Anda di halaman 1dari 8

CONTOH SURAT LANTIKAN GURU MENTOR OLEH PENTADBIR SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN 1 MALAYSIA


JALAN PINANG SEBATANG
90000 MIRI
No. Telefon : 085-4312030
SARAWAK
No. Fax
: 085-4313000
____________________________________________________________________________
LOGO
SEKOLA
H

Ruj. Kami : SMK1M/PP.3977


Tarikh
:

NAMA
NO. KAD PENGENALAN
Tuan/Puan,
PELANTIKAN SEBAGAI GURU MENTOR BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU
BAHARU (PPGB)
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Sukacita dimaklumkan bahawa bagi memenuhi keperluan pelaksanaan Program
Pembangunan Guru Baharu, maka dengan ini tuan/puan adalah dilantik sebagai Guru
Mentor kepada Encik/Puan/Cik ____________________________________________
bermula pada __________________ sehingga __________________.
3.
Pihak sekolah percaya komitmen tuan/puan dalam pelaksanaan program ini
berdasarkan pematuhan kepada Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia
Bilangan 21 Tahun 2012 dapat membangunkan kompetensi profesional Guru Baharu
seperti yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

........................................
(Pengetua / Guru besar)

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


AKUAN TERIMA GURU MENTOR DAN GURU BAHARU
Guru Mentor

___________________________________

Guru Baharu

___________________________________

Nama Sekolah :

___________________________________

Saya, ______________________________________ (K/P) _____________________


yang dilantik sebagai Guru Mentor bersetuju untuk menerima tanggungjawab dan
memberi bimbingan profesional sepanjang tempoh Program Pembangunan Guru
Baharu dilaksanakan berdasarkan Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia
Bilangan 21 Tahun 2012.
Saya, ______________________________________ (K/P) _____________________,
Guru Baharu bersedia menerima bimbingan dan akan bekerjasama sepenuhnya dalam
program ini untuk pembangunan kompetensi profesional saya sebagai seorang guru
berdasarkan Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 21 Tahun 2012.

Guru Baharu:

Guru Mentor:

.
(
)
Tarikh:

(
)
Tarikh:

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


LOG PEMENTORAN
Bulan/Tahun :_________/______

Bil. Pertemuan :________


AKTIVITI

ISU/PERBINCANGAN

ULASAN

*Sila sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi

Disediakan oleh,
. ..

(Nama Guru Baharu)


Tarikh: ..

.
(Nama Guru Mentor)
Tarikh: ..

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


PENILAIAN OLEH GURU MENTOR
Nama Guru Baharu :
Bil.
1.

Skor

Dimensi
Kompetensi
Pengetahuan
(30%)

Aspek
Kandungan mata pelajaran

10

Ilmu pendidikan, pedagogi dan psikologi

10

Kurikulum dan kokurikulum

10

Pentaksiran dan penilaian

10

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) untuk


pendidikan

10

Dasar-dasar dan hala tuju kerajaan

10

Pekeliling dan peraturan pendidikan

10

JUMLAH SKOR
PERATUS SKOR (%) = Skor diperolehi x 30 %
Jumlah Skor (70)
2.

Kemahiran
(30%)

Menterjemahkan dasar/ pekeliling atau peraturan


dalam amalan PdP

10

Merancang dan menyampai pengajaran


pembelajaran mengikut mata pelajaran

10

dan

Mentaksir dan menilai

10

Mengurus kelas dan murid

10

Menggunakan TMK untuk pengajaran dan


pembelajaran
Kepimpinan pengajaran dan pembelajaran

10

Melaksanakan kajian tindakan

10

Hubungan sesama manusia

10

10

JUMLAH SKOR
PERATUS SKOR (%) = Skor diperolehi x 30 %
Jumlah Skor (80)
3.

Nilai

Keutuhan

10

Skor
Bulan
Ke-6

Skor
Bulan
Ke-12

Bil.

Skor

Dimensi
Kompetensi
Profesional
(40 %)

Aspek
Penyayang

10

Integriti

10

Efisien

10

Kecintaan terhadap profesion

10

Patriotisme dan tanggungjawab sosial

10

JUMLAH SKOR
PERATUS SKOR = Skor diperolehi x 40 %
Jumlah Skor (60)
JUMLAH KESELURUHAN PERATUS SKOR (%)

Skor
Bulan
Ke-6

Skor
Bulan
Ke-12

Disediakan oleh,
.
(Nama Guru Mentor)

Tarikh :

Disahkan oleh,
.
(Pengetua/Guru Besar)
Nama dan Cap Rasmi Sekolah
Tarikh :
SKALA JUMLAH KESELURUHAN PERATUS SKOR DIPEROLEHI PADA BULAN KE-12 :
90% - 100%

Tahap Kompetensi yang Cemerlang

80% - 89.99%
60% - 79.99%

Tahap Kompetensi yang Baik


Tahap Kompetensi yang Sederhana

50% - 59.99%

Tahap Kompetensi yang Kurang


Memuaskan

49.99%
ke bawah

Tahap Kompetensi yang Lemah

LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


(Diisi oleh Pegawai BPG/JPN/PPD)
Nama dan Alamat Sekolah :

Bil. Guru Baharu :

Nama Pegawai :
1.
2.
3.
ULASAN
Amalan terbaik :

Isu pelaksanaan :

Cadangan penambahbaikan :

*Sila sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi

Tandatangan Pegawai

Tandatangan Pengetua/Guru Besar

(Nama dan Cap Rasmi Pegawai)

(Nama dan Cap Rasmi Sekolah)

Tarikh :

Tarikh :