Anda di halaman 1dari 46

Prakata

Assalamualaikum wbt.
Salam sejahtera.
Setinggi tinggi kesyukuran kepada Allah SWT, kerana dengan limpah dan kurniaNya, Buku Nota Belajar (NOBEL2) Sains
Pertanian ini dapat disediakan dan diubahsuaikan dengan baik. Nota ini boleh memberikan manafaat yang besar kepada
seluruh warga SMK Jalan Apas khususnya dan warga Sains Pertanian amnya.
Diharapkan semoga apa yang terkandung di dalam nota ini mampu diguna pakai dengan sebaik dan sepenuhnya oleh
warga Sains Pertanian.
Skop nota ini ringkas dan mencakupi semua tajuk Buku teks tingkatan 4 & 5, berdasarkan Sukatan Pelajaran Sains
Pertanian 3528 masa kini.
Memandangkan tidak ada sebarang buku rujukan dipasaran maka diharapkan nota ini boleh digunakan untuk
mengulangkaji pembelajaran dan dijadikan sebagai bahan rujukan tambahan kepada isi kandungan buku teks.
Segala pertanyaan dan pandangan boleh terus menghubungi ke alamat berikut :

No. Telefon Sekolah : 089-912163


No. Fax Sekolah : 089 914644
No. KPT : 0198633646 / 0198095902
Email : sjiaolajahja@yahoo.com

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Wassalam.

Disusun oleh :
SJIAOLA @ UMAR BIN JAHJA

08 JANUARI 2008 (01 Syawal 1428H)

Panitia Sains Pertanian


SMK Jalan Apas, Tawau

KANDUNGAN
BAB 1 : PERTANIAN DI MALAYSIA ..................................................................................................................................................1
1.1 KEPENTINGAN PERTANIAN DI MALAYSIA ..........................................................................................................................................1
Aras 1 Menyata dan menghurai kepentingan pertanian kepada negara. ................................................................................................. 1

1.2 TANAMAN DAN TERNAKAN DI MALAYSIA...........................................................................................................................................1


Aras 1 Memerihalkan taburan tanaman dan ternakan yang utama. ........................................................................................................ 1
Aras 1 Menyatakan faktor yang mempengaruhi taburan tanaman dan ternakan yang utama................................................................... 1
Pertalian Aras 2 - Menghubungkait faktor iklim, perkembangan sejarah, ekonomi dan dasar kerajaan dengan taburan tanaman dan
ternakan yang utama. .............................................................................................................................................................................. 1

1.3 TREND PERTANIAN DI MALAYSIA ....................................................................................................................................................1


Aras 1/2 Menyata dan menjelaskan trend pertanian di Malaysia ............................................................................................................ 1

1.4 ISU PERTANIAN DI MALAYSIA .........................................................................................................................................................2


Aras 1/2 Menyata dan menjelaskan isu pertanian Malaysia ................................................................................................................... 2
Aras 3 Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah berkaitan isu pertanian di Malaysia (K2-Aplikasi).................................................. 2

1.5 PERANAN INSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN ..................................................................................................3


Aras 1/2 Menyata dan menghuraikan peranan institusi kerajaan dan swasta dalam pembangunan pertanian.......................................... 3

BAB 2 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN HASIL TUMBUHAN .................................................................4


2.1 PENGENALAN ...............................................................................................................................................................................4
Aras 1/2 Menyatakan dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan. .................................................. 4

2.2 IKLIM ..........................................................................................................................................................................................4


Aras 1 Mengenalpasti unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan. ..................................................................... 4

(a) Cahaya ..................................................................................................................................................................................4


Aras 1 - Menamakan proses yang dipengaruhi cahaya yang memberi kesan terhadap pertumbuhan dan hasil tumbuhan .......................... 4
Aras 1 - Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis (K2-Amali) ................................................... 4
Mentafsir - Aras 2 - Menginterpretasi pemerhatian eksperimen menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis ................................... 4
Aras 3 - Membuat inferens eksperimen menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis (K2-Aplikasi) ................................................. 4
Pertalian - Aras 1/2 - Menyatakan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh tumbuhan ..................... 4
Metodologi K1 - Aras 1/2 - Menyenaraikan dan menghuraikan kaedah-kaedah yang digunakan bagi penerimaan cahaya optimum ............ 4
Prinsip dan Generalisasi - Aras 2 - Menghuraikan proses fotosintesis dan kefotokalaan............................................................................ 5
Pertalian - Aras 3 - Menerangkan faktor yang mempengaruhi fotosintesis ................................................................................................. 5
Pertalian - Aras 3 - Menerangkan faktor yang mempengaruhi kefotokalaan ............................................................................................... 5

(b) Suhu ......................................................................................................................................................................................5


Pertalian - Aras 1/2 - Menjelaskan dan menerangkan bagaimana suhu memberi kesan terhadap. ............................................................. 5
Metodologi K1 - Aras 1/2 - Menyatakan dan menghuraikan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai ...................... 5

(c) Hujan .....................................................................................................................................................................................6


Pertalian - Aras 1/2 Menjelaskan dan menerangkan bagaimana air memberi kesan terhadap. ................................................................ 6
Metodologi K1 - Aras 1/2 Menyatakan dan menghuraikan kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum .................................. 6

(d) Angin .....................................................................................................................................................................................6


Pertalian - Aras 1 Menjelaskan bagaimana angin memberi kesan terhadap. ........................................................................................... 6
Metodologi K1 - Aras 1/2 Menyenarai dan menjelaskan amalan untuk mengelakkan cedera ribut ........................................................... 6

2.3 TANAH ........................................................................................................................................................................................7


(a) Pengenalan ............................................................................................................................................................................7
Termonologi Aras 1 Mentakrifkan tanah................................................................................................................................................. 7
Pengkelasan - Aras 1/2 - Mengenalpasti, melakar dan melabel lapisan-lapisan profil tanah lazim .............................................................. 7

(b) Kepentingan tanah .................................................................................................................................................................7


Aras 1/2 -Menyata dan membincang kepentingan tanah ........................................................................................................................... 7

(c) Komponen tanah ....................................................................................................................................................................7


Aras 1 - Menyata peratus komponen tanah .............................................................................................................................................. 7
Aras 1 - Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan (K2-Amali)................................................... 7
Langkah : ..................................................................................................................................................................................................... 7
Aras 2 - Menginterpretasi data dan pemerhatian eksperimen .................................................................................................................... 7
Aras 2 - Membincang komponen tanah/ kepentingannya .......................................................................................................................... 7

(d) Sifat fizik tanah.......................................................................................................................................................................8


i. Warna........................................................................................................................................................................................................ 8
Aras 1 - Menyatakan kepentingan warna tanah. ....................................................................................................................................... 8
ii. Tekstur tanah............................................................................................................................................................................................ 8
Terminologi Aras 1 - Mentakrifkan tekstur tanah ....................................................................................................................................... 8
Aras 2 - Menerangkan kepentingan tekstur tanah ..................................................................................................................................... 8
Metodologi K1 - Aras 3 - Menentukan kelas tekstur tanah menggunakan kaedah medan dan kaedah mendapan ...................................... 8
iii. Struktur tanah .......................................................................................................................................................................................... 9
Terminologi Aras 1 - Mentakrifkan struktur tanah ...................................................................................................................................... 9
Aras 1 - Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanah ...................................................................................................................................... 9

Aras 2 - Menerangkan kepentingan struktur tanah .................................................................................................................................... 9

(e) Sifat kimia tanah ....................................................................................................................................................................9


Terminologi Aras 1 - Mentakrifkan pH tanah ............................................................................................................................................. 9
Pertalian - Aras 1/2 - Menjelaskan bagaimana pH memberi kesan terhadap, dan menghubungkaitkan nilai pH dengan ketersediaan nutrien
................................................................................................................................................................................................................ 9
Aras 1/2 - Menyenarai dan menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah ...................................................................... 9
Aras 1 - Eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah meter pH dan larutan penunjuk (K2-Amali)................................................. 9
Mentafsir - Aras 2 - Menginterpretasi data dan pemerhatian eksperimen menguji pH tanah menggunakan- meter pH, larutan penunjuk ..... 9
Aras 3 Membuat inferens nilai pH tanah dengan kesesuaian penanaman............................................................................................. 10

(f) Unsur perlu untuk pertumbuhan tumbuhan ............................................................................................................................ 10


Terminologi Aras 1 - Mentakrifkan unsur makro dan mikro ...................................................................................................................... 10
Aras 1 - Menyenaraikan unsur-unsur makro dan mikro untuk pertumbuhan tumbuhan ............................................................................ 10
Aras 1 - Menyatakan peranan dan gejala kekurangan unsur makro N,P dan K ........................................................................................ 10
Pertalian Aras 2 - Menghubungkait gejala kekurangan nutrien dengan unsur makro. ............................................................................ 10

(g) Amalan membaiki keadaan tanah ......................................................................................................................................... 10


Aras 1 - Menyatakan cara membaiki keadaan tanah ............................................................................................................................... 10
Aras 1 - Menyatakan jenis baja dan menamakan contoh baja ................................................................................................................. 10
Terminologi Aras 1 - Mentakrifkan baja lurus, baja lengkap, baja sebatian dan baja campuran ................................................................ 10
Terminologi Aras 1 - Mentakrifkan gred baja ........................................................................................................................................... 10
Mentafsir - Aras 2 - Mentafsirkan gred baja ............................................................................................................................................ 10
Aras 1 - Menghitung kuantiti nutrien dalam baja lurus (K2-Kuantitatif) ..................................................................................................... 10
Aras 2 - Menghitung kuantiti nutrien dalam baja sebatian (K2-Kuantitatif)................................................................................................ 10
Aras 2 - Menghitungkan kuantiti baja untuk membekalkan kuantiti nutrien yang diperlukan (K2-Kuantitatif) ............................................. 11
Aras 3 - Menghitung kos baja bagi satu program pembajaan (K2-Kuantitatif)........................................................................................... 11
Metodologi K1 - Aras 1/2 - Menyatakan dan menghuraikan kaedah-kaedah membaja ............................................................................. 11
Aras 1 - Menyatakan tujuan pengapuran ................................................................................................................................................ 11
Aras 1 - Menamakan bahan kapur.......................................................................................................................................................... 11
Pertalian - Aras 1/2 - Menyatakan dan menghuraikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pengapuran ............ 11
Aras 1 - Menyatakan peringkat pemugaran dan tujuannya ...................................................................................................................... 11
Pengkelasan - Aras 1 - Mengenalpasti alat-alat pemugaran primer dan sekunder dan menyatakan cara tindakan.................................... 11
Aras 1/2 - Menyata dan menghuraikan jenis hakisan tanah oleh agen air ................................................................................................ 12
Aras 1 - Menyatakan prinsip pencegahan dan pengawalan hakisan tanah ............................................................................................... 12
Metodologi K1 - Aras 1/2 - Menyata dan menerangkan kaedah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air ...................... 12

2.4 BIOSIS ...................................................................................................................................................................................... 12


(a) Jenis organisma ................................................................................................................................................................... 12
Aras 1 Memerihalkan jenis organisma ................................................................................................................................................. 12
Terminologi Aras 1 Mentakrifkan parasit, saprofit, patogen dan vektor ................................................................................................. 13
Aras 2 - Menjelaskan tanda umum penyakit dan perosak ....................................................................................................................... 13
Aras 2 Menerangkan jenis hubungan mikoriza (mycorrhiza) dan simbiosis ........................................................................................... 14

(b) Kepentingan ekonomi organisma. ......................................................................................................................................... 14


Aras 1 - Menjelaskan kebaikan organisma.............................................................................................................................................. 14
Aras 1 - Menjelaskan keburukan organisma ........................................................................................................................................... 14

(c) Pengawalan organisma ........................................................................................................................................................ 14


Metodologi K1 - Aras 1 Menjelaskan kaedah mengawal organisma ...................................................................................................... 14
Aras 2 Menerangkan cara tindakan racun kimia ................................................................................................................................... 15
Aras 1 Melakukan pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia. (K2-Amali) ............................................................................. 15
Langkah : ................................................................................................................................................................................................... 15
Mentafsir - Aras 2 Mentafsirkan maklumat pada label racun kimia ....................................................................................................... 15
Bandingbeza - Aras 2 Membanding beza pengawalan kaedah kimia dan biologi. .................................................................................. 15

(d) Pengurusan Perosak Bersepadu ........................................................................................................................................... 15


Metodologi K1 - Aras 2 Menerangkan kaedah pengurusan perosak bersepadu..................................................................................... 15
Prinsip dan Generalisasi - Aras 2 Menerangkan konsep pengurusan perosak bersepadu ..................................................................... 16

2.5 GENETIK ................................................................................................................................................................................... 17


(a) Ciri tumbuhan yang dikehendaki ........................................................................................................................................... 17
Aras 1/2 Menyata dan menerangkan ciri-ciri tumbuhan yang dikehendaki ............................................................................................ 17

(b) Kaedah menghasilkan varieti baru ........................................................................................................................................ 17


Urutan - Aras 1/2 Menjelas mengikut urutan langkah menghasilkan varieti baru ................................................................................... 17
Metodologi K1 Aras 2 - Menerangkan mengikut urutan langkah menghasilkan varieti baru ................................................................... 17

(c) Pembiakan ........................................................................................................................................................................... 17


Metodologi K1 - Aras 1 - Menghuraikan kaedah membiak varieti baru ..................................................................................................... 17
Aras 1 Melakukan tut dan cantuman tunas (K2-Amali) ......................................................................................................................... 18
Bandingbeza - Aras 2 - Membandingbeza pembiakan seks dengan pembiakan aseks ............................................................................ 18
Bandingbeza - Aras 2 - Membandingbeza tut dengan cantuman. ............................................................................................................ 18

2.6. PENGAWALATUR PERTUMBUHAN ................................................................................................................................................. 19


(a) Pengenalan .......................................................................................................................................................................... 19
Terminologi Aras 1 Mentakrifkan pengawalatur pertumbuhan ............................................................................................................... 19

ii

(b) Kesan pengawalatur pertumbuhan ........................................................................................................................................ 19


Aras 1 Menyenaraikan 5 jenis pengawalatur dan kesan umum............................................................................................................. 19
Aras 1/2 Menjelaskan/ menerangkan kesan pengawalatur pertumbuhan .............................................................................................. 19
Aras 1 Melakukan eksperimen menunjukkan kesan kalsium karbida ke atas proses kemasakan buah. (K2-Amali)............................... 19
Aras 2 - Menerangkan penggunaan pengawalatur pertumbuhan dalam (K2-Aplikasi) ............................................................................... 19

BAB 3 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBESARAN DAN PENGELUARAN TERNAKAN .................................................. 21


3.1 PENGENALAN ............................................................................................................................................................................. 21
Aras 1 Memerihalkan faktor yang mempengaruhi tumbesaran dan pengeluaran ternakan. [Sumbangsaran] ......................................... 21

3.2 IKLIM ....................................................................................................................................................................................... 21


(a) Unsur Iklim ........................................................................................................................................................................... 21
Aras 1 Menyatakan unsur iklim yang mempengaruhi tumbesaran ternakan. [Sumbangsaran] .............................................................. 21

(b) Kesan iklim ke atas pengeluaran ternakan ............................................................................................................................ 21


Terminologi Aras 1 Mentakrifkan himpitan iklim ................................................................................................................................... 21
Pertalian - Aras 1/2 - Menyatakan/ menerangkan kesan himpitan iklim secara langsung ke atas ternakan. [Gambar / sampel makanan
ternakan/ slaid] ...................................................................................................................................................................................... 21
Pertalian - Aras 1/2 - Menyatakan/ menerangkan kesan iklim secara tidak langsung ke atas pengeluaran ternakan................................. 21
Aras 1/2 - Menyatakan/ menerangkan cara-cara mengurangkan kesan himpitan iklim (K2-Aplikasi) ........................................................ 21
Projek Kumpulan Mereka bentuk sistem perumahan ternakan yang sempurna..................................................................................... 21

3.3 PEMAKANAN .......................................................................................................................................................................... 21


(a) Kepentingan Pemakanan...................................................................................................................................................... 21
Aras 1/2 Menyatakan dan menerangkan kepentingan pemakanan. [Sumbangsaran, pamer sampel makanan ternakan berlabel,
pengurusan grafik] ................................................................................................................................................................................. 21

(b) Kelas Makanan .................................................................................................................................................................... 21


Aras 1/2 -

Menyenaraikan jenis dan fungsi nutrien/ dan menerangkan fungsi nutrien. ........................................................................ 21

(c) Sistem Pencernaan .............................................................................................................................................................. 22


Aras 1 - Mengenalpasti struktur sistem pencernaan ruminan dan bukan ruminan .................................................................................... 22
Aras 2 - Menerangkan fungsi organ pencernaan ruminan dan bukan ruminan ......................................................................................... 22
Aras 2 - Melakukan bedah siasat ke atas ayam/ puyuh dan melakar sistem pencernaan (K2-Amali) ....................................................... 22
Langkah : ................................................................................................................................................................................................... 23
Bandingbeza - Aras 3 Membanding beza sistem pencernaan lembu/kambing dengan sistem pencernaan ayam/ puyuh ................ 23

(d) Bahan Makanan Ternakan .................................................................................................................................................... 23


Terminologi Aras 1 Mentakrifkan foraj, foder, pastura dan konsentrat................................................................................................... 23
Pengkelasan - Aras 1 Mengenal pasti jenis bahan makanan ternakan foraj dan konsentrat .................................................................. 23
Terminologi Aras 1 - Menyatakan maksud rumput baik pilih .................................................................................................................... 23
Aras 2 Membandingkan kelebihan dan kekurangan foraj dengan konsentrat (K2-Penilaian) .................................................................. 23
Pengkelasan - Aras 2 Menerangkan ciri rumput baik pilih..................................................................................................................... 23

(e) Catuan Makanan Ternakan................................................................................................................................................... 23


Terminologi Aras 1 Menyatakan pengertian catuan makanan seimbang. [Maklumat kandungan nutrien dan melakar carta pai]............. 23
Prinsip dan Generalisasi - Aras 2 Menerangkan konsep nisbah penukaran makanan. .......................................................................... 23
Aras 2 - Menghitung nisbah penukaran makanan (K2-Kuantitatif)............................................................................................................ 24

3.4 KESIHATAN ............................................................................................................................................................................ 25


(a) Kepentingan Kesihatan......................................................................................................................................................... 25
Aras 1/2 Menyatakan dan menerangkan kepentingan kesihatan .......................................................................................................... 25

(b) Penyakit Ternakan................................................................................................................................................................ 25


Aras 1 - Mengenalpasti simpton ternakan yang sakit .............................................................................................................................. 25
Aras 1/2 Menyata dan menerangkan punca-punca penyakit ternakan .................................................................................................. 25
Aras 1/2 Menyata dan menerangkan cara pencegahan dan pengawalan penyakit (K2-Aplikasi)............................................................ 25
Aras 1 Menamakan bahan untuk merawat penyakit ternakan ............................................................................................................... 26
Metodologi K1 - Aras 2 Menerangkan cara merawat penyakit dengan .................................................................................................. 26

3.5 GENETIK................................................................................................................................................................................. 27
(a) Ciri ternakan yang dikehendaki ............................................................................................................................................. 27
Aras 1/2 Menyatakan dan menerangkan ciri-ciri ternakan yang dikehendaki ......................................................................................... 27

(b) Memperbaiki baka yang sedia ada ........................................................................................................................................ 27


Terminologi Aras 1 Mentakrifkan pembiakbakaan kacuk dan pembiakbakaan seturunan ...................................................................... 27
Metodologi K1 - Aras 2 Menghuraikan cara-cara memperbaik baka sedia ada melalui pembiakbakaan kacuk dan pembiakbakaan
seturunan .............................................................................................................................................................................................. 27

(c) Pembiakan ternakan ............................................................................................................................................................. 27


Aras 1 Menyatakan fungsi organ-organ sistem pembiakan ruminan ..................................................................................................... 27
Aras 1 Menyatakan tanda biang .......................................................................................................................................................... 28
Terminologi Aras 1 Menyatakan maksud: pengawanan semulajadi dan permanian beradas ................................................................. 28
Aras 2 Membandingkan kelebihan dan kekurangan pengawanan semulajadi dengan permanian beradas (K2-Penilaian) ...................... 28
Metodologi K1 - Aras 2 Menerangkan langkah penyediaan semen untuk permanian beradas ............................................................... 28
Metodologi K1 - Aras 2 Menerangkan langkah penyuntikan semen dalam permanian beradas ............................................................. 28

iii

BAB 4 : PERLADANGAN SEBAGAI SUATU PERNIAGAAN ........................................................................................................... 29


4.1 PERLADANGAN SEBAGAI SUATU PERNIAGAAN ................................................................................................................................ 29
(a) Pengenalan .......................................................................................................................................................................... 29
Prinsip dan Generalisasi - Aras 1 Menyatakan pengertian perladangan sebagai suatu perniagaan........................................................ 29
Urutan Aras 1 Menyenaraikan mengikut urutan langkah-langkah dalam prinsip pengurusan ladang ...................................................... 29
Urutan Aras 2 - Menerangkan mengikut urutan langkah-langkah dalam prinsip pengurusan ladang.......................................................... 29

4.2 PERANCANGAN UNTUK MEMULAKAN LADANG ................................................................................................................................ 29


(a) Belanjawan bidangusaha ...................................................................................................................................................... 29
Terminologi Aras 1 Mentakrifkan belanjawan ladang ............................................................................................................................ 29
Aras 1 Menyatakan maklumat yang perlu untuk menyediakan belanjawan ladang ................................................................................ 29
Aras 1 Menghitung anggaran pendapatan, anggaran perbelanjaan dan keuntungan (K2-Kuantitatif) ...................................................... 29
Aras 2 Menghitung kos luar jangka dan pulangan setiap ringgit dilabur (K2-Kuantitatif) ......................................................................... 29
Aras 3 Menyediakan belanjawan beberapa bidang usaha (K2-Kuantitatif) ............................................................................................ 29
Aras 3 Mentafsirkan nilai pulangan setiap ringgit dilabur ...................................................................................................................... 29
Aras 3 Memilih bidang usaha berdasarkan nilai pulangan setiap ringgit dilabur (K2-Penilaian) .............................................................. 29

