
II. men yediakan maklumat tentang pengiraan premium
III. kontrak asas di antara insurer dan pemohon

B. proviso

A. I & III sahaja

C. Fasal pengisyiharan

B. II & III sahaja

D. Fasal penyaksian

C. kesemua di atas
D. II s ahaja

Syarikat insurans bersetuju membuat bayaaran seperti yang dinyatakan dalam


jadual apabila berlaku sesuatu peristiwa. Seksyen ini adalah:
A. pengenalan

Berikut adalah sumber maklumat yan g diperlukan apabila pen gunderait


mengenalpasti tahap risiko sebelum seseorang diinsuranskan KECUALI:

B. syarat dan kemudahan

A. borang cadangan

C. fasal kuat kuasa

B. laporan perubatan

D. fasal kuat kuasa pengenalan

C. surat dari majikan


D. laporan sulit ejen

Keban yakan borang cadangan perlu mencari maklumat berikut:


I. butir-bu tir seperti umur, jantina dan pekerjaan
II. butir-butir insurans lain
III. hobi dan kegemaran bakal insured
IV. butir-butir pewaris
A. I, II & IV s ahaja
B. II & III sahaja
C. III & IV sahaja

Yan g manakah antara berikut BENAR tentang borang cadangan?


A. Borang cadangan mengandungi beberapa siri soalan, yang menghendaki maklumat
tertentu untuk mengenalpast i rs iko pemohon
B. jawapan bagi soalaan di dalam borang cadangan adalah menjadi tanggungjawab pemoho n
dan harus menegemukaan semuanya dengan j ujur
C. Borang cadaangan adalah bukti "prima facie" di dalam kontrak insurans
D. Borang cadangan mesti ditandatangani o leh majikan insured

D. Kesemua di atas

Fasal pen yaksian adalah doku men mngenai...


I. mengesahkan niat insurer untuk terlibat dalam kontrak
II. mesti ditandatangani oleh pegawai tertentu syarikat yang diberi kuasa untuk
berbuat demikian

Yan g manakah antara berikut adalah BENAR tentang borang cadangan insurans
hayat?
A. Jawapan yang dikemukakan dalam bo rang cadangan menj adi kontrak asas.

B. Maklumat yang t erkandung dalam bo rang cadangan berperanan untuk menentukan


sesuatu pengecualian.

Bonus ini han ya akan dibayar ketika berlaku kematian atau polisi matang...

C. Maklumat yang t erkandung dalam bo rang cadangan berperanan untuk menentukan tarikh
penguatkuasaan polsi.

A. Bonus tunai

D. Kesemua di atas adalan BENAR.

C. Bonus interim

B. Bonus berbalik mudah

D. Bonus jaminan

Selepas tamat tempoh 2 tahun daripada tarikh polisi mula dikuatkuasakan atau
dikuatkuasakan semula , tiada polisi yang boleh dipersoalkan oleh pihak insurer
atas alasan kenyataan yang dibuat atau tertin ggal dalam boran g cadangan, atau
dalam laporan kesihatan atau doku men lain , yang men yebabkan polisi yan g
dikeluarkan tidak tepat, palsu atau mengelirukan. Pernyataan ini adalah mengenai

Surplus akan diberikan dalam pelbagai kaaedah .Yang manakah antara kaedah
berikut TIDAK BENAR?
A. bonus berbalik mudah

A. Fasal pengendalian (Operat ive clause.)

B. Bonus tunai

B. Fasal bunuh d iri.

C. Bonus Int erim

C. Fasal Tanpa tanding.

D. Bonus Pinjaman Polisi

D. Proviso

Di dalam borang cadangan, bahagian ini mengemukakan jawapan berkenaan butir


peribadi pencadang. Ia juga mengemukakan sayarat dan keutamaan tentan g
sesuatu polisi. Bahagian ini dikenali sebagai:
A. Pengenalan.

Asset milik syarikat insurans hayat boleh dinilai dengan menggunakan pelbagai
kaedah. Antara kaedah tersebut mungkin dinilai dalam beberapa cara bergantung
kepada tujuan Valuasi kecuali?
A. harga kos
B. harga pasaran

B. Proviso (syarat-syarat perjanjian).

C. faedah

C. Fasal Pengendalian (Operative clause).

D. harga buku

D. Syarat dan keutamaan

Yan g manakah antara berikut BUKAN salah satu kategori bonus?


BAB 26:

A. Bonus Int erim

Sumber utama surplus adalah:


I. Perbelanjaan
II. Kemortalan
III. Kesihatan
IV. Faedah

B. Bonus Kematangan

A. I, II, IV

'Nilai semasa manfaat yang perlu dibayar ditambah dengan nilai semasa
perbelanjaan ditolak nilai semasa premium akan datang' adalah formula untuk:

B. I, II, III
C. II, III, IV
D. Kesemua di atas

C. Bonus Pinjaman Polisi


D. Bonus berbalik maj muk

A. Aset
B. Liabiliti
C. Bonus Int erim

D. Surplus

BAB 25:

Yan g manakah antara berikut menerangkan tentang Bonus berbalik mudah ?

Kontrak penyertaan (participating policies) menikmati bonus hasil operasi


syarikat insurans. Insured harus menbayar premium yang lebih tinggi berbanding
kontrak tanpa pen yertaan. Penambahan premiu m ini dikenali sebagai:

A. Unit tambahan dalam jumlah yang diins uranskan akan diberi akaun penyertaan pesert a
dan akan d iserahkan menjadi t unai.
B. Bayaran tunai diberikan kepada akaun penyert aan peserta yang boleh dikeluarkan pada
bila-bila masa
C. Pilihan sto k diberikan kepada akaun pentert aan peserta
D. Bonus hujung tahun diberikan kepada ejen syarikaat insurans pada setiap hujung tahun

Yan g manakah ken yataan mengenai 'Surplus' , adalah BENAR


A. Surplus wujud apabila nilai asset dalam dana insurans hayat melebihi nilai as set d idalam
dana rizab.
B. Bonus lebihan dalam premium penyertaan adalah salah satu faktor untuk surplus.
C. Dalam insurans hayat , surplus bermaksud keuntungan.
D. Pembahagian s urplus mestilah dilakukan sebelum s yarikat insurans hayat menentukan
untuk mengagihkan kepada akaun penyertaan peserta.

Bonus yang hanya akan dibayar apabila orang yang diinsuranskan mencapai
tempoh kemataan gan atau kematian dikenali sebagai

A. premium tambahan
B. bonus tambahan
C. tax
D. kos kewangan

Ansuran dan premium sebenar adalah:


A. premium tahunan
B. premium berkala
C. premium bersih
D. premium kasar

Sekiranya pemegang polisi terlibat dalam pekerjaan yanag membahayakan ketika


polisi dikuatkuasakan, dan selepas 2 tahun, dia menukar pekerjaann ya kepada
pekerjaan di pejabat, insurer selalun ya akan ...

A. Bonus Tunai

A. menurunkan kadar premium asas

B. Bonus Int erim

B. menurunkan amaun tambahan dalah kelas pekerjaan

C. Dividen Po lisi

C. membenarkan untuk menyingkan bayaran lebihan untuk kelas pekerjaan

D. Bonus Matang atau Akhiran

D. mengekalkan kad ar yang sama seprt i premium asal

Kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan untuk mengagihkan kepada


pemegang polisi, sebahagian dari keuntungan peningkatan modal belu m
ditunaikan atas saham biasa dan harta di bawah pegangan syarikat:

Sekiranya tahap kesihatan insured merosot sepas polisi berkuatkuasa, insurer


berhak...
A. untuk mengenakan premium t ambahan

A. Bonus Matang atau Akhiran

B. membatalkan polisi

B. Bonus Int erim

C. menyingkirkan premium t ambahan

C. Bonus Terj amin

D. tidak bo leh mngenaakan premium tambahan

D. Bonus Tunai

Risiko premium tambahan untu k pekerjaan yan g membahayakan akan dikenakan


atau disingkirkan apabila...

B. bebanan untuk perbelanjaan.

A. bukti umur telah dikemukakan

D. perbelanjaan kont ingensi

C. keunt ungan dari pasaran saham

B. penukaran pekerjaan telah diberitahu


C. polisi telah berkuat kuasa melebihi 3 t ahun
D. keadaan kesihatan ses eorang baik

Premium bersih telah mengambil elemen-elemen berikut


A. Kemortalan dan faedah.
B. Kemortalan dan perbelanjaan.

Apakah 3 elemen terpentin g yang menentukan kadar premium bagi polisi insurans
hayat?

