Anda di halaman 1dari 12
INSTRUMEN PENILAIAN SEKOLAH Bahasa Melayu BIL 1/2015 Pemahaman Mei 2015 50 minit : BAHASA MELAYU Pemahaman TAHUN3 ° Lima puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Javwab semua soalan, Tiap-tiap soalan dilati oleh empat pilihan ja init A, B,C dan D, Bagi Setlap soalan, plth satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan Kamu pada kertas Jawapan objektif yang disediakan. Jika kamu hendak menukar padamkan tanda telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan era bara: id po > Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak [Lihat sebelah ~ Soalan 1-25 Isifempat kosong- dengan jawapan yang paling sesual. - 1. Aiman mendapat tempat pertama dalam acara 100 meter. ‘akan mewakili daerah Ledang. A Dia 8 Baginda Cc Bela D Mereka Soalan 2 berdasarkan gambar di bowah. 2. Pak Musa mengusahakan ladang seluas 2 ekar. A ikan hawon B sawah padi C _burung murai ~D © kelapa sawit Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah. 3. Sorah televisyen sambil makan keropok di ruang tamu. ‘A. meihat 8 menjamu C — menonton D —melayan 4. Encik Gopi don anaknya sedang menggaii tanah menggunakan : ‘A parang B sabit Cc cangkul . D —pisau Soalan 5 berdasarkan gambar dibawah. 5. Pak Jabit____sebatang pokok menggunakan sebilah kapak yang tajam. A. © menebang B © mencantas C | memangkas D-_memotong 6. Ayah akan membawa kami sekeluarga. ke Pulau Sibu hujung tahun ini, A percution 8 bercuti C — dicutikan D — mencuti 7. Setiap pagi, abang saya, .__ Motosikal ke tempat keranya di Shah Alam, A. membawa 8 menunggang © mengayuh D- memandu { Lihat sebelah eMC Penne 4 8. Sudah satu jam Aidil menunggu Ikmal keddi itu. A di B oleh C kepada D | dai ® Tasya tidak dapat menjawab soalan-soaian peperiksaan yang agak__ itu. A sedi 8 senang Cc keras BD susah Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. m7. 10. Guru besar sedang berucap. mengingatkan murid-murid agar mematuhi peraturan sekolah. A Mereka B Dia Cc Betiau D Kami nm sungguh air kopi yang tidak berguia itu,” kata ibu. A kelat B pahit Cc masin D — manis 12" tidak dibenarkan masuk ke biik komputer tanoa ‘kebenaran,” kata Cikgu Asti. A Orang-orang B Murid-murid Cc Pari-pari D Anak-onak MEATY Pa -THNS Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah. mak saya membeii satu pisong rastali. A Sisie B tandan Cc bi D buah 4 Latin ferbahak-bahok apabila mendengor cerita A menangis _ B ketowa C berbual D fidur A dibokor B terbakar c t™membakor D menbakor “Kamu pergi ke. semalam?" tanya Puan Haida kepoda A bila 8 apa hskan kepada han. NY ROU bik gu," kata Puon Aazah kepada Azin. A dibawa_ B bawakan c ‘bawalah BD membawa { Lihat sebelah eMeUeRO Tes Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah, a 22. ‘Anil Pengakap sekolah dengan tertib semasa pethimpunan. A berdua B bersenam Cc bergaya D berbaris Mmenunggu ayahnya iba, Umie menyiapkan kerja sekolah di kantin. A Sambit B — Selepas © — Sementora D Serta Beberopa daun gugur apabila difup angin. A helai B kuntum Cc bit D —_ buah Hussein dan isterinya mempunyai sepuiuh orang- cahaya mata. A Puan 8 Soudari c Encik . Cik “Hakimi, kah kamu tidak datang ke sekolah semalam?” tanya Cikgu Saiful. A apa B bila © dimana D _mengapa 1 i 2. besar sungguh rumah orang kaya itu! A Oh> B. Wah Cc. Ces D Aduh Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah. 24. Nufoin. ___kaca sewaktu berlari di padang. A dipiiak B terpijak © memijok D _ bempijak 25. Murid-murid Tahun 3 beratur di luar kelas. hendak pergi ke makmalt Sains. A. Kamu B Kita Cc Mereka D Beta Soalan 26 : Pilih perkataan berlawan erti bagi perkataan yang bergaris. . 26. Murid-murid Tahun 6 datang pada jam 10.00 pagi setiap hor. A tiba B sampai Cc masuk “D. pulang Soalan 27 Pith perkataan seer! bagi perkataan yang bergaris. 27. Amma seorang murid yang boik hati don ringan tulang. A rojin B cepat Cc malas D — pandai [Lihat sebelah TEMELATU PETAR Soalan 28 “Pilih soaian yang paling sesuai bagi jawapan yang dibérikan 28. Kemalangan itu berlaku Petong semalam, ‘A __Bilakah kemolongan itu berlaku? 