(b) Rancangan operasi ladang ................................................................................................................................................... 29


Aras 1/2 Melakar dan menerangkan pelan susun atur ladang (K2-Aplikasi) .......................................................................................... 29
Aras 1/2 Menyediakan dan menerangkan jadual kerja (K2-Aplikasi) ..................................................................................................... 29
Aras 1/2 Menyediakan dan menerangkan format rekod yang berkaitan (K2-Aplikasi)............................................................................ 30
Aras 3 Merangka rancangan operasi ladang (K2-Aplikasi) .................................................................................................................... 30

4.3 PELAKSANAAN OPERASI LADANG ................................................................................................................................................. 30


(a) Pemerolehan sumber pengeluaran ....................................................................................................................................... 30
Aras 1 Menyatakan sumber pengeluaran yang diperlukan.................................................................................................................... 30
Aras 1 Menerangkan bagaimana sumber pengeluaran diperoleh .......................................................................................................... 30

(b) Pengurusan Pengeluaran ..................................................................................................................................................... 30


Pengkelasan - Aras 1/3 Mengenalpasti dan menerangkan jenis rekod pengurusan - rekod fizikal dan kewangan .................................. 30
Urutan Aras 1 Menyenaraikan aktiviti-aktiviti pemasaran hasil ............................................................................................................. 30
Aras 3 Menerangkan aktiviti-aktiviti pemasaran hasil (K2-Aplikasi)....................................................................................................... 30
Metodologi K1 - Aras 2 Menerangkan langkah operasi permulaan. ....................................................................................................... 30
Aras 2 Menerangkan aspek pengurusan (K2-Aplikasi) ......................................................................................................................... 31

4.4 ANALISIS DAN PENILAIAN OPERASI LADANG ................................................................................................................................... 31


(a) Analisis operasi ladang ......................................................................................................................................................... 31
Aras 3 Menganalisis rekod fizikal ........................................................................................................................................................ 31
Bandingbeza - Aras 3 Membandingbeza data belanjawan dengan data sebenar dari rekod kewangan .................................................. 31

(b) Penilaian operasi ladang ...................................................................................................................................................... 31


Aras 3 Menilai prestasi bidang usaha berdasarkan keuntungan dan pulangan setiap ringgit dilabur (K2-Penilaian) ................................ 31
Aras 3 Membuat keputusan untuk masa depan bidang usaha : meneruskan, membubarkan, menggantikan dengan yang lain atau
mengubahsuai pengurusan bidang usaha (K2-Penilaian) ........................................................................................................................ 31

BAB 5 : TEKNOLOGI DALAM PERTANIAN ..................................................................................................................................... 33


5.1 MEKANISASI LADANG .................................................................................................................................................................. 33
(a) Pengenalan .......................................................................................................................................................................... 33
Terminologi Aras 1 Menyatakan pengertian mekanisasi ladang............................................................................................................ 33

(b) Faedah mekanisasi ladang ................................................................................................................................................... 33


Aras 1/2 Menyata dan menerangkan faedah mekanisasi ladang. ......................................................................................................... 33

(c) Penggunaan mekanisasi ladang ........................................................................................................................................... 33


Aras 1 Menghuraikan faktor yang diperitimbangkan dalam penggunaan mekanisasi ladang .................................................................. 33
Aras 1 Menghuraikan penggunaan mekanisasi ladang dalam aktiviti tanaman dan ternakan (K2-Aplikasi) ............................................ 33

(d) Sistem pengairan dan penyaliran .......................................................................................................................................... 34


Aras 2 Mengenalpasti jenis sistem pengairan titisan dan percikan........................................................................................................ 34
Bandingbeza - Aras 3 Membandingbeza sistem pengairan titisan dengan pengairan percikan. ............................................................. 35
Aras 3 Memasang dan menyelenggara sistem pengairan titisan dan percikan. (K2-Amali) .................................................................... 35
Langkah : ................................................................................................................................................................................................... 35

5.2 KOMPUTER DALAM PERTANIAN .................................................................................................................................................... 36


(a) Pengenalan .......................................................................................................................................................................... 36
Aras 1 Menghuraikan faedah penggunaan komputer ............................................................................................................................ 36

(b) Penggunaan komputer dalam pertanian ................................................................................................................................ 36


Aras 1 Menghuraikan secara ringkas penggunaan komputer dalam pertanian (K2-Aplikasi) .................................................................. 36

(c) Peranan teknologi maklumat dan perhubungan dalam sektor pertanian ................................................................................. 36
Aras 1 Menyenaraikan peranan teknologi maklumat dan perhubungan ................................................................................................. 36
Aras 1 Mengakses internet untuk mendapatkan maklumat dan perhubungan (K2-Amali) ....................................................................... 36

iv

Aras 2 Menyediakan satu laporan projek menggunakan perisian komputer (Amali) .............................................................................. 36
Aras 2 Memilih maklumat yang sesuai dan berkaitan dari internet (K2-Penilaian) ................................................................................. 36

5.3 BIOTEKNOLOGI DALAM PERTANIAN ............................................................................................................................................... 37


(a) Pengenalan .......................................................................................................................................................................... 37
Terminologi Aras 1 Menyatakan pengertian bioteknologi ...................................................................................................................... 37

(b) Kepentingan bioteknologi dalam pertanian ............................................................................................................................ 37


Aras 2 Menerangkan kepentingan bioteknologi dalam pertanian........................................................................................................... 37

(c) Penggunaan bioteknologi dalam pertanian ............................................................................................................................ 37


Aras 2 Menerangkan penggunaan bioteknologi dalam pertanian (K2-Aplikasi) ...................................................................................... 37
Aras 2 Mengaplikasikan prinsip bioteknologi dalam menghasilkan baja organik dan makanan melalui proses penapaian (K2-Amali) ..... 37
Langkah : ................................................................................................................................................................................................... 37
Langkah : ................................................................................................................................................................................................... 38

5.4 PERTANIAN PERSEKITARAN TERKAWAL ......................................................................................................................................... 38


(a) Pengenalan .......................................................................................................................................................................... 38
Terminologi Aras 1 Menyatakan pengertian pertanian persekitaran terkawal ........................................................................................ 38

(b) Kepentingan pertanian persekitaran terkawal ........................................................................................................................ 38


Aras 2 Menerangkan kepentingan pertanian persekitaran terkawal....................................................................................................... 38

(c) Struktur binaan pertanian persekitaran terkawal .................................................................................................................... 38


Aras 2 Menerangkan contoh struktur binaan pertanian persekitaran terkawal-rumah hijau dan kolam tiruan.......................................... 38
Aras 3 Menerangkan contoh penggunaan pertanian persekitaran terkawal dalam sistem-pertanian tanpa tanah dan perumahan ternakan
.............................................................................................................................................................................................................. 38
Aras 3 Mengaplikasikan prinsip pertanian persekitaran terkawal dalam menghasilkan tanaman sayuran menggunakan kaedah
hidroponik (K2-Amali)............................................................................................................................................................................. 38
Langkah : ................................................................................................................................................................................................... 38

KERTAS 2
Aplikasi
Aras 3 Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah berkaitan isu pertanian di Malaysia (K2-Aplikasi).................................................. 2
Aras 3 - Membuat inferens eksperimen menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis (K2-Aplikasi) ................................................. 4
Aras 2 : Menerangkan penggunaan pengawalatur pertumbuhan dalam (K2-Aplikasi) ............................................................................... 19
Aras 1/2 - Menyatakan/ menerangkan cara-cara mengurangkan kesan himpitan iklim (K2-Aplikasi) ....................................................... 21
Aras 1/2 Menyata dan menerangkan cara pencegahan dan pengawalan penyakit (K2-Aplikasi)............................................................ 25
Aras 1/2 Melakar dan menerangkan pelan susun atur ladang (K2-Aplikasi) .......................................................................................... 29
Aras 1/2 Menyediakan dan menerangkan jadual kerja (K2-Aplikasi) ..................................................................................................... 29
Aras 1/2 Menyediakan dan menerangkan format rekod yang berkaitan (K2-Aplikasi)............................................................................ 30
Aras 3 Merangka rancangan operasi ladang (K2-Aplikasi) .................................................................................................................... 30
Aras 3 Menerangkan aktiviti-aktiviti pemasaran hasil (K2-Aplikasi)....................................................................................................... 30
Aras 2 Menerangkan aspek pengurusan (K2-Aplikasi) ......................................................................................................................... 31
Aras 1 Menghuraikan penggunaan mekanisasi ladang dalam aktiviti (K2-Aplikasi) ............................................................................... 33
Aras 1 Menghuraikan secara ringkas penggunaan komputer dalam pertanian (K2-Aplikasi) .................................................................. 36
Aras 2 Menerangkan penggunaan bioteknologi dalam pertanian (K2-Aplikasi) ...................................................................................... 37

Penilaian
Aras 2 Membandingkan kelebihan dan kekurangan foraj dengan konsentrat (K2-Penilaian) .................................................................. 23
Aras 2 Membandingkan kelebihan dan kekurangan pengawanan semulajadi dengan permanian beradas (K2-Penilaian) ...................... 28
Aras 3 Memilih bidang usaha berdasarkan nilai pulangan setiap ringgit dilabur (K2-Penilaian) .............................................................. 29
Aras 3 Menilai prestasi bidang usaha berdasarkan (K2-Penilaian)........................................................................................................ 31
Aras 3 Membuat keputusan untuk masa depan bidang usaha : meneruskan, membubarkan, menggantikan dengan yang lain atau
mengubahsuai pengurusan bidang usaha (K2-Penilaian) ........................................................................................................................ 31
Aras 2 Memilih maklumat yang sesuai dan berkaitan dari internet (K2-Penilaian) ................................................................................. 36

Kuantitatif
Aras 1 - Menghitung kuantiti nutrien dalam baja lurus (K2-Kuantitatif) ..................................................................................................... 10
Aras 2 - Menghitung kuantiti nutrien dalam baja sebatian (K2-Kuantitatif)................................................................................................ 10
Aras 2 - Menghitungkan kuantiti baja untuk membekalkan kuantiti nutrien yang diperlukan (K2-Kuantitatif) ............................................. 11
Aras 3 - Menghitung kos baja bagi satu program pembajaan (K2-Kuantitatif)........................................................................................... 11
Aras 2 - Menghitung nisbah penukaran makanan (K2-Kuantitatif)............................................................................................................ 24
Aras 1 Menghitung anggaran pendapatan, anggaran perbelanjaan dan keuntungan (K2-Kuantitatif) ...................................................... 29
Aras 2 Menghitung kos luar jangka dan pulangan setiap ringgit dilabur (K2-Kuantitatif) ......................................................................... 29
Aras 3 Menyediakan belanjawan beberapa bidang usaha (K2-Kuantitatif) ............................................................................................ 29

Amali
Aras 1 - Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis (K2-Amali) ................................................... 4
Aras 1 - Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan (K2-Amali)................................................... 7
Aras 1/2 - Eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah/ menginterpretasi data (K2-Amali)........................................................... 9
Aras 1 Melakukan pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia. (K2-Amali) ............................................................................. 15
Aras 1 Melakukan tut dan cantuman tunas (K2-Amali) ......................................................................................................................... 18
Aras 1 Melakukan eksperimen menunjukkan kesan kalsium karbida ke atas proses kemasakan buah. (K2-Amali)............................... 19
Aras 2 Melakukan bedah siasat ke atas ayam/ puyuh dan melakar sistem pencernaan (K2-Amali) ................................................. 22
Aras 3 Memasang dan menyelenggara sistem pengairan titisan dan percikan. (K2-Amali) .................................................................... 35
Aras 1 Mengakses internet untuk mendapatkan maklumat dan perhubungan (K2-Amali) ....................................................................... 36
Aras 2 Mengaplikasikan prinsip bioteknologi dalam menghasilkan (K2-Amali) ...................................................................................... 37
Aras 3 Mengaplikasikan prinsip pertanian persekitaran terkawal dalam menghasilkan tanaman sayuran menggunakan kaedah
hidroponik (K2-Amali)............................................................................................................................................................................. 38

vi

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

BAB 1 : PERTANIAN DI MALAYSIA


Waktu 1-2 (2 waktu)
1.1 Kepentingan Pertanian di Malaysia
Aras 1 Menyata dan menghurai kepentingan pertanian
kepada negara.
Pengeluaran bahan makanan, contoh padi, buah-buahan,
daging, telur dan susu, mengurangkan import bahan
makanan.
Pengeluaran bahan mentah, contoh getah, tembakau,
minyak sawit dll. Industri pembuatan tayar, kilang rokok,
menghasilkan barangan siap/ separuh siap contohnya
tayar, marjerin dll.
Pendapatan eksport. Contoh getah dan kelapa sawit,
meningkatkan tukaran wang asing.
Menyediakan peluang pekerjaan. Di ladang, kilang,
pemasaran, perkhidmatan. Kemiskinan dan
pengangguran dapat dikurangkan.

Waktu 3-6 (4 waktu)


1.2 Tanaman dan Ternakan di Malaysia
Aras 1 Memerihalkan taburan tanaman dan ternakan yang
utama.
Tnm/
Ternakan
Kelapa sawit

Getah

Padi

Huraian
Terpenting di Malaysia, Sumber
pendapatan ke (2002). 3.6% dari jumlah
ekaport- Feb 2002 Pengeluar minyak ks
utama dunia. Banyak di tanam di tanah
rancangan FELDA.
Tanaman jualan ke 2 terpenting. Tempat
ke 4 dalam nilai eksport (1989).
Pengeksport utama dunia. 80.6%
diusahakan pekebun kecil.
Ketiga terluas selepas k. sawit/ getah.
Pengeluaran hanya menampung 70%
keperluan. Di Dataran Kedah, Kelantan
dan Tanjung Karang.

Lembu/
kerbau

Pengeluaran susu negara belum


mencukupi.

Ayam dan
itik

Daging ayam/ telur melebihi keperluan/


baki eksport Singapura.

Aras 1 Menyatakan faktor yang mempengaruhi taburan


tanaman dan ternakan yang utama.
-

Iklim
Perkembangan sejarah
Ekonomi
Dasar kerajaan.

Pertalian Aras 2 - Menghubungkait faktor iklim,


perkembangan sejarah, ekonomi dan dasar
kerajaan dengan taburan tanaman dan ternakan
yang utama.
Iklim
Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Iklim panas di tanah rendah sesuai dengan


padi, kelapa sawit, getah, koko dan kelapa.
Iklim sejuk di tanah tinggi seperti C.Highlands sesuai
dengan kobis, strawberi, teh, kekwa dan tomato.
Sifat fizik dan kesuburan tanah
- Tanah berliat sesuai dengan padi, manakala kelapa
sawit dan getah sesuai di tanah loam jenis laterit,
bersaliran baik dan di kawasan lereng/kaki bukit.
- Pantai barat terlindung angin monsun, sesuai untuk
getah dan kelapa sawit.
- Tanah gambut sesuai dengan tanaman nenas.
Sayur-sayuran ditanam dekat bandar kerana
- hasil cepat dipasarkan/ mudah rosak.
- adanya pengangkutan yang baik.
- pasaran yang tinggi.
- kemudahan bekalan input.

Perkembangan sejarah
- Sebelum penjajahan, tanaman hanya untuk sara diri
seperti padi, sayuran dan buahan.- Inggeris
memperkenalkan getah dan k sawit.- Cina membawa
babi dan India-lembu.
Ekonomi
- Jalanraya, memudahkan hasil ke kilang.
- Kilang berhampiran permintaan tinggi.
Dasar kerajaan
- Pembukaan FELDA ditanam ks dan getah.
- Kawalan harga /subsidi input pertanian.
- Menghadkan jenis pertanian di kawasan
tertentu/melarang ternak babi di kawasan perumahan.
Waktu 7-10 (4 waktu)
1.3 Trend Pertanian di Malaysia
Aras 1/2 Menyata dan menjelaskan trend pertanian di
Malaysia
Mempelbagaikan tanaman dan ternakan
- Durian, mangga, lebah madu, kambing.
- Mengurangkan risiko kerugian.
- Bebiri di ladang getah/tambah pendapatan.
Pertanian berorientasikan eksport dan komersil
- Buahan, sayuran, dan bungaan mendapat pasaran yang
baik di luar negara.
- Kebanyakan eksport ke Singapura, Hong Kong, Asia
Timur dan Eropah.
- Pengeluar orkid kedua terbesar di dunia dan
kebanyakannya dieksport ke Singapura.
Hubungkait pertanian dengan pelancongan
- Cameron Highlands memberi peluang pelancong
membeli bungaan dan buahan segar.
- Ladang komersial menarik minat pelancong.
- Membina lebuh raya melintasi ladang.
- Risalah kawasan pertanian menarik seperti Jelapang
Padi Malaysia.
- Taman pertanian menarik minat pelancong.
1

3528

Hubungkait dengan landskap


- Pertanian yang mengambil kira unsur estetik.
- Pokok buahan selain dari hasil juga menghasilkan bentuk
yang menarik.
- Kawasan perumahan dibina landskap yang menarik.
Ladang kontrak
- Persetujuan antara peladang dengan pemborong tentang
pembelian hasil.
- Menjamin pasaran hasil.
- Pembeli mendapat bekalan berterusan dan pada harga
yang telah dipersetujui.
- Contohnya perbekalan udang galah, ayam untuk
restoran. Bunga segar untuk hotel dan tomato cherry
untuk syarikat penerbangan.
Penggabungan ladang kecil
- Jabatan pertanian melaksanakan program projek
pertanian berkelompok/ untuk meningkatkan kecekapan
penggunaan buruh dan input/ skala ekonomi.
Perhutani (Agroforestry)
- Pendekatan di mana kegiatan perhutanan dan pertanian
dilaksanakan serentak.
- Contohnya tanaman selangan rotan dalam kebun getah.
Waktu 11-14 (4 waktu)
1.4 Isu Pertanian di Malaysia
Aras 1/2 Menyata dan menjelaskan isu pertanian Malaysia
Aras 3 Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah
berkaitan isu pertanian di Malaysia (K2-Aplikasi)
Produktiviti
- Ditakrifkan sebagai kecekapan mengguna input untuk
mendapatkan hasil maksimum.
- Bidang pertanian masih rendah produktiviti kerana
banyak menggunakan tenaga buruh, saiz ladang kecil,
hasil kurang dan masalah iklim/penyakit.
- Langkah mengatasi
- Melaksanakan sistem ladang kelompok.
- Perladangan campuran Contohnya kebun
getah di tanami pelbagai jenis tanaman jangka
pendek.
- Penggunaan klon/baka yang bermutu tinggi.

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Langkah mengatasi:
- Mempelbagaikan media untuk pengembangan
seperti media elektronik supaya teknologi
baru sampai kepada petani.

Pendidikan dan latihan


- Pelajaran pertanian pelajar menengah rendah.
Institut Pertanian menganjurkan kursus sijil untuk jawatan
sebagai juruteknik pertanian.
- Kursus pertanian diperingkat diploma, ijazah dan sarjana
diadakan di UPM.
Kursus pendek untuk petani diadakan untuk
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran.
- Langkah mengatasi:
- Melatih lebih ramai petani dan bakal petani
teknologi baru dalam pertanian.
Penghijrahan penduduk desa ke bandar
- Lebih ketara disektor k sawit dan getah.
- Atasi dengan pengambilan pekerja asing.
- Langkah mengatasi:
- Memberikan insentif kepada belia yang
hendak menceburi bidang pertanian.
Pencemaran alam sekitar
- Bahan buangan kilang sawit, penggunaan racun
- Punca pencemaran/ Bahan buangan pemprosesan
bahan pertanian, asap dari pembakaran sisa tumbuhan,
sisa toksik penggunaan racun pertanian, pencemaran air
oleh penggunaan baja dan najis haiwan, pencemaran
sungai oleh tanah akibat hakisan dari kawasan
penanaman.
- Langkah mengatasinya:
- Mendapan kelapa sawit dijadikan baja.
- Jerami padi, habuk kayu, dedak padi dijadikan
medium penanaman kulat.
- Lelehan koko boleh dijadikan alkohol dan
seterusnya cuka.
- Campuran sekam padi dengan padi yang disimpan
boleh dijadikan bahan mengawal serangga perosak.
Kekurangan buruh
- Lebih berminat bekerja di kilang.
- Langkah mengatasi
- Menggunakan teknologi baru.
- Merancang penggunaan buruh.
- Menjalankan bidang usaha yang kurang buruh.

Ketidakstabilan harga
- Harga sentiasa berubah-ubah mengikut permintaan dan
kuantiti.
- Langkah mengatasi masalah
- Mengadakan harga minimum.
- Merancang penanaman dan bekalan hasil.
- Memproses hasil.
Penyebaran dan pengamalan teknologi baru
- Kemudahan tali air membantu peladang menanam
tanaman di luar musim.
- Pegawai pengembangan menyampaikan teknologi
moden kepada peladang.
- Diantara masaalah dihadapi ialah kurang kesediaan
petani untuk mengamalkannya.
Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Waktu 15-18 (4 waktu)


1.5 PERANAN INSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN
PERTANIAN
Aras 1/2 Menyata dan menghuraikan peranan institusi
kerajaan dan swasta dalam pembangunan
pertanian

Peranan

Institusi
JPS

Menyediakan
infrastruktur

FELDA

Catatan
Pengairan dan saliran
Kemudahan asas
peneroka seperti stor,
kilang dan jentera.

