Anda di halaman 1dari 18

UJIAN BERTULIS

PERCUBAAN

2 Jam

ARAHAN:
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang
disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas
peperiksaan pada akhir peperiksaan.
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Nama Pemeriksa:
Soalan

Markah
Penuh

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
Jumlah

NAMA :
ANGKA GILIRAN :

Markah
Diperoleh

(a) Rajah 1(a) menunjukkan satu garis nombor

-12

-6

Rajah 1 (a)
Tentukan nilai H, K dan L
Jawapan:

[ 3 markah ]

H : ..
K : ..
L : ..

(b) (i) Hitung nilai bagi:

35 6 5.9
3

Jawapan:

(ii) Sebuah kedai buku menjual 2 450 buah buku pada suatu bulan.
Bilangan novel yang dijual dua kali jualan buku fiksyen dan buku
komik dijual dua kali jualan buku novel. Hitung bilangan buku yang
dijual bagi setiap jenis buku itu.
[ 4 markah ]
Jawapan:
Novel : ...
Fiksyen :
Komik : .

(c) Taman Mawar akan disambungkan bekalan air yang baru oleh Syarikat Bekalan Air Selangor
(SYABAS) pada minggu hadapan setelah mengalami gangguan air tiga bulan yang lepas. Pihak
SYABAS telah memperuntukkan sejumlah paip yang panjang keseluruhannya 900m untuk
disambungkan ke taman tersebut dari pusat bekalan utama yang berhampiran. Jumlah bilangan
paip yang diperlukan untuk menghubungkan pusat bekalan utama ke taman itu ialah 60 batang.
Panjang setiap paip yang digunakan ialah 6m. Adakah paip yang dibekalkan itu mencukupi?
Beri alas an anda.
[3 markah]
Jawapan:

(a)

Senaraikan tiga nombor perdana di antara 20 dan 40.

[3 markah]

Jawapan:

(b)

Lengkapkan langkah-langkah berikut dengan mengisikan petak-petak kosong dengan jawapan


yang betul.
[4 markah]
Jawapan:

_
_

_
_

(c) Maryam mula mengulang kaji pelajaran pada 9.00 a.m. Selepas mengulang kaji selama
dia berehat selama 1 jam 10 minit dan mengambil

jam,

jam lagi untuk habiskan ulang kajinya.

Pada pukul berapakah Maryam habis ulang kajinya?


[3 markah]
Jawapan:

(a) Padankan jenis-jenis sudut dengan nilai-nilai sudut di bawah.


Jawapan:

Sudut Refleks

500

Reflect Angle

Sudut Cakah

2500

Obtuse Angle

Sudut Tirus

1500

Acute Angle
[3 markah]

(b) Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebahagian daripada segitiga PQR.


(i)

Dengan menggunakan protraktor dan pembaris, lengkapkan segitiga PQR dengan QR


= 5cm dan PQR = 750.

(ii)

Ukur QPR.

Jawapan :
(i)

(ii)

QPR = . . ......................
[4 markah]

(c) Seorang guru telah membuat kajian tentang hobi pelajar-pelajarnya. Nisbah bilangan pelajar
mengikut hobi masing-masing seperti ditunjukkan di bawah.
Bersukan
x

Memancing

Membaca
9

Diberi nisbah jumlah pelajar yang mempunyai hobi bersukan dan memancing kepada
membaca ialah 5 : 3.
Hitung nilai x.
[3 markah]
Jawapan:

(a) Tandakan ( / ) bagi bentangan yang betul dan ( x ) bagi bentangan yang salah kepada pepejal yang
berikut.

[3 markah]

Jawapan:
Piramid

Kon

Silinder

(b) Rajah di bawah menunjukkan dua buah bulatan yang serupa bersentuhan antara satu
samalain dan juga dengan sisi segi empat tepat PQRS.

Hitung luas kawasan berlorek.


22
[guna
]
7

[4 markah]

Jawapan:

(c) Dalam Rajah 4c, PQRS ialah sebuah trapezium dan PST ialah segitiga bersudut tegak.

Rajah 4c
Hitung luas, dalam cm2, kawasan berlorek
[3 markah]
Jawapan:

5 (a) Nyatakan sama ada persamaan yang berikut adalah persamaan linear dalam satu pembolehubah.
Bulatkan jawapan anda .
[3 markah]
Jawapan:
Ya
(i)
k 4 = 10 2k
Tidak

Ya
(ii)

+ 3 = 16

Tidak

Ya
(iii)

+1=

Tidak

(b) Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah segiempat sama PQRS yang dilukis pada grid
segiempatsama dengan sisi 1 unit. X dan Y adalah dua titik yang bergerak dalam rajah itu.
Pada rajah itu, lukis
i) lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 6 unit dari titik P.
ii) lokus bagi titik Y dengan keadaan PY = RY
iii) seterusnya, tanda dengan simbol
kedudukan bagi persilangan lokus X dan lokus Y itu.
[4 markah]
Jawapan:

(c) Pada rajah dibawah, segi tiga

adalah imej bagi segi tiga ABC di bawah suatu pembesaran

[3 markah]
A

Diberi luas imej ialah 36


i)

faktor skala

ii)

luas segi tiga ABC

. Hitung:

6 (a)

Dalam ruang jawapan, nyatakan bilangan paksi simetri bagi poligon di bawah.
[3 markah]
Jawapan :
(i)

__________

(ii)

(iii)

__________

(b) (i) Rajah 6(b)(i),menunjukkan sebuah bulatan berpusat O.