C. Perbelanjaan dan faedah.


D. Keunt ungan dan perbelanjaan

A. Kadar kemortalan, kadar faedah dan faktor perbelanjaan


B. Kadar kemortalan, kadar faedah dan kadar luput polisi

BAB 24:

C. Kadar mo rbidit i, kadar faedah dan faktor perbelanj aan


D. kadar morbiditi, kadar faedah dan kadar luput po lisi

Premium paras bermaksud


A. Premium yang dikenakan adalah sama sepanjang tempoh jangka panjang.
B. Jumlah yang d iinsuranskanadalah sama manakala premium yang dikenakan akan
meningkat sepanjang tempoh yang telah ditetapkan.
C. Premium dan jumlah yang diinsurans kan menurun pada kadar pro-rata sepanjang tempoh
yang ditetapkan.
D. Jumlah yang d iinsuranskan akan menurun tetapi premium yang dikenakan akan
meningkat sepanjang tempoh yang d itet apkan.

Mengapakah syarikat insurans memberikan bonus lebihan pada polisi-polisi


tertentu?
A. untuk memberikan bonus kepada pekerjanya.

Apakah faktor risiko yang mempen garuhi kemortalan?


I. Jantina
II. Status Sosial
III. Avokasi
IV. status perkahwinan
A. I & II sahaja
B. II, III & IV sahaj a
C. I, II & III sahaja
D. Kesemua di atas

Pihak insurer selalunya membuat penilaian sub standard polisi, den gan :
I. mengenakan premium tambahan
II. mengenakan s yarat lien atau hutang
III. penanguhan premiu m
IV. penangguhan perlindun gan

B. untuk meningkatkan keuntungan syarikat.


C. untuk memastikan premium ris iko yang mencukupi.
D. untuk memberikan pemilik polis i menikmati sebahagian keuntungan syarikat

A. I, II & III sahaja


B. I, II & IV s ahaja
C. II & IV sahaja
D. I & IV sahaja

Premium kasar tidak mengandungi


A. premium bersih.

Kewujudan bahaya moral boleh dikenalpasti melalui pen gunderaitan:

A. Kewangan

A. sebaik sahaj a menerima surat t awaran dan d iterima oleh insured

B. Perubatan

B. sebaik sahaj a borang cadangan yang lengkap Berjaya dihantar

C. Bukan perubatan

C. sebaik sahaj a surant tawaran dikeluarkan dan premium pertama dijelaskan

D. Fizikal

D. sebaik sahaj a surat tawaran d ikeluarkan dan premium pertama dan d iterima oleh insurer

Risiko lanjutan boleh dikategorikan kepada 3 kumpu lan beriku t KECUALI

B. lebihan dalam kemortalan yang sama

Kecacatan yang menyebabkan kenaikan dalam kadar kemortalan,dengan


penambahan tempoh , menjadi faktor penting dalam tempoh menentu kan jaangka
hayat. Diantara berikut yan g manakah mampu men gakibatkan peningkatan risiko
dalam kemortalan?

C. lebihan kemortalan yang konstan

A. Pekerja buruh binaan

A. penambahan lebihan dalam kemortalani

D. pengurangan lebihan dalam kemortalan

B. Orang yang mempunyai berat badan yang berlebihan


C. Orang yang terlibat dalam urus niaga arak

Berikut adalah faktor utama yang memberi kesan kepada kemortalan KECUALI

D. Orang yang masih muda tetapi menghidap batuk kering dan telah pulih sepenuhnya

A. tabiat diri
B. etnik

Kecenderungan seseorang yang memohon /membeli insurans kerana terdedah


kepada keru gian dipanggil

C. jant ina
D. kekayaan

A. kecacatan
B. pengekalan

Pen gunderaitan kewangan dilakukan untuk mengenalpasti...

C. anti-pemilihan
D. bahaya hazard

A. bahaya fizikal
B. risiko kebakaran
C. risiko kekayaan
D. risiko moral

Pen gunderaitan kewangan dilakukan untuk mengenalpasti...

Selalun ya, pemilik polisi insurans hayat diberikan tempoh selama 15 hari untuk
mengkaji semula syarat dan terma di dalam polisi. Beliau boleh mengembalikan
polisi dan pihak insurer akan memulangkan semua premium yang dibayar.
Tempoh ini dipanggil:
A. tempoh percubaan
B. tempoh pemerhatian

A. bahaya fizikal
B. risiko kebakaran

C. tempoh tenang
D. tempoh tenggang

C. risiko kekayaan
D. risiko moral

BAB 23:

Dalam proses pengurusan insurans hayat, insurer akan mu la melindungi apabila...

Polisi ini membenarkan insured untuk menukar nilai tunai kepada insurans
berbayar (paid-up). Insurans bertempoh ini adalah berdasarkan nilai tunai. Polisi
ini adalah

Doku men berikut TIDAK boleh dijadikan bukti umur sebenar di Malaysia:

A. Polis i berbayar (paid up policy)

A. Sijil berhenti sekolah

B. Insurans bertempoh lanjutan

B. Kad pengenalan

C. Insurans endowmen

C. Sijil Pembapt isan

D. Annuiti

D. Kad kredit

Jika insured membunuh diri dalam tempoh masa tertentu,

Pen yerahan hak adalah memindahkan...

A. Syarikat insurans tidak bertanggungjawab membayar sebarang pampasan dan premium


yang telah dibayar

A. Manfaat polis i sahaja

B. Syarikat insurans tidak bertanggungjawab untuk mebayar balik premium yang telah
dibayar

C. Risiko dari orang yang diinsurans kan kepada penerima serah hak

B. Menyerahkan semua hak yang dimiliki atas sesuat u po lisi

D. Manfaat waris sahaja


C. Syarikat insurans bertanggungj awab untuk mengembalikan kesemua premium yang t elah
dibayar
D. Syarikat insurans tidak bertanggungjawab untuk membayar apa-apa pampasan

Nilai tunai daripada polisi insurans adalah amaun yang ...


A. Dijamin dibayar kepada pewaris

Sekiranya terdapat salah nyata umur, tindakan yan g sepatutn ya diambil bertujuan
untuk

B. Mungkin berperananan sebagai bayaran untuk pinj aman bagi keselmatan polisi
berkenaan

A. Jika terdapat salah nyata umur, pihak syarikat tidak akan bertanggungjawab

C. Menjamin pembayaran tertentu kepada pemilik polis i sekiranya pilisi dihent ikan
sebelum tempoh matang

B. Jika terdapat salah nyata umur, amaun yang akan dibayar adalah mengikut amaun yang
diperolehi berdasarkan premium t ersebut mengikut umur sebenarnya

D. Mesti dibekukan dalam bentuk asset dengan tujuan boleh digunakan unt uk pembayaran
tunt ut an pada ket ika ianya diperlukan

C. Kontrak akan terbatal


D. Insured terpaksa kuatkuasakan semula polisi tersebut

Pemindaan polisi adalah termasuk:


I. Mengurangkan jumlah yan g diinsuranskan
II. Menaikkan ju mlah yang diinsuranskan
III. Penukaran nama pewaris
IV. Pertukaran jenis polisi
A. I & II sahaja
B. II, III & IV sahaj a

Syarat di dalam insurans hayat yang men yatakan bahawa "premium yang tidak
dibayar selepas tempoh tenggan g, akan secara automatic akan menggunakan
pinjaman polisi sekiran ya terdapat nilai tunai yang mencuku pi". Provisi ini
dipanggil:
A. Syarat pembaharuan
B. Pinjaman premium automat ik
C. Syarat pengembalian (penguatkuasaan) semula
D. Syarat berbayar (paid -up) automat ik

C. I, II & III sahaja


D. I, III & IV sahaja

Berikut adalah contoh-contoh pindaan yang boleh dilakukan oleh pemilik polisi.
Yan g manakah antara berikut BENAR?

I. Pengurangan dalam jumlah yang diinsuranskan


II. Penukaran kekerapan pembayaran premium
III. Penambahan dalam jumlah yan g diinsuranskan
IV. Pertukaran nama orang yang diinsuranskan

D. Kesemua di atas

D. Kesemua di atas

Apakah insurans bertempoh ?


Insurans hayat yang paling awal
II. Jumlah yang diinsuranskan han ya akan dibayar apabila insured menin ggal
dunia
III. Jumlah yang diinsuranskan hanya kan dibayar ketika insured melepasi tempoh
polisi
IV. Boleh ditukar kepada pelan sepanjang hayat dan endowment

Fasal tanpa tanding di dalam insurans hayat bertujuan untu k...