RISDA/LPP

Kemudahan asas

MARDI

Menyelidikan tanaman
dan ternakan

RRIM

Penyelidikan getah

PORIM

Minyak kelapa sawit

Khidmat
nasihat dan
latihan

Jabatan
Pertanian,
Jabatan
Perkhidmatan
Haiwan, LPP
dan RISDA

Kursus, promosi,
sampel percuma
menyalur hasil
penyelidikan

Menyediakan
peluang
pekerjaan

FELDA,
FELCRA

Penyelidik, pegawai
pemasaran, juruteknik
pertanian, operator
jentera pertanian

Bantuan
kewangan

Bank Pertanian
JPH, LPP,
RISDA.

Untuk membeli input


pertanian.

Penyelidikan
dan
pembangunan

JPHaiwan
Membuat
penyeliaan

Pemasaran
hasil

Pusat
kuarantina
FAMA

Memeriksa pusat
penyembelihan lembu
Mengelakkan
kemasukan agen
penyaki
Pemasaran hasil
pertanian

LPP, PORLA,
Bernas, LTN

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

BAB 2 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI


PERTUMBUHAN DAN HASIL TUMBUHAN
Waktu 1-2 (2 waktu)
2.1 Pengenalan
Aras 1/2 Menyatakan dan menjelaskan faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan.
Iklim - merangkumi suhu, hujan, angin dan cahaya.
Tanah - mengandungi nutrien untuk pokok.
Biosis - organisma yang mempunyai kesan baik dan buruk.
Genetik - sifat yang diwarisi oleh tanaman.
Pengawalatur pertumbuhan - bahan kimia yang
mempengaruhi pertumbuhan tanaman.
Waktu 1 (1 waktu)
2.2 Iklim
Aras 1 Mengenalpasti unsur iklim yang mempengaruhi
pertumbuhan dan hasil tumbuhan.
-

Cahaya, suhu, hujan dan air.

Waktu 2-9 (8 waktu)


(a) Cahaya
Aras 1 - Menamakan proses yang dipengaruhi cahaya yang
memberi kesan terhadap pertumbuhan dan hasil
tumbuhan
-

Fotosintesis.
Kefotokalaan.

Aras 3 - Membuat inferens eksperimen menunjukkan cahaya


diperlukan untuk fotosintesis (K2-Aplikasi)
-

Pertalian - Aras 1/2 - Menyatakan dan menghuraikan faktorfaktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh
tumbuhan
-

Mentafsir - Aras 2 - Menginterpretasi pemerhatian eksperimen


menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis
-

Warna biru tua pada daun yang tidak ditutupi


menunjukkan kehadiran kanji manakala kawasan yang
ditutupi berwarna putih iaitu tidak terdapat kanji.

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Keluasan permukaan daun - daun lebar menerima lebih


cahaya dari daun tirus.
Susunan daun - daun mendatar melindungi daun bawah
dari cahaya.tanaman yang berdaun tegak boleh ditanam
lebih rapat.
Topografi- kawasan bersudut tegak dengan matahari
menerima lebih banyak sinaran.
Naungan -mengurang kesan cahaya terlalu terik kepada
anak benih di tapak semaian.

Metodologi K1 - Aras 1/2 - Menyenaraikan dan menghuraikan


kaedah-kaedah yang digunakan bagi penerimaan
cahaya optimum

Aras 1 - Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan cahaya


diperlukan untuk fotosintesis (K2-Amali)
Bahan dan alatan larutan iodin, etil alkohol, kad dan klip
kertas, daun dari pokok segar.
Langkah
- Pilih daun segar dari pokok yang terlindung dari
cahaya matahari semalaman.
- Tutup sebahagian permukaan dengan kad dan klip.
- Dedahkan selama 40 minit.
- Didihkan dalam air selama 5-10 minit/ memecahkan
dinding sel.
- Rendam 5 minit dalam etil alkohol yang dipanaskan
dalam kukus air.
- Keluarkan daun dan basuh dengan air.
- Letakkan dalam piring petri dan titiskan larutan
iodin.
- Selepas 5 minit basuh dengan air.
- Warna diperhatikan.
Langkah keselamatan:
- Panaskan etil alkohol dengan berhati-hati.

Menunjukkan kawasan terdedah cahaya berlakunya


fotosintesis kerana terdapatnya kanji.
Kesimpulannya cahaya diperlukan oleh tumbuhan bagi
menjalankan proses fotosintesis.

Memilih tapak yang sesuai - sayuran memerlukan


kawasan lapang yang tidak terlindung.
Jarak penanaman yang sesuai - membolehkan semua
pokok menerima cahaya matahari, mengurangkan
rumpai, memberikan hasil dan kadar pertumbuhan yang
tinggi. Jika tanaman ditanam terlalu rapat, penjarangan
hendaklah dilakukan. Jika jarak terlalu rapat, pokok akan
kurus, dan lemah Ini diakibatkan oleh persaingan
mendapatkan faktor-faktor cahaya, ruang, udara dan air.
Corak-corak penanaman -sistem segi empat,sistem siku
keluang dan sistem segi tiga.
Menyediakan sokongan - untuk tanaman menjalar/
memanjat/memerlukan sokongan.
Jenis-jenis sokongan ialah kayu tunggal (lada hitam)
kayu junjung (kacang panjang), berpara (peria) dan
berpagar (tomato).
Masalah jika tiada sokongan - kualiti /kuantiti hasil
kurang, penjagaan/pungutan hasil sukar/ kadar
fotosintesis rendah/kurang cahaya yang diterima.
Mengawal rumpai - rumpai bersaing dengan tanaman
untuk mendapatkan cahaya.
Membekalkan cahaya tiruan -menggunakan lampu pijar
dan lampu pendarflour, biasanya untuk mengawal aruhan
pembungaan.
Mengapa kedua-dua lampu digunakan serentak. Lampu
pijar boleh menghasilkan spektrum biru hingga infra
merah yang diperlukan oleh tanaman/ kelemahannya
hanya 5% tenaga elektrik yang ditukar kepada tenaga
cahaya.
Lampu pendaflour kurang cahaya merah dan inframerah
tetapi kebaikannya lebih 15% tenaga elektrik dapat
ditukar kepada tenaga cahaya.
Menanam tanaman selingan
- ialah tanaman jangka pendek (keledek, kacang tanah,
4

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

jagung) yang ditanam diantara tanaman jangka panjang


(kelapa, getah, buah-buahan) semasa masih muda.
Mencantas - membuang bahagian tumbuhan yang tidak
diperlukan.Amalan ini membolehkan cahaya sampai ke
bahagian yang dahulunya terlindung. Bincangkan:
alatan/kebaikan mencantas.

Prinsip dan Generalisasi - Aras 2 - Menghuraikan proses


fotosintesis dan kefotokalaan

Pertalian - Aras 3 - Menerangkan faktor yang mempengaruhi


kefotokalaan
-

Fotosintesis
- Fotosintesis ialah proses menghasilkan karbohidrat dari
karbon dioksida dan air oleh tumbuhan hijau.
- Semasa proses ini tenaga cahaya diserap oleh klorofil
dan gas oksigen dibebaskan.
- Intensiti cahaya -intensiti cahaya yang tinggi
menambahkan kadar fotosintesis.
- Gelombang cahaya
- Taburan gelombang cahaya dinamakan spektrum
cahaya.
- Fotosintesis memerlukan gelombang cahaya warna
merah dan biru.
Pertalian - Aras 3 - Menerangkan faktor yang mempengaruhi
fotosintesis
-

Keamatan cahaya semakin tinggi keamatan cahaya


kadar fotosintesis semakin tinggi hingga satu tahap
tertentu.
Gelombang cahaya gelombang cahaya biru dan merah
diserap lebih berkesan oleh klorofil untuk digunakan
sebagai tenaga.
Suhu suhu yang bertambah meningkatkan kadar
fotosintesis hingga satu tahap tertentu.

Kefotokalaan
- Reaksi tumbuhan terhadap perbezaan tempoh siang dan
malam.
Tanaman memerlukan siang pendek
- Pembungaan Kek Hwa dikawal dengan memendekkan
tempoh siang/ tujuannya mendapat hasil pada masa
permintaan tinggi dan lebih berkualiti/seragam.
- Contoh lain - Orkid Phalaeonopsis, kacang soya, nanas
dan ubi keledek.

tetap
tampang
siang

berbunga

siang

tetap
tampang

Tanaman yang memerlukan tempoh siang panjang


Gandum, jarak dan ubi kentang memerlukan tempoh siang
yang panjang untuk berbunga.
siang

berbunga

Sains Pertanian
siang Cemerlang Apas Gemilang tetap

tampang
siang

15 min

berbunga

Jenis tanaman ada tanaman memerlukan tempoh siang


yang panjang dan ada yang memerlukan tempoh siang
yang pendek.
Tempoh siang menentukan sama ada tanaman
berbunga atau tidak.

Waktu 10-13 (4 waktu)


(b) Suhu
Pertalian - Aras 1/2 - Menjelaskan dan menerangkan
bagaimana suhu memberi kesan terhadap.
Percambahan
- Kadar percambahan meningkat hingga 35 C.
- Suhu yang tinggi menghalang percambahan kerana
enzim musnah.
Transpirasi
- Suhu tinggi meningkatkan transpirasi, dan
menghilangkan haba berlebihan.
- Kadar transpirasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan air,
tiupan angin dan kelembapan udara.
Kualiti hasil tumbuhan
- (teh, kubis) lebih baik pada suhu lebih rendah.
- Suhu rendah membolehkan hasil disimpan lebih lama
kerana respirasi dan aktiviti enzim dapat dikurangkan.
- Kualiti hasil dipengaruhi oleh faktor suhu, bekalan
oksigen, organisma perosak dan kelembapan.
- Suhu sesuai untuk penyimpanan 00c 180c.
- Hasil boleh disimpan lama pada suhu rendah kerana
aktiviti enzim berkurangan.
- Suhu tinggi meningkatkan kadar respirasi dan
mempercepatkan biji benih bercambah.
- Perbezaan suhu siang dan malam ketara dan
penurunan suhu mendadak menggalakkan pengeluaran
bunga seperti anggerik merpati dan bakawali.
Fizikal tumbuhan
- Suhu terlalu tinggi akan mencederakan tisu tanaman.
Tanaman pisang lambat matang jika suhu rendah.
(<250C). Bagi tanaman hidroponik takat suhu genting
ialah 300C.
Metodologi K1 - Aras 1/2 - Menyatakan dan menghuraikan
kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu
yang sesuai
Memilih tapak
- Tanaman suhu rendah seperti teh ditanam di tanah
tinggi. Suhu turun 0.60C setiap 100 m.
- Jika satu tempat ketinggian 700m dari aras laut
mempunyai suhu 27.5 0C. Hitung ketinggian satu tempat
5

3528

yang suhunya

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

30.50C.

Menyediakan naungan
- Dapat mengurangkan suhu pada pokok baru ditanam.
Tanaman tebu dan tembakau boleh menggunakan
cahaya maksimum sementara kopi, the dan koko
biasanya memerlukan naungan pada peringkat awal.
Bincangkan : bahan-bahan untuk membuat naungan.
Lakaran naungan.

Memilih tapak - elakkan menanam di kawasan tiupan


angin kencang.
Menyediakan sokongan - struktur seperti pancang
membolehkan tanaman berpaut dan mengurangkan
kecederaan ribut.
Menanam pada jarak yang sesuai - yang sesuai
mengurangkan halaju tiupan angin yang mengenai
pokok.

Menyediakan sungkupan
- Mengurangkan sejatan air dan cahaya matahari yang
mengenai tanah, keadaan ini menolong merendahkan
suhu tanah. Lakaran sungkupan.
Waktu 14-17 (4 waktu)
(c) Hujan
Pertalian - Aras 1/2 Menjelaskan dan menerangkan
bagaimana air memberi kesan terhadap.
-

Fotosintesis - air kurang, liang stoma tertutup/


menghalang kemasukan CO2/fotosintesis menurun.
Penyerapan dan translokasi nutrien
kekurangan air menganggu penyerapan dan translokasi
nutrien kerana air pelarut utama.
Transpirasi - air yang berlebihan akan tersejat melalui
stoma,kutikel dan lentisel.
Kesegahan sel - jika air cukup, sel menjadi segah,
membolehkan daun menerima cahaya.

Metodologi K1 - Aras 1/2 Menyatakan dan menghuraikan


kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang
optimum
- Melakukan pengairan yang sesuai
Pengairan ialah proses memasukkan air ke kawasan
tanaman. Perlu di kawasan hujan tidak sekata supaya
tanaman mendapat kuantiti air optimum.
- Melakukan penyaliran yang sesuai
Ialah proses menyalir keluar air yang berlebihan dari
kawasan penanaman. Tujuannya supaya tanaman
mendapat bekalan oksigen tanah yang mencukupi.
- Menanam pada masa yang sesuai - elakkan menanam di
musin cuaca buruk seperti banjir atau kemarau.
Waktu 18-19 (2 waktu)
(d) Angin
Pertalian - Aras 1 Menjelaskan bagaimana angin memberi
kesan terhadap.
- Transpirasi - tiupan angin yang kencang
mempercepatkan kadar transpirasi.
- Pendebungaan - angin membantu memindahkan
debunga ke permukaan stigma yang lain.
- Penyebaran penyakit dan perosak - spora dan bakteria
dapat diterbangkan oleh angin
- Fisikal tumbuhan - tiupan angin yang kencang dapat
menumbang pokok/dahan.
Metodologi K1 - Aras 1/2 Menyenarai dan menjelaskan
amalan untuk mengelakkan cedera ribut
- Mengadakan pengadang angin seperti pokok besar.
Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

2.3 Tanah
Waktu 1 (1 waktu)
(a) Pengenalan
Termonologi Aras 1 Mentakrifkan tanah.
Lapisan atas permukaan bumi yang terhasil dari
tindakan kuasa semulajadi terhadap bahan-bahan induk.

Pemerhatian :

Tinggi tanah (cm)

Pengkelasan - Aras 1/2 - Mengenalpasti, melakar dan melabel


lapisan-lapisan profil tanah lazim
-

Pisahan

Lapisan profil tanah terdiri daripada:


Tanah atas (tebal 15 cm, paling subur, pengudaraan
baik, terdapat organisma tanah).
Tanah bawah (di bawah tanah atas, lebih padat, bahan
terkumpul melalui larut resap, menghalang pergerakan
akar, sedikit sahaja organisma),
dan Batuan (bahan induk tanah, sedang mengalami
luluhawa).

Sokongan mekanik. Akar mencengkam kumin tanah


supaya tumbuh tegak.
Membekalkan nutrien. Pereputan bahan organik
membebaskan nutrien yang dapat diserap oleh akar.
Membekal oksigen dan air. Rongga tanah mengandungi
air atau udara untuk pernafasan akar.

Waktu 3-6 (4 waktu)


(c) Komponen tanah
Aras 1 - Menyata peratus komponen tanah
-

bahan mineral (45%)


bahan organik (5%)
udara (25%)
air (25%)

Aras 1 - Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan butir


pepejal tanah secara mendapan (K2-Amali)
Alatan :
Balang gas, penutup balang gas.
Bahan :
Sampel tanah, air suling.
Langkah :

Masukkan sampel tanah ke dalam balang gas


sehingga balang ketinggian balang gas.
Masukkan air sehingga penuh.
Tutup mulut balang gas.
Goncang sehingga kumin tanah terpisah.
Biarkan balang gas semalaman (24 jam) tanpa
gangguan.
Ukur ketinggian setiap pisahan tanah.
Catat dalam jadual.

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Ketinggian
(cm)

Peratus

Pasir
Kelodak
Liat
Kesimpulan :

Waktu 2 (1 waktu)
(b) Kepentingan tanah
Aras 1/2 -Menyata dan membincang kepentingan tanah
-

Hitungkan peratusan setiap pisahan tanah.


Tentukan kelas tekstur tanah menggunakan rajah
segitiga tekstur.

Kelas tekstur tanah ialah ..

Langkah keselamatan:

Goncang dengan berhati-hati untuk mengelakkan


larutan tumpah.
Ambil bacaan ketinggian dengan cermat.

Aras 2 - Menginterpretasi data dan pemerhatian eksperimen


-

Berdasarkan peratus setiap lapisan, jenis tekstur tanah


dapat ditentukan menggunakan carta segitiga tekstur.

Aras 2 - Membincang komponen tanah/ kepentingannya


i. Komponen pepejal.
- Terdiri daripada bahan organik dan bukan organik.
- Bahan tak organik terdiri daripada kumin mineral yang
berasal dari bahan induk yang mengalami luluhawa.
- Kumin mineral ini termasuk pasir, kelodak dan liat.
- Kepentingan : bahan organik terdiri dari sisa tanaman
dan haiwan yang mengalami proses pereputan dan
membebaskan bahan mineral sebagai nutrien tumbuhan.
- Hasil terakhir pereputan dinamakan humus yang
berwarna hitam, tidak larut air dan bersifat koloid.
- Tanah juga terdapat organisma seperti bakteria, kulat,
alga dan nematod.
ii. Komponen udara.
- Gas memenuhi rongga tanah apabila keadaan kering.
- Udara tanah mengandungi lebih karbon dioksida tetapi
kurang oksigen berbanding atmosfera kerana respirasi
akar dan mikroorganisma.
- Kepentingan mengandungi oksigen untuk pernafasan
akar dan organisma tanah.
iii . Komponen air.
- Air memenuhi rongga tanah selepas hujan lebat.
- Keadaan tanah di mana mengandungi air maksimum
dinamakan muatan medan tanah.
- Tahap di mana tumbuhan tidak lagi dapat menyerap air
tanah dinamakan had layu.
7

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Kepentingan melarutkan nutrien untuk diserap oleh


akar.

Waktu 7 (1 waktu)
(d) Sifat fizik tanah
i. Warna
Aras 1 - Menyatakan kepentingan warna tanah.
-

Menerangkan keadaan fizikal tanah seperti kandungan


bahan organik, saliran, tahap kesuburan dan organisma.
Contoh tanah lereng bukit warna merah dan sawah padi
warna kelabu.
Biasanya tanah warna gelap lebih banyak kandungan
organik dan dengan itu lebih subur.

Waktu 8-11 (4 waktu)


ii. Tekstur tanah
Terminologi Aras 1 - Mentakrifkan tekstur tanah
Peratus bandingan kumin liat, kelodak dan pasir di
dalam tanah.
Aras 2 - Menerangkan kepentingan tekstur tanah
-

Mempengaruhi saliran, tanah bertekstur kasar (pasir)


membenarkan air mengalir dengan mudah dan tanah liat
sebaliknya.
Pernafasan akar. Tanah berkumin kasar mengandungi
lebih banyak liang dari tanah berkumin halus.
Penyerapan nutrien. Saiz rongga yang sederhana
membenarkan air melarutkan nutrien untuk diserap oleh
akar.
Tanah bertekstur halus banyak kumin liat yang bersifat
koloid dan dapat menjerap nutrien untuk diambil oleh
akar pokok.
Menentukan samada tanah mudah dikerjakan. Tanah
berpasir lebih longgar membolehkan kerja-kerja
persediaan tanah dilakukan dengan mudah.

- Memberikan keputusan yang cepat.


(b) Kaedah mendapan
Bahan dan alatan :
Sampel tanah, balang gas, air dan pembaris.
Kaedah :
- Isikan sampel ke dalam balang gas/ hingga separuh
penuh.
- Tuang air ke dalam balang gas/ sehingga tiga perempat
isipadunya.
- Tutup balang gas
- Goncang perlahan-lahan sehingga kumin tanah terpisah.
- Letakkan balang gas di atas meja semalaman untuk
membenarkan kumin tanah mendak.
- Ukur ketinggian setiap kumin tanah dengan
menggunakan pembaris dan catatkan keputusannya.
- Kira peratus setiap kumin tanah/ pasir, loam dan liat.
- Gunakan segi tiga tekstur untuk menentukan kelas
tekstur tanah.
Langkah keselamatan
Berhati-hati semasa menggoncang balang gas.
Tutup balang gas dengan sepenuhnya/
mengelakkan tanah/air keluar.
Keputusan :
Hitungkan peratus kumin tanah dengan formula berikut
% kumin

= Ketinggian lapisan kumin x 100


Ketinggian semua lapisan

Metodologi K1 - Aras 3 - Menentukan kelas tekstur tanah


menggunakan kaedah medan dan kaedah
mendapan
(a) Kaedah medan
Pemerhatian

Kesimpulan

Rod tidak dapat dibentuk

Sangat berpasir

Bebola dapat dibentuk

Pasir berloam

Rod dapat dibentuk

Tanah loam

Rod membentuk U tetapi


tidak dapat membentuk
gelang

Loam tanah liat

Gelang retak-retak
Gelang dapat dibentuk

Tanah liat berpasir


Tanah liat

- Tidak tepat.
Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Waktu 12 (1 waktu)
iii. Struktur tanah
Terminologi Aras 1 - Mentakrifkan struktur tanah
Struktur tanah ialah susunan kumin tanah membentuk
agregat tanah.

pengikatan nitrogen lebih aktif pada pH melebihi 5.5.


Kebanyakan mikro bermanfaat hidup lebih sempurna
pada pH 5.5 hingga 7.8.
Penyakit tumbuhan. Organisma penyebab penyakit hidup
lebih sempurna pada pH rendah. pH terlalu tinggi atau
rendah juga menyebabkan akar tidak tumbuh dengan
baik.

Aras 1 - Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanah


-

Berbagai bentuk
struktur tanah iaitu
butir
rapuh,berblok,prisma
tik, berlapis,
kolumnar.
Tanah berpasir
dikelaskan kepada
tanah tidak
berstruktur.
Struktur tanah boleh
diperbaiki dengan
mencampur bahan
organik supaya
dapat membentuk
struktur yang baik.

