Anda di halaman 1dari 8
ml TPS INSTRUMEN PENILAIAN SEKOLAH BIL 1/2015 Mei 2015 14 jam MATEMATIK TAHUN3 ‘Satu jam lima belas minit LS JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian, Bahagian A dan Babagian B. 2. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektf. 3: Bahagion B mengandungi 17 soalan subjektif. 4. Jawab semua soalan tersebut. BAHAGIAN A Jawab semua soalan.(40 Markah) Nombor yang manakah digit 9 lalch nifai tempat ratus? A 9.006 a 7891 Cc 6982 7011 dalam perkataan A. Tujyh iby seratus satu . Tyjuh riby sebelas c ‘Tujuh ribu seratus sebelas ‘Antara berikut yang manakah adalah terfib menaik. A [ip [00 [sm [2020 Gow Toms Doe Te] ¢ — [seo [seao [3s00_ [3520 Lengkapkan rangkatan nombor berikut Cane Xx Same La 2 > x ¥ A . 766 | 4700. g azss | ares | Nyatakan niloi digit dan nilai tempat bagi digit 6 dolam nombor berikut Nilai Digit Nii Tempat A 0 ‘puluh . 6000 rotus c 6000 ribu Cerakinkan 5 336 mengikut nilai digit A 5004300043046 BB 3004+6+5000+30 © 6000+ 50043043 arenaro 83 7 10 12 3 6ribu +2 rotus + 2puluh +1 sa= A 6122 5 6221 c 6212 Yang berikut yang Manakah menoik secara lapantapan? a 4500, 508, 4516, 4524 8 3.880, 888, 3988, 3996 c 2.990, .998, 3006, 3140 Bundarkan 8 909 kepada ribu yang terdekat. a 8.000 8 8900 ¢ 9000 Nombr yang manakah kurang doripada 3 899 A 3809 8 3990 c 3909 698 +9 210= A 990 8 9.908 Cc 9980 Selesaikan6117+2712+[___] =9980 | A VWs 8 1215 c 1151 Pemaijy telah membeli 6 100 bata pada hari pertama untuk membina sesuatu projek.Pada hari kedua pemaiy telah tambah lagi | 900 bata. Berpakah jumich bata yang dipertukan untuk menyiapakan projek tersebut. A 8000 - 8 8700 Cc 8900 (Lihat, sebelah MATEMATOC- TS “ 15 it 7 18 ” 4 7217- 6207= A 88 e990 € 1000 3994-1 623-321= A 2050 B 2305 c¢ 2371 Peindustian kek lapisan Sarawak membuat-5 7000 bili kek sehori. ‘Sebanyak 2 980° bij kek telah dihantar ke Semenanjung Malaysia dan 1750 diedarkan kepada beberapa buah hotel di Sarawak. Berapakah bij kek yang tinggal? aA 970 B 1097 © 1107 Terdapat 9 buah kervsi dalam satu barisan. Berapakah buah kerusi.dalam 8 baris ? oF> g cer x . BRS oie + " 2 > c an unum wt EES Tukorkan 3; kepada perpuluhan. A 3 B 03 c 003 xremarec-Ta18 BAHAGIAN B Jawab semua soatan,(60 Markah) fie Tiga ribu lapan ratus Enam ribu enam ratus dua puluh satu Tujuh ribu lima ratus : FL _ 2 Susun nombor berikut dalam terfib menaik. aa i [estan la nomber yang cbtang sean ‘on bermula nombor 3 ‘deng\ le JC ICI} C= ‘cérakinkan nombor di atas mengikut nilai tempat. Tentokan pola bagi nombor-nombor di bawah. (Lihat sebelah . WATEMATIC- THN Tuiskan Japan ribu enam ratus enam puluh satu dalam ‘angka. ———— “4, Dalam musim perayaan.Kak Jeh telah menjual kvih raya, sebanyak 3.416 dalam bekas saiz kecil dan 2 890 dalam bekas besar. Kirakan jumiah kuih raya yang telah dijval. ‘Terdapat 3 612 setem dalam album A. Abang telah mengeluarkan sebanyak 1 095 setem untuk di masukkan ke dalam album B. Berapakah beza bilangan setem antora keduo-dua ‘album ity? % Caz jumiah wang, RM218..60 + RM142 + RM 32.90 = [Lihat sebelah Kirokan jumlah wang untuk 5 buch beg yang sama. » | KERTAS SOALAN TAMAT