B. II & III sahaja

A. I, II & III sahaja


B. I, II & IV s ahaja
C. II & III sahaja

A. I & II sahaja

A. Memberikan had masa unt uk pemilik polisi membatalkan polis i


B. Memberikan had masa kepada ins urer untuk tidak membayar sebarang pampas an
berdasarkan kenyataan asas di borang cadangan
C. Untuk mengelakkan syarikat insurans menund a pembayaran t untutan yang sah
D. Memberikan had masa tertent u unt uk proposer membuat sebarang bantahan kepada pihak
pengunderait dalam bo rang cadangan

C. II, III & IV sahaj a


D. I, II & IV s ahaja

Ia bertujuan untuk men yediakan simpanan untuk hari tua atau perlindungan untuk
kepentin gan keluarga:
A. Polis i hayat seumur hidup bayaran terhad
B. Insurans Sement ara Menyusut
C. Insurans E ndowment

BAB 22:
D. pelaburan yang meningkat

__________ adalah sebuah kontrak yang akan memberikan pampasan sekaligus


apabila men ghidap sesuatu pen yakit.
A. Pelan Kesihatan kekal
B. insurans penyakit kritikal
C. Insurans kemalangan individu
D. Insurans bertempoh

Dalam polisi ini, pembaayaran bersiri akan diberikan kepada aanuitan, polisi ini
depanggil:
A. Insurans bertempoh
B. Kontrak annuiti
C. Insurans s epanjang hayat
D. Endowment

Jenis-jenis kontrak insurans hayat adalah:


I. Insurans rumah ke ru mah
II. Insurans berkumpulan
III. Insurans biasa
IV. Insurans kesihatan

Pihak insurer akan memberi bayaran tunai secara ansuran ketika tempoh polisi.
Jika insured hidup sehingga ke hujung tempoh polisi, dia akan han ya dibayar baki
ansuran, biasanya 50% daripada amaun yang diiinsuranskan. Insurans ini
dipanggil:

A. I, II & III sahaja


B. II, III & IV sahaj a
C. I & III sahaja

A. insurans sepanjang hayat


B. insurans endowment berjangka

C. insurans bertempoh

D. waris, pekerja, majikan dan syarikat insurans

D. annuit i
BAB 21:

__________ men yediakan jaminan bayaran untuk tempoh yang ditetapkan dan
seterusnya sehingga berlakun ya kematian anuitan. Jika anuitan menin ggal dunia
semasa tempoh jaminan ini, baayaaran anuiti akan diteruskan kepada warisn ya
sehingga akhir tempoh jaminan.
A. Anuiti tertunda
B. Anuiti akhiran hayat t unggal
C. Anuiti Akhiran Terjamin
D. Annuiti Pasti

Kepentingan boleh insurans dalam insurans hayat perlu wujud ...


A. ketika membuat tuntutan
B. ketika penyerahan polisi
C. ketika mula berkuatkuas a perlindungan insurans
D. ketika membuat pertukaran pewaris

Kontrak insurans nyawa adalah sebuah kontrak...

Dalam insurans berkumpulan, jumlah minimum n yawa yang boleh diinsuranskan


adalah...

A. kemat ian pramasa

A. 100

B. jaminan kewangan

B. 10

C. hilang upaya kekal

C. 5

D. percaya penuh mut lak-uberrima fides (Utmost Good Fait h)

D. 50

Di bawah kontrak insurans "kepentingan boleh insurans" , ia di kawalselia oleh:


Pelan keluarga takaful turut menyertakan manfaat-manfaat berikut:
I. Pelan Takaful Gadai janji
II. Pelan Takaful Perubatan dan Kesihatan
III. Insurans kemalangan
IV. Pelan Takaful Pendidikan

A. Akta Ins urans, 1962


B. Akta insurans, 1963
C. Akta insurans hayat, 1963
D. Akta insurans untuk hayat 1963

A. I, II & III sahaja


B. III sahaja
C. I sahaja
D. IV s ahaja

Dalam "skim insurans berkumpulan", pihak yang terlibat dalam kontrak adalah:

Sekiranya tidak terdapat kepentingan boleh insurans ketika polisi dikuatkuasakan,


polisi tersebut menjadi:
A. terbatal, pihak syarikat t idak perlu membayar sebarang tuntutan untuk polisi tersebut
B. mungkin terbatal, pihak syarikat munkin perlu membayar tunt ututan unt uk po lisi
tersebut
C. mungkin terbatal, tertakluk kepada keputusan hakim di mahkamah tinggi

A. majikan dan pekerja


B. pekerja, majikan dan syarikat insurans
C. majikan dan syarikat insurans

D. Tidak dikuatkuasakan, pihak syarikat tidak wajib utk membayar sebarang t untutan

Pemilik insurans hayat mestilah men galami keritan kewangan atas kematian orang
yang diinsuranskan. Ia dikenali sebagai konsep:

C. Boleh d ibatalkan oleh pihak insurer pada bila-bila masa


D. Berdasarkan prins ip penuh percaya mutlak (utmost good faith)

A. Penuh percaya mut lak-Ut most Good Faith


B. Undang-und ang Biasa
C. Kepentingan bo leh insurans
D. Akta Ins urans 1963

Kontrak insurans nyawa adalah sebuah kontrak...


A. kemat ian pramasa
B. jaminan kewangan
C. hilang upaya kekal

Risiko yang dilindungi di bawah insurans hayat adalah tertera seperti berikut
KECUALI...
A. Manfaat pers araan

D. percaya penuh mut lak-uberrima fides (Utmost Good Fait h)

BAB 13:

B. kemat ian pramasa


C. kerugian kewangan

Biasan ya, tempoh masa yang bersesuaian untuk memberitahu tentang tuntutan
kerugian di bawah polisi insurans perubatan dan kesihatan ialah di antara

D. hilang upaya kekal


A. 14 hari hingga 60 hari.
B. 14 hari hingga 30 hari.

Dalam insurans hayat, tanggungjawab prinsip percaya penuh mutlak haruslah


dipatuhi oleh

C. 14 hari hingga 45 hari.


D. 14 hari hingga 90 hari.

A. Insurer sahaja
B. Insured sahaja
C. Kedua-dua insured dan insurer

Di manakah antara berikut adalah punca yang menyebabkan sesuatu tuntutan


gagal?

D. Ejen insurans hayat sahaja


A. tiada laporan kerugian yang dilaporkan

Yan g manakah antara berikut TIDAK BENAR tentang kepentingan boleh


insurans?
A. Kreditor mempunyai kepent ingan boleh insurans terhadap peminjam
B. Pihak syarikat mempunyai kepentingan boleh insurans kepada direktornya

B. kerugian atau kerosakan yang berlaku bukan disebabkan o leh peril yang dilindungi atau
peril berkenaan dikecualikan dari po lisi
C. polisi telah diis ytiharkan batal kerana telah melanggar syarat -syarat (tersurat atau
tersirat) atau melanggar waranti
D. kesemua di atas

C. Kepentingan bo leh insurans t iodak pernah wujud dalam perkongsian


D. Seorang suami mempunyai kepentingan bo leh insurans terhadap isterinya

Yan g manakah antara berikut BUKAN ciri-ciri kontrak insurans hayat?


A. Kontrak T idak sengaja (Aleatory)

Terdapat dua pendekatan bagaimana penolakan tuntutan dikendalikan.


i. memberitahu pemegang polisi secara bersurat oleh pejabat tuntutan
ii. memberitahu secara surat dari pejabat tuntutan kepada ejen, mengarah kan ejen
untuk menghubun gi pemegang polisi, memberitahun ya tentang penolakan tuntutan
serta memberikan sebab-sebab penolakan
iii. memberitahu pemegang polisi melalui pen ghantaran mesej
iv. memberitahu pemegang polisi melalui e-mel

B. Kontrak jangka masa panjang


A. I, III sahaja

B. III, IV sahaja

A. Seks yen 147 Akt a Insurans 1996

C. I, II sahaja

B. Seks yen 149 Akt a Insurans 1996

D. I, II, III & IV

C. Seks yen 47 Akt a Insurans 1963


D. Seks yen 47 Akt a Insurans 1996

Tujuan borang tuntutan adalah:


I. mendapatkan maklu mat tentang identiti diri yang diinsuranskan
iI. kepentingannya terhadap keru gian
III. keadaan dan tahap kerugian yang telah berlaku
IV. mengenalpasti tuntutan yang sah
A. I, II, III sahaja
B. I, III, IV sahaja.
C. II, III, IV sahaja
D. I, II, III & IV

untuk membuat tuntutan hospital dan manfaat kos perubatan , apakah doku men
yang diperlukan dalam waktu yan g sepatutn ya untuk mendapat pampasan
tersebut?