Aras 1/2 - Menyenarai dan menghuraikan faktor-faktor yang


menyebabkan keasidan tanah
-

Kandungan bahan organik. Bahan induk yang berasid


seperti granit menghasilkan tanah yang berasid.
Larutresapan. Larutlesapan bahan kapur seperti
kalsium, magnesium dan kalium.
Penggunaan baja kimia. Baja kimia seperti ammonium
sulfat meningkatkan keasidan.
Pereputan bahan organik membebaskan asid-asid
organik.
Penambahan asid karbonik dan asid nitrik. Gas karbon
dioksida yang larut dalam air hujan membentuk asid
karbonik yang boleh menghasilkan ion hidrogen. Gas
nitrogen oksida dan nitrogen dioksida larut dalam air
hujan/ membentuk asid nitrik.
Respirasi akar dan organisma tanah menghasilkan
karbon dioksida/ yang membentuk asid karbonik apabila
larut dalam air.

Aras 2 - Menerangkan kepentingan struktur tanah


-

Membenarkan kemasukan udara dan air/ membolehkan


tanaman mendapat air secukupnya.
Menguatkan agregat tanah/ mengurangkan hakisan.
Mengurangkan kesan toksik karbon dioksida/ karbon
dioksida lebih mudah meresap ke udara.

Waktu 12-17 (6 waktu)


(e) Sifat kimia tanah
Terminologi Aras 1 - Mentakrifkan pH tanah

Aras 1 - Eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah


meter pH dan larutan penunjuk (K2-Amali)
Mentafsir - Aras 2 - Menginterpretasi data dan pemerhatian
eksperimen menguji pH tanah menggunakan- meter
pH, larutan penunjuk
Alatan :
Tabung uji, sudu, rak t.uji dan carta warna.
Bahan :

pH ialah petunjuk darjah keasidan larutan.


pH <7 berasid, pH 7 neutral dan pH>7 adalah beralkali.
Kebanyakan tanah di Malaysia adalah berasid iaitu
antara 4.2 hingga 4.8.
Tanaman memerlukan keadaan pH tanah yang hampir
neutral iaitu 6 hingga 7.5

Sampel tanah, air suling, barium sulfat, larutan


penunjuk universal.
Langkah :

Pertalian - Aras 1/2 - Menjelaskan bagaimana pH memberi


kesan terhadap, dan menghubungkaitkan nilai pH
dengan ketersediaan nutrien
-

Ketersediaan nutrien. pH yang terlalu rendah


menyebabkan pembebasan ion ferum dan aluminium. pH
yang terlalu tinggi mebebaskan ion kalsium dan
magnesium. Ion-ion ini bertindakbalas dengan fosfat
membentuk fosfat tak larut, menyebabkan fosfat kurang
tersedia jika pH terlalu tinggi atau rendah. Boron dan
mangan lebih tersedia pada pH rendah. Ketersediaan
klorin tidak dipengaruhi oleh perubahan pH. Kuprum dan
Ferum lebih tersedia pada pH 4.5 hingga 7.5.
Aktiviti mikrob. Bakteria dan aktinomisit hidup lebih aktif
pada keadaan sedikit berasid. Proses penitratan dan

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Masukkan barium sulfat/ 2-5 cm/ ke dalam


tabung uji.
Masukkan sampel tanah/ sama banyak.
Tambahkan air suling/ tiga suku penuh.
Rendam meter pH dan catatkan bacaannya
(jika kaedah menggunakan meter pH).
Tambahkan larutan penunjuk universal/
beberapa titis.
Tutup mulut tabung uji/ dengan penutup.
Goncang/ secukupnya.
Biarkan mendak/ seketika.
Perhatikan warna/ padankan dengan carta
warna.
Tentukan nilai pH.

Langkah keselamatan:
9

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Gunakan air suling/?


Berhati-hati semasa menggoncang tabung uji/?
Gunakan penutup tabung uji semasa
menggoncang tabung uji/ jangan tutup dengan
jari/?

Aras 1 - Menyatakan jenis baja dan menamakan contoh baja


-

Aras 3 Membuat inferens nilai pH tanah dengan kesesuaian


penanaman
-

Nilai pH terlalu tinggi atau rendah tidak sesuai untuk


penanaman.

Waktu 18-23 (6 waktu)


(f) Unsur perlu untuk pertumbuhan tumbuhan
Terminologi Aras 1 - Mentakrifkan unsur makro dan mikro
Unsur makro ialah unsur yang diperlukan oleh tumbuhan
dalam kuantiti yang banyak manakala unsur mikro ialah
unsur yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit.
Aras 1 - Menyenaraikan unsur-unsur makro dan mikro untuk
pertumbuhan tumbuhan
Terdapat 16 nutrien kesemuanya.
- Unsur makro ialah karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen,
kalium, kalsium, magnesium, fosforus dan sulfur.
- Unsur mikro ialah klorin, ferum, mangan, zink, boron,
kuprum dan molibdenum.
Aras 1 - Menyatakan peranan dan gejala kekurangan unsur
makro N,P dan K
Pertalian Aras 2 - Menghubungkait gejala kekurangan
nutrien dengan unsur makro.
Nutrien

Peranan
Komponen utama
klorofil, protein dan
asid nukleik.
Menggalakkan
pertumbuhan tisu.
Boleh bergerak dalam
tumbuhan
Komponen protein,
asid nukleik dan ATP.
Mempercepatkan
perkembangan sel.
Boleh bergerak dalam
tumbuhan
Meransang enzim
fotosintesis dan terlibat
dalam sintesis
karbohidrat

Gejala kekurangan
Daun kuning,
terbantut dan
kering sebelum
matang

Baja organik berasal dari sisa tumbuhan dan haiwan


yang reput. Contoh - tahi haiwan, sisa tanaman, buangan
kilang kelapa sawit, kompos.
Baja kimia diproses secara kimia. Contoh -nitrophoska,
kalsium karbonat, urea.

Terminologi Aras 1 - Mentakrifkan baja lurus, baja lengkap,


baja sebatian dan baja campuran
Baja lurus baja yang hanya membekalkan satu nutrien
utama sahaja.
Baja lengkap baja yang membekalkan semua unsur utama
N, P dan K.
Baja sebatian baja yang diproses di kilang dalam secara
kimia.
Baja campuran baja diperoleh dari campuran baja lurus
secara fizikal.
Terminologi Aras 1 - Mentakrifkan gred baja
Peratusan berat nutrien utama yang terdapat dalam sesuatu
baja.
Mentafsir - Aras 2 - Mentafsirkan gred baja
Gred baja 12:12:15 bermakna terdapat 12 kg N, 12 kg P 2O5
dan 15 kg K2O dalam setiap 100 kg baja.
Aras 1 - Menghitung kuantiti nutrien dalam baja lurus (K2Kuantitatif)
Contoh
1. Hitungkan kuantiti N yang terdapat dalam 30 kg baja
Urea. (Urea mengandungi 46% N)
2. Hitungkan kuantiti P2O5 yang terdapat dalam 70 kg baja
posfat super ganda tiga. (posfat super ganda tiga
mengandungi 48% P2O5)
Nutrien

Bantut, batang
kurus dan lambat
matang
Daun bertompok,
berbintik dan
berpilin.

Waktu 24-35 (12 waktu)


(g) Amalan membaiki keadaan tanah
Aras 1 - Menyatakan cara membaiki keadaan tanah
-

Pemugaran
Pencegahan dan pengawalan
Hakisan tanah.

Pembajaan
Pengapuran

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Nitrogen

Fosforus

Kalium

Baja lurus
Urea
Ammonium sulfat
Kalsium nitrat
Kalium nitrat
Ammonium nitrat
Natrium nitrat
Fosforus asli
Fosfat super
Fosfat super ganda
tiga
Muriat potasy
Kalium sulfat

Gred baja
46% N
20% N
15% N
15% N
35% N
16% N
30% P2O5
14 - 25% P2O5
48% P2O5
60% K2O
50% K2O

Aras 2 - Menghitung kuantiti nutrien dalam baja sebatian (K2Kuantitatif)


10

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

1.
2.

Hitungkan kuantiti N, P2O5 dan K2O yang terdapat dalam


40 kg baja sebatian dengan gred baja 15:15:12.
Hitungkan kuantiti N, P2O5 dan K2O yang terdapat dalam
75 kg baja sebatian dengan gred baja 12:15:18.

Kandungan bahan organik/ tanah yang banyak bahan


organik memerlukan lebih banyak kapur/ kerana bahan
organik juga berupaya menjerap ion hidrogen.

Aras 1 - Menyatakan peringkat pemugaran dan tujuannya


Aras 2 - Menghitungkan kuantiti baja untuk membekalkan
kuantiti nutrien yang diperlukan (K2-Kuantitatif)
1.
2.

Hitungkan kuantiti baja urea yang perlu untuk


membekalkan 20 kg N.
Hitungkan kuantiti baja fosfat asli yang perlu untuk
membekalkan 30 kg P2O5.

Aras 3 - Menghitung kos baja bagi satu program pembajaan


(K2-Kuantitatif)
1.

Hitungkan kos baja urea yang perlu untuk membekalkan


20 kg N. (Diberi harga urea RM50/100kg)
2. Hitungkan kos baja fosfat asli yang perlu untuk
membekalkan 30 kg P2O5. (Diberi harga fosfat asli
RM48/100kg).
Metodologi K1 - Aras 1/2 - Menyatakan dan menghuraikan
kaedah-kaedah membaja
Taburan
- Pembajaan asas bagi baja organik dan kapur.
- Baja ditabur dan digaul ke dalam tanah.
Alur
- Alur digali sepanjang baris pokok.
- Baja dimasukkan ke dalam alur dan ditimbus.
- Pembajaan pokok jagung/kacang tanah.
Poket
- Lubang digali keliling pokok/ dibawah hujung sudur.
- Baja dimasukkan kedalam lubang dan ditimbus.
Semburan daun (foliar)
- Baja dilarut dengan kadar yang sesuai.
- Disembur ke permukaan daun.
- Pembajaan nutrien mikro kepada pokok hiasan.
- Racun serangga boleh dicampur bersama-sama.

Pemugaran primer menggunakan bajak sepak, bajak


putar dan bajak pahat. Tujuannya ialah untuk /
memotong dan membalikkan tanah/, memecah dan
melonggarkan tanah keras, menyediakan permukaan
tanah yang sesuai untuk bajak sekunder.
Pemugaran sekunder menggunakan bajak sikat,
pembatas dan penggembur. Tujuannya ialah untuk/
menghasilkan tanah yang sesuai untuk menanam/
menimbus dan menggaulkan sisa tumbuhan,
menghasilkan butiran yang lebih halus, menyediakan
batas tanaman.

Pengkelasan - Aras 1 - Mengenalpasti alat-alat pemugaran


primer dan sekunder dan menyatakan cara tindakan
Alat pemugaran primer :
Nama

Kegunaan/Tidakan/Huraian

Bajak
Piring

Memotong, membalik dan memecahkan


tanah,

Bajak
sepak

Memotong dan membalikkan tanah.


Pembalikkan tanah dan kawalan rumpai
lebih berkesan berbanding bajak piring.
Menggunakan kuasa dari aci sadap kuasa.
Menghancurkan / melonggarkan tanah
kepada butiran yang lebih halus.
Penggunaan keterlaluan boleh merosakkan
struktur tanah.

Bajak
putar

Aras 1 - Menyatakan tujuan pengapuran


- Pengapuran bertujuan meninggikan pH tanah.
Aras 1 - Menamakan bahan kapur
Batu kapur (CaCO3), kapur tohor (CaO), kapur mati (Ca(OH)2).
Pertalian - Aras 1/2 - Menyatakan dan menghuraikan faktorfaktor yang perlu dipertimbangkan sebelum
melakukan pengapuran
-

Jenis tanaman/ yang memerlukan pH tinggi (ch jagung)


memerlukan kapur yang lebih banyak.
Jenis bahan kapur/ kapur mati lebih berkesan
berbanding batu kapur.
Jenis tanah/ yang banyak liat memerlukan lebih kapur/
banyak ion hidrogen yang terpaksa dineutralkan oleh
kapur terjerap di permukaan liat.

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

11

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Alat pemugaran sekunder :


Nama alat

Kegunaan/Tidakan/Huraian

Bajak sikat.

Membajak lapisan atas diperingkat akhir


penyediaan tanah.
Membalikkan tanah untuk dijadikan batas,
membuat alur dan membaiki semula batas
yang sedia ada.
Memecahkan tanah dan mengangkat sisa
tanaman ke permukaan.

Pembatas.
Bajak sisir.

2.4 Biosis
Waktu 1-4 (4 waktu)
(a) Jenis organisma
Aras 1 Memerihalkan jenis organisma
1. VIRUS

Aras 1/2 - Menyata dan menghuraikan jenis hakisan tanah


oleh agen air
1. Hakisan permukaan:
- hakisan pada peringkat awal.
- lapisan nipis tanah akan terhakis dan mendedahkan
butir tanah kasar di bawah.
- sukar untuk dikesan kerana tidak meninggalkan kesan
nyata.
2.Hakisan alur.
- Apabila air terus menghakis, alur kecil akan terbentuk
dipermukaan tanah.
- Alur ini lama kelamaan akan menjadi lebih besar dan
dalam.
3.Hakisan lurah.
- Alur yang besar akhirnya menjadi lurah.
- Berlaku apabila air berlebihan mengalir tanpa dikawal.
- Kerosakan ini amat susah untuk dikawal.

Bentuk virus
-

Sangat halus, paling ringkas, bersifat parasit iaitu hidup


dalam perumah (sel hidup).

2. BAKTERIA

Aras 1 - Menyatakan prinsip pencegahan dan pengawalan


hakisan tanah
-

Melindungi permukaan tanah.


Mengelakkan pengaliran air.
Mengurangkan kelajuan aliran air.

Metodologi K1 - Aras 1/2 - Menyata dan menerangkan kaedah


pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh
agen air
-

Menanam penutup bumi/ mengurangkan pengaliran air di


permukaan tanah.
Membuat teres/ menghalang air yang menuruni
permukaan tanah curam.
Menanam mengikut kontor/ batas yang dibina akan
menghalang aliran air.
Membajak mengikut kontur/ menghasilkan alur bajak
yang dapat menghalang aliran air ke bawah.
Membuat sungkupan/ Menanam penutup bumi.
Menanam secara jalur/ apabila satu tanaman dituai, jalur
yang lain dapat masih menghalang aliran air.
Membina sistem perparitan/mengelakkan air menuruni
permukaan tanah.

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Bersel tunggal, kebanyakannya hidup sebagai parasit


atau saprofit di dalam tanah.

3. KULAT

Tiada klorofil, (tidak dapat membuat


makanan sendiri).
Ia terdiri dari hifa yang menghasilkan spora
yang tumbuh menghasilkan kulat yang baru.

12

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

4. NEMATOD

Aras 2 - Menjelaskan tanda umum penyakit dan perosak


1. VIRUS
- Vektor seperti afid, lelompat daun, nematod dan kulat
membawa virus, dan juga melalui alatan ladang dan biji
benih yang dijangkiti virus.
- Tanda serangan virus : warna kuning mosaik pada daun,
daun berpilin, pengeluaran pucuk yang berlebihan.
- Contoh penyakit : mosaik pada tembakau, penyakit
merah pada pokok padi, penyakit tresteza pada pokok
limau, virus bintik cincin pada pokok betik.

Menyerupai cacing tetapi lebih kecil.


Jantan berbentuk tirus dan betina bentuk sfera dan
mengandungi telur apabila matang.

5. SERANGGA
- Badan terbahagi tiga bahagian utama iaitu kepala, toraks
dan abdomen.
- Bahagian toraks terdapat 3 pasang kaki dan 1 atau 2
pasang sayap.

Mengigit mengunyah
menghisap

Menyucuk

Rajah : Jenis mulut serangga

6. RUMPAI
-

Tumbuhan yang tidak dikehendaki tumbuh di kawasan


penanaman.

Terminologi Aras 1 Mentakrifkan parasit, saprofit, patogen


dan vektor
Parasit

Saprofit
Patogen
Vektor

Organisma yang hidup pada perumah


hidup, bersaiz lebih kecil dari perumah
dan mendapatkan makanan dari
perumah.
Organisma yang hidup pada perumah
yang telah mati dan mendapatkan
makanan dari perumah.
Organisma yang menyebabkan penyakit
pada organisma lain.
Organisma yang membawa patogen dari
satu perumah ke perumah yang lain.

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

2. BAKTERIA
- Menyerang tumbuhan melalui stoma, lentisel, bunga atau
luka.
- Dibawa oleh serangga atau biji benih.
- Tanda serangan: bintik, layu, reput dan mati rosot,
- Contoh penyakit : hawar bakteria pada kubis, layu
bakteria pada tomato.
3. KULAT
- Mencerna cecair sel perumah sebelum menyerapnya.
- Tanda serangan: Tisu mati/ reput/ melecoh / hawar/
karat/ daun berbintik-bintik, debu di permukaan daun
atau batang.
- Contoh penyakit: Melecuh anak benih, kulapok berdebu.
4. NEMATOD
- Menyerang akar dan menganggu sistem pengangkutan.
Menghazam kandungan sel perumah menyebabkan
tumbuhan tidak boleh mengambil nutrien.
- Ada nematod menyerang daun, batang dan bunga.
Meloidogyne javanica menyebabkan bengkak akar.
- Nematod juga menjadi vektor kepada virus.
- Tanda serangan: Akar berbonggol atau berbuku, akar
banyak bercabang, akar menjadi pendek dan reput,
tumbuhan layu kerana tidak dapat mengambil nutrien.
5. SERANGGA
- Merosakkan tanaman dengan cara:Mengigit dan mengunyah daun :
Ulat/belalang/kumbang. Fotosintesis
berkurangan/ tidak dapat membuat makanan.
Menghisap cecair sel : Afid dan pianggang - Tumbesaran
terbantut.
Mengorek batang/buah : Ulat pengorek
batang dan buah, Larva lalat buah merosakkan buah
jambu. Batang lemah/ buah kurang nilai. Larva Plutella
xylostella merosakan tanaman kobis di Cameron
Highlands.
Membawa agen penyakit seperti virus dan bakteria (Ch
bena hijau menjadi vektor virus merah padi).
6. HAIWAN LAIN
- Siput dan lintah bulan memakan daun dan
pucuk muda.
- Hamama menghisap cecair sel.
- Tikus mengigit padi dan buah kelapa sawit.
- Tupai merosakkan buah durian/kelapa.
13

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Burung memakan bijirin seperti padi.

7. RUMPAI
- Bersaing dengan tanaman untuk air, nutrien dan cahaya
matahari
- Pokok bantut mengurangkan hasil.
- Tempat perlindungan perosak tanaman.
- Rumpai sukar dikawal kerana biji benih banyak dan
mudah tersebar/ membiak dengan banyak cara
stolon,rizom dll/ cepat tumbuh walau di tanah kurang
subur/ biji benih mempunyai sifat rehat dan akan
bercambah apabila keadaan sesuai.
Aras 2 Menerangkan jenis hubungan mikoriza (mycorrhiza)
dan simbiosis
Mikoriza ialah hubungan baik antara kulat dengan akar
tanaman. Tanaman mendapat mineral yang dikeluarkan oleh
kulat manakala kulat mendapat karbohidrat dari tanaman.
Simbiosis ialah hubungan di mana kedua-dua organisma
saling mendapat manfaat. Contohnya antara tanaman
kekacang dengan bakteria Rhizobium sp.
Waktu 5-12 (8 waktu)
(b) Kepentingan ekonomi organisma.
Aras 1 - Menjelaskan kebaikan organisma.
1. VIRUS
- Menyerang serangga perosak.
2. BAKTERIA
- Menguraikan bahan organik.
- Bakteria Rhizobium sp yang berada di dalam bintil akar
pokok kekacang (hubungan dinamakan simbiosis) dapat
mengikat nitrogen dan dengan ini dapat menambahkan
kandungan nitrogen di dalam tanah.
- Bakteria Azotobacter yang hidup bebas juga berupaya
mengikat nitrogen.
- Penitratan oleh bakteria Nitrobakter dan Nitrosomonas.
- Sebagai agen mengawal serangga. Contohnya bakteria
Bacillus thuringiensis dapat mengawal larva rama-rama
Plutella xylostella yang merosakkan kobis, tetapi
kesannya lambat.
3. KULAT
- Kulat yang hidup sebagai saprofit mengurai
bahan organik di dalam tanah.
- Kulat juga bersimbiosis dengan akar ru,
jagung dan bawang dan membantu akar
tumbuhan mendapatkan nutrien.
Hubungan ini dinamakan mikoriza.
- Berpotensi mengawal serangga dan nematod.
4. NEMATOD
- Membantu menguraikan bahan organik.
- Menjadi parasit serangga perosak
- Memakan kulat dan nematod lain.
5. SERANGGA
- Membantu pendebungaan/ dengan
memindahkan debunga ke stigma/ contohnya
Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

kumbang belalai (Elaeidobius kameranicus) membantu


pendebungaan kelapa sawit.
Membaiki pengudaraan tanah/ membuat lubang yang
membolehkan udara masuk.
Menjadi pemangsa serangga lain/ pepatung menangkap
nyamuk dan kumbang kura-kura pemangsa afid.

6. HAIWAN LAIN
- Gagak mengawal ulat yang menyerang kopi.
- Ular sawa, ular senduk dan burung hantu
mengawal tikus di ladang kelapa sawit.
7. RUMPAI
- Menutup tanah/ mengawal hakisan.
- Membekalkan makanan dan perlindungan kepada
musuh semula jadi perosak.
Aras 1 - Menjelaskan keburukan organisma
Waktu 13-20 (8 waktu)
(c) Pengawalan organisma
Metodologi K1 - Aras 1 Menjelaskan kaedah mengawal
organisma
-

Apabila perosak pada aras ambang ekonomi.


