Anda di halaman 1dari 36

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

NAMA SEKOLAH

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM

KOD SEKOLAH

WBA

ALAMAT SEKOLAH

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

NO TELEFON

03-88842330

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NO FAX

03-88842334

PUTRAJAYA

EMAIL

hasruddin.hassan@moe.gov.my

2015

POSKOD

62604

NAMA GURU

HASRUDDIN BIN HASSAN

TAHUN

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN ISLAM

KELAS

Bil

Nama Murid

No Sijil Kelahiran/
No KP

Jantina

AL-Quran (Bacaan)

AL-Quran (Hafazan)

AL-Quran (Kefahaman)

5 Wira

Tajwid

Hadis

SK 1.1.1
(al Bayyinah)

SK 1.1.1
(al Qadr)

SK 1.1.1
(al 'Alaq)

TAHAP

SK 1.1.1
(al Bayyinah)

SK 1.1.1
(al Qadr)

SK 1.1.1
(al 'Alaq)

TAHAP

SK 1.2.1

SK 1.2.2

SK 1.2.3

TAHAP

SK 1.3.1

SK 2.1

SK 3.1

SK 3.2

SK 3.3

Aqidah

Ibadah

Sirah

Jawi

Adab

Tahap
Keseluruhan

SK 3.4

SK 3.5

SK 3.6

TAHAP

SK 4.1

SK 4.2

SK 4.3

SK 4.4

SK 4.5

SK 4.6

TAHAP

SK 5.1

SK 5.2

TAHAP

SK 6.1

SK 6.2

SK 6.3

SK 6.4

TAHAP

SK.7.1

SK 7.2

TAHAP

Ahmad Ubaidillah

42636236

Busu bin Ahmad

636346

Nur 'Aisyah Yasmin

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nur Ain Adawiyah

26

27

KK

28

ab

29

ac

30

ad

31

ae

32

af

33

aag

34

aaaaaaaaaa

35

rgwr

36

egeg

37

rth

38

rj

39

ryjyjk

40

tuk

41

tuk

42

tuk

43

tuk

44

ukd

45

46

th

47

rthrth

48

etykyk

49

tyktkrtk

50

tky

51

rkrk

52

tketklr

53

0
P

536365

15151523

131525265

35256346

45235362

34547

341525

0
6

0
0

tjrjej

TAHAP

..
GURU BESAR

AL-QURAN (Bacaan)

Kefahaman

Tajwid

Hadis

Aqidah

Ibadah

Sirah

Adab

Jawi

55

0
3

0
3

eyketkettk

54

tyktkrtk

AL-QURAN (Hafazan)

RUMUSAN MURID YANG MENGUASAI BIDANG-BIDANG DALAM


PENDIDIKAN ISLAM MENGIKUT TAHAP

364236

DATA PERNYATAAN TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

DATA PERNYATAAN TAHAP

PENYATAAN UMUM
PERNYATAAN TAHAP

Murid menguasai asas pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam tajuk yang dipelajari

Murid menjelaskan konsep atau menggunakan pengetahuan,kemahiran dan nilai secara prak

Murid mengaplikasikan pengetahuan,kemahiran dan nilai daripada tajuk yang dipelajari dalam

Murid menjadikan pengetahuan,kemahiran dan nilai daripada tajuk yang dipelajari sebagai am
sungguh serta bertanggungjawab melaksanakan sesuatu dalam kehidupan seharian.

Murid memberi justifikasi atau istiqamah terhadap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan
dan nilai daripada tajuk yang dipelajari.

Murid mengalami perubahan tingkah laku, cara pemikiran ,serta mempamerkan ciri-ciri kepim
berdasarkan pengetahuan,kemahiran dan nilai daripada tajuk yang telah dipelajari dan boleh

AL-QURAN (Bacaan)
PERNYATAAN TAHAP

Murid boleh membaca surah-surah tertentu

Murid boleh membaca surah -surah tertentu dengan baik

Murid boleh membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta diamalkan dalam kehidupan

Murid berkebolehan membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta beriltizam membaca

Murid berkebolehan membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta istiqamah membaca

Murid berkebolehan membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta boleh dicontohi baca

AL-QURAN (Hafazan)

PERNYATAAN TAHAP

Murid boleh menghafaz surah-surah tertentu

Murid boleh menghafaz surah-surah tertentu dengan baik

Murid boleh menghafaz surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta diamalkan dalam kehidupan

Murid berkebolehan menghafaz surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta beriltizam membac

Murid berkebolehan menghafaz surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta istiqamah membac

Murid berkebolehan menghafaz surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta boleh dicontohi bac

AL-QURAN (Kefahaman)

PERNYATAAN TAHAP

Murid menyatakan pengenalan dan pengertiaan surah-surah tertentu.