Secara amn ya, pemeriksaan tuntutan harus menganalisa butiran beriku t iaitu:
I. Kesahihan tuntutan
II. d okumen tuntutan
III. pemeriksaan sejarah tuntutan sebelumnya
A. I & II sahaja
B. I & III sahaja
C. II & III sahaja
D. I, II & III

Di manakah antara berikut meru pakan saluran yan g digunakan untuk


menyelesaikan perselisihan?
A. Penyelesaian secara rundingan dan kompromi
B. Perundingan

A. bukti kemat ian


B. laporan po lis

C. Timbangtara and perantaraan


D. Ke semua di atas

C. bukti kemasukan ke hospital


D. kenyataan dari pihak doktor/ hospital

Borang tuntutan insurans perubatan dan kesihatan biasan ya mengandungi :


Apabila membuat pen yiasatan dalam tuntutan, pegawai yang terbabit bakal
menganalisa:
I. sejarah tuntutan sebelumn ya
Borang tuntutan
III. pendaftaran tuntutan
IV. mengenalpasti tuntutan yang sah

A. kenyataan ejen dan kenyataan penyiasat kerugian


B. kenyataan dari pihak yang menuntut dan kenyataan dari pihak ej en
C. kenyataan pihak yang menunt ut dan kenyataan dari doktor yang merawat
D. kenyataan ejen dan kenyataan dari doktor yang merawat

A. I, II, III sahaja

BAB 12:

B. I, III, IV sahaja

Bilakah polisi akan dikuatkuasakan sekiranya premiu m tambahan dikenakan dan


tidak din yatakan pada di boran g asal?

C. II, III, IV sahaja


D. I, II, III & IV

A. Ketika tawaran pada polisi yang d ikenakan oleh pengunderait


B. Ketika penerimaan oleh pemoho n dan pembayaran telah dilunaskan

Setiap insurer haruslah mengemaskini pendaftaran untuk semua tuntutan secara


serta merta, dan ia n ya terkandung di bawah seks yen:

C. Pada tarikh permohonan asal

D. Pada tarikh penerimaan dari pihak insurer selepas penyerahan borang asal

A. borang pengaktifan semula


B. borang tunt utan

Seksyen 149 dalam Akta Insurans 1996 mengawasi segala penerbitan borang
cadangan, polisi dan risalah antara pihak insurer dengan:

C. borang cadangan
D. borang penyerahan

A. Persatuan Insurans Hayat Malaysia.


B. Bank Negara Malaysia.
C. Insurance Mediat ion Board.
D. Persatuan Insurance Am Malaysia

_____________________ mengawasi penerbitan borang cadangan, polisi dan


risalah dari pihak insurer dengan Ban k Negara Malaysia.
A. Seks yen 149 Akt a Insurans 1996.
B. Seks yen 159 Akt aInsurans 1996.
C. Seks yen 139 Akt a Insurans 1996.

Yan g manakah di antara syarat-s yarat berikut termasuk dalam kategori syarat
tersirat (implied conditions)?
I. mengamalkan sikap percaya penuh mutlak.
II. kewujudan kepentin gan boleh insurans.
III. kewujudan perkara berkaitan insurans.
IV. pengenalpastian perkara berkaitan insurans.
A. I & II.
B. I, II & III.
C. II, III & IV.
D. Kesemua di atas

D. Seks yen 148 Akt a Insurans 1996.

Borang cadangan selalun ya mengandungi maklumat berikut KECUALI


Bilakah kontak insirans mula dikuatkuasakan ?
A. Apabila insurer memberikan penawaran dan diterima oleh proposer
B. Apabila pro poser memberikan penawaran dan diterima oleh insurer
C. Apabila reins urer memberikan penawaran dan diterima o leh proposer

A. kenyataan pemberitahuan seperti yang d isyaratkan dalam Akt a Insurans 1996


B. soalan berkaitan pekerjaan proposer
C. insurans terdahulu dan sekarang
D. soalan tertent u berkaitan dengan ins urans am

D. Apabila pro poser memberikan penawaaran dan diterima o leh reinsurer

_________ adalah sebuah d okumen yan g dirangka oleh insurer. Ia bukanlah


kontrak insurans tetapi lebih meru pakan bukti bertulis mengenain ya.

Fasal yang menyatakan tentang peril diinsuranskan di bawah sesuatu polisi dan
keadaan yang men yebabkan insurer bertanggungjawab untuk membayar tuntutan
dikenali sebagai
A. Fasal Operasi atau insurans.

A. Borang kaji selidik perubatan.

B. Fasal pengenalan.

B. Polis i.

C. Fasal pengecualian.

C. Borang pengunderaitan.

D. Fasal jadual manfaat

D. Borang pengisytiharan kesihat an

Doku men yang dirangka oleh insurer dalam bentuk kaji selidik untuk setiap jenis
insurans untuk mendapatkan maklumat berkaitan risiko. Borang tersebut dikenali
sebagai

Hampir semua borang cadangan yang digunakan oleh syarikat insurans


mengandun gi fasal pengisytiharan yang memerlukan proposer untuk:
I. mengisytiharkan yang jawapan yang dibelikan adalah benar
II. mengisytiharkan yang ken yataan yan g diberikan adalah lengkap

III. bersetuju bahawa boran g cadangan akan menjadi asas kepada kontrak
IV. menerima polisi perlindungan biasa untuk kelas perniagaan yan g dicadangkan
A. I, II, III sahaja
B. I, III, IV sahaja
C. II, III, IV sahaja
D. I, II, III & IV

BAB 11:

Pen gunderaitan kesihataan boleh didefinisikan sebagai


A. Penilaian dan pemilihan risiko, dan juga penentuan kadar perlindungan dan terma dan
syarat -syarat.
B. Penilaian dan pemilihan risiko, dan juga penentuan kadar premium, t erma dan syaratsyarat.
C. Penilaian dan pemilihan risiko,dan penentuan hospital manakah yang melind ungi sesuatu
risiko.

Polisi pembaharuan terjamin mengandungi ciri-ciri berikut KECUALi


A. Pembaharuan pengunderaitan boleh dilakukan ket ika pengaktifan semula polisi
B. Perengkaran member fakta sebenar dalam tempoh boleh tand ing bo leh mengakibat kan
polisi terbatal.
C. Insurer mungkin menolak untuk mengakt ifkan semula berdasarkan kekerapan t untutan
yang pernah terjadi sebelum ini.
D. Kadar premium bo leh berubah pada polisi seseorang sekiranya insurer membayar
pampas an yang terlalu besar dari jumlah yang s epatutnya.

Polisi insurans kesihatan akan terbatal secara automatik apabila berlaku perkara
berikut KECUALI
A. Ketika tarikh ulang tahun po lisi dan insured telah mencapai umur maksium kelayakan
B. Berlaku kematian terhadap d iri insured
C. Jika j umlah faedah yang d ibayar telah melebihi had maksimum yang dit etapkan.
D. Ketika insured d ihidapi penyakit krit ikal

D. Penilaian dan pemilihan hospital,dan penent uan t erma dan syarat-syarat.

Suatu proses di mana seseorang individu yan g kurang sihat dan berniat utk
membuat tuntutan dikenali sebagai

Ejen insurans hayat menghantar laporan kepada pemegang polisi ketika proses
pengisian borang dijalankan. Ini adalah laporan

A. Anti-pemilihan

A. Laporan sulit ejen

B. Pemilihan kehidupan

B. Soal selidik pengunderaitan

C. Moral hazard (Ancaman Moral)

C. Borang permoho nan

D. Diskriminas i

D. Kajian Pengunderaitan

_______ adalah TIDAK dikategorikan sebagai pekerjaan yang merbahaya


Pen gunderait menganalisi sejarah perubatan proposer untuk tujuan
i. Kebarangkalian terjadi lagi
ii. Komplikasi yang bakal terjadi di peringkat akhir
iii. Pen yakit yang boleh mengakibatkan hilang upaya yang berpanjangan

C. Buruh binaan

A. I sahaja

D. Pemandu kereta lumba

A. Pekerja kuari
B. Pembersih pejabat

B. I dan II
C. II dan III
D. I, II, dan III

Bayaran premium yang lebih dikenakan untuk kategori pekerjaan di bawah


KECUALI

A. Blaster
B. Pekerja lo mbo ng bawah t anah

Setengah insurer akan men yediakan perbelanjaan perubatan tambahan untuk


melindungi perkara-perkara berikut, KECUALI:

C. Kerani

A. Insurans klinikal (primary care)

D. Penyelam dasar lautan

B. Insurans pergigian
C. Insurans ibu bersalin

Proses penilaian dan pemilihan risiko, dan juga penentuan kadar premium, terma
dan syarat-s yarat dikenali sebagai :

D. Insurans penjagaan kulit

A. Tunt utan
B. Pengunderaitan

Polisi ini berperanan memberikan pampas an rawatan untuk hilang u paya,


tertakluk kepada syarat yang ditetapkan di dalam polisi. Apakah jenis polisi ini?