Di bawah ambang ekonomi tidak ekonomik.

a. KAEDAH FIZIKAL
- Menggunakan alatan atau keadaan fizikal.
- Kaedahnya: Sekatan mekanik/ balut buah, bina pagar.
Sekatan tingkah laku/ perangkap bunyi, bau, cahaya
atau orangan. Perubahan persekitaran perosak/
membanjiri air di sawah padi,
meningkatkan/merendahkan suhu hasil /simpan dalam
bekas kedap udara.
- Kebaikannya tidak mencemarkan persekitaran.
- Kelemahannya: Peratus kejayaan rendah.
b. KAEDAH KULTUR
- Kaedah secara tidak langsung mengganggu
perkembangan perosak.
- Kaedahnya: Pemugaran tanah/ menimbus rumpai dan
mendedahkan larva kepada c matahari. Menggilirkan
tanaman/ perosak mati kerana hilang perumah.
Menggunakan varieti resistan/ meningkatkan keupayaan
melawan serangan perosak. Penanaman campuran/
perosak kurang bekalan makanan dan juga
meningkatkan pemangsa perosak. Amalan penanaman
yang baik/ menggunakan biji benih bersih, penyediaan
tapak semaian yang sempurna akan dapat
menambahkan kesihatan pokok.
- Kelebihan : tidak memerlukan kos yang tinggi kerana
kaedahnya secara tidak langsung/ tidak mencemarkan
persekitaran.
- Kelemahan : tidak dapat menghapuskan secara total.
c. KAEDAH BIOLOGI
- Guna organisma lain kawal perosak.
- Contoh: tebuan hitam mengawal rumpai String Bush/
burung hantu mengawal tikus di ladang K.Sawit/
14

3528

kambing meragut rumput diladang getah/ itik di sawah


padi untuk mengawal ulat.
Kelebihannya: kos senggaraan yang rendah/ tidak
mencemarkan alam sekitar/ selamat kerana tidak
menjejaskan kesihatan/ kawalan perosak yang
berkekalan.
Kelemahannya: perosak tidak dapat dihapuskan
kesemuanya/ pemangsa mungkin menyerang organisma
lain apabila makanannya kehabisan/ perlu tahu tabiat
hidup perosak.

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Langkah :

d. KAEDAH KIMIA
- Guna bahan kimia mengawal perosak.
Aras 2 Menerangkan cara tindakan racun kimia
- Racun kimia perosak dikelaskan kepada: - Racun perut.
Sebagai umpan atau disembur kepada tanaman supaya
dimakan perosak. Contohnya malathion, dieldrin dan zink
fosfida dan warfarin untuk mengawal tikus.
Racun sentuh.
Racun yang akan meresap ke badan perosak.
Contohnya heptachlor, BHC, racun kulat
(kuprum
dan merkuri) dan racun rumpai
(paraquat).
Racun pewasap.sebagai wasap dan meresap ke sistem
respirasi perosak. Contohnya metil bromida dan vapan
(racun nematod dan kulat tanah).
Racun sistemik.Meresap ke dalam tisu , serangga
memakan tanaman akan mati. contohnya benlate
(racun kulat), dimethoate dan diazinon (racun serangga).
- Kelebihan: mudah dilakukan/ berkesan dan cepat/ bilabila masa dan peringkat penanaman/ mudah didapati di
pasaran/ tindakan luas membolehkan banyak jenis
perosak boleh dikawal.
- Kelemahan: mencemarkan sekitar/ perosak lali kepada
racun guna berterusan/ mencederakan tisu tanaman/
membunuh pemangsa berkesan/ kesan bau dan rasa
pada hasil tanaman.
e. KAEDAH UNDANG-UNDANG
i. Kuarantina.
- Tumbuhan dari luar negara diperiksa.
ii. Penghapusan.
- Penyakit yang serius perlu dihapuskan
supaya tidak wujud lagi.
iii. Pensijilan.
- Biji benih yang dibawa masuk perlu
disahkan bebas dari penyakit.
f. PENGURUSAN PEROSAK BERSEPADU
- (Lihat nota di bawah).
Aras 1 Melakukan pengawalan organisma menggunakan
kaedah kimia. (K2-Amali)
Alatan :
Pam penyembur, topeng muka, pakaian pelindung,
bekas membancuh, selinder penyukat, pengacau.
Bahan :
Racun kimia, air.
Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Pakai peralatan dan pakaian pelindung


selengkapnya.
Sukat racun mengikut kadar yang ditetapkan
menggunakan silinder penyukat.
Tuang racun ke dalam bekas membancuh.
Tuang air mengikut sukatan.
Kacau campuran sehingga sebati.
Tuang campuran ke dalam pam penyembur.
Lakukan semburan ke kawasan yang ditetapkan.
Basuh diri dan peralatan selepas melakukan
semburan.

Langkah keselamatan :
Sebelum menyembur
Bancuh racun di tempat terbuka
Jangan makan atau minum semasa meracun
Gunakan bekas yang dikhaskan untuk membancuh.
Bancuh dengan sukatan yang betul.
Semasa meracun
Sembur mengikut arah angin.
Jarak penyembur yang sesuai dengan tanaman.
Pakai pakaian pelindung.
Selepas menyembur
Bersihkan diri dan pakaian.
Basuh bekas dan penyembur dengan bersih.
Simpan alatan dan racun di tempat berkunci.
Mentafsir - Aras 2 Mentafsirkan maklumat pada label racun
kimia
-

Kelas racun (1-1V).


Peratusan dan jenis bahan aktif.
Sukatan/ bancuhan.

Bandingbeza - Aras 2 Membanding beza pengawalan


kaedah kimia dan biologi.
Kaedah Kimia

Kaedah Biologi

Mencemarkan
persekitaran
Meninggalkan kesan baki
pada hasil dan tanah
Memusnahkan organisma
bermanfaat

Tidak mencemarkan
persekitaran
Tidak meninggalkan kesan
baki pada hasil dan tanah
Tidak memusnahkan
organisma bermanfaat

Kesan segera

Kesan memakan masa

Perosak dapat dihapuskan


secara menyeluruh

Perosak tidak dapat


dihapuskan kesemuanya.

Waktu 21-22 (2 waktu)


(d) Pengurusan Perosak Bersepadu
Metodologi K1 - Aras 2 Menerangkan kaedah pengurusan
perosak bersepadu
15

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Prinsip dan Generalisasi - Aras 2 Menerangkan konsep


pengurusan perosak bersepadu
-

Sistem pengurusan perosak yang melibatkan gabungan


pelbagai kaedah.
Bertujuan mengurangkan kerosakan dan mengurangkan
populasi perosak.
Musuh perosak semulajadi digalakkan membiak dan
penggunaan kimia dikurangkan.
Perlu mengetahui ekologi dan kitaran hidup perosak.
Antara kaedah yang digunakan ialah kawalan biologi,
penggunaan varieti resistan, amalan kultur dan
penggunaan bahan kimia secara optimum.

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

16

3528

2.5 Genetik
Waktu 1-2 (2 waktu)
(a) Ciri tumbuhan yang dikehendaki
Aras 1/2 Menyata dan menerangkan ciri-ciri tumbuhan yang
dikehendaki
Pembiakbakaan tanaman - sains mengubah dan membaiki ciri
tanaman.
- Tujuan - Tumbuhan yang lebih baik.
- Varieti - Tumbuhan mempunyai ciri berbeza daripada
kumpulan lain dalam spesis sama.
(a) Cepat mengeluarkan hasil
- Lebih banyak pusingan tanaman.
- Penanaman padi dua kali setahun.
(b) Hasil tinggi
- Pulangan yang lebih tinggi
- RRIM 803 hasil susu getah melebihi 2 000 kg/ha.
(c) Hasil berkualiti
- Hasil mendapat sambutan.
- Betik Malaysia Eksotika - rasa yang sedap.
(d) Resistan terhadap penyakit dan perosak
- Mengeluarkan hasil yang tinggi
- Mengurangkan kos pengawalan
- Klon getah LCB 870 resisten Penyakit Luruh Daun.
(e) Bernilai estetik
- Meningkatkan nilai pasaran
- Bentuk pokok juga menentukan samaada ia dapat dituai
dengan jentera.
Waktu 3-6 (4 waktu)
(b) Kaedah menghasilkan varieti baru
Urutan - Aras 1/2 Menjelas mengikut urutan langkah
menghasilkan varieti baru
Metodologi K1 Aras 2 - Menerangkan mengikut urutan
langkah menghasilkan varieti baru
1- Mengenalpasti baka berpotensi.
- Tumbuhan ciri yang sama dikumpul.
- Tujuannya supaya lebih peluang memilih induk yang
sesuai.
2- Melakukan pemilihan
- Pilih dari tumbuhan yang dikumpulkan.
- Cirinya tidak ada pada varieti asal.
- Contohnya varieti Hawaiian Sunrise Solo rasa lazat tetapi
buahnya kecil, Subang 6 buah yang lebih besar.
Keduanya dikacukkan untuk menghasilkan Malaysia
Eksotika.
3- Melakukan pengacukan
- Dua pokok induk dikacukkan untuk menggabungkan ciri
kedua-duanya. Contohnya Dura (betina) x Pisifera
(jantan) menghasilkan Tenera (F1).
- Anak yang dihasilkan dinamakan pokok F1.
- Banyak generasi F1 lebih baik dari induk dan digunakan
untuk penanaman.
- Heterosis ialah sifat F1 dimana prestasinya melebihi
purata prestasi kedua-dua induknya.
4- Menguji generasi F1
Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Berdasarkan ciri seperti daya pengeluaran dan


ketahanan terhadap penyakit.
Anak pokok yang berpotensi dikenalpasti untuk
dibiakkan lagi seterusnya.
Kadang-kala benih untuk menghasilkan F1 digunakan
sebagai biji benih untuk ditanam, ia dinamakan biji benih
kacukan F1.
Biji yang terhasil dari pokok F1 tidak sesuai untuk
dijadikan biji benih kerana prestasi pokok yang
dihasilkan akan merosot/ tidak stabil/ mutu kembali
kepada induk.

Waktu 7-14 (8 waktu)


(c) Pembiakan
Metodologi K1 - Aras 1 - Menghuraikan kaedah membiak
varieti baru
SEKS
BIJI BENIH
Ciri biji benih yang berkualiti: Bernas,bebas dari serangan
penyakit dan perosak, matang.
Kelebihan
- Lebih banyak dapat dibiakkan.
- Mudah dilakukan (tidak memerlukan kemahiran.
- Setengah tanaman hanya membiak melalui biji
benih.
- Kos lebih rendah.
- Biji benih dapat disimpan lama.
Kelemahan
- Anak berlainan dari induk. (Sifat baik baka tidak
diturunkan kepada anak)
- Ada tanaman tidak mengeluarkan biji benih.
Alatan dan bahan
- Bijibenih, sudip, racun kulat, racun serangga.
Langkah
- Sediakan medium (7:3:2) atau (3:2:1) tanah+tahi
lembu+ pasir.
- Bagi benih berkulit keras, lakukan pelelasan (1
air panas+1 air sejuk), kertas pasir.
- Gaulkan biji benih dengan racun kulat dan racun
serangga.
- Buat lubang/ alur pada tapak/ batas penanaman.
- Masukkan ke dalam alur/lubang.
- Timbuskan dan siram.

ASEKS
KERATAN
Kebaikannya:
- Lebih anak pokok dapat dihasilkan.
- Lebih mudah dan cepat.
- Senang dijaga/ anak lebih seragam.
Kelemahannya:
- Akar serabut/ mudah tumbang.
- Dahan mudah sekah/ contohnya angsana.
- Daun, batang dan akar boleh dijadikan
keratan.
Alatan dan bahan : sekatur, ranting pokok, hormon pengakar.
Kaedah
- Pilih ranting yang sihat
- Kerat sepanjang 15-20 cm
17

3528

- Kerat sebahagian daun untuk mengurangkan


transpirasi.
- Celupkan bahagian bawah keratan dalam serbuk
hormon pengakar.
- Cucukkan keratan secara condong dalam medium pasir
yang bersih.
- Siram dan letakkan di tempat teduh.
Aras 1 Melakukan tut dan cantuman tunas (K2-Amali)
TUT
Contohnya ciku, limau, nangka, jambu batu.
Kebaikannya:
- Lebih cepat matang.
- Anak dihasilkan sama seperti induk.
Kelemahannya ialah bilangan yang dapat dihasilkan adalah
terhad.

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Langkah-langkah :
- Pilih pokok penanti / yang sihat
- Buat 2 kelaran memanjang / 2.5 cm dan
- Buat 1 kelaran melintang/ 10 cm dari pangkal
pokok
- Lekangkan kulit/lidah/ pada kelaran yang dibuat
- Potong mata tunas/ sama saiz dengan kelaran pada
pokok penanti
- Pisahkan mata tunas dengan kayu
- Tampalkan mata tunas/ pastikan kedudukan betul
- Potong sebahagian lidah
- Balut cantuman/ jangan kena mata tunas
- Ikat bahagian yang dicantum/ dengan kemas
- Letakkan di bawah lindungan/ teduhan.
Langkah keselamatan
- Pisau tajam/ bersih
- Balutan kemas
- Elakkan memegang bahagian dalam mata
tunas.
ORGAN PENYIMPANAN
-

Kaedah:
- Pilih ranting yang sihat.
- Buat dua kelaran mengelilingi ranting berjarak 2.5 cm.
- Buat satu kelaran menyambung dua kelaran di atas.
- Kupas kulit dan kikiskan kambium.
- Sapukan hormon pengakar pada bahagian atas kelaran.
- Tutup dengan gumpalan tanah atau medium.
- Balut dengan plastik.
- Ikat kedua-dua hujung.
Langkah keselamatan
- Pisau yang tajam
- Cermat dan berhati-hati semasa membuat kelaran dan
mengikis lapisan kambiun.
Kejayaan tut ialah apabila timbulnya akar adventitus pada
bahagian tut.
- Tut tidak berjaya - kemungkinannya lapisan kambium
tidak habis dikikis, serangan organisma perosak,
medium kering.
- Apabila berjaya, kerat bahagian bawah, semai dalam
beg politena untuk proses pengerasan (hardening)
sebelum dipindahkan ke ladang.
CANTUMAN TUNAS
Contoh pokok - getah, durian, nangka dsb.
Prinsip pembiakan ini ialah keserasian antara pokok penanti
dengan sion.
Kebaikannya:
- Hasil lebih cepat berbanding biji benih.
- Pokok dihasilkan sama seperti induk.
Alatan dan bahan:
- Alatan : Pisau cantuman, pita politena/plastik, tali
pengikat.
- Bahan : pokok penanti, ranting mata tunas.

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Contohnya bebawang, stolon, umbisi, dan rizom.


Ceraikan bahagian daripada pokok induk..
Stolon (batang bawah tanah yang merayap atas tanah)
dan rizom (batang yang tumbuh di bawah permukaan
tanah) dipotong kepada bahagian yang lebih kecil
mengandungi sekurang-kurangnya satu mata tunas dan
ditanam dalam alur penanaman.

PEMBAHAGIAN RUMPUN
-

Dilakukan kepada bahagian seperti rizom, stolon dan ubi


akar.
Rumpun diasingkan dari induk.
Mengikut saiz yang sesuai.
Ditanam dalam alur cetek bagi rizom dan dalam lubang
cetek bagi bebawang.

KULTUR TISU
Bandingbeza - Aras 2 - Membandingbeza pembiakan seks
dengan pembiakan aseks
Pembiakan Seks
Menggunakan biji benih
Anak berbeza daripada induk
Lambat untuk matang
Struktur akar menyamai
induk

Pembiakan Aseks
Menggunakan bahagian
selain biji benih
Anak sama dengan induk
Cepat mencapai
kematangan
Setengah kaedah
menghasilkan akar
serabut

Bandingbeza - Aras 2 - Membandingbeza tut dengan


cantuman.
Tut

Cantuman
18

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Pokok berakar tunjang


menghasilkan anak
berakar tunjang
Baka yang diperlukan
Anak didorong mengeluarkan
diambil daripada mata
akar
tunas
2.6. Pengawalatur Pertumbuhan
Waktu 1-2 (2 waktu)
(a) Pengenalan
Terminologi Aras 1 Mentakrifkan pengawalatur pertumbuhan
Menghasilkan akar
adventitius

Sebatian kimia organik yang mengawal pertumbuhan


pada kepekatan yang rendah.
Diperlukan dengan kadar yang sedikit.
Termasuk hormon dan bahan kimia buatan.

Waktu 3-6 (4 waktu)


(b) Kesan pengawalatur pertumbuhan
Aras 1 Menyenaraikan 5 jenis pengawalatur dan kesan
umum
P.ATUR

Auksin

Giberelin
Sitokinin
Etilena
Perencat
tumbuhan

Maleik hidrozida/ethepon - merencatkan tumbuhan untuk


mendapatkan ketinggian sama.

Aras 1 Melakukan eksperimen menunjukkan kesan kalsium


karbida ke atas proses kemasakan buah. (K2-Amali)
Bahan :
Air Suling, kalsium karbida, buah pisang hijau.
Alatan :
Spatula, dua biji bikar 50 ml, bekas plastik
bertudung.
Langkah :

KESAN UMUM

Pertumbuhan ke arah cahaya,


pertumbuhan akar ke arah graviti,
kedominan apeks, pembentukan
bunga dan buah dan pembentukan
akar adventitius.
Menggalakkan pembahagian dan
pemanjangan sel, mengatasi
kedormanan biji benih.

Merangsang pembahagian sel.

Merangsang percambahan dan


kematangan tisu.
Menghalang biji benih dari
bercambah, menyebabkan liang
stoma tertutup.

Bekas

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Kadar
kemasakan
(lambat/
cepat)

Kesimpulan

Mengandungi
kalsium karbida
Tidak
mengandungi
kalsium karbida

Aras 1/2 Menjelaskan/ menerangkan kesan pengawalatur


pertumbuhan
Mempengaruhi pembungaan
- Contoh - GA/NAA.
- Nanas dirawat dengan kalsium karbida atau NAA.
- Mengasap pokok menggalakkan pembungaan/ bahan
aktifnya etilena.
Mempengaruhi kemasakan
- Buah masak mengeluarkan gas etilena.
- Gas asetilena dihasilkan campuran air dan CaCO3
digunakan memeram pisang dan mangga.
Menambahkan hasil tanaman
- NAA, etilena atau asetilena mempengaruhi kejadian
buah.
- NAA menambahkan pembuahan mangga.
- 2,4-D dan 2,4,5-T menambah lateks/ pada kepekatan
rendah.
Mengawal pertumbuhan vegetatif
- Auksin IAA/dihasilkan oleh mata tunas dan daun muda.
- NAA/IBA adalah auksin buatan dalam hormon
pengakaran.

Kadar penggunaan kalsium karbida 100 g setiap


50 kg buah.
Sediakan 2 bekas plastik bertudung.
Masukkan 2-3 biji pisang hijau ke dalam setiap
bekas.
Letakkan bikar 50 ml yang mengandungi air suling di
dalam setiap bekas plastik.
Dengan menggunakan spatula, ambil sudu
pepejal kalsium karbida.
Buka tudung satu bekas plastik dan masukkan
pepejal kalsium karbida ke dalam bikar yang
mengandungi air suling.
Tutup bekas dengan segera.
Bekas plastik yang tidak dimasukkan kalsium
karbida digunakan sebagai kawalan.
Lakukan pemerhatian sepanjang 3-4 hari dan
catatkan perubahan yang berlaku.

Langkah keselamatan

Tutup bekas plastik dengan rapat/ segera.

Aras 2 - Menerangkan penggunaan pengawalatur


pertumbuhan dalam (K2-Aplikasi)
Aruhan pembungaan
- Menggalakkan pembungaan/ menghasilkan pokok yang
menarik untuk dipasarkan.
- Pembungaan pada masa yang sesuai/ membolehkan
pokok dijual semasa permintaan tinggi.
- Menghasilkan tanaman rendah untuk menghasilkan
populasi tanaman yang seragam.
- Asetilena menggalakkan pengeluaran buah nanas secara
berperingkat-peringkat
19

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Pengurusan tapak semaian


- Hormon pengakaran mempercepatkan pengakaran /
dapat menambahkan kejayaan semaian keratan.
- 2,4-D racun herba berkesan kepada dikotilidan/kurang
pada monokotilidan/ oleh itu ia digunakan pada padi
dan tebu.
Penghasilan tumbuhan rendah
- Mengawal ketinggian/menambahkan kecantikan/
memudahkan pengurusan.
Pengurangan kos pemangkasan
- Pengeluaran buah yang berterusan dan berperingkat.
- Industri pemperosesan hasil.
- Mempercepatkan/ melambatkan kemasakan buah/
supaya dapat dipasarkan di masa yang sesuai dan
memenuhi citarasa pengguna.
Kesan racun herba

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

20

3528

BAB 3 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBESARAN


DAN PENGELUARAN TERNAKAN

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Waktu 1 (1 waktu)
3.1 Pengenalan
Aras 1 Memerihalkan faktor yang mempengaruhi
tumbesaran dan pengeluaran ternakan.
[Sumbangsaran]

- iklim, pemakanan, kesihatan, dan genetik.

3.2 IKLIM
Waktu 2 (1 waktu)
(a) Unsur Iklim
Aras 1 Menyatakan unsur iklim yang mempengaruhi
tumbesaran ternakan. [Sumbangsaran]

4 unsur iklim ialah suhu, hujan, kelembapan, dan cahaya.

Waktu 3-8 (6 waktu)


(b) Kesan iklim ke atas pengeluaran ternakan
Terminologi Aras 1 Mentakrifkan himpitan iklim
-

Ialah keadaan unsur iklim melampau yang memberikan


kesan negatif ke atas ternakan.

Pertalian - Aras 1/2 - Menyatakan/ menerangkan kesan


himpitan iklim secara langsung ke atas ternakan.
[Gambar / sampel makanan ternakan/ slaid]
-

Perlakuan semasa meragut - kurang meragut/ berlindung


di tempat teduh.
Pengambilan makanan kadar pengambilan makanan
berkurangan/ kerana banyak minum air untuk ganti air
yang hilang.
Tumbesaran Kadar metabolisme rendah/ mengakibatkan
kadar tumbesaran berkurangan.
Pengeluaran hasil Kadar metabolisme rendah/
menyebabkan kadar penguluaran hasil berkurangan.
Pembiakan - Keseimbangan hormon yang mempengaruhi
perkembangan sperma, ovari dan embrio terganggu/
tempoh galak berkurangan/ dan kadar persenyawaan akan
menurun.