8 Mengapakah kematorigan itu berlaku? CC Bagaimanokah kemalangan itu berlaku? D -_ Siapakah yang teribat dalam kematangan itu? Soalan 29 29, Berapakah harga sekilo ikan kembung? ‘A tov membawa RM10.00 untuk membel ikan. B kan kembung ity sudah habis dijval. CC _ Harga ikon kembung itu murah sahaja. D __Sekilo kan kembung berharga RM10,00 Soaian 30 Pin oyat yang sama.maksud dengon ayat di bawah. 30. | Haziq menyiopkan kerja sekolah di dolom bitknya. oA Kerja sekolahnya akan Hazig siapkan. 8B Didotom bik, Haziq menyiapkan kerja sekolahnya, C _ Diddtam biiknya Haziq membaca buku. D- Kerja sekolah Haziq telah siap dalam bilik. aay pennies Soalan 31-35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soaian-soalan yang berkuinya. Penduduk Taman Hamoni mengadakan Hari Terbuka. Hari Terbuka ity diadakan pada hari Sabtu di kawasan padang dan balai Pada hari Jumaat, mereka banty-membanty membersihkan Kawasan balai raya. Kemudian, mereka mendirikan khemah di padang. Mereka bekerja secara sukarela dari pukul 9.00 pagi hingga 11.00 tengah hari Hari Terbuka bermula dari pukul 8.00 pagi tingga pukul 5.00 petang. Pada hati itu, pelbagai oktivifi diadakan oleh pihak penganiur. Antara aktiviti yang diadakan temasukiah perlawanan futsal, mendema darah dan pameran keselamatan. Hari Tesbuka itu telah mendapat sambutan yang baik. Sikap bekerjasama yang difunjukkan olerh penduduk dapat memupuk semangat perpaduan. 31. Apakah sambutan yang diadakan oleh penduduk Taman Harmoni? ‘A. Sukaneka B’ Hari Terbuka © Pameran D_ Gotong-royong 32. Bilakah mereka mula mendirikan khemah? A. Pukul 11.00 tengah hati B Pukul 5.00 petang C_ Pukul 8.00 pagi D_ Pukul 9.00 pagi 33. Pada hari Jurhaat, penduduk Taman Harmoni A menderma darah 8B bermain tutsal C membersihkan balai raya D__ mengadokan jamuan oe * ~ [Lihat sebelah . TA MELATU ETH 10 34. Apakah aktiviti yang tidak dijalankan pada hari Sabtu? A B ¢ D Perlawanan futsal Pameran Menderma darah Membersihkan dewon 35. Perkataan yang sama erfi dengan bantu-memibantu alah... “ B c Do beri-memberi tolong-menotong, torik-menarik sayang-menyayang Beary PENT i Soalan 36-40 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berkuinya. Mei Mei: Aduh, sakitnya perut saya! Kakak : Mengapa Mei Mei? Mei Mei: Perut saya berasa sokit, kakak. Kakak : Mari kakak sapukan minyak, Nanti kakak beritahu ibu. ‘Apa yang kamu makan semalam, Mei Mef? Mei Mei: Petang semaiam saya bel cir daripada penidja di tepi jalan. Selepas latihan bola baling semalam, saya berasa sangat haus. Kawan-kawan mengajak saya membeli air di situ. Sompai sahoja ai rumah, perut saya sakit: Kokak : Mungkin kamu keracunan makanon, ituiah, sudah beberapa kali ayah berpesan, jangan bel makanan dan minuman yang dijual di tepi jalan. Tempai-tempat begitu biasanya fidak bessin, Mei Mei: Maafkan saya, kakak. Saya menyesal kerana tidak mendengar pesanan ayah. Kakek —:_Ingat. jangan ulangi kesilapan yang sama. Mulai hari esok, kamu bawa sahgja makanan yang disediakan oleh ibu. Kebersihannya teamin dan kita juga boleh berjimat cermat. Mei Mei: Baikiah, kakak. Kakak_ : Sudahlah. Mari kakak bawa kamu ke Kfinik. (Lihat sebelah Te MELA M-TH 37. e 2 Apakah yang berlaku kepada Mei Mei? A. Sakif perut ’ B Sakit kepala Cc Sakit tekak D — Muntah-muntah Ayah Mei Mei selalv berpesan supaya dia... ‘A membawa bekal ke sekolah B _befimat cemat tidak membei makanan di tepi olan D _ mencuci tangan sebelum makan Siapakah yang hendak membawa Mei Mei ke Klinik? A Ayahnya B Rakan-takannya_ © tunya DB Kakoknya Mengopakch Mei Mei meminta maaf kepada kokaknya? Dia tidok membawa bekal ke sekoloh Dia tidak mendengar pesan ayahnya Dia selalu boros berbelanja Dia tidak mahu pergi ke Klinik ON e> Kakak Mei Mei seorang yang... A penyayang B — gorang © pemalas DD rjin KERTAS SOALAN TAMAT Mm AYUreD-Tes