C. Perkhid mat an pelanggan

A. Polis i insurans penyakit krit ikal

D. Pemasaran

B. polisi insurans faedah tunai hospital

Untuk memastikan dana tuntutan sentiasa mencukupi, insurer haruslah:


I. Mengawal antipemilihan
II. Mengenakan kadar premium yang sesuai dengan risiko yang dilindungi
III. Menghadkan jumlah insurans yang boleh dimiliki

D. Polis i insurans pendapatan hilang ulang upaya

C. Polis i insurans perbelanjaan perubatan

Dalam bentuk apakah bayaran pampasan untuk pen ghospitalan dan polisi insurans
pembedahan selalun ya dibayar?

A. I & II sahaja
B. II & III sahaja
C. I, II, III
D. Tidak satu pun di atas

A. Bagi s et iap ringgit pembayaran yang dikeluarkan


B. Bagi lebihan amaun deduktibel yang dipersetujui
C. Bagi bayaran bersama
D. Dibayar secara sekalugus

BAB 10:

Dalam bentuk apakah pampasan utu k tuntutan bagi polisi perbelanjaan perubatan
yang utama selalunya dibayar?
Polisi Insurans perubatan dan kesihatan men gandungi ciri-ciri seperti berikut
iaitu:
I. Insurans perbelanjaan perubatan
II. Pen ghospitalan dan alaun faedah tunai
III. Insurans untuk penyakit kritikal
IV. insurans untuk pendapatan akibat hilang upaya

A. Bayaran bers ama


B. Lebihan amaun deduktibel yang diperset ujui
C. Bayaran bagi setiap ringgit pembayaran yang dikeluarkan
D. Membayar j umlah kewangan yang telah ditetapkan lebih awal

A. I,II, and III sahaja


B. II,III and IV sahaja
C. I, II and IV sahaj a
D. I, II, III , IV

Yan g manakah antara berikut adalah faedah yang boleh diperolehi dari polisi
penghospitalan dan pembedahan?
Bilik dan pen yediaan makanan
Unit Rawatan Rapi

Fi pakar bedah
Fi ambulans

Skim insurans perubatan dan kesihatan berkumpulan bukan sertaan (A noncontributory) mesti melindungi

A. I,II, III sahaja

A. Kesemua ahli yang layak dalam kelo mpo k tersebut.

B. I, II, IV sahaja

B. Sekurang-kurangnya 75% dari ahli yang layak dalam kelo mpok tersebut.

C. II,III, IV sahaja

C. Sekurang-kurangnya 50% dari ahli yang layak dalam kelo mpok tersebut.

D. I,II, III and IV

D. Sekurang-kurangnya 90% dari ahli yang layak dalam kelo mpok tersebut.

Terdapat seseten gah polisi pengh ospitalan dan pembedahan meberikan faaedah
tambahan seperti berikut, iaitu?
Elaun tunai harian di hospital kerajaan
Rawatan pesakit luar pen yakit barah
Rawatan pesakit luar dialisis buah pinggang
Kenaikan dalam nilai bilik dan penyediaan makanan

BAB 9:

A. I, II, III sahaja

Yan g manakah antara berikut, cara yang digunakan untuk membendung kos dari
terus menin gkat dalam pampasan insurans perubatan dan kesihatan?
I. Had dalaman (inner limits)
II. Jadual dalam pembedahan
III. Tahap min ima untuk pembayaran pampasan
IV. Tempoh masa yang mana perbelanjaan dibayar

B. II, III, IV sahaja

A. I, II dan III sahaja

C. I, II, IV sahaja

B. II, III dan IV sahaja

D. I, II, III,IV

C. I, II dan IV sahaj a
D. I, III dan IV sahaja

Yan g mana satukah antara polisi berikut menyediakan perlindungan yang luas
mengenail perbelanjaan perubatan yang sukar untuk dijangkakan ?
A. Insurans faedah tunai penghospitalan
B. Insurans penyakit krit ikal
C. Insurans pendapatan hilang upaya
D. Insurans perbelanjaan perubatan yang utama

Insurans Perbelanjaan Utama perubatan biasan ya memberikan lanjutan terhadap


polisi:
A. Polis i insurans faedah tunai penghos pitalan
B. Polis i penghospitalan dan pembedahan

Insurans peru batan dan kesihatan ditadbir oleh :


A. Bahagian T untutan dan manfaat
B. bahagian kemalangan dan kesihatan/bahagian insurans berkelompok
C. bahagian s umber manusia dan bahagian pembangunan dan latihan
D. bahagian teknologi maklumat atau pemprosesan data

Melalui pekeliling _____________ yang dikeluarkan pada ___________, semua


perkara mengenai insurans perubaatan dan kesihatan yang dijual atau
diperbaharui pada atau selepas_________ adalah tertaklu k di bawah garis
panduan pindaan berkenaan.

C. Polis i insurans bertempoh

A. JPI/ GPI 16 (Pindaan) / 26 August 2005 / 1 Januari 2007.

D. Polis i insurans penyakit krit ikal

B. JPI/ GPI 16 (Pindaan) / 26 August 2005 / 1 Januari 2006.


C. JPI/ GPI 16 / 26 August 2005 / 1 Januari 2007.
D. JPI/ GPI 16 / 26 August 2005 / 1 Januari 2006

C. Polis i indemniti dan po lisi kemalangan d iri ko mprehensif.

Insurans peru batan dan kesihatan melipu ti jenis produk-produk seperti?


I. insurans perbelanjaan peru batan
II. insurans pen yakit kritikal
III. insurans pendapatan hilang upaya
IV.insurans manfaat tunai hospital
A. I dan II sahaja
B. I dan III sahaja
C. I, II dan III sahaja
D. I, II, III dan IV

D. Polis i manfaat dan polisi indemnit i.

Yan g manakah antara kenyataan tentang pengurusan risiko adalah BENAR?


A. Insurans perubatan dan kesihatn terlibat dalam pengurusan risiko yang mana insurer
menggunakan sumber yang diperolehi dari kesemua pemegang polisi
B. insurans perubatan dan kesihat an terlibat dalam pengurusan risiko yang mana ins urer
menggunakan sumber yang diperolehi dari sebahagian pemegang polis
C. Insurans perubatan dan kesihatan tid ak terlibat dalam pengurusan risiko yang mana
insurer menggunakan sumber yang diperolehi dari sebahagian pemegang polisi.
D. Insurans perubatan dan kesihatan tid ak terlibat dalam pengurusan risiko yang mana
insurer menggunakan sumber yang diperolehi dari kesemua pemegang polisi

. Insurer yang melancarkan produk baru insurans perubatan dan kesihatan


hendaklah mengemukakan sijil aktuari mengenai produk berkenaan kepada BNM
sekurang-kurangnya _______ hari sebelum produk tersebut diperkenalkan kepada
orang ramai.

Di bawah insurans perubatan dan kesihatan, _____________ akan membayar


sejumlah pampasan dalam ju mlah tertentu sepanjang tempoh perlindungan.