Pertalian - Aras 1/2 - Menyatakan/ menerangkan kesan iklim


secara tidak langsung ke atas pengeluaran ternakan
-

Penghasilan bahan makana ternakan - Hujan sedikit


mengganggu pertumbuhan foraj/ gentian kasar yang
tinggi/ dan sukar dicerna.
Serangan parasit dan penyakit ternakan - Suhu dan
kelembapan tinggi meningkatkan serangan patogen dan
parasit/ ternakan mudah diserang penyakit.
Pengendalian dan penyimpanan hasil tenakan - Hasil
mudah rosak/ kelembapan dan suhu yang tinggi
meningkatkan pembiakan patogen dan parasit.

Aras 1/2 - Menyatakan/ menerangkan cara-cara


mengurangkan kesan himpitan iklim (K2-Aplikasi)

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Mengadakan perumahan yang sempurna - Perumahan


mempunyai pengudaraan yang baik/ untuk mengalirkan
udara panas keluar. Kedudukan kandang memanjang
arah utara-selatan/ membolehkan penerimaan cahaya
pagi.
Menanam pokok naungan - Menanam pokok di padang
ragut/ membolehkan haiwan berteduh.
Mengamalkan ragutan diwaktu malam/ dapat makan
tanpa gangguan suhu panas.
Memilih baka yang toleran/ supaya tahan kepada kesan
cuaca panas.
Memberikan makanan bernutrien tinggi tinggi
kandungan protein, mineral dan vitamin/ meningkatkan
tahap kesihatan ternakan.

Projek Kumpulan Mereka bentuk sistem perumahan


ternakan yang sempurna.
3.3 PEMAKANAN
Waktu 9 (1 waktu)
(a) Kepentingan Pemakanan
Aras 1/2 - Menyatakan dan menerangkan kepentingan
pemakanan. [Sumbangsaran, pamer sampel
makanan ternakan berlabel, pengurusan grafik]
-

Mengekalkan kesihatan/ mengurangkan kadar kematian.


Memenuhi keperluan pertumbuhan/ mencapai keupayaan
tumbesaran dan pengeluaran maksimum.
Memenuhi keperluan pengeluaran dan pembiakan/ kadar
pengeluaran maksimum.

Waktu 10-13 (4 waktu)


(b) Kelas Makanan
Aras 1/2 - Menyenaraikan jenis dan fungsi nutrien/ dan
menerangkan fungsi nutrien.
Karbohidrat
Nutrien yang terbanyak dibekalkan.
Dibekalkan banyak kerana murah.
Membekalkan haba/tenaga untuk bernafas,
pencernaan dan bergerak.
Menghasilkan haba untuk mengekalkan suhu badan.
Sebahagian dari komponen sel.
Contoh makanan mengandungi karbohidrat Jagung,
rumput dan sagu.

Lemak
2.25 kali lebih tenaga dari karbohidrat/ tetapi kerana
mahal ia tidak digunakan sebagai sumber tenaga.
Fungsinya:
Membekalkan tenaga.
Menbantu penyerapan vitamin larut lemak (A,D,E dan
K)
Membekalkan asid lemak.
Komponen membran sel dan kandungan sel.
Mengawal suhu badan ternakan.
Menambahkan kelazatan makanan.

21

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Protein
Membina/membaiki organ dan tisu/untuk membesar.
Menghasilkan susu, bulu dan telur.
Membantu perkembangan fetus.
Membina enzin dan hormon.
Menghasilkan antibodi.
Sumber tenaga apabila kabohidrat dan lemak tiada di
dalam badan.
Asid amino ialah hasil terakhir pencernaan protein.
Vitamin
Diperlukan dalam kuantiti yang sedikit.
Terbahagi kepada vitamin larut air (B dan B) dan
vitamin larut lemak.
Fungsinya (lihat lampiran):
Garam mineral
Diperlukan dalam kuantiti yang kecil.
Terbahagi kepada garam mineral makro (perlu lebih
banyak) dan garam mineral mikro (perlu sedikit
sahaja).
Sebagai mankin/membantu tindakbalas kimia.
Fosforus, magnesium dan kalsium penting dalam
pembentukan tulang dan gigi.
Setengahnya adalah komponen enzim.
Air
Mengawal suhu badan.
Pengangkut nutrien dalam badan.
Membantu pencernaan dan penyerapan nutrien.
Melicinkan pergerakan otot terutama di dalam sendi.
Mengangkut keluar hasil kumuhan.
Kekurangan yang berlebihan menyebabkan:
Pengambilan makanan berkurang/ penurunan berat
badan/ kematian.
Waktu 14-19 (6 waktu)
(c) Sistem Pencernaan
Aras 1 - Mengenalpasti struktur sistem pencernaan ruminan
dan bukan ruminan
RUMINAN
Mempunyai 4 bahagian perut
Proses pencernaan sebenar
di obamasum
Mempunyai proses
mengunyah semula
Mampu mensintesis vitamin
B kompleks dan K

BUKAN RUMINAN
Satu bahagian perut
Proses pencernaan sebenar
di usus
Tiada proses mengunyah
semula
Perlu diberikan dalam
makanan tambahan

Sistem pencernaan ruminan


Aras 2 - Menerangkan fungsi organ pencernaan ruminan dan
bukan ruminan
ORGAN
Rumen
Retikulum
Omasum
Abamasum

FUNGSI
Menjalani proses fermentasi.
Menghasilkan protein dan vitamin
daripada selulosa.
Menyimpan air yang diminum.
Memisahkan bahan kasar supaya tidak
memasuki omasum.
Menyimpan bahan makanan yang telah
dikunyah halus. Makanan digaul hingga
sebati. Bahan makanan diserap semula.
Perut jati. Pencernaan berlaku di sini.
RUMINAN

ORGAN

FUNGSI

Paruh

Mematuk makanan

Esofagus

Menyalur makanan ke tembolok

Tembolok

Sekum

Menyimpan sementara makanan


Enzim menukar protein kepada peptida
dan polipeptida
Mengisar makanan
Kanji maltosa, peptida asid amino,
lemak asid lemak dan gliserol
Mengumpul bahan yang tidak cerna

Kloaka

Mengeluarkan tinja

Proventrikulus
Hempedal
Usus

BUKAN RUMINAN
Aras 2 - Melakukan bedah siasat ke atas ayam/ puyuh dan
melakar sistem pencernaan (K2-Amali)
Alatan :
Pisau, dulang pembedahan.
Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

22

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Bahan :
Seekor ayam/puyuh yang siap disembelih.
Langkah :

Belah melintang di bahagian atas tembolok.


Masukkan dua jari untuk melonggarkan tembolok
dan esofagus.
Belah daripada bahagian kolaka hingga abdomen.
Masukkan jari dan keluarkan semua organ :
proventrikulus, hempedal, duodenum, usus dan
sekum.
Basuh hingga bersih dan letakkan dalam dulang
pembedahan.
Kenal pasti organ pencernaan.
Lakar dan labelkan sistem pencernaan.
Belah tembolok, proventrikulus dan hempedal.
Kenal pasti bahan yang terkandung di dalamnya.

Langkah keselamatan :

Berhati-hati menggunakan pisau yang tajam.


Pakai sarung tangan getah atau plastik semasa
melakukan pembedahan.

Bandingbeza - Aras 3 - Membanding beza sistem pencernaan


lembu/kambing dengan sistem pencernaan ayam/
puyuh
Ruminan

Bukan ruminan

Mempunyai 4 bahagian
perut.
Dapat mencerna bahan
kasar
Dapat mengunyah
semula.
CHO dicerna oleh
bakteria.

Mempunyai satu bahagian


perut sahaja
Tidak boleh mencerna
bahan kasar
Tidak dapat mengunyah
semula
Bakteria tidak mencerna
karbohidrat

Waktu 20-27 (8 waktu)


(d) Bahan Makanan Ternakan
Terminologi Aras 1 Mentakrifkan foraj, foder, pastura dan
konsentrat
Foraj tumbuhan hijau makanan ternakan mengandungi fiber
tinggi tetapi rendah kandungan nutrien.
Foder rumput dan tumbuhan bermutu tinggi yang ditanam
untuk potong dan angkut.
Pastura rumput bermutu tinggi yang ditanam untuk diragut.
Konsentrat makanan ternakan rendah fiber tetapi
mempunyai nutrien tinggi.
Pengkelasan - Aras 1 Mengenal pasti jenis bahan makanan
ternakan foraj dan konsentrat
-

Rumput dan kekacang.


Contohnya Rumput Guinea,Kekacang Centrosema dan
Petai Belalang.

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Terdapat baka foraj diperbaik berhasil tinggi seperti


rumput Napier, rumput Guinea dan rumput Setaria.
ii. Konsentrat
Makanan tambahan/ kaya dengan protein.
Contohnya ialah jagung dan sisa pertanian (hampas isi
rung kelapa sawit, hampas, nanas, kulit buah koko, sagu
dan dedak padi.
- Kelebihan makanan konsentrat berbanding foraj
- lebih tinggi nutrien
- lebih tersedia/mudah didapati
- murah

Terminologi Aras 1 - Menyatakan maksud rumput baik pilih


Rumput yang mempunyai kandungan nutrien tinggi hasil dari
proses pengacukan atau pemilihan dan ditanam untuk
dijadikan makanan ternakan.
Aras 2 Membandingkan kelebihan dan kekurangan foraj
dengan konsentrat (K2-Penilaian)
Kelebihan foraj:
- Sumber makanan yang termurah.
- Tinggi serat untuk aktiviti rumen.
- Contoh - rumput guinea, petai belalang, stylo dan centro.
- Kandungan protein adalah rendah. Perlu tambah urea
untuk meninggikan
protein kasar.
- Urea ialah bahan bukan protein yang
membekalkan nitrogen. Ia digunakan oleh mikrob untuk
menghasilkan ammonia yang akan digunakan dalam
pencernaan karbohidrat. Kandungan berlebihan
menyebabkan keracunan.
Pengkelasan - Aras 2 Menerangkan ciri rumput baik pilih
-

Pengeluaran hasil tinggi/ kg/luas kawasan tinggi.


Cepat bertindakbalas terhadap baja nitrogen.
Jenis saka/ tahan lama.
Ketahanan yang tinggi/ terhadap ragutan atau himpitan
iklim.
Kecernaan yang baik.
Nilai nutrien yang tinggi.
Kadar tumbesaran dan pertumbuhan semula yang cepat.
Kadar daun kepada batang yang tinggi.
Digemari oleh ternakan.

Waktu 28-31 (4 waktu)


(e) Catuan Makanan Ternakan
Terminologi Aras 1 Menyatakan pengertian catuan makanan
seimbang. [Maklumat kandungan nutrien dan
melakar carta pai]
- Ialah pemberian makanan yang mengandungi nutrien
dalam komposisi yang betul dan lengkap untuk
meningkatkan tumbesaran dan penghasilan.
Prinsip dan Generalisasi - Aras 2 Menerangkan konsep
nisbah penukaran makanan.
-

Sebelum menentukan catuan makanan:


23

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Tentukan umur, jenis, kegunaan dan peringkat


tumbesaran ternakan.
Tentukan keperluan nutrien.
Pilih bahan makanan yang sesuai :
CHO(jagung,foraj) protein(hampas
kacang tanah), lemak(isirong K.sawit), vitamin dan
garam galian.

Faktor yang dipertimbang dalam memilih bahan makanan


ternakan:
- Kandungan protein tinggi
- Nilai tenaga yang tinggi
- Digemari oleh ternakan.
- Mudah dicernakan
- Mudah didapati.
- Kos yang rendah.

Formula = berat makanan dimakan/pertambahan berat


badan.
- Untuk difikir,
- Apakah makna NPM=1.5?
- Mana lebih baik NPM=1.5 dengan NPM=2.0?
- Apakah NPM yang terbaik? NPM dapat
diperbaiki dengan memotong paruh, kadar
muatan yang betul, penggunaan bekas
makanan yang sesuai, baka yang baik,
makanan berkualiti, kawalan penyakit,
pemvaksinan, catuan makanan.

Aras 2 - Menghitung nisbah penukaran makanan (K2Kuantitatif)


Contoh
1. 50 ekor ayam dijual. Jumlah makanan dimakan oleh 50
ekor itu ialah 200 kg. Jumlah berat 50 ekor ayam ialah
120 kg. Hitungkan
(a) purata berat seekor ayam.
(b) nisbah penukaran makanan.
2.

Berikut maklumat satu projek penternakan ayam.


Bilangan dijual = 60 ekor.
Purata berat seekor = 1.5 kg.
Pengambilan makanan : 180 kg.
Hitungkan nisbah penukaran makanan.

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

24

3528

3.4 KESIHATAN
Waktu 32-33 (2 waktu)
(a) Kepentingan Kesihatan
Aras 1/2 Menyatakan dan menerangkan kepentingan
kesihatan
-

Mengurangkan kadar kematian/ seperti penyakit kuku


dan mulut.
Mencapai keupayaan tumbesaran dan pengeluaran yang
maksimum/
Mengelakkan jangkitan penyakit dari ternakan lain/
Mendapatkan keupayaan penukaran makanan optimum/.

Waktu 34-45 (12 waktu)


(b) Penyakit Ternakan
Aras 1 - Mengenalpasti simpton ternakan yang sakit
-

Kurang selera makan atau penambahan selera secara


mendadak.
Cirit-birit/ tinja bercampur darah, bertukar warna/penyakit
pullorum pada ayam.
Mata kuyu/ memandang lurus ke hadapan.
Suhu badan meningkat.
Tidak aktif/ kepala tunduk dan selalu tercicir dari
kumpulannya.
Pengeluaran berkurangan/ penyakit mastitis pada
ternakan lembu.
Bulu kasar dan kusut/ kulit retak.
Berat badan merosot.

Aras 1/2 Menyata dan menerangkan punca-punca penyakit


ternakan
- Serangan patogen dan parasit
i. Patogen.
Virus:
- Tiada rawatan.
- Vaksin hanya untuk mencegah sahaja.
- Contoh: kuku dan mulut, sampar.
Bakteria.
- Contoh: penyakit tetanus.
- Antibiotik digunakan untuk mencegah atau merawat.
Protozoa.
- Contohnya penyakit koksidia.
- Antibiotik digunakan untuk merawat.
Kulat.
- Penyakit aspergillosis pada ayam.
ii. Serangan parasit.
Parasit dalaman.
- Seperti cacing gelang, cacing fluk hati dan cacing
paru-paru.
- Menyerang bahagian dalam ternakan.
Parasit luaran.
- Hidup di bahagian luar ternakan.
- Seperti kutu, hama, dan tuma.
- Kekurangan nutrien

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Kekurangan nutrien tertentu menyebabkan penyakit


seperti deman susu disebabkan oleh kekurangan
kalsium.
Masaalah kesihatan seperti parasit, kegagalan
pembiakan berpunca dari catuan makanan yang
tidak seimbang.

- Kecederaan fizikal
- Luka menyebabkan jangkitan agen penyakit.
- Kejutan pada lembu menyebabkan pengeluaran
susu menurun.
- Kecacatan kongenital
- Ialah kecacatan yang dibawa sejak lahir seperti
kecacatan anggota dan sistem pencernaan yang
tidak lengkap.
- Ia munkin disebabkan oleh keturunan, kekurangan
nutrien, jangkitan penyakit dan keracunan kimia.
- Pencemaran makanan dan ternakan
- Kesan baki racun makhluk perosak.
Aras 1/2 Menyata dan menerangkan cara pencegahan dan
pengawalan penyakit (K2-Aplikasi)
Pencegahan penyakit.
Kuarantina
- Menghalang pergerakan manusia atau ternakan yang
disyaki berpenyakit.
- Mengelakkan kemasukan penyakit/patogen ke kawasan
tertentu.
Sanitasi.
- Menggunakan makanan dan air bersih.
- Mengelakkan patogen membiak
- Membersihkan tinja dengan sempurna.
- Peredaran udara kandang yang sempurna.
- Mengawal vektor penyakit.
- Menjaga kebersihan alatan seperti mesin pemerah,
bekas makanan, alatan kastrasi.
Pemvaksinan.
- Memasukkan mikroorganisma ke dalam badan ternakan
untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan
penyakit.
- Penyakit kuku dan mulut, sampar dan puru dapat dikawal
dengan pemvaksinan.
- Contohnya pengawalan penyakit Ranikhet (sampar) bagi
ayam (diberi 2 kali- umur 1-3hari Ranikhet F (titis di
hidung), dan Ranikhet S (4-5 minggu-suntik di dada) dan
Vaksin cacar (2-3 minggu). Tujuan : untuk meningkatkan
semula antibodi yang telah menurun.
Penggunaan baka toleran.
- Dapat meningkatkan daya tahan dari serangan
organisma penyebab penyakit.
Pemberian makanan seimbang.
- Meningkatkan tahap kesihatan/ antibodi melawan
penyakit.
Kawalan penyakit.

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

25

3528

Mengurangkan perebakan penyakit.

Penghapusan
- Bagi penyakit berjangkit merbahaya yang tidak dapat
diubati/ seperti penyakit kuku dan mulut dan sampar.
- Haiwan yang menyebabkan penyakit ditembak, sembelih
atau ditanam.
- Bangkainya dibakar atau ditanam untuk mengelakan dari
dari merebak.

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Mengurangkan kadar kematian/ dapat mengurangkan


pembaziran kos.
Meningkatkan kualiti hasil/ meningkatkan nilai pasaran.
Meningkatkan kuantiti hasil/meningkatkan pendapatan.

Kawalan vektor penyakit


- Menggunakan bahan kimia yang sesuai seperti racun
serangga.
- Menghapuskan vektor seperti kutu dan lalat.
- Menghapuskan pembawa penyakit seperti tikus.
Rawatan umum
- Ubat spektrum luas digunakan untuk mengawal
penyakit
- Contohnya seperti penisilin, auromisin dll.
Penakaian
- Mengasingkan ternakan sakit dari yang sihat/
mengelakkan jangkitan patogen kepada ternakan sihat.
Aras 1 Menamakan bahan untuk merawat penyakit ternakan
-

Antiseptik
Antibiotik
Racun cacing
Racun parasit luar

Metodologi K1 - Aras 2 Menerangkan cara merawat penyakit


dengan
Penggunaan antiseptik dan bahan kimia
- Untuk mensteril kandang dan alatan.
- Tidak melibatkan ternakan secara langsung.
- Contohnya kalium permangganat dan formalin.
Penggunaan antibiotik
- Seperti penisilin dan tetrasiklin.
- + dalam makanan atau minuman ternakan.
- Kesan sampingan pada manusia dan ternakan sekiranya
penggunaan tidak mengikut peraturan.

Penggunaan racun cacing


Diberi melalui suntikan atau dicampur pada makanan.

Penggunaan racun parasit luar


- Mencelup atau menyembur seluruh badan ternakan
dengan bahan kimia.
- Untuk membunuh parasit luar.
- Bagi ternakan besar, ternakan dihalau ke dalam kolam
yang mengandungi bahan kimia.
Tambahan : Kepentingan amalan pencegahan dan
pengawalan.
- Menjimatkan kos pengeluaran/ternakan yang sihat cepat
membesar.
Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

26

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

3.5 GENETIK
Waktu 1 dan 2 (2 waktu)
(a) Ciri ternakan yang dikehendaki
Aras 1/2 Menyatakan dan menerangkan ciri-ciri ternakan
yang dikehendaki
-

Cepat membesar/ mengurangkan kos makanan.


Cepat mengeluarkan hasil/ cepat matang.
Banyak anak/ banyakkan bilangan diternak.
Hasil tinggi/ pengeluaran susu, daging, telur yang tinggi.
Hasil berkualiti/ memenuhi citarasa pengguna.
Kecekapan penukaran makanan tinggi/ kadar
tumbesaran tinggi berbanding makanan dimakan.
Resistan terhadap penyakit/ tahan serangan bakteria,
kulat dsb.
Toleran terhadap persekitaran/ tahan iklim panas.

Waktu 3-6 (4 waktu)


(b) Memperbaiki baka yang sedia ada
Terminologi Aras 1 Mentakrifkan pembiakbakaan kacuk dan
pembiakbakaan seturunan
Pembiakbakaan kacuk.
- Pembiakan haiwan menggunakan baka yang berlainan.
Pembiakbakaan seturunan.
- Pembiakan haiwan yang rapat hubungannya seperti anak
dengan ibu, atau saudara kandung.
Metodologi K1 - Aras 2 Menghuraikan cara-cara
memperbaik baka sedia ada melalui
pembiakbakaan kacuk dan pembiakbakaan
seturunan
Pembiakbakaan kacuk.
- Dua haiwan dari baka berlainan dikahwinkan.
- Anak yang dihasilkan biasanya menunjukan heterosis
iaitu prestasi anak yang melebihi purata kedua induknya.
Pembiakbakaan seturunan.
- Dua haiwan yang mempunyai hubungan kekeluargaan
rapat dikahwinkan.
- Tujuan untuk mendapat genotip asal keturunannya.
Meningkatkan ciri yang sedia ada/ mengekalkan ciri baka
yang ada.
- Pada akhir F5, genotip anak telah mewarisi 98.87%
genotip yang menyamai genotip induk.
- Kelemahannya berkemungkinan menghasilkan anak
yang cacat/ kurang sempurna.
Waktu 7-20 (14 waktu)
(c) Pembiakan ternakan
Aras 1 Mengenalpasti organ-organ sistem pembiakan
ruminan

Sistem pembiakan ruminan jantan


Aras 1 Menyatakan fungsi organ-organ sistem pembiakan
ruminan
ORGAN

FUNGSI
Mengeluarkan sperma dan hormon
Testis
testeron
Skrotum
Melindungi dan mengawal suhu testis
Mematang, memekat dan menyimpan
Epididimis
sperma, saluran keluar sperma dari
testis
Saluran keluar sperma daripada
Vas deferens
epididimis
Mengeluarkan bendalir yang
Pundi sperma
melindungi dan memudahkan
pergerakan sperma
Kelenjar
Mengeluarkan bendalir yang
prostrat
mengandungi mineral
Mengeluarkan bendalir untuk
Kelenjar cowper
membersihkan uretra
Uretra
Saluran keluar semen
Menyalurkan semen ke dalam organ
Zakar
pembiakan betina
SISTEM PEMBIAKAN JANTAN
ORGAN
Ovari
Oviduktus
Tanduk rahim

Uterus

Serviks

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Sistem pembiakan ruminan betina

FUNGSI
Mengeluarkan ovam, hormon esteron
dan progestron
Menghubungkan uterus dengan ovari,
dan menerima ovum
Tempat ovum yang tersenyawa
bergerak ke uterus
Menyalur sperma ke tempat
persenyawaan, menampung
perkembangan zigot, menyediakan
nutrien untuk perkembangan zigot,
merembeskan hormon prostaglandin
Menyalur sperma ke dalam uterus,
saluran kelahiran anak,
mengeluarkan lendir semasa estrus,
tempat pemancutan semen,
menghindari jangkitan kuman
daripada faraj semasa hamil
27

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Menyalurkan semen dan saluran


kelahiran
Mengelilingi bukaan faraj dan uretra

Faraj
Vulva

Kemungkinan terjadi
jangkitan penyakit
kelamin.

