Anda di halaman 1dari 11

SULIT

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)


TAHUN 4
MEI 2015
1 JAM

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015


TAHUN 4

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)


1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi bahagian A, B dan C.


2. Jawab semua soalan di ruangan jawapan yang disediakan.
3. Topik :
:
:

Unit 1 - Organisasi dan Keselamatan Bengkel


Unit 2 - Asas Teknologi
Unit 3 - Reka Bentuk

100 %
Nama :
Tahun :..

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT
BAHAGIAN A (25 Soalan)
Jawab semua soalan.
1. Sikap bertanggungjawab perlu ada pada setiap murid semasa berada di dalam
bengkel untuk
A.
B.
C.
D.

memeriahkan suasana di bengkel.


menghindarkan kemalangan.
memudahkan murid keluar masuk ke bengkel.
menjaga kesihatan murid.

2. Carta Peraturan Keselamatan hendaklah disediakan dan dipamerkan di dalam


setiap bengkel bagi tujuan
A.
B.
C.
D.

menceriakan bengkel.
menggembirakan guru.
mengingatkan murid.
mengawasi murid.

3. Alat Pemadam Api perlu diletakkan di tempat yang..


i. selamat.
ii. mudah dilihat.
iii. berkunci.
iv. senang diambil.
A.
B.
C.
D.

I dan II
I, II dan IV
I, II dan III
II, III dan IV

4. Murid dalam rajah di sebelah hendak memasuki bengkel, tetapi


dihalang oleh Guru RBT. Mengapakah keadaan demikian berlaku?
A.
B.
C.
D.

Tidak mengikat rambut.


Tidak menanggalkan tali leher.
Tidak membawa beg ke dalam bengkel.
Tidak memakai kasut.
Jari Aisyah terluka semasa menggunakan gergaji.

5. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah yang perlu dilakukan oleh Aisyah?


A.
B.
C.
D.

Memberitahu guru.
Menjerit dengan kuat.
Terus pergi ke klinik.
Membuat panggilan kecemasan.

6. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya alatan tangan di dalam bengkel hilang?
2

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT
A.
B.
C.
D.

Mendiamkan diri.
Menggantikan dengan alatan yang baru.
Melaporkan kehilangan alatan itu kepada guru.
Menyiasat siapa yang mengambil alatan itu.

7. Mengapakah murid perlu menggunakan alatan dan bahan di bengkel dengan cara
yang betul dan selamat?
A.
B.
C.
D.

Untuk mengelakkan kekotoran.


Untuk mengelakkan kemalangan.
Untuk memudahkan kerja dilakukan.
Untuk mendatangkan keceriaan bengkel.

8. Berdasarkan carta aliran di sebelah, siapakah yang berada


di tempat X?
A.
B.
C.
D.

Guru
Murid
Guru Besar
Ketua Fomen

9. Apakah tugas seorang Fomen di dalam bengkel?


A.
B.
C.
D.

Membantu guru bagi memastikan keadaan di bengkel selamat dan teratur.


Membantu guru mengajar sekiranya guru tiada di dalam bengkel.
Memastikan murid menggunakan alatan dengan betul.
Menerangkan kepada murid tentang peraturan peraturan yang perlu dipatuhi
di dalam bengkel.

10. ialah alatan untuk mengetat dan melonggarkan skru mata alur.
A.
B.
C.
D.

Pemutar Skru Philip


Kunci Allen
Sepana Hujung Terbuka
Pemutar Skru Mata Rata

11. ...... ialah alatan untuk mengetat dan melonggarkan bol dan nat.
A.
B.
C.
D.

Pemutar Skru Philip


Kunci Allen
Sepana Hujung Terbuka
Pemutar Skru Mata Rata

12. Alatan apakah yang sesuai digunakan untuk memegang komponen kecil seperti
skru kecil?
A. Playar Muncung Tirus
3

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT
B. Tukul Warrington
C. Sepana Hujung Terbuka
D. Pemutar Skru Mata Rata
13. Komponen ini berfungsi untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik.
A.
B.
C.
D.

Suis
Roda
Kerangka
Gear

14. Bahagian ini digunakan sebagai tapak untuk meletakkan sel kering pada kit model.
A.
B.
C.
D.

Suis
Roda
Kerangka
Gear

15. Sebelum aktiviti pemasangan kit model dijalankan, murid mestilah merujuk
dan memahami terlebih dahulu . yang dibekalkan bagi setiap kit model.
A.
B.
C.
D.

Manual Kit Model


Kertas
Kotak
Fomen

16. Kenapakah Manual Kit Model sangat penting untuk difahami?


A.
B.
C.
D.

Supaya tidak berlaku sebarang kemalangan.


Supaya kit model menjadi cantik dan berkilau.
Supaya pemasangan kit model menjadi sempurna.
Supaya alatan tangan tidak berkarat.

17. Pengujian kit model dilakukan bagi memastikan kit model berfungsi secara normal.
Sekiranya kit model tidak berfungsi atau berfungsi secara tidak normal,
. haruslah dilakukan.
A.
B.
C.
D.

pembelian
penyimpanan
kerosakkan
pembaikan

18. Kit model yang telah siap dipasang dan diuji akan dibuka semula. .. perlu
membimbing murid untuk memastikan setiap komponen dibuka dengan cermat dan
tidak rosak. Semua komponen disimpan semula ke dalam kotak atau bekas
penyimpanan yang disediakan.
4

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT
A.
B.
C.
D.