A. 31 hari.

A. Polis i indemniti.

B. 30 hari.

B. Polis i faedah.

C. 60 hari.

C. Polis i penghospitalan dan pembedahan.

D. 90 hari

D. Polis i pendapatan hilang upaya.

Prinsip insurans yang berkait rapat dalam insurans perubatan dan kesihatan yang
juga digunapakai oleh insurans bukan peru batan dan kesihatan adalah:
I. kepentingan boleh insurans In surable interest
II. penuh percaya mutlak
III. sebab terhampir
IV. Indemniti

Di bawah seksyen 150 dalam Akta Insurans 1996, sebelum sesuatu kontrak dikuat
kuasakan, apakah maklumat dari pihak proposer yang harus dimaklumkan kepada
insurer?
I. dia sedia maklum adalah penting yan g akan diambil kira dalam keputusan
insurer untuk menerima risiko tertaklu k kepada syarat-s yarat tertentu
II. seseorang yang berfikiran waras dalam keadaan n ormal adalah dijangka
mengetahui yang perkara itu penting
III. mengurangkan risiko kepasa insurer
IV. menjadi pengetahuan umum

A. I dan II sahaja
B. II dan III sahaja
C. I, II dan III sahaja
D. I, II, III, IV

A. I dan II sahaja
B. III dan IV sahaja
C. I dan III sahaja

Insurans peru batan dan kesihatan boleh dibaahagiakn kepada dua kategori iaitu:

D. II dan IV sahaja

A. Polis i indemnity dan polisi jangka panjang.


B. Polis i manfaat dan polisi boleh diperbaharui tahunan.

BAB 8:

A. jualan individu

Tempoh tenggang (Grace period) adalah satu tempoh di mana premium perlu
dibayar sebelu m tempoh tersebut tamat. Tempoh tenggang berjumlah __________
hari.

B. menganalisa keput usan

A. 15

D. mencadang pelan yang terbaik unt uk para pelanggan

C. penghantar akaun

B. 16
C. 30

Seseoran g ejen yang professional adalah dilatih untuk...

D. 60
A. membuat penut upan kes

Kemahiran berdagang (Salesmanship) adalah ____________.

B. menjawab sebarang bantahan


C. melaksakan t emubual untuk j ualan

A. seni dalam berkomunikasi d i khalayak umum

D. Kesemua di atas

B. kemahiran dalam penghasilan perniagaan sesebuah agensi


C. seni memujuk pelanggan untuk membeli sesuatu
D. seni dalam lako nan

Apakah ciri-ciri yang ada pada seseorang ejen yang berorientasikan


pemasaran(market-oriented)?
I. Memuaskan kehendak pelanggan
II. memuaskan keperluan pelanggan
III. mencari keuntungan
IV. pengagihan polisi

Seseoran g ejen yang in gin haruslah memiliki ciri-ciri berikut iaitu:


I. pengetahuan
II. sikap yang terpuji dalam penjualan
III. sikap yang profesional
IV. kemahiran
A. I, II & III sahaja
B. I, II & IV s ahaja
C. All o f sahaj a
D. I & II sahaja

A. I sahaja
B. I & II sahaja
C. I, II & III sahaja

Dalam sessebuah syarikat insurans yang berorientasikan pemasaran (marketoriented), tugas bahagian pemasaran dan jualan adalah untuk:

D. Kesemua di atas
A. menjual polisi yang telah disediakan oleh pihak syarikat

Pemasaran menekankan aspek..

B. mengenalpast i keperluan pelanmggan dan memuaskan hati pelanggan dengan


menyerahkan polisi terus kepada pelanggan

A. perancagan dan pengawalan

C. mengutamakan pada j ualan

B. penghasilan produk

D. menggunakan jualan secara fgesaan untuik menarik minat pelanggan membeli sebarang
polisi

C. memperbaiki perkhidmatan kepada pelanggan


D. kesemua di atas

Keputusan pasaran asas untuk seseorang ejen adalah seperti berikut KECUALI

Proses jualan dalam jualan persendirian melibatkan lima langkah berikut.


Langkah keempat adalah:
i. Menemui prospek yang berpotensi
ii. menghasilkan pembentangan jualan

iii. Melaksanakan tebual untuk jualan


iv. _____________
v. Menutup kes

B. Seseorang yang bo leh melakukan apa sahaja bagi pihak prinsipalnya, terbatas kepada
kuasa yang diberikan kepadanya

A. Menjawab sebarang bantahan

D. Tidak satupun di atas

C. seseorang yang mempunyai kuasa tanpa had

B. Menyenaraikan para pelanggan


C. Mengenalpasti keperluan pelanggan
D. Menganalisa latar belakang pelanggan

Hubungan agensi boleh diwujudkan melalui:


I. implikasi undang-undang
II. perlantikan n yata
III. ratifikasi berikutan tindakan tanpa kebenaran
A. I sahaja

Ejen ___________ adalah seseorang ejen yan g mengagihkan polisi dengan tujuan
untuk memberi kepuasan kepada pelanggan

B. I & II sahaja

A. Berorietasikan tugas

C. I & III sahaja

B. Berorientasikan jualan

D. Kesemua di atas

C. Berorientasikan pemasaraan
D. Berorientasikan produk

Sesebuah agensi biasan ya terbatal disebabkan faktor-faktor beriku t KECUALI:

BAB 7:

B. Ejen meninggalkan agensi

A. Prinsipal menerima banyak aduan

Tugas seorang ejen adalah termasuk...

C. Prinsipal membatalkan kuasa


D. Insurer menjadi muf lis

A. menyed ia dan mengemukan lapo ran penyata kepada prinsipal


B. tidak bo leh menyebarkan maklumat sulit yang dipero lehi semas a menjalankan t ugas
C. tidak bo leh menyerahkan tugas-tugas nya kepada sub-ejen tanpa kuasa nyata
D. Kesemua di atas

Tugas seseoran g ejen adalah termasuk


A. tidak bo leh membenarkan kepent ingan diri mengatasi atau bercanggah dengan
tanggungjawab kepada prinsipal
B. menyerahkan tugas-t ugas nya kepada sub-ejen tanpa kuasa nyata atau tersirat

Seseoran g ejen boleh mewakili __________ syarikat insurans am

C. membenarkan ada kepentingan t ertent u dalam melakukan tanggungjawabnya

A. 1

D. mengambil sedikit keunt ungan secara sulit dari pelanggannya

B. 4
C. 2
D. Lebih d aripada 1

seorang ejen adalah seseorang yan g mewakili sesebuah pihak. Pihak yang
diwakilin ya adalah:
A. insured

Siapakah ejen universal?


A. Seseorang yang d ilantik unt uk melakukan sesuatu urusan tertentu sahaja

B. pihak ketiga
C. prinsipal
D. broker

Seseoran g ejen di syarikat insurans hayat berkuasa untuk...


A. mengeluarkankontrak po lisi dari pihak syarikat

II. Kontrak akan menjadi sah apabila dua pihak bersetuju terhadap perjanjian dan
syarat-syarat yang ditetapkan
III. Kontrak melibatkan dua atau lebih dari dua pihak
IV. balasan mestilah salah satu komponen dalam perjanjian dalam kontrak

B. mencetak res it pembayaran premium

A. I & III sahaja

C. menjalankan perniagaan dengan mengumpul premium dan meyerahkan kepada pihak


syarikat

B. II & III sahaja

D. mendapat komisyen dari s yarikat

Apabila seseorang ejen bertindak diluar bidang kuasan ya, pihak principal boleh
A. Meratifikasi tind akan ejen
B. Membubarkan agensi
C. Melantik agens i yang lain

C. I, III & IV sahaja


D. Kesemua di atas

Ejen digalakkan untuk men gutip premium berserta borang cadangan daripada
proposer? Kenapa ia harus dilakukan?
A. Untuk memastikan proposer tidak akan menukar fikiran kerana beliau sudah membuat
pembayaran

D. Mempermudahkan tindakan ejen

B. Pampasan tidak akan dibayar kecuali premium pembayaraan yang pertama telah
dijelaskan

Dalam undang-undang maxim, mereka meyakini bahawa ___________ yang


bermaksud "sesiapa yang bertindak melalui orang lain dianggap melakukannya
sendiri"

D. Komis yen daripada premium tersebut boleh digunakan untuk perbelanjaan seseorang
ejen.

C. Ia mampu menjimat kan masa ejen

A. "Utmost good faith"


B. "Pengetahuan ejen adalah pengetahuan insurer juga"
C. "Qui fact per alium fact per se"
D. "Caveat emptor"

Yan g manakah antara berikut yang dipertanggun gjawabkan untuk menerima


sesuatu risiko dari insurer lain?
A. Reinsurer
B. Penyelaras Kerugian
C. Ejen Insurans

BAB 6:

Di bawah akta Insurans 1963, individu yang berumur seperti di bawah layak
memiliki kontrak insurans

D. Insured (yang Diinsurans kan)

Bilakan syarikat insurans hayat berhak membatalkan sesuatu polisi?