Murid menjelaskan pengenalan dan pengertian ayat cari surah-surah tertentu

Murid menjelaskan dan mengaplikasikan pengajaran ayat dari surah-surah tertentu dalam kehidupan seha

Murid menguraikan dan mengaplikasikan pengajaran daripada surah-surah tertentu dan beriltizam menga

Murid menganalisis pengajaran daripada surah-surah tertentu dan istiqamah mengamalkannya dalam keh

Murid merumuskan pengajaran daripada surah-surah tertentu dan istiqamah mengamalkannya dalam keh
boleh membimbing orang lain

Tajwid

PERNYATAAN TAHAP

Murid boleh mengenal pasti dan membaca potongan ayat al Quran yang mengandungi hukum tajwid tertentu.

Murid boleh mengenal pasti dan membaca potongan ayat al Quran yang mengandungi hukum tajwid tertentu denga

Murid boleh membaca dan mengklasifikasikan hukum tajwid dengan betul.

Murid berkebolehan dan beriltizam membaca ayat al Quran yang mengandungi hukum tajwid tertentu dengan betul.

Murid berkebolehaan membaca ayat al Quran yang mengandungi hukum tajwid tertentu dengan betul secara istiqah

Murid berkebolehaan membaca ayat al Quran yang mengandungi hukum tajwid tertentu dengan betul secara istiqah
lain.

Hadis
PERNYATAAN TAHAP

Murid boleh membaca hadis dan terjemahannya

Murid menjelas tuntutan hadis tertentu dalam kehidupan harian

Murid menghuraikan tuntutan hadis tertentu dan menjelaskan secara bersungguh-sungguh dalam kehidup

Murid menghuraikan tuntutan hadis tertentu dan mengamalkannya secara bersungguh-sungguh dalam ke

Murid menganalisis tuntutan hadis tertentu dan memberikan justifikasi kepentingan melaksanakannya dala
Murid merumus dan mengamalkan tuntutan hadis tertentu dan menghayati kepentingan dalam kehidupan
orang lain.

Aqidah
PERNYATAAN TAHAP

Murid menyatakan konsep asas Aqidah

Murid menjelaskan konsep asas Aqidah

Murid menjelaskan konsep asas Aqidah dan mengklasifikasikan kefahamannya dalam kehidupan harian

Murid menghuraikan kefahaman konsep aqidah dengan menjadikannya sebagai pegangan dalam kehidup

Murid menganalisis kefahaman aqidah dan menjadikannya sebagai asas tindakan dalam kehidupan haria

Murid merumuskan kefahaman konsep aqidah serta menjadikannya sebagai asas tindakan dalam kehidup
membimbing orang lain.

Ibadah
PERNYATAAN TAHAP

Murid menyatakan konsep asas Ibadah

Murid menjelaskan dan mempraktikkan konsep Ibadah

Murid menjelaskan dan mengklasifikasikan konsep ibadah dengan betul dalam kehidupan harian.

Murid menghuraikan dan mengamalkan konsep ibadah secara sempurna dalam kehidupan harian.

Murid menganalisis dan mengamalkan konsep ibadah secara sempurna serta istiqamah daalam kehidupa

Murid merumuskan dan mengamalkan konsep ibadah secara istiqamah dalam kehidupan harian serta bo

Adab
PERNYATAAN TAHAP

Murid menyatakan konsep asas Adab

Murid menjelaskan dan mempraktikkan konsep Adab

Murid menjelaskan dan mengaplikasikan konsep Adab denngan betul.

Murid menghuraikan dan mengamalkan konsep Adab secara bersungguh-sungguh dalam kehidupan hari

Murid menganalisis dan mengamalkan konsep Adab secara istiqamah dalam kehidupan harian.

Murid merumuskan dan mengamalkan konsep Adab secara istiqamah serta boleh dicontohi atau membim

Sirah
PERNYATAAN TAHAP

Murid menyatakan sirah Rasulullah SAW

Murid menjelaskan peristiwa daripada sirah Rasulullah SAW

Murid menjelaskan peristiwa daripada sirah Rasulullah SAW dan mengklasifikasikan itibarnya dalam kehi

Murid menghuraikan peristiwa daripada Sirah Rasulullah SAW dan mengklasifikasikan itibarnya dalam ke

Murid menganalisis peristiwa daripada Sirah Rasulullah SAW dan mengklasifikasikan itibarnya secara ist

Murid merumuskan dan peristiwa daripada Sirah Rasulullah SAW dan mengklasifikasikan itibarnya bagi m
tindakan dalam kehidupan harian serta boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain.

Jawi
PERNYATAAN TAHAP

Murid boleh menyebut, membaca dan menulis huruf, suku kata dan perkataan dalam tulisan jawi.