Guru
Rakan
Pengawas
Formen

19. Apakah nama komponen yang ditunjukkan di sebelah?


A.
B.
C.
D.

Gandar
Gear
Gandin
Gerudi

Soalan 20 dan 21 berdasarkah gambar dibawah.

20. Dalam rajah di atas, apakah nama bahagian yang bertanda A ?


A.
B.
C.
D.

Tayar
Gear
Gandar
Motor

21. Dalam rajah di atas, apakah nama bahagian yang bertanda B ?


A.
B.
C.
D.

Tayar
Gear
Gandar
Motor

22. Setiap rekaan mempunyai reka bentuk tertentu. Untuk menghasilkan


bentuk tersebut, beberapa langkah perlu diikuti KECUALI
A.
B.
C.
D.

reka

Menyatakan masalah
Mengumpul wang
Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran
Memilih lakaran terbaik

23. Projek eksperimental ialah projek yang bersifat terhadap reka


bentuk projek sebenar.
A. kekal
B. elok
C. sempurna
5

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT
D. percubaan
24. Berikut adalah kaedah mengumpulkan maklumat KECUALI
A.
B.
C.
D.

Pemerhatian
Soal Selidik
Melayari Internet
Bersendirian

25. Proses merekodkan semua perkara atau maklumat berkaitan dengan projek
eksperimental yang dijalankan dikenali sebagai
A.
B.
C.
D.

Manual
Dokumentasi
Eksperimen
Perekodan

BAHAGIAN B
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan.

Memakai apron

Lipat lengan baju yang panjang


6

Memakai kasut
[Lihat sebelah
SULIT

SULIT
Masukkan tudung ke dalam apron dengan kemas

Masukkan tali leher ke dalam apron

1)

2)

3)

4)

5)

Suaikan jawapan yang betul bagi nama dan fungsi komponen kit model dibawah.

menghubungkan dua roda

menggerakan kit model

memutuskan dan menyambungkan litar

menggerakkan set roda penggerak / gandar

menggerakkan gear pada kit model

Tuliskan BETUL atau SALAH pada ruang yang disediakan dibawah.


1

Struktur Organisasi Bengkel merupakan sistem pengurusan


yang teratur di dalam bengkel.

( ______________)

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT
2

Fomen ialah ketua kumpulan yang mengawal aktiviti dalam


kumpulan masing-masing.

( ______________)

Jadual Tugasan dibina untuk memastikan bengkel sentiasa


bersih, teratur dan selamat digunakan.

( ______________)

Buku Arahan ialah dokumen bertulis yang mengandungi


maklumat berkaitan dengan kit model.

( ______________)

Peraturan dan Keselamatan Bengkel tidak perlu dipatuhi


murid kerana kemalangan jarang berlaku.

( ______________)

Namakan alatan tangan yang ditunjukkan di bawah.

PEMUTAR SKRU MATA RATA

PEMUTAR SKRU PHILIP

PLAYAR MUNCUNG TIRUS

SEPANA HUJUNG TERBUKA

SEPANA HUJUNG TERTUTUP

1)__________________

2)__________________

4)_________________________

3)________________

5)_____________________

BAHAGIAN C
Jawab semua soalan.
Senaraikan 5 kesalahan yang biasa dilakukan oleh murid di dalam bengkel.
8

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________
4) _____________________________________________________________________
5) _____________________________________________________________________

Nyatakan 5 jenis senarai tugasan yang sesuai diletakkan pada Jadual Tugasan Bengkel.
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________
4) _____________________________________________________________________
5) _____________________________________________________________________

Berikan 5 bahan guna semula yang boleh digunakan dalam projek Rekabentuk.
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________
4) _____________________________________________________________________
5) _____________________________________________________________________

SKEMA JAWAPAN
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
REKABENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT) TAHUN 4
BAHAGIAN A
1)
B
2)
C
9

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

B
D
A
C
B
A
A
D
C
A
A
C
A
C
D
A
B
A
C
B
D
D
B

BAHAGIAN B
1:
MASUKKAN TUDUNG KE DALAM APRON DENGAN KEMAS
2:
MASUKKAN TALI LEHER KE DALAM APRON
3:
LIPAT LENGAN BAJU YANG PANJANG
4:
MEMAKAI APRON
5:
MEMAKAI KASUT

1)
2)
3)
4)
5)

BETUL
SALAH
BETUL
SALAH
SALAH

10

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

BAHAGIAN C
KESALAHAN DALAM BENGKEL
(APA-APA JAWAPAN YANG DIFIKIRKAN LOGIK / BETUL)
1)
2)
3)
4)
5)

MEMBAWA MASUK BEG KE DALAM BENGKEL


MAKAN ATAU MINUM DI DALAM BENGKEL
TIDAK MEMAKAI KASUT
BERLARI ATAU BERGURAU MENGGUNAKAN ALATAN TANGAN
MENGGUNAKAN ALATAN TANGAN TANPA KEBENARAN GURU

SENARAI TUGASAN
(APA-APA JAWAPAN YANG DIFIKIRKAN LOGIK / BETUL)
1)
2)
3)
4)
5)

MENYAPU SAMPAH
MEMBUANG SAMPAH
MEMADAM PAPAN HITAM / PAPAN PUTIH
MENYUSUN MEJA DAN KERUSI
MENGELAP TINGKAP

BAHAN GUNA SEMULA


(APA-APA JAWAPAN YANG DIFIKIRKAN LOGIK / BETUL)
1)
2)
3)
4)
5)

BOTOL MINERAL
KOTAK MINUMAN
TIN MINUMAN
STRAW / PENYEDUT MINUMAN
LIDI SATE

11

[Lihat sebelah
SULIT

Anda mungkin juga menyukai