Anda di halaman 1dari 1

KEPENTINGAN KOMUNIKASI TERHADAP MASYARAKAT

Komunikasi merupakan satu proses yang memainkan peranan penting didalamkehidupan kita. dan
menjadi perantaraan yang digunakan didalam kehidupan manusia seharianbagi mencapai objektiif
yang tersendiri. Sejak dari awal tamadun lagi manusia telahberkomunikasi iaitu kebanyakannya
selain daripada dalam bentuk lisan adalah melalui tulisandan lakaran pada dinding-dinding gua.
Melalui proses komunikasi ini manusia dapat berkongsimaklumat dan ianya sentiasa berlaku
berterusan seolah-olah tiada permulaan danpengakhirannya. Persoalannya, mengapa kita masih lagi
perlu belajar bidang komunikasi?Komunikasi adalah interaksi yang berlaku samaada dalam diri kita
ataupun dengan orang lain.Menurut Smith (1966), komunikasi adalah satu rangkaian halus yang
digunakan oleh manusiauntuk berinteraksi mengawal antara satu sama lain dan memperolehi
kefahaman (Asiah Bt Ali &Co., 2008). Mengikut fahaman Abdul Aziz Yusof (2003) pula, komunikasi
adalah proses yangmelibatkan penyampaian idea dan perasaan kepada pihak lain (Abdul Aziz Yusuf,
2003).Dengan kata lain, komunikasi adalah proses interaksi manusia untuk mengawal,
memahami,menyampaikan idea dan perasaan ataupun menyampaikan maklumat dari suatu pihak
kepadapihak yang lain.Komunikasi terdiri daripada empat komponen utama iaitu bermula daripada;
sumber,dimana orang yang mempunyai ataupun membawa suatu maklumat; maklumat ataupun
mesejyang hendak disampaikan; saluran yang digunakan untuk menyampaikan