Rajah 6(b)(i)
Cari nilai x dan y.
Jawapan :

__________

(ii)

Rajah 6(b)(ii) menunjukkan sebuah sisi empat kitaran PQRS dan EPSF ialah garis lurus.

Rajah 6(b)(ii)
Hitung nilai m + n.
.
Jawapan :

(c)

[4 markah]

Jadual 6(c) menunjukkan kadar bayaran yang dikenakan untuk untuk perkhidmatan melayari
internet di sebuah kafe siber.
Tempoh masa

Kadar

Satu jam pertama

RM2.50

Dua jam berikutnya

RM2.00

Setiap jam berikutnya

RM1.50
Jadual 6(c)

Darren menggunakan perkhidmatan internet dari jam 9.30 a.m. hingga 4.30 p.m. pada suatu hari
tertentu.
Hitung jumlah amaun yang perlu dia bayar untuk perkhidmatan itu.
3 markah]
Jawapan :

10

7. (a) Tuliskan skala lukisan di ruang jawapan yang disediakan.


[3 markah]

Objek

Lukisan

Skala/
(1 : n)

(b) (i) Permudahkan / Simplify:

2x

2 4

(ii) Cari nilai bagi


Find the value of

10 252
2 5
2

[4 markah]

11

(c) Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina garis BX yang membahagi
dua sama sudut ABC.
X berada di atas garis AC. Seterusnya ukur panjang garis BX .
[3 markah]

B
Panjang BX / Length of BX= __________

8.

(a) Isikan simbol ketaksamaan , <, atau yang betul berdasarkan setiap garis nombor yang berikut.
[3 markah]
Jawapan :

12

(b) Rajah 8 (b) menunjukkan sebuah bekas yang berbentuk silinder dan sebiji cawan yang berbentuk
hemisfera.

Rajah 8 (b)
(i) Hitung isipadu, dalam cm, bekas silinder itu.

(ii) Berapa cawan airkah yang diperlukan untuk memenuhi bekas itu?
[ Guna =

22
]
7

[4 markah]

(c) Dalam Rajah 8 (b), pentagon PQRST ialah imej bagi pentagon PQRST di bawah penjelmaan M.

(i)
(ii)
(iii)

Huraikan selengkapnya penjelmaan M.


Cari koordinat imej bagi titik G di bawah penjelmaan yang sama.
Titik K ialah imej bagi titik K di bawah penjelmaan yang sama. Cari koordinat titik K.
[3 markah]

Jawapan:
(i)
(ii)
(iii)
13

9. (a) (i) Faktorkan 4m2 + 16m


A.
B.
C.
D.

4m ( m + 4 )
m ( 4m + 16 )
4 ( m2 + 4 )
4m ( m + 16 )

(ii) Faktorkan tiap-tiap ungkapan algebra yang berikut :


(a) 4e 12 ef
(b) 3x2 48
Jawapan :
a)

[3 markah]

b)

(b) Diberi bahawa 3h 3k = 2h + 5j.


(i) Ungkapkan h dalam sebutan k dan j.

(ii) Cari nilai h apabila k = - 12 dan j = 10.


[ 4 markah ]

14

(c)

x
8

Siti berjalan dari rumahnya S ke kedai P, kemudian dia ke pejabat


pos R untuk membayar bil utiliti yang dipesan oleh ibunya.
(i) Nyatakan koordinat rumah Siti.

(ii) Cari jarak antara Kedai P dan Pejabat Pos R.

10.

(a) Jadual di bawah menunjukkan bilangan pekerja di 4 buah syarikat berlainan.

Maklumat dalam jadual di atas ditunjukkan dalam carta palang pada rajah di bawah.
(i) Lengkapkan carta palang di bawah untuk menunjukkan semua maklumat dalam jadual di
atas.
[3 markah]

15

Jawapan:

(ii) Hitung peratus pekerja dalam syarikat S.


Jawapan:

(b) Gunakan kertas graf pada halaman sebelah untuk menjawab soalan ini.
Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai dua pembolehubah x dan y bagi suatu fungsi.
x

-3

-2

-1

28

15

10

(i) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit, lengkapkan dan labelkan paksi y.
(ii) Berdasarkan jadual di atas, plotkan semua titik pada kertas graf tersebut.
(iii) Seterusnya, lukiskan graf fungsi tersebut.
[4 markah]

16

17

(c)

Dalam rajah di bawah, ABC ialah garis lurus.

Diberi sin xo =

dan AB : BC = 1 : 3, cari

(i) Panjang AB, dalam cm


(ii) nilai bagi kos CAD
[3 markah]
Jawapan:
(i)

(ii)

18

Anda mungkin juga menyukai