SISTEM PEMBIAKAN BETINA


Aras 1 Menyatakan tanda biang
-

Membenarkan dirinya dipanjat.


Vulva merah dan bengkak.
Terdapat mukus di vulva.
Selalu kencing.
Sentiasa menegakkan ekor.
Mengasingkan diri.
Kurang selera makan.
Gelisah dan membising.

Metodologi K1 - Aras 2 Menerangkan langkah penyediaan


semen untuk permanian beradas

Terminologi Aras 1 Menyatakan maksud: pengawanan


semulajadi dan permanian beradas
Pengawanan semulajadi.
Pembiakan menggunakan induk jantan untuk
mensenyawakan betina.
Permanian beradas.
Pembiakan ternakan melibatkan penyuntikan semen ke dalam
sistem pembiakan betina menggunakan radas tertentu.
Aras 2 Membandingkan kelebihan dan kekurangan
pengawanan semulajadi dengan permanian
beradas (K2-Penilaian)
Pengawanan
semula jadi.

Permanian
beradas.
Kelebihan

Tidak memerlukan
kemahiran.
Tidak perlu mengesan
tanda biang.

Tidak perlu
mengimport/memelihara
jantan.
Semen boleh disimpan dan
digunakan kemudian hari.
Kos pemeliharaan jantan
dapat dikurangkan.
Mengawal perebakan
penyakit kelamin.
Banyak betina dapat
dikahwinkan.
Lebih banyak anak sebaya
dapat dikahwinkan.

Mengumpul semen
- Lembu diberahikan/menggunakan patung betina atau
lembu betina galak.
- Semen dikumpul menggunakan kaedah faraj palsu atau
mengurut kelenjar vaskular (biasanya untuk ternakan
kecil).
Mencairkan semen
- Kumpul dalam bekas kaca/plastik suhu 30-370C.
- Pencairan dilakukan untuk menambahkan isipadu.
- Disimpan didalam bekas yang disejukkan pada suhu
1960C menggunakan nitrogen cair.
Menyimpan semen
- Dihangatkan pada suhu 370C.
- Dimasukkan ke dalam pembiakan betina menggunakan
French gun.
- Disuntik perlahan-lahan sehingga semua semen
dimasukkan ke dalam rahim.
Metodologi K1 - Aras 2 Menerangkan langkah penyuntikan
semen dalam permanian beradas
-

Pasungkan lembu betina.


Masukkan tangan kiri ke dalam dubur dan mengesan
kedudukan serviks.
Seterusnya rasa dengan jari kedudukan uterus dan
tanduk uterus.
Masukkan pistolette dengan tangan kanan dan sehingga
hujung pistolette terkena serviks.
Suntik semen perlahan-lahan di bahagian tengah serviks.
Lepaskan lembu dan berikan makan.

Kelemahan
Memerlukan kos
memeliharan jantan
Bilangan yang boleh di
kahwinkan oleh seekor
jantan terhad.

Memerlukan pengetahuan/
mengesan tanda biang/
pengendalian semen.
Memerlukan pemerhatian ke
atas betina untuk mengesan
tanda biang.

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

28

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

BAB 4 : PERLADANGAN SEBAGAI SUATU PERNIAGAAN


4.1 Perladangan Sebagai Suatu Perniagaan
Waktu 1 dan 2
(a) Pengenalan
Prinsip dan Generalisasi - Aras 1 Menyatakan pengertian
perladangan sebagai suatu perniagaan
Perladangan ialah suatu aktiviti pengurusan tanaman dan
ternakan yang dilakukan secara yang sistematik dan
mempunyai objektif untuk mendapat keuntungan.
Urutan Aras 1 Menyenaraikan mengikut urutan langkahlangkah dalam prinsip pengurusan ladang
Urutan Aras 2 - Menerangkan mengikut urutan langkahlangkah dalam prinsip pengurusan ladang
-

Perancangan
Pelaksanaan
Pengawalan
Penilaian

4.2 Perancangan Untuk Memulakan Ladang


Waktu 3-12
(a) Belanjawan bidangusaha
Terminologi Aras 1 Mentakrifkan belanjawan ladang
Belanjawan ladang ialah ramalan pendapatan,
perbelanjaan dan keuntungan sesebuah bidang usaha
atau ladang.
Aras 1 Menyatakan maklumat yang perlu untuk
menyediakan belanjawan ladang
-

Harga pasaran hasil - berubah mengikut keadaan, masa


dan tempat. Daging meningkat dimusim perayaan.
Ketersediaan sumber pengeluaran - diperlukan dan
kuantitinya/ senang didapati.
Kos setiap sumber pengeluaran - Bandingkan kos
beberapa sumber pengeluaran yang sama.

Aras 1 Menghitung anggaran pendapatan, anggaran


perbelanjaan dan keuntungan (K2-Kuantitatif)
Contoh
BIDANG USAHA
Pekerja
Anak ayam
Anggaran kos

Anggaran
Pendapatan

Ayam Penelur
3000 ekor Tempoh
:1 tahun
RM17 500
RM4800

(a) anggaran perbelanjaan,


(b) anggaran pendapatan,
(c) keuntungan.
Aras 2 Menghitung kos luar jangka dan pulangan setiap
ringgit dilabur (K2-Kuantitatif)
(d) Berdasarkan maklumat (a), hitung kos luar jangka. (katalah
kos luar jangka 10%).
(e) Hitungkan pulangan setiap ringgit dilabur.
Aras 3 Menyediakan belanjawan beberapa bidang usaha
(K2-Kuantitatif)
Aras 3 Mentafsirkan nilai pulangan setiap ringgit dilabur
Maksud nilai pulangan setiap ringgit dilabur pendapatan
yang diperoleh bagi setiap satu ringgit yang dilaburkan.
Contohnya jika psr =1.20 bermakna setiap seringgit dilabur,
pendapatan ialah RM1.20, setelah ditolak perbelanjaan satu
ringgit, keuntungan ialah RM0.20.
Oleh itu jika nilai psr kurang daripada satu, bidang usaha itu
mengalami kerugian.
Aras 3 Memilih bidang usaha berdasarkan nilai pulangan
setiap ringgit dilabur (K2-Penilaian)
Peladang hendaklah memilih bidang usaha yang mempunyai
nilai psr yang paling tinggi.
Waktu 13-16
(b) Rancangan operasi ladang
- Rancangan bagaimana pelaksanaan sesebuah ladang
akan dilakukan setelah belanjawan dibuat.
Aras 1/2 Melakar dan menerangkan pelan susun atur ladang
(K2-Aplikasi)
-

Sediakan sebuah pelan ladang yang lengkap.


Pelan yang lengkap membolehkan pengurusan
ladang dapat dilakukan dengan lebih teratur.
Sesebuah ladang mengandungi infrastruktur seperti
setor, jalan raya, parit, letrik, sumber air, pagar dll.

Tugasan Lakarkan sebuah pelan susun atur ladang yang


mengandungi infrastruktur yang bersesuaian.
Aras 1/2 Menyediakan dan menerangkan jadual kerja (K2Aplikasi)
-

Makanan

RM80 000

Ubat-ubatan

RM1 800

Elektrik dan
air

RM3 000

Kuantiti hasil

1 200 000 biji telur


@ RM0.12 sen
sebiji

Jualan ayam

RM9 000

Mengandungi kerja yang akan dilakukan apabila


dimulakan bidangusaha.
Semasa merancang jadual kerja, pastikan masa
yang sesuai dengan kerja yang dilakukan.
Contoh format:
Minggu

Aktiviti
1

Catatan
3

Hitung,
Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

29

3528

Aras 1/2 Menyediakan dan menerangkan format rekod yang


berkaitan (K2-Aplikasi)
Kelebihan menyediakan rekod yang berkaitan.
- Membolehkan pengiraan keuntungan dibuat.
- Sebagai asas untuk menilai kejayaan bidangusaha.
- Sebagai panduan bagi perancangan akan datang.
- Perjalanan bidangusaha lebih sistematik.
- Membolehkan pengubahsuaian ladang dibuat.
2 Jenis rekod ladang:
i. Rekod kewangan - butiran urusniaga samaada
samaada perbelanjaan atau pendapatan.
ii. Rekod Fizikal - butiran seperti jenis
tanaman/ternakan, bahan yang digunakan,
bilangan ternakan dll.
Aras 3 Merangka rancangan operasi ladang (K2-Aplikasi)
Melibatkan aktiviti penyediaan perkara-perkara di atas iaitu
lakaran pelan susun atur ladang, menyediakan jadual kerja
dan menyediakan format rekod untuk digunakan dalam fasa
pelaksanaan.

4.3 Pelaksanaan Operasi Ladang


Mendapatkan sumber pengeluaran iaitu tanah, modal,
pekerja dan pengurusan.

Waktu 17-20
(a) Pemerolehan sumber pengeluaran
Aras 1 Menyatakan sumber pengeluaran yang diperlukan

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

- Mengira keuntungan ladang.


- Mengubahsuai ladang sama ada membesar, meneruskan
dengan kapasiti sedia ada atau menukar jenis
ternakan/tanaman.
Contoh rekod fizikal : contoh ms 120.
- rekod pengurusan ternakan lembu.
- rekod kerja tanaman sayur.
- rekod pengeluaran telur ayam.
- rekod pengeluaran susu lembu tenusu.
Tujuan rekod fizikal ialah untuk membantu peladang
mengurus ladang dengan teratur dan cekap di samping
mempastikan penggunaan input pada tahap yang optimum.
Contoh rekod kewangan : contoh ms 121.
- rekod perbelanjaan.
- rekod pendapatan.
Tujuan rekod kewangan ialah untuk memudahkan peladang
merancang pembelian input dan pengiraan keuntungan
bidang usaha.
Urutan Aras 1 Menyenaraikan aktiviti-aktiviti pemasaran
hasil
Aras 3 Menerangkan aktiviti-aktiviti pemasaran hasil (K2Aplikasi)
-

Sumber pengeluaran yang diperlukan ialah tanah,


modal, pekerja dan pengurusan.
Aras 1 Menerangkan bagaimana sumber pengeluaran
diperoleh
-

Tanah dipusakai, membeli tanah bergeran, memohon


tanah kerajaan (TOL), memajak atau menyewa,
pembelian ladang yang telah diusahakan.
Modal simpanan sendiri, pinjaman, belian secara
perkongsian, harta pusaka, menjual aset,
bantuan/subsidi dari kerajaan.
Pekerja ahli keluarga, pekerja upahan, pekerja
sambilan, kontrak, derauan.
Pengurusan latihan, melantik pengurus
berpengalaman.

Waktu 21-34
(b) Pengurusan Pengeluaran
Pengkelasan - Aras 1/3 Mengenalpasti dan menerangkan
jenis rekod pengurusan - rekod fizikal dan
kewangan
Tujuan menyimpan rekod:
- Perancangan masa depan keputusan sama ada menerus
atau membubarkan bidang usaha bergantung kepada
prestasi sebelumnya.
Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Mengumpul hasil dikumpul di satu tempat seperti pusat


pengumpulan kelompok bagi tanaman padi/ diangkut
dengan lori/ untuk memudahkan pengendalian atau di
bawa ke kilang.
Memproses menjadikan hasil lebih menarik, tahan
lama, mendapatkan harga lebih tinggi dan mengekalkan
kesegaran. Beberapa contoh pemprosesan ialah
pemerahan, pemasakan, pengeringan, penjerukan dan
pempasteuran.
Menggred mengasingkan hasil mengikut kualiti. Tujuan
ialah supaya hasil yang dipasarkan seragam dan
mendapat harga yang tinggi. Penggredan berdasarkan
warna, saiz, bentuk dan klon.
Membungkus proses mengumpul hasil ke dalam satu
bekas. Contoh kotak, plastik, dan tin. Tujuan
mengekalkan kesegaran, menarik, memelihara kualiti
dan memudahkan penghantaran.
Mengiklan - cara memperkenalkan hasil kepada
pengguna. Terdapat berbagai kaedah seperti pameran,
mengedarkan risalah dan melalui media massa.
Menyimpan - kemudahan menyimpan yang sesuai
membolehkan hasil ladang dipasarkan pada masa yang
sesuai. Tujuan mengekalkan kesegaran. Berbagai
kaedah seperti sejuk beku (<00C), suhu rendah (0-40C),
kawalan kandungan gas (mengurang oksigen dan
menambahkan karbon dioksida) dan pengionan.
Menjual - hasil terakhir aktiviti pemasaran, secara sendiri,
atau melalui orang tengah, secara borong atau runcit.

Metodologi K1 - Aras 2 Menerangkan langkah operasi


permulaan.
Menyediakan kawasan
- Bergantung kepada ciri fizikal ladang.
30

3528

Aktiviti termasuk menebang dan membakar pokok (dibuat


musim kering), membersih, merata, menyediakan tapak
dan membina teres (di kawasan berbukit- mengurangkan
hakisan).
Tujuan menyediakan persekitaran yang baik untuk
pengurusan/ tanaman/ ternakan seperti saliran/
pengairan dan pengangkutan.

Membina struktur ladang


- Merangkumi stor, bangsal ternakan, rumah hijau, pagar,
jalan, jambatan, kolam dll.
- Faktor jenis struktur (kekal atau sementara) dan susun
atur harus dipertimbangkan sebelum kerja-kerja
dijalankan.
Menyediakan infrastruktur
- Bekalan elektrik, air dan kemudahan
perhubungan/telekomunikasi.
- Sistem pengairan dan saliran membolehkan tanaman
mendapat air yang cukup, Jalanraya membolehkan hasil
dipasarkan dengan cepat.
- Elektrik untuk menggerakkan motor pam air,
membekalkan haba dll.
- Perhubungan (telefon dan internet) untuk memudahkan
perhubungan dengan pembekal dan pelanggan.
Aras 2 Menerangkan aspek pengurusan (K2-Aplikasi)
Pekerja
- Seperti pekerja upahan, pekerja kontrak, pekerja
derauan, pekerja keluarga dan pekerja sambilan.
- Prestasinya tidak seragam.
Sekiranya pekerja terhad
- Ambil lebih ramai pekerja.
- Rancang pekerja dengan lebih baik.
- Gunakan jentera menggantikan pekerja.
- Jalankan kerja secara kontrak.
- Jalankan bidangusaha yang kurang menggunakan
tenaga pekerja.
Penyediaan jadual kerja amat penting supaya pengurusan
lebih tersusun dan sistematik. Selain itu latihan, insentif (cuti
tahunan/ perumahan/ bonus), pengkhususan bidang kerja dan
arahan yang jelas juga hendaklah diberi perhatian.
Jentera
- Melakukan pemeriksaan rutin terhadap enjin, brek, bateri
dan penyelenggaraan berkala seperti menukar minyak
pelincir, membersih penyaring udara dll.
- Rekod hendaklah disimpan.
- Tujuan mengurangkan kos kerana kerosakan yang lebih
besar dapat dielakkan.
Tanaman
- Meliputi kawalan penyakit, pembajaan, mengadakan
pengairan yang sesuai dan mengutip hasil mengikut
masa yang sesuai.
- Tujuan mendapatkan hasil yang berkualiti dan harga
pasaran yang tinggi.
Ternakan
- Meliputi pemberian makanan seimbang, kawalan
penyakit, penggunaan baka yang bermutu (tahan
Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

penyakit dan himpitan iklim), mengadakan perumahan


yang sesuai (mempunyai pengudaran yang baik).
Tujuan mendapatkan hasil yang berkualiti dan harga
pasaran yang tinggi.

4.4 Analisis dan Penilaian Operasi Ladang


Waktu 35-42 (8 waktu)
(a) Analisis operasi ladang
Aras 3 Menganalisis rekod fizikal
Paras pengeluaran tanaman dan ternakan.
- Mengetahui perkembangan bidangusaha.
- Contohnya rekod peneluran harian atau bulanan.
Sebarang perubahan didalam peratus peneluran dapat
diketahui dan tindakan susulan dapat dilakukan.
Kecekapan penggunaan sumber pengeluaran.
Dari rekod kerja, dapat menentukan jumlah jam bekerja
berbagai jenis tugas, membolehkan merancang penggunaan
pekerja akan datang.
Bandingbeza - Aras 3 Membandingbeza data belanjawan
dengan data sebenar dari rekod kewangan
Waktu 43-44 (2 waktu)
(b) Penilaian operasi ladang
Aras 3 Menilai prestasi bidang usaha berdasarkan
keuntungan dan pulangan setiap ringgit dilabur (K2Penilaian)
Keuntungan dan pulangan setiap ringgit dilabur
-

Berdasarkan analisis pendapatan dan perbelanjaan.


Bandingkan dengan keuntungan piawai yang dari sumber
dipercayai saperti J.Pertanian.
Keuntungan yang lebih rendah mungkin disebabkan oleh:
- Harga jualan rendah kerana penawaran tinggi.
- Kuantiti hasil merosot disebabkan oleh
penyakit/perosak.
- Penggunaan input yang tinggi dan kenaikan harga
input.
Jika lebih dari satu bidangusaha, hitungkan juga
sumbangan setiap bidangusaha. Asingkan diantara satu
bidangusaha dengan yang lain supaya perbandingan
dapat dibuat.
Sekiranya pulangan setiap ringgit dilabur satu atau
kurang daripada satu menunjukkan bidang usaha tidak
menguntungkan.
Usaha harus dicari seperti mengemaskini aspek
pengurusan bidang usaha dan meningkatkan kecekapan
penggunaan input.

Aras 3 Membuat keputusan untuk masa depan bidang


usaha : meneruskan, membubarkan, menggantikan
dengan yang lain atau mengubahsuai pengurusan
bidang usaha (K2-Penilaian)
- Dari analisis operasi ladang peladang dapat membuat
keputusan samaada:
- Meningkatkan pengeluaran.
- Ubahsuai bidang usaha untuk mengatasi
kelemahan.
31

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Menukar operasi ladang kepada bidang usaha yang


lain.
Menghentikan operasi/ mendapatkan kerja lain.

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

32

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

BAB 5 : TEKNOLOGI DALAM PERTANIAN


5.1 Mekanisasi Ladang
Waktu 1 (1 waktu)
(a) Pengenalan
Terminologi Aras 1 Menyatakan pengertian mekanisasi
ladang
Penggunaan mesin atau jentera untuk memudahkan kerjakerja perladangan seperti membajak, pengawalan perosak
dan pemungutan hasil. ATAU
Penggunaan prinsip kejuruteraan dan teknologi dalam
pengeluaran, penyimpanan dan pemprosesan hasil pertanian.
Waktu 2 (1 waktu)
(b) Faedah mekanisasi ladang
Aras 1/2 Menyata dan menerangkan faedah mekanisasi
ladang.
(a) Menjimatkan masa
- Jentera melakukan kerja lebih cepat berbanding manusia
atau haiwan.
- Lebih banyak kerja dapat dilakukan.
- Bidangusaha yang lebih besar boleh diusahakan.
- Dapat meningkatkan pengeluaran negara.
(b) Menjimatkan tenaga pekerja
- Mengurangkan penggunaan tenaga pekerja.
- Menjimatkan kos upah pekerja/ mengurangkan
perbelanjaan.
- Meningkatkan pendapatan.
(c) Melakukan kerja dengan berkesan
- Melakukan kerja lebih sempurna dan konsisten.
- Dengan ini dapat menepati spesifikasi kerja.
(d) Menepati masa
- Kerja dapat disiapkan mengikut jadual.
- Membolehkan penanaman dan penuaian dibuat dimusim
yang sesuai/ membolehkan lebih banyak pusingan
tanaman/ternakan dibuat.
- Cuaca /keadaan yang buruk dapat dielakkan.

Kos jentera mahal/ penggunaan harus setimpal dengan


kos pembelian.
Fungsi yang khusus/ jentuai yang hanya boleh digunakan
dimusim menuai sahaja.

(c) Faktor Teknikal


- Perlu penyenggaraan/ peladang harus mahir dalam
aspek teknikal jentera.
Aras 1 Menghuraikan penggunaan mekanisasi ladang dalam
aktiviti tanaman dan ternakan (K2-Aplikasi)
(i) Tanaman
- penyediaan tanah
- penanaman
- pembajaan
- pengawalan rumpai dan perosak
- pengairan dan penyaliran
- penuaian hasil
(ii) Ternakan
- pemberian makanan
- pemberian minuman
- pengutipan hasil
- penggredan telur
(i) Mekanisasi dalam tanaman
i. Penyediaan tanah
Pemugaran tanah dan penyediaan batas : bertujuan
untuk menyediakan keadaan yang sesuai untuk
pertumbuhan.
Pemugaran terbahagi kepada pemugaran primer (awal)
dan pemugaran sekunder.
Jenis alat pemugaran primer:
Nama
Bajak
piring

Jenis Tanah
Berbatu
banyak akar/
baru
diterokai.