A. 10
B. 18
C. 21
D. 16

A. Apabila pinj man polisi tidak berbayar, berserta faedah, = Nilai t unai serahan po lisi
tersebut
B. Apabila pinjaman polisi tid ak berbayar, berserta faedah,= Jumlah yang diinsurans kan
pada po lisi tersebut
C. Apabila pemilik polisi berhenti membuat bayaran pinjaman polisi
D. Apabila pemilik polisi me mbatalkan polisi tersebut

Antara pen yataan beriku t, yang manakah BENAR.


I. Kontrak yan g sah , adalah kontrak yang sah di sisi undang-undang

Yan g manakah antara berikut BUKAN komponen utama sesebuah kontrak?


A. Tawaran dan Penerimaan
B. Polis i yang sah d i s isi undang-undang
C. Keupayaan kewangan
D. Niat untuk mengad akan perhubungan yang s ah

Salah satu komponen utama dalam pembentukan kontrak adalah balasan. Dalam
insurans, balasan bermaksud...
I. premium yang dibayar oleh insured
II. komisyen yang dibayar kepada ejen
III. janji yang yang dilaksanakan oleh insurer dibawah kontrak insurans hayat
untuk membayar ju mlah yang dilindungi dan membayar bonus tertentu

B. Kontrak yang sah di sisi undang-und ang


C. Kemampuan di sisi undang-undang unt uk mengikat kontrak
D. Kesemua di atas

BAB 5:

Untuk memastikan tahap disiplin dan prosesional yang jitu dalam sektor insurans,
pihak syarikat memperkenalkan:
A. Kod Etika: Utmost Good Faith
B. Kod Etika
C. PIAM
D. LIAM

A. I sahaja
B. I & III sahaja
C. II & III sahaja
D. Kesemua di atas

Kontrak Polisi insurans hayat adalah di antara...

Yan g manakah antara berikut merupakan hak asasi setiap pengguna?


I. Hak mendapat kepuasan
II. Hak membu at pilihan
III. Hak untuk didengari
IV. hak untuk mendapat suasana yang selamat dan bersih
A. I & II
B. I & III

A. Insurer dan insured


B. Insurer dan waris

C. I, II & III
D. Kesemua di atas

C. Insurer, insured dan waris


D. Insurer, insured and waris dan ejen

Objektif penubuhan Biro Insurer motor (MIB) adalah untuk...


__________ dalam Akta Insurans 1963 menjelaaskan bahawa minor yang berumur
16 tahun ke aatas layak memiliki kontrak polisi insurans:
A. Seks yen 23
B. Seks yen 41

A. melakukan penyelidikan dalam bidang insurans dan bidang lain yang berkaitan
B. menjaga kepentingan kesemua pihak yang terlibat dalam pemasaran insurans dan
pengurusan j ualan
C. menyed iakan pampa an kepada pemegang po lisi dan insurer.
D. memperkenalkan struktur penuh insurans di Malaysia

C. Seks yen 14
D. Seks yen 23(b)

Tujuan utama penubuhan Skim Dana Terjamin ( Guarantee scheme fund) dalam
akta insurans adalah untuk:
Berikut adalah komponen yang sangat penting dalam sesuatu kontrak:
A. untuk mengetahui tanggungan-t anggungan syarikat insurans yang muf lis
A. Balasan

B. untuk memastikan kesemua syarikat insurans musflis

C. untuk membayar tanggungan s yarikat insurans

D. RM 600,000

D. untuk memastikan kesemua syarikat insurans t idak muflis

Tujuan utama pertubuhan Dana Skim Insurans Terjamin (IGSF) adalah untuk:

Berikut adalah kebaikan bagi Swa Peraturan (Self-Regulation), KECUALI

A. memastikan Penginsurans semula mempunyai pengurus an yang sempur na

A. Mengelakkan keperluan mewujud kan undang-undang untuk mengawal ind ust ri

B. menent ukan tanggungan bagi s yarikat insurans yang muf lis

B. Membantu menerapkan sikap berdisiplin dikalangan syarikat-syarikat insurans

C. Menetapkan amaun boleh dibayar kepada dana-dana ins urans

C. Tind akan dapat dilakukan dengan lebih berkesan berband ing dengan undang-undang

D. Memat ikan syarikat insurans untuk melaksanakan perniagaan insurans

D. Kod Vo luntari t idak mempunyai kuasa undang-undang

Akta Insurans menyediakan perkhidmatan berikut untuk mengawal solvensi


kewangan insurer:
I Deposit yang ditetapkan
II Dana insurans dan pelaburan
III Margin kesolvenan
IV Pendaftaran untu k In surer

Sesiapa yang ingin menjadi broker insurans beliau harus memperolehi lesen
daripada
A. Persatuan B roker Insurans Malaysia (IBAM)
B. Director General of Insurance (DGI)

A. I dan II

C. Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM)

B. I, II dan III

D. Life Insurance Marketing and Research Associatio n (LIMRA)

C. II dan III
D. Kesemua di atas

BAB 4:

Syarikat yang menjadi pemiliki syarikat sepenuhnya adalah...


Sesiapa yang ingin menjadi broker insurans haruslah:
I mendapatkan lesen daripada DGI
II memiliki sijil yan g disahkan oleh pihak auditor
III menjadi ahli IBAM
IV hanya mewakili satu syarikat insurans sahaja

A. Syarikat insurans
B. Syarikat Propritor (Tuan Punya)
C. Syarikat kerjasama
D. Syarikat mutual

A. I dan II
B. II dan III
C. I, II dan III

Siapakah pihak yang membuat penyelarasan siasatan tentang sebab-sebab berlaku


kerugian?

D. Kesemua di atas

A. Syarikat insurans
B. Ejen

Setiap insurer wajib meletakkan deposit tetap sekuran g-kurangn ya ________


kepada Akauntan Jeneral .

C. Penyelaras kerugian
D. Pentaks ir kerugian

A. RM 300,000
B. RM 400,000
C. RM 500,000

Pen grekrutan dan latihan kepada para pekerja adalah tu gas...


A. Bahagian Pemasaran

B. Bahagian Pent adbiran


C. Bahagian Pelaburan
D. Bahagian Perkhidmatan Pelanggan

Pen gsentralisasi bermaksud...

Yan g manakah antara berikut dikenali sebagai perantara dalam perniagaan


insurans?
I. Pen yelaras keru gian
II. Ejen
III. Broker
IV. Pengunderait

A. Pengunderaitan, dan pembaharuan d ll dilakukan di peringkat cawangan


B. Tiada lagi cawangan
C. Pengunderaitan, dan pembaharuan po lisi dilakukan oleh d i ibu pejabat
D. Ibu pejabat berfungsi sebagai cawangan jualan

A. I & II sahaja
B. I & IV sahaja
C. II & III sahaja
D. III & IV sahaja

Tugasn ya adalah menganalisa borang cadangan proposer dan memiliki kemahiran


dalam memproses dan menilai risiko untuk dikemukan kepada syarikat insurans:

Perbezaan utama di antara ejen insurans dan broker insurans adalah

A. Pengunderait

A. Ejen tidak terikat dengan mana-mana insurer manakala broker terikat dengan satu
insurer sahaja

B. Eksekutif Pembayaran pampasan


C. Pegawai Kesihatan
D. Akaunt an

B. Broker tidak terikat dengan mana-mana insurer manakala ejen terikat dengan satu
insurer sahaja
C. Ejen Insurans menjual produk insurans manakala broker menjual saham di syarikat
insurans
D. Tiada perbezaan antara ejen dan broker

Persatuan yang bertanggun gjawab untuk melindungi kepentingan broker insurans


adalah...
A. IBAM

Ahli Biro Insurer Motor (MIB) wajib menyumbang _____ setiap tahun kepada
dana MIB.

B. NAMLIA
C. PIAM
D. LOMA

A. RM1 juta
B. RM2 juta
C. RM3 juta
D. RM4 juta

Yan g manakah antara berikut BUKAN komponen pasaran utama insurans


persendirian (private insurance?
BAB 3:
A. Pembeli
B. Pengunderait
C. Penj ual

Dalam insurans hayat, kepentin gan boleh insurans akan wujud...

D. Perantara

A. ketika berlaku kerugian


B. ketika permulaan ko ntrak

C. ketika permulaan ko ntrak dan ketika berlaku kerugian


D. ketika menguat kuas akan kont rak insurans

III. salah n yata tidak sen gaja


IV. salahn yata yang disengajakan
A. I, II & III

Apakah yan g dimaksudkan dengan fakta matan?


