Anda di halaman 1dari 12
ee INSTRUMEN PENILATAN SEKOLAH BIL 1/2015) =" j 4 ‘Mei 2015 14 jam 7 TAHUN 2 ‘Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU % Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian, Bakagian A dan Bahagian B. 2. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif. 3. Bahagian B mengandungi 17 soalan subjektif. 4, Jewwab semua soalan tersebut.- a Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak a 2 BAHAGIAN A (30 markah ) Pith dan bulatkan jawapan yang betul. 1 Nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris. A puluh B ratus c ribu 2 ‘Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai d Ga] A 60+ 7049 B —Sratus +60 puluh +950 C 700+ 649 3 804 + 37 A gil 8 84l c 877 4 A10- 208 = A 218 B 212 c 202 ~ s 4x[_]=2 A 8 B é c 4 xrenarac Tn 3 Rajah | menuniukkan sebuah objek yang dibahagikan kepada ‘beberapa bahagian yang sama besar. - Rojah 1 Nyatokan pecahan bahagion berlorek di atas ? aA 4 3 a 8 4 c, 4 4 703 - Q = 432 ‘Apakah nitai Q? A 37 CC) 8 331 c 27 Antara nombor-nombor berikut, yang manakah dalam terlib menaik ? A 210 , 310, 410, 510 B . 412, 418, 400, 419 © 720, 730, 700, 760 ‘Antara berikut, yang manakah hasil bahaginya ialah 4 A 2545 B b+ 4 C1232 Tuliskan 0.3 dolom perkataan A Sitar perpuluhan sifar tiga B_ _Sifar perpulvhan figa C stor tiga [Lihat sebelah arena Te 13 Rajah 2 menunjukkan sejumiah wang kertas dan syiling. : Rajah 2 Berapakah nilai wang yang dituniukkan dalam rajah 27 A RM71.20 B -RM7020 c — -RM40.20 Antara nombor berikut, manakat ibita iit ® nombor berlut_yang manakch apa bundarkon kepada A 840 Bo 748 Cc 736 eG eti oA g! Sh Gi rage! leocens Piolo la? LESS A 4x3 Bo 4x4 C 3x4 Jamal menjual sebanyak 357 biji telur pada hari Khamis dan 245 biji telur pada hari Jumaat. Berapa jumich tetur yang dijual pada keduo-dua hari tersebut. A 502 B 592 G 602 5 18° Rajah 3 menunjukkan satu proses pembahagian. eG & © SOe So 568 = C88 Soy OO. i O86 - &, © [Se] SI Rajah 3 Ayat matematik yang sesuai bagi proses pembahagian di atas adalah “ A We 3 B We 6 Cc We 9 16 adalah kurang daripada 427 ‘Apakah nombor yang mungkin dalam petak di atas ? . A 42 B 526 Cc 68 17 Rajah 4 menuniukkan garis nombor. ‘Coriniici pada A 14 B 18 c 2 [Lihat ‘sebelah MATEMATIC THN? 18 CU Nyatckan nilai perpuluhan bagi bahagian yang berlorek daripads seluruh rajah di atas ialah A 0.2 B 08 Cc. 09 Jadual 1 menunjukkan bilangan bilangan guli dalam sebuah bekas. Jadval 1 Berapakah bilangan gull biru 7 A 512 B 492 Cc 318 1 20 ‘ Antara yang berikut, yang manakah lebih besar daripada z 2 A B c 1H ote core BAHAGIAN 8 (20 MARKAH) 1 Tuis 307 dalam perkataan, [1 metean)} 2 245 + -408 U1 maka] po 3 Rojah 1 menunjukkan sebuah objek yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Cm an Rajah 1 ‘Apakah pecahan bagi kawasan berlorek ? T_ Rajah2 menunjukkan gars nombor. (1 markah} S03 S3l ey 335837 Rojoh 2 Ca¥ rilai bagi P. [Lihat sebelah Rajah 3 11 morkah] Lengkapkan aya! matematik darab yang diberi berdasarkan Rojah 3 di ates. LC} [ 4 Warakan Rajah 4 mengikut nitai perpuluhan yang diberi, {1 markah LP Rajah 4 [1 morkah } 8 35 + be U1 morkah } 9 tengkapaton rangkaion nombor pada Rajah 5. Ce JC Domes Rojan 5 are ManicT2 10 365 +178 = [2markah } n An Chota 5 &#butang, dcr ace rookttang ke eto sekap poet. Serapakah paket yang dipertukan {2morkoh ] 2 Rajah 6 terdiri daripada beberapa segitiga soma sis. WW [2merkah] Rajah 6 . Lorekkan satu per ima daripada seluruh rajah yang diberi dan tuiiskan pecahan dalam angka. 5 [Lihat sebelah MATEMATICS TH 10 3 Jumiah bunga wama merah dan bunga wana bir dalam tamon eda 560. Bunga wana merah ‘ada 262 kuntum Cori bunga wama biru. [2morkah } 13 “ Rojah 7 menunjukkan wang yang diberi oleh Tbu kepada 4 Malini, @e Rojah 7 Kirakan jumiah wang Malini. jute ade ‘gule-gula dbungks emparempal- Berapakah bungkusan gula-guia yang Julie ada? ‘ [2markah } {gjah B menoryul yang sama Besar. [2markah ] Rajah 8 Tulskan perpuluhan dalam angka dan perkataan berdasarkan Rajah 8. arena T2 i 17 Hashim ada 27 keping setem. Dia membeli beberapa keping, lagi. Sekarang dia ada 250 keping setem. Berapa keping setem yang dibeli olhnya ? {2eharkah ] 1 he TRBTOTIUEREA Fargo SOU arn TORO Berapakah harda bagi 3 utes jam fangari di atas? 19 Astiada 20 batang pensel. Dic agihkan sama banyak antara Ramu, Yusti, Zulkfii dan drinya. Berapakch bilangan pensel yang diperolehi setiap orang? [2morkoh | [ Lihat sebelah MATEMATIC-THN2 Sebuah kilang mempunyai 420 orang pekeria wanita. ‘Manokala pekerja lelaki kurang 245 orang doripade pekerja ‘Berapakch biiangan pekerja lelati ? KERTAS SOALAN TAMAT xreara- Tot