Murid boleh menyebut, membaca dan menulis huruf, suku kata dan perkataan dalam tulisan jawi dengan b

Murid boleh menyebut, membaca dan menulis huruf, suku kata dan perkataan dalam tulisan jawi dengan b

Murid berkebolehan membaca dan menulis huruf ,suku kata dan perkataan dalam tulisan Jawi dengan bet

Murid berkebolehan membaca,membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan Jawi dengan betul dan

Murid berkebolehan membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi denganbetul sert

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5
NAMA MURID
NO SIJIL KELAHIRAN /IC
JANTINA
KELAS
NAMA GURU
TARIKH PELAPORAN

: Nur 'Aisyah Yasmin


: 536365
: PEREMPUAN
: 5 Wira
: HASRUDDIN BIN HASSAN
:

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:


KEMAHIRAN

TAHAP

Al Quran
(Tilawah )

Al Quran
( Hafazan)

Al Quran
(Kefahaman)

Tajwid

Hadis

Aqidah

Ibadah

Sirah

Adab

Jawi

Keseluruhan Prestasi Pendidikan Islam


Tahun 4 :

....................................................
(Guru Mata Pelajaran)

EKTOR PENDIDIKAN ISLAM


AN PEMBANGUNAN KURIKULUM
NTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

isyah Yasmin
65
MPUAN

UDDIN BIN HASSAN

yang telah dikuasai:


TAFSIRAN
Murid berkebolehan membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta boleh
dicontohi bacaannya atau boleh membimbing orang lain

Murid berkebolehan menghafaz surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta boleh
dicontohi bacaannya atau boleh membimbing orang lain
Murid merumuskan pengajaran daripada surah-surah tertentu dan istiqamah
mengamalkannya dalam kehidupan harian serta boleh dicontohi amalannya atau boleh
membimbing orang lain
Murid berkebolehaan membaca ayat al Quran yang mengandungi hukum tajwid tertentu
dengan betul secara istiqah serta boleh dicontohi bacaan atau boleh membimbing orang lain.

Murid merumus dan mengamalkan tuntutan hadis tertentu dan menghayati kepentingan
dalam kehidupan harian serta boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain.

Murid merumuskan kefahaman konsep aqidah serta menjadikannya sebagai asas tindakan
dalam kehidupan harian serta boleh dicontohi amalannya atau boleh membimbing orang lain.

Murid merumuskan dan mengamalkan konsep ibadah secara istiqamah dalam kehidupan
harian serta boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain.
Murid merumuskan dan peristiwa daripada Sirah Rasulullah SAW dan mengklasifikasikan
itibarnya bagi menunjukkan rasa cinta kepada rasulullah SAW melalui tindakan dalam
kehidupan harian serta boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain.
Murid merumuskan dan mengamalkan konsep Adab secara istiqamah serta boleh dicontohi
atau membimbing orang lain.

Murid berkebolehan membaca,membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan Jawi
dengan betul dan berterusan

Murid mengalami perubahan tingkah laku, cara pemikiran ,serta mempamerkan ciri-ciri
kepimpinan sebagai seorang yang bertakwa berdasarkan pengetahuan,kemahiran dan nilai
daripada tajuk yang telah dipelajari dan boleh dicontohi atau boleh memimpin orang lain.

...........................................
.......
(Guru Besar )

Bacaan al Quran
4

Bialangan Murid

Hafazan al Quran
3

Bialangan Murid
1

Kefahaman al Quran
3

Bialangan Murid
1

Bialangan Murid
1

Tajwid
3

Bialangan Murid
1

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Bialangan Murid

Tahap 1
Tahap 2

Tahap 1

Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5

Bialangan Murid

Tahap 6
1

an
3

Tahap 1
2

Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5

Bialangan Murid

Tahap 6

Tahap 5

Bialangan Murid

Tahap 6

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5

Bialangan Murid

Tahap 6
1
1

Hadis
3

Tahap 1
2

Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4

an Murid

Tahap 5
Tahap 6
1

Aqidah
3

Tahap 1
2

Tahap 2

Tahap 1
2

Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4

n Murid

Tahap 5
Tahap 6
1

Ibadah
4

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4

n Murid

Tahap 5
Tahap 6

n Murid

Tahap 5
Tahap 6

Sirah
4

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
2

n Murid

Tahap 4

Tahap 5
Tahap 6

Jawi
3

Tahap 1

Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Bialangan Murid
1

Adab

Tahap 1
Tahap 2

Tahap 1
Tahap 2

Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5

Bialangan Murid

Tahap 6
1

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Tahap 5
Tahap 6

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Jawi
3

Tahap 1
2

Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Adab
3

1
2

1
2

1
2
2
2
3