A. Ia adalah fakta pent ing yang boleh mempengaruhi keput usan perunderait dalam
menent ukan penerimaan sesuatu risiko

B. I, III & IV
C. II, III & IV
D. Kesemua di atas

B. Harta benda yang diinsuranskan dalam polisi tersebut


C. Ia adalah fakta yang dapat membantu dalam proses pembayaran pampasan

Prinsip Penuh percaya mutlak berlaku apabila...

D. Ia adalah anti-select ion


A. insured mendedahkan sebahagian fakta pent ing tentang ris iko yang dinsuranskan
B. insured mendedahkan hanya sedikit maklumat penting tentang risiko yang diins urankan

Sekiranya berlaku kein gkaran prinsip penuh percaya mutlak:


A. kontrak akan terbatal
B. kontrak tidak akan terbatal sehingga ins urer membatalkan kontrak tersebut

C. insured wajib mendedahkan kesemua maklumat pent ing t entang risiko yang
diinsuranskan
D. Kesemua di atas

C. kontrak tidak dapat dikuatkuasakan


D. kontrak mas ih berkuatkuasa

Prinsip gantiru gi memastikan insurer su paya...

Insurans hayat BUKAN ...

B. memastikan insured berada dalam kewangan yang lebih baik selepas gant irugi d ibayar

A. sebuah kont rak gantirugi

C. memastikan insured tidak berada dalam kewangan yang lebih baik dari s ebelum berlaku
kerugian

B. sebuah kont rak yang bernilai

D. Kesemua di atas

A. memastikan insured berada dalam kewangan yang lebih baik selepas gant irugi d ibayar

C. menginsuranskan nyawa manusia


D. mengurangkan jumlah kerugian

Insurans hayat BUKAN sebuah kontrak gantirugi kerana...


A. nilai nyawa insured tidak boleh d iukur dan t idak boleh mengembalikan tahap
kewangannya ke tahap as al
B. ia melibatkan jumlah kewangan yang besar
C. ia sesuat u yang sangat tidak boleh dijangkakan
D. ia memberi t ahap kewangan yang lebih baik kepada insured

Pen gin gkaran tan ggungjawab penuh percaya mutlak terjadi menerusi:
I. ketidakdedahan fakta matan
II.pen yembunyian fakta matan

Yan g manakah antara berikut BENAR mengenai Prinsip Penuh percaya mutlak?
I. Ia adalah Kontrak uberrimae fides
II. Ia ditentu kan oleh insurer
III. Ia ditentukan oleh insured
IV. Ia d itentukan oleh para ejen yang menjual polisi tersebut
A. II & IV sahaja
B. I, II & III sahaja
C. I, II, III & IV
D. I & II sahaja

Ia adalah tugas proposer untuk mendedahkan pelbagai maklumat penting dengan


tepat dan betul. Maklumat penting tersebut meliputi:
I. Fakta yang boleh men yebabkan risiko lebih tin ggi dari polisi yang biasa
II. Fakta yan g diperlukan untu menentukan keadaan risiko yang dicadangkan
harus dikecualikan atau pun tidak, tanpa fakta tersebut insurer akan menjadikan
polisi tersebut seperti polisi biasa
III. Latar belakang kesihatan proposer
IV. Pekerjaan proposer
A. I & II sahaja

Insurans melindungi risiko-risko berikut, KECUALI...


A. kerosakan harta benda
B. kemat ian pramatang
C. penyakit kritikal dan hilang upaya
D. pelaburan dan perj udian

Risiko Tulen adalah...

B. I, II & III
C. I, III & IV
D. I, II, III & IV

A. kerugian pelaburani saham


B. kerugian perjud ian lumba kuda
C. kerugian dalam perniagaan venture
D. Risiko untuk kemat ian pramatang

BAB 2:

Apakah pen yebab kerugian ?


A. Hazard (Bahaya)
B. Peril (Kes usahan)
C. Risiko

Di antara berikut, yang manakah BUKAN berkaitan dengan Risiko Tulen?


A. Kebakaran
B. Banj ir
C. Rompakan

D. Sakit
D. Perjud ian

____________ adalah ditentukan apabila jumlah sesuatu kejadian yang mungkin


berlaku dapat diketahui.

Bahaya moral adalah mengenai...

A. Penggunaan Kebarangkalian Penganggaran

A. pecah amanah

B. Penggunaan Kebarangkalian Empirikal

B. kecuaian

C. Penggunaan Kebarangkalian Priori

C. tidak berasas

D. Risiko

D. Kesemua di atas

Apabila seseorang disahkan telah menghidap sesuatu penyakit tetapi beliau


merahsiakann ya, tindakan ini dipanggil...

Di antara berikut, yang manakah BUKAN ciri-ciri risiko boleh diinsuranskan?

A. anti-selection

A. Ia mest ilah berlaku secara kebetulan sahaja


B. Ia mest ilah tergo long dalam risiko spekulatif

B. bahaya moral

C. Ia mest ilah tergo long dalam risiko tulen

C. bahaya fizikal

D. Ia mest ilah tidak bertentangan dengan dasar dan kepentingan awam

D. peril

Di antara berikut, yang manakah pendekatan pengurusan risiko yang paling tidak
berkesan?.

C. A & B
D. Insurans yang berisiko

A. pencegahan kerugian
B. pengelakan risiko
C. pemindahan ris iko
D. tidak memped ulikan risiko

Apakah yan g dimaksudkan dengan "Peraturan Bilangan Jumlah Besar" (Law of


Large Number)?
A. Sebilangan besar risiko terdedah kepada kerugian yang sama
B. Kerugian yang d ihadapi mest ilah bebas dari yang lain (ind ependent)

Ciri-ciri risiko yang boleh diinsuranskan adalah...

C. Kemungkinan t erjadi kerugian adalah secara rawak

A. nilai kewangan

D. Kesemua di atas

B. jumlah besar ris iko yang sama


C. Risiko tulen sahaja
D. Kesemua di atas

Yan g manakah antara berikut tidak dilindungi oleh insurans n yawa?


A. Kemat ian pramatang
B. Pendapatan yang tetap ket ika tempoh persaraan

BAB 1:

C. Sakit atau hilang upaya

Den gan mengagihkan risiko kerugian yang dialami oleh individu tertentu atau
syarikat, semua pihak yang membayar premium akan sama-sama memba yar
kerugian individu tersebut". Pern yataan ini adalah mengenai...

D. Bunuh diri

Perniagaan insurans di Malaysia dikawalselia oleh...


A. ejen
B. insurans

A. Akta Ins urans, 1963

C. warranti

B. Akta Ins urans, 1996 ( Kini Akt a Perkhidmatan Kewangan)

D. broker

C. Akta Ins urans, 1966


D. Tidak satupun dia atas

Bagaimanakah insurans memberikan perlindungan?


Tugas selaku seoran g ejen insurans adalah...
A. dengan memindahkan ris iko kepada pihak yang lain
B. menyingkirkan risiko dengan berlandas kan konsep " pooling of ris k"

A. mengurangkan bebanan kewangan ket ika menghadapi kerugian hartabenda

C. membantu orang lain untuk mempero leh keunt ungan

B. memupuk disiplin menyimpan di kalangan masyarkat yang bekerja

D. melind ungi segala jenis risiko

C. mengurangkan bebanan kesedihan kepada waris apabila orang yang d iinsuranskan


meninggal dunia

Insurans boleh dikategorikan kepada...


A. Insurans nyawa

D. Kesemua di atas

Berikut adalah risiko yang dilindungi oleh insurans n yawa...

B. Insurans am
A. Kemat ian Pramatang

B. Menjana pendapatan berterusan semas a tempoh pers araan


C. Sakit atau hilang upaya
D. Kesemua di atas

Antara berikut yang mana satukan BUKAN peranan seorang ejen?


A. Menunjukakan rasa prihatin dan kemahiran
B. Melakukan perannya dengan penuh profesional
C. Tidak akan menyebarkan maklumat pelanggan kepada pihak lain
D. Untuk mendapat keuntungan secara rahsia dari semua pihak yang berurusan dengannya.

Harta benda yang sebahagiannya boleh diselamatkan dari sebarang kerugian


dikenali sebagai
A. Lebihan (Left o ver)
B. Kerugian yang bo leh dikira (Constructive loss)
C. Salvage (yang Terselamat )
D. Kerugian sebahagian harta benda (Partial lo ss goods)