Bajak
sepak

(e) Melakukan pelbagai jenis kerja


- Lebih assesoris dapat dipasangkan pada satu jentera.
Waktu 3-10 (8 waktu)
(c) Penggunaan mekanisasi ladang
Aras 1 Menghuraikan faktor yang diperitimbangkan dalam
penggunaan mekanisasi ladang
(a) Faktor Fizikal
- Kawasan tanaman curam memerlukan jenis jentera yang
khusus.
- Tanah lembut/ jentera dan jentuai terbenam di dalam
lumpur.
- Kawasan kecil/tidak setempat - penggunaan jentera tidak
ekonomik.
- Kebanyakan jentera diimport/ perlu disesuai dengan
keadaan di Malaysia.
(b) Faktor Kos
Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Bajak
putar

Kawasan
sawah
menghasilka
n lapisan
tanah tidak
telap air.

Kegunaan/Tidakan/
Huraian
Memotong, membalik dan
memecahkan tanah,
Memotong dan
membalikkan tanah.
Pembalikkan tanah dan
kawalan rumpai lebih
berkesan berbanding bajak
piring.
Menggunakan kuasa dari
aci sadap kuasa.
Menghancurkan /
melonggarkan tanah
kepada butiran yang lebih
halus.
Penggunaan keterlaluan
boleh merosakkan struktur
tanah.

33

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Jenis alat pemugaran sekunder:


Nama alat
Bajak sikat.
Pembatas.
Bajak sisir.

Kegunaan/Tidakan/Huraian
Membajak lapisan atas diperingkat
akhir penyediaan tanah.
Membalikkan tanah untuk dijadikan
batas, membuat alur dan membaiki
semula batas yang sedia ada.
Memecahkan tanah dan mengangkat
sisa tanaman ke permukaan.

Penebas putar.

Mata pemotong mendapat kuasa


dari enjin traktor.

Nama alat

Kegunaan/Tidakan/Huraian

Penyembur
galas.

Menggunakan tekanan udara untuk


memberikan semburan yang halus.

Penyembur
bermotor.

Dapat membuat semburan kimia


bentuk debu, cecair atau butiran.
Kuasa dihasilkan oleh motor. Boleh
meliputi jarak yang jauh.
Kuasa dihasilkan oleh aci sadap
kuasa. Larutan racun disalurkan
kepada batang penyembur panjang
(boom).
Penyemburan kepada kawasan yang
lebih luas.

Penyembur
boom.

ii. Menanam.
Nama alat
Penabur biji
benih.
Penanam biji
benih.

Penanam
tebu.

Kegunaan/Tidakan/Huraian
Biji benih ditabur secara sekata di
permukaan tanah.
Sesuai untuk menabur biji benih
pastura atau padi secara tabur terus.
Dapat meletakkan biji benih pada
kedalaman yang sesuai. Jarak
tanaman dapat disesuaikan mengikut
jenis tanaman.
Jentera dapat memotong, mencelup
keratan ke dalam bancuhan racun
kulat, membaja dan menimbus keratan
dalam satu operasi.

iii. Membaja
Nama alat

Kegunaan/Tidakan/Huraian

Penyebar baja
cecair.

Menabur baja tahi haiwan dalam


bentuk cecair.
Baja dimasukkan ke dalam tangki dan
disebar oleh plat percik yang
digerakkan oleh aci sadap kuasa.

Penabur baja
berpendulum.

Baja dimasukkan ke dalam tangki


baja.Baja akan turun mengikut graviti
dan ditabur oleh pemancur yang
bergerak ke kiri dan ke kanan.

iv. Pengawalan rumpai dan perosak


Nama alat

Kegunaan/Tidakan/Huraian

Pemotong
berputar (mesin
tolak)

Kuasa enjin dihantar melalui tali


sawat ke bar pemotong yang
mengandungi mata pemotong.

Mesin sandang.

Kuasa dari enjin dua lejang dihantar


kepada mata pemotong melalui
kabel fleksibel.

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

vi. Mengairi Tanaman


(a) Pengairan titisan
Air dibekalkan melalui saluran paip yang dipasang di
dalam atau di atas tanah.
Air dibiar menitis perlahan-lahan dalam tekanan
rendah.
Kawasan diairi tidak luas menyebabkan rumpai kurang
tumbuh.
Sesuai untuk kawasan pokok buahan dan tanaman.
(b) Sistem percikan
Tekanan lebih tinggi/bekalan lebih banyak diperlukan.
Banyak kehilangan air melalui sejatan berlaku.
vii. Penuaian hasil
- Jentera penuai padi (combined harvester) boleh
memotong, melerai dan membersihkan bijirin.
- Hasil tebu, jagung dan kacang tanah juga boleh dikutip
menggunakan jentuai.
- Contoh jentera yang digunakan ialah lori, traktor dan
treler.
Mekanisasi untuk Ternakan
- Penghantaran makanan/ air secara otomatik.
- Pengredan telur.
- Mesen pemerah susu.
Waktu 11-14 (4 waktu)
(d) Sistem pengairan dan penyaliran
Aras 2 Mengenalpasti jenis sistem pengairan titisan dan
percikan
Titisan.
- Satu sistem di mana air disirami di pangkal tanaman
menggunakan penitis.
- Sesuai di kawasan tanaman dalam beg politena dan
mempunyai jenis tanah berpasir.
Percikan.
34

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Sistem percikan mengairi tanaman dengan semburan di


satu kawasan penanaman secara sama rata.
Penggunaannya dapat mengurangkan suhu persekitaran
tanaman.

Bandingbeza - Aras 3 Membandingbeza sistem pengairan


titisan dengan pengairan percikan.
Titisan
Tidak memerlukan
tekanan air tinggi
Air dititiskan di pangkal
pokok
Pembajaan boleh
dilakukan serentak
Kuantiti air sedikit
Pertumbuhan rumpai
kurang kerana kawasan
siraman terhad

Percikan
Memerlukan tekanan air
tinggi
Air disebar secara sama
rata di seluruh kawasan
penanaman
Tidak sesuai kerana
membazir
Memerlukan kuantiti air
yang lebih
Pertumbuhan rumpai
meluas

Aras 3 Memasang dan menyelenggara sistem pengairan


titisan dan percikan. (K2-Amali)
Alatan :
Perengkuh paip, pisau pemotong, pita pengukur.
Bahan :
Penitis/pemercik, polipipe, tangki air, pam elektrik,
White tape.
Langkah :

Letakkan tangki air pada kedudukan yang tinggi.


Mengikut pelan dalam reka bentuk.
Isikan air ke dalam tangki.
Pasangkan pam elektrik.
Sambungkan hos dari tangki air ke pam.
Sambungkan polipaip dari pam ke barisan tanaman
sayuran/pokok bunga seperti dalam pelan reka
bentuk.
Pasangkan penitis pada setiap pokok tanaman/
pemercik pada jarak yang sesuai.
Hidupkan suis pam air.

Langkah keselamatan :

Baiki sambungan jika ada kebocoran.


Berhati-hati dengan sambungan melibatkan elektrik.
Senggara kepala pemercik yang tersumbat.

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

35

3528

5.2 Komputer Dalam Pertanian


Waktu 15-16 (2 waktu)
(a) Pengenalan
Aras 1 Menghuraikan faedah penggunaan komputer
-

Menyimpan maklumat banyak/ cakera keras boleh


menyimpan ber juta-juta aksara.
Memperolehi semula maklumat dengan segera.
Maklumat yang tersimpan dalam cip komputer boleh
diperolehi dalam masa 15 nanosaat sahaja (1 nanosaat
= 10-9 saat).
Melakukan penghitungan rumit dengan segera.
Komputer dapat melakukan berjuta-juta operasi dalam
satu saat tanpa membuat kesilapan.
Menghasilkan grafik./ data dipersembahkan dalam
bentuk yang mudah difahami seperti graf, carta pai dan
sebagainya.

Waktu 17-26 (10 waktu)


(b) Penggunaan komputer dalam pertanian
Aras 1 Menghuraikan secara ringkas penggunaan komputer
dalam pertanian (K2-Aplikasi)

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Data dan maklumat dapat ditunjukan secara grafik


lebih menarik/ secara graf dan carta pai.
- Kelebihan perisian grafik:
- Maklumat dapat dipaparkan dalam pelbagai
warna dan corak.
- Saiz objek yang dilukis boleh diubah.
- Sebarang kesilapan dapat diperbetulkan.
- Terdapat banyak pilihan grafik yang boleh
digunakan.
Menggunakan perisian tertentu untuk mereka bentuk.
-

Waktu 27-32 (6 waktu)


(c) Peranan teknologi maklumat dan perhubungan dalam
sektor pertanian
Aras 1 Menyenaraikan peranan teknologi maklumat dan
perhubungan
-

Menyimpan dan memproses maklumat dan data ladang.


Perisian Pangkalan Data
- Perisian ini dapat mengendalikan data yang banyak
dengan lebih mudah. Antaranya maklumat
pelanggan, rekod penghasilan dan rekod inventori
ladang.
- Kelebihan perisian pangkalan data:
- Tidak memerlukan ruang yang luas untuk
menyimpan data.
- Penghitungan data dapat dilakukan dengan
cepat dan tepat.
- Penyelenggaraan data dapat dilakukan dengan
cepat.
Perisian Hamparan Elektronik
- Perisian ini memudahkan urusan menyimpan rekod
kewangan ladang.
Kelebihannya:
- Melakukan penghitungan yang rumit dengan cepat.
- Menyusun data mengikut format yang
dikehendaki.
- Mendapatkan semula data dengan cepat.
- Maklumat dipaparkan bentuk grafik.
Menyediakan laporan ladang.
Penggunaan Pemproses Perkataan
- Membolehkan komputer digunakan seperti sebuah
mesin taip.
- Surat menyurat dan laporan dapat disediakan dengan
lebih cepat dan kemas.
- Kelebihan pemproses perkataan:
- Hasil kerja menjadi lebih kemas, teratur.
- Kesilapan ejaan dapat dikesan/ diperbetulkan.
- Kerja yang dilakukan dapat disimpan dan
diteruskan semula.
- Hasil dapat dicetak seberapa banyak salinan.

Merumuskan Catuan Makanan Ternakan/ aturcara


rumusan makanan membantu peladang memilih catuan
makanan yang terbaik.

Memudahkan capaian data yang secara geografinya


terletak jauh.
Perhubungan antara pengusaha dan pelanggan dengan
lebih cepat akan meningkatkan daya saing sesuatu
bidang usaha.
Memudahkan aktiviti pengiklanan sesuatu produk
melangkaui kawasan setempat.

Aras 1 Mengakses internet untuk mendapatkan maklumat


dan perhubungan (K2-Amali)
Alatan :
- Set komputer dengan modem.
- Sambungan internet.
Langkah :
- Klik berganda ikon network connection.
- Masukkan user name dan password.
- Klik connect atau dail.
- Klik ikon pelayar / contoh IE, Netscape dll
- Klik ikon enjin carian/ masukkan alamat www.
- Contoh google, yahoo dll.
- Masukkan kata carian.
- Contoh pertanian, ternakan, permanian beradas.
- Pilih laman web yang dipaparkan.
- Layari kandungan laman web berkenaan.
- Pilih kandungan yang ingin disimpan.
- Klik save pada menu yang berkaitan.
- Bagi maklumat yang dipindah turun secara download,
klik pada pautan berkaitan.
- Tentukan folder di mana fail akan disimpan.
- Klik save.
Aras 2 Menyediakan satu laporan projek menggunakan
perisian komputer (Amali)
Aras 2 Memilih maklumat yang sesuai dan berkaitan dari
internet (K2-Penilaian)
-

Menggunakan enjin carian yang sesuai seperti google.

Persisian Grafik
Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

36

3528

Memasukkan kata carian yang paling tepat dengan


maklumat yang hendak dicari.
- Melawati sebanyak mungkin laman web yang
disenaraikan untuk menentukan maklumat yang paling
sesuai.
5.3 Bioteknologi Dalam Pertanian
Waktu 33 (1 waktu)
(a) Pengenalan
Terminologi Aras 1 Menyatakan pengertian bioteknologi

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Aplikasi prinsip sains dan kejuruteraan dalam


pemprosesan bahan oleh agen biologi.
Bioteknologi tradisi - telah lama digunakan. Melibatkan
fermentasi oleh mikroorganisma untuk menghasilkan
makanan seperti tempoyak dan cincalok.
Bioteknologi moden - penggunaan organisma disamping
kejuruteraan genetik, serta pengkulturan sel serta tisu,
pemindahan bahan genetik dari satu sel ke satu sel yang
lain untuk menghasilkan organisma yang resistans
terhadap penyakit dan lain-lain.

Waktu 34-35 (2 waktu)


(b) Kepentingan bioteknologi dalam pertanian
Aras 2 Menerangkan kepentingan bioteknologi dalam
pertanian
-

Meningkatkan hasil, dari segi kualiti dan kuantiti. Contoh


penghasilan haiwan transgenik (penyuntikan gen hormon
tumbesaran pada ikan salmon).
Menambahkan nilai pemakanan, iaitu kandungan protein,
vitamin dll. Contohnya pemindahan hormon yang
mengawal asid amino kepada tanaman untuk
meningkatkan kandungan protein).
Memperbaiki ciri fizikal hasil pertanian. Melibatkan saiz,
warna dan rasa. Contohnya kejuruteraan genetik
menghasilkan varieti orkid yang mempunyai warna lebih
menarik.
Meningkatkan resistan terhadap serangan perosak dan
penyakit. Contohnya pemindahan gen bakteria Bt kepada
tanaman jagung dan kapas.
Meningkatkan toleran ternakan terhadap persekitaran.
Tahan kemarau, kelembapan tinggi, tanah yang
mempunyai pH rendah dll.
Mengawal penyakit. Contohnya penghasilan vaksin dan
antibiotik.
Mengurangkan penggunaan bahan kimia pertanian.
Penghasilan tanaman transgenik lebih tahan penyakit
mengurangkan penggunaan racun makhluk perosak.

Waktu 36-43 (8 waktu)


(c) Penggunaan bioteknologi dalam pertanian
Aras 2 Menerangkan penggunaan bioteknologi dalam
pertanian (K2-Aplikasi)
- Inokulasi rhizobium. Bakteria Rhizobium dalam nodul
akar kekacang berupaya mengikat nitrogen dari
atmosfera tanah. Hubungan antara bakteria dan
kekacang ini dinamakan simbiosis. Bakteria tersebut
disuntik pada biji benih sebelum penyemaian dilakukan.
- Kawalan perosak secara biologi. Contohnya tanaman
bebawang dan serai bersama sayur buah mengelakkan
serangan Fusarium sp. Pemindahan gen bakteria
Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Bacillus thuringiensis (Bt) ke dalam tanaman


menghasilkan tanaman yang resistan serangga dan
virus. Rujuk Jadual 3.8 dan 3.9 ms 175.
Penguraian sisa tanaman. Amalan pengkomposan
menghasilkan mengubah bentuk sisa pertanian kepada
baja organik.
Industri makanan berasaskan pertanian. Proses
penapaian menghasilkan beberapa jenis makanan.
Penghasilan varieti baru melalui kejuruteraan genetik.
Pemindahan genetik menghasilkan tanaman baru
dikenali sebagai tanaman transgenik. Contohnya
penghasilan tanaman betik rintangan virus yang
disambatkan gen protein kapsul untuk menghalang
Papaya Ring Spot Virus.

Aras 2 Mengaplikasikan prinsip bioteknologi dalam


menghasilkan baja organik dan makanan melalui
proses penapaian (K2-Amali)
BAJA ORGANIK.
Alatan :
Pita pengukur, jangkasuhu.
Bahan :
Sisa pertanian seperti reja kelapa sawit, tinja
ternakan, batu kapur.
Langkah :

Sediakan tapak kompos berukuran 1.0 x 0.5 m.


Taburkan reja pelepah kelapa sawit setebal 10-15
cm.
Renjiskan kapur di atas lapisan itu.
Taburkan reja pelepah sawit setebal 10-15 cm.
Taburkan tinja setebal 2.5 cm.
Taburkan reja pelepah sawit setebal 10-15 cm.
Ulang langkah di atas sehingga timbunan setinggi
0.4 m terbina.
Siram timbunan hingga cukup basah.
Tutup timbunan dengan pelepah kelapa.
Siram secukupnya setiap pagi.
Pada hari keempat ambil bacaan suhu di tengah
timbunan.
Jika suhu sama dengan suhu sekitar, bina semula
timbunan.
Balik-balikkan timbunan setiap 4-5 minggu.
Proses mengambil masa 4-6 bulan.
Kompos yang berjaya warna perang tua.

Langkah keselamatan :

Pastikan ketebalan timbunan pada saiz yang sesuai.


Bersihkan tangan selepas membina kompos.

MAKANAN MELALUI PROSES PENAPAIAN.


Alatan :
Ubi kayu, ragi, daun pisang, lidi atau dawai kokot.
Bahan :
37

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Dapur, periuk, besen, kain,pisau, talam.

Aras 2 Menerangkan contoh struktur binaan pertanian


persekitaran terkawal-rumah hijau dan kolam tiruan

Langkah :

Kupas kulit ubi kayu.


Kikis bahagian yang berlendir dengan belakang
pisau.
Potong mengikut saiz yang sesuai.
Basuh hingga bersih.
Rebus hingga empok.
Letakkan ubi kayu dalam talam.
Hancurkan ragi.
Tabur di atas ubi kayu dan gaul hingga rata.
Bungkus dengan daun pisang.
Sediakan satu besen yang dilapik dengan kain dan
daun pisang.
Susun bungkusan tapai dalam besen.
Tutup lapisan atas dengan kain dan besen di tutup
rapat.
Selepas 2-3 hari tapai sedia untuk dimakan.

Langkah keselamatan :

Jangan sentuh ragi dengan tangan yang tidak


bersih.
Jangan peram tapai dalam peti sejuk.
Bungkusan tapai hendaklah dibuat dengan rapi.

5.4 Pertanian Persekitaran Terkawal


Waktu 44 (1 waktu)
(a) Pengenalan
Terminologi Aras 1 Menyatakan pengertian pertanian
persekitaran terkawal
Aktiviti penanaman dan penternakan dalam struktur tertentu
yang melindungi tanaman atau ternakan daripada keadaan
persekitaran melampau.
Waktu 45-46 (2 waktu)
(b) Kepentingan pertanian persekitaran terkawal
Aras 2 Menerangkan kepentingan pertanian persekitaran
terkawal
-

Melindungi tanaman dan ternakan daripada keadaan


iklim ekstrem. Seperti hujan lebat dan tiupan angin
kencang yang boleh menyebabkan kecederaan fizikal.
Membolehkan penanaman dan penternakan di luar
musim. Suhu, kandungan air dan kelembapan di dalam
struktur ppt dapat dikawal yang membolehkan
penanaman dilakukan walaupun pada musim yang tidak
sesuai.
Meningkatkan kuantiti dan kualiti hasil tanaman dan
ternakan. Pokok lebih subur kerana sinaran gelombang
panjang, spektrum cahaya yang tidak dikehendaki dan
keterikan cahaya dapat dikurangkan.

Waktu 47-54 (8 waktu)


(c) Struktur binaan pertanian persekitaran terkawal

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

Rumah hijau
- Mempunyai atap lutsinar untuk membolehkan cahaya
masuk.
- Struktur yang tertutup dapat melindungi tanaman dari
serangan serangga, mengurangkan cahaya melampau,
mengekalkan karbon dioksida, mengurangkan kehilangan
nutrien dan sebagainya.
Kolam tiruan
- Ialah bekas seperti palong, akuarium dan tangki yang
membolehkan penternakan dijalankan.
- Kelebihannya memudahkan penjagaan, tidak terdapat
pemangsa dan memudahkan pemungutan hasil
Aras 3 Menerangkan contoh penggunaan pertanian
persekitaran terkawal dalam sistem-pertanian tanpa
tanah dan perumahan ternakan
Pertanian tanpa tanah.
- Medium tanpa tanah terdiri dari bahan lengai seperti
sekam padi, kelikir dan pasir.
- Untuk menyokong akar tanaman.
- Hidroponik terbahagi kepada kultur tanpa agregat (kultur
cecair) dan kultur agregat.
- Keperluan untuk penanaman tanpa tanah ialah air,
nutrien, medium penanaman, bekas dan alatan lain
seperti pam dll.
Perumahan ternakan.
- Perumahan ternakan berfungsi mengelakkan timpaan
hujan, panas terik, serangan serangga dan pengudaraan
yang sempurna.
- Ternakan ayam diternakan dalam persekitaran tertutup
untuk mengelakkan kebisingan.
Aras 3 Mengaplikasikan prinsip pertanian persekitaran
terkawal dalam menghasilkan tanaman sayuran
menggunakan kaedah hidroponik (K2-Amali)
Alatan :
Takung, kepingan polisterena, pot.
Bahan :
Biji benih sawi, larutan baja A, larutan baja B,
benang atau span, air.
Langkah :

Bersihkan takung, pot dan kepingan polisterena.


Isikan air dalam takung hingga paras hampir penuh.
Masukkan baja A dan kacau.
Masukkan baja B dan kacau.
Pasangkan kepingan polisterena sebagai
sungkupan.
Masukkan benang atau span ke dalam pot.
Masukkan pot ke dalam lubang yang telah
disediakan pada kepingan polisterena.
Basahkan benang atau span.
Taburkan 3-5 butir biji benih ke dalam setiap pot.
38

3528

NOTA BELAJAR 2 Sains Pertanian

Langkah keselamatan :
Larutan baja A dan B hendaklah dimasukkan secara
berasingan.
Pastikan benang sentiasa lembab/ mencecah
permukaan air.
Periksa paras air dalam takung dari semasa ke
semasa.

Sains Pertanian Cemerlang Apas Gemilang

39